Tiesitkö että lain mukaan yksityistä pysäköintivalvontamaksua ei tarvitse maksaa!
Lue lisää: Älä maksa yksityistä sakkoa!

tiistaina, toukokuuta 27, 2008

LUKIJAN ARTIKKELI: Kuluttajavirasto ja yksityinen pysäköinninvalvonta

Kuluttajaviraston toiminta ja kannanotot yksityistä pysäköinninvalvontaa koskevissa kysymyksissä ovat olleet ammattitaidottomuudessaan ja kuluttajan edun vastaisuudessaan vertaansa vailla. Hyvänä esimerkkinä tästä on Kuluttajaviraston maanantaina 19.5 antama tiedote, joka on niin väärä kuin olla voi.

Kuluttajaviraston tiedotteen mukaan varmaa vastausta siihen kysymykseen, pitääkö yksityiseltä pysäköinninvalvontayhtiöltä saatu pysäköinninvalvontamaksukehotus maksaa, ei voida antaa. Kuluttajaviraston mukaan, "koska Vantaan käräjäoikeuden tuomio ei ole lainvoimainen, muut vastaavassa tilanteessa olevat kuluttajat eivät voi sen perusteella jättää omia pysäköinninvalvontamaksujaan maksamatta."

Tilanne on tosiasiassa juuri päinvastainen. Kuluttaja voi riskittä jättää maksun odottamaan lainvoimaista tuomiota asiassa.

Kuluttajaviraston tiedotteessa siteerattu Vantaan käräjäoikeuden 14.12.2007 antama tuomio, jonka mukaan pysäköinninvalvontayhtiöllä ei ole oikeutta määrätä pysäköinninvalvontamaksuksi nimittämäänsä maksua, ei ole lainvoimainen sen vuoksi, että valvontayhtiö on valittanut siitä hovioikeuteen. Hovioikeus antanee ratkaisunsa syksyllä. Puuttuvasta lainvoimasta huolimatta valvontayhtiölle kielteinen tuomio ja vireillä oleva muutoksenhakuoikeudenkäynti muodostavat kuitenkin hyvän perintätavan tarkoittamat todennäköiset syyt maksun aiheettomuudelle.

Laki saatavien perinnästä sisältää velkojaa velvoittavan, hyvää perintätapaa koskevan ohjeen. Hyvä perintätapa koskee kaikkia perintää suorittavia tahoja, niin varsinaista velkojaa kuin toimeksiannon saanutta perintätoimistoakin. Hallituksen esityksessä Eduskunnalle laiksi saatavien perinnästä todetaan hyvän perintätavan sisällöstä mm. seuraavaa:

"Perintää ei myöskään tule jatkaa, jos velallinen on esittänyt todennäköisiä syitä saatavan aiheettomuudelle. Osoituksena asian riitaisuudesta voidaan pitää yleensä esimerkiksi sitä, että saatavan perusteeseen tai määrään vaikuttava asia on vireillä tuomioistuimessa tai kuluttajavalituslautakunnassa."

Lain esitöissä mainittua sanaa "yleensä" voidaan tulkita siten, että todennäköiset syyt saatavan aiheettomuudelle olisivat käsillä useimmiten jopa silloin, kun asia on vireillä ensimmäistä kertaa. Vain aivan ilmeiset viivyttelyprosessit ja niihin vetoaminen voinevat jäättää täyttämättä tuon todennäköisten syitten vaatimuksen.

Kun yksityisen pysäköinninvalvontamaksun laillisuutta koskevan asian käsittely on edennyt jo hovioikeusvaiheeseen ja sen pohjalla on alioikeuden päätös, jossa yksityiset valvontamaksut todetaan yksiselitteisesti lain vastaisiksi, on täysin selvää, että tuo alioikeuden päätös yhdessä valitusasian vireilläolon kanssa muodostavat hyvän perintätavan tarkoittamat todennäköiset syyt saatavan aiheettomuutta koskevan väitteen tueksi.

Vaikka Helsingin hovioikeudessa vireillä oleva kanne koskee yksittäistä riita-asiaa, tuomio asiassa ratkaisee kuitenkin yleisemminkin kysymyksen siitä, onko valvontayhtiöillä ylipäätään oikeutta määrätä pysäköinninvalvontamaksua. Tästä syystä tuo vireillä oleva asia muodostaa todennäköiset syyt väitteelle saatavan aiheettomuudesta myös kaikissa muissa samanlaisissa asioissa.

Tästä seuraa, että kuluttajat voivat pidättyä maksamasta heille määrättyjä valvontamaksuja ja tehokkaasti keskeyttää perinnän vireillä olevaan oikeudenkäyntiin vedoten.

On huomattava, että epäasiallinen perintätapa voi tulla arvioitavaksi myös rikoslain näkökulmasta ja velkoja voi menettää oikeutensa perintäkuluihin, jos se ei noudata hyvää perintätapaa koskevaa perintälain oikeusohjetta. Oikeuden menettäminen perintäkuluihin tulee kyseeseen, jos perintää on hyvän perintätavan vastaisesti jatkettu velallisen esitettyä todennäköiset syyt väitteelleen saatavan aiheettomuudesta.

Arvioitaessa oikeuden menettämistä perintäkuluihin epäasiallisen perintätavan vuoksi, ei merkitystä ole sillä, kumman eduksi juttu aikanaan tuomioistuimessa ratkaistaan. Kyse on vain siitä, onko maksusta kieltäytyminen sen hetkisten tietojen perusteella ollut perusteltua. Perinnän jatkaminen hyvän perintätavan vastaisesti ei siten voi aiheuttaa saatavan perusteen todennäköisin syin kiistäneelle kuluttajalle mitään ylimääräisiä kustannuksia edes valvontayhtiön voittaessa juttunsa.

Jos valvontayhtiö voittaa valituksensa hovioikeudessa, kuluttajat joutuvat maksamaan ainoastaan viivästyskoron maksamatta jättämilleen valvontamaksuille. Viivästyskorko esimerkiksi viime vuoden puolella määrätystä maksuvaatimuksesta tekee syksyllä odotettavissa olevaan hovioikeuden päätökseen mennessä kuitenkin vain muutamia euroja. Perintäkuluja kuluttajalle ei aiheudu.

Kuluttajan kannalta paljon suurempi riski on, että maksettua valvontamaksua ei saada enää takaisin, jos hovioikeus pysyttää alioikeuden tuomion voimassa. Valvontayhtiöt eivät ole ilmoittaneet varautuneensa millään tavalla takaisinperintävaatimuksiin siinä tilanteessa, että toiminta todetaan lain vastaiseksi, eikä tällaisen tilanteen varalle ole tiettävästi myöskään asetettu mitään vakuutta.

Kuluttajan edun mukaista ei siten ole maksaa yksityistä valvontamaksua maksun oikeudellisen perusteen ollessa lainvoimaisella tuomiolla ratkaisematta. Maksusta voi kieltäytyä nimenomaan tuohon ei-lainvoimaiseen Vantaan käräjäoikeuden tuomioon ja vireillä olevaan hovioikeusprosessiin vedoten, juuri päinvastoin kuin Kuluttajavirasto esittää.

Kuluttajan täytyy vastustaa maksuvaatimusta kuitenkin siten, että hän tuo esiin halukkuutensa maksaa maksu siinä tapauksessa, että valvontayhtiön kanta voittaa nyt vireillä olevassa hovioikeusprosessissa. Tällainen maininta aikaansaa sen, että valvontayhtiöllä ei ole oikeusturvaintressiä viedä kyseistä juttua tuomioistuimeen ennen hovioikeudessa jo vireillä olevan asian ratkaisua, eikä uutta kannetta tällaista kuluttajaa vastaan voitaisi siten käsitellä. Hovioikeuteen juttunsa vienyt valvontayhtiö on myös julkisuudessa ilmoittanut, että se ei vie uusia juttuja oikeuteen ennen hovioikeuden ratkaisua nyt vireillä olevassa asiassa.

