Tiesitkö että lain mukaan yksityistä pysäköintivalvontamaksua ei tarvitse maksaa!
Lue lisää: Älä maksa yksityistä sakkoa!

perjantaina, joulukuuta 14, 2007

ParkCom Oy hävisi käräjäoikeudessa (2)

-------- BREAKING NEWS --------

ParkCom Oy on 28.11.2007 Vantaan käräjäoikeudessa hävinnyt nostamansa kanteen ajoneuvon omistajaa vastaan. Vantaan käräjäoikeus antoi päätöksen 14.12.2007 (tuomio 07/11275).

Haasteessaan ParkCom Oy vaati Vantaan käräjäoikeutta tuomitsemaan ajoneuvon omistajan maksuvelvollisuuteen ajoneuvon kuljettajalle määrätyistä sopimusoikeudellisista maksuista, eli yksityisistä pysäköintivirhemaksuista.

Vantaan käräjäoikeus on tuoreessa päätöksessään hylännyt ParkCom Oy:n vaatimukset ja määrännyt ParkCom Oy:n korvaamaan autoilijan 1 300 euron oikeudenkäyntikulut. Käräjäoikeus on todennut että Suomen lain mukaan vain poliisi tai kunnallinen pysäköinninvalvonta voi määrätä pysäköintivirhemaksun. Vaikka valvontayhtiö käyttääkin nimitystä "valvontamaksu" kyse on autoilijan kannalta pysäköintivirhemaksusta.

Kyseessä on ensimmäinen todellinen oikeudenkäynti asiassa. Aikaisemmat valvontayhtiöiden voittamat tapaukset oikeudessa ovat olleet yksipuolisia päätöksiä koska haastetut eivät ole reagoinut saamaansa haasteeseen.

Oikeudenkäynti 28.11.2007

Oikeudenkäynti pidettiin Vantaan käräjäoikeudessa. Tuomarit keskittyivät hiillostamaan ParkCom Oy:n asianajajaa eikä haastetulle ajoneuvon omistajalle esitetty montaakaan kysymystä koko istunnon aikana. Käräjäoikeuden tuomarien mukaan analogia Ruotsin lakiin vertaamisesta on hyvin ontuva. Ensinnäkin Ruotsissa on säädetty lailla yksityisestä pysäköinninvalvonnasta ja toiseksi Ruotsin tieliikennelaissa ei ole erityisiä säädöksiä koskien yksityisalueita. Ruotsissa ei siis koskaan voi olla tilannetta jossa samalla alueella ovat toimivaltaisia sekä kunnallinen että yksityinen valvonta. Suomessahan tämä on mahdollista.

Suomessa pysäköintirikkomus on dekriminalisoitu 70-luvulla ja siitä on säädetty erikseen laki pysäköintivirhemaksusta. Koska kyse on aikaisemmin ollut rikoksesta ei yksityinen yritys voi määrätä sopimukseen perustuvia maksuja tällaisesta rikkomuksesta. Oikeuden mielestä myös ParkCom Oy:n "valvontamaksu" -nimike on kikkailua, koska kyseessä on kuluttajan kannalta todellisuudessa pysäköintivirhemaksu.

Oikeudessa tuomarit ihmettelivät myös autoilijan valvontayhtiön kanssa tekemänsä sopimuksen perusteella saamaa vastinetta. ParkCom Oy:n asianajajan mielestä syntynyt yksityisoikeudellinen sopimus antaan oikeuden pysäköidä ilmaiseksi. Oikeuden mielestä tällainen oikeus pysäköintialueilla on ilman mitään erillistä sopimustakin. Tällöin voidaan myös kysyä koskeeko tällä logiikalla ilmainen pysäköinti myös alueita joissa se on erikseen pysäköintikiellolla kielletty?

Yllättävää oli myös se, että ParkCom Oy:n asianajaja vetosi tämän blogin sekä suomi24.fi keskustelupalstalla olleisiin kirjoituksiin. Nähtävästi tarkoituksena oli vedota siihen, että internetissä autoilijoille annetaan ohjeita kuinka välttää maksamasta valvontayhtiön määräämät maksut. Oikeus ei esittänyt kiinnostusta tähän asiaan.

Kanteen perusteet ja vastineet

Oikeuteen haastetun ajoneuvon omistajan vastineessa puututtiin selkeästi ParkCom Oy:n oikeuteen jättämän haasteen ja perusteluiden yksityiskohtiin. Samoihin ajatuksiin joita tässäkin blogissa sekä muilla keskustelupalstoilla on useaan otteeseen pohdittu.

1. Ruotsalainen lainsäädäntö ei ole voimassa Suomessa. Suomessa suomalaisilla on oma voimassa oleva lainsäädäntö jonka mukaan tämä tapaus tulee ratkaista.

2. Todistustaakkasääntöä ei tule kääntää yhden yrityksen pyynnöstä.

3. Taloyhtiö ei voi sopimuksella siirtää Parkcomille parempaa oikeutta kuin sillä itsellään on. Koska taloyhtiöllä ei ole oikeutta harjoittaa pysäköinninvalvontaa, taloyhtiö ei voi kyseistä oikeutta siirtää ulkopuolisille valvontayhtiöille.

4. Parkcomin toiminta on julkisen vallan käyttöä jota yritys ei voi Suomessa käyttää ilman siitä säädettyä lainsäädäntöä. Lain mukaan virheellisestä pysäköinnistä voi rangaista vain poliisi tai kunnallinen pysäköinninvalvoja.

5. Parkcomin tulkinta TLL 28§ (3.4.1981/267) pykälästä on virheellinen. Parkomin mielestä autoilijalla on velvollisuus, sillä perusteella, että pysäköinti yksityisellä alueella ilman lupaa on kielletty, selvittää mitkä pysäköintiehdot alueella on voimassa. Sellaista velvollisuutta ei tieliikennelaissa ole asetettu. Päinvastoin, laki asettaa yksityisen alueen omistajalle velvollisuuden selkeästi merkitä pysäköintiehdot alueelle.

6. Automaattisopimusta ei ole olemassakaan. Kuluttaja ei koskaan tule sitoutuneeksi sellaiseen sopimukseen johon hän ei halua sitoutua. Sopimus ei voi syntyä pelkästään kuluttajan passiivisuuteen perustuen. Oleellista on selkeä ja luotettava sopimustahdon ilmaus. Alueelle pysäköintiä ei voida katsoa sellaiseksi.

7. Jos sopimus syntyy, se syntyy ainoastaan sopimuksessa mainituin ehdoin.

8. Jos sopimus syntyisi, se syntyisi vain valvontayhtiön ja kuljettajan välille. ParkCom Oy ei ole kyennyt näyttämään toteen kuka oli heidän sopimuskumppaninsa, eli ajoneuvon kuljettaja.

Tuomio

"Asia Yksityistä pysäköinninvalvontaa koskeva riita-asiaVantaan käräjäoikeus on 14.12.2007 antanut tuomion asiassa, jossa yksityinen pysäköininvalvontayhtiö on vaatinut ajoneuvon kuljettajan velvoittamista suorittamaan yksityisoikeudellisiksi valvontamaksuiksi kutsuttuja, yksityisalueella tapahtuneen virheellisen pysäköinnin perusteella määrättyjä maksuja. Pysäköinninvalvontayhtiön vaatimus on perustunut siihen, että pysäköimällä ilmoitettujen ehtojen vastaisesti ajoneuvon kuljettaja on sitoutunut sopimukseen muun muasssa valvontamaksun suorittamisesta.

