Tiesitkö että lain mukaan yksityistä pysäköintivalvontamaksua ei tarvitse maksaa!
Lue lisää: Älä maksa yksityistä sakkoa!

sunnuntaina, huhtikuuta 05, 2009

Työehdot - pidä oikeuksistasi kiinni

Työsuhteen päättämiseen ja irtisanomiseen liittyviä kysymyksiä on tullut paljon. Työsuhteeseen liittyviin asioihin on hyvin vaikea vastata kattavasti koska työlainsäädännön lisäksi tilanteisiin vaikuttavat mahdolliset työehtosopimukset ja työsopimuksessa olevat ehdot. Ammattiliittoon kuuluminen on ainoa tapa varmistaa itselleen edes jonkinlaista juridista apua irtisanomistilanteessa ja jos irtisanominen on tehty laittomasti, myös juridista taitoa asian viemiseksi tuomioistuimeen. Kiristyneen taloudellisen tilanteen takia monissa yrityksissä on otettu käyttöön hyvinkin raskaat menetelmät kulujen karsimiseksi. Valitettavan usein nämä toimenpiteet kohdistuvat suoraan henkilökuntaan, enemmän tai vähemmän laillisin menetelmin. Työnantajan sanaan luottaminen on typerin teko mitä työntekijä voi tehdä. Artikkeliin on kerätty muutamia asioita yhteenvetona.

Työsuhteen ehdoista tai työsopimuksen päättämisestä neuvotteleminen

Älä milloinkaan suostu erillisellä yhteisellä sopimuksella päättämään työsuhdetta työnantajan kanssa. On täysin laillista, että työsopimus voidaan päättää yhteisellä sopimuksella. Sopimuksen tekoon tarvitaan kuitenkin kummankin osapuolen hyväksyminen. Tällaisia tilanteita voivat olla tapaukset jossa työnantajalla ei ole oikeutta tuotannollisiin ja taloudellisiin irtisanomisiin, mutta työnantaja haluaa silti päästä tietystä työntekijästä tai osasta työntekijöitä eroon. Työntekijän kannalta tällaisen sopimuksen tekemisessä ei ole mitään järkeä. Käytännössä sopimuksen sisällöstä riippuen työntekijä saattaa luopua irtisanomisajan korvauksistaan. Koska kyseessä on yhteinen sopimus, myös työvoimatoimisto katsoo työntekijän edesauttaneen työsuhteen päättämistä ja määrää työttömyyskorvaukselle pitkän karenssiajan. Työnantajan kannalta tällainen sopimus on ihanteellinen, koska tällöin työntekijältä evätään käytännössä myös mahdollisuus riitauttaa työsuhteen päättämiseen liittyvät perusteet työtuomioistuimessa. Sopimusehtoihin on yleensä nimittäin kirjattu, että sopimuksen allekirjoittaneilla ei ole vaatimuksia toisiaan kohtaan.

Työntekijä voi tällaiset neuvottelutilanteet kohdata äärimmäisen painostaviksi ja työnantaja voi oikeasti käyttää menetelmiä, kuten uhkailuja, joissa työntekijälle ei anneta muuta mahdollisuutta kuin allekirjoittaa sopimus. Sopimus voidaan mitätöidä myöhemmin oikeudessa jos työntekijä pystyy osoittamaan että häntä on sopimusneuvottelutilanteessa uhkailtu tai painostettu asiattomasti. Toteen näyttäminen voi kuitenkin olla mahdotonta. Muista, että sinun ei tarvitse allekirjoittaa mitään sopimusta ellet tahdo. Sinulla on oikeus pyytää luottamusmies tai oma edustajasi paikalle. Tallenna neuvottelussa käymäsi keskustelu todistusaineistoksi. Vaikka keskustelun tallentaminen onkin laillista ilman vastapuolen lupaa, älä kerro tallennuksesta työnantajalle koska työantaja voi periaatteessa tulkita tilanteen lojaalisuuden puutteeksi ja irtisanoa työsopimuksen luottamuspulaan vedoten.

Irtisanomistilanne

Nauhoita keskustelu. Vaikka keskustelun tallentaminen onkin laillista ilman vastapuolen lupaa, älä kerro tallennuksesta työnantajalle. Pyydä paikalle luottamusmies tai muu edustajasi. Keskustele asiallisesti tai kuuntele. Sinun ei tarvitse allekirjoittaa irtisanomisilmoitusta tai mitään muutakaan sopimusta ennen kuin olet päässyt rauhoittumaan ja sisäistämään tilanteen. Esimiehesi voi kokea tai esittää kokevansa tilanteen ahdistavaksi ja siten edesauttaa oman tilanteensa tai työantajan etujen toteutumista vedoten tunteella ja ymmärtämisellä irtisanomistilanteen sujuvaan toteutumiseen. Tämä ei ole kuitenkaan sinun ongelmasi. Olet vastuussa ainoastaan itsestäsi ja ainoa etu jota sinun tulee katsoa on omasi, ei työnantajan.

Työsuhteen ehtojen muuttaminen

Työnantaja ei voi muuttaa yksipuolisesti työsuhteeseen liittyviä ehtoja jotka on määritelty esimerkiksi työsopimuksessa. Ainoa tapa muuttaa työehtoja on käyttää irtisanomisperustetta. Eli työnantajalla tulee olla taloudelliseen tai tuotannolliseen syyhyn oikeuttava irtisanomisperuste. Tällöin käytännössä työnantaja irtisanoo edellisen työsopimuksen ja tarjoaa tilalle uutta heikompitasoista. Uusi työsopimus ei kuitenkaan astu voimaan ennen edellisen irtisanomisajan päättymistä.

Ylitöiden teettäminen

Ihmisten irtisanominen aiheuttaa yleensä lisää työkuormaa yritykseen jääville, vaikka laki edellyttääkin irtisanottavien työtehtävien loppumista tai oleellista vähentymistä. Ylitöistä sopimiseen tarvitaan kummankin osapuolen, työntekijän ja työnantajan suostumus. Työntekijä ei voi tehdä ylitöitä ja vaatia ylityökorvauksia ellei asiasta ole sovittu työnantajan kanssa. Työnantaja ei voi pakottaa työntekijää tekemään ylitöitä. Ongelmia syntyykin silloin kun työntekijä haluaa tehdä työnsä mahdollisimman hyvin ja suuren työmäärän takia tekee töitä myös työajan ulkopuolella ilman erillistä korvausta. Voitte arvata että tämä sopii työnantajille paremmin kuin hyvin.

Ylempien toimihenkilöiden osalta menetelmästä on tullut käytäntö. Ihmisiä irtisanotaan ja jäljellä olevat työt ohjataan muille henkilöille jotka entisestään joutuvat tekemään yhä enemmän töitä joiden suorittamiseen normaalityöaika ei riitä. Olit sitten työntekijä, toimihenkilö tai ylempi toimihenkilö sinun ei tarvitse tehdä töitä enempää kuin työsopimuksessa määritelty työaika. Jos haluat tehdä, sovi asiasta työnantajan kanssa ylityökorvauksineen. Ilmaiseksi ei omaa vapaa-aikaansa kannata myydä eikä työnantaja voi tähän pakottaa. Työnantajan vastuulla on järjestää työkuorma siten, että se ei ole kohtuuton työntekijän tai toimihenkilön näkökulmasta ja siten, että työtehtävät pystytään hoitamaan normaalin työajan puitteissa.