Oikeudenkäymiskaaren 14 luvun 4§ mukaan,

"jos asian ratkaisemisen kannalta on tärkeätä, että toisessa oikeudenkäynnissä tai muussa menettelyssä käsiteltävänä oleva kysymys ratkaistaan ensin - - tuomioistuin voi määrätä, että asian käsittelyä jatketaan vasta esteen poistuttua."

Edelleen Oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 26§ mukaan tuomioistuimen on pyrittävä saamaan asianosaiset sopimaan asia.

Jos kuluttaja on asettanut maksamisensa ehdoksi sen, että nyt hovioikeudessa vireillä oleva kanne ratkaistaan valvontayhtiön eduksi, ei uusi kanne tällaista kuluttajaa vastaan etenisi alioikeudessa ennen tuota hovioikeuden ratkaisua. Kanteen voisi kiistää ennenaikaisena ja puuttuvaan oikeusturvaintressiin vedoten, eikä sen aiheuttamia kuluja voitaisi näin periä kuluttajalta.

Maksusta kieltäytyminen edellämainituin perustein on siten kuluttajalle koronmaksuvelvollisuutta lukuun ottamatta riskitöntä.

Oikeudenkäymiskaaren 30 luvun 22§ mukaan hovioikeuden ratkaisu, jonka osalta muutoksenhakuun tarvitaan valituslupa, pannaan täytäntöön niin kuin lainvoimaisen tuomion täytäntöönpanosta on säädetty. Prosessin mahdollisella jatkumisella Korkeimmassa oikeudessa ei siten ole kuluttajan kannalta tässä vaiheessa merkitystä.

Kuluttajaviraston lakisääteinen tehtävä on kuluttajien taloudellisten ja oikeudellisten etujen turvaaminen. Sen tulisi antaa sellaista neuvontaa ja sellaisia ohjeita, jotka ovat aidosti kuluttajan edun mukaisia.

Nyt näin ei ole. Kuluttajaviraston ohje, jonka mukaan jokaisen kuluttajan on itse harkittava onko maksua syytä suorittaa, johtaa tilanteeseen, jossa vain asiaan perehtyneet tai oikeudelliseen neuvontaan turvautuvat kuluttajat osaavat toimia asiassa oman etunsa mukaisesti. Asioita tuntemattomat ihmiset, jotka nimenomaisesti tarvitsisivat selkeitä viranomaisohjeita, jäävät niitä vaille.

Kädet pesemällä kuluttajavirasto ei täytä lakisääteistä tehtäväänsä.

Tässä malli, jota käyttäen voit torjua yksityisoikeudellisen pysäköinninvalvontamaksun perinnän.

Reklamaatiomalli: http://www.yourfilehost.com/media.php?cat=other&file=VALITUSMALLI.pdfArtikkeli on blogin asiantuntijalukijan kirjoittama ja julkaistaan blogissa "lukijan artikkelina".


Lue myös:

61 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Tätä mä olenkin ihmetellyt että mikä syys kuluttajavirastolla on toitottaa että valvontamaksun maksamisesta ei voi kieltäytä käräjäoikeuden päätöksen perusteella. Miksi tässä ajetaan elinkeinoharjoittajan etua? Onhan se selvä jo maalaijärjelläkin että jos sinulle määrätty maksu on mielestäsi perusteeton sinähän tietysti kiistät sen. Nyt kun alla on oikeuskäsittely ja käräjäoikeus on jo kantansa ilmoittanut, on tilanne sen verran epäselvä että maksun voi aikuisten OIKEASTI jättää maksamatta. Maksamalla menettää rahansa aivan varmasti.

Anonyymi kirjoitti...

Eiks tän nyt pitäis olla jo kaikille täysin selvää? Älkää maksako niitä rimpulafirmojen maksuja. Kun heidän rahantulo firmaan sisän päättyy, voi loppu olla lähellä jo ennen syksyä. Pistetään nyt yhdessä ne rahahanat kiinni, ihan laillisin perustein.

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Pistin jo asiasta palautettakin Kuluttajavirastolle perusteluineen, saa nähdä reagoivatko. Veikkaan että eivät.

Mikäli Neste Oil vielä jatkaa näiden parkkipaavojen käyttöä, niin suosittelen vaihtamaan tankkauspaikkaa. Kyseisen firman aluepäällikkö Juhani Achrenin mielestä heidän käyttämänsä palvelut ovat laillisia ja vaikkei olisikaan, niin he sitä tulevat käyttämään, koska "kunnallinen pysäköinnin valvonta että poliisi ei pysty palvelemaan tarvetta vastaavalla tavalla."

Anonyymi kirjoitti...

Suomen Kuvalehden julkaisemassa artikkelissa Nesteen Markkinoinnin päällikkö Juhani Achren toteaa asian olevan heille yhdentekevää, "Meille riittää, että pysäköintiongelma tulee hoidetuksi sopimuksen edellyttämällä tavalla" (lainaus Suomen Kuvalehti). Huh, tulee mieleen väkisinkin mafiaperheen Tony Sopranon lausahdukset, "meille riittää että ongelma tulee hoidetuksi". Nestettä ei siis yhtiönä kiinnosta kuinka heidän sopimuskumppaninsa toimivat. Yhä useamman kuluttajan kannattaisi miettiä minkä yhtiön palveluja haluaa käyttää. Ehkä kannattaisi vaihtaa öljy-yhtiönsä sellaiseen, joka haluaa noudattaa kuluttajavirastonkin peräänkuuluttamaa asiakaspalvelua.

Nesteen Juhani näyttää olevan ollut aikaisemmin kovin sitä mieltä että tarkoitus pyhittää keinot. Nestettä yhtiönä ei siis kiinnosta onko heidän käyttämänsä palvelu laillista vai ei. Myönnettäkään että tällä hetkellä tilanne on auki ja odotellaan hovin päätöstä. Huolestuttavaa on kuitenkin asenne jonka mukaan Neste Oil yhtiölle on yhdentekevää loppupeleissä onko palvelu laillista vai ei.

Pitäisikö tätä asiaa kysyä suoraan Nesteen johdolta, ovatko he samaa mieltä "markkinointipäällikkönsä" kanssa?

Itse ainakin lopetin Nesteellä tankkaamisen juuri tuon vuoksi. En sen takia että siellä sakotetaan väärin pysäköiviä, vaan sen takia että haluavat käyttää valvontaan laitonta palvelua ja pitävät kaikenlisäksi suomenlain vastaista toimintaa hyväksyttävänä.

Anonyymi kirjoitti...

Neste kannattaa laittaa boikottiin, mutta eniten minua kiinnostaa se aikaisemmat väitteet netissä sekä blogin joidenkin artikkelien kommenteissa:

Kuluttajavirastossa toimii lakimies joka on toiminut myös valvontayhtiön palveluksessa

Pitääkö tämä paikkansa? Jos pitää se varmasti selittää omalta osaltaan kuluttajaviraston puolueellisuutta.

Anonyymi kirjoitti...

Samaa mieltä. Kuluttajaviraston olisi pitänyt ohjeistaa ihmisiä reklamoimaan asiassa ja odottamaan maksun kanssa hovioikeuden päätöstä. Jos viraston kannanottoa oikein tulkitaan niin minäkin voisin perustaa hämärperäisen firman, alkaa jakelemaan maksuja ihmisille, haastaa joku oikeuteen, hävitä oikeudessa ja valittaa hoviin. Virasto sitten vain totetaa että kaikkien pitää maksu maksaa kunnes saadaan ennakkopäätös oikeudesta. Höpö höpö ...

Maksua EI PIDÄ maksaa juuri sen takia ettei ennakkopäätöstä ole, tilanne on epäselvä ja tämän hetkinen tulkinta toteaa maksun lainvastaiseksi, joten odotellaan rauhassa sitä hovioikeuden päätöstä.

Käyttäkää nyt järkeä hyvät ihmiset jos ei kuluttajavirastossa ole sitä munaa!

Anonyymi kirjoitti...