Käräjäoikeus on tullut siihen lopputulokseen, että yksityisoikeudellinen sopimus valvontamaksun suorittamisesta maksun asettajan ja ajoneuvon kuljettajan välillä voi sinänsä syntyä tosiasiallisin toimin eli ajoneuvon pysäköimisellä. Oikeus rajoittaa pysäköintiä yksityisellä alueella puolestaan perustuu pysäköinninvalvontayhtiölle siirretyn, kiinteistön omistajan tai haltijan tieliikennelain mukaiseen oikeuteen määrätä pysäköinnistä alueellaan.

Kysymys on ollut myös siitä, kuka ajoneuvoa on kuljettanut ajoneuvon haltijan kiistettyä toimineensa kuljettajana. Näyttövelvollisuus kuljettajan henkilöstä on riita-asiassa normaalisti noudatettavan periaatteen mukaisesti pysäköinninvalvontayhtiöllä; pysäköinninvalvontayhtiö on tässä tapauksessa näyttänyt jutun vastaajan kuljettaneen autoa kanteessa tarkoitettuina ajankohtina. Sopimus ei kuitenkaan sido vastaaja, eikä sen totetuttamiseksi voida antaa oikeussuojaa, koska kysymys on tosiasiallisesti pysäköintivirhemaksun määräämisestä, minkä puolestaan on laissa säädetty kuuluvan vain poliisin tai kunnallisen pysäköinninvalvojan toimivaltaan myös yksityisellä alueella. Tämän vuoksi pysäköinninvalvontayhtiön kanne on hylätty." (Vantaan käräjäoikeuden tiedote annetusta tuomiosta 07/11275 14.12.2007)

Lopuksi

ParkCom Oy hävisi ensimmäisen ja ratkaisevimmaksi luonnehditun oikeudenkäynnin. Uskoisin että yhtiö haluaa katsoa vielä hovioikeuden päätöksen asiassa. Vantaan käräjäoikeuden päätöksestä ei ehkä muodostu lopullista ennakkotapausta, mutta se antaa kaikille ajoneuvojen kuljettajille ja omistajille oikeuden hyvällä omallatunnolla kieltäytyä maksamasta yhtään yksityisoikeudellista maksua tai kansanomaisesti yksityistä parkkisakkoa.

Vantaan käräjäoikeuden päätös on suoraan verrattavissa myös muiden valvontayhtiöiden toimintaan. Mikäli valvontayhtiöt, kuten ParkCom Oy, ParkPatrol Oy, Autoparkki tai ParkServicen kaltaiset valvontayhtiöt jatkavat maksujen kirjoittamista, autoilijan tai ajoneuvon omistajan tulee tehdä vantaan käräjäikeuden päätöksen perusteella asiasta rikosilmoitus tai tutkintapyyntö poliisille.

Myös valvontayhtiöiden käyttämien perintäyhtiöiden OK-Perintä (ParkCom), Cash-In Consulting (ParkPatrol), AktivKapital (Autoparkki Norden) tulee noudattaa ns. hyvää perimistapaa. Vantaan käräjäoikeuden päätöksen perusteella yhtään yksityisen valvontayhtiön määräämää maksua ei voi jatkossa yrittää periä.

Ennen mahdollista hovioikeuden päätöstä on myös syytä miettiä miten tulevaisuudessa käynnistää oikeudelliset prosessit yksityistä pysäköintivalvontaa harjoittavia yrityksiä, yritysten palkkaamia työntekijöitä sekä niitä tahoja vastaan, jotka ovat kyseisten yritysten palveluja tilanneet. Monille kauppiaille, kauppakeskuksille, taloyhtiöiden isännöitsijöille, pysäköintiyhtiöille ja yrityksille ei pitäisi tulla yllätyksenä että myös he ovat vastuussa tilaamastaan laittomasta palvelusta. Heidät on myös saatettava vastuuseen.

Ne henkilöt jotka viimepäivinä ovat suunnitelleet samankaltaisten pysäköintivalvontapalvelujen käynnistämistä, miettikää uudelleen. Vantaan käräjäoikeus on päätöksensä antanut. Tämä päätös perustuu Suomen lakiin!

Lue myös: ParkCom Oy hävisi käräjäoikeudessa (3)

Aikaisempia artikkeleja

Pitääkö yksityinen ParkCom / ParkPatrol valvontamaksu maksaa?

Poliisi jättä tutkintapyynnön yksityisestä pysäköinninvalvonnasta

ParkCom hävisi kuluttajariitalautakunnassa

Helsingin hallinto-oikeuden päätös koettelee yksityistä pysäköinninvalvontaa


-------- BREAKING NEWS --------

81 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Vau! Onpas tällä blogilla yksityiskohtaista tietoa asiasta? Oliko haastettu blogin ylläptijä?

Anonyymi kirjoitti...

Vihdoinkin ne parkkipaavot saivat turpiinsa. Ei tarvi minunkaan miettiä enää niiden maksujen perään. Hahah

Anonyymi kirjoitti...

UPEETA UPEETA UPEETA UPEETA UPEETA UPEETA UPEETA UPEETA UPEETA UPEETA UPEETA UPEETA UPEETA UPEETA UPEETA UPEETA UPEETA

Anonyymi kirjoitti...

koska kysymys on tosiasiallisesti pysäköintivirhemaksun määräämisestä, minkä puolestaan on laissa säädetty kuuluvan vain poliisin tai kunnallisen pysäköinninvalvojan toimivaltaan myös yksityisellä alueella. Tämän vuoksi pysäköinninvalvontayhtiön kanne on hylätty.

Tämä on se nannann korville.

Anonyymi kirjoitti...

Vaikka homma menee vielä takuuvarmasti hovioikeuteen niin tämän päätöksen perusteella on valvontayhtiön enää turha kirjoittaa yhtään maksulappua. Jos kirjoittavat, niin perintäyhtiö ei niitä voi lähteä perimään, joten heittäkää ne rehellisesti roskiin.

Anonyymi kirjoitti...

Eipä löydy vielä parkkicommin sivuilta kommenttia, löytyyköhän koskaan?

http://www.parkcom.fi/

Anonyymi kirjoitti...

Autoilijoiden voitto!!!! Tätä on odotettu kuin kuuta nousevaa. Vihdoinkin noi huijarifirmat saivat ansionsa mukaan.

Mitens nyt suu pannaan puistopartio? Ette tule koskaan saamaan yhtään maksua minulta.

Anonyymi kirjoitti...

"Vau! Onpas tällä blogilla yksityiskohtaista tietoa asiasta? Oliko haastettu blogin ylläptijä?"

Kyllähän sinne ihan yleisöksikin saa mennä. Kiinnostusta olisi ollut, mutta perhana kun töitäkin pitää tehdä. Ihan niin paljoa ei kiinnosta, että ottaisin vapaapäivän.

Anonyymi kirjoitti...

