Tiesitkö että lain mukaan yksityistä pysäköintivalvontamaksua ei tarvitse maksaa!
Lue lisää: Älä maksa yksityistä sakkoa!

perjantaina, joulukuuta 13, 2013

Vuokrasopimuksen lyhyt oppimäärä

Asuinhuoneeseen liittyvä vuokrasopimus on joko määräaikainen tai toistaiseksi voimassa. Jos vuokrasopimuksen voimassaoloa ei ole erikseen määritelty se on oletusarvoisesti voimassa toistaiseksi.  Jos vuokrasuhteesta on sovittu useammin kuin kahdesti peräkkäin saman vuokralaisen kanssa enintään kolmen kuukauden määräajaksi on uusi vuokrasopimus automaattisesti toistaiseksi voimassa oleva mahdollisesta määräaikaisehdosta huolimatta.

Vuokrasopimus on aina tehtävä kirjallisesti. Jos vuokrasopimus ei ole tehty kirjallisesti sen katsotaan olevan voimassa toistaiseksi.

Vuokra-asunnon vuokraamisesta vaaditaan vuokralaiselta yleensä vakuus. Vakuus asetetaan siltä varalta että sopijapuoli ei täytä vuokrasuhteen aikana velvoitteitaan tai aiheuttaa normaalista asumisesta poikkeavaa vahinkoa. Vuokravakuus on yleensä kahden kuukauden vuokra. Lain mukaan suurimmillaan vuokravakuus voi olla korkeintaan kolmen kuukauden vuokran suuruinen. Vakuus tehdään pankkiin maksettavana vakuutustalletuksena, mutta se voidaan maksaa myös vuokranantajan tilille. Vuokranantajan kannattaa luovuttaa asunnon avaimet vasta vakuusmaksun saatuaan.

Vakuus palautetaan vuokralaiselle vuokrasuhteen päättyessä edellyttäen että asuntoa on pidetty huolellisesti ja kaikki maksuvelvoitteet on täytetty. Vuokranantajan on palautettava vakuus viipymättä. Vakuutta ei voi käyttää viimeisten kuukausien vuokrien maksamiseen vuokrasuhteen aikana. Vuokranantaja ei voi pidättää vakuutta asunnon normaalin korjaamisen, pintaremontoinnin tekemistä tai ylimääräistä siivousta varten. Asuntoon vuokrasuhteen aikana ilmestyneet normaaliin kulumiseen liittyvät jäljet eivät ole vuokralaisen vastuulla eikä niiden korjaamiseen voi pidättää maksettua vuokravakuutta.

Vuokralaisen on syytä kuvata asunto tyhjänä ennen vuokrasuhteen alkamista jotta vuokralainen voi jälkeenpäin todentaa asunnon alkuperäisen kunnon vuokrasuhteen päättyessä. Vuokrahuoneiston näyttämisen ja vuokrasopimuksen allekirjoittamisen aikana käytävä keskustelu on syytä nauhoittaa. Tämä lisää sekä vuokralaisen että vuokranantajan oikeusturvaa.

Vuokra-asunnossa asuvat avio- tai avopuolisot sekä aviopuolisoihin rinnastettavat pariskunnat vastaavat yhteisvastuullisesti vuokrasopimuksen velvoitteista. Velvoitteiden osalta ei ole merkitystä sillä onko vuokrasopimuksen tehnyt vain toinen puoliso vai molemmat yhdessä. Mikäli puoliso muuttaa erilleen, vastaa velvoitteista asuntoon asumaan jäänyt osapuoli. Mikäli puoliso jonka nimissä vuokrasopimus on tehty kuolee, on elossa olevalla puolisolla oikeus jäädä asumaan vuokra-asuntoon ja oikeus siirtää vuokrasopimus omiin nimiin vuokranantajaa kuulematta. Siirto on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. Jos vuokranantaja ei siirtoa hyväksy hänen on vastustettava sitä tuomioistuimessa.

Vuokralainen ei pääsääntöisesti saa luovuttaa vuokraoikeutta ulkopuoliselle henkilölle. Vuokraoikeuden luovuttamiseen tarvitaan aina vuokranantajan lupa.

Vuokralaisen kuolema ei lopeta vuokrasuhdetta. Vuokralaisen kuoltua hänen kuolinpesänsä on vastuussa vuokraehtojen täyttämisestä. Kuolinpesällä on kuitenkin aina oikeus sanoa vuokrasopimus irti toistaiseksi voimassaolevana sopimuksena.

Vuokran määrä voi monesti olla kiistanalainen, varsinkin jos vuokra nousee vuokrasuhteen aikana. Vuokra pitää olla suhteessa saman veroisiin samalla alueella käytettäviin muihin vuokra-asuntoihin nähden. Vuokran määrään vaikuttaa myös asunnon taso verrattuna muihin asuntoihin. Vuokra on asia joka sovitaan sopimuksella ja sen muuttaminen tuomioistuimessakaan ei ole kovin helppoa. Vuokran pitää selvästi ja olennaisesti poiketa muista vastaavista asunnoista ollakseen kohtuuton. Vuokralaisella on oikeus vaatia vuokran kohtuullistamista tuomioistuimessa. Oikeudenkäsittelyn ajan vuokrasopimusta ei voi irtisanoa vuokranantajan toimesta. Vuokran kohtuullistamista ei voi panna vireille tuomioistuimessa enää vuokrasuhteen päätyttyä.

Vuokran korottamiseen on aina oltava peruste. Lain mukaan vuokrasopimukseen liittyvä ehto joka antaa vuokranantajalle oikeuden yksipuolisesti määrätä vuokran korotuksesta ja ajankohdasta, on mitätön, ellei samalla ole sovittu korotuksen perusteista. Yleisin ja helpoin tapa on sitoa vuokra hintakehitykseen ja sopia indeksiehdosta, yleisen hintatason mukaisesta indeksikorotuksesta.

Määräaikaista vuokrasopimusta ei voi irtisanoa kesken sopimuskauden. Määräaikaisuus sitoo kumpaankin osapuolta, myös vuokralaista. Määräaikaisessa vuokrasopimuksessa on sovittu sopimuksen päättymispäivä. Vuokrasopimus päättyy sovittuna päivänä automaattisesti eikä erillistä irtisanomista tarvita.

Toistaiseksi voimassa olevan vuokrasopimuksen irtisanomisajat ovat laissa säädettyjä. Vuokralaisen irtisanomisaika on yksi kuukausi. Vuokranantajan irtisanomisaika on kolme kuukautta alle vuoden kestäneessä vuokrasopimuksessa ja kuusi kuukautta yli vuoden kestäneessä sopimuksessa. Irtisanomisilmoitukset on aina tehtävä kirjallisesti. Irtisanomisaika lasketaan sen kalanterikuukauden viimeisestä päivästä jonka aikana irtisanominen on suoritettu. Sellaiset ehdot jotka pidentävät vuokralaisen oikeutta sanoa sopimus irti tai lyhentävät vuokranantajan irtisanomisaikaa ovat mitättömiä.

Toistaiseksi voimassaolevalle vuokrasuhteelle laki antaa irtisanomissuojaa. Toistaiseksi voimassa olevan vuokrasopimuksen irtisanominen edellyttää lainmukaista ja hyväksyttävää syytä. Toistaiseksi voimassaolevaa vuokrasopimusta ei voi irtisanoa jos irtisanomisperusteena on vuokran tai vuokran määräytymistä koskevan ehdon tarkistaminen ja pyydettyä vuokraa tai vuokran määräytymistä koskevaa ehtoa olisi pidettävä kohtuuttomana.

Vuokralainen voi riitauttaa irtisanomisperusteen. Vuokralaisen on saatettava asia tuomioistuimen käsittelyyn vuokrasuhteen kestäessä ja viimeistään kolmen kuukauden kuluessa irtisanomisen tiedoksiannosta. Irtisanomisperusteen riitauttaminen on yksi keino katkaista vuokrasuhteen purkaminen. Oikeudenkäynti voi kestää pitkään ja vuokrasopimus on oikeudenkäynnin ajan voimassa entisin ehdoin.

Vuokralaisella on oikeus saada vahingonkorvausta sellaisen irtisanomisen perusteella jota ei voida pitää hyvän tavan mukaisena. Vuokralaisella on oikeus saada vuokranantajalta korvausta muuttokustannuksista ja uuden huoneiston hankinnasta aiheutuneista kulusta. Kannattaa myös muistaa että jos vuokrasopimuksessa on sovittu siitä, että vuokralainen vastaa huoneiston kunnosta tai kunnossapidosta, vuokralaisella on oikeus saada korvausta vuokranantajalta suorittamistaan huoneiston  arvoa nostaneista korjaustöistä.

Vuokrasopimus voidaan myös purkaa. Jos vuokrasopimus puretaan se pääsääntöisesti päättyy heti ilman irtisanomisaikaa. Vuokrasopimusta ei voi purkaa ennen kuin vuokralaiselle on annettu menettelystä kirjallinen varoitus ja vuokralainen on varoituksen johdosta viivytyksettä täyttänyt velvollisuutensa.

Vuokranantaja voi purkaa sopimuksen jos vuokralainen laiminlyö vuokran maksaminen säädetyssä ja sovitussa ajassa, jos vuokralainen luovuttaa huoneiston toisen käytettäväksi, jos huoneistoa käytetään muuhun tarkoitukseen kuin vuokrasopimusta tehtäessä on edellytetty, jos vuokralainen viettää tai sallii vietettävän huoneistossa häiritsevää elämää tai jos vuokralainen hoitaa huoneistoa huonosti tai aiheuttaa huoneistolle vahinkoa. Jos vuokralaisen menettelyllä on vähäinen merkitys, purkamisperustetta ei ole.

Vuokralaisella on oikeus purkaa sopimus päättymään heti ilman irtisanomisaikaa jos asunto ei ole valmis tai vapaa silloin kun vuokralaisella olisi oikeus saada se hallintaan. Vuokralainen voi purkaa sopimuksen myös silloin jos huoneisto ei ole vaadittavassa tai sovitussa kunnossa vuokrasuhteen alkaessa tai huoneiston kunto tulee puutteelliseksi vuokrasuhteen aikana muusta syytä kuin vuokralaisen laiminlyönnin tai huolimattomuuden seurauksena. Purkamisoikeus on myös silloin jos vuokralaisen, hänen kotiväkeensä kuuluvan terveydelle aiheutuu ilmeistä vaaraa huoneiston käyttämisestä vuokrasopimuksessa edellytettyyn tarkoitukseen.

Vuokranantajalla on oikeus saada virka-apua poliisiviranomaiselta jos vuokralainen estää vuokranantajan pääsyn huoneistoon. Vuokranantajalla on oikeus päästä asuntoon huoneiston kunnon ja hoidon valvomista varten tai jos huoneisto on uudelleen vuokrattavissa, vuokranantajalla on oikeus näyttää huoneistoa. Pääsy huoneistoon on sallittava viivytyksettä, kummallekin osapuolelle sopivana ajankohtana. Vuokralaisella on oikeus olla asunnossa toimenpiteiden aikana.