On huomattava, että epäasiallinen perintätapa voi tulla arvioitavaksi myös rikoslain näkökulmasta ja velkoja voi menettää oikeutensa perintäkuluihin, jos se ei noudata hyvää perintätapaa koskevaa perintälain oikeusohjetta. Oikeuden menettäminen perintäkuluihin tulee kyseeseen, jos perintää on hyvän perintätavan vastaisesti jatkettu velallisen esitettyä todennäköiset syyt väitteelleen saatavan aiheettomuudesta.

Jos tämää pitää paikkansa niin pitääkin ottaa yhteyttä OK-perintään. He ovat reklamaatiostani huolimatta edenneet perinnässä eteenpäin ja asia on menossa oikeuskäsittelyyn vaikka Parkcom on julkisesti väittänyt että asioita ei viedä oikeuteen ennen hovioikeuden päätöstä. Parkcom siis jälleen kerran valehtelee. Tässä on siis iso mahdollisuus että velkoja menettää oikeutensa saatavaan koska perintää on jatkettu kaikesta huolimatta.

Anonyymi kirjoitti...

Kiinnostaisi tietää onko kuluttajariitalautakunta käsittellyt yhtään valvontatapausta sitten joulukuun 2007 jolloin parkcom hävisi käräjäoikeudessa. Kuluttajariitalautakuntahan on kuten myös kuluttajavirasto ollut jatkuvasti asiassa väärässä, lautakunta on mennyt metään vielä pahemman kerran päätöksissään. Vielä ne jakelevat virheellisiä päätöksiä?

Anonyymi kirjoitti...

Neste Oil:n työntekijänä voi sanoa ettei tota valvontahommaa ole edes sisäistetty täällä firmassa noin pitkälle. Kyllä siitä puhutaan täällä sisälläkin, mutta se on sen verran yksioikoista puuhaa ettei seurauksia ja toimintatapoja ole mietitty laisinkaan. Sieltä mistä halvalla saa (=ilmaiseksi) sieltä ostetaan vaikka palvelu olisi kuinka kehnoa tai jopa lainvastaista. Kai sekin jotain kertoo että Nesteen työntekijänä mä ostan bensani ihan muilta asemilta, vaikka ei kai sitä kättä pitäisi lyödä joka palkankin maksaa. Paska firma, mutta jossain on oltava duunissa.

Anonyymi kirjoitti...

Kyseisen firman aluepäällikkö Juhani Achrenin mielestä heidän käyttämänsä palvelut ovat laillisia ja vaikkei olisikaan, niin he sitä tulevat käyttämään, koska "kunnallinen pysäköinnin valvonta että poliisi ei pysty palvelemaan tarvetta vastaavalla tavalla."

Joo, perintäfirmatkin ja ulosottomies on aika tehottomia perimään yksityisiä saatavia naapurilta. Mutta Herra Achrenin ja Nesteen filosofiaa käyttäen mä taidan ottaa pesäpallomailan ja käyn hakemassa ne rahat naapurilta. Onhan se laitonta, mutta ei sillä ole väliä. Ulosottomies ei saa mitään aikaiseksi ja pääasia että homma toimii.

Anonyymi kirjoitti...

Onks kellään kuvaa tästä Nesteen Juhanista?

Anonyymi kirjoitti...

Onks kellään nimeä ja kuvaa sitä kuluttaviraston juudas lakimiehestä?

Anonyymi kirjoitti...

Eikös täällä jossain vaiheessa vuoden vaihteessa joku väittänyt että kuluttajavirastossa seurataan tätä palstaa säännöllisesti ja jos kerta Jaakkokin on asiasta tiedottanut niin eikö nyt pitäisi virastosta löytyy sen verran munaa että kommentoisi näitä syytöksiä!

Anonyymi kirjoitti...

En odota kuluttajavirastolta yhtään vähempää kuin ryhmäkannetta siinä vaiheessa kun Parkcommi häviää hovissa. Silloin on isolla voimalla aika ajaa tätä asiaa ja hankkia ihmisten rahat takaisin parkcommin Tom Ekiltä ja puistopartion Lauri Mustoselta.

Vai pitääkö siinä sitten käyttää Nesteen toimintapoja ja hakea rahat väkisin pois, laittomasti pesäpallomailalla, mutta "väliäkö sillä kunhan homma tulee hoidettua"?

Anonyymi kirjoitti...

Kyllä meitä moottoripyörä miehiä täältä löytyy jotka hakee ne rahat pois tavalla tai toisella, viranomaisten avulla tai ei, siitä voitte olla varmoja.

Anonyymi kirjoitti...

Annappa osoite niin minä pistän omat valvontamaksuni takaisinperintään parkpatrolille. Mitä menetelelmiä sitten käytättekin, ihan sama minulle, kunhan se homma hoituu.

Anonyymi kirjoitti...

Kuluttajavirastossa toimii lakimies joka on toiminut myös valvontayhtiön palveluksessa

Jos joku on ihan oikeasti innostunut selvittämään, pitääkö tämä paikkansa, niin seuraava resepti toimii.

1) Kuluttajavirasto on viranomainen
2) Tästä seuraa se, että siihen sovelletaan lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta (ks http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621 )
3) Julkisuuslain perusteella voit lähettää Kuluttajavirastoon asiakirjapyynnön, jossa pyydät kaikkien ParkComin olemassaoloaikana Kuluttajavirastoon palkattujen lakimiesten työhakemusten liitteenä olleet ansioluettelot (tai vaihtoehtoisesti otteen ao henkilön nimikirjasta vastaavilla tiedoilla). Työpaikkahakemukset kun taitavat ainakin pääosin olla julkisia asiakirjoja, vaikkakin niissä voi olla yksittäisiä salassapidettäviä kohtia.

Anonyymi kirjoitti...

MOT selvittämään vaan tätä vyyhtiä.

Mielenkiintoista miten Kuluttajavirasto ajaa yritysten etuja (yrittäen näyttää neutraalilta). Mielenkiintoista on myös OM:n lakiehdotus, joka nyt hieman murjoo perustuslakia, mutta mitäpä pienistä.

Kuluttajavirasto on kyllä todellinen "kuluttajan ystävä". :D

Anonyymi kirjoitti...

Olen käynyt kirjeenvaihtoa ParkComin kanssa ja he edelleen vaativat maksua. Vantaan käräjäoikeuden päätös ei heitä kiinnosta, vaan vastauksena annetaan tusina muita päätöksiä.

Anonyymi kirjoitti...

Vantaan päätöksen mukaisesti, oli lainvoimainen tai ei, poliisille tutkintapyyntöä. Virkavallan anastaminen on rangaistava teko.

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Pitäisikö sitä käydä tekemässä tutkintapyyntö parkkifirmasta, jota Neste Oil täällä Tampereella ainakin näemmä käyttää ja samoin Neste Oilista itsestään, kun laitonta palvelua tilaavat/tukevat/käyttävät?

Parkkifirman osaltahan tuo olisi virkavallan anastaminen ja petoksen yritys (?), mutta mitä se on Neste Oilin osalta?

Anonyymi kirjoitti...

Parkkifirmahan toimii nimenomaan tontin omistajan tai kiinteistön omistajan valtuuttamana ja heidän oikeuksin. Nimittäin on katsottu että tontinomistajalla tai kiinteistön omistajalla on oikeus päättää pysäköinninehdoista ja valvonnan voi antaa ulkopuoliselle. Tulkintahan on virheellinen kuten käräjäoikeudessa on todettu. Neste Oililla ei tällaista oikeutta ole eikä siten voi delegoida sitä valvontayhtiölle. Valvontaytiöllä kyse on virkavallan anastuksesta ja Neste Oililla kyse on petoksesta.

Jaakko näyttää aktiiviselta hemmolta ja asiantutevalta kommentoijalta. Miten olisi. Pyytäisitkö kuluttajavirastolta yllä mainittuja asiakirjoja nähtäville viranomaisen toiminnan julkisuuteen vedoten. Saataisiin tietää kuka se siellä virastossa oikein hyyrää valvontayhtiön mandaatilla? Muita innokkaita? Itse asun ruotsissa joten en täältä käsin asiaa rupea hoitamaan.