Iltalehti 14.12.07:
http://www.iltalehti.fi/uutiset/200712146983206_uu.shtml

"Aiemmin firmat ovat voittaneet kaikki samasta aiheesta syntyneet oikeustaistelut. --Pasi Lehtinen/IL"

???

Anonyymi kirjoitti...

Aikaisemmin haastettu ei ole reagoinut haasteeseen -> tällöin tapaus tuomitaan automaattisesti haastajan hyväksi.

Anonyymi kirjoitti...

Kiitos Vantaan käräjäoikeudelle, you made my day.

Anonyymi kirjoitti...

Terve.

Olisko sulla oikeusjutun/päätöksen numeroa antaa ? Siihen olisi hyvä viitata jos ParkPatrol ahdistelee.

Kiittäen.

Anonyymi kirjoitti...

Kiitos Luoja tästä! Olen aina ihmetellyt kuinka yksityinen firma voi mätkiä maksuja poliisin tai kunnallisen pysäköinninvalvojan sijaan. Kiitoksia myös tästä blogista jota aina mielenkiinnolla seuraan.

Anonyymi kirjoitti...

Ennen mahdollista hovioikeuden päätöstä on myös syytä miettiä miten tulevaisuudessa käynnistää oikeudelliset prosessit yksityistä pysäköintivalvontaa harjoittavia yrityksiä, yritysten palkkaamia työntekijöitä sekä niitä tahoja vastaan, jotka ovat kyseisten yritysten palveluja tilanneet. Monille kauppiaille, kauppakeskuksille, taloyhtiöiden isännöitsijöille, pysäköintiyhtiöille ja yrityksille ei pitäisi tulla yllätyksenä että myös he ovat vastuussa tilaamastaan laittomasta palvelusta. Heidät on myös saatettava vastuuseen.


Aika rajua tekstiä mutta tottahan se on. Kun tämä päätös jää aikanaan lopulliseksi pitää oikeuslaitoksen käydä mäkkärin nesteen ja monen muun firman kimppuun.

Laittoman palvelun käyttäminen on laitonta. Siitä ei pääse mihinkään.

Kehottaisinkin kaikkia yksityisten pysäköintifirmojen palvelujen ostajia lopettamaan sopimuksensa välittömästi minimoidakseen jatkossa omasta vastuusta syntyneet vahingot.

Anonyymi kirjoitti...

Kehottaisinkin kaikkia yksityisten pysäköintifirmojen palvelujen ostajia lopettamaan sopimuksensa välittömästi minimoidakseen jatkossa omasta vastuusta syntyneet vahingot.


JUURI NÄIN !!!

Anonyymi kirjoitti...

Entä miten käy jo perusteettomasti maksetuille "pysäköintivirhemaksuille"? Onko niitä nyt mahdollisuus vaatia takaisin?

Anonyymi kirjoitti...

Eiköhän sitä kannata lähestyä Parkcomia ja sanoa, että tais tulla maksettua väärin. Palauttakaa rahat korkoineen, kiitos!:)

Laurille on varmaan turha lähtellä yhtään mitään. Sitä jätkää tuskin kiinnostaa mitkään päätökset. Varmaan jatkaa lappujensa jakamista.

MIKÄ VITUN PLOKI TÄÄ ON! REHELLISTÄ YKSITYISYRITTÄJÄÄ MOLLATAAN! :)

Anonyymi kirjoitti...

Tämä tarkoittaa, että kaikennäköiset laittomat pysäköitsijät voivat jäättää meidän taloyhtiön pihaan autonsa ilman seuraamuksia, koska parkkipirkot eivätkä poliisit ole vähempää kiinnostuneita sakottamaan niitä. Homma menee ihan hulinaksi.

Anonyymi kirjoitti...

Turhaa lietsomista tuollainen. Ei se meno ihan yhtä hulinaa ollut aikaisemminkaan, kun näitä huijarifirmoja ei ollut. Eikä tästä ole kuin muutama vuosi!

Anonyymi kirjoitti...

http://www.iltasanomat.fi/uutiset/kotimaa/uutinen.asp?id=1465921

myös iltasanomat kommentoi aiheesta

Anonyymi kirjoitti...

Tämä tarkoittaa, että kaikennäköiset laittomat pysäköitsijät voivat jäättää meidän taloyhtiön pihaan autonsa ilman seuraamuksia, koska parkkipirkot eivätkä poliisit ole vähempää kiinnostuneita sakottamaan niitä. Homma menee ihan hulinaksi.

Yritä nyt hyvä ihminen ymmärtää mikä tässä asiassa on se pointti. Suomessa ei lakia voi ottaa omiin käsiin. Yksi henkilö perustaa firman ja aloittaa sakkolappujen jakamisen ja kerää rahat omaan taskuun? Sekä on sinun mielestä oikein kun ainakin toistaiseksi Suomessa rangaistusvaltaa saa käyttää vain laissa määrätyt viranomaiset.

Samalla logiikalla on toki väärin että ihmisiä ryöstetään kaduilla, mutta ei se anna kenelläkään oikeutta alkaa jakamaan "omaa oikeutta" asiassa.

Jos yksityistä pysäköinninvalvontaa halutaan niin oikea tapa on toimia laillisesti, vaatia eduskuntaa säätämään siitä laki. Kaikkia se ei varmasti miellytä mutta demokratiassa sen ei tarvitsekaan.

Mitäs jos minä alkaisin jakelemaan sakkolappuja mauttomasti pukeutuville ihmisille? Minua meinaan ärsyttää mummomaisesti pukeutuvat naiset ja erityisti tuulipuvut!

Anonyymi kirjoitti...

lainaus : "Tämä tarkoittaa, että kaikennäköiset laittomat pysäköitsijät voivat jäättää meidän taloyhtiön pihaan autonsa ilman seuraamuksia, koska parkkipirkot eivätkä poliisit ole vähempää kiinnostuneita sakottamaan niitä. Homma menee ihan hulinaksi."

Jos ihmiset todella parkittavat miten sattuu ja pysäköinninvalvojia ei kiinnosta, soita poliisi paikalle: itse tein näin kun taloyhtiöömme vievän tien varrelle oli parkitettu auto todella huonosti pusäköintikielto alueelle ja oli todella senteistä kiinni että siitä mahtui ohi ajamaan. (isommalla autolla ei olisi mahtunut)

Poliisit tulivat paikalle alta 15 min, soittivat hinausauton paikalle ja ko. auto hinattiin jonnekin häiritsemästä liikennettä.

Anonyymi kirjoitti...

TÄSSÄ LINKKEJÄ UUTISIIN:

Ilta-sanomat

Ilta-lehti

Helsingin sanomat

Yleisradio

Nelonen

MTV 3

Anonyymi kirjoitti...

Juuri noin, eihän tämä päätös tarkoita että luvaton pysäköinti hyväksytään vaan se että kuka tahansa ei todellakaan voi ottaa lakia omiin käsiinsä.

Anonyymi kirjoitti...

SUURET KIITOKSET TÄLLE BLOGILLE ASIAN PITÄMISESTÄ IHMISTEN TIEDOSSA JA ONNITTELUT SILLE HENKILÖLLE JOKA SELÄTTI VALVONTAYHTIÖN.

"olen ikuinen fanisi"

Anonyymi kirjoitti...

