Tiesitkö että lain mukaan yksityistä pysäköintivalvontamaksua ei tarvitse maksaa!
Lue lisää: Älä maksa yksityistä sakkoa!

tiistaina, syyskuuta 04, 2007

Uusi valvontayhtiö Jyväskylässä

Jyväskylässä on aloittanut toimintansa uusi pysäköintivalvontayhtiö Park Service Oy. Yritystietojärjestelmästä saadun tiedon mukaan yritys on perustettu tämän kesän aikana. "Onnea" Jyväskylän suuntaan!

Blogi on saanut jo useita valituksia kyseisen yhtiön määräämistä yksityisoikeudellisista maksuista. Park Service Oy:n toimintatapa näyttää olevan lievempi kopio ParkPatrol Oy:n vastaavasta mallista. Reklamaation voi lähettää vain kirjallisesti, tosin yrityksen tunnustiedot ja sähköpostiosoite sekä puhelinnumero tiedusteluja varten löytyvät etusivulta - positiivista.

Huvittavinta tosin on jälleen katteeton uhkailu:

"Maksamattomat valvontamaksut annetaan perintätoimiston perittäviksi. Tästä luonnollisesti aiheutuu maksun laiminlyöneelle lisäkustannuksia." (Park Service Oy)

Mitään kustannuksia ei "luonnollisesti" aiheudu kuljettajalle eikä varsinkaan ajoneuvon omistajalle tai haltijalle. Valvontayhtiön määräämät maksut eivät ole ulosottokelpoisia ja yritys perintäyhtiöineen tarvitsee oikeudenpäätöksen määräämälleen maksulle ja maksun perinnästä aiheutuneille kuluille. Riitatilanteessa valvontayhtiön on esitettävä näyttö syntyneestä sopimuksesta sekä ajoneuvon kuljettajasta. Ajoneuvon haltija tai omistaja ei ole vastuussa kuljettajan tekemistä "mahdollisesti" syntyvistä sopimuksista. Tästä on kuluttajaviraston lakimiehen kannanotto,joka on julkaistu blogin keskustelupalstalla.

Maksamatta jättäminen on tällä hetkellä luonnollinen valinta.
"Ainoastaan tällä lomakkeella tehdyt reklamaatiot käsitellään." (Park Service Oy, reklamaatiolomake)

Park Service näyttää kelpuuttavan reklamaatioksi ainoastaan lomakkeen, joka on ladattavissa heidän nettisivuiltaan. Tämä saattaa olla suoranaisesti lain vastaista. Yhdenvertaisuuden perusteella ei voida asettaa ihmisiä eriarvoiseen asemaan omistamisen tai varallisuuden perusteella. Kaikilla ihmisillä ei ole käytettävissään nettiä, yhteyksiä nettiin tai taitoa käyttää internet palveluja. Sama kuin asettaisi ehdoksi reklamaation tekemiselle tietyn automerkin omistamisen. Huolimatta mitä Park Servicen sivuilla kerrotaan, reklamaationa tulee hyväksyä myös vapaamuotoinen kirje.

Lue myös tietoja perintätoimista, perintäkuluista ja perintäprosessista.

40 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Ja kukas se tämän yrityksen puuhailusta vastaa ?

Anonyymi kirjoitti...

Tässä kokonaisuudessaan (copy-paste tuolte keskustelupalstalta)

---

YKSITYISEN PYSÄKÖINNINVALVONTATOIMINNAN HARJOITTAMINEN


Olemme arvioineet toimintaanne kuluttajansuojalain 2 ja 3 lukujen perusteella. Kuluttajansuojalain 2 luvun nojalla pyritään turvaamaan kuluttajille riittävät, oikeat ja selkeät tiedot tarjolla olevista palveluista. Kuluttajansuojalain 3 luvun 1 §:n mukaan elinkeinonharjoittaja ei saa käyttää kulutushyödykettä tarjotessaan sopimusehtoa, jota kulutushyödykkeen hinta ja muut asiaan vaikuttavat seikat huomioon ottaen on pidettävä kuluttajien kannalta kohtuuttomana. Lain esitöiden mukaan (HE 8/1977 s. 36) eräänä kohtuullisuuden mittapuuna voidaan pitää tahdonvaltaisen oikeuden normeja. Sopimuksen ehto, joka tahdonvaltaisesta oikeusnormista poiketen yksipuolisesti suosii myyjää tavalla, joka järkyttää osapuolten keskinäistä tasapainoa on kohtuuton.

Yhtiönne harjoittaa yksityisalueella yksityistä pysäköinninvalvontatoimintaa kiinteistönomistajan kanssa tehdyn sopimuksen perusteella. Toiminnan yhteydessä jaetaan auton haltijoille/omistajille yksityisoikeudellisia pysäköinninvalvontamaksuja, jos pysäköinnin maksulipukkeen aika on ylitetty tai pysäköintikiekon aika ylittynyt. Yksityiset valvojat valokuvaavat autot ja rekisterinumerot, ja auton haltijan/omistajan henkilötiedot selvitetään rekisteritietojen perusteella.