Myös vuokralaisella on oikeus saada virka-apua poliisiviranomaiselta jos vuokranantaja ilmeisen oikeudettomasti estää vuokralaista käyttämästä hänelle vuokrasopimuksen tai lain mukaan kuuluvaa asumisoikeutta kyseiseen vuokra-asuntoon.

oikeusjakohtuus.blogspot.com

Lue myös:
Voiko taloyhtiö pakottaa hankkimaan parvekelasit?
Oikeus päästä asuntooni
Avain Asumisoikeus Oy:n tähtiin kohoavat vastikkeet karkottavat asukkaat
Avain Asumisoikeus Oy – suuri puhallus ja kuinka se tehtiin
Haitallista melua
Kotirauhan suojaa rikotaan räikeästi opiskelija-asunnoissa

perjantaina, marraskuuta 29, 2013

Q&A - Palkan alentaminen

Ottaa aivoon. Työnantajani haluaa alentaa palkkaani melkein 10% sen takia kun firmalla muka menee huonosti. En ymmärrä, onko tosiaan mahdollista että työnantaja voi noin vain leikata palkasta ison siivun pois. Idiootti esimies vielä selitti että eihän se vaikutus niin suuri ole kun sun veroprosentti pienenee. Apua tarvitaan, en kuulu ammattiliittoon, yritin kyllä soittaa sinne mutta eivät luvanneet auttaa muuta kuin jäseniä.

Työsopimus on kahden osapuolen, sinun ja työnantajan välinen sopimus. Työsopimuksessa on määritelty työstä maksettava palkka yhtenä sopimusehdon osana. Kumpikaan osapuoli ei voi työsopimuksen ehtoja muuttaa yksipuolisesti. Työantajasi voi siis ehdottaa työsopimuksen ehtojen muuttamista, eli sinulle maksettavan palkan alentamista, mutta sinun ei tarvitse sopimusmuutosta hyväksyä.

Jos työnantajasi haluaa muuttaa sopimusehtoja palkan osalta yksipuolisesti, työnantajan on sanottava olemassa oleva työsopimus irti, jonka jälkeen työnantaja voi tarjota sinulle uutta työsopimusta tarkistetulla palkalla. Vakinaisen työsopimuksen voi kuitenkin sanoa irti vain tuotannollisin ja taloudellisin irtisanomisperustein. Jos työsopimus sanotaan irti edellä mainituin perustein, muutos palkkaan, eli uusi sopimus voi alkaa aikaisintaan vanhan sopimuksen irtisanomisajan päätyttyä.

Oikeuskäytännössä on katsottu että palkalla on erityisen vahva asema työsuhteen ehtona. Työsopimuksen irtisanominen pelkästään palkan muuttamiseksi ei ole mahdollista. Palkan muuttaminen edellyttää siis muutakin kuin voimassaolevan työsopimuksen irtisanomisperusteen olemassaolon. Palkan alentaminen ei voi tulla kyseeseen ainoana perusteena työsuhteen irtisanomiselle.

oikeusjakohtuus.blogspot.com

Lue myös:
Q&A – Työhaastattelussa esitettävät kysymykset
Q&A – Kuuluuko sairausloman syy työnantajalle
Q&A – Saako sairauslomasta tiedottaa työpaikalla
Q&A – Liukuva työaika
Q&A – Huumausainetestit työpaikoilla
Q&A – Työttömällä on oikeus matkustaa
Q&A – Kesäloma
Q&A – Työsuhde ja kilpailukielto

keskiviikkona, marraskuuta 13, 2013

Pykälä ”Kiihottamisesta kansanryhmää vastaan” on vanhentunut

Suomen rikoslain (1995/578) 11. luvun 10§ pykälä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan on vanhentunut. Pykälä tulisi poistaa rikoslaista tai sen sisällöllistä laajuutta tulisi selkeästi tarkentaa.

Suomi on sitoutunut Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen linjauksiin sananvapauteen liittyvissä kysymyksissä. Nykyinen pykälä kansanryhmää vastaan kiihottamisesta on ristiriidassa ihmisoikeustuomioistuimen linjausten kanssa, koska pykälän perusteella oikeuskäytännöksi muodostuneet tuomiot osoittavat, että lakia käytetään rajoittamaan tehokkaasti sananvapautta. 
 
Mielipiteen ilmaisun on oltava kaikissa tilanteissa vapaata, eikä pelkkä kansanryhmien haukkuminen täytä kiihottamisen tunnusmerkistöä. Näyttää kuitenkin siltä, että pykälän perusteella voidaan tuomita ihmisiä rangaistuksiin pelkästään totuudenmukaisen tiedon esilletuomisesta tai sillä perusteella että mielipiteen kohteena oleva ryhmä loukkaantuu tai arvioidaan loukkaantuvan.

Joka asettaa yleisön saataville tai muutoin yleisön keskuuteen levittää tai pitää yleisön saatavilla tiedon, mielipiteen tai muun viestin, jossa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin ryhmää rodun, ihonvärin, kansallisen tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen tai vammautumisen perusteella taikka niihin rinnastettavalla muulla perusteella, on tuomittava kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.” (rikoslaki 11. Luku 10§)

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen mukaan sananvapaus ei kata pelkästään sellaisia tietoja ja ajatuksia, jotka otetaan positiivisesti vastaan tai mielipiteitä joita pidetään vaarattomina. Sananvapaus kattaa myös sellaiset viestit, jotka loukkaavat, järkyttävät tai häiritsevät valtiota tai jotain sen väestön osaa.

Absoluuttista ilmaisunvapautta ei ole olemassa. Sananvapauden pitäisi taata kaikille oikeus kertoa mielipiteensä kenenkään estämättä, se ei kuitenkaan sulje pois sitä että sananvapauden käytöstä voi ja kuuluukin olla seurauksia jos sillä perustellaan esimerkiksi yksityiselämään liittyvien tietojen levittämistä, hyväksikäyttöä tai väkivallalla uhkailua.

On selvää että ihmisiä ei voi syrjiä, erotella, hyväksikäyttää tai muutoinkaan kohdistaa esim. väkivaltaa minkään yksilöllisen ominaisuuden perusteella. Lain normiston pitää suojata kaikkien yksilöiden asema tasapuolisesti. Yksilöitä vastaan kohdistuvista teoista on jo rikoslaissa sanktioitu, kuten uhkailu, kunnianloukkaus ja rikokseen yllyttäminen.

Kiihottaminen kansanryhmää vastaan on nykylainsäädännön ja varsinkin epäonnistuneen oikeuskäytännön valossa erittäin ongelmallinen koska sen perusteella voidaan tuomita mistä tahansa kirjoittelusta, mielipiteestä tai vaikka kuten Halla-ahon tapauksessa, tiedon esittämisestä, jos joku vähemmistöryhmä siitä katsoo loukkaantuneensa tai mielipiteen katsotaan loukkaavan.

Samalla tavoin kuin yrityksen kunniaa ei voi loukata, on erittäin epäuskottavaa että yksittäisillä mielipiteillä voidaan aiheuttaa haittaa lain tarkoittamille ihmisryhmille.

Pitää siis erottaa yksilöön ja ryhmään kohdistuva toiminta.

Suora, objektiivinen uhkailu tai yllyttäminen rikolliseen toimintaan ihmisryhmää vastaan kuuluu olla rangaistavaa. Mielipiteestä, oli se sitten millä tyylillä kuinka mauttomasti, epäsivistyneesti, verbaalisesti heikosti tai loukkaavasti formuloitu ei tietenkään saa rangaista. Mielipide ei tarkoita että on samaa mieltä kuin muut tai allekirjoittaa yleisesti hyväksytyt käsitteet ja väittämät. Mielipiteen ei tarvitse olla tai edes perustua faktaan! Se että mielipide loukkaa jotain ei voi olla rangaistuksen peruste.

Esimerkeiksi riittää syytteeseen johtaneet kirjoitukset missä arvostellaan islamin uskonnon ja pedofilian suhdetta, epäillään juutalaisten pyrkimystä liioitella toisen maailman sodan kärsimyksiä tai esitetään epäilevä mielipide koko holokaustin olemassaolosta, arvostellaan katolisen kirkon lasten hyväksikäyttöä, käsketään maahanmuuttajien painua takaisin kotimaahansa tai pidetään homoja vastenmielisinä ja luonnottomina. Oli kirjoittelu ja kirjoittelussa esitetty mielipide kuinka vastemielistä tahansa, se on edelleen mielipide ja jos ketään ei objektiivisesti uhkailla on mielipiteestä rankaiseminen vastoin kaikkia sananvapauden perusajatuksia.

Sananvapauden loukkaukset ovat yksi monista tuomioperusteista joista Suomi kerää langettavia päätöksiä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimesta vuosi toisensa jälkeen. Silloin kun ollaan rajoittamassa sananvapauteen liittyvää perusoikeutta ilmaista mielipidettä ollaan heikolla tiellä. Kun rajoittamaan lähdetään kyse on enää siitä kuka tai mikä instanssi Suomessa määrittelee mitä milloinkin on soveliasta sanoa. Silloin kun tätä määrittelyä esiintyy ei voida enää puhua sananvapaudesta.

oikeusjakohtuus.blogspot.com

Lue:

Tärkeää:
  

lauantaina, lokakuuta 26, 2013

HPV rokotteen riskit on tiedostettava

THL on tuonut kansalliseen rokotusohjelmaan HPV- eli papilloomavirusrokotteen joka on tarkoitettu annettavaksi 6 – 9 luokkalaisille tytöille. Viranomaiset ovat myös päättäneet että rokote voidaan antaa alaikäiselle tytölle ilman huoltajan lupaa.

THL:n virallisen tiedotteen mukaan ”Rokote on turvallinen”, ”Rokote on testattu”, ”Rokote ei ole aiheuttanut erityisiä haittavaikutuksia” ja ”Rokotteen hyödyt ovat haittoja suuremmat”. Kuulostaako tutulta? Täsmälleen samoin THL valehteli 2009 – 2010 sikainfluenssarokotteen turvallisuudesta. Jokainen meistä tietää lopputuloksen, varsinkin ne sadat lapset ja nuoret joiden elämän Pekka Puskan johtama THL onnistui tuhoamaan.

THL on jälleen kerran väistellyt velvollisuuttaan kertoa monien asiantuntijoiden käsityksen HPV rokotteen turvallisuudesta muuttuneen. Väitetään, että useammasta ulkomaisesta terveysviranomaisten lähteestä kerättyjen tietojen perusteella monille nuorille on rokotuksen jälkeen ilmaantunut kroonisia kipuoireyhtymiä, halvauksia ja autoimmuunisairauksia. Useat maat, kuten Japani ja Intia eivät suosittele enää rokotteen käyttämistä. Rokotteen turvallisuus on hyvin kyseenalainen.

