Tiesitkö että lain mukaan yksityistä pysäköintivalvontamaksua ei tarvitse maksaa!
Lue lisää: Älä maksa yksityistä sakkoa!

tiistaina, marraskuuta 29, 2011

Irtisanoudu sotilasvalasta

"Minä lupaan ja vakuutan, kaikkivaltiaan ja kaikkitietävän Jumalan edessä, kunniani ja omantuntoni kautta, olevani Suomen valtakunnan luotettava ja uskollinen kansalainen. Tahdon palvella maatani rehellisesti sekä parhaan kykyni mukaan etsiä ja edistää sen hyötyä ja parasta. Minä tahdon kaikkialla ja kaikissa tilanteissa, rauhan ja sodan aikana puolustaa isänmaani koskemattomuutta, sen laillista valtiojärjestystä sekä valtakunnan laillista esivaltaa. Jos havaitsen tai saan tietää jotakin olevan tekeillä laillisen esivallan kukistamiseksi tai maan valtiojärjestyksen kumoamiseksi, tahdon sen viipymättä viranomaisille ilmoittaa. Joukkoa, johon kuulun sekä paikkaani siinä, en jätä missään tilanteessa, vaan niin kauan kuin minussa voimia on, suoritan saamani tehtävän loppuun. Lupaan käyttäytyä kunnollisesti ja ryhdikkäästi, totella esimiehiäni, noudattaa lakeja ja asetuksia sekä säilyttää hyvin minulle uskotut palvelussalaisuudet. Tahdon myös asetovereitani kohtaan olla suora ja auttavainen. Milloinkaan en sukulaisuuden, ystävyyden, kateuden, vihan tai pelon vuoksi enkä myöskään lahjojen tai muun syyn tähden toimi vastoin palvelusvelvollisuuttani. Jos minut asetetaan esimiesasemaan, tahdon olla alaisiani kohtaan oikeudenmukainen, pitää huolta heidän hyvinvoinnistaan, hankkia tietoja heidän toiveistaan, olla heidän neuvonantajanaan ja ohjaajanaan sekä omasta puolestani pyrkiä olemaan heille hyvänä ja kannustavana esimerkkinä. Kaiken tämän minä tahdon kunniani ja omantuntoni mukaan täyttää."

Sotilasvalan tarkoituksena on antaa määrämuotoinen juhlallinen vakuutus, jossa yksilö sitoutuu tiettyihin velvollisuuksiin. Suomessa varusmiehet sitoutuvat palvelemaan isänmaata lain ja hyvien tapojen vaatimusten mukaisesti ja samalla tietysti sitoutuvat isänmaan puolustamiseen vaaran uhatessa. Vakinaisessa palveluksessa olevan asevelvollisen on vannottava joko sotilasvala tai annettava sotilasvakuutus.

Valapatoksi nimitetään valansa rikkojaa. Useimmissa kulttuureissa vannotun valan rikkominen on yksi pahimmista rikoksista, tai ainakin halveksittavammista teoista joihin ihminen voi syyllistyä. Vala käsitetään yksilöä ohjaavaksi korkeammaksi arvoksi, mikä tarkoittaa vaatimusta jopa hylätä omat periaatteet ja arvot jos ne olisivat ristiriidassa vannotun valan kanssa.