Yhtiönne edustajaa on kuultu epäiltynä syyllistymisestä törkeään petokseen ja virkavallan anastukseen. Vantaan kihlakunnansyyttäjä on tehnyt asiassa syyttämättäjättämispäätöksen, katsoen ettei kyseessä ole ollut rikos.

Kiinteistön omistajalla on lähtökohtaisesti valta päättää kiinteistönsä käytöstä ja sille asetettavista ehdoista, ja tämän määräysvallan piiriin kuuluu myös kiinteistön alueelle pysäköinti. Kyseisessä tapauksessa kiinteistön omistajat ovat tehneet kanssanne sopimuksen, jolla pysäköinnin valvonta ja sopimussakon luonteisten valvontamaksuvaatimusten esittäminen on uskottu yrityksenne tehtäväksi. Kiinteistöjen omistajien kanssa tehtyjen sopimuksen perusteella yrityksellänne on siten yksityisoikeudellinen oikeus pysäköinninvalvontatoiminnan harjoittamiseen alueella.

Sopimussuhteen syntyminen

Katsotte oikeutenne valvontamaksuvaatimusten esittämiseen perustuvan ns. hiljaiseen sopimussuhteeseen, joka syntyy ajoneuvon pysäköineen kuluttajan ja yhtiönne välille.

Pysäköintialueille on asetettu opastintaulut, joissa on selostettu alueelle pysäköimisen ehdot, sekä ehtojen vastaisesta pysäköinnistä seuraava sopimussakon luonteinen valvontamaksun maksuvelvollisuus. Olette katsoneet alueelle pysäköineen kuluttajan hyväksyneen opastintauluissa selostetut ehdot, ja tosiasiallisella toiminnallaan saaneen aikaan sopimussuhteen syntymisen osapuolten välille.

Sopimussuhteen syntyminen edellyttää aina sopimustahtoa. Vaikka sopimussuhteen katsottaisiinkin syntyvän konkludenttisesti, kun kuluttaja pysäköi auton alueelle tietoisena sopimusehdoista, edellytetään silloinkin, että auton ajajalla on ollut tahto solmia sopimus auton pysäköimisestä; muutoin sopimuksen ei voida katsoa syntyneen. Toimintatapanne on Suomessa uusi. Jotta kuluttajan voitaisiin katsoa tehneen sopimuksen sopimuksen sisällöstä tietoisena, opastintaulujen ja ohjeiden on oltava helposti nähtävillä olevia sekä selkeitä. Kuluttajan on voitava tutustua hintaan ja muihin sopimusehtoihin vaivatta ennen sopimukseen sitoutumista, niin että hän niiden perusteella voi ymmärtää oikeutensa ja velvollisuutensa. Sopimusrikkomuksen seuraamus täytyy myös ilmoittaa selkeästi. Yleinen periaate kuluttajaoikeudessa on, että jollei sopimuksen ehtoihin ole ollut mahdollisuutta tutustua ennen sopimuksen päättämistä, ehdot eivät välttämättä sido.

Olette esittäneet muutamia esimerkkejä siitä, millaisia opastintauluja pysäköintialueillanne on ja miten ne on sinne sijoitettu. Arvioimiemme esimerkkien perusteella näyttää siltä, että pysäköintialueille asettamanne opastintaulut ja ohjeet ovat olleet helposti nähtävillä olevia sekä selkeitä. Viime kädessä opasteiden ja ehtojen selkeyttä arvioidaan kuitenkin yksittäistapauksittain esim. kuluttajavalituslautakunnassa.Valvontamaksun kohdentuminen auton todelliseen käyttäjään

Jos valvontamaksua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, olette selvittäneet rekisteritietojen perusteella auton haltijan/omistajan. Valvontamaksua on peritty joko auton haltijalta, mikäli sellainen on rekisteriin merkitty, tai auton omistajalta. Kertomanne mukaan tarkoituksena on ollut selvittää auton todellinen käyttäjä, ja kohdistaa valvontamaksu tähän.

Poliisin tai kunnallisen pysäköinninvalvojan määräämä pysäköintivirhemaksu voidaan periä ajoneuvon omistajalta tai haltijalta. Tämä perustuu pysäköintivirhemaksusta annetun lain 8 §:ään. Sen sijaan sopimussuhteeseen perustuvaa saatavaa, jollainen kyseinen valvontamaksukin on, tulee periä sopimuskumppanilta.

Kuten, edellä totesimme, oikeutenne periä valvontamaksua edellyttää, että kuluttaja on pysäköinyt auton kyseiselle pysäköintialueelle luettuaan selkeästi nähtävillä olevat sopimusehdot. Auton pysäköinyt kuluttaja ei kuitenkaan välttämättä ole auton haltija/omistaja. Jos haltija/omistaja ei ole sopimusta pysäköinnistä kanssanne tehnyt, ei häneltä myöskään siten voida lähtökohtaisesti periä maksua sen rikkomisesta.

Yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden mukaan on sen osapuolen, joka väittää sopimuksen syntyneen ja että hänellä on sen perusteella oikeus esittää vaateita toiselle osapuolelle, esitettävä näyttöä asiasta. Näkemyksenne mukaan tulee auton haltijan/omistajan kuitenkin osoittaa, kuka autoa on kyseisenä ajankohtana ajanut, jos hän kiistää itse pysäköineensä auton ehtojen vastaisesti; muutoin hän on velvollinen itse maksamaan valvontamaksun. Olette perustelleet kantaanne mm. Ruotsin ja Norjan oikeuskäytännöllä asiasta.

Vaikka teillä ei ole kirjallista sopimusehtoa vastuutahosta, voidaan KSL 3 luvun 1 §:n nojalla arvioida myös tosiasiallista sopimusehtokäytäntöä.

Katsomme, että sopimusehtokäytäntö , jonka mukaan auton haltijan/omistajan tulee osoittaa, kuka autoa on ajanut, jos hän itse kiistää sitä ajaneensa, on sen periaatteen vastainen, että sopimukseen vetoavan osapuolen on esitettävä näyttöä asiasta. Jos auton omistaja/ haltija ei ole sopimusta tehnyt, ei hänelle voi koitua seuraamuksia sopimuksen rikkomisesta. Lisäksi käytäntö on omiaan suosimaan yksipuolisesti pysäköintitoimintaa harjoittavaa yritystä järkyttäen elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välistä tasapainoa. Ko. ehtokäytäntö on siten kuluttajan kannalta kohtuuton ja kuluttajansuojalain vastainen.

Koska Suomessa ei ole lainsäädäntöä yksityisestä pysäköinninvalvontatoiminnasta, auton omistajan /haltijan vastuu täsmentyy ratkaisukäytännön kautta. Yksittäistapauksittain voidaan kysymystä siitä, kummalla osapuolella on todistustaakka ko tilanteessa, arvioida esim. kuluttajavalituslautakunnassa. On tietysti niin, että auton haltijalla/omistajalla on yleensä mahdollisuus hankkia todisteita väitteensä tueksi, kun taas toisen osapuolen voi olla vaikeaa esittää vastakkaista näyttöä. Katsommekin, että asiaa koskeva lainsäädäntö olisi tarpeen tilanteen selkiyttämiseksi.


Sekoitettavuus viranomaistoimintaan

Keskeistä kuluttajien kannalta on, että yhtiönne toiminta ei ole sekoitettavissa viranomaisten suorittamaan pysäköinninvalvontatoimintaan. Tällä hetkellä käytössä olevassa valvontamaksulomakkeessanne lukee etusivulla ylimpänä ”yksityisoikeudellinen valvontamaksu”. Lomakkeen sivussa lukee pienemmällä fontilla ”valvontamaksu ei ole viranomaismaksu, vaan perustuu sopimukseen”. Lomakkeen kääntöpuolella kerrotaan mm. että valvontamaksu perustuu opasteiden mukaiseen sopimukseen, jonka ajoneuvon kuljettaja on hyväksynyt pysäköimällä ajoneuvonsa. Tilisiirtolomakkeessa lukee, että maksun saajana on Oy ParkCom Ab.

Katsomme, että lomakkeenne on tältä osin ollut riittävän selkeä oikean käsityksen luomiseksi toiminnan luonteesta ja perusteesta. Lomakkeessa ei ole annettu virheellistä tai harhaanjohtavaa tietoa, jonka perusteella lomaketta lukeva henkilö voisi erehtyä luulemaan, että kyseessä on kunnallisen pysäköinninvalvojan tai poliisin määräämä viranomaismaksu.


Maksumuistutus ennen perintään siirtämistä

Valvontamaksulomakkeen kääntöpuolella kerrotaan, että ellei maksua makseta eräpäivään mennessä, eli 14 päivän kuluessa kirjoituspäivästä, saatava siirretään perintätoimiston perittäväksi. Kuitenkin perintälain edellyttämän hyvän perintätavan mukaan elinkeinonharjoittajan on lähetettävä itse saatavasta muistutus, ennen kuin se voidaan siirtää perintätoimiston perittäväksi. Neuvottelussa on käynyt ilmi, että olette jo tällä hetkellä muuttamassa lomaketta. Uudistetussa lomakkeessa kerrotaan maksun laiminlyönnin seuraamuksista, joita ovat maksuhuomautus sekä saatavan siirtäminen perittäväksi ja siitä aiheutuvat perintäkulut. Katsomme, että lomake kyseisten muutosten jälkeen tulee tältä osin täyttämään perintälain vaatimukset.


Valvontamaksun kohtuullisuus

Perimänne valvontamaksun suuruus Helsingin, Espoon ja Vantaan alueella on 40 euroa, mikä johtuu kertomanne mukaan siitä, että maksu seuraa kullakin alueella perittävän kunnallisen pysäköintivirhemaksun suuruutta.