Jokainen meistä ymmärtää että THL ei lukuisten fataalien möhläysten ja suoranaisen valehtelun jälkeen nauti mitään sellaista auktoriteettia joka antaisi varmuutta luottaa viranomaisen väitteisiin. Kun lisäksi THL:n johdossa toimii edelleen hyvin kyseenalaisin ansioin Pohjois-Karjala-projekti huijauksella ansioitunut Pekka Puska, ymmärtää ettei monenkaan ihmisen käsitys THL:n väitteistä nauti kummoistakaan luottamusta. Kyseisestä virastosta näyttää aina löytyvän joku tutkija tai tohtori joka tietää parhaiten miten kansalaisten tulisi elää.

THL:n perusajatuksena on aina ollut mitata rokotusten onnistumista hyötyjen ja haittavaikutusten suhteella. Tämä tarkoittaa sitä, että THL on valmis uhraamaan kymmenien tai jopa satojen lasten ja nuorten terveyden kunhan vain suurimmalle osalle lapsista ja nuorista on rokotteesta hyötyä. Eli hyödyt ovat haittoja suuremmat. Tämä lähestymistapa ei tietenkään lohduta niitä lapsia jotka menettävät lopullisesti terveytensä THL:n välipitämättömän asenteen seurauksena. Jälkeenpäin sitten väitellään syy ja seuraussuhteista ja vetäydytään vastuusta. Tämä on nähty niin monesti aikaisemminkin 80-luvun sokeripalarokotteista aina viime vuosien sikainfluenssarokotteisiin.

On selvää että rokotteista on hyötyä sairauksien ennaltaehkäisyssä ja monet sairaudet on onnistuttu hävittämään vain kattavalla rokotusohjelmalla. Onko HPV rokote sitten turvallinen vai ei? Sitä on vaikea sanoa. Nykypäivän trendi kustannussäästöineen koko valtionhallinnon alueella pistää kuitenkin väkisin miettimään mitä rokotteita THL sille myönnetyillä varoilla hankkii ja minkälaisia sekä minkä tasoisia tutkimuksia on oikeasti tehty.

Kuten sikainfluenssarokotteenkin osalta kannattaa hyvin tarkkaan tutustua myös muihin informaatiolähteisiin ja väitteisiin ja muodostaa päätöksensä vasta sen jälkeen.

Viranomaiset ovat kuitenkin tietoisesti ja mitä todennäköisemmin tarkoituksella ajamassa rokotekampanjaa väkisin nuorille. He ovat nimittäin päättäneet että 12 – 17 vuotiaille tytöille voidaan antaa HPV rokote ilman vanhempien lupaa. Kouluterveydenhoitaja on viranomaisten mielestä riittävän pätevä tekemään päätöksen lapsen kypsyystasosta jonka perusteella lapsen oma päätös on riittävä. Valitettavasti koulun terveydenhoitaja on osa samaa terveydenhuollon virkamieskoneistoa joka jakaa yksipuolista informaatiota ja kaikenlisäksi painostaa alaikäisiä lapsia ottamaan rokotteen.

Suomessa alaikäisen huoltaja on juridisesti ainoa oikea taho tekemään päätöksen rokotetaanko lapsi vai ei. Viranomaisten tapa kävellä huoltajien päätösvallan yli ei ainoastaan riko lakia ja perheiden itsemääräämisoikeutta, mutta lisäksi osoittaa rokoteohjelman pakkoluonteen ja muut kuin terveydelliset motiivit. Ne vanhemmat jotka eivät halua lastaan rokotettavan HPV rokotteella onkin syytä kirjallisesti kieltää rokotus sekä koulun terveydenhoitajalle että rehtorille ja mainita samalla oikeudellisista seuraamuksista jos lapsi rokotetaan vastoin huoltajan nimenomaista kieltoa.

oikeusjakohtuus.blogspot.com
 
Lue:

Lue myös:


sunnuntaina, lokakuuta 13, 2013

Q&A - Hätätyö

Vastaan Pohjois-Suomessa keskisuuressa firmassa IT-palvelusta jonka pitäisi olla päällä aina. Meillä ei ole mitään päivystysrinkejä, järjestettyä tai ostettua 24/7 tukea kun se kuulemma maksaa liikaa. Käytännössä minä olen ollut tuki koko palvelulle ja minulle soitetaan mihin vuoronkauden aikaan tahansa heti kun palvelu menee nurin. Olen tästä valittanut useaan otteeseen mutta esimies höpöttää hätätyöstä kun alhaalla oloaika saattaa kustantaa satoja tuhansia tai jopa miljoonia (joka ei yrityksen liikevaihtoon nähden ole paljon mitään) jolloin minun on kuulema tultava töihin määräyksestä. Luin blogisi mielenkiintoisia artikkeleja työsuhteeseen liittyvistä asioista. Onko sulla neuvoa tähän tilanteeseen. Luottamusmieheltä yritin kysellä, mutta kun en kuulu liittoon niin ei ollut kovin innokas auttamaan.”

Monet työnantaja käyttävät ”hätätyötä” hyvin kevyin perustein kun tarkoituksena on säästää normaalista päivystyksestä tai 24/7 tuesta aiheutuvat kulut. Ajatellaan että tukihenkilöille voi soittaa milloin tahansa ja vedota hätätyöhön. Menettely on kuitenkin lain vastainen. Käytännössä isotkaan menetykset eivät oikeuta hätätyöhön kutsumiseen varsinkin jos tilanteet voidaan välttää järjestämällä asianmukainen päivystys ja tuki.

Hätätyö on määritelty ja säännelty tarkoin Työaikalaissa (9.8.1996/605, 21§). Hätätyötä voidaan teettää, kun ennalta arvaamaton tapahtuma on aiheuttanut keskeytyksen säännöllisessä toiminnassa tai vakavasti uhkaa johtaa sellaiseen keskeytykseen tai hengen, terveyden tai omaisuuden vaarantumiseen eikä työtä ole mahdollista siirtää suoritettavaksi myöhempänä ajankohtana.

Käytännössä tunnusmerkkien eli ennalta arvaamattoman tapahtuman ja seurausten eli keskeytyksen säännöllisessä toiminnassa tai sen vakavan uhan tai hengen, terveyden tai omaisuuden vaarantumisen tulee olla samanaikaisesti olemassa jotta hätätyöhön voi kutsua. Ennalta arvaamattomalla tapahtumalla tarkoitetaan äkillistä syytä, jota ei ole voitu ennakolta tietää. Työaikalain perusteluissa todetaan, että "tarve hätätyöhön syntyy odottamatta". Säännönmukaisesti tai mahdollisesti toistuva sinänsä arvaamaton tapahtuma ei oikeuta hätätyöhön.

Työaikalain perustelujen mukaan hätätyötä ei myöskään saa käyttää ylityön tai päivystyksen sijasta.

Tämä lisäksi on syytä huomioida, että
 • Hätätyön teettämiseen ei tarvita työntekijän suostumusta.
 • Hätätyötä ei saa teettää kauemmin kuin siihen on tarvetta.
 • Hätätyötä voi teettää vain säännöllisen työajan ulkopuolella.
 • Hätätyöstä maksetaan normaali ylityö- tai sunnuntaityökorvaus riippumatta henkilöön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai paikallisesti sovitusta käytännöstä.
 • Hätätyössä työajan pituutta ei ole mitenkään rajoitettu.
 • Hätätyötä saa teettää korkeintaan kaksi viikkoa.

Koska hätätyöllä voidaan ohittaa monia työaikalainsäädännön määräyksiä. Työaikalaki määrää, että työnantajan on hätätyön teettämisestä tehtävä viivytyksettä kirjallinen ilmoitus paikalliseen aluehallintovirastoon. Ilmoituksessa tulee kertoa hätätyön syy, laajuus ja kesto. Ilmoituksen on liitettävä myös luottamusmiehen tai työsuojeluvaltuutetun lausunto.

Lain mukaan mikäli hätätyötä teetätetään väärin perustein, työsuojeluviranomaisten on ryhdyttävä toimenpiteisiin hätätyön rajoittamiseksi tai lopettamiseksi. Mikäli työnantaja jatkaa toimintaansa tai laiminlyö ilmoitusvelvollisuutensa laki edellyttää että työsuojeluviranomaisten on vietävä asia virallisen syyttäjän käsiteltäväksi.

Yhteenveto:

Mainitsemassasi tapauksessa hätätyöhän kutsumiseen ei ole edellytyksiä koska palvelun valvonta voidaan järjestää normaalilla päivystyksellä ja/tai erikseen hankitulla 24/7 tuella. Se että työnantajasi pitää kustannuksia liian korkeana ei muuta tilannetta mitenkään. Jos palvelun kaatuminen voi todella esimiehesi väitteiden mukaan aiheuttaa mainitsemasi suuruusluokan kustannukset ja vahingot ja palvelun tuki on kuitenkin jätetty yhden ihmisen tavoitettavuuden varaan voidaan helposti kyseenalaistaan koko palvelun tärkeys yritykselle. Hätätyön edellytyksiä ei ole.

Kaiken lisäksi antamiesi tietojen perusteella työnantajasi ei ole tehnyt yhtäkään ilmoitusta hätätyön käytöstä aluehallintovirastoon. Ehkä sinun kannattaa tiedustella asiaa aluehallintovirastosta ja tehdä työnantajan toimista hätätyön käytöstä kantelu työsuojeluviranomaisille.

Kannattaa myös muistaa että mikään laki ei velvoita pitämään työsuhdepuhelinta päällä tai edes vastaamaan puheluihin. Kannattaa lukea aiheesta blogin aikaisempi artikkeli. Jos sinua ei saa kiinni, ei sinua voi myöskään kutsua hätätyöhön.

oikeusjakohtuus.blogspot.com

Lue myös:
Q&A - Onko minulla oikeus arvostella työnantajaa julkisesti
Q&A - Kuuluuko sairauspoissaolon syy työnantajalle
Q&A - Saako sairaslomasta tiedottaa työpaikalla
Q&A - Liukuva työaika
Q&A - Huumausainetestit työpaikoilla
Q&A - Työttömällä on oikeus matkustaa
Q&A - Kesäloma
Q&A - Työsuhde ja kilpailukielto
Q&A - Isännänvastuu

Esimerkkejä ennakkotapauksista liittyen hätätyöhän

Hätätöihin ei voi komentaa, vaikka tilaukset ovat vaarassa myöhästyä

Öljynporauslaivan runkolohkoja ei oltu päästy yhdistämään aikataulussa. Myöhästymissakko uhkasi molemmista. Työnantajan mukaan vastaavaa virhettä ei ollut aiemmin sattunut, joten hätätyö oli perusteltua. Oikeuden mukaan teollisessa työssä on varauduttava kyseisenkaltaisiin virheisiin eikä liiketuoton väheneminen kelpaa hätätyön syyksi. (KKO:1985-II-15)

Arvattavat viat ja häiriöt eivät oikeuta hätätyöhön. Muun muassa luonnontapahtumat aiheuttivat sähkönjakeluyhtiön toimintayksikössä ja jakeluverkossa vikoja ja häiriöitä.