Anonyymi kirjoitti...

Suomalaisten viranomaisten saamattomuus on käsittämätöntä. Mitä enemmän luen näitä juttuja mitä blogissakin on sitä enemmän silmäni avautuvat. Kansalaisia viedään kuin pässiä narussa, vai miten se sanonta kuuluikaan. Huhhuijaa ...

Anonyymi kirjoitti...

Kuluttajavirastossa toimii lakimies joka on toiminut myös valvontayhtiön palveluksessa

Jos joku on ihan oikeasti innostunut selvittämään, pitääkö tämä paikkansa, niin seuraava resepti toimii.

1) Kuluttajavirasto on viranomainen
2) Tästä seuraa se, että siihen sovelletaan lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta (ks http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621 )
3) Julkisuuslain perusteella voit lähettää Kuluttajavirastoon asiakirjapyynnön, jossa pyydät kaikkien ParkComin olemassaoloaikana Kuluttajavirastoon palkattujen lakimiesten työhakemusten liitteenä olleet ansioluettelot (tai vaihtoehtoisesti otteen ao henkilön nimikirjasta vastaavilla tiedoilla). Työpaikkahakemukset kun taitavat ainakin pääosin olla julkisia asiakirjoja, vaikkakin niissä voi olla yksittäisiä salassapidettäviä kohtia.


Erinomaista!

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Parkkifirmahan toimii nimenomaan tontin omistajan tai kiinteistön omistajan valtuuttamana ja heidän oikeuksin. Nimittäin on katsottu että tontinomistajalla tai kiinteistön omistajalla on oikeus päättää pysäköinninehdoista ja valvonnan voi antaa ulkopuoliselle. Tulkintahan on virheellinen kuten käräjäoikeudessa on todettu. Neste Oililla ei tällaista oikeutta ole eikä siten voi delegoida sitä valvontayhtiölle. Valvontaytiöllä kyse on virkavallan anastuksesta ja Neste Oililla kyse on petoksesta.

Nojoo, tietty he voivat pysäköintiehdoista päättää, mutta kuten sanoit, pysäköinninvalvontaa he eivät voi suorittaa saati delegoida muille kuin poliisille ja kunnalliselle pysäköinninvalvonnalle.

Jaakko näyttää aktiiviselta hemmolta ja asiantutevalta kommentoijalta. Miten olisi. Pyytäisitkö kuluttajavirastolta yllä mainittuja asiakirjoja nähtäville viranomaisen toiminnan julkisuuteen vedoten. Saataisiin tietää kuka se siellä virastossa oikein hyyrää valvontayhtiön mandaatilla?

Itseäni ei asia niin paljon kiinnosta, että kysyisin ja "aktiivinen" taidan olla ainoastaan siksi, että kirjoittelen omalla nimelläni, jolloin on helppo huomata kirjoitusten määrä :) Voihan noita tietty pyytää, mutta haluaisin ensin selvityksen, että mitä tuo laki viranomaistoiminnan julkisuudesta tarkalleen antaa myöten, sillä kaikki ei tietääkseni julkista ole.

Anonyymi kirjoitti...

mutta haluaisin ensin selvityksen, että mitä tuo laki viranomaistoiminnan julkisuudesta tarkalleen antaa myöten, sillä kaikki ei tietääkseni julkista ole.

Lain lähtökohta on varsin yksinkertainen: julkista on viranomaisten toiminnassa kaikki, jota ei erikseen ole säädetty salassapidettäväksi, on julkista. Salassapidettävien asioiden luettelo on alla. Kuten lukemalla voi todeta, työnhakuasiakirjoja ei mainita salassapidettäviksi.

- - -

Salassa pidettävät viranomaisen asiakirjat
Salassa pidettäviä viranomaisen asiakirjoja ovat, jollei erikseen toisin säädetä:

1) valtioneuvoston ulkopoliittisia asioita käsittelevän valiokunnan asiakirjat, jollei valiokunta toisin päätä, sekä ulkoasioita hoitavan ministeriön ja Suomen edustustojen poliittiset tilannearvioinnit, poliittisista tai taloudellisista suhteista toisen valtion kanssa käytyjä neuvotteluja koskevat asiakirjat ja ulkoasiainhallinnon alaan kuuluvat salakirjoitetut viestit, jollei asianomainen ministeriö toisin päätä;

2) muut kuin 1 kohdassa tarkoitetut asiakirjat, jotka koskevat Suomen suhteita toiseen valtioon tai kansainväliseen järjestöön, asiakirjat, jotka liittyvät kansainvälisessä lainkäyttö- tai tutkintaelimessä tai muussa kansainvälisessä toimielimessä käsiteltävään asiaan, ja asiakirjat, jotka koskevat Suomen valtion, Suomen kansalaisten, Suomessa oleskelevien henkilöiden tai Suomessa toimivien yhteisöjen suhteita toisen valtion viranomaisiin, henkilöihin tai yhteisöihin, jos tiedon antaminen niistä aiheuttaisi vahinkoa tai haittaa Suomen kansainvälisille suhteille tai edellytyksille toimia kansainvälisessä yhteistyössä;

3) poliisille ja muille esitutkintaviranomaisille ja viralliselle syyttäjälle sekä tarkastus- ja valvontaviranomaisille tehdyt ilmoitukset rikoksesta, esitutkintaa ja syyteharkintaa varten saadut ja laaditut asiakirjat sekä haastehakemus, haaste ja siihen annettu vastaus rikosasiassa, kunnes asia on ollut esillä tuomioistuimen istunnossa taikka kun virallinen syyttäjä on päättänyt jättää syytteen nostamatta tai kun asia on jätetty sikseen, jollei ole ilmeistä, että tiedon antaminen niistä ei vaaranna rikoksen selvittämistä tai tutkinnan tarkoituksen toteutumista tai ilman painavaa syytä aiheuta asiaan osalliselle vahinkoa tai kärsimystä tai estä tuomioistuinta käyttämästä oikeuttaan määrätä asiakirjojen salassapidosta [oikeudenkäynnin julkisuudesta annetun lain (945/1984)] mukaan;

4) poliisin ja muun esitutkintaviranomaisen rikosten ehkäisemistä tai niiden selvittämistä varten ylläpitämät rekisterit ja rikosten ehkäisemistä koskevat selvitykset samoin kuin henkilöllisyyden tai matkustusoikeuden todentamista tai varmentamista koskevan hallintoasian käsittelyssä saamat ja ottamat henkilön valokuvat ja muut henkilötuntomerkkitiedot sekä henkilölle tai henkilökortille tai matkustusasiakirjalle annetut erityiset tunnisteet;

5) poliisin, rajavartiolaitoksen ja tullilaitoksen sekä vankeinhoitoviranomaisen taktisia ja teknisiä menetelmiä ja suunnitelmia koskevia tietoja sisältävät asiakirjat, jos tiedon antaminen niistä vaarantaisi rikosten ehkäisemistä ja selvittämistä tai yleisen järjestyksen ja turvallisuuden taikka rangaistuslaitoksen järjestyksen ylläpitämistä;

6) kanteluasiakirjat ennen asian ratkaisua, jos tiedon antaminen niistä vaikeuttaisi asian selvittämistä tai ilman painavaa syytä olisi omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä asiaan osalliselle;

7) henkilöiden, rakennusten, laitosten, rakennelmien sekä tieto- ja viestintäjärjestelmien turvajärjestelyjä koskevat ja niiden toteuttamiseen vaikuttavat asiakirjat, jollei ole ilmeistä, että tiedon antaminen niistä ei vaaranna turvajärjestelyjen tarkoituksen toteutumista;