Lomautus

Työntekijät voidaan lomauttaa vain taloudellisten ja tuotannollisten syiden takia, samoin perustein kuin työnantajalla olisi oikeus työsuhteen irtisanomiseen. Lomauttaminen koskee vain toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia, ei määräaikaisuuksia, ellei määräaikainen työntekijä toimi tehtävässään vakinaisen työntekijän sijaisena. Muistakaa, että työnantaja ei voi työntekijän irtisanomisen jälkeen lomauttaa häntä irtisanomisaikana välttyäkseen irtisanomisajan palkan maksusta.

Työsuhteen päättäminen

Työantaja voi irtisanoa työntekijän tuotannollisista tai taloudellisista syistä tai työntekijän toiminnasta johtuvien seikkojen takia. Tällöin noudatetaan irtisanomisaikaa ja irtisanomisajan palkan maksua. Irtisanomisaika on lakisääteinen ja on riippuvainen työsuhteen kestosta. Jos työsuhde on kestänyt enintään yhden vuoden, irtisanomisaika on 14 päivää. Työsuhteen kestäessä 1-4 vuotta, irtisanomisaika on 1 kk, 4-8 vuotta 2 kuukautta, 8-12 vuotta 4 kk ja yli 12 vuotta kestänyt työsuhde oikeuttaa 6 kk palkalliseen irtisanomisaikaan. Työsuhteen irtisanomiseen vaikuttavia seikkoja eivät varmasti ole laissa erikseen luetellut tapaukset, esimerkiksi työntekijän sairaus, tapaturma tai vamma jotka eivät oleellisesti ja pitkäaikaisesti vaikuta työtehtävien tekemiseen, työtaisteluun osallistuminen, työntekijän poliittiset, uskonnolliset tai muut mielipiteet eikä myöskään työntekijän käyttämät oikeudelliset menetelmät tai oikeusturvakeinot työnantajaa vastaan.

Irtisanottaessa kannattaa varmistaa onko työssäolovelvollisuutta irtisanomisaikana. Pitäkää huoli että saatte selkeän vastauksen, mieluiten kirjallisena, työvelvollisuudesta. Joko sitä on tai ei ole. Älkää tyytykö epäselvään tilanteeseen jossa työnantaja voi pyytää irtisanomisaikana töihin milloin tahansa. Irtisanomisaikana ei periaatteessa voi siirtyä toisen työnantajan palvelukseen. Tässäkin tapauksessa on kaksi vaihtoehtoa. Työntekijä voi sanoa itsensä irti irtisanomisaikana, jolloin irtisanomisaika lyhenee yhteen kuukauteen ja tämän jälkeen hän voi aloittaa työt uuden työnantajan palveluksessa. Jos työvelvollisuutta ei ole, mikään ei tietystikkään estä uuden työn ottamista vastaan vanhan työn irtisanomisaikana ja nauttia kahdesta palkasta yhtäaikaa. Tästä on vain syytä olla hiljaa.

Työnantaja voi purkaa työsopimuksen päättymään välittömästi. Tällöin irtisanomisaikaa ei ole, mutta työntekijällä on oikeus saada palkkansa koko kuluvalta päivältä. Työsuhteen purkaminen on äärimmäinen toimenpide ja edellyttää työntekijän puolelta vakavaa rikkomusta. Tällaisia ovat yleensä työturvallisuuden törkeä vaarantaminen, työntekijä loukkaa törkeästi työnantajaa tai tämän perheen jäseniä tai työntekijä toistuvasti ja tahallaan jättää työvelvollisuutensa täyttämättä varoituksista huolimatta. Mikäli myöhemmin kävisi ilmi että kyseessä olisi ollut irtisanomisperuste eikä purkuperuste, työntekijällä on oikeus irtisanomisajan palkkaan.

Määräaikaisen työsuhteen irtisanominen tai päättäminen

Määräaikainen työsuhde on voimassa sopimuksessa määriteltyyn päättymishetkeen asti. Työnantaja ei voi irtisanoa sopimusta edes tuotannollisen ja taloudellisin syin kesken sopimuskauden. Työntekijä ei myöskään voi päättää määräaikaista työsopimusta kesken sopimuskauden vaikka haluaisikin. Työntekijän kannalta olisikin oleellista, että määräaikaisessa työsopimuksessa olisi erillinen lauseke jossa todetaan, että työsopimus on työntekijän irtisanottavissa työsopimuslain mukaisin irtisanomisperustein ja irtisanomisajoin.

Työhön palaaminen laittoman irtisanomisen jälkeen

Toisin kuin Ruotsissa, Suomessa työnantajalla ei ole velvollisuutta ottaa laittomasti irtisanomaansa työntekijää takaisin töihin. Tämä tilanne mahdollistaa Suomessa "laillisen" tavan sanoa laittomasti työntekijä irti. Ainoana "sanktiona" on sakko ja pienimuotoinen korvaus. Monet suuret yritykset laskevatkin tämän perusteella mikä korvausvastuu heille syntyy hankalan työntekijän työsopimuksen irtisanomisesta tai purkamisesta mikäli työntekijä edes vie asiaa työtuomioistuimen käsiteltäväksi. Suomessa työntekijästä pääsee aina eroon vaikka laittomasti irtisanomalla. Käytäntö on osoittanut, että työnantajille lainvastaisesta menettelystä ei käytännössä ole sanktioita.

Sairausloma

Pääsääntöisesti sairausloma kannattaa aina varmistaa lääkärintodistuksella. Työpaikalla voi olla sopimus tai käytäntö esimerkiksi kolmen päivän sairauspoissaolosta johon riittää työntekijän oma ilmoitus. Työantajalla on kuitenkin aina oikeus pyytää lääkärintodistus poissaolosta. Jos oma ilmoitus työpaikalla on pitkään vallinnut käytäntö, työnantaja ei voi muuttaa lääkärintodistuksen näyttövelvollisuutta taannehtivasti. Eli jos käytäntö on ollut, että omailmoitus sairaudesta riittää, työantaja ei voi jälkeenpäin vaatia lääkärintodistusta. Työnantaja voi kuitenkin ilmoituksellaan muuttaa käytännön ilmoitushetkestä eteenpäin.

Vuosiloma

Työantaja saa määrätä vuosiloman paikan. Vuosiloman hyväksyminen katsotaan sopimukseksi. Mikäli työnantaja muuttaa vuosiloma-aikaa hyväksymisensä jälkeen työnantaja on korvausvelvollinen aiheuttamastaan vahingosta. Tällaisia vahinkoja voisivat olla vaikka etukäteen maksettujen lomatkojen peruuttamisesta aiheutuneet kulut. Vuosilomalla työntekijän ei tarvitse olla työnantajan käytettävissä. Helpoin tapa on sulkea työsuhdepuhelin ja hankkia oma yksityinen kännykkä jonka numeroa ei anna työnantajalle. Tätä puhelinta voi käyttää loma-aikana jos ei halua yhteydenottoja työpaikalta.