Oikeus katsoi, että korjauksia oli jouduttu tekemään niin usein ja säännönmukaisesti, ettei ennalta arvaamattomasta tilanteesta voinut olla kyse. Työnantajan olisi pitänyt lisätä korjauskapasiteettia ja teettää korjaukset normaalina työaikana tai ylitöinä. (KK0:1986-II-39)
 

maanantaina, syyskuuta 30, 2013

Taloyhtiöiden lunastuspykälät tekevät rasismista ja etnisestä syrjinnästä laillista

Asunto-osakeyhtiöiden yhtiöjärjestykseen on mahdollista asettaa lunastuslauseke jonka perusteella taloyhtiöllä tai osakkeenomistajalla on oikeus hankkia itselleen yhtiön ulkopuoliselle taholle siirtyvät osakkeet. Yhtiöjärjestyksen lunastuslauseke perustuu asunto-osakeyhtiö lakiin (AYOL, 2 LUKU 5§)

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että taloyhtiöstä asunnosta kauppakirjat tehnyt ja asunnon hinnan myyjälle maksanut uusi asukas voi menettää asuntonsa vielä kaupanteon jälkeen jos taloyhtiö tai joku taloyhtiön nykyisistä asukkaista päättää lunastaa asunnon. Asunnon ostajan on siis aina syytä selvittää onko taloyhtiössä lunastuslauseke yhtiöjärjestyksessä. Mikäli asunnon päättää ostaa, on syytä muistaa, että asunto on varmuudella oma vasta kun lunastusaika on päättynyt.

Lunastusoikeudesta on säädetty ensimmäinen laki 1800 luvulla. Kiinteistövälittäjienliiton vastustuksesta huolimatta lunastuspykälä säilytettiin myös 2010 asunto-osakeyhtiö lain uudistuksen yhteydessä. Lunastuslauseke yhtiöjärjestyksessä on vapaan kaupankäynnin este, mutta ennen kaikkea se antaa mahdollisuuden rasistiseen ja etniseen syrjintään silloin kun taloyhtiöön ei haluta ulkomaalaisia tai maahanmuuttajia.

Lunastusoikeuden säilyttämistä perustellaan osakkeenomistajan oikeuksiin kuuluvalla etuostomahdollisuudella tai sillä että lunastusoikeus on osa suomalaista sopimusvapautta. Katsotaan tilannetta kahden todellisen esimerkin näkökulmasta.

 1. Ulkomailta Suomeen pari vuotta aikaisemmin muuttanut tummaihoinen pariskunta päätti hankkia kolmen huoneen asunnon Helsinkiläisestä taloyhtiöstä. Taloyhtiö vaikutti mukavalta vaikka ensitapaaminen muutaman lähimmän tulevan naapurin kanssa osoittikin pariskunnan mielestä jonkintasoista suhtautumisongelmaa pariskuntaan. Pariskunta haki lainan pankista, teki kauppakirjat, maksoi asunnon hinnan 490 000 euroa myyjälle. Koska asunto oli heti vapaana, pariskunta muutti asuntoon seuraavalla viikolla. Tämän jälkeen käynnistyivät ongelmat joiden rasistisesta alkuperästä ei ollut epäselvyyttä. Pariskuntaa nimiteltiin, halveksittiin ja heistä ensimmäisen asumisviikon aikana tehtiin isännöitsijälle kolme aiheetonta valitusta. Seuraavan viikon alussa lähin naapuri ilmoitti käyttävänsä yhtiöjärjestyksessä mainittua lunastusoikeuttaan. Virallisesti hänen ei tarvinnut kertoa syytä lunastusoikeuden käyttöön, mutta kahden keskeisessä keskustelussa pariskunnan kanssa, hän kertoi inhoavansa tummaihoisia ihmisiä. Asukas lunasti asunnon ja pariskunta joutui muuttamaan. Kuukautta myöhemmin asunto oli jälleen myynnissä.

 2. Somaliperhe oli Espoossa asunut kaupungin vuokra-asunnossa viimeiset 11 vuotta. Perheen isä oli kouluttanut itsensä ja saanut hyväpalkkaista työtä. Äiti työskenteli siivoojana ja perheen neljä lasta kävivät koulua. Perhe päätti hankkia pienehkön kolmen huoneen asunnon vanhasta 60-luvulla rakennetusta taloyhtiöstä. Pankki myönsi lainan. Kaupat tehtiin ja asunto siirtyi perheelle 285 000 euron kauppahinnalla. Taloyhtiön 50:stä osakkaasta kaikki olivat suomalaisia kantaväestöön kuuluvia. Viikko muuttamisen jälkeen taloyhtiö ilmoitti lunastavansa asunnon. Perheen kysyessä syytä, talohallituksen puheenjohtaja ei halunnut asiaa kommentoida, mutta isännöitsijä kertoi epävirallisesti että sen jälkeen kun talohallitukseen valittiin uusi hallitus viisi vuotta aikaisemmin, asunto on lunastettu aina jos asunnon uudet ostajat ovat ulkomaalaistaustaisia ja varsinkin jos maahanmuuttajia.

On siis turha väittää että lunastuspykälässä ja lunastuslausekkeessa kyse ei olisi syrjintäpykälästä. Jos lunastusoikeuden olemassaoloa perustellaan sopimusvapaudella, sehän vain osoittaa että Suomessa on mahdollista harrastaa laillista rasismia ja etnistä syrjintää vetoamalla vastauudistettuun lakiin, oikeuskäytäntöön ja ennen kaikkea siihen kuuluisaan sopimusvapauteen.

oikeusjakohtuus.blogspot.com

Lue myös:
Voiko taloyhtiö pakottaa hankkimaan parvekelasit?
Taloyhtiön ja isännöitsijän vastuu yksityisessä pysäköinninvalvonnassa

sunnuntaina, syyskuuta 15, 2013

Huijaussivusto www.autonarvio.com rahastaa ihmisiä Kuluttajaviraston siunauksella

Kuluttajavirasto julkaisi tiedotteen jossa uusi kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen muistuttaa ihmisiä siitä että verkkopalvelut saattavat olla maksullisia ja neljäntoista päivän palautusoikeus ei ole itsestäänselvyys.

Artikkeli liittyy nettiin ilmestyneen ulkomailta toimivan www.autonarvio.com sivuston toimintaan. Verkko-osoite on myönnetty malesialaisen yhtiön toimesta USA:ssa kotipaikkaansa pitävälle yritykselle. Sivuston nimi on hyvin lähellä Grey-Hen Oy:n ylläpitämää www.autoarvio.fi palvelua. Grey-Hen Oy onkin omassa tiedotteessaan sanoutunut irti kyseisestä palvelusta.

Huijaussivusto www.autonarvio.com mainostaa sivullaan 69 euron hintaista palvelua jolla saa tietää hinta-arvion omasta autostaan ja kylkiäisenä saa myyntiä varten tarkistuslistan, myyntisopimusmallin ja muuta yleisistä tietoa. Palvelun etusivulla syötetään ajoneuvon tiedot ja annetaan tilaajan matkapuhelinnumero sekä sähköposti. Sivusto hakee laskutusosoitteeksi syötetyn puhelinnumeron omistajan osoitetiedot. Valmistunut arviointi lähetetään muutaman päivän sisällä annettuun sähköpostiosoitteeseen kuten myös 69 euron lasku. Kaikki palvelun tuottama materiaali on saatava ilmaiseksi muista nettipalveluista. Palvelu täyttää huijauksen ja petoksen tunnusmerkistön täysin ylimitoitetulla hinnoittelullaan.

Jos vertaa netissä toimiviin muihin vastaaviin palveluihin, niin aikaisemmin mainittu www.autoarvio.fi palvelussa tilaus vahvistetaan erikseen, se maksetaan pankkitunnuksilla ja palvelun hintakin on alle 6 euroa. Toisaalta jos haluaa arvion jossa ajoneuvon kunto fyysisesti tarkistetaan löytyy www.autotohtori.fi joka on A-katsastuksen palvelu. Siellä hinta on 89 euroa ja katsastuksen yhteydessä 69 euroa. Tällä hinnalla auto siis oikeasti tarkistetaan eikä makseta pelkästä ilmaiseksi löytyvästä paperisilpusta.

On tietysti selvää että kukaan täysijärkinen ei osta 69 euron hintaista arviointipalvelua jonka tuloksena sähköpostiin saa kasan paperisilppua kun samalla hinnalla auton saa oikeasti mekaanikon tarkistettavaksi. Koska harva kuluttaja tilaa moista palvelua, näyttää siltä että www.autonarvio.com sivusto on rakennettu menetelmällä jolla pyritään saamaan aikaan tahattomia ja virheellisiä tilauksia.

Sivusto ei pyydä mitään varmistusta tietojen syöttämisen jälkeen tai mitään yhteenvetoa jossa puhelinnumeron perusteella haettu laskutusosoitteen voisi vielä varmistaa oikeaksi. Kun tiedot on syötetty seuraava sivu on ilmoitus tilauksesta ja 69 euron lasku seuraa perässä.

Pahinta tilanteessa on kuitenkin se että kuka tahansa netin käyttäjä voi tilata kenen tahansa puhelinnumerolla mihin tahansa sähköpostiosoitteeseen 69 euron tilauksia. Nettikeskustelujen perusteella tällaisten toisen nimeen tilattujen tilausten peruuttaminen on käytännössä mahdotonta ja yritykseen on äärimmäisen vaikea saada yhteyttä tai edes vastausta. Sivustosta on jätetty kaikki rehelliseen nettikauppaan liittyvät varmistamiset pois ja niinpä kuka tahansa voi käydä läpi esimerkiksi www.autotalli.com :n yksityishenkilöiden myynti-ilmoituksia läpi ja syöttää www.autonarvio.com sivun lomakkeelle myynnissä olevien ajoneuvojen rekisterinumeroita ja myyjien puhelinnumeroita sikin sokin keksittyihin sähköpostiosoitteisiin.

Jos palvelun tuottaja haluaisi, se voisi pyytää maksun etukäteen pankkitunnuksilla tai lähettää tarkistussähköpostin tilaajan osoitteeseen tilauksen lopullista hyväksyntää varten. Tarkoitus on kuitenkin rahastaa ja emme ihmettele vaikka netissä liikkuisi ihmisiä joiden tarkoitus on nimenomaan, joko toimeksiannosta tai häiriköimiseksi etsiä ihmisten puhelinnumeroita ja autojen rekisterinumeroita laskutuksen tuottamiseksi palvelusta jonka saa muualta käytännössä melkein ilmaiseksi.

Kuluttaja-asiamies Päivi Hentusen selitykset tiedotteessa hämmästyttävät. Ei ole yllätys kenellekään että palvelut ovat maksullisia varsinkin kun hinta seisoo tiukasti etusivulla. Nähtävästi kuluttaja-asiamies Hentunen on sen verran uusi tehtävässään jottei ole vielä kerinnyt oppia että huijauksia ja petoksia voidaan järjestää monella tapaa muutoinkin kun pimittämällä hintatieto.