Tämä tarkoittaa, että kaikennäköiset laittomat pysäköitsijät voivat jäättää meidän taloyhtiön pihaan autonsa ilman seuraamuksia, koska parkkipirkot eivätkä poliisit ole vähempää kiinnostuneita sakottamaan niitä. Homma menee ihan hulinaksi.

Syytä sitä poliisin tai kunnallisen pysäköinninvalvonnan puutetta sitten, jos kerran eivät tule maksumääräystä antamaan puhelinsoitolla.

Tai omaa laiskuutta/tyhmyyttä, jos et soita.

Anonyymi kirjoitti...

VALVONTAPALVELUN OSTAJAT !!!
Kirjoittanut: Eino X. Virtanen 14.12.2007 klo 13.56


Nyt on erityisen tärkeää että jokaiselle kyseisten valvontayhtiöiden (Parkcom ja Parkpatrol) palveluja tilanneille kauppakeskuksille, isännöitsijöille ja firmoille tiedotetaan heidän käyttävän lainvastaista palvelua. Tiedottakaa asiallisesti ja sähköpostilla.

Jokaisen yksityisen pysäköinninvalvonnan palvelun tilaajan tulee purkaa sopimuksensa valvontayhtiöiden kanssa välittömästi välttyäkseen tulevilta oikeudellisilta seuraamuksilta. Mikäli hovioikeus päätyy samalle kannalle kuin käräjäoikeus on seuraavaksi haastettava laittoman palvelun tilaajat oikeuteen. Lain mukaan myös he ovat vastuussa.

Autoilijan kannalta yhtään valvontamaksua ei ole syytä maksaa. Perusteen kieltäytymiselle voi asettaa vantaan käräjäoikeuden päätöksestä. Jos päätös muuttuisi hovissa maksut voi joutua vielä maksamaan, mutta siihen asti ne pitää jättää maksamatta. Pelkästään tämä vaikeuttaa huomattavasti valvontayhtiöiden toimintaa.

Perintäyhtiöillä ei ole oikeutta yrittää periä valvontamaksuja koska vantaan käräjäoikeuden päätös toteaa maksujen olevan laittomia.

Autoilijoita kehoitetaan tekemään asiassa tunkintapyyntö poliisille mikäli heidän ajoneuvoaan "sakotetaan" yksityisesti 14.12.2007 jälkeen. Tutkintapyynnön tekemiseen ei mene kuin hetki.

(lähde suomi24.fi)

Anonyymi kirjoitti...

Nyt on erityisen tärkeää että jokaiselle kyseisten valvontayhtiöiden (Parkcom ja Parkpatrol) palveluja tilanneille kauppakeskuksille, isännöitsijöille ja firmoille tiedotetaan heidän käyttävän lainvastaista palvelua. Tiedottakaa asiallisesti ja sähköpostilla.

Juuri näin. Sähköpostit on helppo etsiä näin nettiaikana. Juuri lähti isännöitsijälle. Jos ei ole kanttia lähettää omalle nimellä niin helpointa on käyttää tätä anonyymilinkkiä:

http://www.sendanonymousemail.net/

Olkaa asiallisia!

Anonyymi kirjoitti...

Kannattaa myös muistaa että Parkcomin vertaus ruosinlakiin ontui juuri sen takia että ruotsissa ei ole mahdollista että yksityinen firma ja kunnallinen pysäköinninvalvonta toimisivat samalla alueella.

Suomessahan on täysin mahdollista että vaikka taloyhtiön pihaa valvoo parkcom/parkpatrol niin kuka tahansa voi soittaa kunnallisen pysäköinninvalvojan paikalle joka antaa pysäköintivirhemaksun. Nykyisen käytänöön mukaan siis autoilija voi saada "sakon" samasta rikkeestä sekä yksityiseltä että kunnalliselta.

Kunnallinen pysäköinninvalvoja ainakaan omassa kaupungissani ei katso sitä onko alueella yksityistä valvontaa vai ei. Jos heidät pyydetään paikalle he kirjoittavat pysäköintivirhemaksun huolimatta siitä että autossa on jo parkcomin maksu.

Oikeudenpäätöksen mukaan pysäkointivirheestä ei siis voi rangaista kukaan muu kuin laissa määrätty viranomainen oli alue sitten YKSITYINEN tai YLEINEN.

Anonyymi kirjoitti...

Olenko minä ainoa, jota kovasti huolestuttaa tämä kohta tuosta päätöksestä:

"Käräjäoikeus on tullut siihen lopputulokseen, että yksityisoikeudellinen sopimus valvontamaksun suorittamisesta maksun asettajan ja ajoneuvon kuljettajan välillä VOI sinänsä SYNTYÄ tosiasiallisin toimin eli ajoneuvon pysäköimisellä."

Anonyymi kirjoitti...

Yllättäen Parkcom valittaa hovioikeuteen ja yrittää näin pelata lisää aikaa.

http://www.parkcom.fi/fi/fi_2_10.html

Anonyymi kirjoitti...

Enpä kiellä sitä etteikö nykyinen lainsäädäntö kieltäisi yksityiset pysäköintivalvontamaksut, mutta eikö siinä nyt kuitenkin käytetä poliisin resursseja hieman hukkaan puhumattakaan ihmisten ajan tuhlauksesta jos pitää itse soittaa poliisi paikalle sakottamaan.

Varmasti valvontayhtiön palkkaama valvoja on aivan yhtä pätevä arvioimaan maksun tarpeellisuutta kuin poliisikoulun käynyt poliisi (ja ainahan sitä voi valittaa maksusta, mutta sitä varten puolin ja toisin pitää olla todisteita, kuten nytkin poliisin kanssa). Lakimuutosta peliin!

Anonyymi kirjoitti...

Ehkä parkkiyhtiöt voisivat vielä vaikka maksaa jonkinlaisen lisenssimaksun valtiolle harjoittamastaan toiminnasta, jos se siitä on kiinni että rahat menis väärään paikkaan. Joka tapauksessa ei sitä toisten ihmisten (/yritysten) yksityisille tonteille saa parkkeerata miten lystää.

Anonyymi kirjoitti...

"Käräjäoikeus on tullut siihen lopputulokseen, että yksityisoikeudellinen sopimus valvontamaksun suorittamisesta maksun asettajan ja ajoneuvon kuljettajan välillä VOI sinänsä SYNTYÄ tosiasiallisin toimin eli ajoneuvon pysäköimisellä."

Tosin tässä puhutaan kuitenkin vain ajoneuvon kuljettajasta. Parkcom kuitenkin osoittaa yksityisoikeudelliset sopimusmaksunsa auton omistajalle, ei kuljettajalle. Ja auton omistajan ja Parkcomin välille ei taatusti synny mitään sopimusta.

Anonyymi kirjoitti...

Iltalehden uutisesta:

"Autoilija kiisti pysäköineensä auton mainituille paikoille kyseisinä päivinä. Oikeus kuitenkin katsoi, että mies oli ajanut autoa, koska hän ei osannut nimetä ketään muutakaan henkilöä kuljettajaksi."

Kuulostaa aivan haltijavastuulta.

Anonyymi kirjoitti...