Hätätyö

Työntekijällä ei ole velvollisuutta työskennellä työnantajalle työajan ulkopuolella. Hätätyö ei tarkoita sitä, että työntekijä olisi velvollinen milloin tahansa saapumaan töihin työnantajan käskystä silloin kun työnantaja katsoo kyseessä olevan hätätilanteen. Hätätyö on määritelty työaikalain 21§. Kun ennalta arvaamaton tapahtuma on aiheuttanut keskeytyksen säännöllisessä toiminnassa tai vakavasti uhkaa johtaa sellaiseen keskeytykseen tai hengen, terveyden tai omaisuuden vaarantumiseen, saa säädettyjä tai sovittuja säännöllisiä työaikoja pidentää siinä määrin kuin mainitut syyt sitä edellyttävät, kuitenkin enintään kahden viikon ajan. Tästä toimenpiteestä työantaja joutuu tekemään viivytyksettä kirjallisen ilmoituksen työsuojelupiiriin. Työntekijän kutsuminen hätätyöhön edellyttää että työnantaja saa työntekijän kiinni ja pystyy antamaan ilmoituksen. Työntekijällä ei ole velvollisuutta olla millään tavoin varalla vain sen takia jos jotain sattuisi. Tämä ei siis ole syy minkä perusteella työnantaja voisi vaatia työntekijää pitämään työsuhdepuhelinta auki tai olemaan muutoin tavoitettavissa esimerkiksi loma-aikana.

Lue myös
Kun mikään ei riitä

52 kommenttia:

Sanna kirjoitti...

Kiitos erinomaisesta artikkelista. Tämä yhteenveto oli todella tarpeen ja kiitos että vastasit kysymykseeni.

Anonyymi kirjoitti...

Aika kovaa tekstiä...

Anonyymi kirjoitti...

Tallenna neuvottelussa käymäsi keskustelu todistusaineistoksi. Vaikka keskustelun tallentaminen onkin laillista ilman vastapuolen lupaa, älä kerro tallennuksesta työnantajalle koska työantaja voi periaatteessa tulkita tilanteen lojaalisuuden puutteeksi ja irtisanoa työsopimuksen luottamuspulaan vedoten.

Miten niin? Keskustelun johon itse osallistuu saa tallentaa. Kyseessä ei ole rikoslain tarkoittama salakuuntelu (tästä on KKO päätös) eikä tallentamista ole kriminalisoitu myöskään muissa laissa. Miksi siis työnantajala olisi oikeus purkaa työsopimus?

Anonyymi kirjoitti...

Älä milloinkaan suostu erillisellä yhteisellä sopimuksella päättämään työsuhdetta työnantajan kanssa. On täysin laillista, että työsopimus voidaan päättää yhteisellä sopimuksella. Sopimuksen tekoon tarvitaan kuitenkin kummankin osapuolen hyväksyminen.

Varokaa näitä tilanteita. Itse jouduin omassa työpaikassa, pienyritys hesassa, tällaiseen tilanteeseen. Toimari ja henkilöstöjohtajat "pakottivat" allekirjoittamaan paperin. Huusivat, haukkuivat tyhmäksi ihmiseksi joka ei ymmärrä omaa etuaan ja kuinka lapsetkin kärsivät tyhmästä äidistään. Kaikkien etu jos allekirjoitan vai haluanko että lisää ihmisiä aletaan oikeasti irtisanomaan jne jne. Itkien allekirjoitin ja olen katunut. Liiton lakimies sanoi että jos voisin todistaa tai näyttää toteen mitä tapahtu niin sopimus voidaan purkaa. En siihen kuitenkaan pysty. Nyt työttämänä jo neljä viikkoa eikä työttömyyskorvausta karenssin takia.

Anonyymi kirjoitti...

Ja yrityksen nimi oli?

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Työsuhteensa lopettamisen allekirjoittanut anonyynmi voisi tosiaan kertoa yrityksen nimen, niin tietää pysyä kaukana siitä työpaikasta ja sen yrityksen palveluista.

Anonyymi kirjoitti...

Älä milloinkaan suostu erillisellä yhteisellä sopimuksella päättämään työsuhdetta työnantajan kanssa.

Tarkoitus on hyvä, mutta ohje turhan ehdoton. Firmalla meni hunosti, ja työnantaja tarjosi minulle 4 kk palkkaa, jos irtisanoudun vapaaehtoisesti. Korosti, että menettely on vapaaehtoinen, mutta jos menettelyllä saadaan viisikin henkilöä vaihtamaan työpaikkaa, niin ketään ei tarvitse pakkoirtisanoa. Sopimusta oli aikaa harkita kuukausi - tietenkin, jotta ehtii hankkimaan uuden työn ennen kuin allekirjoittaa.

Etsin itselleni uuden työn, ja plokkasin 4x3800=15200 (brutto) "ilmaista" rahaa. Mielestäni kannattava kauppa.

Eli: jos allekirjoitatte tällaisen sopimuksen, niin muistakaa pyytää kunnon korvaus! Ja katsokaa, että uusi työpaikka on valmiina: jos irtisanoutuu itse, niin ei (kai) saa työttömyyskorvauksia.

Anonyymi kirjoitti...

Ja muistakaa että liiton päiväraha on noin 70% palkasta, joten jos (korostan sanaa jos) ei ole mitään suurempaa ongelmaa omien menojen kanssa, niin silläkin pärjää aika pitkälle. Tokihan se maksetaan jälkikäteen ja ensimmäistä maksuerää joutuu jonkun aikaa odottamaan, mutta henk. kohtaisesti voisin lähteä vaikka huomenna nykyisestä työpaikasta jos työnantaja sitä ehdottaisi.

Anonyymi kirjoitti...

"Miten niin? Keskustelun johon itse osallistuu saa tallentaa. Kyseessä ei ole rikoslain tarkoittama salakuuntelu (tästä on KKO päätös) eikä tallentamista ole kriminalisoitu myöskään muissa laissa. Miksi siis työnantajala olisi oikeus purkaa työsopimus?"

- Työnantajalla on oikeus purkaa sopimus, mikäli vallitsee sellainen luottamuspula, ettei työsuhteen jatkamista voida kohtuudella odottaa. Tähän oletan blogin viittaavan. Ja eihän blogissa sanota, että se absoluuttisesti olisi pitävä peruste, vaan varoitetaan, ettei sitä riskiä kannata ottaa.

Sinänsä näkemys on mielestäni perusteltu: jos tilanne menee kuvatun kaltaiseksi, lienee syytä kaikin mahdollisin keinoin välttää antamasta työnantajalle yhtään lisäsyitä irtisanomiseen. Kuten blogissakin todetaan, laitonkin irtisanominen on pysyvä ja seurauksena "vain" rahallinen korvaus (ja mahdollinen maine).

Anonyymi kirjoitti...

Ihan asiallinen ja hyvä artikkeli pääpiirteittäin.

Ihan yleinen huomio. Jos sinulla on voimassa oleva sopimus ja toinen sopijaosapuoli haluaa allekirjoituttaa uuden sopimuksen, ÄLÄ KOSKAAN ALLEKIRJOITA! Siinä on aina koira haudattuna. Vrt. esim Nordean Visa.

Sen verran kritiikkiä, että hätätyön tuominen tähän asiayhteyteen on lähinnä naurettavaa...

Anonyymi kirjoitti...

Työsuhteensa lopettamisen allekirjoittanut anonyynmi voisi tosiaan kertoa yrityksen nimen, niin tietää pysyä kaukana siitä työpaikasta ja sen yrityksen palveluista.