Toisaalta onhan se tietysti ihan linjan mukaista että kun Kuluttajariitalautakunnan johdossa saa vapaasti toimia lahjonnasta tuomittu henkilö niin ei kuluttaja-asiamieskään voi se penaalin terävin kynä olla.

oikeusjakohtuus.blogspot.com

Lue myös:
Yksityistä pysäköintivalvontamaksua ei tarvitse maksaa
Kuluttajan oikeudet Ryhmäkannelaki on jäänyt kuolleeksikirjaimeksi
Ryhmäkanne Finnairia vastaan


tiistaina, syyskuuta 03, 2013

Q&A - Koulukirjojen päällystäminen

”Kiitos artikkeleista liittyen Helsingin kaupungin opetusviraston lainvastaisesti tehtyihin päätöksiin. Varmaan nyt sohaisen ampiaispesään, mutta kyse on koulukirjojen päällystämisestä. Ymmärrän kyllä että koulukirjat on hyvä päällystää koska niitä kierrätetään seuraaville oppilaille. Päällystämiseen tarvittava kontaktimuovi ei paljoa maksa. Ärsyttää vain jokavuotinen kirjojen päällystäminen ja varsinkin aika tiukkaan esitetyt vaatimukset opettajilta. Oppilaalle tulee kuulemma Wilmaan merkintä jos kirjoja ei ole päällystetty ensimmäisen viikon aikana ja eräs opettaja sanoi suoraan että jos kirjaa ei päällystä, vanhemmat joutuvat sen maksamaan keväällä ellei kirja ei ole kierrätyskunnossa. Käsittääkseni lain mukaan perusopetus on maksutonta eikä tällaisia vaatimuksia voi vanhemmille esittää.”
   
Perusopetus ja opetuksen edellyttämät työvälineet, mukaan lukien oppikirjat ja muu oppimateriaali ovat maksuttomia oppilaille.

Suomen perustuslain (731/1999, 16§) mukaan jokaisella on oikeus maksuttomaan perusopetukseen. Kyse on oppilaan subjektiivisesta oikeudesta, ei periaatteesta. Tarkemmat säännökset perusopetuksen maksuttomuudesta löytyvät perusopetuslaista (628/1998, 31§-34§). Perusopetuslain 31§ mukaan opetus, sen edellyttämät oppikirjat ja muu oppimateriaali sekä työvälineet ja työaineet ovat oppilaalle maksuttomia. Vammaisella tai erityistä tukea tarvitsevalla oppilaalla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämät tulkitsemis- ja avustajapalvelut. Oppilaille on myös järjestettävä täysipainoinen maksuton ateria. Lisäksi oppilaalla on oikeus maksuttomaan oppilashuoltoon, tapaturmien hoitoon, tietyin edellytyksin maksuttomaan kuljetukseen tai vastaavaan avustukseen ja tarvittaessa maksuttomaan majoitukseen ja täysihoitoon mikäli kuljetusta ei voida järjestää.

Oppikirjojen maksuttomuus tarkoittaa ettei oppikirjojen hankinnasta tai käytöstä voida periä maksua tai niistä aiheuttaa kuluja oppilaalle. Kirjojen omistajuus on koululla. Koulu voi vaatia kirjat palautettavaksi keväällä ja antaa ne kierrätettäväksi seuraavalle lukukaudelle. Oppilaiden laissa määrätty tasapuolinen kohtelu edellyttää että kierrätettävät kirjat ovat hyväkuntoisia. Ei ole siis mahdollista jakaa samasta oppikirjasta uusia oppikirjoja osalle oppilaista ja huonokuntoisia käytettyjä kirjoja osalle.

Koulu voi pyytää vanhempia tai oppilaita päällystämään oppikirjat vanhemman tai oppilaan kustannuksella, mutta sellainen vaatimus jossa päällystämistä edellytetään tai annetaan ymmärtää olevan pakollinen on lain vastainen. Koulu omistaa kirjat ja on siten velvollinen halutessaan päällystämään kirjat tai hankkimaan ne valmiiksi päällystettynä. Tätä vastuuta koulu ei voi kääntää oppilaalle tai hänen vanhemmilleen. Koulukirjojen päällystämisestä aiheutuu kuluja hankitun päällystysmateriaalin muodossa. Näitä kuluja ei voi maksuttomuus vaatimuksen perusteella määrätä oppilaalle tai hänen vanhemmilleen.

Tilanne on tietysti toinen jos koulu antaa päällystysmateriaaliksi tarvittavan kontaktimuovin oppilaalle mukaan. Tällöin koulu voi vaatia oppilasta päällystämään kirjat ”kotitehtävänä” koska päällystämisen kustannukset maksaa koulu.

Jos joku vanhempi tai oppilas kieltäytyy päällystämästä kirjaa omalla kustannuksellaan, koulu ei voi antaa siitä mitään sanktiota oppilaalle. Jos kirja ei kestä ilman päällystämistä normaalia lukukautta tavanomaisessa käytössä ei oppilaalla tai oppilaan vanhemmalla ole korvausvelvollisuutta. Jos halutaan varmistaa kirjan kierrätettävyys, koululla on aina itse mahdollisuus päällystää kirja omalla kustannuksellaan.

Joissakin koulussa on esiintynyt myös vaatimuksia ettei koulukirjoihin kierrätettävyyden takia saa tehdä omia merkintöjä. Jos merkintöjä tekee, vanhemmat ovat koulun mukaan velvollisia ostamaan uuden kirjan. Tämäkään vaatimus ei pidä paikkaansa. Oppilaalla on aina oikeus tehdä kirjoihin opiskelua tukevia merkintöjä (lue: Oppikirjat)

Vaikka oppikirjojen päällystäminen ei ole pakollista voi asiaa miettiä myös toisesta näkökulmasta. Kirjojen päällystäminen opettaa lapselle tavaroiden ja yhteisen omaisuuden käsittelyn huolellisuutta. Sen pitäisi osoittaa yhdessä verorahoin kustannetun omaisuuden tärkeydestä ja ennen kaikkea se antaa lapselle oppivälineet jotka kestävät pidempään myös seuraaville lukukausille ja seuraaville oppilaille. Kustannus kirjojen päällystämisestä on perheelle varsin pieni ja toisaalta se voi olla varsinkin ala-asteikäisille mukava yhteinen kokemus askarrelle oppikirjat vanhempien kanssa opiskelukuntoon.

Kysymykseesi, pitääkö koulukirjat päällystää, vastaus on ei. Koulu ei myöskään voi asettaa sanktioita tai vaatia kirjoja maksettavaksi. Perusopetus opetusvälineineen ja kirjoineen on lain mukaan ilmaista. Opetusvälineiden käytöstä ei saa aiheutua kustannuksia oppilaalle tai hänen vanhemmilleen.

oikeusjakohtuus.blogspot.com

Lue myös Helsingin opetusviraston laittomuuksista
Hallinto-oikeuden päätöksen mukaan Helsingin kaupungin opetusvirasto rikkoo hallinto-lakia käsitellessään erityisopetushakemuksia
HELSINGIN OPETUSTOIMI - OSA 1 (3) - Oppilaan oikeus tukiopetukseen ja erityisopetukseen
HELSINGIN OPETUSTOIMI - OSA 2 (3) - Mielivaltaa Helsingin opetusvirastossa
HELSINGIN OPETUSTOIMI - OSA 3 (3) - Koulukirjat

lauantaina, elokuuta 17, 2013

Välkommen till Sjundeå/ Läpikulku kielletty

Miltä tuntuisi asua kunnassa jossa kyltit ovat ruotsiksi, paitsi kieltokyltit jotka ovat suomeksi. Kunnassa jossa lasten kielikylpy tarkoittaa vain ja ainoastaan ruotsin pakkosyöttämistä suomenkielisille. Kunnassa jossa ruotsinkieliset lapset eivät voi toimia samassa rakennuksessa suomenkielisten kanssa. Kunnassa jossa suvaitsevaisuus on synonyymi ruotsinkielisyydelle ja kaksikielisyys on rikkaus kunhan kaikki puhuvat ruotsia.

Suomenkielisiin kohdistuva rasismi on todellinen ja vakava ongelma monissa ruotsinkielisissä kunnissa. Rasismi piilotetaan ruotsinkielisille lainsäädännöllisesti annettujen etuoikeuksien taakse ja näitä oikeuksia käytetään häikäilemättömästi hyväksi kun ruotsinkielisiä kuntia yritetään etnisesti pitää puhtaina suomenkielen aiheuttamalta uhalta.

Siuntion kunta on valitettava ja yksi ääriesimerkki ruotsinkielisten mielivallan pesäkkeistä joissa oikeus käyttää suomenkieltä taistelee olemassaolostaan. Siuntiossa on hyvin voimakas ja vakaa RKP:n (Ruotsalainen Kansanpuolue) kannatus ja puolue kannattajineen käyttääkin kaikkia keinoja suomenkielen nujertamiseen alueella. RKP:n aatteelliseksi isäksi kuvattu Axel Olof Freudenthal oli Siuntiossa syntynyt kielitutkija joka uskoi suomenkielisten rodulliseen alempiarvoisuuteen. Tämän aatteen pohjalta RKP jakaa vuosittain pitämillään puoluepäivillä Fraudenthal –mitaleja ansioituneille henkilöille ruotsinkielen aseman edistämisestä.

Siuntion kunnassa on ollut mielenkiintoinen riita uudesta koulurakennuksesta. Kuntaan on muuttanut lapsiperheitä ja koulupaikkoja tarvitaan reippaasti lisää. Pienessä ja köyhässä kunnassa olisi tietysti järkevää rakentaa riittävän suuri koulurakennus johon kaikki lapset mahtuvat, mutta tämä on ollut liikaa Siuntion ruotsinkielisille. Suomenkieliset lapset eivät kelpaa ruotsinkielisten lasten kanssa samaan koulurakennukseen. Siksi kunnan ruotsinkieliset vaativat rakennettavaksi omaa koulua ruotsinkielisille lapsille, vaikka kunnan taloustilanne on äärimmäisen huono.

Siuntion liittyminen lähikuntiin on ollut myös pitkä prosessi jonka aikana ruotsinkielisten ylivaltainen vastemielisyys suomenkielisiä kohtaan on nostanut päätään. Kunnan kannalta taloudellisesti järkevin vaihtoehto olisi ollut liittyä suomenkieliseen Lohjaan. Tästä onkin äänestetty jo useamman kerran, mutta lopputuloksena on ollut liuta kanteluita ja toimeenpanokieltoja. Äänestyksen lopputulos on ollut useamman kerran Lohjan-liitokselle myönteinen, mutta ruotsinkielisille tämä ei ole missään tapauksessa kelvannut. Siuntion ruotsinkieliset haaveilevat liittymisestä Kirkkonummen ja Inkoon tapaisten konkurssikypsien ruotsinkielisten kuntien kanssa. Lopulta Siuntio ei kelvannut enää Lohjallekaan. Huhu kertoo että kiista kuntaliitoksesta johti hyvin pikkumaisiin tekoihin ruotsinkielisten toimesta. Siuntion perinteisissä joulumyyjäisissä kaikki suomenkieliset kyltit ja tervehdykset poistettiin.

