Tiesitkö että lain mukaan yksityistä pysäköintivalvontamaksua ei tarvitse maksaa!
Lue lisää: Älä maksa yksityistä sakkoa!

lauantaina, joulukuuta 29, 2007

Antoisaa uutta vuotta 2008

Antoisaa uutta vuotta 2008 kaikille blogin lukijoille!

Kiitos antamastanne palautteesta ja lukuisista artikkeliehdotuksista. Monet ehdotuksenne ovat vielä työnalla. Tässä vuoden 2007 kuusi eniten hakuja kerännyttä artikkelia.

6. Kuluttajanoikeudet jaetulla sijalla artikkelin Vapaamatkustajat kanssa

Sivuhakujen määrä 2007:

(01.01.2007 - 28.12.2007)

tiistaina, joulukuuta 18, 2007

ParkCom Oy hävisi käräjäoikeudessa (3)

Vantaan käräjäoikeus antoi siis yksityistä pysäköinninvalvontaa koskevan päätöksensä 14.12.2007 (tuomio 07/11275). Asiasta uutisoitiin hyvin laajasti tiedotusvälineissä. Vantaan käräjäoikeuden tuomion mukaan yksityinen valvontayhtiö ParkCom Oy:llä ei ole oikeutta kirjoittaa yksityisoikeudellisia maksuja virheellisestä pysäköinnistä. Vaikka maksua nimitetäänkin valvontamaksuksi kyseessä on lain tarkoittama pysäköintivirhemaksu. Kyse on myös julkisen vallan käytöstä. Laki pysäköintivirhemaksusta (3.4.1970/248), tieliikennelaki (3.4.1981/267) ja korkeimman hallinto-oikeuden ennakkopäätöksen 1996-A-55 perusteella pysäköintivirhemaksun voi kirjoittaa vain poliisi tai kunnallinen pysäköinninvalvonta. Tuomion mukaan yksityinen pysäköintivirhemaksu on laiton eikä autoilijoiden tarvitse niitä maksaa. Tämä päätös koskee sellaisenaan myös muita yksityisiä pysäköintivalvontayhtiöitä kuten mm. ParkPatrol Finland Oy:tä, Autoparkkia ja ParkServiceä.

Todistustaakka

Valvontayhtiöt ovat toiminnassaan vuosia väittäneet ajoneuvon haltijan tai omistajan olevan vastuussa ajoneuvon kuljettajan tekemästä sopimuksesta. Tällainen tilanne on mahdollista silloin kuin maksua yritetään periä ajoneuvon omistajalta tai haltijalta joka kieltää olleensa ajoneuvon kuljettaja sopimuksen syntyhetkellä. Vantaan käräjäoikeus on yksiselitteisesti todennut todistustaakan olevan valvontayhtiöllä. Valvontayhtiön tulee näyttää toteen kuka on ollut ajoneuvon kuljettaja. Tähän he eivät tietenkään pysty.

"Käräjäoikeuden käsityksen mukaan näytön hankkiminen siitä, kuka ajoneuvon tosiasiallisesti on pysäköinyt, ei ole mahdotonta esimerkiksi henkilötodistelun avulla. Sen sijaan näytön hankkiminen liiketoimintana harjoitetun pysäköinninvalvonnan puitteissa on hankalaa ja varmaankin liiketaloudellisesti kannattamatonta. Tämä kantajan vaikeus ei kuitenkaan ole riittävä peruste todistustaakan kääntämiselle vastaajalle. Edelleen todistustaakan kääntäminen merkitsisi tosiasiallisesti sellaista sopimuksen ehtoa, että ajoneuvon omistajan tai haltijan tulisi valvontamaksulta välttyäkseen näyttää, että joku toinen oli autoa kuljettanut. Tällainen ehto olisi kuluttajansuojalain vastainen kuluttajan kannalta kohtuuton ehto. Todistustaakan kääntäminen olisi muutoinkin kuluttajansuojalainsäädännön periaatteiden vastaista. Näin ollen käräjäoikeus päätyy siihen, että kysymys ajoneuvon kuljettajasta on ratkaistava normaalin todistustaakkasäännön perusteella. Sopimukseen vetoavan kantajan on siten näytettävä vastaajan kuljettaneen autoa väitettyinä aikoina." (Vantaan käräjäoikeuden päätös 07/11275, 14.12.2007)

Valvontayhtiöiden viimeiset rimpuilut

ParkCom Oy on ilmoittanut valittavansa Vantaan käräjäoikeuden päätöksestä hoviin. Iltalehden haastattelussa ParkCom Oy:n toimitusjohtaja Tom Ek väittää oikeuslaitoksella menneen puurot ja vellit sekaisin. Myös ParkCom Oy:n kotisivuilta löytyvässä tiedotteessa yritetän kovasti perustella, ettei yksityisessä pysäköintivirhemaksussa ole kyse julkisen vallan käyttämisestä vaan yksityisoikeudellisesta sopimuksesta ja että käräjäoikeuden päätös on maanomistajan perusoikeuksien vastainen.