Kyseessä on lakifirma, ja valitettavasti en uskalla nimeä sanoa koska sen jälkeen saan vielä varmaan muitakin seuramuksia, yksinhuoltajana on paha puolustaa itseään kun raha ei kasva puussa.

Oishan se kiva jos ois saanut ylimääräistä palkkaa, mutta sellaista ei tarjottu. Älkää koskaan allekirjoittako jos siit ei oo teille mitään etua.

Pena kirjoitti...

Sen verran kritiikkiä, että hätätyön tuominen tähän asiayhteyteen on lähinnä naurettavaa...

Minä sitä kysyin blogilta jo tammikuussa ja ihan aiheesta. Oma IT-alan työnantaja kutsuu jatkuvasti töihin viikonloppuna kun on "hätätyö", järjestelmä alhaalla tai jotain. Painotan että kyse ei ole mistään päivystystyöstä tai päivystysringistä jota myös on ehdotettu esimiehelle, mutta korvaukset kuulema on siitä liian kovat. Ei tarvi. Sitten kun tulee ongelmia niin soitetaan kotia ja sanotaan että hätätyö, pitää tulla kun työnantaja määrää.

Ei tarvi tulla. Kyseessä ei tosiaankaan ole hätätyö ja työnantaja ei mitään ilmoitusta työsuojelupiiriinkään asiasta tee. Kyse on taas vaan työnantajan tavasta pompottaa ja välttää maksamasta päivystyskorvauksia.

Itse tein kuten blogi ehdotti. Oma kännykkä ja työ känny menee kiinni joka pe klo 16.00. Turha enää pyytää ja soittaa kun ei saa kiinni. Eriasia sitten jos päivityskorvauksista sovitaan.

Kiitos blogille.

Anonyymi kirjoitti...

Työnantajalla on oikeus purkaa sopimus, mikäli vallitsee sellainen luottamuspula, ettei työsuhteen jatkamista voida kohtuudella odottaa. Tähän oletan blogin viittaavan. Ja eihän blogissa sanota, että se absoluuttisesti olisi pitävä peruste, vaan varoitetaan, ettei sitä riskiä kannata ottaa.

Juuri näin, muistan lukeneeni joskus tuomioistuinpäätöksen asiasta jossa kyseisestä tapauksesta johtuva luottamuspula oli oikeasti irtisanomisperuste. Joten nauhoittakaa, mutta älkää kertoko asiasta. Jos tallennetta joutuis joskus käyttää niin silloinhan ollaan jo tilanteessa että luottamuspulalla tuskin on merkitystä.

Muistakaa myös että työnantaja (jos epäilee nauhoittamista) ei ole oikeutta pyytää mitään tallennetta kuultavaksi tai tuhottavaksi, oli se sitten tehty vaikka työsuhdepuhelimella. Tämä kuuluu samaan katergoriaan kuin muistitikkujen ja laukkujen tarkistaminen. Työnantajalla ei tähän ole oikeuksia. Poliisin voi pyytää paikalle jos epäilee rikosta, mutta ei poliisillakaan ole oikeutta nauhoitetta tuhota.

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

"Kyseessä on lakifirma, ja valitettavasti en uskalla nimeä sanoa koska sen jälkeen saan vielä varmaan muitakin seuramuksia, yksinhuoltajana on paha puolustaa itseään kun raha ei kasva puussa."

Mitä seuraamuksia oikein pelkäät? Mikäli olet totta puhunut, et syyllisty yhtään mihinkään, oli lakifirma tai ei.

Anonyymi kirjoitti...

Minä kyllä ymmärrän jos et uskalla sanoa, lakimiehet keksii kyllä varmasti jotain vittumaista vaikka kostaakseen. Toisaalta, se jää vähän kaivertamaan mitä muuta sieltä taustalta löytyy, miksi heillä olisi vieläkin ote sinuun, sellainen joka pistää pelkäämään? Jos sinua on uhkailtu niin asia kannattaa viedä viranomaisten käsiteltäväksi.

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

"Minä kyllä ymmärrän jos et uskalla sanoa, lakimiehet keksii kyllä varmasti jotain vittumaista vaikka kostaakseen."

Siinähän keksivät, ei auta yhtään jos henkilö on totta puhunut :)

Anonyymi kirjoitti...

Minä sitä kysyin blogilta jo tammikuussa ja ihan aiheesta. Oma IT-alan työnantaja kutsuu jatkuvasti töihin viikonloppuna kun on "hätätyö", järjestelmä alhaalla tai jotain.

Joo en yhtään epäile etteikö jotkut työnantajat käyttäisi käsitettä hätätyö hyväkseen. Mielestäni vain tuollainen ylimalkainen kommentti tällaisessa asiayhteydessä on typerä... Asiassa on kyllä ainesta useammankin artikkelin aiheeksi.

Oikeudessahan asiasta käytiin edellisen palomieslakon jälkeen Helsingissä. Olikohan palomestari kuka yritti saada lakkopassissa olleita palomiehiä "pakotettua" hätätyöhön, kun autolautta Sally Albatross karahti kiveen Helsingin edustalla ja oli enemmän kuin lähellä upota. Osa palomiehistä tajusi hakea sairuslomalapun, mutta ei kaikki. Lopputulosta en muista...

Serverin kaatuminen yms. ei todellakaan ole lain tarkoittamaa hätätyötä...

Anonyymi kirjoitti...

Siinähän keksivät, ei auta yhtään jos henkilö on totta puhunut :)

Asioilla kun tuppaa olemaan kaksi puolta. Sinun ja vastakkaisen osapuolen. Jos olet jo valmiiksi alakynnessä muutenkin, mitä järkeä on lähteä vastakkaisen osapuolen nimeä huutamaan julki verkossa vain sen takia, että pari keskustelijaa haluaa nimen tietää. Parhaimmassa tapauksessa löydät itsesi oikeudessa vahingonkorvausvaateen kanssa.

Anonyymi kirjoitti...

"Eli: jos allekirjoitatte tällaisen sopimuksen, niin muistakaa pyytää kunnon korvaus! Ja katsokaa, että uusi työpaikka on valmiina: jos irtisanoutuu itse, niin ei (kai) saa työttömyyskorvauksia."

Se toimii jos saat sen uuden duunipaikan. Muussa tapauksessa olet niine karensseineen kusessa sen jälkeen kun rahat loppuvat.

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

"Jos olet jo valmiiksi alakynnessä muutenkin, mitä järkeä on lähteä vastakkaisen osapuolen nimeä huutamaan julki verkossa vain sen takia, että pari keskustelijaa haluaa nimen tietää. Parhaimmassa tapauksessa löydät itsesi oikeudessa vahingonkorvausvaateen kanssa."

Jos kerran työpaikka ei halua noudattaa lakia tai on työntekijöilleen muuten kettumainen, on paras keino tuoda asia julki. Näin työnantaja ei voi jatkaa samaa linjaa pitkään, kun sana leviää ja kukaan täysipäinen ei mene töihin paikkaan, jossa arvostus on yhtä suuri kuin biojätteeseen.