Sopimusrikkomusten seuraamusten tulee olla kohtuullisia. Seuraamuksen tulee lähtökohtaisesti perustua osapuolelle rikkomuksesta tosiasiallisesti aiheutuneeseen vahinkoon. Vakioehdoissa on mahdollista käyttää kaavamaisesti määräytyvää kohtuullista sopimussakkoa. Yksittäistapauksessa sopimussakkoa voidaan kohtuullistaa.

Lopuksi
Edellä olemme käsitelleet kuluttajien kannalta keskeisimpiä kohtia toiminnassanne. Muistutamme kuitenkin siitä, että pysäköintipalvelussa saattaa nousta esille myös muita kysymyksiä , kuten yrityksen vastuu pysäköintialueella olevista ajoneuvoista.

Kehotamme Teitä ottamaan huomioon vastaisessa toiminnassanne edellä esitetyt näkökohdat. Tulemme ohjaamaan kuluttajia viemään yksittäiset riita-asiansa kuluttajavalituslautakunnan ratkaistavaksi ratkaisukäytännön kehittymiseksi.Johtaja Anja PeltonenLakimies Eeva TarkkanenTIEDOKSI Vantaan kuluttajaneuvoja

Anonyymi kirjoitti...

Eli älkää maksako maksua, älkää tehkö reklamaatiota ...

Anonyymi kirjoitti...

lol, vastalauselomakkeessa on maininta "ainoastaan tällä lomakkeella tehdyt reklamaatiot käsitellään". Ovatko he tosiaan sitä mieltä, että jokaisella maksun saajalla pitää olla A) tietokone B) Intenet-yhteys C)Printteri. Mulla sentään täyttyy kaksi ekaa, mutta pritteriä en omista, enkä ole aikeissa ostaa.

em. fyysisten ominaisuuksien lisäksi pitäisi vielä kaikkien omata taito hakea tuo lomake oikeasta paikasta. Tiedän ison määrän vanhempaa väkeä, joilla ei ole kuvanpalaa nternetin käytöstä tai Acrobat readeristä sen asentamisesta puhumattakaan.

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

MKM Park Service Oy ei ainakaan osaa oikeinkirjoitusta millään tasolla sivuillaan. Kolme sivua ja olen laskenut jo kourallisen puuttuvia kirjaimia ja väärinkirjoitettuja kohtia.

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Ja miksei yritys muka käsittelisi sähköpostitse lähetettyä reklamaatiota? Kirjallinen sekin on.

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Entä missä on MKM Park Service Oy:n ilmoitus rekisterin ylläpidosta? Rekisterin ylläpitäjä, käyttötarkoitus jne, mitä se laki nyt vaatikaan kaikkea. Henkilörekisterihän tuo nimittäin on, jos rekisterinumeroita keräävät.

Anonyymi kirjoitti...

whois mkm.fi

domain: mkm.fi
descr: MPM-Service Oy
descr: 19992820
address: Mikko Koljander
address: PL489
address: 40101
address: Jyväskyl
phone: 0207121393
status: Granted
created: 10.5.2007
expires: 10.5.2010
nserver: ns-1.tnnet.fi [OK]
nserver: ns-2.tnnet.fi [OK]
nserver: timantti.tnnet.fi [OK]

Anonyymi kirjoitti...

Jotain toiminnan oikeutuksen puuttumisesta kertoo tuo heti kolmantena lauseena tuleva puolustelu: "Yksityinen pysäköinninvalvonta on hyvin yleistä muissa pohjoismaissa esimerkiksi ruotsissa ja norjassa."
Duh.
Miksi muut yritykset eivät toimi samoin? Esim autokauppa voisi puolustella toimintaansa sanomalla "Autojen myyminen on hyvin yleistä Belgian koillisosassa".

Johtuisikohan tämä siitä, että lain rajoissa toimivien yritysten ei tarvitse selitellä olemassaoloaan...

Anonyymi kirjoitti...

ainoastaan tällä lomakkeella tehdyt reklamaatiot käsitellään

Tästä kannattaa tehdä ilmoitus kuluttajaviraston sivuston kautta. Tällainen toiminta on laitonta, koska reklamaation voi tehdä vain rajattu ihmisjoukko. Jos sinulla ei ole käytössä nettiä, et pysty reklamaatiota tekemään. Tasavertaisuuden ja syrjinnän estämiseksi reklamaationa on hyväksyttävä myös vapaamuotoinen kirje.

Suomessa on suuri joukko vanhoja ihmisiä jotka edelleen ajavat autoa, mutta eivät käytä nettiä. Heille pitää olla mahdollisuus toisenlaiseen reklamaatioon.

Anonyymi kirjoitti...

Minä pistin kuluttajavirastolle ilmoituksen tuosta "vain tämä lomake" ehdosta. Katsotaan milloin "pojat" muuttaa lausuntojaan.