>Varmasti valvontayhtiön palkkaama
>valvoja on aivan yhtä pätevä
>arvioimaan maksun tarpeellisuutta
>kuin poliisikoulun käynyt poliisi

Eihän kyse ole pätevyydestä, vaan insentiiveistä. On todella tärkeätä että sakotuspäätöksiä tekevät henkilöt eivät saa taloudellista hyötyä sakoista. Tätä ei voi taata firmassa missä liikevaihto = sakko ja kukaan ei valvo millaisia bonusjärjestelmiä työntekijöillä on.

Anonyymi kirjoitti...

Heipparallaa, Ihan odotettu päätös!

Pitäisi kuitenkin muistaa, että käräjäoikeus punnitsee asioita voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Käsittääkseni sopimus pysäköinnistä kuitenkin pätevästi syntyy, mutta siitä ei voi langettaa pysäköintivirhemaksun kaltaista maksua muut kuin viranomaiset. Eli seuraavaksi tulee harkittavaksi se miten yksityinen maanomistaja voi valvoa ja rajoittaa pysäköintiä alueellaan.

Yksi tapa on laittaa puomi ja pysäköintilippujärjestelmä, jossa ekat tunnit ovat ilmaisia ja loput maksullisia. Tällainen systeemi on esim. Malmintorin kauppakeskuksessa Helsingissä ja hyvin toimii paitsi silloin kun portit ovat rikki ( eli aika usein ).

Nyt Parkkifirmat ovat yrittäneet helppoa ja halpaa keinoa ja liikeyritykset kuntia myöten ovat menneet vipuun.

Sitä vain edelleen ihmettelen, että en ole huomannut laajemmin otetavan kantaa parkkifirmojen oikeuteen saada ajoneuvorekisteristä tietoja. Käsittääkseni osoitteen luovuttamisen muille kuin viranomaisille voi kieltää. Eli mielestäni pitäisi myös selvittää onko parkkifirma saanut laittomasti ajoneuvon omistajan/haltijan osoitteen jostain rekisteristä valvontamaksun laskuttamista varten.

Terv. Hartsa

Anonyymi kirjoitti...

>Yllättäen Parkcom valittaa >hovioikeuteen ja yrittää näin >pelata lisää aikaa.

>http://www.parkcom.fi/fi fi_2_10.html

Ja ovat tietysti otsikoineet itselleen negatiivisen päätöksen että "Parkcom valittaa hovioikeuteen" eikä "Vantaan käräjäoikeuden uusin päätös".

Anonyymi kirjoitti...

Entistä selvemmin AKE syyllistyy tietosuojarikokseen eli rikkoo ajoneuvon haltijan tai omistajan tietosuojaa. Valvontayhtiön sopimus syntyy korkeintaan autoilijan kanssa. AKE luovuttaa sopimukseen nähden täysin ulkopuolisen ihmisen tietoja valvontayhtiölle tai sen perintäyhtiölle. AKE:n kuuluisi luovuttaa korkeintaan autoilijan tiedot. Sitä heillä ei kuitenkaa ole.

Anonyymi kirjoitti...

Entistä selvemmin AKE syyllistyy tietosuojarikokseen eli rikkoo ajoneuvon haltijan tai omistajan tietosuojaa. Valvontayhtiön sopimus syntyy korkeintaan autoilijan kanssa. AKE luovuttaa sopimukseen nähden täysin ulkopuolisen ihmisen tietoja valvontayhtiölle tai sen perintäyhtiölle. AKE:n kuuluisi luovuttaa korkeintaan autoilijan tiedot. Sitä heillä ei kuitenkaa ole.

Anonyymi kirjoitti...

Olen käynyt tekemässä tutkinta pyynnön poliislle saamastani maksusta. Kehoitan myös muita tekemään samoin.

Anonyymi kirjoitti...

TV-uutisssa kerrottiin että kauppakeskus SELLO todennäköisesti purkaa sopimuksensa ParkCom kanssa.

Kehoittaisin muitakin valvontayhtiöiden palveluja käyttäviä tekemään samoin. On oikeudellisesti jatkossa turvallisempaa.

Anonyymi kirjoitti...

Näyttövelvollisuus kuljettajan henkilöstä on riita-asiassa normaalisti noudatettavan periaatteen mukaisesti pysäköinninvalvontayhtiöllä; pysäköinninvalvontayhtiö on tässä tapauksessa näyttänyt jutun vastaajan kuljettaneen autoa kanteessa tarkoitettuina ajankohtina.

Näyttövelvollisuus on valvontayhtiöllä! Tämä on erityisen hyvä uutinen.

Nyt pitäisi lisäksi odottaa poliisin tutkinnan päätöstä joka on poliisin itsensä tekemä.

Anonyymi kirjoitti...

Muistakaa että parkcom/patrol sakottaa yksityisesti omistamalla tontilla joista monet alueet ovat julkisia. Esimerkiksi markettien parkkipaikat ja kauppakeskusten pysäköintihallit.

1. Poliisi tutkii julkisilla alueilla sakottamista koska se lain mukaan kuuluu vain viranomaisille

2. Käräjäoikeuden päätös on että sakkoja (miksi sitä nyt ikinä kutsutaankin) ei voi antaa kuin viranomaien oli alue sitten YKSITYINEN tai JULKINEN.

Tämä on kohtuullisen selvää. Riippumatta siitä että alue on yksityisessä omistuksessa se ei anna omistajalle oikeuksia käyttää julkista valtaa.

Selvää? Vaikka henkilöt tappelisivat yksityisellä pihamaallasi, se ei anna sinulle laillista oikeutta rangaista heitä esimerkiksi telkeämällä heidät kellariin.

Anonyymi kirjoitti...

Olisko jollain käräjäoikeuden päätöstä tai valmista A4:sta, jonka voi teipata Parkomin automaatteihin?

Anonyymi kirjoitti...

Laittakaa KOKO TUOMIO luettavaksi, että asiasta saa jotain selkoa, ei pelkkä lyhennelmä.

Ilmeisesti se kuitenkin on teillä käytettävissä.

Anonyymi kirjoitti...

Käräjäoikeus käytännössä käveli kaikkien niiden teesien yli, millä parkkifirmat ovat yrittäneet puolustella toiminan laillisuutta. Olisi erittäin vaikea uskoa että hovioikeus antaisi erilainen päätöksen. Tuskinpa tulee yhtiön toiminta jatkumaan kovinkaan normaalisti, lienee ensi viikolla puhelimet kuumina firmassa kun talonyhtiöt ja firmat kilvan irtisanoo sopimuksia....

Anonyymi kirjoitti...

Vaikka päätös perustui lakiin, näimme seuraukset jo uutisissa: Pelastusväylä, no mitä vittua, sakkoa ei saa, joten muiden henki ei minua kiinnosta.

Tämäkö oli bloggaajan tarkoitus ilmaista epäsuorasti?

Anonyymi kirjoitti...

Heh, kympin uutisissa parkkifirmat jaksavat jankuttaa samaa levyä, "maksu perustuu hiljaiseen sopimukseen" jne jne...Eihän siinä mitään, kyllähän sopimus voidaan tehdä, mutta parkcommilla ei vaan ole mitään valtuuksia rangaista sopimusrikkomuksesta, enintää niiden valvoja voi tulla ottaan autosta kuvia ja irvistellä :)

Anonyymi kirjoitti...

