Tiesitkö että lain mukaan yksityistä pysäköintivalvontamaksua ei tarvitse maksaa!
Lue lisää: Älä maksa yksityistä sakkoa!

maanantaina, huhtikuuta 14, 2008

Laiton lailliseksi lain vastaisesti

Oikeusministeriö on julkaissut tiedotteen aikomuksestaan säätää laki koskien yksityistä pysäköinninvalvontaa. Helsingin Sanomat uutisoi asiasta näyttävästi, kuinka yksityinen pysäköinninvalvonta on saanut oikeusministeriöltä peräti hyväksynnän. Helsingin Sanomien mukaan toimintaa ei voida kieltää, koska yksityinen pysäköinninvalvonta on laajentunut mittavaksi liiketoiminnaksi. Suomessa lainmukaisuudesta päättää tuomioistuin, ei oikeusministeriö. Perustuslain mukaan julkinen hallintotehtävä ja julkisen vallan käyttö kuuluvat viranomaisille. Nykyisten tuomioistuimien kannanottojen perusteella yksityinen pysäköinninvalvonta on voimassaolevan lainsäädännön perusteella Suomessa laitonta.

Tarvitaanko lakia yksityisestä pysäköinninvalvonnasta?

Jos yksityinen pysäköininvalvonta olisi Suomen lain mukaista toimintaa, kuten valvontayhtiöt ovat viimeiset vuodet väittäneet ja ahkerasti lobanneet, ei asiasta edes tarvitsisi säätää lakia. Myös Vantaan käräjäoikeus olisi tuolloin ollut asiasta toistamieltä.

Lakia yksityisestä pysäköinninvalvonnasta ei tarvita. Meillä on olemassa yksi toimiva järjestelmä, kunnallinen pysäköinninvalvonta, jolla on valtuudet toimia myös yksityisellä alueella. Väitän että kiinteistönomistajalle, taloyhtiölle tai kauppakeskukselle on yhdentekevää kuka valvontaa suorittaa kunhan valvonta toimii. Valvonnan suorittamiseksi ei tarvita uutta järjestelmää, ainoastaan vanhan järjestelmän tehostamista. Kaikessa pahassa ei tarvitse ottaa Ruotsista esimerkkiä. Kunnallista pysäköinninvalvontaa tulisi kehittää ja lisätä resursseja kohtaamaan myös yksityisten kiinteistönomistajien tarpeet. Kunnallisen pysäköinninvalvonnan maksut ohjataan kunnan hyväksi ja siten ne hyödyttävät myös kaikkia yhteiskunnan jäseniä. Yksityinen valvonta on voittoa tavoittelevaa liiketoimintaa, jossa rahat ohjaantuvat muutaman ahneen yksilön hyödyksi.

Lainvalmistelu aloitetaan aikasintaan 2009 ja se voisi astua voimaan vuosien 2010-2011 aikana. Jokaisen suomalaisen perussivityksen selkärangassa pitäisi sijaita tieto siitä, että oikeusministeriö ei lakeja aseta voimaan. Se että oikeusministeriö hyväksyy lain valmistelun aloittamisen ei suinkaan tarkoita sitä, että toiminta olisi nyt laillista tai laki koskaan edes tulisi voimaan. Lain voimaantulo edellyttää eduskunnan hyväksyntää. Jokaisella meillä on siis vielä mahdollisuus vaikuttaa asiaan oman kansanedustajamme kautta.

Olisiko mahdollisesti säädettävällä uudella lailla vaikutusta nykytilanteeseen?

Lain säätäminen yksityisestä pysäköinninvalvonnasta on täysin erillinen prosessi. Tällä hetkellä Vantaan käräjäoikeuden 14.12.2007 antaman tuomion 07/11275 mukaan yksityisen pysäköinninvalvontayhtiön määräämiä maksuja ei tarvitse maksaa. Mikäli toiminta laillistetaan tulevaisuudessa säätämällä laki, se ei muuta tämän hetkistä tilannetta, eikä auta nykymuodossaan olevia yksityisiä valvontayhtiöitä. Lakeja ei säädetä voimaan taannehtivasti. Mikäli hovioikeus ei muuta oleellisesti Vantaan käräjäoikeudessa toimineen kolmen ammattituomarin tulkintaa asiassa, yksityinen pysäköinninvalvonta tulee nykylainsäädännön perusteella olemaan laitonta. Hovioikeudenkaan päätös ei välttämättä jää ennakkotapaukseksi jos asiassa haetaan valituslupaa korkeimpaan oikeuteen. Tuli ennakkopäätös mistä oikeusasteesta tahansa, ennakkopäätös asiasta on tärkeä. Kaikki yksityiset pysäköintivalvontatapaukset aina valvontayritysten toiminnan alkuajoista tullaan ratkaisemaan tapahtumahetkellä voimassaolleen lainsäädännön perusteella oli uusi laki voimassa tai ei.

Pitääkö yksityinen valvontamaksu maksaa?

Vantaan käräjäoikeuden 14.12.2007 antaman päätöksen perusteella jokaisen yksityisen valvontayhtiön maksun saaneen autoilijan kannattaa jättää laittomasti määrätty maksu maksamatta. Asiasta kannattaa tehdä vapaamuotoinen reklamaatio ja perustella kieltäytyminen edellä mainittuun käräjäoikeuden päätökseen vedoten.

Nyt kannattaa odotella rauhassa Helsingin hovioikeuden päätöstä asiasta. Vaikka ParkCom Oy voittaisi hovioikeudessa se ei anna valvontayhtiölle mitään automaattista oikeutta asettaa kaikkia saataviaan ulosottoon. Voitettuaankin valvontayhtiön olisi edelleen haastettava jokainen maksamatta jättänyt autoilija erikseen oikeuteen ja se prosessi vie aikaa. Maksun kerkiää tarvittaessa maksamaan vielä ennakkopäätöksen muodostumisen jälkeenkin ilman pelkoa oikeuteen joutumisesta tai luottotietojen menettämisestä.

On kuitenkin hyvin vaikea uskoa Vantaan käräjäoikeuden päätöksen muuttuvan Helsingin hovioikeudessa. Lainmääräykset ovat asiassa selkeät. Tulevaisuudessa mahdollisesti voimaan astuvalla lailla ei ole tämän hetkisiin maksuihin, niiden perintään tai maksuvelvollisuuteen merkitystä. Uudella lailla ei voi taannehtivasti muuttaa nyt oikeudessa laittomaksi todettuja maksuja laillisiksi.

Perityt valvontamaksut takaisin ?

Koko toiminnanhan on väitetty perustuvan siihen, että kiinteistön tai tontin omistajalla on oikeus päättää pysäköinninehdoista. Valvonnan on voinut tulkinnan mukaan antaa ulkopuoliselle valvontayhtiölle. Tämä on myös oikeusministeriön tulkinta asiassa. Vantaan käräjäoikeus on kuitenkin todennut, ettei tällaista oikeutta ole kiinteistön- tai tontin omistajalla. Kyse on pysäköinninvalvonnasta (laki pysäköintivirhemaksusta, 3.4.1970/248, tieliikennalaki, 3.4.1981/267, perustuslaki, 11.6.1999/731), joka on julkisen vallan käyttöä ja siten laissa määrätty vain viranomaisen toimivaltaan myös yksityisillä alueilla (korkeimman hallinto-oikeuden päätös, 1996-A-55 ).

Mikäli käräjäoikeuden päätös jää voimaan alkaa mittava takaisinperintä, joka voi johtaa valvontayhtiöiden konkurssiin. Maksuja voidaan periä takaisin myös laittoman palvelun tilanneelta toimeksiantajalta, kuten esimerkiksi taloyhtiöltä, kauppakeskuksilta tai virastoilta. Tulkinnassahan on kyse nimenomaan kiinteistön- tai tontin omistajan oikeuksista jotka on liittyvät omistusoikeuteen. Toisin sanoen, lakia on siis selvästi rikkonut toimeksiantaja delegoidessaan lainvastaisen tehtävän valvontayhtiölle. Valvontayhtiö taas on asiassa toteuttajan roolissa. Takaisinperinnän kohdistaminen myös toimeksiantajiin on siis enemmän kuin perusteltua.

Taloyhtiöiden ja muiden toimeksiantajien kannattaa kuitenkin muistaa, että jos valvontayhtiöt ajautuvat nurkkaan hävittyään hovioikeudessa ne saattavat yrittää pelastaa oman nahkansa vetäytymällä vastuusta ja kaatamalla syyn toimeksiantajien niskaan. Valvontayhtiö on saattanut toimeksiantajan kanssa tekemässä valvontasopimuksessa väittää ottavansa vastuun palvelun lainmukaisuudesta, mutta tällä sopimusehdolla ei ole merkitystä, koska valvonnanhan on katsottu perustuvan nimenomaan kiinteistön omistajan oikeuksiin, ei valvontayhtiön. Pelkästään tämä riskin takia takia esimerkiksi taloyhtiöiden tulisi purkaa sopimukset välittömästi valvontayhtiöiden kanssa välttyäkseen suuremmilta hankaluuksilta.

Takaisinperintäprosessiin toivoisi Kuluttajavirastolta apua sekä valvovan viranomaisen selkärankaa ja uskallusta puolustaa kuluttajia.

Oikeusministeriön kaavailema laki yksityisestä pysäköinninvalvonnasta on perustuslain vastainen

Ensimmäiseksi kannattaa muistaa, että kukaan ei ole kieltämässä tai kiistämässä kiinteistön- tai tontin omistajan oikeutta perustaa maksullista pysäköintipalvelua alueelleen. Portit sisääntuloväylille ja maksuautomaatit käyttöön - hyvin yksinkertaista. Pysäköinninvalvonta on täysin eri asia! Nyt yksityiset yritykset kiinteistön- tai tontinomistajan toimeksiantajina valvovat pysäköintikieltomerkkien noudattamista taloyhtiöiden pihalla, kuten myös monilla julkisilla alueilla. Samat yritykset myös rankaisevat lain rikkomisesta kirjoittamalla pysäköintivirhemaksuja kerätäkseen itselleen liikevoittoa.

Oikeusministeriö on säätämässä lakia joka mahdollistaa rangaistusvaltuudet yksityiselle yrityksille ja kiinteistön omistajille. Tämä osoittaa täydellistä halveksuntaa Suomen perustuslakia kohtaan ja harvinaisen vaillinaista harkintakykyä siitä, mihin tilanne johtaa kun yksityiselle, voittoa tavoittelevalle yritykselle tai kiinteistön omistajalle annetaan viranomaisille laissa määrätty oikeus rangaista. Kansalaisten yhdenvertaisuutta ja oikeusturvaa loukataan ennennäkemättömän härskisti.

Perustuslaki ja erityisesti 124 § määrittelee selkeästi julkisen vallan käyttöä, rangaistusoikeutta ja hallintotehtävän antamista muulle kuin viranomiselle.