Ilmoituksen voi tehdä täältä:

http://www.kuluttajavirasto.fi/Page/34967487-45c0-4cfe-9d1a-b3c5f73889f4.aspx

Anonyymi kirjoitti...

"Suomessa on suuri joukko vanhoja ihmisiä jotka edelleen ajavat autoa, mutta eivät käytä nettiä. Heille pitää olla mahdollisuus toisenlaiseen reklamaatioon"

Nämä samat ihmiset eivät tosin ole myöskään käyneet netistä lukemassa kyseistä lausetta ja eivät siis tiedä koko asiasta. Oleellista onkin, että mitä maksulapussa tai mahdollisessa paluuviestissä sanotaan.

Anonyymi kirjoitti...

"Reklamaatio lomakkeita on saatavilla www-sivuiltamme. Jos et voi tulostaa lomaketta voit noutaa sen toimistoltamme. Lomakkeen voit toimittaa postitse tai pudottamalla toimistomme postilaatikkoon." - Park Service Oy -webbisivut

Kyllä reklamaatio on voitava tehdä kuluttajalle mahdollisimman vähän toimenpiteitä vaativalla tavalla. On erittäin kohtuutonta, että kyseisen lomakkeen joutuisi hakemaan jostain toimistosta mikäli sitä ei kykene itse tulostamaan.

Miksi webbisivulla mainitaan erikseen mitkä tiedot reklamaatiossa tulee kertoa, jos reklamaatiota ei voi tehdä muulla kuin heidän omalla lomakkeellaan. Lienee selvää, että lomakkeessa kysyttävät tiedot olisi hyvä täyttää, jos jotain lomaketta käyttää.

Askarruttaa myös miksi lomakkeessa on kohta "Pankki, konttori, tilinumero". Kuitenkin lomakkeen alla sanotaan pienellä, että "Reklamoitua valvontamaksua ei tarvitse maksaa ennen reklamaation käsittelyä". Mihin kummaan he tarvitsevat reklamaation tehneen henkilön pankkitietoja kun maksua ei todennäköisesti tarvitse palauttaakaan kun sitä kerran ei tarvitse ensialkuun edes maksaa? Webbisivulla tätä tosin ei listata vaadittaviin tietoihin.

Anonyymi kirjoitti...

Ehdoissa on porsaanreikä...

Jos saatte tältä firmalta maksulapun, palauttakaa reklamaatiolappu puutteellisesti täytettynä.

Reklamaatiolomakkeen mukaan reklamoitua valvontamaksua ei tarvitse maksaa ennen reklamaation käsittelyä. Toisaalta puutteellisesti täytettyjä vastalauselomakkeita ei käsitellä, joten homma jää roikkumaan ilmaan.

Anonyymi kirjoitti...

Jos et voi tulostaa lomaketta voit noutaa sen toimistoltamme. Lomakkeen voit toimittaa postitse tai pudottamalla toimistomme postilaatikkoon.

Ai että jos mä saan heidän lappunsa käydessäni tuttujen luona jyväskylässä ja mun pitäis sitten reklamaation takia ajaa uudelleen Hesasta Jyväshyvään vain tehdäkseni reklamaation.

Haistakaa paska ParkService, mä toimin kuten muidenkin pilipalifirmojen kanssa. Mitään reklamaatiota ei tehdä ennen kuin tulee karhu jolloin kiistän olleeni ajoneuvon kuljettaja.

Anonyymi kirjoitti...

Mitään reklamaatiota ei tehdä ennen kuin tulee karhu jolloin kiistän olleeni ajoneuvon kuljettaja.

Juuri näin, muistakaa että mitään reklamaatiota ei pidä koskaan tehdä! Muutoin paljastatte saaneenne maksun. Odottakaa karhua ja sen jälkeen kiistäkää olleenne kuljettaja ja kehoittakaa lähettämään maksu sopimuskumppanilleen.

Anonyymi kirjoitti...

"Muutoin paljastatte saaneenne maksun. Odottakaa karhua ja sen jälkeen kiistäkää olleenne kuljettaja ja kehoittakaa lähettämään maksu sopimuskumppanilleen"

Voihan tuon lapun löytää vaikka hanskalokerosta. Ei se, että suoraan reklamoi ole mikään merkki siitä, että on ollut auton kuski.

Anonyymi kirjoitti...

"Ei se, että suoraan reklamoi ole mikään merkki siitä, että on ollut auton kuski."

Ei ole ei. Eikä se kyltti siellä ulkona ole mikään merkki siitä, että joku on sopimuksen hyväksynyt. Mutta jos haluaa venkoilla maksusta eroon, niin on ehkä kuluttajariitalautakunnan horinoiden perusteella helpompaa vain kiistä olleensa kuski ja väittää, ettei ole mitään maksumääräyksiä ikinä nähnytkään.

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Sitten otetaan yks-risti-kakkosta siitä, että mikä suurkaupunki seuraavana saa tällaisen älyvapaan yritysmallin ongelmakseen:

1) Tampere
2) Oulu
3) joku muumi, hä?