8) asiakirjat, jotka koskevat onnettomuuksiin tai poikkeusoloihin varautumista, väestönsuojelua tai onnettomuuden selvittämistä, jos tiedon antaminen niistä vahingoittaisi tai vaarantaisi turvallisuutta, väestönsuojelun toteuttamista tai poikkeusoloihin varautumista, aiheuttaisi haittaa onnettomuuden selvittämiselle taikka loukkaisi onnettomuuden uhrien oikeuksia tai heidän muistoaan tai läheisiään, jollei tiedon antaminen ole tarpeen viranomaisen tehtävän suorittamiseksi;

9) suojelupoliisin ja muiden viranomaisten asiakirjat, jotka koskevat valtion turvallisuuden ylläpitämistä, jollei ole ilmeistä, että tiedon antaminen niistä ei vaaranna valtion turvallisuutta;

10) asiakirjat, jotka koskevat sotilastiedustelua, puolustusvoimien varustamista, kokoonpanoa, sijoitusta tai käyttöä taikka muuta sotilaallista maanpuolustusta taikka maanpuolustusta palvelevia keksintöjä, rakenteita, laitteita tai järjestelmiä taikka maanpuolustuksen kannalta muutoin merkityksellisiä kohteita taikka puolustusvalmiuteen varautumista, jollei ole ilmeistä, että tiedon antaminen niistä ei vahingoita tai vaaranna maanpuolustuksen etua;

11) asiakirjat, jotka sisältävät tietoja raha- ja valuuttapoliittisista päätöksistä tai toimenpiteistä taikka niiden valmistelusta tai tietoja finanssi- ja tulopolitiikan valmistelusta taikka finanssi-, tulo-, raha- tai valuuttapoliittisten päätösten tai toimenpiteiden tarpeiden selvittämisestä, jos tiedon antaminen niistä olisi vastoin valtion etua neuvotteluosapuolena taikka vaarantaisi päätösten tai toimenpiteiden tarkoituksen toteutumisen tai muutoin merkittävästi vaikeuttaisi finanssi-, tulo-, raha- tai valuuttapolitiikan hoitamista;

12) rahoitusmarkkinoita ja vakuutustoimintaa valvovien sekä rahoitusmarkkinoiden ja vakuutusjärjestelmien toimivuudesta vastaavien viranomaisten laissa säädettyjä tehtäviä varten laaditut selvitykset, joista ilmenee tietoja markkinoiden toimivuudesta tai rahoitus-, vakuutus- tai eläkelaitoksista tai niiden asiakkaista, jos tiedon antaminen niistä aiheuttaisi vahinkoa tai haittaa rahoitus- tai vakuutusjärjestelmän luotettavuudelle ja toimivuudelle;

13) kansantalouden kehitystä kuvaava tilasto, talouspoliittinen aloite ja toimenpidesuunnitelma sekä muut sellaiset asiakirjat, joihin sisältyvillä tiedoilla ilmeisesti voi olla vaikutusta pääoma- ja rahoitusmarkkinoilla, ennen kuin tiedot on saatettu 8 §:ssä tarkoitetulla tavalla yleisesti julkisiksi;

14) asiakirjat, jotka sisältävät tietoja uhanalaisista eläin- tai kasvilajeista tai arvokkaiden luonnonalueiden suojelusta, jos tiedon antaminen niistä vaarantaisi kysymyksessä olevan eläin- tai kasvilajin tai alueen suojelun;

15) asiakirjat, jotka sisältävät tietoja viranomaisen tehtäväksi säädetystä tarkastuksesta tai muusta valvontatoimeen liittyvästä seikasta, jos tiedon antaminen niistä vaarantaisi valvonnan tai sen tarkoituksen toteutumisen tai ilman painavaa syytä olisi omiaan aiheuttamaan vahinkoa asiaan osalliselle;

16) tilastoviranomaiselle tilastojen laatimista varten annetut asiakirjat samoin kuin asiakirjat, jotka on vapaaehtoisesti annettu viranomaiselle tutkimusta tai tilastointia varten; (23.4.2004/281)

17) asiakirjat, jotka sisältävät tietoja valtion, kunnan tai muun julkisyhteisön tai 4 §:n 2 momentissa tarkoitetun yhteisön, laitoksen tai säätiön liike- tai ammattisalaisuudesta, samoin kuin sellaiset asiakirjat, jotka sisältävät tietoja muusta vastaavasta liiketoimintaa koskevasta seikasta, jos tiedon antaminen niistä aiheuttaisi mainituille yhteisöille, laitoksille tai säätiöille taloudellista vahinkoa tai saattaisi toisen samanlaista tai muutoin kilpailevaa toimintaa harjoittavan julkisyhteisön tai yksityisen parempaan kilpailuasemaan tai heikentäisi julkisyhteisön tai 4 §:n 2 momentissa tarkoitetun yhteisön, laitoksen tai säätiön mahdollisuuksia edullisiin hankintoihin tai sijoitus-, rahoitus- ja velanhoitojärjestelyihin;

18) asiakirjat, jotka sisältävät valtion, kunnan tai muun julkisyhteisön työmarkkinaosapuolena tai työriidan osapuolena laatimia tai saamia tietoja, jos tiedon antaminen niistä olisi vastoin julkisyhteisön etua työnantajana, sekä asiakirjat, jotka sisältävät valtion edustajien maataloustukineuvotteluja varten laatimia tai saamia tietoja, jos tiedon antaminen niistä olisi vastoin valtion etua neuvotteluosapuolena;

19) viranomaisen oikeudenkäynnin osapuolena oikeudenkäyntiin valmistautumista varten laatimat ja hankkimat asiakirjat, jos tiedon antaminen asiakirjasta olisi vastoin julkisyhteisön tai 4 §:n 2 momentissa tarkoitetun yhteisön, laitoksen, säätiön tai henkilön etua oikeudenkäynnissä;

20) asiakirjat, jotka sisältävät tietoja yksityisestä liike- tai ammattisalaisuudesta, samoin kuin sellaiset asiakirjat, jotka sisältävät tietoja muusta vastaavasta yksityisen elinkeinotoimintaa koskevasta seikasta, jos tiedon antaminen niistä aiheuttaisi elinkeinonharjoittajalle taloudellista vahinkoa, ja kysymys ei ole kuluttajien terveyden tai ympäristön terveellisyyden suojaamiseksi tai toiminnasta haittaa kärsivien oikeuksien valvomiseksi merkityksellisistä tiedoista tai elinkeinonharjoittajan velvollisuuksia ja niiden hoitamista koskevista tiedoista;

21) asiakirjat, jotka koskevat opinnäytetyön tai tieteellisen tutkimuksen suunnitelmaa tai perusaineistoa taikka teknologista tai muuta kehittämistyötä tai niiden arviointia, jollei ole ilmeistä, että tiedon antaminen niistä ei aiheuta opinnäytetyön, tutkimuksen tai kehittämistyön suorittamiselle taikka niiden hyödyntämiselle tai sen asianmukaiselle arvioinnille tai tutkijalle taikka tutkimuksen tai kehittämistyön toimeksiantajalle haittaa;

22) asiakirjat, jotka sisältävät tietoja pääsy- tai muusta kokeesta tai testistä, jos tiedon antaminen vaarantaisi kokeen tai testin tarkoituksen toteutumisen tai testin käyttämisen vastaisuudessa;

23) asiakirjat, jotka sisältävät tietoja henkilön vuosituloista tai kokonaisvarallisuudesta taikka tuen tai etuuden perusteena olevista tuloista ja varallisuudesta taikka jotka muutoin kuvaavat hänen taloudellista asemaansa, sekä ulosottoviranomaisen asiakirjat siltä osin kuin ne sisältävät sellaisia tietoja, jotka ulosottorekisteriin merkittyinä olisivat ulosottokaaren mukaan salaisia, sekä tiedot luonnollisesta henkilöstä ulosottovelallisena ja ulosottoselvitys; (15.6.2007/713)

24) asiakirjat, jotka koskevat pakolaista tai turvapaikan, oleskeluluvan tai viisumin hakijaa, jollei ole ilmeistä, että tiedon antaminen niistä ei vaaranna pakolaisen tai hakijan tai näiden läheisten turvallisuutta;