"Julkinen hallintotehtävä voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle vain lailla tai lain nojalla, jos se on tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi eikä vaaranna perusoikeuksia, oikeusturvaa tai muita hyvän hallinnon vaatimuksia. Merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä voidaan kuitenkin antaa vain viranomaiselle." (perustuslaki 124 §)

Merkittävää julkisen vallan käyttöä voidaan antaa tehtäväksi vain ja ainostaan viranomaiselle. Onko pysäköintivirheestä rankaiseminen merkittävää julkisen vallan käyttöä? Väitän että on. Yksilön rankaiseminen on aina merkittävää vallan käyttöä toisin kuin pelkkien viranomaispäätösten tekeminen. Pysäköintivirhemaksu on rangaistus, ei hallinnollinen maksu. Hallinnollinen maksu määrätään palvelusta ei sääntöjen noudattamatta jättämisestä. Entä jos kyseessä ei olisi merkittävä julkisen vallan käyttö? Tällöinkin toiminta voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle vain lain nojalla kunhan se on tarkoituksenmukaista eikä vaaranna oikeusturvaa ja hyvän hallinnon vaatimuksia.

Yksityinen pysäköinninvalvonta ei ole tarkoituksenmukaista muiden kuin valvontayritysten kannalta. Meillä on toimiva kunnallinen pysäköinninvalvonta, jota voidaan kehittää vastaamaan myös yksityisten kiinteistönomistajien tarpeita. ParkCom Oy, ParkPatrol Oy ja monet muut valvontayritykset ovat viimeisten vuosien aikana osoittaneet konkreettisilla esimerkeillä, että yksityiset valvontayritykset eivät liiketoiminnan voitontavoittelun takia pysty hyvän hallinnon vaatimuksiin tai toimimaan vaarantamatta autoilijoiden oikeuksia ja oikeusturvaa.
Usean toimintavuoden jälkeen tätä ei voida pistää enää osaamattomuuden piikkiin, vaan kyse on tavattoman härskistä tavasta yrittää kerätä liikevoittoa keinolla millä tahansa. Ovatko edellämainitut toimintatavat oikeusministeriön mielestä perustuslain tarkoittamaa sellaista hyvää hallintotapaa ja kuluttajan perusoikeuksia ja oikeusturvaa tukevia menetelmiä, jotta julkisen vallan käyttö ja mahdollisuus rangaista yksilöitä voidaan antaa oikeutena yksityiselle yritykselle tai kiinteistönomistajalle? Ei ainakaan perustuslain mukaan.

On myös turha väittää, että uusi laki voitaisiin säätää sellaiseksi, että perustuslain 124 § ehdot täyttyvät. Perustuslaki edellyttää, että toiminta on muodostunut sellaiseksi, että se täyttää perustuslain ehdot. Kaikki yksityistä pysäköinninvalvontaa harjoittavat yritykset ovat todistetusti osoittaneet olevansa kykenemättömiä toimimaan julkisen vallan käytön edellyttämällä tavalla.

Jos julkisen vallan käyttö rangaistusten määräämisestä laajennetaan perustuslain vastaisesti yksityisille yrityksille ja kiinteistön omistajille, silloin oikeusministeriö ei varmasti näe estettä laajentaa myös vartijoiden ja järjestyksenvalvojien oikeuksia. Ehkä vartijoilla pitäisi olla oikeus jakaa vankeusrangaistuksia ja määrätä ihmisiä tilapäisesti säilöön, vaikka kauppakeskusten kellariin sijoitettuihin selleihin. Ehkä järjestyksenvalvojalle voisi antaa oikeuden sakottaa järjestyshäiriöistä. Rahat hän saisi tietysti pitää itse.

Rankaiseminen on ja pitää olla vain ja ainoastaan viranomaisen tehtävä!

Oikeusministeriön perustelut ja valvontayhtiöiden lobbaus

Helsingin Sanomat kertoi, että ministeriön mukaan toimintaa ei voida kieltää koska yksityinen pysäköinninvalvonta on laajentunut mittavaksi liiketoiminnaksi. Tämä kuulosti aivan uskomattomalta väitteeltä. Valvontayhtiöiden vuosia kestänyt lobbaus asiassa on nähtävästi viimein mennyt läpi oikeusministeriössä. Luulisi että oikeusministeriössä jos missään, pitäisi olla mahdollisimman paljon selkärankaa jättää yksittäistä ja pientä intressiä edustavan tahon perustuslain vastaiset suunnitelmat huomioimatta. Moni muukin laittomaksi koettu asia on laajentunut mittavaksi toiminnaksi kuten moottoripyöräjengit ja huumekauppa. Pitäisikö näidenkin toiminta säätää lailliseksi?

Blogin edustaja ottikin asiasta selvää suoraan Oikeusministeriön lainsäädäntöneuvos Aki Rasilaiselta.

ParkCom Oy on aloittanut toimintansa vuonna 2004 ja tietoisesti, strategisena suunnitelmana, päättänyt, että toiminnan laillisuutta ei koetella oikeudessa ennen kuin liiketoiminta on kasvanut tarpeeksi. Ensimmäiset haasteet nähtiinkin vasta vuonna 2007, eli kolme vuotta myöhemmin. Sitä ennen ParkCom Oy:lle riitti, että riittävän moni ihminen maksoi tai saatiin "uhkailemalla" maksamaan maksunsa. Ensimmäiset oikeuden päätökset vuonna 2007 olivat yksipuolisia tuomioita. Kun ensimmäinen todellinen ottelu tuomioistuimessa käytiin, ParkCom Oy hävisi Vantaan käräjäoikeudessa 14.12.2007. Onko tosiaan niin, että jos tällä hetkellä tuomioistuimessa laittomaksi todettua toimintaa pystyy kasvattamaan riittävän laajaksi, oikeusministeriössä katsotaan, että toimintaa ei enää voi kieltää vaan toiminta pitää laillistaa säätämällä asiasta laki?

Oikeusministeriö vastasi blogin edustajalle: "Yksityisen pysäköinninvalvonnan kieltäminen ei käy päinsä siitä syystä, että toimintaa harjoitetaan yksityisillä alueilla, joilla kiinteistön- eli maanomistaja voi asettaa ehtoja alueensa käytölle. Tämän oikeus sisältyy omistusoikeuteen. Asettamiensa ehtojen valvonnanomistaja voi siirtää muulle taholle. "

Ei pidä paikkaansa. Omistusoikeus ei varmasti aja perustuslain ohi. Kiinteistön- tai tontinomistajalla on muitakin rajoituksia omistusoikeuteensa. Esimerkiksi rakennussäädökset. Tontin- tai kiinteistön omistajalla ei myöskään ole alueellaan poliisin valtuuksia. Vantaan käräjäoikeus on todennut, että omistusoikeuteen ei sisälly oikeutta "sakottaa" virheellisestä pysäköinnistä. Kyse on julkisen vallan käytöstä mihin tontin- tai kiinteistön omistajalla ei ole valtuuksia. Pysäköintivirheistä rankaiseminen ei kuulu omistusoikeuteen.

Tuomiovaltaa asiassa käyttää Suomessa tuomioistuimet ei oikeusministeriö. Jos hovioikeus säilyttää Vantaan käräjäoikeuden päätöksen, eikö silloin Oikeusministeriön kannanotto ole enemmän kuin arveluttava? Oikeusministeriön mielestä laki pitää säätää, koska kiinteistön omistajalla on oikeus asettaa ehtoja alueensa käytölle omistusoikeuden perusteella, vaikka samaan aikaan tuomioistuin toteaa, ettei tällaista oikeutta nykylainsäädännön perusteella ole. Lain tarve perustuu siis tuomioistuimessa laittomaksi todettuun toimintaan ja lain tarkoituksena on säätää laiton toiminta lailliseksi missä julkinen rankaisuvalta annetaan yksityisten käsiin perustuslain vastaisesti?

Oikeusminsteriön vastaus: "Lainvalmistelun aloittaminen ei tässäasiassa ole kytköksissä asiassa annettaviin tuomioistuinratkaisuihin. Lainvalmistelualoitetaan ratkaisujen sisällöstä riippumatta. Viime kädessä toiminnan salliminen tai kieltäminen on eduskunnan harkittava. "

Perustuslain tarkoituksena on turvata kansalaisten yhdenvertaisuus lain edessä ja varmistaa että julkisen vallan käyttöön liittyvä oikeus rangaista tapahtuu oikeudenmukaisesti, kansalaisten perusoikeuksia kunnioittaen ja erityisesti hyvän hallintotavan mukaisesti. Oikeusministeriön mielestä perustuslaista ei nähtävästi tältä osin tarvitse välittää.

Arviomuistio

Kun katsoo Oikeusministeriön sivuilta löytyvää arviomuistiota aiheesta ei voi kuin hämmästellä kuinka sinisilmäisiä ministeriössä ollaan. Arviomuistion ja sen sisällöstä saisi ihan oman artikkelinsakin, mutta jokainen lukekoon sen itsenäisesti ja samalla voi laskea tulokset yhteen. Huomion arvoisia asioita on kuitenkin muutama.

ParkCom Oy:n lakimies Jukka Peltonen on tehnyt aloitteen 20.8.2007 lain säätämisestä. ParkPatrol Finland Oy on toimittanut 25.10.2007 kirjoituksen, jossa vaaditaan lain säätämistä. Kumpikin yhtiö on siis tiennyt jo ennen Vantaan käräjäoikeuden päätöstä, että yhtiöiden toiminta ei ole suomen lain mukaista. Samaan aikaan autoilijoille on vuodesta 2004 väitetty hyvin agressiivisesti ja harjaanjohtavasti aivan jotain muuta.

Lisäksi muistiossa todetaan että "valvontayhtiöt eivät sen sijaan itsekään katso, että nykyisessä järjestelmässä auton kuljettajan lisäksi myös ajoneuvon rekisteriin merkitty omistaja tai haltija olisi vastuussa valvontamaksun maksamisesta. "

Nyt tekisi mieli jo itkeä tai nauraa. Tämä se osoittaa todella hyvää hallintotapaa. Kumpikin valvontayhtiö on toimintansa alusta asti, lukemattomissa perintäuhkailuissa ja internetisivuillaan väittänyt, että heidän määräämillään maksuilla on haltijavastuu. Eli maksu voidaan periä myös ajoneuvon haltijalta tai omistajalta. Todisteena ovat ne lukuisat viestit ja perintäkirjeet joita mm. ParkCom Oy:n "reklaamatioryhmä" tai valvontayhtiöiden perintätoimistot ovat autoilijoille lähettäneet saadakseen omistajat ja haltijat maksamaan kuljettajalle määrätyn maksun. Näin se takki kääntyy kun tarkoitusperät muuttuvat.

Summa summarum

Uskaltaisin väittää että Suomessa piirit ovat pienet. Riittää kun on tarpeeksi vaikutusvaltaa ja tuntee oikeita henkilöitä niin laitonkin saadaan perusteltua lailliseksi. Oikeusministeriö ryhtyy sinisilmäisen yksipuolisesti toimeen valvontayhtiöiden lobbauksella, selvittämättä lainkaan autoilijoiden mielipidettä tai edes avaamalla lakikirjaa ja katsomalla perustuslakia.