Anonyymi kirjoitti...

Luojan kiitos MKM ei ihan vittuillessaan sakota ihmisiä joka asiasta, vaan selkeistä rikkomuksista. Omalla kotipihallani olen nähnyt monesti ko. valvojan, joka tarkastaa vain, että autoja ei ole ajoväylillä. Talon päädyssä (Jossa ei saa pysäköidä koska siinä ei ole niin erikseen mainittu, piha-alueella pysäköintikielto), saa pysäköidä rauhassa koska kysessä on "epävirallinen vieraspaikka", eli tilaa pysäköidä. Myöskään tolppapaikoilla olevien autojen rekisterinumeroita eivät katso, koska niitä paikkojakin on tyhjillään n. 80%.

Olen kyllä samaa mieltä siitä, että vähänkin hämäriä maksuja ei makseta, mutta jos saa sakot esim. "kiekkopaikalla", jossa jättää kiekon laittamatta ja on siinä vuorokauden, toteaisin ainakin itse olevani sen verran idiootti, että maksaisin myös sen maksun siitä ilosta :j Tietysti jos joku haluaa venkoilla maksusta, vaikka auto olisi poikittain invapaikalla, sehän on tietysti jokaisen oma asia. Oikeudenpäätöstä odotellessa.

Anonyymi kirjoitti...

Olen kyllä samaa mieltä siitä, että vähänkin hämäriä maksuja ei makseta, mutta jos saa sakot esim. "kiekkopaikalla", jossa jättää kiekon laittamatta ja on siinä vuorokauden, toteaisin ainakin itse olevani sen verran idiootti, että maksaisin myös sen maksun siitä ilosta

Niin, tyhmyydestä ja sääntöjen piittaamattomuudesta kuuluukin sakottaa, mutta se ei ole yksityisen yrityksen tehtävä. Ei velvollisuus eikä suomen lakiin perustuva oikeus. Virheellisestä pysäköinnistä pysäköintivirhemaksun voi kirjoittaa vain laissa säädetty kunnallinen pysäköinninvalvoja.

Anonyymi kirjoitti...

Odotellaan niitä oikeuden päätöksiä nyt syksyn aikana. Voi tulla hyvinkin ikävänä yllätyksenä näille aloitteville firmoille ...

Anonyymi kirjoitti...

Mä soitin Parkservicen "palvelunumeroon" kysyäkseni maksun perusteita. Siellä tyyppi vain hekotti ja kehoitti maksamaan ettei "koko omaisuus" mene perintäkuluihin. Sanoi että maksu on täysin lainvoimainen ja se voidaan periä.

Anonyymi kirjoitti...

Jaahas, toivottavasti sanomasi ei ole totta, koska muutoin yritys harhaan johtaa asiakkaitaan. Maksu ei ole ulos-ottokelpoinen eikä sitä voi periä ilman oikeudenpäätöstä. Lisäksi maksu ei perustu suomalaiseen lakiin. Lähin oikeusmenetelmä on sopimusoikeus.

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Ja jos kiistää maksun, joutuu sopimuukseen vetoava kaivamaan niitä perusteita maksulle.

Eli yhtä samanlaista kusetusta, "julkisivu" vain on hieman kiillotetumpi kuin ParkComilla ja ParkPatrolilla.

Anonyymi kirjoitti...

Saa nähdä saadanko kohta laki ja asetus yksityisistä pysäköinninvalvontayhtiöistä. Kun vartiointi alkoi, silloin itkettiin paljon virkavallan anastamisesta, mutta siihen on onneksi selvät pykälät minkä mukaan toimia.

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Toivottavasti ei saada, mieluummin maksan 40 euroa kunnalle/valtiolle, kuin jollekin petosta yrittävälle yritykselle.

Anonyymi kirjoitti...

Firman sivuilta löytyy tieto että "Puutteellisesti täytettyjä vastalauselomakkeita ei käsitellä." Mutta eihän vastalause-termi edes kuulu yksityisoikeudelliseen toimintaan, vaan se on osa julkisoikeudellista sanavarastoa. Yksityisoikeudellisesti tehdään reklamaatio.

Anonyymi kirjoitti...

Ettekö te ole jo ymmärtäneet että näiden firmojen touhuton puhdasta kusetusta ja rahastusta. Näkeehän sen pitkälle jo noiden epämääräisessä toiminnassa.

Anonyymi kirjoitti...

Kyllä ymmärrän ... täysin, sen takia ei ole aikomustakaan maksaa ParkComin tai ParkPatrolin maksuja. Pitänee yrittää ensi viikonloppuna kerätä kokoelmaan myös ParkServicen maksu kun lähden muijafrendin luo Jyväskylään.

Missä onnistuis helpommin, vai pitäiskö kysyä suoraan ParkServiceltä?

Anonyymi kirjoitti...

ParkServicen pitäjät eivät osaa edes kirjoittaa nettisivujaan okein. He valvovat virheellstä pysäköintiä!=)

Anonyymi kirjoitti...

