Tiesitkö että lain mukaan yksityistä pysäköintivalvontamaksua ei tarvitse maksaa!
Lue lisää: Älä maksa yksityistä sakkoa!

keskiviikkona, kesäkuuta 21, 2006

ParkCom maksut OK-Perinnälle

ParkCom on tehnyt sopimuksen OK-Perinnän kanssa yksityisoikeudellisten pysäköintimaksujen perimisestä. Aika hauskaa sikäli, että helmikuussa paikallislehdessä ParkCom:n toimitusjohtaja uhosi kuinka "niskottelevat" autoilijat pistetään kuriin ja maksut peritään aina vuodelta 2004 asti. Puheet on suuria, mutta ei se mitään, ollaanhan sitä vielä saman vuoden puolella.

OK-Perinnän ilmoituksen mukaan, maksumuistuksen lähettää ParkCom. Jos maksua ei siinä vaiheessa maksa, siirtyy saatava ilmoituksen mukaan OK-Perinnän perittäväksi.

Kuten aikaisemminkin on moneen kertaan todettu, asiassa ei pitäisi olla epäselvää, silloin kun maksumuistuksen saaja, ajoneuvon haltija tai omistaja kiistää olleensa ajoneuvon kuljettaja. En ota kantaa kiistämisen perusteisiin, eli onko haltija/omistaja todella ollut kuljettaja vai ei - jokainen vastatkoon itse puheistaan. Oli miten oli, kaikissa tapauksissa näyttövelvollisuus sopimusrikkomuksesta ja kuljettajasta on ParkCom:lla.

Lue: Kuluttajavalituslautakunnan päätös
Lue: Kommenttipalstalta löytyy lukijan postittama kuluttajaviraston kannanotto
Lue: ParkCom

Minulta on kysytty miten perintäprosessi etenee, kun oletetaan että maksumuistuksen saaja ei ollut ajoneuvon kuljettaja. Tässä lyhykäiset ohjeet.

1. Hyvän perintätavan mukaista on lähettää 2 maksumuistutusta. Maksumuistutus tulee lähettää 14 päivää ennen eräpäivää. Maksumuistuksesta voi periä kuluja vain jos edellisen maksumuistuksen lähettämisestä on kulunut 14 päivää. Kulu voi olla korkeintaan 5 euroa.

2. Maksumuistuksiin kannattaa reagoida, eli saatava tulee kiistää. Tämä kannattaa tehdä kirjallisesti. Kiistettäessä pitää tuoda esille, että maksumuistuksen saaja ei ole ollut kyseisellä hetkellä ajoneuvon kuljettaja, eikä siten ole tehnyt sopimusta ParkCom:n kanssa, eikä siten ole vastuussa kuljettajan tekemästä sopimuksesta ja määrätystä maksusta.

3. Mikäli ParkCom jatkaa menettelyä kiistämisen jälkeen, he siirtävä maksut OK-Perinnälle.

4. Perintätoimisto lähettää maksuvaatimuksen. Lain mukaan perusteet ja saatavat tulee olla tarkoin yksilöitynä. Maksuvaatimuksesta saa periä kuluja korkeintaan 21 eur. Perintäkulut eivät lain mukaan saa nousta korkeammaksi kuin 190 eur, silloin kun perittävä summa on alle 250 eur.

5. On tärkeää että maksu tulee kiistää aiheettomana nimeomaan perintätoimistolle. Kirjallisena ja kirjattuna. Kiistämisen jälkeen maksu menee perintätoimistolla ihan eri "osastolle", ja he alkavat selvittämään perusteita maksulle, tuleeko perintää jatkaa. Perintätoimisto voi päättää että maksu ei ole aiheellinen, tosin jos heidän asiakkaansa, velkoja, tässä tapauksessa ParkCom vaatii maksua perittäväksi prosessi todennäköisesti jatkuu.

6. Periminen viedään ParkCom:n / Perintätoimiston puolesta ratkaistavaksi käräjäoikeuteen. Käräjäoikeudessa päätökset voivat tulla kansliapäätöksenä, mutta riitaisessa ja epäselvässä tilanteessa järjestetään istunto. Käräjäoikeudelle tulee selvittäää maksun kiistämiseen liittyvät asiat ja perusteet. Kannattaa muistaa ja todentaa, että näyttövelvollisuus kahden osapuolen välisessä sopimusriita-asiassa on sopimukseen vetoavalla, eli ParkCom:lla. Tässä tapauksessa perittävältä ei voida olettaa todistustaakkaa siitä, että hän ei ollut kuljettaja tai vaatimusta siitä kuka oli kuljettaja. Näyttötaakka on ParkCom:lla. Velkojan oikeudenkäyntikulut ovat n. 260-370 Eur ja tuomioistuimen käsittelymaksu n. 70 Eur. Omat kulut tulee vaatia vastapuolen maksettavaksi.