Valvontayhtiöt ovat viime vuosien aikaisilla toimillaan osoittaneet, että ne eivät liikevoittoa tavoittelevina yrityksinä kykene pitämään huolta kuluttajien oikeusturvasta tai edes toimimaan hyvän hallintotavan mukaisesti. Perustuslaissa on tietoisesti ajateltu juuri tällaista tilannetta. Julkisen vallan käyttöä rangaistusoikeuksineen ei ikinä pidä laajentaa yksityisille yrityksille tai kiinteistön omistajille. Suomalaisen oikeuskäytännön ja oikeudenmukaisuuden rippeet pitäisi yrittää säilyttää edes näennäisesti. Yksityisen rankaiseminen ei ole tarkoituksenmukaista. Miettikää mihin ollemme menossa jos kansalaisten rankaisemista saa muodostaa yksityistä liiketoimintaa?

Väitän että esimerkiksi taloyhtiöille on yhdentekevää kuka pysäköintiä valvoo, kunhan valvonta toimii. Yksityiselle pysäköinninvalvonnalle ei tämänkään suhteen ole tarvetta koska oikea ratkaisu on kehittää lainmukaista kunnallista pysäköinninvalvontaa ja ohjata pysäköintivirhemaksuista kertyvät varat yhteiskunnan käyttöön hyödyttämään kaikkia kansalaisia.

Meillä on mahdollisuus vaikuttaa asiaan kansanedustajiemme kautta jotka lain mahdollisesta säätämisestä lopulta päättävät. Eduskunta lain hylkää tai hyväksyy. Astui laki voimaan tai ei, fakta on, että nykyiseen tilanteeseen sillä ei ole merkitystä. Hovioikeiden kannanotto on elintärkeä tulevaisuuden kannalta ja valvontayhtiöt kerkiävät kuolla konkurssiin vielä monesti ennen mahdollisen uuden lain astumista voimaan. Meidän on myös syytä muistaa toimeksiantajien vastuu. Talohallituksilla ja kiinteistönomistajilla voi tulevaisuudessa olla vielä pitkä tie kuljettavanaan varsinkin jos valvontayhtiöt eivät perittyjä maksuja vapaaehtoisesti maksa takaisin ja yrittävät pelastaa oman nahkansa vetoamalla toimeksiantajan vastuuseen, aivan kuten oikeusministeriökin on asian todennut olevan.

En epäile etteikö lain valmistelua aloiteta sen perustuslain vastaisuudesta huolimatta. Toivoa tietysti sopii, ettei lainvalmistelusta tule samanlaista fiaskoa kuin tekijänoikeuslaista, jolloin Jukka Liedes tekijänoikeusjärjestö Gramexista oli muokkaamassa lakia mieleisekseen (tästä toiminnastahan tuli apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstetiltä tuomitseva kannanotto 7.10.2007). Oikeusministeriössä varmaan ymmärretään ja tiedostetaan, että valvontayhtiöiden edustajat eivät ole oikeita henkilöitä säätämään perustuslain vastaista lakia omasta liiketoiminnastaan?

Hovioikeuden päätöstä on mielenkiintoista odotella. Pääistunto pidetään 17.9.2008. Nyt tulemme oikesti näkemään kuinka riippumaton oikeuslaitos Suomessa on. Oikeusministeriö on lobbauksen seurauksena antanut vahvan tukensa yksityiselle pysäköinninvalvonnalle ja lain säätämiselle. Onko hovioikeudella ryhtiä unohtaa ministeriön näkökulma ja ratkaista asia oikeasti voimassa olevan lain perusteella. Väitän että hovioikeudella on suuri paine muuttaa Vantaan käräjäoikeuden päätöstä. Käräjäoikeuden päätöksessä pitäytyminen ajaa valvontayhtiöt konkurssiin ja johtaa ennennäkemättömään takaisinperintään ja oikeudenkäyntien rumbaan ennen mahdollista uutta lakia.

Laki yksityisestä pysäköinninvalvonnasta on tarpeeton. Yksityinen pysäköinninvalvonta rangistusoikeuksin tulee kieltää perustuslain vastaisena. Meidän tulee kehittää kunnallista pysäköinninvalvontaa yhteiskuntamme tarpeiden, hyvinvoinnin ja oikeudenmukaisuuden säilyttämiseksi.

Lue myös:

ParkCom Oy:n hovioikeuden käsittely 17.9.2008
Taloyhtiön ja isännöitsijän vastuu ParkCom keskeytti käräjöinnin
ParkCom Oy hävisi käräjoikeudessa
ParkPatrol Oy - cloaca maxima
Poliisi jätti tutkintapyynnön
"Oot sä vittu ajanut tän tähän ruutuun?"
Helsingin hallinto-oikeus koettelee yksityisen pysäköinnin rajoja
ParkCom hävisi kuluttajariitalautakunnassa
ParkCom sakottaa perusteettomasti oman autopaikan käytöstä
ParkPatrol Oy:n asiakaspalvelu

200 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Jep jep, upeeta blogi!!! Täyslaidallinen oikeusministeriöön, sääli että ministeriötä ei pysty upottamaan. Jokaiselle on varmaan selvää kaksi asiaa:

1. Yksityistä pysäköinninvalvontaa ei tarvita

2. Yksityisiä pysäköintivalvontamaksuja ei tarvitse maksaa

Kysynkin nyt niiltä, laittoman palvelun käyttäjiltä, kuten taloyhtiön hallituksilta. Jos kunnallinen pysäköinninvalvonta kehitetään toimivaksi, miksi te haluaisitte käyttää yksityisiä firmoja?

Anonyymi kirjoitti...

Pikemminkin kiinnotaisi tietää, jos laki asiasta aikanaan valmistuu ja kiinteistön omistajalle annetaan lupa "valvoa ja rangaista" pysäköinnissä, niin mihin vittuun ne tarvii valvontayhtiötä? Jokaisessa taloyhtiössä löytyy niitä "poliiseja" ja "mummo kyttääjiä" jotka voivat kirjoitella lappuja autoijen ikkunoihin ja kerätä rahat taloyhtiölle, miksi ne pitäis antaa valvontayhtiölle?

Anonyymi kirjoitti...

Ei mitään lakia tule kun se on perustuslain vastaista. Pidetään vaan huolta että jos ei eduskunta sitä aikaisemmin huomaa niin pidetään huoli että varmasti huomaa. Ei muuta kuin yhteyttä kansanedustajiin kun aika tulee.

Anonyymi kirjoitti...

Ketkä kansanedustajat uskaltaisivat ottaa asiakseen vastustaa yksityistä pysäköinninvalvontaa? Saatte meidän autoilijoiden täyden tuen!!

Anonyymi kirjoitti...

Mä näin hetken tulevaisuuteen. Heräsin aamulla ja aukaisin radion ...

"Hyvää huomenta. Nyt on helmikuun viides päivä vuonna 2015. Seuraavaksi uutisia ... TuomioCom Oy on näyttävästi juhlinut 6 vuotta sitten alkanutta taivaltaan. Yhtiön liikevaihto on kivunnut huimat 62% ja liikevoitto ylittää puolet suomen valtion budjetista. Yritys perustettiin sen jälkeen kun oikeusministeriö eduskunnan täpärällä hyväksynnällä sääti 2009 voimaan astuneen lain yksityisestä pysäköinninvalvonnasta. Tuossa laissa oikeusministeiö antoi yksityiselle yritykselle ja kiinteistön omistajalle oikeuden rangaista ja rahastaa rankaisemisella kansalaisia. Laki oli perustuslain vastainen, ja johtikin toimenpiteisiin. Oikeuskansleri antoi asiasta huomautuksen silloiselle ministeriölle. 2010 astui voimaan uusi laki jossa TuomioCom Oy:lle annettiin oikeus sakottaa järjestyshäiriöistä yleisellä paikalla. TuomioCom Oy laajensi toimintansa vartiointi toimialalle. 2011 säädettiin laki yksityisistä vankiloista joihin vangittu joutuu maksamaan vankeusajaltaan 120 euron päivämaksun korvauksena TuomiCom Oy:lle. Kela korvaa maksusta 10%. Samalla yksityisen rankaisemisen piiriin siirtyivät myös järjestyshäiriöiden, pahoinpitelyiden ja internetin ennakkosensuroinnin valvonta. Toiminta on ollut erittäin kannattavaa. Poliisin resursseja on pienennetty ja tuomioistuimien määrää on vähennetty roimasti. TuomioCom Oy on perustanut uuden pikatuomioistuimen Helsingin Kamppiin. Myös kauppakeskus Sellon vartionnista vastaava TuomioCom Oy on laajentanut tuntuvasti kauppakeskuksen kellariin perustamaansa pidätyskeskusta. TuomoiCom Oy:n mukaan järjestyshäiriöt kauppakeskuksessa ovat lisääntyneet ja lisätilaa tarvitaan. TuomioCom Oy:n palvelut ovat ilmaisia palvelun tilaajille, kuten kauppakeskuksille. TuomioCom Oy:n pidättämä ihminen joutuu maksamaan pidätyksestä 82,50 euroa, pikaoikeudenkäynnistä 350 euroa ja vankeusajalta edellämainittu 120 euron päivämaksu. Maksut on suoritettava etukäteen ja ne ovat suoraan ulosottokelpoisia. TuomioCom Oy:n antamista yksipuolisista tuomioista 40% ovat pituudeltaan yli kolmen vuoden rangaistuksia. Uutisten nimettömänä pysyneen lähteen mukaan TuomioCom Oy:n tilastot osoittavat että 85% tuomioista on perusteettomia ja kohdistuvat syyttömiin ihmisiin. TuomiCom Oy ei ole kommentoinut asiaa koska tuomioiden määrällä on suora vaikutus yrityksen liikentoimintaan. Bahamalta kiinnisaatu yrityksen varatomitusjohtaja kuitenkin kertoi että tutkimukset väitteen levittäneen kiinnisaamiseksi on käynnistetty ja TuomioCom Oy voi luvata perättätömän väitteen tehneen henkilön kiinnisaamisesta palkkion. Palkkio on 3 vuoden immuniteetti rangaistuksia vastaan. Oikeusministeriö vaikenee asiasta. Eläkkeelle siirtynyt virkamies oikeusministeriöstä kuitenkin toteaa että vuonna 2009 voimaan astunut laki yksityisestä rankaisemisesta on virheliike. "Meidän olisi silloin pitänyt kuunnella kansaa.". Kansalliseen kuuluisuuteen noussut oikeus-blogi joka voimakkaasti arvoiteli yksityistä valvontaa suljettiin ennakkosensuurin perusteella vuonna 2009. Blogin ylläpitäjä pakeni 2010 ulkomaille TuomioCom Oy:n ilmoittaessa luvanneensa blogin ylläpitäjän pidättämiseen jotavista tiedoista peräti 10 vuoden immuniteetin. Ylläpitäjää ei koskaan saatu kiinni. Hyvää päivänjatkoa ja seuraavaksi musiikkia ja tiedote TuomioCom Oy:n tiedotusvastaavalta koskien uusia määräyksiä ja rangaistus seuraamuksia puhumisesta julkisissa kulkuneuvoissa, uudet säännöt astuvat voimaan taannehtivasti ... "

Karrikoiden ja liioitellen, mutta tätäkö me haluamme ?