Sotilasvalassa olet sitoutunut toimimaan Suomen hyväksi ja puolustamaan Suomea. Jos sotilasvalan vannomisesta on jo pitkä aika, sotilasvalan moraalinen merkitys on vannomishetkeen nähden vähentynyt oleellisesti, ellei jopa kadonnut kokonaan. Esimerkiksi 80-luvulla vannottu sotilasvala ja lupaus Suomen puolustamisesta on perustunut yksilöiden käsitykseen sen hetkisestä Suomesta, suomalaisuuden arvoista ja yleisestä moraalisesta statuksesta. Sittemmin Suomi on viety väkisin osaksi kansainvälisiä liittoja, Euroopan unionia, Suomalaisten poliitikkojen ja maan johdon arvot ovat muuttuneet suomalaisuutta väheksyväksi. Monikulttuurisuus ja ylisuvaitsevaisuus ovat ottaneet voimakkaan jalansian. Maahanmuuttajien määrä on kasvanut räjähdysmäisesti samalla kun yhteiskunta on muuttunut yhä turvattomammaksi ja välinpitämättömämmäksi. Ihmisoikeusloukkausten määrä Suomessa on huikea verrattuna muihin pohjoismaihin. Moraalinen rappio, oman edun tavoittelu ja viranomaisrikollisuus ovat lisääntyneet. Nykyinen arvomaailma ja yhteiskunta kokonaisuudessaan on täysin erilainen kun se jonka puolustamiseen sotilasvalassa on sitouduttu.

Jokaisen sotilasvalan vannoneen suomalaisen olisikin syytä miettiä arvomaailmaansa ja suomen nykyistä tilannetta toisiinsa. Onko Suomi valtiona ja yhteiskuntana enää sellainen jonka puolustamiseen voidaan kohtuudella katsoa sitoutuneen kauan sitten annetun valan tai vakuutuksen perusteella? Suomen valtio, jonka puolustamiseksi vala tai vakuutus on alun perin annettu, ei millään muotoa täytä enää niitä kriteereitä joihin valan vannoessa on voinut katsoa sitoutuneen.

Irtisanoudun sotilasvalastani. Hyvää tulevaa itsenäisyyspäivää.

Lue myös:
Ahvenanmaa - suomalaisuuden tuska
Ruotsin kielen asema on purettava

perjantaina, marraskuuta 18, 2011

Oikeusturvavakuutus ei korvaa

Oikeusturvavakuutuksista on tullut lukemattomia kysymyksiä. Yksittäisiin kysymyksiin vastaaminen edellyttäisi kuitenkin hyvinkin tarkkaa perehtymistä vakuutusehtoihin ja itse korvauksen kohteena olevaan vakuutustapahtumaan. Asianajotoimistot avustavat kuluttajaa ensimmäisten askeleiden ottamisessa ja selvittävät myös monesti suoraan vakuutusyhtiöstä asiakkaan oikeusturvavakuutuksen soveltuvuudesta käsillä olevaan oikeusprosessiin. Ottakaa rohkeasti yhteyttä asianajajiin tai lakimiehiin. Suomi ei ole länsimainen oikeusvaltio, joten itsensä puolustamiseen tai oman asiansa ajamiseen kannattaa käyttää ammattilaisen apua.

Oikeusturvavakuutus on yleensä yksityishenkilöillä osa kotivakuutusta. Jokaisella vakuutusyhtiöllä on omat vakuutusehtonsa jotka asettavat yllättävän määrän rajoituksia korvattaville tapahtumille. Monille vakuutuksenottajille on suuri yllätys että oikeusturvavakuutuksesta ei korvatakkaan hänen oikeudenkäyntiinsä liittyviä kuluja. Vakuutusehtojen rajoituslista on pitkä ja se on useimmilla vakuutusyhtiöllä identtinen.

Oikeusturvavakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa …

… joka liittyy työhön
… joka liittyy ammatinharjoittamiseen
… joka liittyy sijoitustoimintaan
… joka liittyy takaukseen, panttaukseen …
… joka liittyy muuhun kiinteistöön kuin vakuutetun vakinaiseen asuntoon
… jolla on vakuutetulle vähäinen merkitys
… joka koskee lähestymiskieltoa
… joka liittyy lasten huoltoon, elatukseen, tapaamisoikeuteen
… jossa on kysymys edunvalvojan määräämisestä
… joka koskee konkurssia
… joka koskee ulosottoa
… joka koskee yksityishenkilön velkajärjestelyä
… joka käsitellään ryhmäkanteena
… joka käsitellään läänin-hallituksessa tai aluehallintovirastossa
… joka käsitellään hallinto-oikeudessa tai korkeimmassa hallinto-oikeudessa
… joka käsitellään vakuutusoikeudessa
… joka käsitellään Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa
jossa on kyse virallisen syyttäjän vakuutettua vastaan ajamasta syytteestä
… jne.