Hirressä ei ole kiva rimpuilla. Yksityisellä maanomistajalla on toki oikeus päättää pysäköinninehdoista tontillaan. Maanomistajan toimivalta ei kuitenkaan ulotu pysäköintivirheestä rankaisemiseen. Pysäköintivirheestä on säädetty erillinen laki pysäköintivirhemaksusta (3.4.1970/248). Lain ja ennakkotapausten perusteella pysäköintivirheestä rankaiseminen on osa julkisen vallan käyttöä ja lainsäädännön perusteella sellainen on pysäköintivirhemaksujen osalta säädetty vain poliisille ja kunnalliselle pysäköinninvalvonnalle. Lisäksi Suomen perustuslain 2 §:n 3 momentin mukaan julkisen vallan käyttö yleensä tulee perustua lakiin. Perustuslain 124 §:n mukaan julkinen hallintotehtävä voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle vain lailla tai lain nojalla, silloinkin vain tietyin edellytyksin eikä lainkaan, jos tehtävä sisältää merkittävää julkisen vallan käyttöä. Lain määräämä toimivalta koskee niin julkisia kuin yksityisiäkin alueita riippumatta siitä onko alue yksityisessä omistuksessa.

On myös harvinaisen selvää, että laissa säädettyä oikeutta tai velvollisuutta ei voi ohittaa tai muuttaa millään yksityisoikeudellisella sopimuksella. Lainsäädäntö itsessään on pakottava. Vaikka kyse olisikin autoilijan ja valvontayhtiön välille syntyneestä yksityisoikeudellisesta sopimuksesta pysäköinnin ehdoista, tällä sopimuksella valvontayhtiö ei voi ottaa itselleen oikeutta rangaista autoilijaa pysäköintisääntöjen noudattamatta jättämisestä, koska rangaistusvalta asiassa on säädetty laissa kuuluvan viranomaiselle. Karrikoiden voisi todeta, että vaikka sinut pahoinpideltäisiin sinun itsesi omistamalla tontilla ei tontin omistajuus sinänsä anna sinulle toimivaltaa rangaista pahoinpitelijää vaikka pahoinpitelijä olisi tähän antanut suostumuksensa. Oikeus ihmisten "rankaisemiseen" perustuu laissa erikseen viranomaisille säädettyyn oikeuteen julkisen vallan käytöstä. Tätä oikeutta ei voi yksityisoikeudellisin sopimuksin siirtää kenellekään toiselle.

Oli myös yllättävän hauska seurata 14.12.2007 perjantain uutislähetyksiä. Uutisissa vilahti ParkPatrol Finland Oy:n hallituksen puheenjohtaja Lauri Mustonen, joka yritti kovasti selittää mikä tilanne on Ruotsissa. Ehkä perusopetuksen kaltaisesti voisi todeta että Suomi ei ole enää osa Ruotsia ja Suomi on itsenäinen valtio ja omaa itsenäisen ja riippumattoman lainsäädännön. Myös Vantaan käräjäoikeudessa 28.11.2007 käydyn oikeudenkäynnin aikana kävi selväksi että analogia Ruotsin lakiin on hyvin heikko. Ruotsissa ei lainsäädännöllisesti johtuen ole mahdollista että samalla alueella voisi toimia sekä yksityinen että kunnallinen pysäköinninvalvonta. Suomessa tämä on kuitenkin periaatteessa mahdollista, tosin käräjäoikeuden päätöksen mukaan yksityistä pysäköinninvalvontaa ei voi edes olla olemassa.

Käytännössä autoilijalla olisi siis mahdollisuus saada esimerkiksi taloyhtiön pihasta sekä yksityinen valvontamaksu että kunnallinen pysäköintivirhemaksu samasta rikkeestä. Blogi tiedusteli asiaa kunnallisesta pysäköinninvalvonnasta. Mikäli kunnallinen pysäköinninvalvoja kutsutaan paikalle ja ajoneuvo on pysäköity virheellisesti, ajoneuvon kuljettajalle määrätään pysäköintivirhemaksu. Kunnallisen pysäköinninvalvonnan kannalta on yhdentekevää onko ajoneuvon omistajalle annettu yksityinen pysäköintivirhemaksu tai onko alue ennestään yksityisen valvonnan kohteena.

Helsingin poliisi on tehnyt myös tutkintapyynnön ParkCom Oy:n toiminnasta. Poliisin käsityksen mukaan julkisilla alueilla pysäköinnin valvonta kuuluu laissa säädetylle viranomaiselle. Kannattaa muistaa, että yksityisesti omistettu alue voi olla julkinen. Kauppakeskuksen pysäköintihalli tai marketin pysäköintialue on julkinen tila vaikka se olisi yksityisessä omistuksessa. Vantaan käräjäoikeuden mielestä tällä ei kuitenkaan ole merkitystä. Laissa säädettyä pysäköinninvalvontaa voi harjoittaa yksityisellä tai julkisella alueella vain laissa erikseen määrätty viranomainen.