Anonyymi kirjoitti...

Aivan erinomainen postaus.

Miettikääpä nyt asiaa hivenen. Suomessa ollaan säätämässä lakia tai säännöstä siitä että työnantajalla tulisi olla oikeus tarkistaa työntekijän luottotiedot ennen kuin palkkaa henkilön. Siis miettikää. Tämän vielä ymmärtää jos henkilö tulee käsittelemään vaikka firman rahoja, mutta että siivoojiltakin. Tavallisia työntekijöitä halutaan arvioida luottotietojen perusteella ennen kun he pääsevät siivoomaan tai ajamaan linja-autoa.

ParkPatrol Oy:n toimari on suomen kuvalehden mukaan persaukinen, eli saatavia ulosotossa vaikka kuinka. Hänellä siis on luottotiedot mennyt jo aikoja sitten. Hänelle kuitenkin suunnitellaan oikeutta rangaista pysäköintivirhemaksuista meitä muita kansalaisia ja rankaisun tuoton hän saa pitää itsellään. Siis hetkinen ... ei jumalauta, tätä pitää vielä miettiä uudellaan, ei voi olla totta. Haloo! Oikeusministeriö vastatkaa!!!!

http://www.suomenkuvalehti.fi/sk-netti/uutiset-ja-politiikka/kotimaa/riittaa-etta-ongelma.aspx


"SK:n tietojen mukaan Nesteen sopimuskumppanin, ParkPatrolin pääomistaja on todettu ulosotossa varattomaksi."

Eli hänelle vain sitten oikeus rangaista meitä muita kun ei ole omiaankaan asioita onnistunut hoitamaan oikein. Juuri näin pojat, juuri näin .... :(

Anonyymi kirjoitti...

Jos laki tulee, niin se toivottavasti tarkoittaa samalla verorahohoilla kustannetun kunnallisen palvelun lopettamista tai ainakin resurssien minimointia.

Anonyymi kirjoitti...

Tai jos laki tulee niin oikeusministeriön on syytä valmistella laki sellaiseksi että ainakin 50-75% valvontamaksujen tuotosta tilitetään kunnalliselle pysäköinninvalvonnalle.

Anonyymi kirjoitti...

Ei tule mitään lakia. Hovioikeus tulee olemaan samalla kannalla kuin käräjäoikeus. Parkcom pyytää valituslupaa korkeimmasta, jota ei saa. ParkCom maksaa maksuja takaisin, mutta ei kaadu kun takana on emoyhtiö CarPark. ParkPatrol uppoaa taas mutavelliin toimistusjohtaja Lauri vanavedessään. Taas yksi pieleen menneyt business. Oikeusministeriö valmistelee lain, mutta se ei eduskunnassa mene läpi vaan hautautuu valikuntiin. Menee seuraavat 5-8 vuotta kun lakia odotelleen. Siihen mennessä kukaan ei edes muista yksityistä pysäköinninvalvontaa.

Anonyymi kirjoitti...

Erinomainen artikkeli!!! Toivottavasti joku lukee sen myös oikeusministeriössä.

Anonyymi kirjoitti...

Nyt on aika käynnistää toimenpiteitä kansalaiset! Valtion, poliitikkojen ja viranomaisten touhu alkaa karata täysin käsistä. Ensin katsotaan läpi tekijänoikeuslain muutoksen fiasko jossa tekijänoikeusjärjestöille annetaan kulttuuriministeri Karpelan siunauksella oikeus säätää mieleisensä laki. Nyt on otettu käyttöön ennakkosensuuri lapsipornografian varjolla. Seuraavaksi on nähtävästi tarkoitus siirtää suomalaisen perustuslain vain viranomaisille määräämiä oikeuksia rangaista rikkomuksista yksityisille yrityksille ja kiinteistöomistajille ja vielä rahastus oikeudella.

Seuraava kirje on lähetetty oikeusministeriölle minun toimesta sekä tiedoksi lähettäjälistan mukaan. Odotan siihen vastausta ja lähetän vastaukset tänne palstalle. Voimme varmaan odottaa normaalia ympäripyöreää sanahelinää, mutta kokeillaan.

Kaikilla muillakin on oikeus kommentoida asiallisesti mielipiteensä oikeusministeriöön ja tehdä kanteluita asiasta suoraan oikeusasiamiehelle tai oikeuskanslerille. Ottakaa yhteyttä kansanedustajiinne ja vaatikaa heidän mielipidettään asiassa.

Oikeusministeriön e-mai: etunimi.sukunimi(a)om.fi


TO: Tuija Brax
CC: Aki Rasilainen, eoa-kirjaamo(a)eduskunta.fi (Oikeusasiamies), kirjaamo(a)okv.fi (Oikeuskansleri), Uutistoimituksia

Arvoisa ministeri Tuija Brax, sekä Aki Rasilainen että Oikeusasiamies ja Oikeuskansleri

Tiedättekö mitä oikea kätenne tekee? Oikeusministeriö on julkaissut tiedotteen, jossa lainsäädäntöneuvos Aki Rasilainen kertoo oikeusministeriön aloittavan lainsäätämisen valmistelut yksityisestä pysäköinninvalvonnasta. Laki olisi perustuslain 124§ vastainen. Yksityisten valvontayhtiöiden lobbaus on nyt edennyt liian pitkälle ja olen todella yllättänyt että tällainen toiminta menee Oikeusministeriössä näin helposti läpi.

Jokaisella kiinteistönomistajalla on omistusoikeutensa perusteella oikeus perustaa tontilleen maksullinen pysäköintipalvelu. Kiinteistön omistajalla ei kuitenkaan ole oikeutta valvoa virallisten liikennemerkkien noudattamatta jättämistä ja rangaista siitä pysäköintivirhemaksulla. Koska kiinteistön omistajalla ei ole tätä oikeutta, ei heillä ole oikeutta delegoida tehtävää yksityisille valvontafirmoille. Vantaan käräjäoikeus on 14.12.2007 antamassaan päätöksessä ollut asiasta samaa mieltä. Pysäköintivirheestä rankaiseminen esimerkiksi taloyhtiön pihalla on julkisen vallan käyttöä jota ei perustuslain 124§ mukaan voi antaa muulle kuin viranomaiselle. Sitäpaitsi, meillä on jo toimiva kunnallinen valvontajärjestelmä jota voidaan kehittää myös yksityisten kiinteistönomistajien tarpeisiin toisin kuin luoda uutta järjestelmää jossa yksilölle annetaan oikeus rangaista toista yksilöä ja vielä liikevoitollisesti rahastaa toiminnalla.

Kansalaisten on pystyttävä luottamaan oikeusjärjestelmään ja viranomaisten toimintaa hyvän hallintotavan ja rehellisyyden nimissä. Oikeusjärjestelmän uskottavuus on ollut koetuksella tavallisen kansalaisen silmissä jo monesti, oli sitten kysymys ennakkosensuurista, tekijänoikeuslaista tai seksuaalirikoksista määrätyistä tuomioista. Pysäköintivirhemaksu on rankaisu sääntöjen noudattamatta jättämisestä. Kyse ei ole hallinnollisesta maksusta jonka perinnän voisi ulkoistaa yksityiselle taholle. Kyse on meidän kaikkien oikeusturvasta. Yksityiset valvontayhtiöt ovat viime vuosien toimillaan kuluttajia kohtaan muutoinkin osoittaneet olevansa kykenemättömiä puolueettomaan ja hyvän hallintotavan mukaiseen toimintaan. Yhtälö ei yksinkertaisesti toimi ja viimeisetkin rippeet oikeusturvasta katoavat jos rankaisemisesta tehdään yksityistä businesstä.

En rupea perustelemaan asiaa sen enempää koska Oikeus-blogi on julkaissut aiheesta erinomaisen artikkelin, jonka lukemalla voitte ymmärtää mistä on oikeasti kysymys. Pyydän teitä kohteliaimmin käyttämään hivenen aikaa artikkelin lukemiseen. Sen jälkeen en pyydä muuta kuin miettisitte asiaa perusteellisesti. Mihin me olemme oikein menossa. Kaikessa pahassa ei tarvitse Ruotsiakaan seurata.

Artikkeli: http://oikeusjakohtuus.blogspot.com/2008/04/laiton-lailliseksi-lain-vastaisesti.html

Me emme voi sallia Suomessa oikeutta yksityisille ihmisille ja yrityksille rangaista kanssa ihmisiään ja vielä voitontavoitteluilla rahastaa rangaistuksilla. Jos yksityinen rankaiseminen sallitaan pysäköintivirheiden osalta, ei varmasti ole enää estettä sallia rangaistusten käyttö myös vartijoille ja järjestyksenvalvojille.

Vastauksenne, kuten tämän avoimen kirjeen tulen julkaisemaan samaisella palstalla. Uskon että teissä on enemmän ihmistä ja realistista kykä arvioida asiaa toisin kuin alaisillanne virkamiehillä.

Ystävällisin terveisin,
Antero Virtanen

Anonyymi kirjoitti...

Hyvä Antero!

Hyvä kirje sinulta, pelkäänpä vaan että vastaus on poliittista jargonia jos saat vastausta ollenkaan.

Tässä on mallia meille muillekin. Jos parkkiyhtiöt lobbaavat päättäjiä niin meidän kannattaa myös lobata omia kansanedustajiamme.

Mitäs tuumaatte? Eiköhän lähetetä porukalla postia ystävillemme Arkadianmäelle!

Anonyymi kirjoitti...

Tässä olisi lehtiartikkelin paikka jollekulle toimittajalle: mitä mieltä eri puolueiden eduskuntaryhmät ovat, entä yksittäiset kansanedustajat?

Itse tulen lähestymään muutamaa tahoa tällä blogikirjoituksella. Kysykää nyt, ennen kunnallisvaaleja, tätä kysymystä eri ehdokkailta!

Anonyymi kirjoitti...

Kunnallisvaalejakin ennen siis puolueet voivat ottaa kantaa tähän lakimuutokseen.

Anonyymi kirjoitti...

"Jos parkkiyhtiöt lobbaavat päättäjiä niin meidän kannattaa myös lobata omia kansanedustajiamme."

Isoja kaloja ei kiinnosta pennin vertaa ja pienillä taas ei ole mitään merkitystä. Pienetkin voivat esittää kiinnostunutta vain, jos laskevat päässään saavansa sillä tavalla oman 15 minuutin kuuluisuutensa, mutta suurin osa noistakaan ei vaivaudu. Ilman "lahjuksia" lobbaaminen tällaisten asioiden puolesta on turhaa touhua sanon minä. Nimittäin valitettava tosiasia on, että suurten massojen kiinnostus ja älykkyys ei riitä olemaan yksityisten lobbaajien takana. Jos olisi, niin minulta ei olisi tässä eräs päivä kysytty töissä, kun heitin Tilastokeskuksen gallupin suoraan roskiin, että "mitäs jos sieltä tulee sakkoja?"

Anonyymi kirjoitti...

