Tiesitkö että lain mukaan yksityistä pysäköintivalvontamaksua ei tarvitse maksaa!
Lue lisää: Älä maksa yksityistä sakkoa!

tiistaina, joulukuuta 18, 2007

ParkCom Oy hävisi käräjäoikeudessa (3)

Vantaan käräjäoikeus antoi siis yksityistä pysäköinninvalvontaa koskevan päätöksensä 14.12.2007 (tuomio 07/11275). Asiasta uutisoitiin hyvin laajasti tiedotusvälineissä. Vantaan käräjäoikeuden tuomion mukaan yksityinen valvontayhtiö ParkCom Oy:llä ei ole oikeutta kirjoittaa yksityisoikeudellisia maksuja virheellisestä pysäköinnistä. Vaikka maksua nimitetäänkin valvontamaksuksi kyseessä on lain tarkoittama pysäköintivirhemaksu. Kyse on myös julkisen vallan käytöstä. Laki pysäköintivirhemaksusta (3.4.1970/248), tieliikennelaki (3.4.1981/267) ja korkeimman hallinto-oikeuden ennakkopäätöksen 1996-A-55 perusteella pysäköintivirhemaksun voi kirjoittaa vain poliisi tai kunnallinen pysäköinninvalvonta. Tuomion mukaan yksityinen pysäköintivirhemaksu on laiton eikä autoilijoiden tarvitse niitä maksaa. Tämä päätös koskee sellaisenaan myös muita yksityisiä pysäköintivalvontayhtiöitä kuten mm. ParkPatrol Finland Oy:tä, Autoparkkia ja ParkServiceä.

Todistustaakka

Valvontayhtiöt ovat toiminnassaan vuosia väittäneet ajoneuvon haltijan tai omistajan olevan vastuussa ajoneuvon kuljettajan tekemästä sopimuksesta. Tällainen tilanne on mahdollista silloin kuin maksua yritetään periä ajoneuvon omistajalta tai haltijalta joka kieltää olleensa ajoneuvon kuljettaja sopimuksen syntyhetkellä. Vantaan käräjäoikeus on yksiselitteisesti todennut todistustaakan olevan valvontayhtiöllä. Valvontayhtiön tulee näyttää toteen kuka on ollut ajoneuvon kuljettaja. Tähän he eivät tietenkään pysty.

"Käräjäoikeuden käsityksen mukaan näytön hankkiminen siitä, kuka ajoneuvon tosiasiallisesti on pysäköinyt, ei ole mahdotonta esimerkiksi henkilötodistelun avulla. Sen sijaan näytön hankkiminen liiketoimintana harjoitetun pysäköinninvalvonnan puitteissa on hankalaa ja varmaankin liiketaloudellisesti kannattamatonta. Tämä kantajan vaikeus ei kuitenkaan ole riittävä peruste todistustaakan kääntämiselle vastaajalle. Edelleen todistustaakan kääntäminen merkitsisi tosiasiallisesti sellaista sopimuksen ehtoa, että ajoneuvon omistajan tai haltijan tulisi valvontamaksulta välttyäkseen näyttää, että joku toinen oli autoa kuljettanut. Tällainen ehto olisi kuluttajansuojalain vastainen kuluttajan kannalta kohtuuton ehto. Todistustaakan kääntäminen olisi muutoinkin kuluttajansuojalainsäädännön periaatteiden vastaista. Näin ollen käräjäoikeus päätyy siihen, että kysymys ajoneuvon kuljettajasta on ratkaistava normaalin todistustaakkasäännön perusteella. Sopimukseen vetoavan kantajan on siten näytettävä vastaajan kuljettaneen autoa väitettyinä aikoina." (Vantaan käräjäoikeuden päätös 07/11275, 14.12.2007)

Valvontayhtiöiden viimeiset rimpuilut

ParkCom Oy on ilmoittanut valittavansa Vantaan käräjäoikeuden päätöksestä hoviin. Iltalehden haastattelussa ParkCom Oy:n toimitusjohtaja Tom Ek väittää oikeuslaitoksella menneen puurot ja vellit sekaisin. Myös ParkCom Oy:n kotisivuilta löytyvässä tiedotteessa yritetän kovasti perustella, ettei yksityisessä pysäköintivirhemaksussa ole kyse julkisen vallan käyttämisestä vaan yksityisoikeudellisesta sopimuksesta ja että käräjäoikeuden päätös on maanomistajan perusoikeuksien vastainen.

Hirressä ei ole kiva rimpuilla. Yksityisellä maanomistajalla on toki oikeus päättää pysäköinninehdoista tontillaan. Maanomistajan toimivalta ei kuitenkaan ulotu pysäköintivirheestä rankaisemiseen. Pysäköintivirheestä on säädetty erillinen laki pysäköintivirhemaksusta (3.4.1970/248). Lain ja ennakkotapausten perusteella pysäköintivirheestä rankaiseminen on osa julkisen vallan käyttöä ja lainsäädännön perusteella sellainen on pysäköintivirhemaksujen osalta säädetty vain poliisille ja kunnalliselle pysäköinninvalvonnalle. Lisäksi Suomen perustuslain 2 §:n 3 momentin mukaan julkisen vallan käyttö yleensä tulee perustua lakiin. Perustuslain 124 §:n mukaan julkinen hallintotehtävä voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle vain lailla tai lain nojalla, silloinkin vain tietyin edellytyksin eikä lainkaan, jos tehtävä sisältää merkittävää julkisen vallan käyttöä. Lain määräämä toimivalta koskee niin julkisia kuin yksityisiäkin alueita riippumatta siitä onko alue yksityisessä omistuksessa.

On myös harvinaisen selvää, että laissa säädettyä oikeutta tai velvollisuutta ei voi ohittaa tai muuttaa millään yksityisoikeudellisella sopimuksella. Lainsäädäntö itsessään on pakottava. Vaikka kyse olisikin autoilijan ja valvontayhtiön välille syntyneestä yksityisoikeudellisesta sopimuksesta pysäköinnin ehdoista, tällä sopimuksella valvontayhtiö ei voi ottaa itselleen oikeutta rangaista autoilijaa pysäköintisääntöjen noudattamatta jättämisestä, koska rangaistusvalta asiassa on säädetty laissa kuuluvan viranomaiselle. Karrikoiden voisi todeta, että vaikka sinut pahoinpideltäisiin sinun itsesi omistamalla tontilla ei tontin omistajuus sinänsä anna sinulle toimivaltaa rangaista pahoinpitelijää vaikka pahoinpitelijä olisi tähän antanut suostumuksensa. Oikeus ihmisten "rankaisemiseen" perustuu laissa erikseen viranomaisille säädettyyn oikeuteen julkisen vallan käytöstä. Tätä oikeutta ei voi yksityisoikeudellisin sopimuksin siirtää kenellekään toiselle.

Oli myös yllättävän hauska seurata 14.12.2007 perjantain uutislähetyksiä. Uutisissa vilahti ParkPatrol Finland Oy:n hallituksen puheenjohtaja Lauri Mustonen, joka yritti kovasti selittää mikä tilanne on Ruotsissa. Ehkä perusopetuksen kaltaisesti voisi todeta että Suomi ei ole enää osa Ruotsia ja Suomi on itsenäinen valtio ja omaa itsenäisen ja riippumattoman lainsäädännön. Myös Vantaan käräjäoikeudessa 28.11.2007 käydyn oikeudenkäynnin aikana kävi selväksi että analogia Ruotsin lakiin on hyvin heikko. Ruotsissa ei lainsäädännöllisesti johtuen ole mahdollista että samalla alueella voisi toimia sekä yksityinen että kunnallinen pysäköinninvalvonta. Suomessa tämä on kuitenkin periaatteessa mahdollista, tosin käräjäoikeuden päätöksen mukaan yksityistä pysäköinninvalvontaa ei voi edes olla olemassa.

Käytännössä autoilijalla olisi siis mahdollisuus saada esimerkiksi taloyhtiön pihasta sekä yksityinen valvontamaksu että kunnallinen pysäköintivirhemaksu samasta rikkeestä. Blogi tiedusteli asiaa kunnallisesta pysäköinninvalvonnasta. Mikäli kunnallinen pysäköinninvalvoja kutsutaan paikalle ja ajoneuvo on pysäköity virheellisesti, ajoneuvon kuljettajalle määrätään pysäköintivirhemaksu. Kunnallisen pysäköinninvalvonnan kannalta on yhdentekevää onko ajoneuvon omistajalle annettu yksityinen pysäköintivirhemaksu tai onko alue ennestään yksityisen valvonnan kohteena.

Helsingin poliisi on tehnyt myös tutkintapyynnön ParkCom Oy:n toiminnasta. Poliisin käsityksen mukaan julkisilla alueilla pysäköinnin valvonta kuuluu laissa säädetylle viranomaiselle. Kannattaa muistaa, että yksityisesti omistettu alue voi olla julkinen. Kauppakeskuksen pysäköintihalli tai marketin pysäköintialue on julkinen tila vaikka se olisi yksityisessä omistuksessa. Vantaan käräjäoikeuden mielestä tällä ei kuitenkaan ole merkitystä. Laissa säädettyä pysäköinninvalvontaa voi harjoittaa yksityisellä tai julkisella alueella vain laissa erikseen määrätty viranomainen.

Olen valvontayhtiöiden palvelujen tilaaja. Mitä minun pitäisi tehdä?

Vantaan käräjäoikeuden päätöksen perusteella toiminta on laitonta. Vaikka hovioikeuden päätöstä asiassa odotellaankin kehottaisin kaikkia valvontayhtiöiden palveluja hankkineita sanomaan valvontasopimuksensa välittömästi irti. Laittoman palvelun tilaajalla on myös vastuu. Kun hovioikeus aikanaan vahvistaa Vantaan käräjäoikeuden kannan on hyvinkin mahdollista että laittomaksi katsotun palvelun tilaajiin kohdistetaan oikeudellisia toimia. Tämä voi yksittäisille taloyhtiöille ja kauppiaille muodostua todelliseksi rasitteeksi.

Pitääkö yksityinen pysäköintivirhemaksu eli yksityisoikeudellinen valvontamaksu maksaa?

Ei tarvitse. Jokainen toki tekee maksamisesta tai maksamatta jättämisestä päätöksensä itsenäisesti. Viimeiset kaksivuotta ihmisiä on kuitenkin kehoitettu olemaan maksamatta kyseisiä yksityisoikeudellista pysäköintivirhemaksuja ja odottamaan asiassa oikeudenpäätöstä. Vantaan käräjäoikeuden päätös on nyt saatu ja valvontamaksu on todettu lainvastaiseksi. Vaikka ParkCom Oy on ilmoittanut valittavansa tuomiosta hoviin ja jatkavansa liiketoimintaa normaalisti kyse on silti autoilijan kannalta aiheettomasta maksusta. Maksusta jonka juridinen perusta on ollut hyvin epäselvä jo ennen Vantaan käräjäoikeuden päätöstäkin.

Entä jos kaikesta huolimatta saan yksityisen pysäköintivirhemaksun?

Kun olet saanut ensimmäisen maksumuistutuksen,

1. Tee vapaamutoinen kirjallinen reklamaatio maksusta ja totea että 14.12.2007 annetun Vantaan käräjäoikeuden päätöksen (07/11275) mukaan valvontayhtiöllä ei ole oikeutta kirjoittaa pysäköintivirhemaksua.

2. Tee poliisille tutkintapyyntö valvontayhtiön kirjoittamasta pysäköintivirhemaksusta. Myös Helsingin liikenneturvallisuusyksikön päällikkö on tehnyt tutkintapyynnön ParkCom Oy:n toiminnan laillisuudesta Helsingin poliisille, joten jatkossa myös kaikista 14.12.2007 jälkeen määrätyistä yksityisoikeudelliset pysäköintivirhemaksuista on syytä tehdä tutkintapyyntö. Lue aiheeseen liittyvä artikkeli.