Olen valvontayhtiöiden palvelujen tilaaja. Mitä minun pitäisi tehdä?

Vantaan käräjäoikeuden päätöksen perusteella toiminta on laitonta. Vaikka hovioikeuden päätöstä asiassa odotellaankin kehottaisin kaikkia valvontayhtiöiden palveluja hankkineita sanomaan valvontasopimuksensa välittömästi irti. Laittoman palvelun tilaajalla on myös vastuu. Kun hovioikeus aikanaan vahvistaa Vantaan käräjäoikeuden kannan on hyvinkin mahdollista että laittomaksi katsotun palvelun tilaajiin kohdistetaan oikeudellisia toimia. Tämä voi yksittäisille taloyhtiöille ja kauppiaille muodostua todelliseksi rasitteeksi.

Pitääkö yksityinen pysäköintivirhemaksu eli yksityisoikeudellinen valvontamaksu maksaa?

Ei tarvitse. Jokainen toki tekee maksamisesta tai maksamatta jättämisestä päätöksensä itsenäisesti. Viimeiset kaksivuotta ihmisiä on kuitenkin kehoitettu olemaan maksamatta kyseisiä yksityisoikeudellista pysäköintivirhemaksuja ja odottamaan asiassa oikeudenpäätöstä. Vantaan käräjäoikeuden päätös on nyt saatu ja valvontamaksu on todettu lainvastaiseksi. Vaikka ParkCom Oy on ilmoittanut valittavansa tuomiosta hoviin ja jatkavansa liiketoimintaa normaalisti kyse on silti autoilijan kannalta aiheettomasta maksusta. Maksusta jonka juridinen perusta on ollut hyvin epäselvä jo ennen Vantaan käräjäoikeuden päätöstäkin.

Entä jos kaikesta huolimatta saan yksityisen pysäköintivirhemaksun?

Kun olet saanut ensimmäisen maksumuistutuksen,

1. Tee vapaamutoinen kirjallinen reklamaatio maksusta ja totea että 14.12.2007 annetun Vantaan käräjäoikeuden päätöksen (07/11275) mukaan valvontayhtiöllä ei ole oikeutta kirjoittaa pysäköintivirhemaksua.

2. Tee poliisille tutkintapyyntö valvontayhtiön kirjoittamasta pysäköintivirhemaksusta. Myös Helsingin liikenneturvallisuusyksikön päällikkö on tehnyt tutkintapyynnön ParkCom Oy:n toiminnan laillisuudesta Helsingin poliisille, joten jatkossa myös kaikista 14.12.2007 jälkeen määrätyistä yksityisoikeudelliset pysäköintivirhemaksuista on syytä tehdä tutkintapyyntö. Lue aiheeseen liittyvä artikkeli.

3. Mikäli valvontamaksua yritetään periä perintäyhtiön toimesta tehkää kirjallinen reklamaatio jossa toteatte maksun olevan Vantaan käräjäoikeuden 14.12.2007 antaman päätöksen perusteella laiton. Kuluttajan kiistäessä saatava perintäyhtiön kuuluu hyvän perintätavan mukaisesti selvittää perittävän maksun aiheellisuus. Vantaan käräjäoikeuden päätöksen jälkeen perintäyhtiöllä ei ole muuta mahdollisuutta kuin odottaa hovioikeuden päätöstä. Mikäli maksua yritetään kiistämisestä huolimatta periä tehkää perintäyhtiöstä virallinen kantelu Etelä-Suomen lääninhallitukseen. Katso lisäksi oikeusministeriön artikkeli aiheesta mitä tehdä perintäyhtiöiden aiheettomien maksumuistutusten suhteen.

Yksityiset valvontamaksut eivät ole ulosottokelpoisia toisin kuin kunnalliset pysäköintivirhemaksut. Maksujen perimiseen tarvitaan aina oikeuden päätös. Luottotietoihin perinnällä on vaikutusta vasta kun maksu on ollut maksamatta vielä langettavan oikeudentuomion jälkeen. Asialla ei siis ole kiirettä. Lisää perintään liittyviä ohjeita aikaisemmasta artikkelista.

Mitä minun pitäisi tehdä kuluttajana tai autoilijana?

Tietoa Vantaan käräjäoikeuden 14.12.2007 antamasta päätöksestä tulee levittää asiallisesti ja painokkaasti. Valvontayhtiöiden palveluja tilanneisin kauppakeskuksiin, kauppiaisiin, yrityksiin ja taloyhtiöihin voi ottaa yhteyttä ja kertoa mielipiteensä asiasta.