7. Käräjäoikeus antaa päätöksen. Velkojalle myönteisessä päätöksessä maksun voi käräjäoikeuden käsittelyn jälkeen viedä ulosottoon. Kun maksu katsotaan aiheettomaksi, mitään perimiskuluja tai muista kustannuksia ei tietenkään pidä eikä tarvitse maksaa. Tässä kohdin ParkCom joutuu maksumieheksi.

Kannattaa myös muistaa, että asian vieminen kuluttajavalituslautakuntaan (käsittääkseni) katkaisee perimisprosessin, eli vaiheessa 2-4 tehty kantelu jää odottamaan lautakunnan päätöstä. Kuluttajavalituslautakunnan päätös kannattaa katsoa läpi, koska sinne ei ole viety tapausta jossa maksumuistuksen saaja kiistää olleensa kuljettaja. 9.5.2006 annettu päätös koski tapausta jossa maksun saaja on myöntänyt olleensa kuljettaja.

Lopuksi. Kaikki kirjeet kannattaa lähettää kirjattuna / postin saanti todistuksella, jotta saat itse jatkossa todistetuksi, että vastauksesi on toimitettu perille. Puhelujen ja keskustelujen ajat kannattaa ottaa talteen, ja mikäli mahdollista, puhelut kannattaa nauhoittaa, olitte keskustelussa sitten perintätoimiston tai ParkCom:n kanssa. Muistakaa että perintätoimistot tallentavat kaikki yhteydenotot hyvinkin tarkasti.

Entä milloin voi tulla merkintä luottotietorekisteriin?

Luottotietomerkintä rekisteröidään, kun maksun laiminlyönti on todettu tuomioistuimen päätöksellä tai ulosottoviranomaisen toimituksella. Tätä ennen maksu on ollut pitkään maksamatta (keskimäärin 6-8 kuukautta) ja henkilö on saanut useita perintäkirjeitä. (Asiakastieto)

Olen hämmästänyt jos yksikään maksu menee koskaan oikeuden vahvistettavaksi. Tämä on todella iso riski ParkCom:lle, kun ottaa huomioon kuinka heikoilla he tässä tapauksessa ovat. Jos/kun maksu todetaan aiheettomaksi, onko kenelläkään enään tarvetta maksaa kyseisen firman maksuja? Omasta mielestäni kyse on puhtaasta pelottelusta. Suurin osa ihmisistä saadessaan maksumuistuksen tai viimeistään maksuvaatimuksen perintätoimistolta maksavat maksun luottotietomerkinnän pelossa, kun kysehän ei ole kuin 40 eurosta! Tässä kohdin vasta mielenkiintoisin vaihe alkaa, ei ole mitään syytä antaa periksi liian aikaisin.

Yhtään aiheetonta maksua ei koskaan pidä maksaa!

Yhden asian voin vakuuttaa. Allekirjoittaneen osalta ParkCom saa 40 Eur vasta sen jälkeen kun maksu käräjäoikeudessa vahvistetaan.

tiistaina, kesäkuuta 13, 2006

Kuluttajavalituslautakunnan päätös 9.5.2006

Kuluttajavalituslautakunta (Dnro 1285/39/2005) on ottanut kantaa, koskien ParkCom maksujen määrämiseen oikeuttavan sopimuksen syntymisperusteista. ParkCom:n toiminta perustuu valvottavan alueen sisääntuloväylien eteen asennettaviin kyltteihin, missä kerrotaan pysäköinninehdoista ja ehtojen rikkomisen aiheuttamasta 40 eur virhemaksusta. Päätöksessään kuluttajavalituslautakunta katsoi sopimuksen syntyneen valvontayhtiön, ParkCom:n, ja ajoneuvon kuljettajan välillä, siitä huolimatta, että varsinaista kirjallista tai suullista tahdonilmaisua sopimushalusta ei osapuolien välillä ole esitetty. Lisäksi kuluttajavalituslautakunta katsoi kylteissä mainitut pysäköintiehdot riittävän selkeiksi. Lautakunta totesi ParkCom:n 40 eur maksun aiheelliseksi, eikä suosittanut hyvitystä.