3. Mikäli valvontamaksua yritetään periä perintäyhtiön toimesta tehkää kirjallinen reklamaatio jossa toteatte maksun olevan Vantaan käräjäoikeuden 14.12.2007 antaman päätöksen perusteella laiton. Kuluttajan kiistäessä saatava perintäyhtiön kuuluu hyvän perintätavan mukaisesti selvittää perittävän maksun aiheellisuus. Vantaan käräjäoikeuden päätöksen jälkeen perintäyhtiöllä ei ole muuta mahdollisuutta kuin odottaa hovioikeuden päätöstä. Mikäli maksua yritetään kiistämisestä huolimatta periä tehkää perintäyhtiöstä virallinen kantelu Etelä-Suomen lääninhallitukseen. Katso lisäksi oikeusministeriön artikkeli aiheesta mitä tehdä perintäyhtiöiden aiheettomien maksumuistutusten suhteen.

Yksityiset valvontamaksut eivät ole ulosottokelpoisia toisin kuin kunnalliset pysäköintivirhemaksut. Maksujen perimiseen tarvitaan aina oikeuden päätös. Luottotietoihin perinnällä on vaikutusta vasta kun maksu on ollut maksamatta vielä langettavan oikeudentuomion jälkeen. Asialla ei siis ole kiirettä. Lisää perintään liittyviä ohjeita aikaisemmasta artikkelista.

Mitä minun pitäisi tehdä kuluttajana tai autoilijana?

Tietoa Vantaan käräjäoikeuden 14.12.2007 antamasta päätöksestä tulee levittää asiallisesti ja painokkaasti. Valvontayhtiöiden palveluja tilanneisin kauppakeskuksiin, kauppiaisiin, yrityksiin ja taloyhtiöihin voi ottaa yhteyttä ja kertoa mielipiteensä asiasta.

Myös omalla toiminnalla voi vaikuttaa. Esimerkiksi Espoossa voi käydä mielummin kauppakeskus Isossa-Omenassa kuin kauppakeskus Sellossa. Itä-Helsingissä kauppakeskus Itäkeskus on parempi vaihtoehto kuin valvontayhtiöiden palveluja käyttävä Vuosaaren Columbus tai Itäkeskuksen Citymarket. Helsingin keskustassa ei missään tapauksessa kannata pysäköidä yksityisesti Autoparkki Nordean valvomalle City-Centren pysäköintialueelle, vaan kannattaa käyttää esimerkiksi Elielin tai Forumin parkkihalleja. Syökää pikaruokanne mielummin Hesburgerissa kuin valvontayhtiöiden palveluja käyttävässä McDonaldsissa jne.

Kauppiaat voisivat mennä itseensä ja miettiä kumpi on ongelmana pahempi? Pysäköinti vai kiukkuiset ja menetetyt asiakkaat? Kuka on ensimmäinen ja rohkea kauppias joka laittaa etuovelleen ilmoituksen: "Meillä ei yksityiset pysäköintiä valvo. Tervetuloa huolettomille ja rentouttaville ostoksille!"

Uutisissa 14.12.2007 Kauppakeskus Sellon johtaja kertoi kauppakeskuksen vakaasti harkitsevan ParkCom Oy:n palveluista luopumista. Toivottavasti puheet johtavat harkintaa pidemmälle ja myös muut seuraavat esimerkkiä. Blogi ei ole pystynyt varmistamaan tietoa, mutta blogiin tulleiden kommenttien perusteella useiden McDonalds ravintoloiden pihasta on poistettu valvontayhtiö ParkPatrol Oy:n kyltit.

Minusta on oikein että väärinpysäköiviä rangaistaan!

Olen täysin samaa mieltä. Fiksu ihminen on jo huomannut ettei kysymys ole väärinpysäköinnin suosimisesta, vaan siitä kenellä on oikeus rangaista pysäköintisääntöjen noudattamatta jättämisestä. Laki pysäköintivirhemaksusta lähtee siitä, että kyse on julkisen vallan käytöstä myös yksityisellä alueella. Oikeus rangaista on lain mukaan vain ja ainoastaan poliisilla tai kunnallisella pysäköinninvalvonnalla. Tarkoitus ei voi pyhittää keinoa. Yksityinen rankaiseminen, vaikkakin vain pysäköintivirhemaksun muodossa, on Suomessa laitonta ja moraalisesti ehdottoman tuomittavaa. Vaikka yksityinen valvontayhtiö tekisi mielestäsi kuinka hyvää työtä tahansa, ei lakia voi valvoa rikkomalla lakia.

Lopuksi

Vantaan käräjäoikeus teki asiassa odotetun ja oikean päätöksen. Yritykset harjoittavat Suomessa valitettavan usein toimintamallia jossa lainsäädännön vaatimuksille viitataan kintaalla. Yksityisen pysäköinninvalvonnan lisäksi hyvänä esimerkkinä on kuluttajalainsäädäntö. Monet kaupat ja yritykset toimivat tietämättömyyttään tai tietoisesti lain vastaisesti. Legendaarinen esimerkki on Philipsin välinpitämätön suhtautuminen kuluttajalainsäädäntöön. Kuluttajat ovat usein yksin ongelmansa kanssa eikä viranomaisista ole apua.

Yhteiskunnallinen moraali, lain kunnioitus ja eettiset arvot edellyttävät yhteiskunnalta valvontaa joka osoittaa selkeän kielteisen suhtautumisen lainrajoilla toimiviin yrityksiin. Vantaan käräjäoikeuden päätös on osoitus, että ainakin tällä kertaa järjestelmä toimi. Uskon että hovioikeus tulee päätöksessään olemaan täsmälleen samaa mieltä Vantaan käräjäoikeuden kanssa. Mikään muu tulkinta ei ole mahdollinen.

Vantaan käräjäoikeuden 14.12.2007 antama päätös on julkaistu netissä.

Aikaisemmat artikkelit

ParkCom Oy hävisi käräjäoikeudessa (2)
ParkCom Oy hävisi käräjäoikeudessa
Poliisi jätti tutkintapyynnön yksityisestä pysäköinninvalvonnasta
ParkCom Oy hävisi kuluttajariitalautakunnassa
Helsingin hallinto-oikeuden päätös koettelee yksityisen pysäköinninvalvonnan rajoja
"Oot sä vittu ajanut tän tähän ruutuun?"
ParkPatrol Finland Oy - Cloaca maxima
Autoparkki
ParkPatrol Oy:n asiakaspalvelu
ParkCom ja järvenpään prisma
McDonalds haluaa eroon lapsiperheistä?

93 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Parkkicommi häivisi siis todistustaakassa sekä oikeudesta kirjoittaa maksuja. Hienoa, siinä näkee miten yksi yritys voikin suoltaa puhdasta soopaa faktana.

Anonyymi kirjoitti...

Autoparkki muuten väittää ehdoissaan että vastuu on automaattisesti ajoneuvon haltijalla. Tämähän on tietysti täysin laitonta.

Anonyymi kirjoitti...

Sellon toimitusjohtaja Matti Karlsson on ainakin Ylen ruotsinkielisten uutisten mukaan todennut 14.12. julkaistussa artikkelissa, että "den privata parkeringsövervakningen är livsviktig för alla köpcentrum" eli siis että "yksityinen pysäköinninvalvonta on elintärkeää kaikille kauppakeskuksille."

Olenkos minä nyt sitten tyhmä - minä kun kuvittelin, että ne ovat asiakkaat, jotka ovat elintärkeitä...

Anonyymi kirjoitti...

Juuri tämän takia kannattaa jättää käymästä Sellossa. Kyseisessä kauppakeskuksessa kaikki muu on tärkeämpää kuin asiakkaat, kuten pysäköinninvalvonta. Joten kauppakeskusta ei asiakas kato sitten haittaa, pääasia että pysäköinninvalvonta toimii.

Kaikenlisäksi Sello kauppakeskuksen johtaja toteaa että laiton valvonta on heille elintärkeää ... Hmmm

Anonyymi kirjoitti...

Suomenkielisissä uutisissa toi Matti poika sanoi että yksityistä valvontaa pitää harkita.

Anonyymi kirjoitti...

Yksityisen pysäköinninvalvonnan tilaajat unohtavat oman vastuunsa laittoman palvelun käytöstä.

Mitä luulette että tapahtuu hovioikeuden päätöksen jälkeen kun käräjäoikeuden päätös vahvistetaan?

Valvontayhtiöt ovat konkurssissa ja varattomia koska rahat on pumpattu jo toisiin taskuihin. Autoilijat eivät saa rahojaan takaisin, mutta vastuu on myös palvelun tilaajalla kuten kauppakeskus Sellolla koskien niitä maksuja jotka on annettu Sellon alueella tai taloyhtiön hallituksella taloyhtiön alueella annetuista maksuista. Korvausvastuu voi olla valtaisa. korvausvaateet taloyhtiön hallitukselle voivat olla oikeudenkäyntikuluineen kymmeniä tuhansia euroja. Vastuu on henkilökohtainen.

Helpompi on nyt purkaa sopimukset eikä kaatua valvontayhtiöiden mukana.

Anonyymi kirjoitti...

Mika Saviarolle tuhannet kiitokset että taistelit vastaan. Vielä näköjään löytyy MIEHIÄ.

Kuluttariitalautakunta oli jälleen väärässä kaikissa tapauksissa. Olisi pitänyt miettiä syvällisemmin eikä valvontayhtiön kannalta.

AKE rikkoo lakia ja ihmisten tiesuojaa luovuttamalla ajoneuvon haltijan tietoja laittomasti toimiville firmoille varsinkaan kun haltija ei monesti ole edes sopimuksen osapuoli, vaan täysin ulkopuolinen henkilö.

Kuluttajavirasto voisi lopettaa nyhväämisen ja ottaa tiukemman otteen näihin huijarifirmoihin. Tässä jos missä on ryhmäkanteen paikka.

kauppiaat ... Oletteko te idiootteja? Karkotatte asiakkaat?

Tämä blogi. Kiitokset mielenkiintoisesta sisällöstä ja erityisesti siitä että olet pitänyt yksityissakot puheenaiheena. PS. Minäkään en koskaan osta Philipsiä!

Anonyymi kirjoitti...

Voisiko tänne vahvistaa missä paikoissa yksityinen valvonta on lopetettu?

Jos tammiston mäkkäriä ei puistopartio enää valvo niin voisin perheineni palata takaisin asiakkaaksi!

Anonyymi kirjoitti...

Puistopartio päivittää sivujaan. Etusivu on muutettu, mutta tuntuu muuten toimivan oikein mainiosti. esim. http://www.parkpatrol.fi/yhteydenotto.html

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Kiitoksia blogin ylläpidolle hyvistä artikkeleista, ja muistakaa, että kiusa se on pienikin kiusa, nimimerkillä "ostinpa muita kuin Philipsin hehkulamppuja".

Anonyymi kirjoitti...

Puistopartion pojilla on tainnut tulla pupu pöksyyn. Ensimmäisessä vaiheessa sivuja "päivitetään" pari viikkoa ja sen jälkeen "HTTP Error - page not found" ... hyvästit!

Anonyymi kirjoitti...

Ymmärtäähän nyt jokainen autoilija että yhtään valvonta maksua EI PIDÄ MAKSAA! Asiassa ei ole mitään riskiä. Jos parkcommi sattuisi voittamaan hovioikeudessa voitte maksaa maksun sen jälkeen, jos sittenkään. Tärkeintä on tyrehdyttää rahavirta noihin firmoihin. Kaatuvat konkurssiin ennen hovioikeuden päätöstä.

PS: Käykää jouluostoksilla niiden kauppiaiden luona jotka arvostavat autoilijoita!

Anonyymi kirjoitti...