Myös omalla toiminnalla voi vaikuttaa. Esimerkiksi Espoossa voi käydä mielummin kauppakeskus Isossa-Omenassa kuin kauppakeskus Sellossa. Itä-Helsingissä kauppakeskus Itäkeskus on parempi vaihtoehto kuin valvontayhtiöiden palveluja käyttävä Vuosaaren Columbus tai Itäkeskuksen Citymarket. Helsingin keskustassa ei missään tapauksessa kannata pysäköidä yksityisesti Autoparkki Nordean valvomalle City-Centren pysäköintialueelle, vaan kannattaa käyttää esimerkiksi Elielin tai Forumin parkkihalleja. Syökää pikaruokanne mielummin Hesburgerissa kuin valvontayhtiöiden palveluja käyttävässä McDonaldsissa jne.

Kauppiaat voisivat mennä itseensä ja miettiä kumpi on ongelmana pahempi? Pysäköinti vai kiukkuiset ja menetetyt asiakkaat? Kuka on ensimmäinen ja rohkea kauppias joka laittaa etuovelleen ilmoituksen: "Meillä ei yksityiset pysäköintiä valvo. Tervetuloa huolettomille ja rentouttaville ostoksille!"

Uutisissa 14.12.2007 Kauppakeskus Sellon johtaja kertoi kauppakeskuksen vakaasti harkitsevan ParkCom Oy:n palveluista luopumista. Toivottavasti puheet johtavat harkintaa pidemmälle ja myös muut seuraavat esimerkkiä. Blogi ei ole pystynyt varmistamaan tietoa, mutta blogiin tulleiden kommenttien perusteella useiden McDonalds ravintoloiden pihasta on poistettu valvontayhtiö ParkPatrol Oy:n kyltit.

Minusta on oikein että väärinpysäköiviä rangaistaan!

Olen täysin samaa mieltä. Fiksu ihminen on jo huomannut ettei kysymys ole väärinpysäköinnin suosimisesta, vaan siitä kenellä on oikeus rangaista pysäköintisääntöjen noudattamatta jättämisestä. Laki pysäköintivirhemaksusta lähtee siitä, että kyse on julkisen vallan käytöstä myös yksityisellä alueella. Oikeus rangaista on lain mukaan vain ja ainoastaan poliisilla tai kunnallisella pysäköinninvalvonnalla. Tarkoitus ei voi pyhittää keinoa. Yksityinen rankaiseminen, vaikkakin vain pysäköintivirhemaksun muodossa, on Suomessa laitonta ja moraalisesti ehdottoman tuomittavaa. Vaikka yksityinen valvontayhtiö tekisi mielestäsi kuinka hyvää työtä tahansa, ei lakia voi valvoa rikkomalla lakia.

Lopuksi

Vantaan käräjäoikeus teki asiassa odotetun ja oikean päätöksen. Yritykset harjoittavat Suomessa valitettavan usein toimintamallia jossa lainsäädännön vaatimuksille viitataan kintaalla. Yksityisen pysäköinninvalvonnan lisäksi hyvänä esimerkkinä on kuluttajalainsäädäntö. Monet kaupat ja yritykset toimivat tietämättömyyttään tai tietoisesti lain vastaisesti. Legendaarinen esimerkki on Philipsin välinpitämätön suhtautuminen kuluttajalainsäädäntöön. Kuluttajat ovat usein yksin ongelmansa kanssa eikä viranomaisista ole apua.

Yhteiskunnallinen moraali, lain kunnioitus ja eettiset arvot edellyttävät yhteiskunnalta valvontaa joka osoittaa selkeän kielteisen suhtautumisen lainrajoilla toimiviin yrityksiin. Vantaan käräjäoikeuden päätös on osoitus, että ainakin tällä kertaa järjestelmä toimi. Uskon että hovioikeus tulee päätöksessään olemaan täsmälleen samaa mieltä Vantaan käräjäoikeuden kanssa. Mikään muu tulkinta ei ole mahdollinen.

Vantaan käräjäoikeuden 14.12.2007 antama päätös on julkaistu netissä.

Aikaisemmat artikkelit

ParkCom Oy hävisi käräjäoikeudessa (2)
ParkCom Oy hävisi käräjäoikeudessa
Poliisi jätti tutkintapyynnön yksityisestä pysäköinninvalvonnasta
ParkCom Oy hävisi kuluttajariitalautakunnassa
Helsingin hallinto-oikeuden päätös koettelee yksityisen pysäköinninvalvonnan rajoja
"Oot sä vittu ajanut tän tähän ruutuun?"
ParkPatrol Finland Oy - Cloaca maxima
Autoparkki
ParkPatrol Oy:n asiakaspalvelu
ParkCom ja järvenpään prisma
McDonalds haluaa eroon lapsiperheistä?

perjantaina, joulukuuta 14, 2007

ParkCom Oy hävisi käräjäoikeudessa (2)

-------- BREAKING NEWS --------

ParkCom Oy on 28.11.2007 Vantaan käräjäoikeudessa hävinnyt nostamansa kanteen ajoneuvon omistajaa vastaan. Vantaan käräjäoikeus antoi päätöksen 14.12.2007 (tuomio 07/11275).