Voisko joku aloittaa addressin aiheesta ja kerätään nimiä. Varmaan blogikin julkaisee linkin jos oikein pyytää? Asiasta kannattaa nyt pitää meteliä. Pohjana on tuo blogin erinomainen artikkeli. Otetaan yhteyttä kansanedustajiin ja tiedustellaan mielipidettä. Joku uutistoimisto vois tosiaan kirjoittaa aiheesta.

Anonyymi kirjoitti...

Jokaisen joka asiasta on samaa mieltä kannattaa nyt oikeasti ottaa yhteyttä kansanedustajiin ja oikeusministeriöön. Asiallisesti. Se ei paljoa auta jos muutama heebo valittaa asiasta. Tässä pitää olla massaa takana.

Mitens ois mielenosoitus asiassa? Radiokanavan kanssa yhteistyössä, esim. suomipop. Katsotaan sopiva päivä vaikka aamuruuhkaan ja tasan klo 8.00 jokainen pysäyttää autonsa kolmeksi minuutiksi mielenosoitukseksi yksityistä pysäköintilakia vastaan? Radiokanava voi olla koordinaattorina jossa asiasta kerrotaan ja joka pysähtymishetken julistaa. Kaikki eivät tietysti pysähdy, mutta sehän riittää että osa pysähtyy ja sammuttaa moottorin. Voidaan saada hienokin mielenosoitus aikaan kun kapunkien liikenne seisoo 3 minsaa.

Anonyymi kirjoitti...

Hieno kirjoitus blogi, kertakaikkiseen upea. Luin sen kahteen kertaan läpi. Tekstiä oli paljon mutta kaikki asiaa.

Suomessa päättävässä asemassa olevat ihmiset tuntevat toisensa, eli piiri on pieni. Tavallisen kansalaisen vastuktuksella ei ole paljoa merkitystä. Tosin tekijänoikeuslain kohdalla nähtiin että kyllä se kansakin pystyy asioille heräämään uuden media, internetin kautta. Silloin tekijänoikeuslakia ei saatu pysäytettyä, mutta nyt kannattaa aloittaa ajoissa jotta tämä laki ei tule menemään läpi eduskunnassa.

Anonyymi kirjoitti...

Luuletteko tosiaan että helsingin sanomat tai iltalehdet kirjoittavat jotain negatiivista pysäköinninvalvonnasta? Tuskin, koska esimerkiksi ParkPatrolin toimari tuntee iltalehden toimittajan joka näitä juttuja on aikaisemminkin kirjoittanut. Sama juttu on helsingin sanomien toimittajalla jolla on suhteita toiseen pysäköinti lafkaan. Ettekö muka ole ihmetelleet miksi kirjoitukset on aina niin "valvontayhtiö" myönteisiä? Herätkää! Hesarin ja iltapäivälehtien puolueettomuuteen ei paljota kannata luottaa!!

Anonyymi kirjoitti...

Mitens ois mielenosoitus asiassa? Radiokanavan kanssa yhteistyössä, esim. suomipop. Katsotaan sopiva päivä vaikka aamuruuhkaan ja tasan klo 8.00 jokainen pysäyttää autonsa kolmeksi minuutiksi mielenosoitukseksi yksityistä pysäköintilakia vastaan? Radiokanava voi olla koordinaattorina jossa asiasta kerrotaan ja joka pysähtymishetken julistaa. Kaikki eivät tietysti pysähdy, mutta sehän riittää että osa pysähtyy ja sammuttaa moottorin. Voidaan saada hienokin mielenosoitus aikaan kun kapunkien liikenne seisoo 3 minsaa.

Kannatan asiaa, mutta vain kaupungin keskustoissa, ei moottoriteillä!

Anonyymi kirjoitti...

Väitän että esimerkiksi taloyhtiöille on yhdentekevää kuka pysäköintiä valvoo, kunhan valvonta toimii. Yksityiselle pysäköinninvalvonnalle ei tämänkään suhteen ole tarvetta koska oikea ratkaisu on kehittää lainmukaista kunnallista pysäköinninvalvontaa ja ohjata pysäköintivirhemaksuista kertyvät varat yhteiskunnan käyttöön hyödyttämään kaikkia kansalaisia.

Tässähän se kaikki on kiteytettynä. Jos kunnallinen pysäköinninvalvonta ei toimi, mikä on oikea tapa ratkaista asia suomalaisen virkamiehen ja oikeusministeriön mielestä? No tietysti rakennetaan rinnalle uusi valvontajärjestelmä, vaikka yksikertaisemmallakin maalaisjärjellä varustettu juntti tajuaa että oikea tapa on kehittää nykyinen järjestelmä sellaiseksi että se toimii myös kiinteistön omistajien tarpeisiin nähden. Haloo oikeusministeriö? Mikä siellä on ongelma, onko maalaisjärjen käyttö kielletty? Vai onko tyhmyys perätä hyve?

Anonyymi kirjoitti...

Mä haluan lisää tarinaa TuomioCom Oy:stä, ajatus on tosi pelottava. Ihmiset saavat rangaista toisiaan kerätäkseen itselleen varallisuutta. Kuka oikeasti uskoo oikeudenmukaisuuteen jos motiivina on saada sitä enemmän rahaa mitä enemmän rangaistuksia jakelee. Ja sitten ne kutsuu itseään oikeusministeriöksi? Jösses.

Anonyymi kirjoitti...

Oikeusministeriön perustelu, jonka mukaan yksityistä pysäköinninvalvontaa ei voi kieltää, koska se tapahtuu yksityisellä alueella, jossa alueen omistaja voi asettaa ehtoja alueensa käytölle, on tietenkin täysin kestämätön. Toivon, että viranomaiset myös jatkossa puuttuvat lainvastaiseen toimintaan, vaikka se tapahtuisikin yksityisellä alueella alueen omistajan asettamien ehtojen mukaisesti ('pää kiinni tai vedän turpaan').

Hieno teksti bloginpitäjältä.

Anonyymi kirjoitti...

Tuo perustuslainvastaisuus näyttäisi olevan monille se tärkein este yksityisen pysäköinninvalvontaa vastaan. Nyt on kuitenkin niin, että lakialoitteita käsiteltäessä lakiehdotus joko käy perustuslakivaliokunnassa tai sitten ei (kuten kävi lindenin-huovisen lapsipornofiltterilain kanssa). Vaikka lakialoite ei käy mainitussa valiokunnassa, niin se voidaan silti hyväksyä ja kun laki tulee voimaan, niin sen muuttamiseen tarvitaan uusi laki tai asetus.

Jos Suomessa olisi sivistysvaltioiden tapaan erillinen, riippumaton perustuslakituomioistuin, niin moni laki lähtisi välittömästi tuomioistuimen arvioitavaksi. Mutta kun ei ole, niin kansanedustajat, jotka ovat perustuslakivaliokunnan jäseniä, antavat lausunnon lakiehdotuksen perustuslain mukaisuudesta ja hetkeä myöhemmin äänestävät salissa, yleensä joko puolesta tai vastaan, riippuen siitä ovatko hallituksessa vai oppositiossa ja ottamatta huomioon hetkeä aikaisemmin antamaansa lausuntoa. Joku voisi sanoa, että pukki kaalimaan vartijana. Tuollaista irstailua ei ole käsittääkseni muissa länsimaissa.

Anonyymi kirjoitti...

Tämän rankaisuliiketoiminnan lailliseksi tekemisestä kannattaa ottaa yhteyttä:
- Oikeusministeriin
- Aki Rasilaisen esimieheen lainsäädäntöjohtaja Asko Välimaahan, tosin epäilen tämän kanavan toimivuutta
- perustuslakivaliokuntaan (Eduskunnan sivuilta löytyy jäsenten nimet ja myös ryhmäsähköpostiosoite)
- lakivaliokuntaan (löytyy myös ryhmäsähköpostiosoite)

Kukakohan toimittaja tekisi katsauksen kansanedustajien ja puolueiden kantaan tähän asiaan? Kunhan ei ole nämä HS:n ja Iltalehden tutut kaverit. :)

Mikään ei taida tällä hetkellä poissulkea sitä vaihtoehtoa, että esim. vartiointiliikkeet alkaisivat sakottamaan vaikka luvatta yrityksen X alueella liikkuvia. ParkCom ja Park Patrolkin ovat tätä saaneet tehdä, eli vartiointiliikkeen pitää vain laittaa kylttejä alueella.

Kukaan viranomainen ei yritä tehdä nykytilanteelle mitään, joten myös muut soveltuvat toimialat (kuten sakottajat, miksei vaikka siivousyritykset tms) voivat alkaa kylttioikeuden perusteella sakottamaan. Nice.

Anonyymi kirjoitti...

Jos Suomessa olisi sivistysvaltioiden tapaan erillinen, riippumaton perustuslakituomioistuin, niin moni laki lähtisi välittömästi tuomioistuimen arvioitavaksi. Mutta kun ei ole, niin kansanedustajat, jotka ovat perustuslakivaliokunnan jäseniä, antavat lausunnon lakiehdotuksen perustuslain mukaisuudesta ja hetkeä myöhemmin äänestävät salissa, yleensä joko puolesta tai vastaan, riippuen siitä ovatko hallituksessa vai oppositiossa.

Suomi = Banaanivaltio, eli voitte unohtaa lainmukaisuuden, yhdenvertaisuuden ja perustuslain kunnioittamisen

Anonyymi kirjoitti...

Pistä Antero vastauksia heti kun/jos saat jotain vastauksia. Katotaan minkälaista sanahelinää sieltä tulee.

Anonyymi kirjoitti...

Tuskin, koska esimerkiksi ParkPatrolin toimari tuntee iltalehden toimittajan joka näitä juttuja on aikaisemminkin kirjoittanut. Sama juttu on helsingin sanomien toimittajalla jolla on suhteita toiseen pysäköinti lafkaan. Ettekö muka ole ihmetelleet miksi kirjoitukset on aina niin "valvontayhtiö" myönteisiä?

Nimet tietoon. Keitä ovat nämä hesarin ja iltalehden toimittajat?

Anonyymi kirjoitti...

Antero, voitko pistää saman mailin myös Eduskunnan perustuslakivaliokuntaan:

pev ( a ) eduskunta.fi

Anonyymi kirjoitti...

Blogin ylläpitäjä,
Lähetä artikkelisi tavalla tai toisella oikeusministerille, keskeisille virkamiehille sekä kansanedustajille.

Anonyymi kirjoitti...

Eiks Antero ole jo lähettänyt ainakin tuon mailin mukaan. Sitäpaitsi jokainen meistä voi ottaa yhteyttä virkamiehiin ja laittaa linkin artikkeliin liitteeksi. Niin minä ainakin olen tehnyt.

Anonyymi kirjoitti...

Iltaa kaikki. Olen pistänyt saman kirjeen jonka julkaisin aikaisemmin myös eduskunnan perustuslakivaliokuntaan.

Ainoa palaute jonka olen saanut on oikeuskanslerin virastosta, josta tuli kuittaus kirjaamosta että kirje on otettu vastaan.

Suosittelen kaikkia muitakin lähettämään asiallista palautetta. Ette te riko mitään lakia jos kerrotte mielipiteenne ja viittatte tämän blogin artikkeliin. Teillä on kansalaisina oikeus ilmaista mielipiteenne vaikka kohteena olisikin itse oikeusministeri.