25) asiakirjat, jotka sisältävät tietoja sosiaalihuollon asiakkaasta tai työhallinnon henkilöasiakkaasta sekä tämän saamasta etuudesta tai tukitoimesta taikka sosiaalihuollon palvelusta tai työhallinnon henkilöasiakkaan palvelusta taikka tietoja henkilön terveydentilasta tai vammaisuudesta taikka hänen saamastaan terveydenhuollon ja kuntoutuksen palvelusta taikka tietoja henkilön seksuaalisesta käyttäytymisestä ja suuntautumisesta; (11.12.2002/1060)

26) asiakirjat, jotka sisältävät tietoja rikoksesta epäillyn, asianomistajan tai muun rikosasiaan liittyvän henkilön yksityiselämään liittyvistä arkaluonteisista seikoista samoin kuin sellaiset asiakirjat, jotka sisältävät tietoja rikoksen uhrista, jos tiedon antaminen loukkaisi rikoksen uhrin oikeuksia tai hänen muistoaan tai läheisiään, jollei tiedon antaminen ole tarpeen viranomaisen tehtävän suorittamiseksi;

27) asiakirjat, jotka sisältävät tietoja rikoksesta syytetylle tehdystä oikeuspsykiatrisesta mielentilatutkimuksesta, nuoresta rikoksentekijästä laaditusta henkilötutkinnasta, nuorisorangaistuksen toimeenpanosuunnitelmasta, vankeusrangaistuksen sijasta suoritettavan yhdyskuntapalvelun soveltuvuusselvityksestä, rangaistusajan suunnitelmasta, vapauttamissuunnitelmasta, valvontasuunnitelmasta sekä pitkäaikaisvangin vapauttamismenettelyä varten annetusta lausunnosta; (30.3.2007/385)

28) hallintoviranomaisen asiakirjat ja rekisterit, jotka sisältävät tietoja tuomitusta, vangitusta tai muutoin vapautensa menettäneestä henkilöstä, jollei ole ilmeistä, että tiedon antaminen ei vaaranna asianomaisen tulevaa toimeentuloa, yhteiskuntaan sopeutumista tai turvallisuutta, ja jos tiedon antamiseen on perusteltu syy;

29) asiakirjat, jotka sisältävät tietoja henkilölle suoritetusta psykologisesta testistä tai soveltuvuuskokeesta tai sen tuloksesta taikka asevelvollisen sijoittamista tai työntekijän valintaa tai palkkauksen perustetta varten tehdyistä arvioinneista;

30) oppilashuoltoa ja oppilaan opetuksesta vapauttamista koskevat asiakirjat, oppilaan ja kokelaan koesuoritukset sekä sellaiset oppilaitoksen antamat todistukset ja muut asiakirjat, jotka sisältävät oppilaan henkilökohtaisten ominaisuuksien sanallista arviointia koskevia tietoja, samoin kuin asiakirjat, joista ilmenee ylioppilastutkintolautakunnan määräämien arvostelijoiden arvostelutehtäviä koskeva koulukohtainen työnjako, kunnes on kulunut vuosi kyseisestä tutkintakerrasta;

31) asiakirjat, jotka sisältävät tiedon henkilön ilmoittamasta salaisesta puhelinnumerosta tai tiedon matkaviestimen sijaintipaikasta, samoin kuin asiakirjat, jotka sisältävät tiedon henkilön kotikunnasta ja hänen siellä olevasta asuinpaikastaan tai tilapäisestä asuinpaikastaan samoin kuin puhelinnumerosta ja muista yhteystiedoista, jos henkilö on pyytänyt tiedon salassapitoa ja hänellä on perusteltu syy epäillä itsensä tai perheensä terveyden tai turvallisuuden tulevan uhatuksi; (30.11.2001/1151)

32) asiakirjat, jotka sisältävät tietoja henkilön poliittisesta vakaumuksesta tai tietoja henkilön yksityiselämän piirissä esittämistä mielipiteistä taikka tietoja henkilön elintavoista, osallistumisesta yhdistystoimintaan tai vapaa-ajan harrastuksista, perhe-elämästä tai muista niihin verrattavista henkilökohtaisista oloista; asiakirjat, jotka sisältävät tietoja henkilön toimimisesta poliittisessa tai muussa luottamustehtävässä tai henkilön pyrkimisestä sellaiseen tehtävään samoin kuin henkilön osallistumisesta poliittisen puolueen perustamiseen ja rekisteröintiin tai valitsijayhdistyksen perustamiseen vaaleja varten, ovat kuitenkin julkisia.

Anonyymi kirjoitti...

Jaakko,

nyt kun olet saanut selvityksen, voitko tehdä tutkintapyynnön. Tai muuten lopeta spammaaminen.

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Miten tuo selvitys liittyy tutkintapyyntöön? Ja kuten sanoin, ei itseäni pahemmin kiinnosta selvittää, että kuka siellä on töissä tai ei ja mistä tullut, sillä en näe asialla pahemmin mitään relevanssia.

Mitä minä olen spammannut? Keskustellut, kysellyt ja vastaillut. Sikanauta on jotain ihan muuta.

Anonyymi kirjoitti...

Parkpatrolin käyttämä juristi Jukka Uusitalo on ollut aikoinaan töissä kuluttajavirastossa, tällä hetkellä kuluttajavirastossa on töissä naisjuristi joka on ollut Parkcomilla työsuhteessa nk. vuoroesimiehenä, hommaan nimen lähiaikoina tänne. Lisäksi ParkPatrolissa on työsuhteessa jonkinlaisessa esimiessuhteessa henkilö jonka vaimon on oikeusministeriössä työsuhteessa. Eli jonkinlainen lobbaus onnistuu varmasti, joten en ihmettele jos Rasilainen on lähtenyt ajamaan tuota lakialoitetta melkoisen hatarin tiedoin. Voin lähettää tänne nimetkin tuosta Parkpatrolin tyypistä ja hänen vaimonsa nimet, mikäli sillä on jotain merkitystä jollekin.

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Mikäli tuo yllä mainittu tieto pitää paikkansa, on syytä varoa samaa kuin Lex Karperlan ja Jukka Liedeksen kanssa, eli lobbausta ja jääviyttä tiedossa.

Anonyymi kirjoitti...

Anna tulla vain nimet. Tietysti olisi mielenkiintoista nähdä miten kuluttajvirasto suhtautuisi lain noudattamiseen viranomaisten toiminnan julkisuudesta. Vaikka tieto ei kiinnostaisikaan minua ainakin kiinnostaa mitä tapahtuu, toteutukoo laki kun kyseisiä asiakirjoja pyytää? Varmaan blogikin julkaisi herkullisen artikkelin aiheesta. "Kuluttajvirasto kieltäyy noudattamasta lakia" ... tyyliin .... heh

Kiitokset blogille taas herkullisesta artikkelista ja kirjoittalle myös!

Anonyymi kirjoitti...

Nyt on vihdoin häirintälaite asennettu ja käytössä. Vielä jonkun aikaa kenttätestausta. Otin idean kun näin kerran dokumentin miten jenkeissä leffateattereissa häiritään kameroita jottei filmejä pysty kuvaamaan. Yhteistyössä kaverin kanssa saatiin monen kuukauden prosessi päätökseen. Nyt on ajoneuvon tuulilasin alareunassa 2 cm x 6 cm pitkä "lähetin" joka pystyy neutralisoimaan 180 asteen kulmalla ja omien kokeiden mukaan vielä 11 m päästä käytettävän digitaalisen kameran. Kamera kyllä toimii mutta ei kuva on täysin sekava. Testattu on kahdella Canonin ja yhdellä Panasonicin ja HP:n digikameralla. Toimii kuin junan wc. Nyt viedään auto parkpatrolin valvomalle Neste asemalle. Voi olla puistpartion pojalla vaikeuksia kuvien kanssa. Jos homma luotettavasti voisin aloittaa myynnin. Tärkeintä kuitenkin on että parkcom ja parkpatrol ei autoani enää kuvaa. Voihan sen takaanta kuvata mutta siinäpä ei enää näykkään pysäköintikiekko ja muut todisteet. Että sillee. Vihdoinkin oli todellista hyötyä elektroniikka opiskeluista.