Siuntion suurimpina puolueina hääräävät RKP, Kokoomus ja Sosiaalidemokraatit. Perussuomalaiset ovat onneksi parantaneet edellisten kunnallisvaalien jälkeen asemiaan. Vaikka edustusta löytyy pienemmistäkin puolueista, Siuntion kunnallispolitiikassa vallitsee erittäin voimakas RKP:tä nuoleskeleva linja.

Suomenkielisten sortamiseen on RKP:ssä ollut aina vahvat perinteet, ei pelkästään Siuntiossa, mutta myös muissa lähialueen kaupungeissa ja kunnissa.

Ruotsinkielisten Tammisaaren  ja Karjaan terveyskeskuksista (Raasepori) on tehty useita hallintokanteluita koska yksikään palkattu lääkäri ei puhu suomen kieltä. Suomenkielinen ei siis saa terveydenhoitopalveluita lainkaan, vaikka lainsäädännöllisesti on turvattu oikeus palveluun omalla äidinkielellään. Ruotsinkielisissä kunnissa hallinto on tyypillisesti rakennettu siten, että sama laki ei koske suomenkielisiä. Tämän tarkoituksena on pyrkiä vähentämään suomenkielisten muuttohalukkuutta alueille joihin ruotsinkielinen valtaeliitti ei suomenkielisiä halua asumaan.

Ruotsinkielisten ahdasmielisyys ei rajoitu pelkästään kunnan päätöksenteon ja hallinnon alalle. Viha suomenkieltä kohtaan kohdistuu myös taitelijoihin. Tammisaaressa asuva suomenruotsalainen  muusikko Mikko Sipola julkaisi ensimmäisen suomenkielisen albuminsa ja sai lähikuntien ruotsinkielisten vihat niskaansa. Suomen kieli näyttää olevan perisyntiin verrattava pahe ruotsinkielisellä alueella. Taitelijan ravintolaesiintymisissä suomenkieltä kohtaan kohdistuikin rasistista ivahuutelua. Vihamielisyys on ollut käsin kosketeltavaa.

Julkisuudessa Alexander Stubbin ja Paavo Lipposen kaltaiset, menneisyyteen jämähtäneet yksinkertaiset poliitikot, kauhistelevat ruotsinkielen asemasta noussutta kohua ja esittävät tyrmistyksensä ruotsinkielisiin ja ruotsin kielen asemaan kohdistuneesta väitetystä vihamielisyydestä. Reaalimaailmassa todellinen kielirasismi asuu kuitenkin Suomen ruotsinkielisissä kunnissa ja kohdistuu suomenkielisiin. Yksikään viranomainen tai poliitikko ei puhu eikä varsinkaan puutu näissä kunnissa ruotsinkielisten harjoittamaan rasismiin. 

Ruotsin kielen asema Suomessa pohjautuu historiaan. Tämä pitää paikkansa. Kysymys kuuluukin miksi ruotsin kielen asemaa puolustavat poliitikot haluavat elää menneessä eivätkä uskalla katsoa eteenpäin? Ajat muuttuvat, samoin tarpeet ja arvomaailma. Miksi he haluavat ylläpitää ja olla osa vanhaa ongelmaa, kun pitäisi etsiä enemmistön kannattamia kokonaisvaltaisia ratkaisuja.

Ruotsin kielen asema Suomessa on nykypäivänä teoreettinen. Ruotsinkielisiä on 4.9% väestöstä. Kansainvälisessä ja globaalissa maailmassa ei ole sijaa kaksikielisyydelle jossa huomattavan pienelle vähemmistölle annetaan lainsäädännöllinen etuoikeus enemmistöön nähden. Kaikki toimet joilla pyritään vahvistamaan ruotsinkielen asemaa vähentävät Suomen kilpailukykyä ja pienentävät jo entisestään Suomen teoreettisen pientä mahdollisuutta tulla kuulluksi kansainvälisessä politiikassa.

Kenenkään ei pitäisi estää ihmisiä puhumasta tai opiskelemasta haluamaansa kieltä, siihen jokaisella on oikeus. Virallista asemaa Suomessa ei ansaitse muu kuin suomen kieli. Ruotsin kielen pakolliselle opiskelulle ei ole nyky-yhteiskunnassa minkäänlaisia perusteita. Historian vanhoihin painolasteihin ei ole mitään syytä tuijottaa. Tällä hetkellä 95% kansasta on pakotettu opiskelemaan pakkoruotsin muodossa vähemmistön kieltä. Kieltä joka kansainvälisessä kuten myös Suomen mittapuussa on täysin yhdentekevä.

oikeusjakohtuus.blogspot.com

Lue:
Ruotsin kielen asema on purettava
Ahvenanmaa – Suomalaisuuden tuska
 
Lue myös:
Siirtolapuutarhamökkejä ei myydä suomenkielisille, jotka eivät puhu ruotsia
Hoitoaikoja terveyskeskukseen vain ruotsinkielisille
Suomenkieliset eivät ole tervetulleita ruotsinkielisille alueille
 
Lue myös:
Siuntion Perussuomalaiset

tiistaina, elokuuta 06, 2013

Q&A - Onko minulla oikeus arvostella työnantajaa julkisesti?

"Voidaanko minut irtisanoa sillä perusteella että olen arvostellut työnantajaa netissä, esim. facebookissa? Eikö meillä kaikilla ole sananvapaus ja oikeus kertoa mielipiteemme? Kiitos etukäteen vastauksesta."

Meillä kaikilla on sananvapaus ja oikeus kertoa mielipiteemme asioista ilman että kukaan yrittää mielipiteemme ilmaisua ennakolta estää. Suomi on kuitenkin hyvin vanhoillinen maa monessa asiassa ja Suomessa noudatetaan edelleen lainsäädännöllisiä periaatteita ja tulkintoja jotka ovat kaukana sen vuosituhannen periaatteista jota nykypäivänä elämme.

Työntekijällä katsotaan olevan salassapitovelvollisuuden lisäksi lolajiliteettivelvoite työnantajaansa kohtaan. Lojaliteettivelvoite tarkoittaa, että työntekijän on kaikessa toiminnassaan, myös vapaa-ajallaan tai esim. ollessaan lomautettuna, vältettävä kaikkea toimintaa, joka vakavasti horjuttaa osapuolten välistä luottamussuhdetta. Mitä korkeammassa asemassa olet yrityksessä sitä suuremmaksi lojaliteettivelvoite tulkitaan. Käytännössä lojaliteettivelvollisuuden rikkomiseksi riittää työnantajan julkinen arvosteleminen. Tällöin ei ole mitään merkitystä sillä onko arvostelun pohjana todellista tietoa vai onko kyse vain mustamaalaamisesta.

Työnantaja voi siis irtisanoa henkilön mikäli katsoo luottamuksen vaarantuneen eli lojaliteettivelvollisuuden rikotun niin vakavalla tavalla ettei työsuhteen jatkamiselle ole edellytyksiä työnantajan mielestä.

Koska kyseessä on aina työnantajan tulkinta on työntekijä hyvin heikoilla tämän tyyppisessä tilanteessa. On syytä muistaa, että Suomessa irtisanominen on aina lopullinen oli irtisanominen sitten laillinen tai laiton. Vaikka työnantaja myöhemmin todettaisiinkin rikkoneen lakia ja irtisanomiseen ei olisi ollut perusteita lojaliteettivelvollisuuden rikkomisen perusteella, irtisanominen on kuitenkin aina lopullinen. Työntekijä on menettänyt työnsä eikä uuden työ saaminen ole välttämättä helppoa jos uusi työnantaja tarkistaa työhön hakevan taustoja ja perusteita aikaisemman työsuhteen päättymiselle.

Suomessa on sosiaalisessa mediassa tapahtuneen työnantajan arvostelun perusteella sanottu irti muutamia kymmeniä ihmisiä. Käräjäoikeuteen on mennyt vaateliikkeen tapaus jossa työntekijä oli irtisanottu ja irtisanomisajalla työntekijä perusti facebookiin työnantajaansa liittyvän boikottisivuston. Boikottiin kehoittaminen rikkoi käräjäoikeuden mielestä lojaliteettivelvoitetta, vaikka oikeuden käynnin yhteydessä kävi ilmi että boikottokehoituksten pohjalla olevat väitteet olivat todenperäisiä. Työntekijä ei kuitenkaan joutunut maksamaan mitään korvauksia, koska työnantaja ei pystynyt osoittamaan että facebookiin perustetusta boikottiketjusta olisi aiheutunut vahinkoa.

Edellämainitussa tapauksessa mikäli boikottisivusto olisi perustettu vasta irtisanomisajan päätyttyä ei lojaliteettivelvollisuutta olisi ollut.

Koska tavallinen työntekijä on monesti riippuvainen työnsä muodostamasta toimeentulosta ei ole kovin järkevää arvostella työnantajaansa julkisessa internetissä tai sosiaalisessa mediassa omalla nimellään. Mikäli haluaa arvostella työnantajaansa ja tuoda esimerkiksi epäkohtia julkisuuteen, se kannattaa tehdä nimettömästi käyttäen erilaisia välineitä joilla voi turvata oman anonymiteettinsä.

oikeusjakohtuus.blogspot.com

Työehdot, pidä oikeuksistasi kiinni

Lue myös:
Q&A - Kuuluuko sairauspoissaolon syy työnantajalle
Q&A - Saako sairaslomasta tiedottaa työpaikalla
Q&A - Liukuva työaika
Q&A - Huumausainetestit työpaikoilla
Q&A - Työttömällä on oikeus matkustaa
Q&A - Sairastuminen kesälomalla
Q&A - Kesäloma
Q&A - Työsuhde ja kilpailukielto
Q&A - Isännänvastuu

sunnuntaina, heinäkuuta 21, 2013

Poliisin toimet kotietsinnän aikana on aina syytä videoida

Suomessa kotietsinnän tekemiseen ei tarvitse tuomioistuimen lupaa kuten amerikkalaisissa elokuvissa. Suomessa kotietsinnän tekemiseen ja yksityisyyden loukkaamiseen riittää epäily rikoksesta. Se lisäksi että nykyinen lainsäädäntö kotietsinnästä ei täyty alkeellisintakaan länsimaisen sivistysvaltion kriteeriä, Suomen poliisi rikkoo jatkuvasti lakia kotietsintää suorittaessaan. Kaiken huipuksi Suomessa laittoman kotietsinnän tuloksena kerätty todistusaineisto käy todisteena oikeudessa.