Lista on loputon.

Suurin virhekäsitys oikeusturvavakuutuksissa liittyy yllämainitun listan viimeiseen kohtaan. Jos sinua epäillään rikoksesta ja syyttäjä ajaa syytettä tuomioistuimessa, mitään asianajokuluja ei korvata oikeusturvavakuutuksen perusteella.

Monilla on se käsitys että jos jää kiinni rikoksesta, kuten kunnianloukkauksesta tai kiihottamisesta kansanryhmää vastaan, oikeusturvavakuutuksen avulla voi palkata itselleen asianajajan. Näin ei kuitenkaan ole. Vakuutusyhtiö Fennian asiakaspalvelun antama vastaus kysyttäessä, korvaako oikeusturvavakuutus oikeudenkäynti- ja asianajokuluja jos on rikoksesta epäiltynä oikeudessa, oli tylyydessään suorastaan nerokas:

"Ei kai vakuutusyhtiön tehtävä ole korvata rikollisten oikeudenkäyntikuluja."

Eipä tietysti. Ehkä Fenniassa pitäisi kuitenkin muistaa, että jopa Suomen kaltaisessa jatkuviin ihmisoikeusloukkauksiin syyllistyvässä maassa yleiseen oikeuskäsitykseen kuuluu, että epäilty on syytön kunnes todistettu syylliseksi ja lainvoimainen tuomio annettu.

Lue myös:
Lama kiristää vakuutusyhtiöiden otteita
Korvattavuus perustuu vakuutusehtoihin
Harhaluulot liikennevakuutuksesta
Vakuutuskorvausten käsittelyaika on 1kk
Asiantuntijalääkäreiden nimet ovat julkisia
Vihapuhetta

tiistaina, marraskuuta 08, 2011

Q&A - Huumausainetestit työpaikoilla

Mä oon ihan tavallinen konttorirotta, eli pyörittelen toimihenkilönä papereita keskisuuressa Helsinkiläisessä yrityksessä … Yrityksen johto on nyt päättänyt että kaikki osallistuvat huumetesteihin. Kieltäytymisen mahdollisuudesta ei edes puhuttu. Kun sitä kysyttiin, sanottiin vain että totta kai voi kieltäytyä, mutta se viittaa silloin huumeiden käyttöön ja voi johtaa irtisanomiseen. Miten on, onko noihin pakko mennä?

Se mitä työntekijä tekee vapaa-ajallaan ei kuulu työnantajalle.

Vuonna 2004 on astunut voimaan laki yksityisyyden suojasta työelämässä (13.8.2004/759). Lain 3 LUKU määrittelee huumausainetestiä koskevan todistuksen toimittamisesta ennen työsuhteen alkua ja työsuhteen aikana.

Kummassakin tapauksessa laki määrittelee milloin huumausainetestiä voidaan vaatia. On kuitenkin itsestään selvää että kieltäytyminen huumetestistä laillisinkin perustein ennen työsuhteen solmimista johtaa varmuudella työpaikan menettämiseen. Työnantaja palkkaa mieluummin henkilön joka suostuu huumausainetesteihin. Tältä osin laki on täysin epäonnistunut.