> ...Eihän siinä mitään, kyllähän sopimus voidaan tehdä, mutta parkcommilla ei vaan ole mitään valtuuksia rangaista sopimusrikkomuksesta, enintää niiden valvoja voi tulla ottaan autosta kuvia ja irvistellä.

HOH HOH, ja tämä mielipide mukamas oikeuttaa parkkeraukseen paloauton tai ambulanssin eteen TEIDÄN MIELESTÄNNE!

Hah, mitä LUUSERI porukkaa te olettekaan, loppujen lopuksi. Vittu, Pappa Betalar, ja Mä luulen olevani jotenkin kova jätkä. Voi vi..u teidän kanssa, pelkkiä amiksiahan te ootte.

Anonyymi kirjoitti...

Hehee, ottaapas se bisneksen menetys taas koville Laurilla :)

Ihan aikuisten oikeesti, milläs puistopartio siirtää sen väärin pysäköidyn auton paloauton edestä? 40€:n valvontamaksulla?....Vai tuleeko seuraavaan sopimuskylttiin ehto että väärin pysäköidyt autot hinataan PP:n lautatarhaan josta sen saa noutaa 150€:n käsittelykulua vastaan? Ja edelleen noudatetaan Suomen lakia? :)

Anonyymi kirjoitti...

Vaikka päätös perustui lakiin, näimme seuraukset jo uutisissa: Pelastusväylä, no mitä vittua, sakkoa ei saa, joten muiden henki ei minua kiinnosta.

Tätä varten on poliisi ja kunnallinen pysäköinninvalvonta, jotka voi soittaa paikalle. Poliisia etenkin kiinnostaa, kun puhelimessa mainitsee taikasanan "pelastusväylä".

Anonyymi kirjoitti...

Parkcomin sivuilta:

"Käräjäoikeus katsoi, ettei syntynyt sopimus kuitenkaan sido vastaajaa, koska käräjäoikeuden mielestä kysymys olisi tosiasiallisesti pysäköintivirhemaksun määräämisestä ja julkisen vallan käyttämisestä. Tämä ei pidä paikkansa, koska valvontamaksu perustuu vain yksityisoikeudelliseen sopimukseen.

Käräjäoikeus katsoi, että TLL28§:n 2 momentti kieltää yksityisoikeudellisen
valvontamaksun antamisen. Tämä käräjäoikeuden omaksuma kanta on kuitenkin
maanomistajan perusoikeuksien ja perustuslain 15§:ssä säädetyn omaisuuden-
suojan vastainen. Maanomistajan määräysvalta kuuluu perusoikeuksiin, joiden rajoitusten tulee perustua välittömästi Eduskunnan säätämään lakiin ja ilmetä laista tarkkarajaisesti ja täsmällisesti selkeänä kieltona, jollaista ei ole TLL 28§:n 2 momentissa eikä liioin missään muussakaan lainsäännöksessä.

Oy ParkCom Ab tulee valittamaan käräjäoikeuden päätöksestä hovioikeuteen. Tämä käräjäoikeuden päätös ei ole lainvoimainen. Tulemme jatkamaan liiketoimintaa normaalisti."

Mitä vittua? Jos oikeuden antama päätös ei ole lainvoimainen, niin mikä sitten on? Onko tässä nyt jotain mitä en ymmärrä? Ja voiko yritys edes julkaista tällaisia kannanottoja laillisesti?

Anonyymi kirjoitti...

Oikeusjuttu on erittäin mielenkiintoinen ja koko kuvio "harmaalla alueella".

Käräjäoikeuden päätös oli oikea ja odotettu, mutta ainakin tässä keskustelussa on painotettu liiaksi pelkkää häviötä. Spekulointi myös sopimuksen tosiasiallisesta syntymisestä olisi mielenkiintoista luettavaa.

Lisäksi Ihmetyttää tämä kaikki intohimo ja fanaattisuus, jolla asiaan Internetin eri palstoilla suhtaudutaan. Melkeinpä pelottavaa!

Itse toivon ja uskon, että asia johtaa lain säätämiseen; "laki yksityisestä pysäköinninvalvonnasta" tai jotain sinne päin.

tekn.yo

ps. Mistä vouhotatte kahden vuoden päästä kun laki on voimassa ja "PP" jatkaa toimintaansa?

Anonyymi kirjoitti...

Kyse onkin aivan eriasiasta sen jälkeen jos yksityisestä pysäköinninvalvonnasta säädetään laki demokraattisesti eduskunnan päätöksellä.

Nythän tämä "vouhottaminen" johtuu juuri siitä että halutaan yksityistä huijarifirmaa keräämästä rahaa toiminnalla joka on suomessa lain vastaista. Näinhän myös käräjäoikeus on nyt asian päättänyt.

Ymmärrätkö eron? Aiheettomia, varsinkaan laittomia maksuja ei pidä maksaa.

Anonyymi kirjoitti...

Tämän hetkinen Vantaan käräjäoikeuden päätös on VIIMEISIN oikeuden päätös asiassa. Ennen hovioikeuden päätöstä tämä päätös on juuri se johon autoilija voi vedota.

MIKÄLI SAATTE PERJANTAIN 14.12 JÄLKEEN VALVONTAMAKSUJA, TOIMITTAKAA NE TUTKINTAPYYNNÖN KANSSA POLIISILLE.

Anonyymi kirjoitti...

------- TIEDOTE --------

AUTOILIJAN, OMISTAJAN TAI HALTIJAN EI TARVITSE MAKSAA YHTÄÄN YKSITYISTÄ PARKKISAKKOA. ODOTTAKAA RAUHASSA HOVIOIKEUDEN PÄÄTÖSTÄ.

LIIMATKAA TIEDOTTEITA TÄSTÄ OIKEUDENPÄÄTÖKSESTÄ JOKAISEEN NÄKEMÄÄNNE PARKCOM/PARKPATROL/AUTOPARKKI KYLTTIIN. TIEDOTTEEN MALLI KOMMENTIN LOPUSSA.

MIKÄLI SAATTE PERJANTAIN 14.12 JÄLKEEN VALVONTAMAKSUJA, TOIMITTAKAA NE TUTKINTAPYYNNÖN KANSSA POLIISILLE.

MIKÄLI SAATTE PERJANTAIN 14.12 JÄLKEEN VALVONTAMAKSUJA, TOIMITTAKAA NE TUTKINTAPYYNNÖN KANSSA POLIISILLE.

MIKÄLI SAATTE PERJANTAIN 14.12 JÄLKEEN VALVONTAMAKSUJA, TOIMITTAKAA NE TUTKINTAPYYNNÖN KANSSA POLIISILLE.

------- TIEDOTE --------


Tulostakaa isolla:

14.12.2007 ANNETUN VANTAAN KÄRÄJÄOIKEUDENPÄÄTÖKSEN (tuomio 07/11275) MUKAISESTI YKSITYINEN PYSÄKÖINNINVALVONTA ON LAITONTA. TÄMÄN KYLTIN EHDOILLA EI OLE MERKITYSTÄ TAI OIKEUDELLISTA PÄTEVYYTTÄ!

Anonyymi kirjoitti...