Haasteessaan ParkCom Oy vaati Vantaan käräjäoikeutta tuomitsemaan ajoneuvon omistajan maksuvelvollisuuteen ajoneuvon kuljettajalle määrätyistä sopimusoikeudellisista maksuista, eli yksityisistä pysäköintivirhemaksuista.

Vantaan käräjäoikeus on tuoreessa päätöksessään hylännyt ParkCom Oy:n vaatimukset ja määrännyt ParkCom Oy:n korvaamaan autoilijan 1 300 euron oikeudenkäyntikulut. Käräjäoikeus on todennut että Suomen lain mukaan vain poliisi tai kunnallinen pysäköinninvalvonta voi määrätä pysäköintivirhemaksun. Vaikka valvontayhtiö käyttääkin nimitystä "valvontamaksu" kyse on autoilijan kannalta pysäköintivirhemaksusta.

Kyseessä on ensimmäinen todellinen oikeudenkäynti asiassa. Aikaisemmat valvontayhtiöiden voittamat tapaukset oikeudessa ovat olleet yksipuolisia päätöksiä koska haastetut eivät ole reagoinut saamaansa haasteeseen.

Oikeudenkäynti 28.11.2007

Oikeudenkäynti pidettiin Vantaan käräjäoikeudessa. Tuomarit keskittyivät hiillostamaan ParkCom Oy:n asianajajaa eikä haastetulle ajoneuvon omistajalle esitetty montaakaan kysymystä koko istunnon aikana. Käräjäoikeuden tuomarien mukaan analogia Ruotsin lakiin vertaamisesta on hyvin ontuva. Ensinnäkin Ruotsissa on säädetty lailla yksityisestä pysäköinninvalvonnasta ja toiseksi Ruotsin tieliikennelaissa ei ole erityisiä säädöksiä koskien yksityisalueita. Ruotsissa ei siis koskaan voi olla tilannetta jossa samalla alueella ovat toimivaltaisia sekä kunnallinen että yksityinen valvonta. Suomessahan tämä on mahdollista.

Suomessa pysäköintirikkomus on dekriminalisoitu 70-luvulla ja siitä on säädetty erikseen laki pysäköintivirhemaksusta. Koska kyse on aikaisemmin ollut rikoksesta ei yksityinen yritys voi määrätä sopimukseen perustuvia maksuja tällaisesta rikkomuksesta. Oikeuden mielestä myös ParkCom Oy:n "valvontamaksu" -nimike on kikkailua, koska kyseessä on kuluttajan kannalta todellisuudessa pysäköintivirhemaksu.

Oikeudessa tuomarit ihmettelivät myös autoilijan valvontayhtiön kanssa tekemänsä sopimuksen perusteella saamaa vastinetta. ParkCom Oy:n asianajajan mielestä syntynyt yksityisoikeudellinen sopimus antaan oikeuden pysäköidä ilmaiseksi. Oikeuden mielestä tällainen oikeus pysäköintialueilla on ilman mitään erillistä sopimustakin. Tällöin voidaan myös kysyä koskeeko tällä logiikalla ilmainen pysäköinti myös alueita joissa se on erikseen pysäköintikiellolla kielletty?

Yllättävää oli myös se, että ParkCom Oy:n asianajaja vetosi tämän blogin sekä suomi24.fi keskustelupalstalla olleisiin kirjoituksiin. Nähtävästi tarkoituksena oli vedota siihen, että internetissä autoilijoille annetaan ohjeita kuinka välttää maksamasta valvontayhtiön määräämät maksut. Oikeus ei esittänyt kiinnostusta tähän asiaan.

Kanteen perusteet ja vastineet

Oikeuteen haastetun ajoneuvon omistajan vastineessa puututtiin selkeästi ParkCom Oy:n oikeuteen jättämän haasteen ja perusteluiden yksityiskohtiin. Samoihin ajatuksiin joita tässäkin blogissa sekä muilla keskustelupalstoilla on useaan otteeseen pohdittu.

1. Ruotsalainen lainsäädäntö ei ole voimassa Suomessa. Suomessa suomalaisilla on oma voimassa oleva lainsäädäntö jonka mukaan tämä tapaus tulee ratkaista.

2. Todistustaakkasääntöä ei tule kääntää yhden yrityksen pyynnöstä.

3. Taloyhtiö ei voi sopimuksella siirtää Parkcomille parempaa oikeutta kuin sillä itsellään on. Koska taloyhtiöllä ei ole oikeutta harjoittaa pysäköinninvalvontaa, taloyhtiö ei voi kyseistä oikeutta siirtää ulkopuolisille valvontayhtiöille.