Tässä on osoitteet johon tuo ylempänä mainittu kirje lähti:

pev-MIAU-eduskunta.fi,
tuija.brax-MIAU-om.fi,
tuija.brax-MIAU-eduskunta.fi
aki.rasilainen-MIAU-om.fi,
eoa-kirjaamo-MIAU-eduskunta.fi,
kirjaamo-MIAU-okv.fi,
hs.kaupunki-MIAU-hs.fi,
tomi.tyysteri-MIAU-hs.fi,
uutiset.is-MIAU-iltasanomat.fi,
toimitus-MIAU-uusisuomi.fi

Korvatkaa -MIAU- merkillä @

Terveisin
Antero Virtanen

Anonyymi kirjoitti...

Ja kiitos vielä blogille parhaasta artikkelista tähän mennessä. Osoittaa todellista näkemystä ja tietämystä. Nyt olisi aika julkisen sanankin herätä tähän tilanteeseen. Suomessa näyttää mikä tahansa olevan mahdollista, kuten otsikossa mainitaan. Laitonkin saadaan lailliseksi.

T, Antero Virtanen

Anonyymi kirjoitti...

ParkPatrol Oy:n toimari on suomen kuvalehden mukaan persaukinen, eli saatavia ulosotossa vaikka kuinka. Hänellä siis on luottotiedot mennyt jo aikoja sitten. Hänelle kuitenkin suunnitellaan oikeutta rangaista pysäköintivirhemaksuista meitä muita kansalaisia ja rankaisun tuoton hän saa pitää itsellään. Siis hetkinen ... ei jumalauta, tätä pitää vielä miettiä uudellaan, ei voi olla totta. Haloo! Oikeusministeriö vastatkaa!!!!

http://www.suomenkuvalehti.fi/sk-netti/uutiset-ja-politiikka/kotimaa/riittaa-etta-ongelma.aspx


"SK:n tietojen mukaan Nesteen sopimuskumppanin, ParkPatrolin pääomistaja on todettu ulosotossa varattomaksi."

Eli hänelle vain sitten oikeus rangaista meitä muita kun ei ole omiaankaan asioita onnistunut hoitamaan oikein. Juuri näin pojat, juuri näin .... :(

Anonyymi kirjoitti...

kunhan ette maksa niitä sakkoja niin päästään pitkällä parkpatrolin kaatamisessa

Anonyymi kirjoitti...

Oikeusministeriön muistion perusteella näyttää siltä, että väärinpysäköinnin estämisessä on täysin laillista ottaa käyttöön valvontamaksua tehokkaampi menetelmä. Laitetaan yksityisalueelle sopimuskyltit, joiden mukaan väärinpysäköijältä puhkotaan renkaat. Tämä on täysin laillista mm. seuraavilla perusteilla:

- Oikeus renkaiden puhkomiseen perustuu alueen omistajan oikeuteen asettaa ehtoja alueensa käytölle
- Puhkomista ei voida kieltää, koska se tapahtuu yksityisellä alueella
- Puhkominen saattaa muistuttaa vahingontekoa, mutta siitä ei ole kyse, vaan kyse on alueen omistajan ja autoilijan väliseen sopimukseen perustuvasta yksityisoikeudellisesta seuraamuksesta.

Oikeasti uskon, että OM ja muut viranomaiset kieltäisivät välittömästi tuollaiset kehitelmät. Rahallinen seuraamus näyttää kuitenkin olevan OM:n mielestä sallittua.

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

No, jos käy niin paskaisesti, että menee laiksi asti läpi, niin tuulilasiin ilmestyy asiakirjojen käsittelysopimus, joka astuu voimaan kiinnittämällä lappunen autoon.

Anonyymi kirjoitti...

Uusi laki mahdollistaisi parkcomien yms. käytäntöjen analogian muihin asioihin, että vielä virkamiehillä ja poliitikoilla on ihmeteltävää! :)

Anonyymi kirjoitti...

Toivoisin, että edellä mainittua asiaa vastaan ruvettaisiin toimiin tällä perustoppahousun ainoalla vasaralla eli adressilla.

Joku (itse en osaa) voisi luoda nettiadressin kyseisen asian tiimoilta perustellen asiaa esim. tästä artikkelista löytyvillä tiedoilla. Jos em. adressi on jo olemassa laittakaa linkki näkyviin. kiitos.

Anonyymi kirjoitti...

http://www.adressit.com/parkkisakot

Seuraavanlaisen adressin löysin. Adressissa on tärkeää myös se, että adressin kerääjä toimittaa saamansa nimet jollekin päätävälle taholle. Usein adressit jäävät yhtä tyhjänpäiväisiksi kuin tämäkin kommentoiti eli lukijoina ovat vain asiasta samaa mieltä olevat.

Allekirjoittakaa.

Anonyymi kirjoitti...

Kaupasta tullessa huomasin parkcomin valvojan kuvaamassa autoa. Kävelin autolle, pistin takapakkiin ostokset. Valvoja lähti heti kävelemään sivummalle kun näki minun tulevan autoa kohti. Lappua hän ei siis ollut kirjoittanut mutta kuvat kerkisi ottaa. Juoksin hänet kiinni ja kysyin kuvaamisesta. Ilmoitti että hänellä on oikeus kuvata julkisella paikalla. Totesin että niin on ja napsasin itsekkin kamerakännykällä muutaman kuvan. Kyselin että meinaako hän laittaa sen lapun vielä tuulilasiin. Käveli vain pois. En siis saanut maksulappua. Yllätys oli kuitenkin melkoinen, tai sitten ei, kun muutaman kuukauden päästä vaimolle, joka on ajoneuvorekisteriin merkitty omistaja sai maksumuistuksen määrätystä maksusta jota ei koskaan annettu. Eli tämä parkcomin kusipää oli täyttänyt maksulapun ja pistänyt firmassa sen eteenpäin vaikka ei ollut laittanut omaa kopiota auton tuulilasiin.

Anonyymi kirjoitti...

Kiinteistöalan lakimiehenä haluaisin huomauttaa seuraavaa.

Oikeusministeriö on tulkinnut yksityisen pysäköinninvalvonnan oikeutta nimenomaan siten, että oikeus tähän valvontaan on kiinteistön- tai tontinomistajalla omistusoikeuden perusteella tai heidän edustajallaan. Tätä oikeutta ei voi antaa eteenpäin, mutta oikeuteen perustuen valvonnan voi antaa ulkopuoliselle. Huomatkaa että tämä on oikeusministeriön näkemys asiasta mikä siis on Vantaan käräjäoikeuden päätöksen vastainen.

Kuka siis rikkoo lakia jos ennakkopäätökseksi jää toiminnan laittomuus?

Se rikkoo lakia jolla on olettu kyseinen oikeus olevan, eli kiinteistön omistaja. Hyvä esimerkki on taloyhtiön isännöitsijä ja talohallitus. Vaikka aloitteen valvonnan aloittamisesta olisikin tehnyt valvontayhtiö, valvontaa on suoritettu kuitenkin olettamalla että alueen omistusoikeuteen sisältyy oikeus päättää pysäköinninehdoista. Kenellä on tämä oikeus? Ei valvontayhtiöllä.

Olen ajamassa YH-Suomi / Avara / Keskeisenrannan Pysäköinti yhtiön vastaisia toimia heti kun hoivoikeuden päätös tulee. Minulla on jo 23 henkilön tiedot jotka ovat kyseisen yhtiön alueelta saaneet ParkCom Oy:n määräämiä maksuja yhteensä 32 kpl. Nämä tullaan hakeamaan takaisin oikeusteitse suoraan Keskeisen Rannan Pysäköinniltä, ei ParkCom Oy:ltä. Perusteena on juuri edellämainittu Oikeusministeriönkin vahvistama tulkinta asiasta.

Kehottaisin nyt kaikkia taloyhtiön hallituksia ja isännöitsijöitä vakavasti harkitsemaan valvontasopimusten purkamista. Edessä voi olla vielä suuri juridinen savotta ja monille taloyhtiöiden hallituksille voi tulla (ei kuitenkaan pitäisi) yllätyksenä että he ovat aiheuttamastaan vahingosta taloyhtiön ulkopuoliselle juridesti ja korvausoikeudellisesti vastuussa henkilökohtaisesti.

Asianajaja
Kalle Metsätie

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Valvonta ei ole laitonta, maksulappusten jakaminen pysäköintivirheestä on.

Anonyymi kirjoitti...

Kalle Metsätie -nimistä asianajajaa ei ole olemassa. Kyseessä on asianajajan suojatun ammattinimikkeen väärinkäyttö. "Kalle Metsätien" esittämät väitteet ovat juridisesti perusteettomia. Joka tapauksessa kyseisten väitteiden julkinen esittäminen olisi hyvän asianajotavan vastaista.

Ystävällisesti
Oikea asianajaja

Anonyymi kirjoitti...

Blogi viittasi tuohon ParkCom ansoittaa itäkeskuksessa. Itäkeskuksen citymarketin pysäköintialueella on toista vuotta ollut tilanne missä citymarket antaa asiakkailleen 3 tunnin pysäköinnin, mutta parkcomin kylteissä aika on kaksi tuntia. Arvatkaa mikä odottaa tuulilasissa jos viipyy kaupassa 2,5 tuntia? Yllätys yllätys, tällä viikolla 1,5 vuoden jälkeen asia on viimein korjattu. Parcomin kylttejä on muutettu ja numero 2 on korvattu numerolla 3. Oho, tuliko parkcomille kiire blogin artikkelin jälkeen vai miksi mieli muuttui näin monen vuoden jälkeen?

Anonyymi kirjoitti...

En tiedä onko Kalle Metsätietä olemassa mutta perusteet on hyvinkin juridisesti pätevät.

Kenellä katsotaan olevan oikeus omistusoikeuden perusteella asettaa pysäköinnille ehtoja alueellaan?

V: Kiinteistön tai tontinomistaja, johon voidaan taloyhtiöiden tapauksessa verrata siis isännöitsijää ja talohallitusta taloyhtiön edustajina

Kenellä on oikeus antaa kyseinen valvonta ulkopuoliselle?

V: Katso vastaus 1

Jos oikeudessa ennakkopäätökseksi jää voimaan, että kyseinen oikeus ei liity omistusoikeuteen ja menettely todetaan lain vastaiseksi, kuka on siis rikkonut lakia?

V: Katso vastaus 1

Ketä voidaan rangaista lainvastaisesta menettelystä ja kuka on vastuussa lainvastaisen menettelyn aiheuttamista vahingoista?

V: Katso vastaus 1

Kyllä tämä on harvainaisen selvää pässinlihaa, joten omassakin taloyhtiössä viimein isännöitsijä tajusi ryhtyä toimeen ja hän aloittaa ensi viikolla palattauaan lomalta sopimusten irtisanomisen neljässä hallinnoimassaan taloyhtiössä.

Kannattaa seurata perästä.

Anonyymi kirjoitti...