"Missä onnistuis helpommin, vai pitäiskö kysyä suoraan ParkServiceltä?"

Taitaa ko. putiikki valvoa lähinnä kerrostalojen parkkipaikkoja. Monissa taloissa kannattaa tosin miettiä haluatko lähteä elvistelemään muiden ruutuihin, voi olla että auto saa avainta kylkeen aika nopeasti.

Anonyymi kirjoitti...

Haluaisin tuoda tähän keskusteluun kommentin palvelun tilaajan näkökulmasta. Olen siis suhteellisen suuressa roolissa melkoisen suuressa asuntojen tarjoajassa ja tulemme mitä todennäköisemmin ottamaan yksityisen pysäköinnin valvonnan kiinteistöjemme pihoilla käyttöön ensi vuoden alusta.

Monet ovat sitä mieltä, että tässä myymme sielumme saatanalle ja otamme kyyn povellemme, mutta kiinteitön omistajana näemme tilanteen melkoisen toisin. Tyytyväisyyskyselyissä tulee todella paljon esiin se, että piha-alueilla on liikennettä ja pysäköityjä autoja ja ne nähdään häiriöiksi. Olemme vuosi kausia yrittäneet saada kunnallista pysäköinninvalvojaa käymään sakottamassa, mutta he eivät suostu tulemaan. Mikäli siis haluan palvella asukkaitamme, niin käytössämme on käytännössä hyvin vähän vaihtoehtoja. Yksityinen pysäköinninvalvonta on kokemusten mukaan todella tehokasta ja sen tuomat ongelmat asukkaille hyvin pieniä. Niinpä asiasta ei tarvinnut edes äänestää sillä kaikki asiasta päättävät olivat yksimielisiä.

Tämä tällaisena toisena näkökulmana, kun tuntuu, että täällä on hyvin yksipuoleisesti näitä pointteja esitetty.

Anonyymi kirjoitti...

Niin, kannattaa nyt miettiä ja katsoa ensin loppuun onko toiminta edes laillista. 14.12 tulee ensimmäinen oikeudenpäätös asiassa ja vahvasti veikkaisin että pysäköintiyhtiöiden valvonta ei tule olemaan laillista. Mielestäni myös päätöksen ollessa kyseisen mukainen, valvontayhtiöt on saatettava vastuuseen teoistaan samoin kuin heidän palvelujaan tilanneet.

Anonyymi kirjoitti...

Joo ei paljon kannata reklamaatioita lähetellä, eivät nimittäin tutustu niihin lainkaan. Lähettävät vain sivunmittaisen pläjäyksen jargonia, joka ei liity reklamaatiossa esitettyihin asioihin mitenkään. Tästä vielä heille huomautin uudella reklamaatiolla, siis että yrittäjällä on velvollisuus vastata reklamaatiossa esille otettuihin asioihin, ja ne sitten lähettivät mulle uudelleen sen saman jargonin kuin ekakerralla, ilmeisesti autoreplynä... LOL! Pitää pistää viestiä kuluttaja-asiamiehelle, koska jos tosta toiminnasta joskus vielä tulee laillista niin missä on oikeusturva jos reklamaatioihin lähetetään vakiopaskaa vastaukseksi? Poliisilla/laillisilla pysäköinninvalvojilla on sentään velvollisuus tutustua reklamaatioihin ennen niiden hylkäämistä (ja niin on tietty näillä firmoillakin, mutta eihän ne toimi muutenkaan lain mukaan, joten miksi tässäkään asiassa) ja poliisit ihan oikeasti joskus peruukin sakkoja, sukulainen sai yhden keväällä peruttua. Mutta näille kakkafirmoillehan ei laki merkkaa vaan raha, joten eivät edes käsittele reklamaatioita...

Enkä tosiaan tarkoita, että jos reklamoi niin sen pitäisi myös mennä läpi, mutta ainakin siihen pitäisi tutustua ja hylätä reklis siihen perustuvilla syillä eikä tuutata vastaukseksi sivullista asiaankuulumatonta paskaa

Anonyymi kirjoitti...

Sain Park Servicelta kolmisivuisen vastauksen "en ollut kuljettaja"-reklamaatiooni. Mainittuna tässä oli "kuluttajariitalautakunnan päätös 25.4.2012" Irrallisena yhdellä rivillä. Ei käy selväksi mikä se päätös oli. Lisäksi mainitaan KKO 2010:23 tietenkin, vaikka se ei tähän tapaukseen käsittääkseni liity.

Kirje sisältää myös lainauksen Oikeusministeriön työryhmältä (OM 16/2010), joka kuuluu näin: "Jo kokemusperäisen todennäköisyyden mukaan kuljettaja on yleensä ajoneuvon omistaja tai haltija. Yksityisoikeudellisissa asioissa jo vakiintuneesti hyväksytty kokemusperusteiseen todennäköisyyteen nojaava näkemys siitä, että todistustaakka asetetaan sille osapuolelle, joka pystyy helpommin esittämään asiaa koskevaa todistelua. Yleensä omistaja tai haltija tietää, kenen käytössä ajoneuvo on ollut."