4. Parkcomin toiminta on julkisen vallan käyttöä jota yritys ei voi Suomessa käyttää ilman siitä säädettyä lainsäädäntöä. Lain mukaan virheellisestä pysäköinnistä voi rangaista vain poliisi tai kunnallinen pysäköinninvalvoja.

5. Parkcomin tulkinta TLL 28§ (3.4.1981/267) pykälästä on virheellinen. Parkomin mielestä autoilijalla on velvollisuus, sillä perusteella, että pysäköinti yksityisellä alueella ilman lupaa on kielletty, selvittää mitkä pysäköintiehdot alueella on voimassa. Sellaista velvollisuutta ei tieliikennelaissa ole asetettu. Päinvastoin, laki asettaa yksityisen alueen omistajalle velvollisuuden selkeästi merkitä pysäköintiehdot alueelle.

6. Automaattisopimusta ei ole olemassakaan. Kuluttaja ei koskaan tule sitoutuneeksi sellaiseen sopimukseen johon hän ei halua sitoutua. Sopimus ei voi syntyä pelkästään kuluttajan passiivisuuteen perustuen. Oleellista on selkeä ja luotettava sopimustahdon ilmaus. Alueelle pysäköintiä ei voida katsoa sellaiseksi.

7. Jos sopimus syntyy, se syntyy ainoastaan sopimuksessa mainituin ehdoin.

8. Jos sopimus syntyisi, se syntyisi vain valvontayhtiön ja kuljettajan välille. ParkCom Oy ei ole kyennyt näyttämään toteen kuka oli heidän sopimuskumppaninsa, eli ajoneuvon kuljettaja.

Tuomio

"Asia Yksityistä pysäköinninvalvontaa koskeva riita-asiaVantaan käräjäoikeus on 14.12.2007 antanut tuomion asiassa, jossa yksityinen pysäköininvalvontayhtiö on vaatinut ajoneuvon kuljettajan velvoittamista suorittamaan yksityisoikeudellisiksi valvontamaksuiksi kutsuttuja, yksityisalueella tapahtuneen virheellisen pysäköinnin perusteella määrättyjä maksuja. Pysäköinninvalvontayhtiön vaatimus on perustunut siihen, että pysäköimällä ilmoitettujen ehtojen vastaisesti ajoneuvon kuljettaja on sitoutunut sopimukseen muun muasssa valvontamaksun suorittamisesta.

Käräjäoikeus on tullut siihen lopputulokseen, että yksityisoikeudellinen sopimus valvontamaksun suorittamisesta maksun asettajan ja ajoneuvon kuljettajan välillä voi sinänsä syntyä tosiasiallisin toimin eli ajoneuvon pysäköimisellä. Oikeus rajoittaa pysäköintiä yksityisellä alueella puolestaan perustuu pysäköinninvalvontayhtiölle siirretyn, kiinteistön omistajan tai haltijan tieliikennelain mukaiseen oikeuteen määrätä pysäköinnistä alueellaan.

Kysymys on ollut myös siitä, kuka ajoneuvoa on kuljettanut ajoneuvon haltijan kiistettyä toimineensa kuljettajana. Näyttövelvollisuus kuljettajan henkilöstä on riita-asiassa normaalisti noudatettavan periaatteen mukaisesti pysäköinninvalvontayhtiöllä; pysäköinninvalvontayhtiö on tässä tapauksessa näyttänyt jutun vastaajan kuljettaneen autoa kanteessa tarkoitettuina ajankohtina. Sopimus ei kuitenkaan sido vastaaja, eikä sen totetuttamiseksi voida antaa oikeussuojaa, koska kysymys on tosiasiallisesti pysäköintivirhemaksun määräämisestä, minkä puolestaan on laissa säädetty kuuluvan vain poliisin tai kunnallisen pysäköinninvalvojan toimivaltaan myös yksityisellä alueella. Tämän vuoksi pysäköinninvalvontayhtiön kanne on hylätty." (Vantaan käräjäoikeuden tiedote annetusta tuomiosta 07/11275 14.12.2007)

Lopuksi

ParkCom Oy hävisi ensimmäisen ja ratkaisevimmaksi luonnehditun oikeudenkäynnin. Uskoisin että yhtiö haluaa katsoa vielä hovioikeuden päätöksen asiassa. Vantaan käräjäoikeuden päätöksestä ei ehkä muodostu lopullista ennakkotapausta, mutta se antaa kaikille ajoneuvojen kuljettajille ja omistajille oikeuden hyvällä omallatunnolla kieltäytyä maksamasta yhtään yksityisoikeudellista maksua tai kansanomaisesti yksityistä parkkisakkoa.

Vantaan käräjäoikeuden päätös on suoraan verrattavissa myös muiden valvontayhtiöiden toimintaan. Mikäli valvontayhtiöt, kuten ParkCom Oy, ParkPatrol Oy, Autoparkki tai ParkServicen kaltaiset valvontayhtiöt jatkavat maksujen kirjoittamista, autoilijan tai ajoneuvon omistajan tulee tehdä vantaan käräjäikeuden päätöksen perusteella asiasta rikosilmoitus tai tutkintapyyntö poliisille.