Hankkikaa itsellenne joululahja ja ÄLKÄÄ MAKSAKO YHTÄÄN VALVONTAMAKSUA. Lauri ja Tom poika ovat olleet tuhmia, hyvin tuhmia. Aijai, pukki tuo vain piiskoja.

Anonyymi kirjoitti...

Tärkeintä on tyrehdyttää rahavirta noihin firmoihin. Kaatuvat konkurssiin ennen hovioikeuden päätöstä.

Toivottavasti olen väärässä, mutta ikävä kyllä moni mattimeikäläinen taitaa olla niin selkärangaton, että maksaa moiset laskut mitään kyselemättä.

Anonyymi kirjoitti...

Lainaus Parkcomin www.parkcom.fi sivuilta. "Vantaan kihlakunnansyyttäjä ja valtakunnansyyttäjä päätöksissään todenneet perimämme valvontamaksun laillisuuden"

Tämä nyt kertoo kaiken tämän firman toiminnasta. Eivät ole edes älynneet poistaa moista valhetta sivuiltaan.

Puistopartio on sentään älynnyt poistaa koko sivustonsa.

Kiitos blogi ja kiitos Saviarolle, nyt on selätetty yksityinen parkkipellefirma toiminta Suomessa.

Täytyy muistaa se, että ruottalaisia emme ole kuin myöskään samoin kuin emme ole norskejakaan. Olemme Suomalaisia ja meillä on vielä oma perustuslaki ja sitä valvovat viranomaiset.

Anonyymi kirjoitti...

MC Donalds Finland Oy on purkanut sopimuksensa Oy ParkPatrol Finlandin kanssa, Neste markkinointi Oy on purkamassa sopimuksensa ParkPatrolin kanssa.

Anonyymi kirjoitti...

Iltalehdessä tai -sanomissa kerrottiin kuinka autoilijat pysäköivät nyt Kallion virastotalolla miten sattuvat kun "parkkisakkoa" ei tarvii maksaa...Nyt olisikin kunnallisella pysäköinninvalvonnalla herkullinen paikka päivystää siellä pari päivää ja jakaa pikavoittoja. Siinä sitä oltais sormi suussa kun vouti tulee karhuamaan sakkoa "jota ei tarvii maksaa" :)

Anonyymi kirjoitti...

Seuraava reklamaatio on kaikkien vapaasti käytettävissä. Jos erehdyit maksamaan sakkofirmalle, niin täydennä tarkemmilla yksityiskohdilla (maksun numero, päiväys jne.) ja pistä postissa sakkofirmaan.

REKLAMAATIO

Arvoisa sakkofirma ParkXXXXXX Oy. Sain teiltä yksityisoikeudelliseksi valvontamaksuksi nimetyn tilisiirtolomakkeen, joka on kuitenkin Vantaan Käräjäoikeuden päätöksen (14.12.2007) mukaan tosiasiallisesti pysäköintivirhemaksu. Koska sakkofirmallanne ei ole oikeutta käyttää julkista valtaa, pyydänkin Teitä ystävällisesti palauttamaan aiheettomasti suorittamani pysäköintivirhemaksun, jota siis ei ollut määrätty lain edellyttämällä tavalla. Maksun viivästyskorkoineen voitte kätevästi suorittaa tililleni 123456-7890 viimeistään 31.12.2007.

Maksusuorituksen puuttuessa joudun käynnistämään oikeudelliset perintätoimet sakkofirmaanne kohtaan. Huomautan, että oikeudellisesta perinnästä saattaa aiheutua huomattavia kuluja, tosin senhän te siellä sakkofirmassa varmaankin jo tiedätte.

Ystävällisin terveisin

Anonyymi kirjoitti...

"Ei poliisilla tai kunnalla ole toimivaltaa yksityisen omaisuuden alueella"

Näin siis Tom Ek iltalehden haastattelussa...Siis jos oikeustaju on tuota luokkaa niin tervemenoa hovioikeuteen, voi olla tuomareilla naurussa pitelemistä kun kuuntelevat parkcommin perusteluja...

Anonyymi kirjoitti...

Lienee muuten näissäkin keskusteluissa jäänyt toteamatta, että tuo käräjäoikeuden päätös näyttäisi papereiden perusteella syntyneen kolmen tuomarin (=ammattilaisen) kokoonpanossa. Tuskinpa kolme lakimiestä ihan helposti päätyy täysin pöljäänkään lopputulokseen.

Tilastokeskuksesta löytyy muuten tiedot hovioikeuksien ratkaisujen muutostodennäköisyyksistä. Esimerkiksi vuonna 2006 Helsingin hovioikeuspiirissä on käsitelty 224 juttua kategorioista "0890 Muu velkasuhteeseen perustuva saatava", "0950 Muuhun palvelussopimukseen, toimeksiantoon t. työntulossopim. per. velkomus", "0990 Muu palvelussopimusta, toimeksiantoa, työntulossopimusta kosk. riita" ja "1990 Muu riita-asia" (valitsin nuo, koska en tiedä, mihin kategoriaan tämä sakkofirma-asia menisi). Näistä 224 tapauksesta 74 päättyi siten, että käräjäoikeuden ratkaisua ei muutettu lainkaan. 31 tapauksessa muutettiin vain perusteluja. 21 tapauksessa perusteluja ja lopputulosta muutettiin näytön uudelleenarvioinnin johdosta. 31 tapauksessaperusteluja ja lopputulosta muutettiin muusta syystä. 8 tapauksessa muutos koskee vain lopputulokseltaan ratkaisun epäolennaista osaa. 6 tapausta jätettiin kokonaan tutkimatta, 5 tapausta palautettiin käräjäoikeudelle. 20 valitusta raukesi, ja 20 valitusta "seulottiin kokonaan" (mitä se sitten tarkoittaneekaan...). Muitakin kategorioita lienee vielä olemassa, mutta kyllä tuosta aika hyvin selviää se, ettei hovioikeus ole mikään muutosautomaatti. Alle 25% valituksista johti siis lopputuloksen muutokseen.

Jos minulta kysytään, kuinka käy, niin veikkaan, että valitus menee kategoriaan "muutettu vain perusteluja". Mielestäni päätöksessä on kävelty kuluttajansuojalain yli siltä osin, että de facto on sovellettu käännettyä todistustaakkaa sen osalta, kuka autoa itse asiassa ajoi. Tärkein perustelu toiminnan julkisen vallan luonteesta tuskin muuttuu miksikään.

Tilasto muuten löytyy osoitteesta http://pxweb2.stat.fi/database/StatFin/oik/hovoikr/hovoikr_fi.asp (klikkkaa linkkiä "Hovioikeuksien toiminta 2002-2006", jonka jälkeen täytyy valita, mitä tietoa tilastosta haluaa hakea)

Anonyymi kirjoitti...

Kiitos tuosta, todella mielenkiintoista luettavaa.

Ei poliisilla tai kunnalla ole toimivaltaa yksityisen omaisuuden alueella (Tom Ek Iltalehdessä)

Siis mitä tämä ihminen ajattelee? Lause sinänsä on täysin absurdi. Kunnan alueella nimenomaan poliisilla ja kunnalla on toimivaltaa yksityisellä alueella ja yksityisen omistuksen piirissä. Esimerkkinä voi ottaa vaikka rakennusmääräykset ja julkisivuasetukset.

Anonyymi kirjoitti...

Puhumattakaan siitä että laki pysäköintivirhemaksusta, tieliikennelaki ja toi 96 korkeimman päätös kertovat selvästi että toimivalta poliisilla ja "kunnalla" on nimenomaan yksityisellä alueella.

Anonyymi kirjoitti...

MC Donalds Finland Oy on purkanut sopimuksensa Oy ParkPatrol Finlandin kanssa, Neste markkinointi Oy on purkamassa sopimuksensa ParkPatrolin kanssa.


Onko tämä faktaa vai mutuu?

Anonyymi kirjoitti...

Ainakaan Tammiston mäkkärissä ei Parkpatrolin kylttejä enää ole. Viereisellä A24:llä kuitenkin vielä on.

Anonyymi kirjoitti...

Kannattaa huomioida, että iso osa Mäkeistä on yksityisessä omistuksessa (eivätkä tuon McDonald's Finland OY:n). Näissä omistajat päättävät itse noista sopimuksista, eli joidenkin pihalla voi vielä olla kyltit.

Anonyymi kirjoitti...

Ote Parkcomin sivulta "Ratkaisukäytännössämme seuraamme hallinto-oikeuden luomaa oikeuskäytäntöä. Reklamaatiot käsitellään huolellisesti, tavoitteena oikeudenmukainen lopputulos."

Ote Helsingin Hallinto-oikeuden ratkaisusta: "Hallinto-oikeus siis katsoi, että vartijalla ei ollut pysäköinninvalvontaan liittyvää toimivaltaa, joten vartijan kirjoittama pysäköintivirhemaksu oli mitätön. Perusteena Helsingin hallinto-oikeus totesi, että julkisen vallan käyttö tulee perustua lakiin (perustuslaki 2§, 3 mom). Perustuslain mukaan (perustuslaki 124§) julkinen hallintotehtävä voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle vain lailla tai lain nojalla"

Oikeudenmukaiseen lopputulokseen päädytään siis ainoastaan silloin kun Parkcom lopettaa toimintansa kokonaan...?

Anonyymi kirjoitti...

Kävinpä tässä tänään huvikseni erään kaupan parkkipaikalla, joka oli kyltitetty ParkPatrollin kylteillä. Täytyy kyllä sanoa, että on ParkPatrollin onni, että oikeustapausta ei ole vielä puitu tämän kyseisen parkkipaikan suhteen, sillä niin älyttömät nuo kyltit siellä olivat.

Ensinnäkin sisääntuloväylällä on tietysti ParkPatrollin kyltti. Tämä kyltti on noin 10 sentin korkeudella maasta, koska liikennemerkkitolppa on muutoin täynnä kaikkia muita merkkejä. Mielenkiintoista olisi nähdä, kuinka syvällä auratussa lumikinoksessa tuo merkki talvella olisi.

Toisekseen, pysäköintialueen reunalle on merkitty "Pysäköintikieltoalue"-merkki. Siihen oli ripustettu lisäkilpi, jossa oli kellonajat 22-7 mustilla kirjaimilla sekä (19-7) mustilla kirjaimilla suluissa.

Näiden pysäköintikieltoaluemerkkien takana oli sitten erikseen merkitty varsinaiset parkkiruudut asianmukaisesti P-merkillä sekä pysäköintisuuntaa osoittavalla lisäkilvellä.

Mitä tästä sekamelskasta voi siis päätellä?

- ParkPatrollin merkki kieltää siis pysäköimästä ilman lupaa, ja siinä ilmoitetaan valvontamaksusta tavanomaiset löpinät.

- Pysäköintikieltoaluemerkki kieltää pysäköinnin kaikilta. En tosin koskaan ole nähnyt sellaista kellonajoilla varustettuna julkisella tiealueella, joten en osaa sanoa, voiko siihen noita kellonaikamerkkejä edes laittaa. Oletettakoon tässä, että voi.

- Tieliikenneasetus toteaa aluepysäköintikiellosta, että "Merkkien rajoittamalla alueella pysäköinti on kielletty. Alueen sisällä voidaan pysäköinnistä määrätä muuta erillisellä liikennemerkillä.

-Koska pysäköinnin sallivissa P-merkeissä (siis niissä erillisissä liikennemerkeissä) ei ole mitään rajoittavia lisäkilpiä, niillä pysäköinti on siis täysin sallittua kenelle tahansa. Tontinomistajan määräysvallassahan on siis sallia tai kieltää pysäköinti, ja P-merkeillä se on tässä nimenomaisesti sallittu.