Aivan samalla tavoin kuin jokainen oman oikeusturvansa vuoksi tallentaa kaikki puhelut ja keskustelut joita käy viranomaisten kanssa, videoi myös poliisin suorittaman kotietsinnän. Puhelun tai keskustelun tallentamiseen ei tarvitse pyytää lupaa  jos tallentaja itse osallistuu keskusteluun. Videovalvonnan ilmoittaminen yleensäkään yksityisasunnossa on tulkinnanvaraista, mutta kotona tapahtuvalle kotietsinnän aikaiselle videotaltioinnille riittää että ilmoittaa poliiseille videoivansa kotietsinnän.

Suomen poliisilla on ikävä taipumus vähät välittää lainsäädännöstä ja käyttää laillisia tai laittomia keinoja painostaakseen ihmisiä. Kotietsinnän videointi rauhoittaa tilannetta ja antaa todellisen oikeusturvan poliisin mielivaltaa ja niskuroinnista myöhemmin seuraavia mahdollisia kostotoimenpiteitä vastaan.

Valkeakosken tapaus

Valkeakoskella poliisi kävi miehen asunnossa koska häntä epäiltiin eläinsuojelurikoksesta. Miehellä oli asunnossa nauhoittava kameravalvonta. Poliisit eivät suostuneet kertomaan nimiään ja heidän virkapuvuistaan puuttuivat nimilaatat. Mies teki poliiseista ilmoituksen ja käytti todisteena valvontakameran kuvia. Heti tämän jälkeen poliisi kosti. Miehen asunnolle tehtiin kotietsintä usean poliisin voimin koska poliisi epäili häntä aikaisemmin paikalla käyneiden poliisien salakatselusta.

Pirkanmaan johtava kihlakunnansyyttäjä teki asiasta syyttämättäjättämispäätöksen koska mitään salakatseluun liittyvää rikosta ei ollut tapahtunut. Julkisella paikalla virkatehtävää suorittavan poliisin kuvaaminen ei ole salakatselua. Tilanne ei myöskään ratkaisevasti muutu siitä, että poliisi suorittaa tehtävää yksityisellä alueella. Poliisi ei nauti yksityisyyden suojaa virkatehtävää hoitaessaan oli sitten kyse yksityisestä tai julkisesta alueesta. Kameravalvonnan ilmoittamisvelvollisuus ei koske luonnollisen henkilön yksityiseen tarkoituksiin suorittamaa kuvausta. Muutoinkin kotirauhan piiriin oikeudettomasti tunkeutuvia ei tarvitse varoittaa valvonnasta.

Olisi myös hämmästyttävän nurinkurista jos perustuslain turvaamaa yksityiselämän suojaa lain nojalla rajoittamaan joutuvat virkamiehet nauttisivat samalla sen henkilön kotirauhan suojaa, jonka yksityisyyteen he kajoavat.

oikeusjakohtuus.blogspot.com

Lue:
Oikeusasiamiehen päätöksiä mm. kuvaamiseen liittyen

Lue myös:
Keskustelun ja puheluiden nauhoittaminen
Miten suojautua urkinnalta ja viranomaisten mielivallalta
Miten suojautua urkinnalta ja viranomaisten mielivallalta – osa 2
Kiinniotto – pidätys – kuulustelu
Epäiltynä ja todistajana samassa kuulustelussa
Poliisikuulustelu – Kovalevyn suojauksen purkuavaimen paljastaminen
Rikosilmoituksia ja esitutkintaa

sunnuntaina, heinäkuuta 07, 2013

Kesälukemista

Rasismin varjolla

Monikulttuurisuudella tarkoitetaan eri kulttuurista tulevien ominaisimpien piirteiden sulautumista yhteen. Monikulttuurisuus johtaa väistämättä alkuperäisen kulttuurin ja siihen omaksutun identiteetin osittaiseen tuhoutumiseen. Ylisuvaitsevainen ilmapiiri ja voimakkaasti sekä aggressiivisesti leviävä vieraskulttuuri on yhteiskunnallisen kehityksen kannalta tuhoisaa...[jatkuu]

Kuoleman rangaistus vai todellinen elinkautinen

Pahin rikos on toisen ihmisen tietoinen hengen riistäminen. Sen pahempaa ihmisarvon loukkausta ei voi olemassa. Porvoossa kolme ihmistä kylmäverisesti tappanut poliisin tuntema väkivaltarikollinen suoritti tekonsa puolivuotta elinkautisesta vapautumisensa jälkeen. Lehtitietojen mukaan henkilöllä on vahva väkivaltatausta ja hän istui elinkautista vaimonsa murhasta...[jatkuu]

Suomalaiset aseissa

Suomessa on 1.6 miljoona rekisteröityä asetta. Suhteutettuna väkilukuun Suomessa on kolmanneksi eniten aseita maailmassa. Tässä eivät tietenkään ole mukana luvattomat aseet joiden määrää ei tiedä kukaan. Suomalainen aselainsäädäntö on mielenkiintoinen. Aseiden hallussapito on luvanvaraista. Aselakia on pyritty kiristämään ja luvallisen aseen saaminen on entistä vaikeampaa. Luvattoman aseen hallussapidosta saa käytännössä sakkoja. Luvattoman aseen hankkiminen on myös äärimmäisen helppoa. Luvattomalla aseella tehty tappo on sama kuin luvallisella aseella. Yleisen oikeustajun mukaan luvattoman aseen tietoinen hankkiminen edellyttää suunnitelmallisuutta eikä pitäisi olla mitään esteitä tuomita luvattomalla aseella tehty tappoa automaattisesti murhaksi ...[jatkuu]

Kolestroli on elämistä varten

Lääkeyhtiöt luovat sairauksia ja mielikuvia lääkehoidon tarpeellisuudesta vaivoihin ja poikkeavuuksiin jotka eivät oikeasti ole sairauksia. Kolesterolihysteria on luotu osaksi lääketehtaiden voittoa tavoittelevaa liiketoimintaa. Kolesterolihysterian ylläpito suomessa on keskitetty Pekka Puskan johtaman Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen harteille. Samalle laitokselle joka saa tutkimustukea niiltä lääketehtailta joiden lääkemyynti-intresseissä on todeta meidät kaikki mahdollisimman sairaiksi...[jatkuu]

Illuusio länsimaisista arvoista

En usko että viimeisten kuukausien jälkeen löytyy enää yhtään ihmistä joka uskoisi länsimaiseen käsitykseen ihmisoikeuksista, demokratiasta ja rehellisyydestä. Wikileaksin paljastusten ja ennen kaikkea hallitusten ja poliitikkojen reagointi on viimeistään nyt romahduttanut illuusion länsimaisesta sivistyksestä. Meillä pitäisi olla riippumaton ja rehellinen oikeusjärjestelmä, tunnustetut ihmisoikeudet, sananvapaus, demokratia ja länsimaisen arvomaailman takuu lainmukaisesta, rehellisestä ja ennen kaikkea sivistyneestä ihmisarvoisesta kohtelusta. Erityisesti amerikkalainen ja ruotsalainen tapa pitää länsimaisia arvoja suhteellisena käsitteenä on pöyristyttävän keskiaikainen...[jatkuu]

Vihapuhetta

Norjan traagisten tapahtumien jälkeen suomalaiset poliitikot ovat jälleen nostaneet esiin netin keskustelupalstoilla esiintyvät vihapuheet. Erkki Tuomioja on vaatinut järjestelmää jossa jokainen kirjoittaja esiintyy omalla nimellään. Samalla kannalla on vähemmistövaltuutettu Eva Biaudet, jonka mielestä myös lievemmistä vihapuheista on rangaistava. Ympäristöministeri Ville Niinistö pauhaa samoilla linjoilla ja syyttää perussuomalaisia ja Timo Soinia vihapuheiden hyväksymisestä. Samalla linjalla kirkuvat Paavo Arhinmäki ja Mikael Jungner. Kuinka yksinkertaisia nämä poliitikot ovat? Pitäisikö heidän joskus tehdä oikeata työtä päästääkseen edes alkeellisimmalle realiteetin tasolle?...[jatkuu]

Tekijänoikeuksia valvotaan kiristämällä ja laittomin uhkauksin

Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus TTVK ahdistelee syyttömiä ihmisiä väitetyistä ja monesti keksityistä tekijänoikeusrikkomuksista. TTVK on lähettänyt ihmisille uhkaus kirjeitä joissa heitä vaaditaan maksamaan useiden tuhansien jopa kymmenien tuhansien eurojen suuruisia korvauksia laittoman materiaalin levittämisestä verkossa. Uhkauskirjeiden sävy on poikkeuksellisen ahdistava ja viestikin on hyvin selvä. Vaadittava summa kehotetaan maksamaan, jollei halua joutua kalliiseen oikeudenkäyntiin ja saada niskoilleen vielä suurempia kustannuksia. Menettely on heikommassa asemassa olevan yksittäisen kansalaisen puhdasta kiristämistä ja täyttää useamminkin rikoksen tunnusmerkistön...[jatkuu]

Irtisanoudu sotilasvalasta

Sotilasvalan tarkoituksena on antaa määrämuotoinen juhlallinen vakuutus, jossa yksilö sitoutuu tiettyihin velvollisuuksiin. Suomessa varusmiehet sitoutuvat palvelemaan isänmaata lain ja hyvien tapojen vaatimusten mukaisesti ja samalla tietysti sitoutuvat isänmaan puolustamiseen vaaran uhatessa. Vakinaisessa palveluksessa olevan asevelvollisen on vannottava joko sotilasvala tai annettava sotilasvakuutus...[jatkuu]

Monikulttuurisuuden todellisuus - raiskaukset

Suomessa 34% raiskaustuomion saaneista henkilöistä on ulkomaalaisia. Suomen väestöstä 4% on ulkomailla syntyneitä. Suomen väestöstä 3% on ulkomaan kansalaisia. Suomen vankiloissa 15% vangeista on ulkomaalaisia. Pieni 3-4% väestönryhmä tekee yli kolmanneksen kaikista raiskauksista ja melkein viidenneksen kaikista rikoksista...[jatkuu]

Miten suojautua urkinnalta ja viranomaisten mielivallalta

 Yksityisyyden suojan ja sananvapauden mureneminen Suomessa on tosiasia. Niin aikaisemmat kuin tulevatkin lainsäädännön muutokset keskittävät valtaa viranomaisille ja lisäävät valvonnan mahdollisuuksia. Suomi on sananvapauden, vapaan mielipiteen ja keskustelun osalta menossa entistä enemmän kohti Lähi-idän diktatuureja. Tilanne pahenee entisestään tulevaisuudessa uusien lakimuutosten vuoksi. Yksilönoikeuksia ja sananvapautta pyritään Suomessa vakavasti rajoittamaan...[jatkuu]

oikeusjakohtuus.blogspot.com

tiistaina, kesäkuuta 18, 2013

Q&A - Yksityistä pysäköintivalvontamaksua ei tarvitse maksaa

”Sain Q-Park valvontayhtiöltä maksukehotuksen joskus aikaisemmin määrätystä yksityisestä pysäköintivirhemaksusta Helsinkiläisen Itäkeskuksen (Itis) kauppakeskuksen parkkihallissa. Maksun perusteena oli kiekollisella alueella pysäköintiajan ylitys. Olen ajoneuvon omistaja, jonka takia maksumuistutus on nähtävästi lähetetty minulle. Olen kiistänyt tehneeni sopimusta Q-Parkin kanssa koska en ole autoa tuolloin kuljettanut. Meillä on perheessä kaksi autoa ja neljä henkilöä joilla on ajokortti. Q-Park uhkaili ensin vetoamalla korkeimman oikeuden päätökseen ja kuluttajariitalautakunnan päätöksiin joiden perusteella olen ajoneuvon omistajana maksuvelvollinen. Lisäksi he väittävät että olen velvollinen toimittamaan heille selvityksen kuka ajoneuvoa on kyseisenä aikana kuljettanut. Muussa tapauksessa olen heidän mielestään maksuvelvollinen. Olen blogin kaikki uudemmat artikkelit aiheesta lukenut, mutta silti epäilyttää tuo uhkaileminen. Vaikea uskoa että laillisesti toimiva yritys alkaisi valehtelemaan näistä asioista päin naamaa? Kai heillä joku lainmukainen velvollisuus on puhua totta? Joten arvoisa blogisti, käsi nyt sydämelle ja kertokaa rehellisesti pitääkö Q-Parkin valvontamaksu maksaa?”