Kalle Metsätie -nimistä asianajajaa ei ole olemassa. Kyseessä on asianajajan suojatun ammattinimikkeen väärinkäyttö. "Kalle Metsätien" esittämät väitteet ovat juridisesti perusteettomia. Joka tapauksessa kyseisten väitteiden julkinen esittäminen olisi hyvän asianajotavan vastaista.

Ystävällisesti
Oikea asianajaja


Heheh, tällaisen kommentin voi jättää omaan arvoonsa. Taitaa ottaa päähän kun juridiset perusteet on oikeasti hyvinkin vahvat. Mielipiteen saa aina esittää. Mikäs se sinun oikea nimesi on herra "Oikea asianajaja", onko varma ettet itse käytä nimikettä "väärin". Ettei vain olisi valvontayhtiöiden heeboja asialla ... hehehe

Anonyymi kirjoitti...

Tämähän käy mielenkiintoiseksi ... alkaa joillakin pinna kiristyä.

Minä olen muuten lähettänyt kaikki käymäni sähköpostit parkcom "reklamaatioryhmän" kanssa sekä yhden nauhoittamani puhelinkeskustelun eräälle virkamiehelle joka on erityisen kiinnostunut näistä "valvontayhtiöiden toimintapa" asioista. Noissa viesteissä käy selvästi ilmi kuinka ParkCom väittää jatkuvasti haltijan olevan vastuussa maksuista vaikka oikeusministeriön paperista ymmärtäisi aivan jotain muuta. Samalla olen myös antanut kokemukseni ParkPatrol firman kanssa toimisesta ja yrityksestäni tehdä asiasta reklamaatiota.

Tästä kuulkaa vielä paisuu isompikin juttu kun näitä oikein aloitetaan käymään läpi. Ei näytä ruusuiselta valvontayhtiöiden tilanne.

Anonyymi kirjoitti...

Mahtaako olla sama virkamies, jolta pari kuukautta sitten sai oikeusministeriöstä varmaa tietoa, että yksityinen pysäköinninvalvonta tyrmätään ministeriössä ;D

Olen kuullut, että tämä sivusto on monissa keskusteluissa naurun aihe ja aiheuttaa korkeintaa sympatioita valvontayhtiöitä kohtaan. Jossakin päin Helsinkiä tänäkin aamuna ruuvataan ehtokylttejä uudella parkkialueella.

Anonyymi kirjoitti...

Olen kuullut, että tämä sivusto on monissa keskusteluissa naurun aihe ja aiheuttaa korkeintaa sympatioita valvontayhtiöitä kohtaan. Jossakin päin Helsinkiä tänäkin aamuna ruuvataan ehtokylttejä uudella parkkialueella.

Enpä usko, itseasiassa omien tietojeni mukaan (olen valtion virkamies ja kohtuullisen korkeassa asemassa) tämä sivusto on herättänyt nimenomaan keskustelua positiivisessa mielessä. Artikkelit ovat yleisesti asiantuntevia ja kerrottu kansanomaisesti.

Mitä tulee yksityiseen pysäköinninvalvontaan, niin väitän että tämän sivuston ansioista asia on pysynyt otsikoissa ja ajanhermoilla. Muutoin yksityinen pysäköinninvalvonta olisi jo hiljaisuudessaan hyväksytty tai ajettu osaksi yhteiskunnallista toimintaa ilman lakienkin säätämisiäkin.

Samalla tämä sivusto on tuonut esiin räikeitä valvontayhtiöiden tekemiä rikkomuksia ja hyvän toimintatavan vastaisia sekä kuluttajasuojalain vastaisia menetelmiä.

Nämä asiat ovat kyllä virkamiestasolla tiedossa ja veikkaan että se mikä tässä on naurattanut on se ollut katsoa se sooloilu ja amatörimäinen ote joilla valvontayhtiöitä on johdettu ja kuinka ne ovat yrittäneet perustella toimintansa lainmukaisuutta.

Mitä tulee valvontakylttien ruuvaamiseen, saattaa olla että jossain päin kylttejä ruuvataan paikalleen, mutta fakta on myös se että taloyhtiössä jossa itse asun kyseiset kyltit on ruuvattu irti. Valvontayhtiöt kyllä kirjoittavat edelleen maksulappujaan, mutta niinhän heidän kannattaa tehdäkin jos he vaikka voittaisivat hovissa. Totuus on kuitenkin se, päinvastoin kuin kyseiset yhtiöt ovat antaneet ymmärtää, tällähetkelä 70-80% maksuista jää maksamatta.

Yleisesti on tiedossa että valvontayhtiöiden ääni asiassa muuttui panikointiin kun Vantaan käräjäoikeus antoi päätöksensä ja ParkCom Oy hävisi. 1-0 autoilijoille. Ääni muuttui taas kirkkaammaksi kun oikeusministeriö kertoi aloittavansa lainvalmistelun. Tilanne 1-1. Lainvalmistelu on kuitenkin täysi eri asia kuin laki, joka voimaantullessaankin vie vielä 2-3 vuotta aikaa. Syyskuussa käydään ratkaiseva ottelu nykymuotoisiin valvontayhtiöihin nähden. Jos hovissa ParkCom laiva karahtaa kiville se on 2-1 autoilijoille ja game over. Valvontayhtiöt voivat sitten aloittaa toimintansa uudelleen kun laki astuu voimaan. Sitä ennen kuitenkin arviolta 20-30% autoilijoista tulee vaatimaan maksamansa maksun takaisin. Ja kyllä, vaatimukset kohdistetaan tietysti maksun perijään, valvontayhtiöön, mutta kyllä se toimeksiantaja on yhtälailla vastuussa asiasta. Katsokaas, ei Suomessa ole mahdollista pyytää jotain ulkopuolista tekemään rikollinen teko omasta puolestaan ja jäädä asiasta vastuutta. Kyllä se toimeksiantaja on aivan samoin vastuussa kuin itse toiminnan suorittajakin.

Kiitos tälle sivustolle erinomaisista aiheista. Jatka samaan malliin, juuri tällaista meillä Suomessa tarvitaan tyyliin "nettikarpo". Toisaalta, kun katsoo kävijämäärä laskuria, niin minusta näyttää siltä että arviolta 25-35 000 kävijää on minun laskujen mukaan tänä vuonna kuukausittain käynyt sivustolla. Se on paljon se jos sivustojen väitetään olevan sutta ja sekundaa.

Anonyymi kirjoitti...

Erinomaista asiaa. Ne jotka eivät jaksa lukea koko artikkelia läpi antaa tähän lyhyttäkin lyhyemmän yhteenvedon.

1. Yksityinen pysäköinninvalvonta on tällähetkelä laitonta

2. Valvontayhtiöiden maksuja ei pidä mennä maksamaan

3. Kerkiät maksamaan maksun vielä syyskuun jälkeenkin jos hovioikeus asettuisi ParkCom Oy:n kannalle

4. Lakia yksityisestä pysäköinninvalvonnasta ei tarvita

5. Laki yksityisestä pysäköinninvalvonnasta olisi peustuslain vastainen

6. Pysäköinninvalvonnassa on kyse julkisen vallan käytöstä ja tätä valtaa ei voi antaa perustuslain mukaan muulle kuin viranomaiselle. Käräjäoikeus on asiasta ollut samaa mieltä.

Anonyymi kirjoitti...

Erinomainen blogi, valvo asioita meidän muidenkin puolesta. Odotan innolla seuraavaa artikkelia ja tietysti niitä vastauksia joita Antero on luvannut postata tälle sivustolle.

Anonyymi kirjoitti...

Jos tämä uusi laki sitten aikanaan säädetään niin kyllähän täytyy ihmetellä miksi ihmeessä taloyhtiöt käyttäisivät valvontayhtiötä valvomiseen. Kauppakeskukset vielä ymmärtää mutta ei kai sitä taloyhtiöissä varmaa "tulonlähdettä" kannata ulkoistaa valvontayhtiölle. Kylttit saa tehtyä muutamalla kympillä ja maksulaputkin tulostettua kirjoittimella. Perintä sopimus perintötoimiston kanssa joka hoitaa perinnän. Helppoa rahaa taloyhtiöille.

Anonyymi kirjoitti...

Mullakin alkaa olla kohta mappi täys noita parkcommi ja parkpatroli maksuja. Ensimmäisen on 12 ja toisen yhtiön 8. Kaikki ajalta 2006-2008. Yhtään en ole maksanut. Karhut on tullut ja kovasti on uhkailtu luottotietojen menettämisellä ja oikeudenkäynnin isoilla kustannuksilla. Olen ilmoittanut että maksut saatte vain haastamalla oikeuteen ja teille myönteisel oikeuspäätöksellä. Ei ole haasteita kuulunut eikä viime tiedon mukaan kuulukkaan.

En tiedä pitäiskö mappi polttaa kun vie liikaa tilaa hyllyssä. Ei ole edes takkaa jotta vois käyttää sytykkeenä.

Noh jatketaan, hyvät päivät ja kiitokset ylläpitäjälle, toivotaan että oikeusministeriökin tulee järkiinsä vaikka ei sillä lailla nyt sinänsä ole merkitystä ton mun mapin suhteen.

Terveisiet Laurille ja Tomille, ette tule rahojanne minulta ainakaan saamaan ...

Anonyymi kirjoitti...

Oisittepa nähneet talohallituksen puheenjohtajan ilmeen kun kerroin että taloyhtiön kokeuksessa sitten käsitellään noita parkkiyhtiön kylttejä pihalla. Kauhee huuto alko siitä kuinka valvonta on tarpeen ja sun muuta selitystä. Taloyhtiön kokouksessa sitten asiasta äänestettiin ja se oli hyvästit parkkiyhtiölle. Isännöitsijä sai tehtäväkseen purkaa sopparin.

joten kyllä niitä ruuveja ainakin täällä päin espoota ruuvataan auki, ei kiinni ...

Anonyymi kirjoitti...

Mullakin alkaa olla kohta mappi täys noita parkcommi ja parkpatroli maksuja. Ensimmäisen on 12 ja toisen yhtiön 8. Kaikki ajalta 2006-2008. Yhtään en ole maksanut. Karhut on tullut ja kovasti on uhkailtu luottotietojen menettämisellä ja oikeudenkäynnin isoilla kustannuksilla. Olen ilmoittanut että maksut saatte vain haastamalla oikeuteen ja teille myönteisel oikeuspäätöksellä. Ei ole haasteita kuulunut eikä viime tiedon mukaan kuulukkaan.

Suosittelisin tekemään rikosilmoituksen petoksen yrityksestä, sillä sitähän nämä "valelaskut" ovat.

Anonyymi kirjoitti...

Rikosilmoitus seuraa heti kun saadaan hovioikeuden päätös. Nyt vain täytyy odotella. Kyllä tulee puistopartiollekin vielä kylmä kyyti ennen talvea.

Anonyymi kirjoitti...

En tiedä kuka toi Kalle Metsätie on, onko oikea nimi vai nimimerkki, mutta sen tiedän että hänen mainitsemansa menettely on käynnissä Keskeisen Rannan Pysäköintiä vastaan. Tiedän koska olen ilmoittanut kolme saamani lappua kyseisiltä alueilta. Silloin puhuin asianajajan kanssa (siis oikea asianajaja), mutta ei ollut nimeltään Metsäketo. Toinen virittely minkä tiedän on kauppakeskus Selloa vastaan.