-Pysäköintikieltoalueelle jää merkittyjen parkkiruutujen lisäksi neliömetrejä vain ajoväylille, jotka varmasti luettaisiin pelastuslaissa tarkoitetuiksi ajo/pelastusväyliksi, joilla pysäköinti on pelastuslain nojalla kielletty ilman mitään liikennemerkkejäkään. Pysäköintikieltoaluemerkki ei siis käytännössä tarkoita yhtään mitään, koska lopputulos olisi täysin sama ilman koko merkkiäkin.

-Kellonaikalisäkilvestä voi päätellä, että tarkoituksena on ilmeisesti ollut kieltää pysäköinti silloin, kun kauppa on kiinni. Tästä on kuitenkin unohtunut se, että sunnuntain kellonajat merkitään punaisilla numeroilla. Merkintä (0-24) punaisilla merkeillä olisi tosin hieman ongelmallinen sunnuntaina, jolloin kauppa on auki. (Tämä tietysti sellaisessa tapauksessa, jossa tuo kieltomerkki oikeasti tarkoittaisikin jotain)

-Sokerina pohjalla tuo aluepysäköintikielto on merkitty keskimmäisen ajoväylän päähän. Viereinen ajoväylä ei sisällä tätä merkkiä. Ajoreitistä siis riippuu, ajaako kuljettaja koskaan merkin ohi vai ei.

Summa summarum. Pihalla olevat kieltomerkit on selvästi asentanut joku, jolla ei ole ollut yhtään mitään ymmärrystä liikennemerkeistä. Lopputulos on se, että pysäköinti on parkkiruuduissa sallittua kaikille rajoituksetta sekä kielletty ajoväylillä kaupan ollessa kiinni arkisin ja sunnuntaina (liikennemerkin nojalla) sekä kaikkina muinakin aikoina (pelastuslain nojalla).

Koska pysäköinti parkkiruutuun ei ole kiellettyä, ParkPatrollilla tai kunnallisella valvojalla ei olisi todellakaan mitään asiaa kirjoittaa mitään lappuja kenellekään. Ajoväylillä pysäköinnin kieltää pelastuslaki, ja sitä valvoo poliisi sekä kunnallinen valvoja.

Hienoa toimintaa ParkPatrol. Tämä esimerkki löytyy muuten Olarin Prisman kattoparkista. Jos näiden yksityisten firmojen tieliikennelain tuntemus on tätä tasoa, niin eipä tarvitse ihmetellä, miksi mm. Vantaan käräjäoikeus ei suhtautunut toimintaan kovinkaan myötämielisesti...

Anonyymi kirjoitti...

Minä luulin jo hetken että Itäkeskuksen Citymarketin parkkipaikka on vapautettu ParkComin kylteistä, koska Shellin suunnasta tultaessa ei ole yhtään parkcom kylttiä näkyvillä. Parkkialueelle voi siis rauhassa ajaa auton, kävellä vaikka Toyotalle ja missään vaiheessa ei tule vastaan yhtään parkcom kylttiä. Kun ottaa huomioon että tieliikennelaissa ei ole mitään sellaista vaadetta autoilijalle selvittää pysäköinninehdot kuten parkcom väittää, niin onpahan touhua. Tämä nimenomaan osoittaa että toiminnan tarkoitus on yrittää vain rahastaa. Nyt kun kylttejä on häipynyt, kukaan ei käy niitä korjaamassa. Tosin viime perjantaisen jälkeen turha edes käydä.

Anonyymi kirjoitti...

Parkcomsucks-sivulta lainattua.
Hyvät naurut sain, saakaa tekin.
terve,


HAHAHAHAHAHAHAHAH!

sainpahan isot naurut.

Teille autoleville pitäisi aina olla omat lait ja oikeudet.

Huomaa sivuston sävystä, että kyseessä ei ole mikään aito yritys muuttaa pk-seudun pysäköinti- ja autoilu kulttuuria paremmaksi, vaan provosoida muita rattiraivoisia tekemään asioita joita järkevät ihmiset ei tee. Esimerkiksi pysäköi palotielle estämään hälytysajoneuvojen kulkua tai varaa kaupassa asiointiin tarkoitettua paikkaa työpäivänsä ajaksi, kun ei muka ole varaa parkkeeraa maksulliseen paikkaan vaikka alla on useita tuhansia euroja.

sivuston esimerkit on reilusti liioiteltuja ja tarkoitushakuisia. Jos pysäköinninvalvojat todella toimisivat kyseisellä tavalla, ei varmaankaan yksikään firma pitäisi sellaisia kusipäitä työsuhteessa. Ja he eivät varmaan nimittele sinua, hyvä autoilija, vaikka kuinka häiritsisit heidän työtään.

Minulla on sinulle erittäin hyvä ehdotus: Osta bussilippu!

itse käytän julkista liikennettä päivittäin ja siinä ei mätä kuin se että kyrpäotsaiset yksityisautoilijat ruuhkauttaa yksin 5 hengen autoillaan kaikki tiet.

ystävällisin, mutta toivottavasti ajatusta herättävin terveisin...

ainiin en löytänyt nimeäsi sivustolta, etkö olekaan oikealla lain puolella olevalla asialla?ParkComSucks vastaa

Sivujen tiimoilta on toki tullut myös negatiivista palautetta, joskin äärimmäisen vähän. Mutta kun palautetta antaa todellinen idiootti, niin pakkohan siihen on vastata.

Ensinäkin, meillä on myös sinulle ehdotus: käy edes peruskoulun ala-aste, niin opit mahdollisesti muutaman perusasian, kuten oikeinkirjoituksen alkeet. Tosin kaltaiseltasi imbesilliltä moista taitaa olla turha odottaa. Toiseksi, mekään emme en löytäneet viestistäsi sinun nimeäsi, paitsi jos se on todellakin Fellow wolfly. Siinä tapauksessa sinua ei käy tyhmyydestäsi sättiminen, vaan on pikaisesti tutkittava, onko jompi kumpi matoaivoisista vanhemmistasi apina. Läpipöljän turhanpäiväisen mussutuksesi varsinaista sisältöä emme viitsi kommentoida, sitä kun ei mielestämme ole.
Kanssaparkkeeraajan kirje 17.10.2006
Erittäin hauska sivu. Hymyilin kun luulin että sivu oli kirjoitettu
kieli poskella,mutta todellinen naurun remakka alkoi kun huomasin
että joku maalainen oli alkanut tosissaan pitää tällaista sivua.
Ilmeisesti tämä ilmiselvästi maaseudulta Helsinkiin muuttanut
humoristi haluaa parkkeerata sitä ammattikoulussa korjattua
nissanin peltiromua ilmaiseksi. Tosiasia on että Helsingissä joutuu
maksamaan parkkimaksun, ilmaisia parkkipaikkoja ei ole. Kokeile
parkkeerata se auto vaikka Hietaniemen hautausmaalle. Minkälainen
sivu siitä sitten tulis, www.helsinkinpysakoinninvalvontasucks.com
vai?(huomaa tahallinen kirjoitusvirhe, nehän tuonne sivulle kyllä
sopii). Yksityisiä parkkipaikkoja valvotaan siksi tarkempaan koska
joku maksaa omasta paikastaan aika vitusti vuodessa. Olen itse
parkkeerannut autoani n.10v Helsingissä ja maksanut sakkoja.
Nykyisin maksan parkkimaksun. Maksa se sakkos pois ja lopeta se
valittaminen tai painu sinne pihtiputaalle takaisin. Jos ei oo
rahaa maksaa parkkimaksuja ja niin mene köyhä töihin ja lopeta
töitä tekevien ihmisten kiusaaminen, ai niin, kyllä minun
mielestäni kaikilla parkkipaikoilla on kyltit jossa lukee
minkälainen parkkipaikka on kyseessä, kannattaisi sun opetella
varmaan lukemaankin.

Terveisin,

Kanssaparkkeeraja

Anonyymi kirjoitti...

sori oli copy/paste toiminnossa jotain ongelmaa, mutta nyt tulee loppuosa.
ParkComSucks vastaa

Hyvä kanssaparkkeeraaja,

Ihailen taitoasi päätellä asuintaustani, sinulla on varmaan kristallipallo. Olen todellakin kotoisin maalta, en tosin Pihtiputaalta, vaan pienestä kylästä Hämeestä. Sittemmin asuin 20 vuotta Tampereella, mikä toki sinun vinkkelistäsi on maaseutua. Pääkaupunkiseudulla olen asunut vasta muutamia vuosia, joten olen varmasti sinuun verrattuna kaupunkilaisena surkea noviisi. Kristallipallossasi on kuitenkin naarmuja. En halua parkkeerata ammattikoulussa korjattua Nissan peltiromua ilmaiseksi, sillä autoni ei ole Nissan, vaan aivan toisen merkkinen ja vuoden vanha, eikä siis mikään romu. En pysäköi muutenkaan ilmaiseksi siellä, missä pysäköinnistä peritään maksu. Mutta en ymmärrä, miksi minun pitäisi kokeilla Hietanimen hautausmaalla pysäköimistä, sillä luulisin sen olevan kiellettyä. Jos näin ei kuitenkaan ole, korjannet tietoni, niin voin opastaa Ruoholahteen oikeustalolle pyrkivät asiakkaat pysäköimään Hietaniemeen, mistä kävelee Ruoholahteen muutamassa minuutissa. Näin vältytään ParkCom:n kirjoittamilta maksuilta (ellei ParkCom sitten valvo Hietaniemen hautausmaata).

Köyhä saatan olla siinä mielessä, että velkaa on paljon, kuten useimmilla talollisilla. Olen kuitenkin vasten saamiasi tietoja töissä ja minulla on ihan hyvä palkka. Minulla on myös varaa maksaa pysäköintimaksuni ja niin myös teen. Osaan myös lukea ongelmitta. Sinusta poiketen osaan myös kirjoittaa, sillä minun kirjoituksessani ei ole välimerkki- tms. virheitä, kuten sinun kirjoituksessasi.

Osaat tietenkin lukea, mutta sinulla on hiomista lähinnä luetun ymmärtämisessä, tai sitten olet vain yksinkertaisesti tyhmä. Tämän sivun tarkoitus ei nimittäin ole maksullisen pysäköinnin vastustaminen kuten olet ymmärtänyt, vaan voimakas kritisointi mielivaltaisella tavalla viraston parkkipaikalle pysäköivien autoilijoiden rahastajaa, ParkCom:ia kohtaan.

Ystävällisin terveisin,

ParkComSucks

ps.

En ole saanut ParkCom:n pysäköintimaksua, vaan toimintani moottori on se harmi, mitä vilpittömät autoilijat silmieni nähden kokevat.

Anonyymi kirjoitti...

näköjään finito parkcom ja parkpatrol.

Anonyymi kirjoitti...

Kuinka niin?

Anonyymi kirjoitti...

Toi www.parkpatrol.fi sivust tosiaankin on koominen. Etenki se nössön näkönen kundi punaisessa pusakassaan etusivulla. Mikä v*ttu on pysäköinnin TARKASTAJA? :D

Anonyymi kirjoitti...

Voisko joku puistopartion työntekijä kertoa vieläkö liksaa juoksee vai onko paikka kiinni?

Anonyymi kirjoitti...

On se vaan surkeeta.

Puuttumatta homman laillisuuteen niin mitä esim. taloyhtiöiden muka pitäisi tehdä? Asukkaat + heidän vieraansa pysäköivät pihat tukkoon, miliisi ei ehdi paikalle sakottamaan eikä edes kiinnosta. Ne jotka tästä kärsivät ovat kunnolliset ihmiset joita kaiken maailman hampuusit pitävät pilkkanaan.

Jos tuota ajattelee pidemmälle niin esim. messukeskuksen pysäköintimaksuja on ihan turha jatkossa maksaa kun ei siitä seuraamuksia tule

Anonyymi kirjoitti...

>Ote Parkcomin sivulta >"Ratkaisukäytännössämme seuraamme >hallinto-oikeuden luomaa >oikeuskäytäntöä. Reklamaatiot >käsitellään huolellisesti, >tavoitteena oikeudenmukainen >lopputulos."