Myös valvontayhtiöiden käyttämien perintäyhtiöiden OK-Perintä (ParkCom), Cash-In Consulting (ParkPatrol), AktivKapital (Autoparkki Norden) tulee noudattaa ns. hyvää perimistapaa. Vantaan käräjäoikeuden päätöksen perusteella yhtään yksityisen valvontayhtiön määräämää maksua ei voi jatkossa yrittää periä.

Ennen mahdollista hovioikeuden päätöstä on myös syytä miettiä miten tulevaisuudessa käynnistää oikeudelliset prosessit yksityistä pysäköintivalvontaa harjoittavia yrityksiä, yritysten palkkaamia työntekijöitä sekä niitä tahoja vastaan, jotka ovat kyseisten yritysten palveluja tilanneet. Monille kauppiaille, kauppakeskuksille, taloyhtiöiden isännöitsijöille, pysäköintiyhtiöille ja yrityksille ei pitäisi tulla yllätyksenä että myös he ovat vastuussa tilaamastaan laittomasta palvelusta. Heidät on myös saatettava vastuuseen.

Ne henkilöt jotka viimepäivinä ovat suunnitelleet samankaltaisten pysäköintivalvontapalvelujen käynnistämistä, miettikää uudelleen. Vantaan käräjäoikeus on päätöksensä antanut. Tämä päätös perustuu Suomen lakiin!

Lue myös: ParkCom Oy hävisi käräjäoikeudessa (3)

Aikaisempia artikkeleja

Pitääkö yksityinen ParkCom / ParkPatrol valvontamaksu maksaa?

Poliisi jättä tutkintapyynnön yksityisestä pysäköinninvalvonnasta

ParkCom hävisi kuluttajariitalautakunnassa

Helsingin hallinto-oikeuden päätös koettelee yksityistä pysäköinninvalvontaa


-------- BREAKING NEWS --------

ParkCom Oy hävisi käräjäoikeudessa

-------- BREAKING NEWS --------

ParkCom Oy on 28.11.2007 Vantaan käräjäoikeudessa hävinnyt nostamansa kanteen ajoneuvon omistajaa vastaan. Vantaan käräjäoikeus antoi päätöksensä 14.12.2007 (tuomio 07/11275).

Haasteessaan ParkCom Oy vaati Vantaan käräjäoikeutta tuomitsemaan ajoneuvon omistajan maksuvelvollisuuteen ajoneuvon kuljettajalle määrätyistä sopimusoikeudellisista maksuista, eli yksityisistä pysäköintivirhemaksuista.

Vantaan käräjäoikeus on tuoreessa päätöksessään hylännyt ParkCom Oy:n vaatimukset. Käräjäoikeus on todennut että Suomen lain mukaan vain poliisi tai kunnallinen pysäköinninvalvonta voi määrätä pysäköintivirhemaksun. Vaikka valvontayhtiö käyttääkin nimitystä "valvontamaksu" kyse on autoilijan kannalta pysäköintivirhemaksusta.
Lisää aiheesta hetken kuluttua.
Annettu päätös koskee suoraan ParkCom Oy:n (perintätoimisto: OK-Perintä) lisäksi myös muita vastaavia yksityisiä pysäköintivalvontayhtiöitä kuten ParkPatrol Finland Oy (perintätoimisto: Cash-In Consulting), Autoparkki (perintätoimisto: AktivKapital) ja ParkService Oy.

Lue myös: ParkCom Oy hävisi käräjäoikeudessa (3)

Lue myös: ParkCom Oy hävisi käräjäoikeudessa (2)

-------- BREAKING NEWS --------


perjantaina, joulukuuta 07, 2007

Ketjukolarin päätös

On viimein aika palata yli vuoden takaiseen ketjukolariin. Tapaus on saanut sinettinsä liikennevahinkolautakunnan lausunnosta. Vakuutusyhtiö Fennia on lupautunut noudattamaan lautakunnan päätöstä ja korvannut yli 12 kuukauden viivyttelyn jälkeen ne vahingot jotka vakuutusyhtiön olisi pitänyt korvata jo vuosi sitten.