Anonyymi kirjoitti...

Saisitko youtubeen videon siitä miten laite käytännössä toimii? Voisin ostaa ... jos ei ole pelkkää huulenheittoa!

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Ainut keino on häiritä kameraa joko optisesti tai radioaalloilla sekoittamalla kameran herkkä elektroniikka, mutta tällöin on todennäköisesti kyse joko laittomasta radiolähettimestä tai vaarallisesta lelusta.

Eli todisteita kehiin ja tekniikan perusteet esille, tai voidaan mapittaa kansioon P niin kuin paksut paskapuheet ja pajunköydet.

Anonyymi kirjoitti...

Keksintö käyttää infrapuna-aaltoja jotka on vaiheistettu ylittämään kameran infrapunasensorin kapasiteetti. Ongelma on eri kameroiden käyttämä hivenen toisistaan poikkeava tekniikka ja taajuus infrapunalaueiden käytössä. Käytäntö on kuitenkin osoittanut että riittävän suuri, tiheä ja oikean laajuinen "sweap" kohdistettuna ajoneuvosta eteenpäin toimii 95% tapauksista. Kameran ottama kuva on sellaista mössöä ettei siitä eroteta enää pysäköintikiekon tai muun tunnisteen olemassaoloa.

Anonyymi kirjoitti...

Lisään vielä että kyseinen häirintälaite ei aiheuta vaaraa ihmisille eikä ole laiton. Parkcom ja parkpatrol eivät ole viranomaisia, joten laillista estettä heidän työnsä estämiseksi ei ole.

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Ok, eli häirintälaitteen toiminta on optinen. Reilu määrä IR-ledejä ja sopiva driveri?

Mitenkähän käy, jos kameran eteen laittaa IR-suotimen?

Jos se tosiaan on tuollainen mitä oletan (ei sattuisi kuvia olemaan?), niin suht vaaratonhan tuo on.

Anonyymi kirjoitti...

Mielenkiintoista, mutta ...

ODOTAN EDELLEEN SITÄ KULUTTAJAVIRASTON VASTAUSTA !!!

Anonyymi kirjoitti...

Minä myös ...

KULUTTAJAVIRASTO, HALOO?

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

KULUTTAJAVIRASTO, HALOO?

Kannattaisiko sittenkin huudella sinne Kuluttajaviraston suuntaan, niin voisit saada paremmin heiltä vastauksen? ;)

Anonyymi kirjoitti...

Kyllä ne tietää ja on huhuiltu, vastaus vain puuttuu ....

Anonyymi kirjoitti...

Joo, infrapunat varmasti toimivat. Asian voi testata kuka vaan sohimalla kaukosäätimellä digikameraa. Tietenkään kaukosäätimestä ei tule kameraan muuta kuin sininen piste tjsp, mutta periaate on sama.

Anonyymi kirjoitti...

Olen kiinnostunut ostamaan moisen värkin, jos vain hinnasta sovitaan. Ilmoittele jos aijot pistää myyntiin.

Anonyymi kirjoitti...

Eivätkös kunnalliset pysäköinninvalvojat ota myös kuvia väärin pysäköidyistä autoista? Onko heidän ottamiensa kuvien häirintä laillista?

Anonyymi kirjoitti...

Ei kunnalliset pirkot ota mitään kuvia. Ei niiden tarvitse. Heillä on laki takanaan joten heidän määräämät maksut on joka tapauksessa ulosottokelpoisia. Valitusprosessi on olemassa ja jos siihen ei ole tyytyväinen asian voi viedä käsittelyyn hallinto-oikeuteen maksutta.

Anonyymi kirjoitti...

Kyllä parkkipirkotkin ottavat kuvia, ainakin täällä Hämeenlinnassa ja aikoinaan myös Turussa. Kuvat kuulemma ovat todisteena jos asiakas haluaa valittaa kohtelustaan.

Kuvien kohtalosta ja rekisterin pidosta en osaa sanoa mitään.

Toki parkkipirkoilla on laki takanaan, siitähän ei ole ollut epäilystäkään. Missään laissa ei kuitenkaan ole kieltoa valokuvaamisen estämisestä teknisellä laitteella.

Ei muuta kuin porukalla hommaamaan näitä aparaatteja!

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Kuluttajavirasto ei edelleenkään ymmärrä maksujen laittomuutta, vaan varoittelee siitä, kuinka ne pitää maksaa ettei vain tule lisäkustannuksia maksamattomasta laskusta (ensin oma palaute kursiivina, vastaus tummennettu):

Hei Jaakko Fagerlund,

Tässä vastaus Kuluttajavirasto.fi-toimitukselle lähettämääsi palautteeseen

Otsikko: Yksityinen parkkisakko

Palaute:
http://www.kuluttajavirasto.fi/Page/6f180b5f-ad4e-4fb7-a02b-e867928f04b0.aspx?refererUrl=%2ffi-FI%2f&groupId=4ac236ea-a13b-41f9-8416-248ca82aa95d&announcementId=73316695-162a-42af-86e2-77643e93631b

Luin tuosta, että Teidän mielestä sitä ei voi jättää maksamatta. Nimenomaan sen voi jättää maksamatta, koska saatavalle ei ole perusteita ja/tai se ei perustu lakiin.

Pysäköintivirhemaksusta annetussa laissa nimenomaan todetaan, että kuka/ketkä niitä voi jakaa ja nämä instanssit ovat poliisi ja kunnallinen pysäköinninvalvonta. Yksityiset yritykset siis jakelevat laittomia maksuja.

Minä kun luulin lukevani KULUTTAJAviraston sivuja.

Eikö ole ns. "munaa" puolustaa kuluttajia laittoman toiminnan edessä?

PS: Tämän viestin lukeminen maksaa lukijalle tai vastaanottajalle 1000 (tuhat) euroa (EUR). Maksuaika 14 päivää, olkaa hyvä ja ottakaa yhteyttä maksun suorittamiseksi. Avaamalla/lukemalla hyväksytte ehdot.

PPS: Alkaako vaikuttaa järjettömältä?


Vastaus: Hei,
Kiitos palautteesta. Asia ärsyttää todella monia (minuakin henkilökohtaisesti sakon saajana!). Nyt sakotusasiaa puidaan oikeudessa ja hovioikeus antanee päätöksensä ensi syksynä. Katsotaan kuinka siinä käy (ja meneekö vielä korkeimpaan oikeuteen). Reklamaation tekeminen sakottajalle kannattaa joka tapauksessa tehdä. Jos asiaa ei riitauta, laskun maksamatta jättämisestä on yleensä ikävät seuraukset - lisää kustannuksia.

Ystävällisin terveisin,
Anneli Pacius
Verkkotoimitus
Kuluttajavirasto

Anonyymi kirjoitti...

Täysin ottamatta kantaa yksityisten sakkojen laillisuuteen, ja ennakoimatta hovioikeuden ratkaisua, oleellista on se, että TÄLLÄ HETKELLÄ MAKSUA EI PIDÄ MAKSAA, KOSKA SEN PERUSTE ON LAINVOIMAISELLA TUOMIOLLA RATKAISEMATTA.

Maksusta kieltäytyminen on juridisesti täysin perusteltua. On käsittämätöntä, että Kuluttajavirasto ei osaa antaa kuluttajille tätä kuluttajan kannalta ainoaa oikeaa ohjetta näin selvässä asiassa. Kaikki juristit, joitten kanssa olen asiasta keskustellut, ovat olleet yksimielisesti sillä kannalla, että maksua ei missään tapauksessa pidä nyt maksaa - eivätkä ole maksaneet omiaankaan.

Mitäs luulette, saatteko ikinä rahojanne takaisin kun hovioikeus antaa tuomionsa? Valvontafirmanhan pitäisi silloin palauttaa kaikki koko olemassaolonsa aikana keräämänsä maksut. Tuskinpa niitä on sijoitettu korkeakorkoiselle.