No aika mielenkiintoinen tuo Parkcomin käsitys asiasta. Siis he väittävät solmivansa yksityisoikeudellisen sopimuksen pysäköijän kanssa, mutta mitä ihmettä ne sitten vetoavatkin hallinto-oikeuden oikeuskäytäntöön. Eihän hallinto-oikeus mitään yksityisoikeudellisia asioita käsittele.

Eli suomeksi sanottuna: tässäkin tapauksessa selvästi Parkcomilla leikitään viranomaista, vaikka ei sellaisia olla.

Anonyymi kirjoitti...

>Nyt kun kylttejä on häipynyt, >kukaan ei käy niitä korjaamassa.

Toinen huvittava juttu on ollut Parkcomin kyltti Itäkeskuksessa, Puotilan metroaseman välittömässä läheisyydessä. Villiviini nimittäin on tykästynyt kasvamaan tuon kyltinkuvatuksen päällä, ja alkusyksystä enää kolmannes kyltin pinta-alasta oli nähtävissä. Eivätpä Tomit ja Laurit ole käyneet kitkemässä villiviinejä Itä-Helsingissä...

Anonyymi kirjoitti...

>Puuttumatta homman laillisuuteen >niin mitä esim. taloyhtiöiden >muka pitäisi tehdä? Asukkaat + >heidän vieraansa pysäköivät pihat >tukkoon, miliisi ei ehdi paikalle >sakottamaan eikä edes kiinnosta

Puuttumatta homman laillisuuteen niin mitä esim. omakotitalon omistajan tai Helsingin yöllisellä kadulla liikkujan pitäisi tehdä? Eikun mutka ja pesäpallomaila mukaan vaan, ja oikeus omiin käsiin?

Anonyymi kirjoitti...

"Puuttumatta homman laillisuuteen niin mitä esim. taloyhtiöiden muka pitäisi tehdä? Asukkaat + heidän vieraansa pysäköivät pihat tukkoon, miliisi ei ehdi paikalle sakottamaan eikä edes kiinnosta"

Ilmoita poliisille ja mainitse taikasana "pelastustie".

Tosin meidän kerrostalon pihalla pihapysäköinti ei ole koskaan ollut ongelma, johtuu varmaan siitä että pelastustien lisäksi mitään ylimääräistä tilaa ei ole ja talon "vanhemmat naishenkilöt" pitävät tehokkaasti huolta että kukaan ei jätä autoa pihaan kuulematta siitä.

Anonyymi kirjoitti...

Kaupunkiasumiseen kuuluu aina pieni määrä sopeutumista. Kerrostaloasunnossa joutuu sopeutumaan siihen, että naapurista voi kuulua ääniä tai että ruuan käryä voi tulla rappukäytävään. Samoin pihalla on muita ihmisiä, joilla on autoja, ja joskus ihmiset pysäköivät niitä väärin. Jos ei halua sopeutua, niin suosittelen asunnon ostamista kaukaa maaseudun rauhasta. Siellä tosin päivän puheenaihe on se, että tiellä tuli vastaan toinenkin auto.

Jos kunnallinen pysäköinninvalvonta ei toimi riittävän hyvin, niin suosittelen lämpimästi yhteydenottoa kunnanvaltuutettuihin. Heidän päätösvallassaan nimittäin on sen tehostaminen. Kunnan pysäköinninvalvonnan kirjoittamien lappujen hyvä puoli on myös se, ettei niiden lainmukaisuutta tarvitse arvuutella, ja ne menevät ulosottoon varsin nopeasti ilman mitään nokan koputtamista.

Anonyymi kirjoitti...

Jouluruno

Lauri se on huijari aivan uskomaton.

parkkipatrolli on Laurin firma ihan korvaamaton.

Loppui toiminta kun on aivan kun se on laiton.

Autoilijat voitti Laurin firman tuomiopäivä koitti.

Anonyymi kirjoitti...

itse käytän julkista liikennettä päivittäin ja siinä ei mätä kuin se että kyrpäotsaiset yksityisautoilijat ruuhkauttaa yksin 5 hengen autoillaan kaikki tiet.

Ja se, että sinä ja kaltaisesi kulkevat samoilla välineillä. Kiitos, mutta ei kiitos. En halua nääs kirppuja..

Anonyymi kirjoitti...

Myös Autoliitto on herännyt tähän asiaan, ja kehottaa vaatimaan ParkComilta maksut takaisin.

On hienoa, että myös Autoliitto kiinnittää asiaan huomiota.

http://www.autoliitto.fi/?x20043=2472786

Anonyymi kirjoitti...

Tuo on hyvä uutinen, ilmeisesti koskee myös puistopartion firmaa eli parkpatrolia ja muitakin samaa huijaustoimintaa pyörittäviä yrityksiä.

Anonyymi kirjoitti...

Autoliiton sivulta:

"Koska tuomio ei ole vielä lainvoimainen, ja oikeustila on edelleen epäselvä, Autoliitto kehottaa jäseniään reklamoimaan saamansa valvontamaksut sekä maksamaan tarvittaessa maksun ns. ehdollisena eli kiistäen maksun perusteen. Tällä tavoin jäsen välttyy mm. viivästyskorkoseuraamukselta, jos käräjäoikeuden päätös muuttuu Oy ParkCom Ab:n hyväksi ylemmissä oikeusasteissa."


Vekkulia on kyllä maksaa edes ehdollisena. Jos tuomio pitää ylemmissä asteissa, niin on todennäköistä että maksaneet, myös ehdollisesti, (mitä se sitten tarkoittaakaan) jäävät yhtiön varattomaksi hakeutuessa ns. lehdellä soittelemaan. Ilkeämieliset voisivat jopa ajatella että kyseisissä parkkipaisefirmoissa omaisuutta on alettu hmmm... suojata. Temppu voidaan tehdä esimerkiksi kuoriyhtiöllä tai vastaavalla veivauksella. Konkurssissa tavalliset velkojat, joihin lukeutuisivat myös ehdollisesti maksaneet, ovat saamapuolella ihan viimeissä desiilissä kun isot hakevat omansa pois.

Anonyymi kirjoitti...

28.11 käydyssä oikeudenkäynnissä parcomilla oli kaksi todistajaa jotka kertoivat toiminnan olevan vahvasti tappiollista. Onko yllätys? Viime vuonna tuli voittoa mutta nyt yllättäen oikeudessa kerrotaan toiminnan olevan tappiollista. Kyse on varautumisesta tulevaan. Yhtään korvausta ei saa konkurssipesästä koska rahat on pumpattu jo toisiin taskuihin.

Olen blogin kanssa samaa mieltä että yhtään maksua EI pidä maksaa. Jos huono munkki käy niin voi maksaa hovioikeuden päätöksen jälkeen mikäli parkcom sattuisi voittamaan. Vaikka parkcom voittaisi hovissa silti kyse on yhdestä tapauksesta. Valvontayhtiön on silti haastettava muutkin maksamattomat oikeuteen, joten aikaa on kyllä maksaa. Kyse on edelleen yksityisoikeudellisesta sopimuksesta jolle ei tule mitään yleistä lainsuojaa, vaan jokainen tapaus on ratkaistava oikeudessa erikseen. Jatkossa se on tietysti helpompaa jos ennakkotapauksessa parkcom on voitollinen.

Älkää maksako, aikaa on odottaa. Pääasia ettei valvontayhtiö saa rahojaan.

Kun parkcom häviää hovioikeudessa ja todetaan varattomaksi, rahojaan voi alkaa vaatimaan myös palvelujen ostajilta, kuten taloyhtiöiltä ja kauppakeskuksilta. Kysehän on laittoman palvelun käyttämisestä jolloin vastuu on myös kyseisten palvelujen tilaajilla.

Minä ilmoitin jo kirjallisesti talohallitukselle ja isännöitsijälle että hovioikeuden päätöksen jälkeen haen rahani vaikka oikeusteitse taloyhtiöltä. Lakimiehen mukaan isännöitsijä ja talohallituksen jäsenet ovat henkilökohtaisesti vastuussa laittoman palvelun käytöstä ja siten myäs siitä saadusta laittomasta hyödystä.

Anonyymi kirjoitti...

Onko kenelläkään tietoa, faktaa, vieläkö puistopartio on toiminnassa?

Anonyymi kirjoitti...

Jouluaattoillan päätteksi kuljin ohi Katajanokan Neste-aseman. Pukki ei aiemmin illalla tuonut lahjoja, mutta asemalla nähty kävi kyllä mainiosti joululahjasta.

Skattan Nesteen pihassa olleet ParkPatrolin kyltit olivat poistuneet pysäköintikieltomerkkien alapuolelta. Yksi PP:n ukaattinen ilmoituskyltti oli vielä unohtunut siihen huoltamon bensasäiliöiden täyttöpisteen kohdalle, johon kukaan fiksu ei kuitenkaan pysäköi.

Hassu juttu, koska eikös se Mustosen Lauri ollut juuri kyseisen huoltamon yhteydessä olevan kahvion (varaton) omistaja? Siellä pitäisi kyllä käväistä joulukahvilla, kenties pullakin maistuisi! Samalla voisi jutella mukavia Laurin kanssa, hänellä on varmaankin ollut ankea joulu ja muutenkin paha mieli koko viikon.

Anonyymi kirjoitti...

eli tarkoitanee ettã puistopartio on historiaa

Anonyymi kirjoitti...

ParkPatrolin nettisivut edelleen päivityksessä. Joko Laurilta jäi maksu maksamatta tai sitten firma on oikeasti konkassa.

Anonyymi kirjoitti...

Laurin Firma on kaput. Parkcom seuraa perässä.

Anonyymi kirjoitti...

Tositarina jouluviikonlopulta: Numeroidulle tolppapaikalle oli pysäköinyt naapurin vieras niin ettei paikasta maksava voinut sitä käyttää. Huoltomiehen pyynnöstä ja lapusta huolimatta autolla oli selvästi jopa käyty reissulla mutta pysäköity sitten takaisin toisen paikalle. Poliisin kommentti virka-apupyyntöön "jos saamme omistajan puhelimella kiinni pyydämme siirtämään, paikan päälle emme tule". Siis haloo! Mitä tuohonkaan enää voisi todeta?
Kyllä tällä palvelulle tilausta on, odotan innolla lakimuutoksia jotka mahdollistavat toimininnan ilman ongelmia.
Ajatusleikki: Jos kylteissä lukisikin "pysäköintimaksu 40,-e pysäköidessäsi merkitsemättömille paikoille" jolloin pihaa voisi verrata parkkihalliin?
Älkää nyt suuttuko, mutta ei tästä systeemistä ole kukaan lainkuuliainen ja muut huomioon ottava autoilija maksumieheksi joutunut vaan ne, jotka omasta mielestään saavat tehdä mitä lystäävät. Ihan kuten tuo esimerkkini autoilija. Jos olisi ollut omalla paikallani en varmasti olisi ollut yhtä kärsivällinen kuin nyt asiasta kärsinyt, hatunnosto hänelle ja odotellaan, että taloyhtiöiden oikeus määrätä omasta pihastaan voittaa!

Anonyymi kirjoitti...

Anonyymi voisi keksiä paremman vedätyksen. Jos naapurilla on vieras, niin naapurikin varmasti on paikalla ja uskoo puhetta. Rohkeasti vain soittamaan naappurille. Ja voihan sitä ottaa virheellisesti pysäköidyn rekkarin perusteella yhteyttä myös auton omistajaan ja sanoa asiasta.

Sitä paitsi, asiahann ei sinulle edes kuulu jos kyseessä ei ole sinun paikkasi.

Anonyymi kirjoitti...

Ajatusleikki: Jos kylteissä lukisikin "pysäköintimaksu 40,-e pysäköidessäsi merkitsemättömille paikoille" jolloin pihaa voisi verrata parkkihalliin?