Ainahan kaikkea vaatia saa, mutta ei menisi läpi (ellet jätä vastaamatta) oikeudessa, koska ei ole mitään perusteita jos henkilö on puhunut totta. Ei yrityksen nimen kertominen tällaisessa ole laionta; pikemminkin suositeltavaa.

Anonyymi kirjoitti...

^Se todenpuhuminen on viime kädessä kiinni siitä, onko todisteita asialle.

Anonyymi kirjoitti...

Ei yrityksen nimen kertominen tällaisessa ole laionta; pikemminkin suositeltavaa.

Suositeltavaa kenen kannalta? Se että se ei ole välttämättä laitonta, ei tee sitä automaatisesti kannattavaksi.

Joskus on parempi nuolla haavat ja poistua takavasemmalle. Tämän voit omakohtaisesti käydä testaamassa vaikka ensi lauantaiaamuna 04:10 Tampereella nakkikioskijonossa. Ei eroa rilanteesta mitenkään...

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

"Suositeltavaa kenen kannalta?"

Kaikkien; mitä järkeä on mennä töihin paikkaan, josta painostetaan ulos tai joka muuten ei noudata lakia?

Marika kirjoitti...

Se on hyvä Jaakko että jaksat uskoa rehellisyyteen siinä nimessä että jos ei ole tehnyt mitään ei ole pelättävää. Tällainen usko ei kuitenkaan ole järkevää. Vaikka kuinka olisi syytön voidaan saada syylliseksi, joko tahallaan tai tahattomasti.

Tämän kyseisen henkilön osalta joka pakotettiin allekirjoittamaan työsopimuksen päättäminen on sen tehnyt itse. Tällaisen sopimuksen allekirjoittamisen vaatimisessa ei ole mitään laitonta. Laitonta voi olla tapahtunut jos henkilöä on painostettu asiattomasti. Tässä on kuitenkin sana sanaa vastaan jos ei ole todisteita. Veikkaan myös todistajia siitä että painostusta ei ole tapahtunut löytyy varmasti yrityksen puolelta.

Mitä yritys tai v-mäiset lakimiehet sitten voivat tehdä kostaakseen. Ihan muutamana esimerkkinä voivat vaikeuttaa uuden työn hakemista, levittävät tietoa muihin lakifirmoihin kyseisestä henkilöstä tai jos uusi työnantaja ottaa yhteyttä kysyäkseen antavat negatiivisen kuvan tahalleen. Toisesta ääripäästä on nimetön ilmianto sosiaalivirastolle "lasten pahoinpitelystä". Vaikka tämä ei johtaisikaan mihinkään (eli pahoinpitelyä ei ole tapahnut) on se aikamoinen riesa ruveta selittämään ja selvittämään sosiaalitädeille omia asioitaan.

Viimeisen esimerkkiin on itselläni kokoemusta kun vittuuntunut naapuri teki aiheettoman ilmiannon sosiaalivirastoon "lasten heittellejätöstä". Prosessi kesti minun osalta 14 kk ja lopulta todettiin että kaikki on ok. Sosiaalivirasto ei kuitenkaan koskaan paljastanut kuka ilmiantaja on mutta kyllä minä osasin laskea yhteen 1+1.

Anonyymi kirjoitti...

Suomalaista yhteiskuntaa hienoa! Hyvin toimii!

Anonyymi kirjoitti...

Entinen työnantajani aikoinaan irtisanoi ensin muutaman työntekijän, joilla oli vielä koeaika ja sitten alkoi meikäläisen hiillostus. Sain muutaman aiheettoman varoituksen joihin luonnollisesti kirjoitin välittömästi vastineen. Kannattaa muuten muistaa tehdä vastine aiheettomista varoituksista ja pyytää niihin mielellään vielä työnantajan allekirjoitus. Tällä tavoin ikäänkuin "kumoat" aiheettoman varoituksen. Homma meni lopulta ihan naurettavaksi. Mm. väitettiin minun olleen kahvitunnilla liian pitkään ja sain siitä varoituksen. Olin kuitenkin ilmoittanut puhelimitse työnantajalle meneväni kahville ja jälkeenpäin kävin hakemassa kiinteistön kulunvalvontaraportin, jossa näkyi milloin olin saapunut takaisin työpaikalle. Liitin puhelin- ja kulunvalvontalokin varoituksen vastineeseen, jolloin työnantaja ei oikein voinut mitään. Homma meni lopulta niin ahdistavaksi, että hain pari viikkoa sairaslomaa. Lomalta palattuani yritti työnantaja ja esimies pistää allekirjoittamaan irtisanomispaperit. Olin kuulemma saanut jo monta varoitusta jne. En suostunut, jolloin he allekirjoittivat niihin, että minulle on ko. paperi annettu. Ottivat vielä todistajien allekirjoitukset. Soitin liittoon lakimiehelle, joka otti heihin yhteyttä ja tarjosimme työnantajalle 3kk. palkkaa vastaavan irtisanomissopimuksen. Ei kuulemma liiton mukaan paljoa enempää olisi voinut pyytää kun olin ko. firmassa ollut töissä vain n. vuoden. No oli siinä pomon ilme näkemisen arvoinen kun ei päässytkään mielivaltaisesti irtisanomaan. En valitettavasti voi paljastaa firman nimeä, koska sopimukseen kirjattiin ehto, että kumpikaan osapuoli ei mustamaalaa toista tms.

Ikinä ei kannata tällaisissa asioissa edes suullisesti myöntyä mihinkään ennen kun on ottanut asiasta selvää. Eikä varsinkaan kannata mitään papereita allekirjoittaa vaikka kuinka työnantaja painostaisi. Aina on oikeus miettiä asioita rauhassa ja kysyä apua esim. liitosta.

Anonyymi kirjoitti...

Kylläpä oli sulla tyhmät "esimiehet". Ai että sopimus syntyy kun vain kirjoitetaan paperiin että on annettu työntekijälle. Milläköhän avuilla on asemaansa päässyt? Ei ainakaan älykkyydellä ...

Anonyymi kirjoitti...

Ylitöistä ja vähän muustakin sen verran että blogi on kyllä aika lailla oikeassa siinä kuinka työnantaja "olettaa" että irtisanomisten jälkeen jäljelle jäävät työntekijät paiskivat duunia iltoja ja viikonloppuja myöten. Itsenneli kävi juuri näin ja tilanne eskaloitui tosi pahaksi. Omasta tiimistä sanottiin irti 30% väestä ja näillä irtisanomisilla ei ollut mitään tekemistä töiden vähenemisen takia. Toi tarkoitti käytännössä 30% lisää duunia niille jotka jäi taloon. Mulla alko sitten hommat kertyy ja jouduin menee lopulta esimiehen luo kertomaan että en kerkiä näitä tekemään määräajassa. Esimiehen ensimmäinen kommentti oli että voithan sä tehdä ne viikonloppuna, eikös se luvannut sadettakin kahdeksi päiväksi. Tähän totesin että en aio vapaa-aikaani käyttää työntekemiseen. Samaan aikaan suurin osa muista teki duunia vapaaehtoisesti ja ilmaiseksi. Eli veivät duuneja kotia ja tekivät illalla ja viikonlopuina. Tää näky selvästi sähköpostien lähetysajoista jotka monet tulivat vielä puolenyön aikoihinkin.