Enpä kiellä sitä etteikö nykyinen lainsäädäntö kieltäisi yksityiset pysäköintivalvontamaksut, mutta eikö siinä nyt kuitenkin käytetä poliisin resursseja hieman hukkaan puhumattakaan ihmisten ajan tuhlauksesta jos pitää itse soittaa poliisi paikalle sakottamaan.

Varmasti valvontayhtiön palkkaama valvoja on aivan yhtä pätevä arvioimaan maksun tarpeellisuutta kuin poliisikoulun käynyt poliisi (ja ainahan sitä voi valittaa maksusta, mutta sitä varten puolin ja toisin pitää olla todisteita, kuten nytkin poliisin kanssa). Lakimuutosta peliin!

Lauriko pp:stä siellä huuteloo, mahtaa olla kivaa kun bisnes loppuu ja kovin paljon ei oo ystävii enää jäljellä ja velekojat ovat perässä.

Anonyymi kirjoitti...

Parkkifirmojen puolustajat!
En kiellä sitä etteikö pysäköinninvalvontaa pidä olla, ihan hyvä asia, että valvotaan.
Kyllä itseenikin harmittaa se, että lappu on auton ikkunassa, mutta pointti on se. Kun sen antaa poliisi tai kunnallinen laillistettu pysäköinninvalvoja, niin nuo sakkorahat menee kuitenkin yleishyödylliseen tarkoitukseen, eikä parkpatrolin tai muun pysäköintifirman omistajien taskuun.

Anonyymi kirjoitti...

Varmasti valvontayhtiön palkkaama valvoja on aivan yhtä pätevä arvioimaan maksun tarpeellisuutta kuin poliisikoulun käynyt poliisi

Jännä kommentti, nuo "valvojat" kun eivät ole saaneet mitään koulutusta aiheeseen ja toiminta on salamyhkäistä ja juostaan karkuun jos joku tulee paikalle. Ja kuten eräässä tapauksessa, vittuillaan autoilijalle ja ties mitä.

Nämä yksityiset pysäköinninvalvojat eivät edes auta pysäköintiehtojen noudatuksessa: Lappu ikkunaan ja seuraavaa uhria odottamaan ja jos kuljettaja näkee, niin huppu päähän ja piiloon. Kunnalliset pysäköinninvalvojat sentään opastavat autoilijaa hänen kyseenalaistaessa maksun, että mikä on väärin ja miten jatkossa tulisi toimia.

Syystäkin kunnallinen pysäköinninvalvoja on arvostettu.

Anonyymi kirjoitti...

Olen aina uskonut että suomessa on oikeus ja se on järkevä ja oikeudenmukainen, joka tuomitsee huijarit. On oikein, että pysäköinninvalvontaa on, mutta se tulisi myös jatkossa olla viranomaisten tuottama palvelu, mielelläni maksan pysäköintisakon, jos olen toiminut väärin, kun tiedän että sillä edistetään niitä asioita, joilla ehkäistään "jokelan" tragedioita" yms. yleishyödyllisiä asioita. Ettei minun euroni mene parkpatrolin ja parkcomin omistajille jotka edistävät omaa hyvinvointiaan.

Anonyymi kirjoitti...

Eipä tuo lain säätäminenkään kovin yksinkertaista ole. Laki pitäisi ilmeisesti säätää perustuslain säätämisjärjestyksessä, kuten eräät oikeusoppineet ovat epäilleet. Mahtaisikohan eduskunnasta löytyä tarvittavaa 2/3 määräenemmistöä lain hyväksymiseen? Toistaiseksihan asian puolesta on liputtanut vain Sampsa Kataja, jonka mukaan maksujen kiistämiset ovat perustuneet lähinnä "perusteettomiin väitteisiin". Tämänhän voi hölmömpikin todeta vääräksi kommentiksi Vantaan päätöksen jälkeen...

Anonyymi kirjoitti...

Laki on laki ja siihen on Laurinkin ja patrolkin tyytytminen.

Anonyymi kirjoitti...

Tuntuu että täällä kommentoivat PC yms. puolustelijat eivät ole asioista perillä tai jotain sellaista.

Tai ehkä he vain ovat itse PC tai muulla vastaavalla töissä.

Anonyymi kirjoitti...

Löytyhän se kuva viimein Lauri Mustosestakin, eli ParkPatrolin "hallituksen puheenjohtaja" ... hehe

Lauri Mustonen

Anonyymi kirjoitti...

Kaikki ne ihmiset, jotka täällä puhuvat, että sakottamaan pitää kutsua aina kunnallinen pysäköinninvalvonta: Voin teille kertoa, että ydinkeskustan ulkopuolella on ihan tyhjän kanssa soitella parkkipirkkoa paikalle. 90% tapauksista he eivät tule ja jos sattuvat tulemaankin, niin heitä saa odottaa noin kaksi viikkoa. Käytännössä siis valvontaa ei ole ollenkaan! Tämän päätöksen jälkeen ei ole mitään mahdollisuuksia valvoa pysäköintiä, joten autoilijoille käytännössä annettiin lupa pysäköidä autonsa minne he itse haluavat, ydinkeskustan ulkopuolella siis.

Anonyymi kirjoitti...

Kaikki ne ihmiset, jotka täällä puhuvat, että sakottamaan pitää kutsua aina kunnallinen pysäköinninvalvonta: Voin teille kertoa, että ydinkeskustan ulkopuolella on ihan tyhjän kanssa soitella parkkipirkkoa paikalle. 90% tapauksista he eivät tule ja jos sattuvat tulemaankin, niin heitä saa odottaa noin kaksi viikkoa.

Kunnallisen valvonnan määrä ja laatu on poliittisen päätöksentekokoneiston valittavissa. Lisää valvojia voidaan palkata helposti, kunhan vain perustetaan tarvittavat virat. Suosittelen yhteydenottoa kunnanvaltuutettuihin/kunnanjohtajaan/jne virkamieheen.

Anonyymi kirjoitti...

Pitää nyt muistaa ettei tarkoitus voi pyhittää keinoja. Yksityinen valvonta on tällä hetkellä LAITONTA, kysymys on siitä että oli tarkoituksena kuinka yhteinen hyvä tai miksi sitä haluaakin nimittää ei sen hyvän toteuttamiseksi pidä hyväksyä lain rikkomista. Jos halutaan yksityistä valvontaa se pitää säätää lailla.

Kyllä munkin tekee mieli tappaa kaikki pedofilit, se vasta olisikin yhteiseksi hyväksi, mutta saanko niin tehdä? Onko se laillista?

Anonyymi kirjoitti...

Hieman tarkkuutta nyt. Blogin kirjoituksessa esitellään useita faktoja, mutta lähdettä ei kerrota. Ilmeisesti kyse on kuitenkin keskustelupalstojen kirjoituksista?

Samoin jutun lopussa on pitkä lainaus (kursivoitu) jonka lähdettä ei kerrota. Onko teksti blogin pitäjän päästä, asiaa koskevasta uutisesta vai käräjäoikeuden papereista? Lähde pitää AINA kertoa.

Päätös sinänsä oli odotettu, mutta eihän se vielä ole lainvoimainen, kuten kommenteissa on väitetty. Jos ParkCom on ilmaissut tyytymättömyytensä ja toimittaa valituksensa hovioikeuteen valitusajan puitteissa, asian käsittely on kesken. Silloin ei auta kuin odottaa hovioikeuden päätöstä.