Ei mene läpi. Jos luet tuon Vantaan käräjäoikeuden päätöksen, saatat törmätä ilmaisuun "...sitä vastaamaton oikeudellinen muoto..."

Parkkisakko on parkkisakko, kutsuttiinpa sitä miksi tahansa. Sitä paitsi: parkkimaksun suorittamatta jättämisestä seurauksena on virallinen pysäköintivirhemaksu.

Anonyymi kirjoitti...

Numeroidulle tolppapaikalle oli pysäköinyt naapurin vieras niin ettei paikasta maksava voinut sitä käyttää.

Puhko renkaaat, ei pysäköi toiste. Kokemusta on.

Anonyymi kirjoitti...

Huomasinpa tuossa, että Narmer Ky:n toiminta on kaupparekisteritietojen mukaan lopetettu. Tämä tarkoittaa sitä, että jos joku haluaa vaatia Narmer Ky:n aikaisia maksujaan takaisin, vaatimus on kohdistettava suoraan yhtiön vastuuhenkilöille eli ilmeisestikin Laurille itselleen.

Anonyymi kirjoitti...

Puhko renkaaat, ei pysäköi toiste. Kokemusta on

Eikös tässä juuri olla keskusteltu toimenpiteiden laillisuudesta... tässä se pointtini olikin, kenenkään ei pitäsi joutua tappelemaan omasta pysäköintipaikastaan josta vielä maksaa rahaa. Jotkut vaan ovat niin paksupäisiä etteivät välitä muista.

Tosiasia on, ettei poliisilla ole resursseja/mielenkiintoa lähteä ratkomaan yksityisalueiden pysäköintiongelmia. Toisaalta myös miksi verorahoilla pitäisi kustantaa yksityisalueiden pysäköinninvalvonta! Selvät ohjeet ja käytännöt vaan kehiin niin homma pelaa.

Ikävä kyllä osa meistä ei usko ennenkuin joutuu maksamaan. Monelle pääkaupunkiseudun taloyhtiölle yhteistyö Parkcomin kanssa on tuottanut halutun tuloksen, pihat on saatu tyhjäksi autoista. Näille yhtiöille päätöksestä ei ole kuin haittaa.

Eikä tässä ole vedätyksestä kyse, tehkää vaikka kysely palveluja käyttäneille isännöitsijöille, ei varmaankaan tule negatiivista kommenttia kovinkaan paljoa. Se negatiivinen tulee vaan niiltä, joille se maksulappu tuli eivätkä sen vertaa pysty menemään itseensä että myöntäisivät olleensa autollaan väärässä paikassa ihan tieten tahtoen.

Ei meistä kukaan ylimääräisistä laskuista pidä, lappuliisankin ammatti lienee niitä eniten vihattuja vaikka jokainen tietää pysäköidessään miten voi käydä jos ei maksa. Kyllä sitä itsekin sakkolapun lukee suurennuslasilla josko siinä vaikka olisi rekisterinumero väärin kirjoitettu että pääsisi pälkähästä.

Anonyymi kirjoitti...

Saman kokemuksen omaava Hesasta, eli joku oli parkkeerannut autonsa minun parkkipaikalle, soitin Rekkarin mukaiselle omistajalle, en saanut kiinni soitin viranomaisille. Auto oli tunnin sisällä hinattu pois, lasku menee auton omistajalle. Tämä toimintamalli kyllä pätee jokaisessa kaupungissa ja on taatusti laillinen.

Anonyymi kirjoitti...

Jos "pysäköinnin sakottaminen" näillä yksityispysäköinnin valvontafirmoilla tulee lailliseksi. Perustan välittömästi sakkofirman ja sakotan kaikkia niitä jotka ohittavat minut myymäläjonoissa tai joiden naamavärkki ei miellytä minua. 500 euroa sakon perusteena ohittamalla hyväksyt ehdot tai naamavärkilläsi hyväksyt ehdot. Ystäväpiirini kuuluu sellainen isännöitsijä, joka aikoinaan sopinut taloyhtiöiden puolesta näitä pysäköintivalvonta-rahastus sopimuksia, on nyt heräänyt ja perunut kaikki sopimukset yksityisten pysköinnin sakottajafirmojen puolesta, tulevaisuudessa tulee kyltit väärin pysäköinneistä, mm. shellin tapaan hinausvaroituskyltti ja kun auto hinataan pois väärin pysäköinnin vuoksi, niin siinä on ja vain ainoastaan laskutusosoite autonomistaja ja poliisilta tai kunnalliselta eli lailliselta pysäköinnin valvojalta tulee vielä oma maksulappu perästä.

Luotetaan nyt vaan Suomen lainsäädäntöön tässä asiassa ja sitä valvoviin viranomaisiin.

Anonyymi kirjoitti...

Tulevaisuudessa, jos ykstyinen pysäköinninvalvonta laillistetaan Suomessa, niin se pitää tapahtua tiukassa viranomaisvalvonnassa, jossa osa tuotosta ohjataan pysäköinnin kehittämiseen ja neuvoa antavaan palveluun, eikä rahastukseen, mitä se nyt on ollut Parkcomin ja parkpatrolin toimesta.
Nämä edellä mainitut yritykset eivät ole koskaan toimineet hyvän yritystoiminnan tavan mukaisesti.
Mielestäni kaupunkien ja kuntien tulisi perustaa oma yksityinen pysäköintivalvontayritys.

Anonyymi kirjoitti...

Numeroidulle tolppapaikalle oli pysäköinyt naapurin vieras niin ettei paikasta maksava voinut sitä käyttää.

Ja ParkComin tyyppiset firmat ovat ainoa apu tällaisissa tapauksissa? Höpöhöpö.

Itse olen pari kertaa ollut vastaavassa tilanteessa ja olen sitten parkkeerannut oman autoni väärin pysäköineen auton taakse, tukkien poismenon. Sitten vain lappu ikkunaan :"Soita numero xx:n ovikelloa ja pyydä siirtoa". Olivat molemmat sen verran noloina tullessaan oven taakse, että oli ihan mukavaa hieman kärvistellä niitä - eivätkä tulleet toiste.

Ja pari viestiä sitten eräs totesi, että hinauspalvelu toimii.

Anonyymi kirjoitti...

Lauri Mustonen yrittää täällä jauhaa paskaa, Laurin firma yrittää paskan jauhannalla ja uhkailulla saada sympatiaa puolelleen, mitä se idiootti ei saa vaikka kuinka yrittää uhkailla poliisitutkinnalla.

Anonyymi kirjoitti...

Onneksi Suomessa on sanan vapaus. kuuluu myös perusoikeuksiin.

Anonyymi kirjoitti...

Milläs poliisitutkinnalla sitä nyt uhkaillaan?

Anonyymi kirjoitti...

Onkohan kenelläkään vertailutietoa kunnallisen valvojan vs. yksityisten firmojen maksamista palkoista. Kun aina puhutaan että on vaikea saada työntekijöitä kunnalliseen valvontaan, niin mistä nämä yksityiset firmat sitten ovat äkkiseltään kaivaneet nämä "valvojat"?

Anonyymi kirjoitti...

Kunnalliset valvojat koulutetaan tehtävään. Yksityisillä näyttää kelpaavan kuka tahansa laitapuolen kulkija joka osaa kirjoittaa ja lukea. Laitapuolenkulkijatkin kuten vähäosaiset tarvitsevat rahansa jostain ja koska yksityinen parkkifirma ei ole mitenkään tarkka työntekijöidensä tausta niin kaikki pummithan sinne ilmoittautuu töihin.

Anonyymi kirjoitti...

Laurille kelpaa kaikki, sieltä sossu/tvt sille on tullut kaikki pysäköinnin tarkastajat on tullut hänelle töihin ja oli muuten huhun mukaan käyttänyt koko henkilökuntansa kahden viikon etelän reissussa.

Anonyymi kirjoitti...

Tuo henkilökunta on voinut ainoastaan olla Lauri ja vaimonsa.
Olenko oikeassa?

Anonyymi kirjoitti...

Heh heh, salli mun nauraa räkäsesti ... onks sillä vaimo? Ihan tosi ... etei vai olen jo myynyt sitäkin?

Anonyymi kirjoitti...

Hei, ParkCom muisti minuakin. Olin unohtanut pysäköintikiekon 28.12.2007, hieno päätös 80 € ostoksille! Voisko joku vähän sivistää mitä tuo poliisille tehtävä tutkintapyyntö, tarkoittaa? Mitä pyyntöön tulee laittaa, mihin se sitoo/velvoittaa minua, onko mahdollista saada syyte jne.? Mielellään kyllä tekisin ko. pyynnön, mutta ei ole ihan hirveesti fyffee ruveta käräjöimään.

Anonyymi kirjoitti...

Edelleen kommentti yhdestä ParkComin esittämästä Kuluttajavalituslautakunnan päätöksestä, jonka mukaan "Pysäköintikiekon käyttö on ainoa keino varmistua siitä, että pysäköintiehtojen mukaista aikarajoitusta noudatetaan. J.S. on ollut etukäteen tietoinen pysäköintikiekon käyttämättä jättämisestä seuraavasta valvontamaksusta ja sen suuruudesta."
Minä itse en tuota KV:n kantaa ymmärrä. Mielestäni näytön hankkiminen kuuluu aina lähtökohtaisesti maksun/vaatimuksen esittävälle osapuolelle, joten yksityinen elinkeinonharjoittaja ei voi esittää valvontamaksua sellaiselle asiakkaalle, joka ei muista todistaa syyttömyyttään liian pitkään parkkeeramiseen parkkiekon avulla. Tällainen elinkeinonharjoittajan rangaistusluonteinen vaatimus on kohtuuton ja siten kuluttajansuojalain vastainen (luku 3, 1 §).

Anonyymi kirjoitti...

Hei, ParkCom muisti minuakin. Olin unohtanut pysäköintikiekon 28.12.2007, hieno päätös 80 € ostoksille! Voisko joku vähän sivistää mitä tuo poliisille tehtävä tutkintapyyntö, tarkoittaa? Mitä pyyntöön tulee laittaa, mihin se sitoo/velvoittaa minua, onko mahdollista saada syyte jne.? Mielellään kyllä tekisin ko. pyynnön, mutta ei ole ihan hirveesti fyffee ruveta käräjöimään.

Poliisille voi tehdä aina asiasta tutkintapyynnön. Tämän jälkeen poliisi tutkii onko tapahtunut rikosta ja vie asian tarvittaessa eteenpäin ja oikeusistuin rankaisee rikoksen tekijää. Oleellista on siis tehdä tutkintapyyntö, ei rikosilmoitusta.

Anonyymi kirjoitti...

ParkPatrol yritti oikeuden päätöksen jälkeen saada väärin pysäköidyille parkkipaikoille poliisin tai kunnallisen pysäköinninvalvojan. Yhtiö kirjasi muistiin soitot ja niiden ajankohdat.

- Kertaakaan emme saaneet kumpaakaan paikalle, Mustonen kertoo.

Poliisin vastaus Mustosen mukaan oli se, ettei asia kuulunut heille, vaan kunnalliselle pysäköinninvalvojalle. Helsingin johtava pysäköinninvalvoja puolestaan ilmoitti, etteivät he tule alueelle, jossa on yksityisen valvonnan kyltti.

(Iltalehti 2.1.2008, http://www.iltalehti.fi/helsinki/200801027033685_hi.shtml )


Iltalehdessä oli "hieno" ja lähes kritiikitön artikkeli sakkofirma ParkPatrollin toiminnasta. Edellämainittu katkelma kertoo kuitenkin mielenkiintoista tarinaa - Helsingin kunnallinen pysäköinninvalvoja pitää näppinsä irti alueilta, joilla on sorruttu yksityisten sakkofirmojen käyttöön. Koska sakkofirman sakkopapereilla ei ole Vantaan käräjäoikeuden päätöksen jälkeen käytännössä mitään virkaa, yksityisiä sakkofirmoja käyttävät alueet ovat käytännössä täysin lainsuojattomia pysäköinninvalvonnan suhteen.