Korkeimmassa oikeudessa oltiin kuulemma pidetty epäuskottavana, että omistaja ei olisi ollut auton kuljettaja ja määrättiin maksamaan valvontamaksu viivästyskorkoineen. "Mikäli auton haltija ei kykene ilmoittamaan, kuka hänen autoaan on kuljettanut, lienee selvää, että kuljettaja on ollut auton haltija." Ja jatkuu: "Mikäli ette maksa valvontamaksua tai ilmoita autonne kuljettajaa, tulemme perimään valvontamaksun asiasta syntyvine perintäkuluineen tarvittaessa oikeudellisen perinnän kautta."

Semmosta tekstiä sieltä, murto-osa tuossa tietysti lainattuna. Mitähän tuon kanssa nyt sitten tekis? Kiitoksia kommenteista.

Niko

Anonyymi kirjoitti...

Paperinkeräykseen vaan. Tuo ei tosiasiassa tule menemään koskaan velkomusasiana tuomioistuimeen. Turun Sanomat selvitti jo vuosi takaperin kaikista maamme käräjäoikeuksista kaikkien parkkifirmojen nostamat velkomuskanteet. Tulos oli pyöreä nolla. Tosiasiassa parkkifirmat vain uhkailevat juuri tuollaisilla pitkillä diipadaapa-kirjeillä, mutta eivät vie asiaa eteenpäin. Riittävän moni on tyhmä ja maksaa ilmankin.

Mitä tulee itse kysymykseen todistustaakasta, Kuluttajariitalautakunta on ottanut täysistunnossaan asiaan erinomaisen selkeän ja yksiselitteisen kannan. Näyttövelvollisuus ajoneuvon kuljettajasta on valvontayhtiöllä. Jos ajoneuvon omistaja/haltija kiistää toimineensa kuljettajana, maksua ei voida häneltä vaatia eikä hänellä myöskään ole mitään velvollisuutta kertoa ajoneuvon kuljettajaa.

Korkeimmassa oikeudessa oli tapaus, jossa sama kaveri oli pysäköinyt autonsa yhdeksän kertaa samaan paikkaan. Aluksi hän oli myöntänyt toimineensa kuljettajana, mutta kiisti tämän myöhemmin. Tässä tapauksessa KKO katsoi, että ajoneuvon kuljettaja oli tullut näytetyksi toteen.

Kun kyse on tavallisesta, yksi tai kaksi sakkoa saaneesta henkilöstä, tilanne on täysin toinen. Velkomusjuttuja ei ajeta tuomioistuimissa juuri siksi, että valvontayhtiöt tietävät itsekin, että ne eivät kykene näyttämään toteen ajoneuvon kuljettajaa. Toinen syy tietenkin on se, että nykyään tuollainen kanne ei todennäköisesti menestyisi muutenkaan. Eduskunnan perustuslakivaliokunta kun on todennut yksityissakot perustuslain vastaisiksi.

Anonyymi kirjoitti...

Kiitos pikaisesta vastauksesta! Tänään tuli Svea Perintä Oy:ltä maksumuistutus. Yksinkertainen lappu, ei uhkailuja, paitsi "maksamalla vältytte perimistoimenpiteiltä joista Teille aiheutuu lisäkuluja". Lähetän tonne perintätoimistoon valmispohjaisen reklamaation joka täältäkin sivulta löytyy. Saa nähdä kuinka tämän kanssa käydään. Ilmoittelen kun jotain uutta infoa taas napsahtelee.

Niko

Anonyymi kirjoitti...

No niin. Tänään tuli sitten maksuvaatimus Svea Perintä Oy:ltä. 60e parkkimaksu oli jo 86,67e. Reklamaatio ei sitten merkannu mitään. Soitin tuonne perään ja ilmoitti ottavansa yhteyttä MKM Park Serviceen ja jos mitään ymmärsin, niin "kyse on maksuhaluttomuudesta eikä maksun riitauttamisesta, ja perintää tullaan jatkamaan". Ikävintähän tässä on se että auto on isän nimissä ja se ei tykkää yhtään kun saa postia perintäyhtiöltä. Varsinkin kun mitään merkkejä sen loppumisesta ei ole. Mitäs nyt sitten? Saako tuota perintäkirjetulvaa mitenkään loppumaan? Kiitos mahdollisesta avusta.

Niko

Anonyymi kirjoitti...

Kyllä saa loppumaan, voitte ilmoittaa perintäyhtiön hyvän tavan vastaisesta perinnästä Etelä-Suomen Lääninhallitukselle, joka valvoo perintäyhtiöiden touhuja.

Perintäyhtiö on velvollinen selvittämään maksun syyn eikä se voi jatkaa riitautetun laskun perimistä. Tehkää tämä siis selväksi sinne yhtiölle, että maksusaatava on riitautettu.