Neljän auton ketjukolari sattui lokakuussa 2006. Kaksi ensimmäistä ajoneuvoa, Kia ja Avensis olivat pysähtyneet risteykseen. Avensiksen perään ajaa Volvo joka on vakuutettu Veritaksessa ja viimeisenä Volvon perään ajaa Passat, joka on vakuutettu Fenniassa. Avensis jää edessä olleen Kian ja perään ajaneiden Volvon ja Passatin väliin. Avensiksen korjauskulut ovat yli 7 000 euroa. Vakuutusyhtiö Veritas kieltäytyy korvaamasta toisena jonossa olleen Avensiksen kuluja Volvon liikennevakuutuksesta, koska Volvon kuljettaja kertoo kerinneensä pysähtyä ja joutuneensa viimeisenä tulleen Passatin tönäisemäksi. Volvon kuljettajalla on kaksi lähiomaista todistamassa. Volvon kuljettaja ei jää paikanpäälle selvittämään tilannetta, vaan poistuu paikalta ennen poliisin saapumista. Passatin vakuutusyhtiö Fennia ei myöskään suostu korvaamaan toisena jonossa olleen Avensiksen kuluja Passatin liikennevakuutuksesta, koska Fennia katsoo Volvon ensin ajaneen Avensiksen perään. Fennia ei siis usko Volvon kuljettajan todistajia ja pitää raskauttavana sitä, että Volvon kuljettaja on poistunut paikalta ennen poliisin saapumista. Avensiksen kuljettaja ja kyydissä ollut lapsi joutuvat käymään seuraavana päivänä lääkärissä. Kummankin peräänajaneen ajoneuvon vakuutusyhtiö kieltäytyy korvaamasta.
Kahden vakuutusyhtiön "pompottelun" tuloksena Avensiksen kuljettaja joutuu ottamaan omalle vastuulleen kustannukset, jotka olisi pitänyt korvata vastapuolen liikennevakuutuksesta. Avensis korjataan ajonevon omasta kaskosta. Omavastuun lisäksi kustannuksia aiheuttavat kaskon 20%:lla alentuneet bonukset. Kuljettajalle ei myöskään makseta seisontapäiväkorvausta. Lääkärissä käynnin kulut korvataan yllättäen Avensiksen omasta liikennevakuutuksesta, joten kaskon lisäksi myös liikennevakuutuksen bonukset tippuvat 20%. Vuoden aikana Avensiksen kuljettajalle aiheutui noin 600 euron ylimääräinen kustannus onnettomuudesta, johon hän ei ollut millään tavoin syyllinen.
Avensiksen kuljettaja haki tammikuussa 2007 liikennevahinkolautakunnan lausuntoa Veritaksen ja Fennian päätöksistä. Liikennevahinkolautakunta antoi päätöksen marraskuussa 2007. Liikennevahinkolautakunta toteaa lausunnossaan, että lautakunnalla ei ole syytä epäillä Volvon kuljettajan todistajien lausuntoa. Lautakunta toteaa Passatin kuljettajan aiheuttaneen onnettomuuden ja kehoittaa vakuutusyhtiö Fenniaa muuttamaan päätöstään asiassa.
Vakuutusyhtiö Fennia suostuu noudattamaan päätöstä ja palauttaa Avensiksen kasko- ja liikennevakuutuksen bonukset ennalleen, maksaa liikaa maksetut vakuutusmaksut takaisin, seisontapäiväkorvaukset sekä palauttaa kaskon omavastuun viivästyskorkoineen.
Mikään laki tai säädös ei vaadi vakuutusyhtiötä toimimaan itsekeskeisesti omien asiakkaittensa etujen vastaisesti. Monesti tilanne olisi selvitettävissä hyvin pienellä lisätyöllä ja nevottelulla. Vakuutusyhtiöiden sisäiset ohjeet korvausten maksamisesta ohjeistavat kuitenkin toimimaan vakuutusyhtiön kannalta helpointa reittiä, joka monesti on kuluttajan kannalta kaikista vaikein. Vakuutusyhtiöillä saattavat jopa sisäiset ohjeet korvausten maksamisen perusteista olla laittomia ja asiakkaiden kanssa tehtyjen vakuutussopimusten vastaisia. Loppujen lopuksi ongelmahan jää asiakkaalle. Suurin osa kuluttajista luovuttaa ja kärsii vahinkonsa itse, mielummin kuin aloittavat vuosia kestävän väännön vakuutusyhtiöiden kanssa. Valitettavasti tämähän se perimäinen tarkoitus vakuutusyhtiöillä juuri on.
Liikennevahinkolautakunta on erinomainen suosituksia antava toimielin. Lautakunnan toiminnan tarkoituksena on vähentää käräjäoikeuden käsittelyyn saapuvien liikennevahinkojen määrää. Pääsääntöisesti vakuutusyhtiöt noudattavat lautakunnan suosituksia. Lautakunnnan toiminnalle voi esittää kritiikkiä käsittelyn kestoajoista. Lautakunnan kotisivut lupaavat kuuden kuukauden käsittelyaikaa. Kuusi kuukautta on kohtuuton, puhumattakaan tämän tapauksen yli 10 kuukauden käsittelyajasta.
Jos lautakunnan työ on näin ruhkautunutta, osoittaako se omalta osaltaan vakuutusyhtiöiden täydellistä välinpitämättömyyttä asiakkaitaan kohtaan, jos kerta suurin osa vakuutusyhtiöiden päätöksistä on kuitenkin vietävä lautakunnan käsittelyyn.