Anonyymi kirjoitti...

Taisi ParkCom kyllästyä saamaansa palautteeseen kun koko osio poistettiin heidän sivuiltaan eilen. Myös viitteet Vantaan käräjäoikeuden päätöksestä ja siitä valittamisesta ovat hävinneet, nyt näköjään yritetään vain olla hiljaa ja rimpuilla syksyyn asti peukut pystyssä siellä firmassa...

Sain myös vastauksen eräästä ParkComin isohkosta valvontakohteesta, ovat kuulemma saaneet sen verran negatiivista palautetta että voipi olla että on kohta taas yksi kohde vähemmän heillä valvottavana, ja tämä ko. kohde ei todellakaan ollut sieltä huonoimmasta päästä. Postaan lisää tänne jos/kun asia varmistuu, en halua vielä nimetä paikkaa tietyistä syistä.

tl;dr - ÄLÄ MAKSA

Anonyymi kirjoitti...

Ups, on se palaute itse asiassa vieläkin paikalla, sivun layoutti muuttunut hieman vaan.

No, on sieltä silti tavaraa poistunut, nähtävästi myös viittaukset kuluttajavirastoon ovat poistuneet. Ja lisäyksenä jonkinlainen rekisteriseloste, varmastikin tämän sivuston ansiosta koska ihmiset ovat ruvenneet vaatimaan näitä tietoja heiltä.

Anonyymi kirjoitti...

Viittaukset Kuluttajariitalautakunnan ratkaisuihin sekä hallinto-oikeuksien ratkaisuihin näyttävät poistuneen Vantaan päätöksen ohella. Onkohan tullut pelko perseeseen?

KRL ja HO:t ovat antaneet valvontayhtiöitten kannalta paitsi myönteisiä, myös kielteisiä ratkaisuita. Kun näistä esitellään yksipuolisesti vain niitä itselle myönteisiä ja etenkin kun kuukausitolkulla erästä KVL:n valvontayhtiölle myönteistä ratkaisua siteerattiin "KVL:n viimeisimpänä yksityistä pysäköinninvalvontaa koskevana ratkaisuna" - mitä se ei siis ollut, koska sen jälkeen oli annettu ainakin yksi valvontayhtiölle kielteinen ratkaisu - niin onhan siinä petoksen tunnusmerkistön täyttävä harhauttaminen taloudellisessa hyötymistarkoituksessa aika lähellä.

Anonyymi kirjoitti...

Sikälis että Hallinto-oikeudet ratkaisevat viranomaisten tekemiä päätöksiä, (ja parkcom ei viranomainen ole)niin olen ihmetellyt että miksi ko. päätökset edes ovat olleet esillä Parkcomin sivuilla. Kuvitteleeko Parkcom olevansa viranomainen, ja yrittää esittää että ko. päätökset antaisivat heille toimintavallan? Tuohon on suorastaan "kusetusta", että esitellään hallinto-oikeuden päätöksiä, jotka eivät millään tavalla koske ko. yritystä

Punkari kirjoitti...

Melko tökeröä toimintaa kyllä tämä Parkcomi. Itse sain moottoripyörään "keltaisen korttin" Parkcomilta jossa pyydettiin siirtämään pyörää vähän ettei veisi auto paikkaa. Ajattelin että ihan kohtuullinen pyyntö ja kiitokseksi antoivat sitten "pysäköinti muualle kuin sallitulle alueelle" -valvontamaksun. Moinen sikailu ei mitenkään voi olla laillista touhua.

Anonyymi kirjoitti...

Prätkän itse asiassa voi sitten jättää autoille varattuun paikkaan huoletta kunhan muistat jättää sen keskelle ruutua kuten auton.

Laissa säädetty juttu. Millä perusteella parkcom muka tuosta voi lappuja kirjoitella? :D

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Eipä ne oikein voikaan sakottaa tuollaisesta, koska se on laitonta. Punkarin tulisi käydä tekemässä poliisille tutkintapyyntö tai rikosilmoitus laittomasta toiminnasta, petosta ja virkavallan anastusta jälleen kerran harjoitetaan.

Anonyymi kirjoitti...

Kauppakeskus Sello pitää edelleen ParkComin kylttejä parkkihallin ovilla, mutta havaintojeni mukaan valvontaa siellä ei tunnu olevan. Eräs auto on toistuvasti yli 5h pysäköintiajan pysäköitynä ja merkkivalo vilkuttaa punaista. Autossa ei ole koskaan kiekkoa eikä ParkComin sakkoa... Harmi, että kunnallinen eli lainvoimainen valvoja ei tule paikalle puuttumaan moiseen.

Miksiköhän Sello pitää kylttejä edelleen sisäänajo-ovilla?

Anonyymi kirjoitti...

Eikö OK 14:4:n mukainen lepäämään jättäminen ole tuomioistuimen harkinnan varassa? Pykäläähän on sinänsä joskus sovellettu tilanteissa, joissa on haluttu odottaa "ennakkoratkaisua" jostakin oikeuskysymyksestä, mutta ei kai ole mitenkään päivänselvää, että tuomioistuin soveltaisi sitä, jos uusia pysäköintijuttuja vietäisiin tuomioistuimeen.

Jos kysymys yksityisestä pysäköinninvalvonnasta tulisi vasta nyt ajankohtaiseksi, ryhmäkanne voisi olla harkinnan arvoinen. Toisaalta Kuluttajavirastohan pääsääntöisesti häviää jutut, joita se kuluttajien hyväksi yleisissä tuomioistuimissa ajaa...

miku kirjoitti...

Jos maksaa, niin ParkComin pitää turvata maksajien saatavat, jos heidän homma katkeaa.
Eli asettaa maksusta, koroista y.m. meidän kuluista riittävä vakuus tai sitten järjestää niin, että maksetaan jollekin ulkopuoliselle kolmannelle taholle, kunnes asia selvä.

Anonyymi kirjoitti...

Moi
Omat kokemukset parkcom oy tekemisistä ovat seuraavat... Eli siis otin yhden auton nimelleni, joka tuli silloiselleni emännälleni käyttöautoksi, Noh, emäntähän meni autokouluun samaan aikaan ja lainaili autoa vähän sinne tänne samaan aikaan kun oli siellä autokoulussa. Eräänä kauniina päivänä sitten tuli postiluukusta karhukirje kyseiseltä yritykseltä... Noh mitäs siinä kun lähettää reklamaatiota etten muuten oo sillä autolla ajanu etten myöskään maksa sitä.... Noh nytten tässä puolen vuoden eron ja muun jälkeen tuli uus kirje että olemme vastaanottaneet reklamaationne ja maksa tai kerro syyllinen! noin lyhyesti ilmaistuna... No niin no niin, kertosinhan jos tietäisin tosin joka sillä autolla just sillä hetkellä on ajanu ni oishan se sitten helppoa. Se ihmetytti suuresti että vastausaika on 3kk mutta uusintakarhukirje tuli seuraavana päivänä kotiin kuljetettuna... Rahapula???? Hassua kun se tosiaan oli ja on vieläkin ex emännän hallussa se auto ja avaimet. Ni minkäs teet?
Nimi on paperissa ja loppuun asti kyllä meinaan väittää etten tosiaan ole sillä autolla sakkoja ottanu oli ne laillisia tai ei!!!
Tyhmästä kärsästä kärsii koko ruumis! Ottakaa opiksi jos hommaatte rakkaalle autoa omalle nimelle....
Auto on kuulemma aken mukaan vielä meikäläisen nimellä vaikka paperit on tehty yli kk sitten..... Jeah... Ei vois elämä persettä taas näyttää yhtään enempää tähänväliin...=) Hyvät blokit ja hyvät jatkot...

Anonyymi kirjoitti...

Hohoo..."maksa tai kerro syyllinen". Mitäs sitten jos ei tee kumpaakaan? Antaako Parkcom sitten yksityisoikeudellisen vankilatuomion?

Blogger kirjoitti...

BlueHost is one of the best hosting company for any hosting plans you require.