Työsuhteen aikana huumausainetestiä voi vaatia vain jos työnantajalla on perusteltua aihetta epäillä että …

työntekijä on huumausaineiden vaikutuksen alaisena työssä tai työntekijällä on työhön vaikuttava riippuvuus huumeista

tämän lisäksi edellytetään että …

työntekijä toimii sellaisessa työssä, joka vaatii erityistä tarkkuutta, luotettavuutta, itsenäistä harkintakykyä tai hyvää reagointikykyä
ja

huumeista riippuvainen voi vaarantaa oman tai toisen hengen, työturvallisuuden, vaarantaa maanpuolustusta tai valtion turvallisuutta, vaarantaa liikenneturvallisuutta, lisätä merkittävien ympäristövahinkojen riskiä, vaarantaa oleellisesti työtehtävissä saatujen luottamuksellisten tietojen suojaa, aiheuttaa merkittävää taloudellista vahinkoa, vaarantaa ammattisalaisuuksia tai aiheuttaa haittaa salassapitosäännösten suojaamille yleisille eduille
Jos ei ole mitään salattavaa ei myöskään ole estettä osallistua testiin? Tämä on yleisin perustelu huumetestivaatimuksille. Kyse on työntekijän yksityisyydensuojasta ja periaatteesta jonka mukaan työntekijän vapaa-ajan tekemiset eivät kuulu työnantajalle, eikä työnantajalla ole oikeutta valvoa vapaa-ajan aktiviteettejä, käytti työntekijä huumeita tai ei. Jos henkilö ei työtehtäviensä puolesta kuulu lain tarkoittamaan testattavien ryhmään, työntekijän huumeiden käyttö vapaa-ajalla on täysin hänen yksityinen asiansa.

Huumausainetestien luotettavuudessa ja tarkoituksenmukaisuudessa on myös paljon ongelmia.

  1. Testit eivät ole 100% luotettavia. Väärä positiivinen tulos voi johtaa leimaantumiseen tai jopa työsuhteen irtisanomiseen.
  2. Henkilöllä käytössä olevat lääkkeet voivat antaa väärän positiivisen tuloksen eikä testistä ole mahdollisuutta erottaa lääkkeiden hoidollista- tai päihdekäyttöä.
  3. Huumetestistä ei voi myöskään analysoida vaikuttavan aineen määrää elimistössä, nautinta kertoja tai tarkkaa nauttimishetkeä.
  4. Vahvat huumausaineet kuten amfetamiinin käyttö, LSD ja hallusinogeenisten huumeiden käyttö jäävät helposti huomaamatta, kokaiini ja heroiini näkyvät testeissä vain pari päivää, kun taas rahoittavat lääkkeet tai viikonloppuna mahdollisesti käytetty kannabis näkyvät jopa useita viikkoja.
  5. Positiivinen tulos ei kerro sitä esiintyykö henkilö töissä päihtyneenä vai ainoastaan vapaa-ajalla.
  6. Testeillä ei pääsääntöisesti löydetä jatkuvasti vaarallisten huumausaineiden tarpeessa olevia käyttäjiä vaan paljon todennäköisemmin mietojen huumeiden, kuten kannabiksen satunnaiskäyttäjiä.

Pelkkä konttorityö ei ole peruste huumausainetesteihin. Työnantajan järjestämä painostus huumausaineteisteihin osallistumisesta on lain vastaista ja vahvasti työntekijän yksityisyyttä loukkaavaa toimintaa. Antamiesi tietojen perusteella sinun ei siis tarvitse osallistua työnantajan järjestämään huumausainetestiin. On kuitenkin hyvä muistaa yksi suomalaisen työelämän ihmisoikeuksia loukkaava periaate – vapaa irtisanomisoikeus. Irtisanominen, oli se sitten tehty laillisesti tai laittomasti, on aina lopullinen. Suomessa ei ole velvoitetta ottaa laittomasti irtisanottua työntekijää takaisin töihin.

Lue:
Q&A - Työttömällä on oikeus matkustaa
Q&A - Sairastuminen kesälomalla
Q&A - Kesäloma
Q&A - Työsuhde ja kilpailukielto
Q&A - Isännänvastuu