Kyseisessä tapauksessa ajoneuvon kuljettaja on myöntänyt pysäköineensä alueelle ja jättänyt ehdoissa mainitun pysäköintikiekon käyttämättä. ParkCom on siis tiennyt ajoneuvon kuljettajan, toisin sanoen syntyneen sopimuksen toisen osapuolen.

Kuluttajavalituslautakunnan päätöksessä ei varsinaisesti otettu kantaa näyttötaakkaan ja maksun perimiseen silloin kun maksun saaja kiistää olleensa kuljettaja. Lautakunnan päätöksessä kuitenkin todetaan selvästi, että "Riitatilanteessa sopimukseen vetoavan on kuitenkin näytettävä toteen sopimuksen syntyminen." (Kuluttujavalituslautakunnan päätös 9.5.2006). Tällöin näyttö velvollisuus yleisten sopimusperiaatteiden mukaan on siis ParkCom:lla.

Asia ei tältä osin muutu miksikään. Nyt on saatu vahvistus sille, että sopimus pysäköinnistä syntyy pysäköidessä ParkCom:n valvomalle alueelle. Sopimusoikeuden mukaan kahden osapuolen välisessä sopimuksessa, sopimusrikkomuksen sattuessa, näyttövastuu on sopimukseen vetoavalla osapuolella. Jos ajoneuvon kuljettaja ei reagoi maksuun, eikä reklamoi ParkCom:lle, ajoneuvon haltija tai omistaja saa aikanaan maksumuistuksen. Jos omistaja tai haltija kiistää olleensa ajoneuvon kuljettaja, ajoneuvon omistajalla tai haltijalla EI OLE velvollisuutta maksaa maksua! Omistajalla ja haltijalla EI myöskään OLE velvollisuutta kertoa ajoneuvonkuljettajaa.

Otetaan vielä lyhyt esimerkki:

Henkilö A lainaa veljensä B autoa. Henkilö B on ajoneuvorekisteriin merkitty omistaja / haltija. Henkilö A pysäköi veljensä auton ParkCom:n valvomalle pysäköintialueelle, ehtojen vastaisesti, ja saa maksun. Henkilö A repii maksulapun, ei tee reklamaatiota ParkCom:lle, eikä ole ParkCom:iin millään lailla yhteydessä. Aikanaan ParkCom lähettää maksumuistuksen ajoneuvorekisterin mukaisesti henkilölle B. Henkilö B maksumuistuksen saatuaan kieltää olleensa ajoneuvon kuljettaja. Hänen ei tarvitse maksua maksaa. Henkilöllä B ei ole myöskään velvollisuutta osoittaa ajoneuvon kuljettajaa, vaikka ParkCom sitä vaatisikin. Näyttötaakka on ParkCom:lla. Koska ParkCom ei tiedä ajoneuvon kuljettajaa, jää maksu perimättä.

"Poliisin tai kunnallisen pysäköinninvalvojan määräämä pysäköintivirhemaksu voidaan periä ajoneuvon omistajalta tai haltijalta. Tämä perustuu pysäköintivirhemaksusta annetun lain 8 §:ään. Sen sijaan sopimussuhteeseen perustuvaa saatavaa, jollainen kyseinen valvontamaksukin on, tulee periä sopimuskumppanilta. " (Kuluttajavirasto, kts. kommenteista)

"Auton pysäköinyt kuluttaja ei kuitenkaan välttämättä ole auton haltija/omistaja. Jos haltija/omistaja ei ole sopimusta pysäköinnistä kanssanne tehnyt, ei häneltä myöskään siten voida lähtökohtaisesti periä maksua sen rikkomisesta." (Kuluttajavirasto, kts. kommenteista)

"Katsomme, että sopimusehtokäytäntö , jonka mukaan auton haltijan/omistajan tulee osoittaa, kuka autoa on ajanut, jos hän itse kiistää sitä ajaneensa, on sen periaatteen vastainen, että sopimukseen vetoavan osapuolen on esitettävä näyttöä asiasta." (Kuluttajavirasto, kts. kommenteista)

Lisäksi kannattaa huomioida että sopimus syntyy vain niiden ehtojen puitteissa jotka kyltissä on mainittu. Jos kyltissä edellytetään ainostaan pysäköintikiekon käyttämistä, ei ParkCom voi määrätä maksua mistään muusta pysäköintivirheestä, esim. siitä että kuljetta pysäköi autonsa poikittain pysäköintiruutuihin. Huomatkaa myös, että kylteissä ei mainita mitään maksun korottamisesta, tai korosta, mikäli maksua ei maksa ajoissa. Tältä osinkaan ParkCom ei voi esittää vaatimuksia.