Q-Park Oy:n tai minkään muunkaan yksityisen valvontayhtiön määräämää valvontamaksua eli yksityistä parkkisakkoa, ei tarvitse, eikä sitä missään tapauksessa pidä mennä maksamaan!

Olemme käyneet läpi Q-Park Oy:n teille lähettämät uhkauskirjeet.  Voimme todeta,  että  Q-Park Oy johtaa väitteillään tahallisesti kuluttajia harhaan. Kaiken lisäksi kun väitteitä perustellaan KKO:n  ja Kuluttajariitalautakunnan  antamiin päätöksiin vedoten, kyse ei ole enää pelkästä harhaanjohtamisesta vaan suoranaisesta valehtelusta.

Ei oteta tällä kertaa kantaa ikuisiin "juupas-eipäs" kiistakysymyksiin siitä voiko sitova sopimus syntyä ilman selkeää tahdonilmaisua, onko yksityinen pysäköinninvalvonta perustuslain mukaista ja toimivatko yksityiset valvontayritykset lain edellyttämien periaatteiden mukaisesti. Mietitään sen sijaan maksuvelvollisuutta tämän hetkisen oikeuskäytännön muodostamien faktojen perusteella.
 1. Jos pysäköinnistä syntyy sopimus, sen oikeudelliset periaatteet perustuvat kuluttajansuojalakiin koska kyse on kuluttajan ja elinkeinoharjoittajan välisestä sopimussuhteesta.

 2. Väitetty sopimus pysäköinnistä voi syntyä vain ja ainoastaan ajoneuvon kuljettajan sekä valvontayhtiön välille.

 3. Ajoneuvon haltijalla tai omistajalla, väitetyn sopimussuhteen ulkopuolisena ei ole velvollisuutta selvittää ajoneuvon kuljettajaa pysäköintiyhtiölle.

Nämä faktat perustuvat oikeudessa annettuihin päätöksiin ja Kuluttajariitalautakunnan ratkaisusuosituksiin
 1. ParkCom –oikeudenkäynnissä, 2008 – 2010, käännettyä todistustaakka ei hyväksytty missään oikeusasteessa. Kuluttajan ja elinkeinoharjoittajan välisessä sopimuksessa noudatetaan kuluttajansuojalakia. Sopimusrikkomukseen vetoavalla on näyttövelvollisuus. KKO:n päätöksen mukaisesti valvontayhtiön vaikeus todistaa sopimuskumppaninsa, eli ajoneuvon kuljettaja, ei siirrä todistustaakka pysäköinnistä ajoneuvon omistajalle tai haltijalle.

 2. KKO:n päätöksen mukaisesti valvontayhtiön on osoitettava valvontamaksu sopimuskumppanilleen eli ajoneuvon kuljettajalle. Maksun osoittaminen ajoneuvorekisterissä merkitylle haltijalle tai omistajalle ei ole lain mukaista eikä velvoita haltijaa tai omistajaa.

 3. KKO:n päätöksen mukaisesti ajoneuvon haltija tai omistaja ei ole velvollinen selvittämään ajoneuvon kuljettajaa, eli todistustaakka siitä kuka sopimuksen on tehnyt, ei ole ajoneuvon haltijalla tai omistajalla.

 4. Kuluttajariitalautakunta on vuosina 2011, 2012 ja 2013 antanut useita yksimielisiä ratkaisusuosituksia siitä, että yksityisen pysäköintivalvontayhtiön maksulappu tuulilasissa ei velvoita kuluttajaa mihinkään silloin kun kuluttaja kiistää toimineensa ajoneuvon kuljettajana. Lautakunnan päätöksen mukaisesti valvontamaksua ei voida periä ilman, että se, joka siihen vetoaa, osoittaa sopimussuhteen syntyneeksi tai kuluttaja myöntää sen. Näyttövelvollisuus kuljettajasta on yksiselitteisesti valvontayhtiöllä
Q-Park Oy:n väitteet siitä, että KKO ja Kuluttajariitalautakunta olisivat hyväksyneet periaatteet siitä, että ajoneuvon haltija tai omistaja olisi velvollinen maksamaan maksun tai selvittämään ajoneuvon kuljettajan valvontayhtiölle, ovat valehtelua. Sekä KKO:n päätös että Kuluttajariitalautakunnan päätökset ovat täysin päinvastaisia.

Kysymykseesi siitä voiko yritys valehdella? Selvästikin voi. Yksityisen pysäköinninvalvontaa harjoittavien yritysten esittämien väitteiden suhteen valehtelu näyttää olevan pikemminkin opittu toimintatapa kuin yksittäinen tapaus.

Eli vielä kerran. Jos olet saanut valvontamaksun miltä tahansa yksityiseltä valvontayhtiöltä (Q-Park Oy ,
ParkPatrol ,Uudenmaan Pysäköinninvalvonta ,Suomen Parkki Vartija ,ParkNet ,MKM Park Service ,
ParkkiPate ,Pääkaupunkiseudun Parkki Oy ,Parkkikontrolli ,Parkkipartio ,Suomen Pysäköinninvalvonta Oy jne.) maksua ei tarvitse maksaa!

Jos raha polttelee taskussa, suosittelemme mieluimmin summan lahjoittamista vaikka Lasten- ja nuorten sairaalan hyväksi tai muuhun hyväntekeväisyys kohteeseen.

KKO:n päätös vuodelta 2010
Kuluttajariitalautakunnan päätös vuodelta 2011

oikeusjakohtuus.blogspot.com

Blogin artikkelit aiheesta:
Korkeimman oikeuden tuomio
Parkkiyhtiö hävisi Kuluttajariitalautakunnassa
Suomen Parkkivartija Oy hävisi kuluttajariitalautakunnassa

sunnuntaina, kesäkuuta 16, 2013

Fennia Viikko - Osa 7 - Monta erinomaista syytä jättää vakuutus ottamatta Fenniasta

Autoni perään ajettiin risteyksessä kun pysähdyin punaisiin valoihin. Minulla oli vanhempi auto, joten olin ottanut siihen vain pakollisen liikennevakuutuksen. Perääni ajoi kuljettaja jolla oli kalliin puoleinen bemari. Aluksi kaikki piti olla selvää. Kuljettaja myönsi peräänajon ja odotin että hänen Fenniasta ottamastaan liikennevakuutuksesta korvataan autoni vahingot ja korjauskulut. Vaihdoimme yhteystiedot ja autoni hinattiin varikolle odottamaan vakuutustarkastajan käyntiä. Vakuutustarkastaja ilmoitti korjauskuluiksi 3500 euroa. Ajattelin että asia on kunnossa, auto korjataan, mutta kului viikon päivät ja sain Fenniasta kirjeen jossa todettiin että perääni ajanut bemari ei ole aiheuttanut peräänajoa eikä Fennia siten korvaa bemarin liikennevakuutuksesta autoni korjauskuluja.

Miten tämä oli mahdollista? Soitin Fenniaan ja kysyin asiasta. Kyseessähän oli klassinen peräänajo ja kuljettaja oli myöntänyt syyllisyytensä. Fenniasta kerrottiin, että vakuutusyhtiön ei tarvitse perustaa päätöstään tieliikennelakiin. Laki voi määritellä peräänajajan syylliseksi, mutta vakuutusyhtiö tekee korvauspäätöksen omien perustelujensa mukaisesti. He ovat ”tutkineet” asiaa ja todenneet että korvauksen maksamisen edellytykset eivät täyty. Auto jäi varikolle. Jos olisi ollut kasko-vakuutus olisin voinut sen korjauttaa siitä, mutta nyt auton korjauttaminen olisi pitänyt maksaa omasta pussista eikä opiskelijalla ollut varaa maksaa 3500 euroa.

Valitin asiasta liikennevahinkolautakuntaan. Päätös tuli 11 kuukauden kuluttua ja siinä todettiin että Fennian olisi kuulunut maksaa autoni korjauskulut vastapuolen liikennevakuutuksesta, koska perässä tulevan pitää suhteuttaa nopeutensa siten että kerkiää pysähtymään. Todettiin myös että esitetyn todisteiden perusteella olin pysähtynyt punaisiin valoihin ”keltaisella” ja takana tuleva bemari oli nähtävästi ajatellut vielä ajavansa valoista läpi "vanhoilla vihreillä". Fennia noudatti kyllä päätöstä ja autoni korjattiin, mutta Fennian temppuilun takia olin ilman autoa melkein vuoden.

Yritin selvittää jälkeenpäin tämän bemarikuljettajan ja Fennian välistä suhdetta, josko sieltä löytyisi jotain mikä tukisi tätä pelleilyä, mutta en löytänyt tietoa. Sen voin kuitenkin sanoa, että onneksi omat vakuutukseni eivät ole Fenniassa, sen verran epäluotettavalta kuulostaa kyseisen firman touhu.

oikeusjakohtuus.blogspot.com

Oikeusjakohtuus –blogi haluaa vakavasti varoittaa kuluttajia hankkimasta vakuutusta Fenniasta. Jos vain mahdollista, vakuutus kannattaa siirtää pois Fenniasta luotettavampaan vakuutusyhtiöön. Vakuutus on hankittu turvaksi vaikeisiin elämäntilanteisiin ja kenelläkään yksittäiselle henkilölle ei ole hyväksi joutua Fennian mielivallan uhriksi silloin kun vakuutusturvaa kaikista eniten tarvitsee. 

Lue myös
Fennia Viikko -artikkelit 
Fennia nosti yksipuolisesti Nuorisoturvavakuutuksen omavastuuta