Esimies alko sitten painostaa ja väitti että kun olen ylempi toimihenkilö minun kuuluu "joustaa" ja onhan se osa palkkausta. Totesin siihen kirjallisesti sähköpostilla. Että minun ei tarvitse tehdä töitä enempää kuin työsopimuksessa mainittu työaika. Kaikki työ tämän ajan ulkopuolella on ylityötä jonka teettämiseen tarvitaan työntekijän, siis minun suostumus. Vaikka suostuisin, niin korvaukset tulee lakipykälien mukaan kertoimilla eikä mikään tunti tunnista. Mitäs menivät irtisanomaan ilman oikeita perusteita = työmäärä ei ollut vähentynyt.

Sitten alkoi painostus ja työn tulosten vähättely. Minut jätettiin palaverien ja päätösten ulkopuolelle. Ilkeitä juoruja levitetittiin, yritettiin siis savustaa talosta ulos kun en suostu ilmaiseksi myymään vapaa-aikaani. Yksityiselämää reposteltiin muka tietävänä mitä oli tapahtunut. Satuin vuosi sitten menee naimisiin yhten muijan kanssa joka on 25 vuotta nuorempi, tääkin tuntuu että monille aikamoinen pala vaikka mitä se kenellekään kuuluu.

Vapaa-aikana sitten kotoa käsin surffailin netissä etsimässä tietoa aiheesta ja törmäsin tämän blogin artikkeleihin. Oman keskustelun nauhoittaminen aukaisi minulle silmiä. Muutama päivä sen jälkeen aloin nauhoittamaan kaikki kahden keskiset keskustelut esimiehen kanssa, jotta pystyisin keräämään todistusaineiston jos joskus mennään rosikseen. Tällä hetkellä voisin syyttää esimiestä ainakin kirityksestä, uhkailusta (väkivallalla) ja kunnianloukkauksesta. Jos joskus rosikseen mennään niin nämä nauhoitteet julkaistaan varmasti.

Tällä hetkellä tilanne on jatkunut päällä puolisen vuotta. Minun kohtelussa ollaan suvantovaiheessa. Tosin viime viikolla esimies sanoi kahden kesken tarkalleen näin: "kyllä sun kuule XXXX pitäisi hakea itselles uutta duunia, sä olet, sä et oo oikeeta matskua tähän firmaan .... ja miten sun nätin nuoren vaimon käy jos saat kenkää, sunhan se elatus pitää hommata, tuskin se ... tai niin, no joo, tuskin se sulle pillua antaa enää kun oot työttömänä, ala nyt vaan XXXXX menee pikkuhiljaa, voin mä sulle kenkää antaa milloin tahansa ja ehkä se sun pikku ämmäs panee mielummin mun kanssa kun sä kerjäät almuja kadunkulmassa"

Arvatkaa meinasinko lyödä? En lyönyt, mutta sitähän se odotti, ois saanut purettua työsopimuksen siihen paikkaan. Tää on periaatteellinen kysymys, minhän en lähde uhkailemalla. Olisi tajunnut pyytää nätisti niin olisin voinut etsiäkin uutta duunia, mutta ei nyt enää. Tämä sota käydään loppuun asti.

Anonyymi kirjoitti...

Jessus ...

Anonyymi kirjoitti...

Sen verran blogin kirjoittajalle tiedoksi ja korjaukseksi, että yksittäisiä irtisanomis- ja muita työsuhderiitoja ei käsitellä työtuomioistuimessa vaan ihan tavallisessa käräjaoikeudessa ja edelleen tarvittaessa hovioikeudessa ja joissain tapauksissa korkeimmassa oikeudessa.

Anonyymi kirjoitti...

Noista esimiestampioista. Tässä maassa löytyy vaikka minkälaista idioottia hyvinkin korkeista asemista. Nämä ovat monesti varmaan tottuneet siihen että saavat pompotella alaisiaan miten tahtovat, ja sitten kun joku vähän pitääkin kiinni oikeuksistaan niin leseet loppuu alkuunsa.

Suurin osa ihmisisistä on valitettavasti sellaisia, että ei ajeta omia oikeuksia, vaan asenne on luokkaa "minkäs teet". Ja huonomaineisimpiinkin työpaikkoihin vaan yksinkertaisesti löytyy niitä työntekijöitä, esim. johonkin Hair Storeen, johon maineen perusteella ei luulisi olevan tunkua. Jotenkin tuntuu, että nuoret naiset ovat sellainen ryhmä, joka on valmis ottamaan paskaa niskaansa kaikista eniten työelämässä.

Anonyymi kirjoitti...

Edelliseen kirjoitukseen viitaten, aasiakas.net sivustoa kun lukee niin saa hyvän kuvan niistä esimiestampioista ja (monesti) naismyyjistä, jotka eivät välitä itsestään lainkaan vaan tyytyvät siihen asiakkaan/pomon paskatulvaan ja hymy naamalla huomenna taas töihin.

Noh, mikäs siinä, mieluummin on itse töissä paikassa jossa ei ole mitään pokkurointia vaan rento ilmapiiri "ylemmän" tahon ja työntekijöiden kesken. Kummasti tekee mieli tehdä töitäkin :) Eikä mitään turhia sääntöjä/rajoituksia, ainoa ohjenuora on että jos työt sujuvat, niin se riittää.

Anonyymi kirjoitti...

"mieluummin on itse töissä paikassa jossa ei ole mitään pokkurointia vaan rento ilmapiiri "ylemmän" tahon ja työntekijöiden kesken. Kummasti tekee mieli tehdä töitäkin :) Eikä mitään turhia sääntöjä/rajoituksia, ainoa ohjenuora on että jos työt sujuvat, niin se riittää."

Amen. Itsellänikin on onni olla sellaisessa työpaikassa töissä. Palkkakin on erittäin kohdallaan. Itse asiassa nykyinen työpaikkani on paras minulle koskaan.

Toivon yrityksen omistajalle, eli pomolleni pitkää ikää ja menestystä yrityksensä (nyt 12. vuosi menossa) kanssa. Haluan olla täällä töissä niin pitkään kuin mahdollista.

Ja tsemppiä niille, jotka ovat savustuksen kohteena!

Anonyymi kirjoitti...

Minä olen irtisanoutunut itse muutaman kerran paskoista työpaikoista enkä menettänyt työttömyyskorvauksia koska en sanonut työvoimatoimistossa työsuhteen todellista päättymissyytä vaan sanoin vain että se oli määräaikainen projekti.

Anonyymi kirjoitti...

Oikeastaan aika hassua, että tässäkin kommenttiosastossa sotketaan työsuhteen irtisanominen ja työsuhteen purku, jotka ovat siis aivan eri asioita. Tämä siitä huolimatta, että blogimerkinnän kirjoittaja selvästi toi esiin näiden kahden käsitteen eron.

Anonyymi kirjoitti...

"Vuosilomalla työntekijän ei tarvitse olla työnantajan käytettävissä. Helpoin tapa on sulkea työsuhdepuhelin ja hankkia oma yksityinen kännykkä jonka numeroa ei anna työnantajalle. Tätä puhelinta voi käyttää loma-aikana jos ei halua yhteydenottoja työpaikalta."