Anonyymi kirjoitti...

Ajelin tänään herttoniemen mcdonaldsin ohi ja huomasin, että ParkPatrolin pysäköinninvalvonta kyltit olivat hävinneet pihalta.

Onko maccari irtisanonut sopimuksensa puistopartion poikien kanssa?

Kuka tietää aiheesta lisää?

Anonyymi kirjoitti...

"Päätös sinänsä oli odotettu, mutta eihän se vielä ole lainvoimainen, kuten kommenteissa on väitetty. Jos ParkCom on ilmaissut tyytymättömyytensä ja toimittaa valituksensa hovioikeuteen valitusajan puitteissa, asian käsittely on kesken. Silloin ei auta kuin odottaa hovioikeuden päätöstä."

Joo, nyt on vähän puurot ja vellit sekaisin. Ei tässä vielä ole mitään päätetty. päätös ei todellakaan ole lainvoimainen. Hovioikeus katsoo tilanteen uudelleen, eikä todellakaan ole mitenkään ihmeellistä, että päätös on täysin käänteinen käräjäoikeuden päätökseen.

hiukan nyt malttia mukaan, ennen kuin aletaan liimailemaan mitään "laiton" tekstejä ja huutamaan isännöitsijöiden vastuuta. Vielä ei ole mitään ratkaisevaa tapahtunut.

Toivottavasti tulevaisuudessa, mutta vielä ei sovi liikaa hihkua.

Anonyymi kirjoitti...

Koko tuomio on saatavissa nyt täällä.

Anonyymi kirjoitti...

Samoin jutun lopussa on pitkä lainaus (kursivoitu) jonka lähdettä ei kerrota. Onko teksti blogin pitäjän päästä, asiaa koskevasta uutisesta vai käräjäoikeuden papereista? Lähde pitää AINA kertoa.

Voipi avata ne silmät, että näkee lukea tekstin lopussa olevan lähdeviitteen:

(Vantaan käräjäoikeuden tiedote annetusta tuomiosta 07/11275 14.12.2007)

Unknown kirjoitti...

Tammiston mäkkäriltä oli poistettu Parkpatrolin kyltit - kiinnitin huomiota kun äsken ohi ajoin. Samoin Spondan joltain pysäköintialueilta oli kadonneet parkpatrolin kyltit, osa oli peitetty hupuilla.

Mm. Pitäjänmäen Finnbodyn kyltit oli poistettu oitis. Siellä onkin Parkcomin valokuvaaja häärinyt aiemmin.

Eli monet firmat ovat heränneet nopeasti oikeuden päätökseen. Hieno juttu!

Anonyymi kirjoitti...

2 bad 4 LAURI BUAAHAHAHAHAH

muuta LAURI VENÄJÄLLE siellä ne liiketoiminta tavat on samatapaisia mitä sulla. gg.

Anonyymi kirjoitti...

Iltalehden jutussa Tom Ek kommentoi seuraavasti:

Oikeustappion kärsineen ParkComin toimitusjohtaja Tom Ek kertoo asian käsittelyn jatkuvan Helsingin hovioikeudessa.

- Tämä on alioikeuden päätös, jolla ei ole lainvoimaa. Jatkamme toimintaamme ihan normaalisti, Ek vakuuttaa.

- Päätös on tehty virheellisin perustein. Puurot ja vellit ovat menneet sekaisin. Ei poliisilla tai kunnalla ole toimivaltaa yksityisen omaisuuden alueella. Nyt puututaan perustuslaillisiin oikeuksiin.


Ai ettei poliisilla tai kunnalla ole toimivaltaa yksityisen omaisuuden alueella... eipä voi sanoa kuin että huh huh. Kuten käräjäoikeuskin taisi todeta, eräästä hallituksen esityksestä löytyy NIMENOMAINEN kannanotto siihen, että yksityisalueiden virheellistä pysäköintiä valvotaan ihan siinä missä yleisten tiealueiden pysäköintiä. Taitaa olla niin, että jää Tompalta ensi vuoden bonuspalkka saamatta...

Anonyymi kirjoitti...

Joukkokannelakihan on tullut voimaan ja viisaammat voisivatkin kertoa saadaanko se pätemään tällaiseen tapaukseen (karhutaan vanhat takaisin). Muistaakseni kuluttajaviranomaisen aloitteesta voidaan tätä lähteä ajamaan, mutta eikö ko. taho ole jo muutenkin ohjeistanut toimissa ParkComia vastaan? Korjatkaa jos olen väärässä...

Anonyymi kirjoitti...

Siis voi helvetti tota paskafirmaa. Sain reilu kuukausi sitten omalta parkkipaikaltani sakot, kun mulla ei ollut ikkunassa ParkComin vaatimaa tunnusta. Lähetin kirjeen johon liitin kopion parkkisopimuksesta. Kirjeessä vaadin tietenkin sakon tai siis valvontamaksun mitätöintiä, koska mulla kuitenkin kyseiseen ruutuun on lupa olemassa.

No eikös nyt tullut kirje jossa kertovat, että ovat päättäneet pitää maksun voimassa. Vituttaa tällä hetkellä aivan suunnattomasti. Ei ole edes mitään numeroa kirjeessä mihin soittaa ja kysyä, että mitäs helvettiä tämä nyt on. Kyllä tän firman touhuissa haisee niin vahvasti suuri kusetus, että ei tässä nyt oikein tiedä mitä tekis.

Ainakin Lassila Tikanojalle lähtee huomenna puhelu. Parkkisopimusta allekirjoittaessa ei kyllä ole ollut mitään puhetta mistään tämmöisen firman valvomisesta. Noita tunnuksia olen muissa autoissa nähnyt kyllä, mutta en ole omaani jaksanut hakea Lassila Tikanojan paskoista aukioloajoista johtuen.

Ei kyllä todellakaan nappaisi maksaa tuota maksua, koska maksan jo parkkipaikasta kohtuuttoman suurta kuukausimaksua 20 euroa.

Sanokaas joku neuvo miten tästä eteenpäin. Toivottavasti tekstistä sai jotain tolkkua tapahtuneesta. Vituttaa tällä hetkellä niin paljon, että ei oikein tiedä mitä kaikkea kirjoittaa. Kiitos mahdollisista neuvoista kuitenkin!!!

Anonyymi kirjoitti...

http://oikeusjakohtuus.blogspot.com/2007/08/
parkcom-sakottaa-perusteettomasti-oman.html

Anonyymi kirjoitti...

Näytää ParkCom siirtäneen maksunsa SVEA PERINTÄ SUOMI yhtiöllle. Maksumuistutuksessa on kuitenkin ParkCom Logo. Näytää siltä että ParkCom yritää rahastaa millä hinnalla hyvänsä.

Anonyymi kirjoitti...

Kenelle tuo kirjallinen ilmoitus tulee nyt tehdä, kun Svea on maksumuistutuksen lähettäjä? Kirjeessä ei ole lainkaan sähköpostiosoitetta, meneeköhän posti perille, jos osoittaa sen perinta@svea.fi?

Eihän ParkCom ole enää maksun saaja, kun ovat myyneet laskunsa Svealle, eikös silloin reklaamaatio kohdisteta heille?