Iltalehti kirjoittaa myös, että "kaikki toivovat lainsäädäntöä". Niin minäkin, kunhan lain sisältö on kokonaisuudessaan seuraava.

LAKI YKSITYISESTÄ PYSÄKÖINNINVALVONNASTA

1§ Yksityinen pysäköinninvalvonta on kielletty.

2§ Tämän lain rikkomisesta tuomittakoon syyllinen rangaistukseen virkavallan anastuksesta, ellei lainsäädännössä muualla ole määritelty teosta ankarampaa rangaistusta.

Anonyymi kirjoitti...

Iltalehden 2.1.2008 julkaisema artikkeli oli sen verran puolueellisesti kirjoitettu, että olen tänään laatinut Julkisen Sanan neuvostolle seuraavan kantelun. Jos haluat lisätä kantelun painoarvoa, ota copy-paste tekstistä ja lähetä se omalla nimelläsi linkkiin http://www.jsn.fi/kantelu.asp .

---

Kantelu Julkisen Sanan neuvostolle

Iltalehti / toim. Risto Kunnas on julkaissut 2.1.2008 artikkelin otsikolla ”Tuplataan sakotus!”, joka on luettavissa myös Internetissä osoitteessa http://www.iltalehti.fi/helsinki/200801027033685_hi.shtml . Artikkelissa käsitellään lähes kritiikittömästi yksityisten pysäköinninvalvontafirmojen, erityisesti ParkPatrol Oy:n toimintaa.

Journalistin ohjeiden 12. kohdan mukaan tietolähteisiin on suhtauduttava kriittisesti, erityisesti kiistanalaisissa asioissa, koska tietolähteellä voi olla hyötymis- tai vahingoittamistarkoitus. Iltalehden artikkelissa on haastateltu yksityisen pysäköinninvalvontayhtiön ParkPatrol Oy:n hallituksen puheenjohtajaa, Lauri Mustosta. Artikkelissa esitetään kritiikkiä sekä poliisin että Helsingin kaupungin kunnallisen pysäköinninvalvontaorganisaation toiminnasta ja todetaan ”Mustosen mukaan”, ettei kunnallinen pysäköinninvalvonta tule alueelle, jossa on yksityisen valvonnan kyltti. Mustonen jatkaa mielipiteenään, että Helsingin pysäköinninvalvonta toimii lainvastaisesti. Vaikka journalistin ohjeiden 24. kohta toteaakin, ettei tavanomainen yhteiskunnallinen arviointi synnytä oikeutta kannanottoon, mielestäni on arveluttavaa journalismia jättää haastattelematta ketään toisen osapuolen edustajaa (esimerkiksi Helsingin pysäköinninvalvojaa), kun on ilmeistä, että yksityisillä pysäköinninvalvontayrityksillä on kiistatta hyötymistarkoitus julkisuudentavoittelussaan.

Juttu sisältää väliotsikon ”Kaikki toivovat lainsäädäntöä”. Artikkelia lukemalla selvenee, että ”kaikki” tarkoittanee tässä yhteydessä ”kaikkia yksityisiä pysäköinninvalvontayrityksiä”. Ketään muuta ei artikkelissa ole haastateltu, eikä väitteen tueksi esitetä mitään muutakaan tukea. Journalistin ohjeiden 15. kohdan mukaan otsikoille ym. on löydyttävä sisällöstä kate. Journalistin ohjeiden 11. kohdan mukaan yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta. Väliotsikko ”Kaikki toivovat lainsäädäntöä” on esitetty harhaanjohtavasti siten, että lukematta varsinaista tekstiä lukijalle voi jäädä käsitys siitä, että väite perustuu laajempaankin ja puolueettomampaan näkemysten kirjoon kuin omaa etuaan tavoittelevien pysäköinninvalvontayritysten johtajien mielipiteisiin. Asiasta olisi ollut saatavilla hyvinkin yksinkertaisesti mm. Kuluttajaviraston mielipide (http://www.kuluttajavirasto.fi/File/c0c38b37-8b9e-4c0d-9fa5-c92acfcf8200/070823lausunto.pdf ja http://www.kuluttajavirasto.fi/Page/fea4b886-bf73-444f-927f-6bc787f11ac4.aspx?groupId=ca12b07e-d2cc-40df-b4d4-9318c32ade57&announcementId=fcb30a3f-2c01-4397-b2df-d8d1a85332d3&refererUrl=%2fPage%2f84e56462-c180-4691-b8ab-ab94792d66ac.aspx ) mikäli muiden osapuolten haastattelu ei esimerkiksi käytettävissä olleen ajan puolesta olisi ollut mahdollista.

Sidebar-jutussa ”Tausta” on selvitetty faktatietoja Vantaan käräjäoikeuden 14.12.2007 tekemästä tuomiosta, jossa yksityisen pysäköinninvalvontayrityksen kirjoittama valvontamaksu rinnastettiin pysäköintivirhemaksuun ja siten julkisen vallan käyttöön. Tuomiossa yksityinen pysäköinninvalvontayritys hävisi kanteen maksujen perimisestä oikeusteitse. Sidebar-artikkelin viimeinen kappale toteaa, että edessä voi olla ”täysi kaaos” sakotettujen lähtiessä hakemaan rahojaan takaisin, jos tuomio pysyy ennallaan hovioikeudessa. Päinvastaisessa tilanteessa maksuista kieltäytyneitä odottavat artikkelin mukaan korot ja muut lisämaksut. Artikkelista lukijalle jää käsitys, että maksamalla nyt välttyy ikävyyksiltä, mutta saa rahat kuitenkin takaisin jos hovioikeus pitää käräjäoikeuden kannan voimassa – vaikkakin ”täyden kaaoksen” kautta. Artikkeli jättää lukijan kannalta olennaisen tiedon kertomatta – on nimittäin äärimmäisen todennäköistä, että yritykset ajautuvat konkurssiin, jos tuomio ei muutu hovioikeudessa. Kuluttajan oikeusturvan kannalta tämä ei ole sivuseikka.

Onkin täysin epäselvää, missä määrin sidebar-jutun viimeisen kappaleen teksti perustuu faktoihin ja missä määrin toimittajan tai Mustosen mielipiteisiin. Mustosen edustaman yrityksen intresseissä kuitenkin kiistatta on saada perityksi mahdollisimman suuri osa valvontamaksuista. Ainoastaan sanamuoto ”voi edessä olla täysi kaaos” viittaa siihen, että kyse saattaa olla mielipiteestä. Korkojen ja lisämaksujen maksuvelvollisuuskaan tuskin on yksiselitteinen tilanteessa, jossa maksu on perustellusti kiistanalainen Vantaan käräjäoikeuden päätöksen nojalla – tältä osin asia esitetään täytenä faktana sanamuotojen perusteella. Kappale rikkookin mielestäni journalistin ohjeiden 11. kohtaa etenkin, kun se on esitetty ”faktalaatikossa”.

Artikkeli sivuuttaa oikeudenkäynnissä esillä olleen tärkeimmän kysymyksen siitä, voiko yksityinen taho käyttää rankaisuvaltaa Suomessa, jota em. Vantaan käräjäoikeuden päätöksen lisäksi on käsitelty Helsingin hallinto-oikeuden päätöksessä http://www.finlex.fi/fi/oikeus/hao/2007/20073169 . Mielipiteiden epätasapuolisuuden vuoksi artikkelista kokonaisuutena jää kuva, että yksityinen pysäköinninvalvonta on käytännössä ainut ratkaisu ”villinä rehottavaan” pysäköintiongelmaan, vaikka kunnallisen valvonnan ongelmien korjaaminen ratkaisisi ongelmat vähintäänkin yhtä hyvin. Toimittajalla on luonnollisesti oikeus popularisoida asian käsittelyä ja esittää omia mielipiteitään journalistisin perustein ja jättää pois edellä mainitun kaltaiset perusasiat, mutta sen olettaisi olevan mahdollista myös siten, ettei journalistin ohjeiden periaatteista tarvitse tinkiä.

Helsingissä 2.1.2008

Anonyymi kirjoitti...

Erinomaista!!!!!

Anonyymi kirjoitti...

Kun tuossa käräjäoikeuden päätöksessä nyt todettiin, että:


"Käräjäoikeus yhtyy kuluttajariitalautakunnan vastaavissa asioissa ottamaan kantaan, jonka mukaan sopimus voi syntyä myös ilman nimenomaista tahdonilmaisujen vaihtoa. Osapuolen tosiasiallinen toimenpide, kuten auton pysäköiminen, voi saada aikaan sopimuksen, vaikka osapuolten välillä ei vaihdettaisi kirjallisia tai suullisia tahdonilmaisuja."

Niin tällöinhän omat "sopimusehdot" voi laittaa auton tuulilasille näkyviin - esimerkiksi "Valvontamaksulappujen jättäminen tämän auton yhteyteen kielletty. Ehtojen vastaisesta toiminnasta veloitetaan valvontamaksu 100€."

Samalla laillahan tuossa pätee sopimuksen syntyminen.

Anonyymi kirjoitti...

Pitää täysin paikkansa. Valvontayhtiö ei kuitenkaan koska maksa kyseistä maksua, vaan sinun haastettava valvontayhtiö oikeuteen. Tai, voit haastaa myös yksittäisen työntekijän oikeuteen, koska hän niitä maksulappuja asettaa paikalleen. Yksittäisen työntekijän haastaminen on astetta kovempi teko koska se asettaa paineita suoraan työntekijöille ja riippuen valvontayhtiön periaatteista auttaa työntekijäänsä haasteen edessä.

Anonyymi kirjoitti...

Iltalehden artikkeli oli täyttä soopaa. Mikään ei ole räjähtänyt käteen käräjäoikeuden päätöksen jälkeen. Täysin puhdasta puppua ja propagandaa. Toisaalta, tätähän voi juuri odottaa valvontayhtiöltä hävityn päätöksen jälkeen.

Anonyymi kirjoitti...

Oikeat yksityiset valvontafirmat käytävät puomeja esim. Europark. keskustassa. Jos halua valvoa pysäköintialueettaan, niin rakentakaa sen ympäri aidan ja/tai kulkuportin. Silloin no problem. Katsokaa lisäksi rikoslaissa mielenkintoista pykälää ja mietikää itse voiko tästä ottaa mallia. Yksityisellä alueella voi myös toimia toimeksiantosopimuksella vartioimisliike (Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista), joka paikan omistajan tai haltijan pyynnöstä voi jakaa ja usein jakaakin varoituslappuja. Esim. joissakin paikoissa on tehty niin, että 3 varoituslapun jälkeen tilataan kunnallinen pysäköinninvalvoja paikalle. Ei koskaan ollut ongelmia autoilijoiden kanssa.

Rikoslaissa 24. luku, 3§(15.7.2005/585)
Julkisrauhan rikkominen


Joka oikeudettomasti

1) tunkeutuu taikka menee salaa tai toista harhauttaen virastoon, liikehuoneistoon, toimistoon, tuotantolaitokseen, kokoustilaan taikka muuhun vastaavaan huoneistoon tai rakennukseen tai sellaisen rakennuksen aidatulle piha-alueelle ... jolla liikkuminen on asianomaisen viranomaisen päätöksellä kielletty, taikka

2) kätkeytyy tai jää 1 kohdassa tarkoitettuun paikkaan,

on tuomittava julkisrauhan rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Anonyymi kirjoitti...

Parkcom lähettää nyt sitten maksumuistutuksensa kohdistuen yitykselle... Eikö se heidän sopimus ollut henkilökohtainen?

Koskahan toi asia käsitellään hovissa, että saadaan asialle piste? Voiko sitä vitkutella loputtomiin.