Entä mitä tehdä, kun pomo on ns. kaapannut mun oman numeron? En siis omista duunikännyä, mutta nyt kun pomo vaihtui ja hän sai käsiinsä mun numeron, on viestittely ja soittelu ihan jatkuvaa. Ja ilman korvausta. Sain haukut, kun suljin puhelimen ekana lomapäivänä. Mulla on asenneongelma ja mun pitää joustaa. Miten saan numeroni takaisin? Jos en vastaa tekstareihin (esim. tänään SUNNUNTAINA), joudun taas puhutteluun.

Anonyymi kirjoitti...

Kiitos mielenkiintoinen blogi

Anonyymi kirjoitti...

Hei Kaikki irtisanotut
Kerron lyhyesti tapaukseni. Kyseessä uudella maalla toimiva kunnan alainen työtehtävä:
Olin työssäni arvostettu ja pidetty. Minulla alkoi henkilökohtaiset ongelmat ja jäin sairaslomalle. Olin kauiten tiimissämme ollut työn tekijä. Alkoi uhkailut työyhteisöstä poistamisena työkavereilta. Puututtiin työn tekemiseeni ja jopa vaatetukseeni. Väliin olin jonkin aikaa työssä mutta ahdistelut jatkuivat myös työn anatajan toimesta. Jäin pidemmälle sairaslomalle. Työn antaja irtisanoi työsuhteeni. Mutta palautti sen ja antoi kirjallisen varoituksen sairaslomatodistuksen myöhästymisestä. Ja uusi irtisanominen n.1v kuluttua jälleen sairaslomatodistuksen myöhästyminen. Mukana koko ajan työterveyshuolto ja suunnitelmat työhön paluustani. Mutta nyt uusi irtisanominen. Tapaukseen liittyy paljon koskien lääkärintodistusten aitoutta ja kyseenalaistettiin lääkärin toditusten kirjoittaneen etiikkaa, lisäksi työterveyslääkäri keskusteli henkilökohtaisesti työnanatajan kanssa minusta ilman lupaani.
Oli uhattu hirsipuullakin. No Nyt asia käräjäoikeudessa ja tulee julki piakkoin toivon. Päättyisi pitkä piina. Mutta näin voi suomessa tehdä ihmisille. kaikki puheet työntekijän hyvinvoinnista ja oikeuksista voidaan unohtaa..T.Pedro

SH kirjoitti...

Anonyymi:

Sen verran blogin kirjoittajalle tiedoksi ja korjaukseksi, että yksittäisiä irtisanomis- ja muita työsuhderiitoja ei käsitellä työtuomioistuimessa vaan ihan tavallisessa käräjaoikeudessa ja edelleen tarvittaessa hovioikeudessa ja joissain tapauksissa korkeimmassa oikeudessa.

Asia ei ole ihan näin yksioikoinen. Irtisanomista koskeva riita voidaan käsitellä työtuomioistuimessa, jos riita perustuu työehtosopimuksen määräykseen.

Hyvin monilla aloilla noudatetaan alan työehtosopimuksen osana/liitteenä Teollisuuden työnantajien ja SAK:n välillä solmittua irtisanomissuojasopimusta:

http://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/tyoehto/keskusjarjesto/184

Jos po. sopimus on osa omia työehtoja noudatettavan työehtosopimuksen osana, rinnastuu irtisanomissuojasopimuksen määräys työehtosopimuksen määräykseen, jonka ratkaisemiseen työtuomioistuimella nimenomaan on toimivalta.

Anonyymi kirjoitti...

EK voi suunnitella eläkeiän nostamista, mutta mille eläkkeelle näistä työoloista jäädään, kun jengi on ihan nääntynyttä ja kidutettua?

Anonyymi kirjoitti...

Hoh hoijakkaa... Tässä sitä taas valistetaan lusmuja nauttimaan varsinkin pk-yrittäjien kustannuksella. Miettikääs arvon työnväenluokan edustajat tilannetta jossa teidän tulisi olla työnantajan asemassa ja kusipäisestä työntekijästä ei pääse eroon? Entä jos oma leipänne yrittäjänä olisi paskamaisen ay-änkyrän typerän jääräpäisyyden takia vaakalaudalla. Eroon että pääse muuta kuin maksamalla 3-24kk palkan ja pk-yrittäjä voikin samantien laittaa lapun luukulle. Suomen suurin rikos on olla yrittäjä =)

Anonyymi kirjoitti...

Olin määräaikaisessa työsuhteessa kunta-alalla. Ollessani parin päivän virkavapaalla minulle ilmoitettiin, että "on olemassa joku, joka tarvitsee työn". Työsuhde päätettiin koeajalla puhelinsoitolla. Jee-jee. Työtodistuksen sain postitse.

Unknown kirjoitti...

Älä milloinkaan suostu erillisellä yhteisellä sopimuksella päättämään työsuhdetta työnantajan kanssa. On täysin laillista, että työsopimus voidaan päättää yhteisellä sopimuksella. Sopimuksen tekoon tarvitaan kuitenkin kummankin osapuolen hyväksyminen. Tällaisia tilanteita voivat olla tapaukset jossa työnantajalla ei ole oikeutta tuotannollisiin ja taloudellisiin irtisanomisiin, mutta työnantaja haluaa silti päästä tietystä työntekijästä tai osasta työntekijöitä eroon. Työntekijän kannalta tällaisen sopimuksen tekemisessä ei ole mitään järkeä. Käytännössä sopimuksen sisällöstä riippuen työntekijä saattaa luopua irtisanomisajan korvauksistaan. Koska kyseessä on yhteinen sopimus, myös työvoimatoimisto katsoo työntekijän edesauttaneen työsuhteen päättämistä ja määrää työttömyyskorvaukselle pitkän karenssiajan. Työnantajan kannalta tällainen sopimus on ihanteellinen, koska tällöin työntekijältä evätään käytännössä myös mahdollisuus riitauttaa työsuhteen päättämiseen liittyvät perusteet työtuomioistuimessa.


Olisi varmaan kannattanut lukea ensin nämä kaikki kirjoitukset, itse tyhmänä menin allekirjoittamaan työsuhteen irtisanomisen työnantajan niin haluttua. Ja kaiken huipuksi en kuulu liittoon ja sain juuri tietää että edessä on kolmen kuukauden karenssi! Sain siis syntymäpäivä lahjaksi yhden kirjallisen varoituksen ja työnantajallani oli jo valmiina työsuhteen irtisanomispaperit, jotka sitten tyhmänä menin allekirjoittamaan pari päivää myöhemmin. En siis varmaan tähän tilanteeseen saa apua mistään?

Anonyymi kirjoitti...

Suomessa on tosiaankin paljon työnantajia, jotka pitävät työntekijöitä vihollisinaan ja/tai kohtelevat heitä kuin orjia. Mitään ei kerrota, työoloja ei haluta parantaa ja pyritään irtisanomaan heti, jos löydetään lyhytnäköisesti parempi työntekijä tilalle. Nämä henkilöt voivat tehdä voitollista bisnestä, mutta itseasiassa tekevät hallaa itselleen. Hekin hyötyisivät, jos palkoolliset kunnioittaisivat heitä ja tykkäisivät olla töissä. Tälläisen ilmapiirin järjestäminen ei vaadi rahaa, vain tahtoa ja psykiatrilla käyntiä, jotta saa oman päänsä kuntoon.