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Oikeat yksityiset valvontafirmat käytävät puomeja esim. Europark. keskustassa. Jos halua valvoa pysäköintialueettaan, niin rakentakaa sen ympäri aidan ja/tai kulkuportin. Silloin no problem. Katsokaa lisäksi rikoslaissa mielenkintoista pykälää ja mietikää itse voiko tästä ottaa mallia. Yksityisellä alueella voi myös toimia toimeksiantosopimuksella vartioimisliike (Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista), joka paikan omistajan tai haltijan pyynnöstä voi jakaa ja usein jakaakin varoituslappuja. Esim. joissakin paikoissa on tehty niin, että 3 varoituslapun jälkeen tilataan kunnallinen pysäköinninvalvoja paikalle. Ei koskaan ollut ongelmia autoilijoiden kanssa.

Eihän valvonnassa mitään ongelmaa ole, sitähän voi suorittaa kuka tahansa millä tahansa parkkipaikalla, mutta omankädenoikeutta eli maksulappusten levittelyä ei tule eikä voi sallia.

Anonyymi kirjoitti...

ParkComin uusi uhkauskirje alla joka tuli minulle 26.2.2008 sähköpostitse. Outoa että väittävät Suomen lakia lainvastaiseksi.


Olette reklamoinut Oy ParkCom Ab:hen Teille annetusta yksityisoikeudellisesta
valvontamaksusta, joka koskee ajoneuvon pysäköintiä. Olette ilmoittanut, että ette ole
kuljettanut ajoneuvoa, johon on kiinnitetty valvontamaksu.
Teidät on merkitty sen ajoneuvon haltijaksi, jolle on kirjoitettu valvontamaksu
pysäköintivirheen johdosta.
Muistutus suorittamatta jääneestä valvontamaksusta on lähetetty auton rekisteriin merkitylle
haltijalle. Selvä lähtöolettama on, että ajoneuvon omistaja/haltija on toiminut ajoneuvon
kuljettajana. Koska olette ilmoittanut, että ette ole kuljettanut ajoneuvoa, jäämme odottamaan
Teiltä 7 vrk:n kuluessa tämän kirjeen päiväyksestä selvitystä siitä, kuka ajoneuvon kuljettaja on
ollut valvontamaksussa mainittuna ajankohtana. Mikäli ette pysty osoittamaan, kuka Teidän
hallinnassanne ollutta ajoneuvoa on ajanut tai että ette itse ole voinut ajaa sitä kyseessä olevana
ajankohtana, Teitä pidetään kuljettajana. Selvityksen taikka maksun laiminlyönti asiassa johtaa
perintätoimien jatkamiseen.
Kehotamme Teitä suorittamaan 40 euron valvontamaksun Oy ParkCom Ab:n tilille Nordea
174530-48399 käyttäen viitteenä valvontamaksunne viitenumeroa. Pyydämme suorittamaan
maksun mahdollisimman pian, kuitenkin 14 päivän kuluessa tämän kirjeen päiväyksestä lukien.
Jos olette saanut maksumuistutuksen valvontamaksusta, kehotamme Teitä toimimaan siinä
ohjeistetulla tavalla. Mikäli olette jo maksanut kyseisen maksun, tämä kehotus on aiheeton.
Ystävällisin terveisin
Oy ParkCom Ab
LIITE Perintäkulut ja tyytymättömyyden ilmaus
26-02-2008
VASTINE
[numero poistettu]

PERINTÄKULUT JA TYYTYMÄTTÖMYYDENILMAUS
Erääntynyt maksamaton valvontamaksu tullaan perimään saatavien perinnästä annetun lain
(513/99) mukaisesti. Maksun laiminlyömisestä tulemme ensin muistuttamaan
maksumuistutuksella. Muistutuksessa olevan maksuajan kuluttua umpeen saatava siirretään
perintätoimiston perittäväksi. Lainmukaiset enimmäiskulut maksumuistutukselle ovat 5 euroa
ja maksuvaatimukselle 21 euroa.
Ollessanne tyytymätön saamaanne ratkaisuun pyydämme Teitä ilmaisemaan
tyytymättömyytenne kirjallisesti 14 päivän kuluessa tämän kirjeen päiväyksestä. Vain postitse
tai sähköpostilla tehdyt kirjalliset tyytymättömyyden ilmaukset huomioidaan. Puhelimitse
tehtäviä huomautuksia emme valitettavasti voi käsitellä oikeussuojanäkökulmien takia. Mikäli
ette ilmaise tyytymättömyyttänne edellä mainitun menettelyn mukaisesti määräajassa
kirjallisesti vaan jätätte yksityisoikeudellisen valvontamaksun suorittamatta, ryhdymme
perintätoimiin suorittamattoman valvontamaksun osalta. Kirjallisten riitautusten osalta
tulemme selvittämään riitautetun valvontamaksun perusteen käräjäoikeudessa nostettavalla
kanteella. Vastatessanne käräjäoikeudessa nostettavaan kanteeseen Teillä on mahdollisuus
saattaa maksusta kieltäytymisenne perusteet tuomioistuimen ratkaistavaksi. Tällöin
käräjäoikeus päättää myös perintäkulujen korvaamisesta.

Anonyymi kirjoitti...

Koko ParkCom juupas-eipäs väittely olisi vältetty, jos kyseinen yritys olisi kiltisti asentanut valvomilleen parkkialueille portit (niin kuin toinen anonyymi edellä jo kirjoitti, tammikuu 20, 2008). En ala spekuloimaan sillä, miten kannattavaa liiketoimintaa tämä enää olisi ollut...

Anonyymi kirjoitti...

Soitin juuri ParkComiin ja pyysin mitätöimään saamani valvontamaksun.

Väittivät että Vantaan käräjäoikeuden päätös ei ole lainvoimainen koska siitä on valitettu hoviin. Ei kai nyt sentään lainvoima siitä häviä mihinkään jos valitetaan?

Käsittääkseni tietyn asteen päätös pysyy kunnes ylempi sen kumoaa???????

Anonyymi kirjoitti...

Valitus lykkää päätöksen lainvoimaisuuden siihen asti kunnes asiassa on annettu uusi päätös, josta alkaa kulua uusi muutoksenhakuaika..

Anonyymi kirjoitti...

Vaikka ei olekaan lainvoimainen päätös se on kuitenkin tuomioistuimen tulkinta asiasta ja näillä näkymin tuskin tulee muuttumaan hovissa. Tämä päätös on kuitenkin erinomainen syy kieltäytyä maksamasta maksua, koska tilanne on epäselvä. Aina voi sanoa odottavansa lainvoimaista päätöstä.

Anonyymi kirjoitti...

Sakko toukokuussa ---> valitus ---> vastine heinäkuussa, jossa todetaan että hovioikeudessa juttu kesken ja siksi he saavat jatkaa toimintaansa.

Antavat vielä ymmärtää että mahdollisesti raastuvassa tavataan...

Mitä tehdä? Maksanko ja perinkö myöhemmin vai kehotanko imemään?

Anonyymi kirjoitti...

sama juttu..ei ne voi voittaa.. haistata pitkät ja jää oottamaan, niin minä teen

Anonyymi kirjoitti...

Eräs ja ihan laillinenkin keino on olemassa, jolla voi yksityisten "parkkivirmoille" antaa ajattelumisen aihetta: Ilmoittaa, kun lippusia ja lappuasia ilmestyy kotiin, että omien saatavien mm. asianajokulut, ilmoittaa hakevansa ao. yhtiön/vastuullisten yhtiömiesten omaisuuttaa takavarikkoon. ihan varmuuden vuoksi . . . . kun kumminkin normaaliin oikeustajuun ei ao. yhtiöiden toiminta mahdu.

Anonyymi kirjoitti...

Eräs ja ihan laillinenkin keino on olemassa, jolla voi yksityisten "parkkivirmoille" antaa ajattelumisen aihetta: Ilmoittaa, kun lippusia ja lappuasia ilmestyy kotiin, että omien saatavien mm. asianajokulut, ilmoittaa hakevansa ao. yhtiön/vastuullisten yhtiömiesten omaisuuttaa takavarikkoon. ihan varmuuden vuoksi . . . . kun kumminkin normaaliin oikeustajuun ei ao. yhtiöiden toiminta mahdu.

Anonyymi kirjoitti...

Täällä sitä kanssa melkein riemusta revetttiin, kun ParkCom antoi "sakon" autooni, omalla paikallani. Eivät olleet nähneet pysäköinti lappuani, joka kieltämättä oli hieman huonosti näkyvissä...mutta kumminkin. Asiasta reklamaatio ja vastaus tietenkin että: Kyllä sinä maksat..noh nyt sitten perintä lappu luukusta ja vastaavasti tein uuden rekkulan ja kerroin tekeväni poliisille tutkinta pyynnön mikäli ei pelleily lopu. Miten voi rangaista: "varatun pysäköinnin luvattomasta käytöstä", mikäli paikka on oma ja todistettavasti siihen lupa. :) Kyllä on ko. yritys menettänyt oikeudentajunsa aivan täysin!! :)

Anonyymi kirjoitti...

Oulun hallinto-oikeudesta on päätös jonka mukaan jälkeenpäin esitetty todiste lupalapusta tai maksusta joka oikeuttaa pysäköintiin aiheuttaa pysäköintivirhemaksun perumisen. Parkcom on tunnetusti useasti kertonut noudattavansa hallinto-oikeuden linjauksia. En nyt muista linkkiä mutta etsi googlella.

Anonyymi kirjoitti...

"Pysäköintiturva ei ota asiaa uudelleen käsiteltäväksi eikä jo annettua reklamaatiovastausta ole tarve muuttaa.

Mm. Vantaan käräjäoikeus on käsitellyt yksityisen pysäköinninvalvontayrityksen ja asiakkaan välistä vastaavaa epäselvyyttä ja josta annettu tuomio 07/11275 ohessa referoituna:

Muiden Pohjoismaiden oikeuskäytännössä ajoneuvon omistaja katsotaan todistustaakkasäännön perusteella ajoneuvon kuljettajaksi, mikäli hän kiistää itse kuljettaneensa ajoneuvoa ja kieltäytyy kertomasta sitä tai myötävaikuttamasta sen selvittämiseen, kuka autoa on kuljettanut. Samanlainen todistustaakkasääntö on perusteltu myös Suomessa valvontamaksua koskevissa riita-asioissa.

Ajoneuvon omistaminen tai hallinta luo vahvan yleiseen elämänkokemukseen perustuvan oletuksen siitä, että omistaja tai haltija on itse toiminut ajoneuvonsa kuljettajana, sekä siitä, että hän ainakin tietää, kuka sitä on kuljettanut. Vain hänellä on tiedot ja mahdollisuus esittää selvitystä ajoneuvon kuljettamisesta, kun taas valvontamaksun vaatijalla on käytössään vain tieto ajoneuvosta ja siitä rekisteriin merkityistä seikoista.
Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan, jos vastaaja edukseen tuo esiin jonkin seikan, hänen on vahvistettava se todisteilla. Saman luvun 2 §:ssä on säädetty vapaan todisteiden harkinnan periaate. Vielä säädetään mainitun luvun 5 §:ssä, että jos asianosainen ilman pätevää syytä jättää vastaamatta asian selvittämistä tarkoittavaan kysymykseen, tulee oikeuden harkita, mikä todistusvaikutus hänen menettelyllään on. Vaikenemisen merkitys on siten luettava vastaajan haitaksi. Säännös ilmentää sen yleisen periaatteen, ettei tietoista salailua pidä suosia ja suojata. Vastaaja on ilmeisesti keksinyt "en ajanut"- väitteen internetin keskustelusivuilta ja ryhtynyt käyttämään sitä.


Miten tähän nyt tulisi taas suhtautua? Jumalauta että on yrityksellä otsaa pelotella hämäävästi keissillä, jossa ParkCom hävisi oikeustapauksen!