Olen itse riitauttanut oman irtisanomiseni ja nauhoitin salaa keskustelun, johon minut kutsuttiin, koska tiesin, että kyse on irtisanomisesta. Mihinkään kysymyksiini ei vastattu tuossa tilanteessa, vaan lakimies pyöritteli ylimalkaisesti syitä, niitä kuitenkaan tarkentamatta. Nauhoituksesta ei ole suurta hyötyä, mutta laittoi ainakin ammatttiyhdistyksen heti kerralla toimimaan puolestani, koska työnantajan toimintatavat tulivat kerralla selväksi. Ei ollut vain minun sanojeni takana.

Kuukie kirjoitti...

Hyvä kirjoitus, vaikka on jo vuosien takaa! Osaisikohan joku täällä vastata mieltä polttavaan kysymykseen kun netistä ei tunnu löytyvän tilanteeseen vastausta. Työpaikalla on käynyt niin, että työnanataja on rikkonut sopimusta ja myöntänyt asian kirjallisesti. Rikkomus on koskenut useampaa henkilöä. Asiasta ollaan koitettu neuvotella työnantajan kanssa luottamusmiehen avulla ja sitten myös pääluottamusmiehen avulla tuloksetta. Asiaa lähetään viemään eteenpäin, mutta kuulemman vain niiden osalta, jotka kuuluvat liittoon. Eikö kukaan ole velvollinen edustamaan tässä asiassa liittoon kuulumattomiavai onko heidän ainut vaihtoehto palkata oma asiamies?

Kiitos vastauksista, jos joku tähän keksii sellaisen. :)

Anonyymi kirjoitti...

"Ylitöistä sopimiseen tarvitaan kummankin osapuolen, työntekijän ja työnantajan suostumus." Onko käytäntö sama myös sisään tekemisessä? Työskentelen isossa firmassa jossa työnantaja vain ilmoittaa milloin tehdään 10 tuntista päivää ja mitkä päivät pidetään vapaana. Liiton mukaan tämä on lain mukaista.

Anonyymi kirjoitti...

Oikein hyvää tekstiä ja kommentointia. Itsellä on nyt kuulauden saikun jälkeen töihin paluu edessä ja epäilen että saan jossain vaiheessa irtisanomislapun käteen. Mutta rosiksessa sitten asiaa setvitään. Ytk llakin on lakiapua jäsenille. Ei ole enää liittojen yksinoikeus.

Anonyymi kirjoitti...

Miksi työnantajat nähdään pahoina. Suomessa yrittäjät ajetaan todella ahtaalle. Sitten ihmetellään miksi siirretään valmistusta Suomesta pois. Niin päädyin tänne sivulle, koska haluan tietää miten pääsen työntekijästä eroon. Useamman kerran olen hyvässä hengessä yrittänyt opastaa, mutta juttelu työajalla jatkuu, kuin myös kännykän käyttö. Kaiken huippuna työntekijä merkitsi tuntipaperiin 8h vaikka ei ollut todellisuudessa töissä kuin 7,25h. Kyseessä tuotantotyö ja työntekijä poistui luvatta työpaikalta omille menoilleen. Sinällään omat menot on ok, mutta niistä on tapana ollut ilmoittaa eikä niitä merkata työtunneiksi. Varsinkin jos poistuu työpaikalta. Kyseessä siis tuotannon työntekijä, jolla ei ole työhön liittyviä asioita yrityksemme ulkopuolella. Olemme pieni perheyritys, joka on ongelmissa nuorien ja laiskojen kavereiden kanssa. ELI MITÄ TEHDÄ HEIDÄN KANSSA. Harmillista, mutta en todellakaan voi jatkaa heidän työsopimmuksia. Seuraavaksi Robottisolu suunnitteilla ja toinen mahdollisuus virosta työvoimaa... Tähänkö on Suomessa menty ja ammattiliitot huutaa palkankorotuksia. Ei paljon yrittäjää naurata. -> täytynee tehdä sama kuin tuttava. Perusti yrityksen Viroon...

Anonyymi kirjoitti...

Musta perusongelma on rispekti. Mulla, ja en varmaan ole yksin jos asiaa miettii, on ollut fantastisia ja aivan helvetin kamalia kollegoita, pomoja, asiakkaita, alaisia jne Joillekin tehty ekstraa ihan kipeesti ja ei ees tunnu työltä, kun tietää että se on tärkeää ja sitä arvostetaan. Ja sitten on niitä joiden elämäntehtävä paskoa siihen mistä joku toinen syö. Joskus tätä haluais tehdä itsekin kun on tarpeeksi vänkyrä osapuoli: "ei halua vaikka osais, eikä osaa vaikka haluais" tms.

Duuni on iso osa elämää ja monelle elämäntapa. Asiantuntijatöissä ei aina ees tajua tekevänsä töitä; väheksytymmässä aspatyössä (on tehty kaikkea, ja kiitollinen siitä) yksi iloinen asiakas, yksi hymy, voi pelastaa koko päivän. Sä tiedät itse miten meni. Jos life plan on kalsarikännit joka päivä, veikkaan että siitäkin menee maku pian. Me tarvitaan olemassaolon syytä, meillä on tarkoitus, sillä on väliä että sä olet olemassa. Jos ei ole, eikä sellaista halua, liity vaikka muukalaislegioonaan. Siellä saa ainakin mahiksen kuolla jonkun takia kuin elää turhaan.

Vähän raskaasti sanottu mutta lue rivien välistä ja näet mitä tarkoitan. Joskus tietoisesti valkannut tehdä duunia tosi erilaisten ihmisten kanssa, koska en tarvinnut samanmielistä nyökyttelijää, vaan ihan erilaista näkökulmaa.

Mutta kaikki alkaa ja loppuu siihen rispektiin. Jos kumpi vaan valitsee tehtäväkseen kusta toisen muroihin, ja tämä siis voi olla pomo, alainen tai kollega... niin aika kitkerää on syödä niitä muroja. Kohtele minua kuin ihmistä, ja saat sellaisen tekijän että oksat pois. Pomona, kollegana, asiakkaana, toimittajana tai alaisena.

Unknown kirjoitti...

Hei kaikki, tarvitsetko lainaa? Pyydätkö varoja luottojen ja velkojen maksamiseen? Tarjoamme lainoja ilman luottoa Tarkastukset, vakuuksia, helppoa vaihetta, nopea rahoitus ja alhainen korko 3%. Ota yhteyttä tänään sähköpostitse: Oceanicfinance113@gmail.com

Anonyymi kirjoitti...

Oletko käynyt läpi vaikeita aikoja saada lainaa nyt huolta nomore koska Lucas Loan Lending Compania tarjoavat kaikenlaisia lainaa ja tarjoamme myös turvallista laina kotiin sekä lainaa investoida yrityksesi ota meihin yhteyttä nyt: Mobile whatsapp: +1 (857)325-5437 Sähköposti: lucasloanlendingcompania@gmail.com Verkkosivusto: http://lucasloanlendingcompania.webs.com/

Saana kirjoitti...

Kiitos artikkelista, mielenkiintoista asiaa. Meidän tuttava kertoi, että heillä on oikeusapu yritykselle hankinnassa. Ilmeisesti tullut erimielisyyksiä, ehkäpä työsopimusten suhteen. Toivottavasti homma selviää. Näistä kaikista kyllä kannattaa olla hyvin perillä.