Mä luulen että monellekin lakimiehelle tai asianajajalle voi vielä tulla tuottoisa business noista maksujen takaisin keräilyistä. Sen takia nämä ovatkin kai ryhtyneet hoitamaan asiaa. Eiks sitä sanota että aikainen lintu madon nappaa.

Anonyymi kirjoitti...

Mulla itselläni on 2 maksamatonta "sakkoa" jyväskylässä toimivalta MKM park serviceltä. Eka ehkä tuli aiheesta, alueella vaan ei ole kuin 2 vieraspaikkaa 3 kerrostaloa kohden, auto ei kuitenkaan ollut pelastustiellä tai muutenkaan esteenä.

Toisella kertaa olin ajanut vieraspaikalle, oli kuitenkin lappu ikkunassa ja siihen oltiin merkitty pysäköinti paikan viereen. Mulla on Nissan Micra ja niitä mahtuu melkein 2 yhdelle paikalle, lunta oli maassa joten en ole varma hipasko joku rengas rajaa, mutta mistä se sakottajakaan ties.

Ottaa aika kovasti päähän tällänen pelleily, pitäs äkkiä saada laki joka kieltää tälläsen paska firmat.

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Ottaa aika kovasti päähän tällänen pelleily, pitäs äkkiä saada laki joka kieltää tälläsen paska firmat.

Uskokaa nyt, on olemassa jo laki joka kieltää tällaisen toiminnan.

MKM Park Service touhuaa yhtä laittomasti kuin muutkin vastaavat viritelmät.

Anonyymi kirjoitti...

Olipa asiallinen artikkeli.

Laskelmieni mukaan Parkcomin määräämä 40€ maksu on maksanut heille enemmän kuin tuo 40€.
Tavoite on saavutettu. :>>>.

Anonyymi kirjoitti...

Itse ihmettelen median kantaa tässä asiassa. Kaikki tiedotusvälineissä olevat jutut ovat järjestäen valvonnalle myönteisiä, kritiikittömiä kirjoituksia valvontayhtiöiden näkökulmasta.

Olen todella huolestunut mihin tämä "toimittajien" työ on menossa. "Riippumattomat" sanomalehdet ja uutispalvelut julkaisevat täysin kritiikittömiä kirjoituksia. Esim. HS on hyvä esimerkki. Montako pääkirjoitusta tai uutista olette hesarista lukeneet esim. siitä, että Sanomatalo rakennettiin "vahingossa" kaksi kerrosta korkeammaksi kuin rakennuslupa oli.

Nyt jo ties monettako kuukautta kohistaan tekstiviesteistä, joissa ei ole mitään lain vastaista. Mm. Kanervan tapauksessa media puhui vain viesteistä, kun samaan aikaan olisi voinut esim. kirjoittaa siitä, että tänään Kanerva allekirjoitti sopimuksen Suomen osallistumisesta Naton nopean toiminnan joukkoihin. Mutta tämähän ei lehtiä myy.

Ei puhuta mitään televiolupamaksuista, vaikka on tällä hetkellä käsittelyn alla. Hesarin päätoimittaja oli omien sanojensa luvannut viestintäministeri Lindénille, että asiasta ei kirjoiteta. Hänhän itse kommentoi jotenkin näin: "Olen ehkä kerran joskus jossain pikkujouluissa tai useamminkin saattanut sanoa näin...". Hurraa, meidän RIIPPUMATON lehdistö.

Anonyymi kirjoitti...

Joku sanoi aikoisemmin näissä posteissa että mm. hesarin ja iltalehden tomittajilla jotka asioista kirjoittavat on suhteita parkpatrolin ja parkcomin toimareihin. Pistäkääs nyt ne toimittajien nimet tänne palstalle!!!

Jos pelkäätte paljastuvanne niin käyttäkää anonyymiproxy haidaamaan ip osoite. Eli avatkaa selaimessanne osoite:

http://www.turbohide.com

Kopioikaa sivun "Web address" kohtaan osoite:
http://www.blogger.com/comment.g?blogID=14860179&postID=4607676405536893445&isPopup=true
(eli tämä kommenttiosion osoite)

ja painakaa "Go"

Tämän jälkeen voitte kirjoittaa ne nimet, oma IP osoite ei tule näkyviin mihinkään tänne blogiin (ei sikäli että blogin ylläpitäjä sitä varmaan kenellekään antaisi). Kommentin kirjoittamisen jälkeen valitaa "Henkillöllisyys" kohdassa on "Anonymous" ja painakaa julkaise. Muut ei toimi kun javascript on kytketty webproxin toimesta pois päältä.

Nimet kiitos!!!!

Anonyymi kirjoitti...

Samaa mieltä, aika paljastaa tää salaliitto meidän riippumattomasta mediasta. Herää kysymys paljonko valvontayhtiöt maksaa näille toimittajille että artikkelit on myönteisiä.

NIMET ESIIN!

Anonyymi kirjoitti...

"Pysäköinninvalvonnassa on kyse julkisen vallan käytöstä ja tätä valtaa ei voi antaa perustuslain mukaan muulle kuin viranomaiselle."

Mitenkäs sitten yksityisen firman katsastusmies voi määrätä autosi ajokieltoon?

Anonyymi kirjoitti...

Koska kyse ei ole julkisen vallan käytöstä. Auton määrääminen ajokieltoon ei ole rangaistus vaan toimenpide jolla jolla ylläpidetään liikenneturvallisuutta. Toisinpäin, jos omistaja tuo ajoneuvonsa tarkastukseen ja siinä todetaan vika (jarrut ei toimi) ja ajoneuvo määrätää ajokieltoon, ajokielto ei ole rangaistus koska omistaja ei ole tehnyt mitään mikä lain mukaan on rangaistavaa.

Anonyymi kirjoitti...

Paitsi että oikeusministeriö voisi anta katsastusmiehellekin oikuden julkisen vallan käyttöön ja säätää asiasta laki, jotta katasastusmiehellä on "hallinnollisen toimenpiteen" eli ajokiellon lisäksi oikeus myös rangaista "oletetusta laiminlyönnistä." 40 euron "sakko" olisi varmaan sopiva jonka katsastusmies tietysti saa pitää itse "palkintona" siitä kun on löytänyt tällaisen "rikollisen".

Jaa, oliskohan katsastusmiehillä sitten painetta antaa ajokieltoja melko hepposin perustein. Olisikohan? Onha kysymys sentään ehdinä tuloistaan? Samalla tavallahan nämä valvontayhtiöt nytkin kirjoittelevat lappuja, milloin on eturengas on puoli senttiä viivan päällä ja milloin valvoja on ollut niin sokea ettei ole nähnyt kiekkoa.

Anonyymi kirjoitti...

Taloyhtiö kokous oli eilen. Enemmistöpäätöksellä valvontayhtiön kanssa tehty sopimus puretaan. Itse olin sopimuksen kannalla, mutta sinne meni. Nyt on taas kaikki uunot autoineen pihatiellä. Ei muuta kuin rankaat puhki jatkossa ...

Anonyymi kirjoitti...

Nyt kun ihan oikeusministeriön suulla on todettu että valvontayhtiöt ovat itsekkin myöntäneet ettei heillä ole oikeutta vaatia maksua ajoneuvon omistajalta tai haltijalta (kuten myös käräjäoikeus on todennut) kannattaa jatkossa näiden maksulappujen kanssa toimia seuraavasti. Itse lähetin alla olevan mallin mukaisen kirjeen kaksi viikkoa sitten valvontayhtiölle.
Kerta reklamaatio riittää.

Reklamaatiomalli:

REKLAMAATIO MÄÄRÄÄMÄÄNNE VALVONTAMAKSUUN

Olette määränneet valvontamaksun pp.kk.vvvv virheellisestä pysäköinnistä omistamalleni ajoneuvolle rekisterinumero XXX-000.

Kiistän maksun perusteen sekä määrän. Kiistän myös olleeni ajoneuvon kuljettaja kyseisellä hetkellä.

Vantaan käräjäoikeus on 14.12.2007 antamassaan tuomiossa 07/11275 todennut perimänne valvontamaksun lain vastaiseksi. Olette myös oikeusministeriölle lähettämässänne lakialoitteessa todennut että ajoneuvon omistaja/haltija ei ole vastuussa kuljettajalle määrätystä maksusta. Vantaan käräjäoikeuden päätöksen mukaisesti näyttövastuu kuljettajasta on valvontayhtiöllä.

Asia on puolestani loppuun käsitelty. Mikäli haluatte reklamaatiostani huolimatta periä maksun ottakaa yhteyttä lähimpään käräjäoikeuteen maksuvelvollisuuden ratkaisemiseksi.

Terveisin _________________________

Anonyymi kirjoitti...

Hieno, lyhyt ja ytimekäs malli. Pistän omani tuolla jahka saan sen maksumuistuksen.

Anonyymi kirjoitti...

"Koska kyse ei ole julkisen vallan käytöstä. Auton määrääminen ajokieltoon ei ole rangaistus vaan toimenpide jolla jolla ylläpidetään liikenneturvallisuutta. Toisinpäin, jos omistaja tuo ajoneuvonsa tarkastukseen ja siinä todetaan vika (jarrut ei toimi) ja ajoneuvo määrätää ajokieltoon, ajokielto ei ole rangaistus koska omistaja ei ole tehnyt mitään mikä lain mukaan on rangaistavaa."

No aivan varmasti se on julkisn vallan käyttöä, vaikkei olekaan rangaistus.

Anonyymi kirjoitti...

Suomessa on nyt tunnettu tosiasia että jos naisia päästetään ministerin pallille istumaan niin ei synnyt kuin sutta ja sekundaa. Tanja Totti/Karpela/Saarela "mikä lie nyt" hommasi meille tekijänoikeuslain jonka sai säätää mieleisekseen tekijänoikeusjärjestöjen edustaja. Hieno homma, ehkä olisi kannattanut pysyä siinä "pitsipöksy" busineksessä ja keikutella vartaloa catwalkilla. Entäs sitten Suvi Linden. Hänen mielestään lapsia saa hyväksikäyttää kunhan hyväksikäytön seurauksia ei näytetä. Pää pusikkoon ja asia on kunnossa. Nekin rahat jotka ohjataan perustulain vastaiseen tehottomaan ennakkosensuuriin olisi oikeasti voitu käyttää kansainvälisen yhteistyön lisäämiseen ja lasten hyväksikäytön estämiseen. Nyt kolmantena sitten Tuija Brax. Hänenkö ministerikaudella sitten rikotaan jälleen perustuslakia ja annetaan yksityisille yrityksille ja kiinteistön omistajille oikeus rangaista kansalaisia, ihan vain voitontavoittelun hengessä. Mitä enemmän rangaistaan sitä enemmän tienataan. Ei kuulkaa ole "TuomioCom Oy" skenaario kovin kaukana. Niin ja se Jätemäki, kuka sitä nyt enää jaksaa muistaa, oliko peräti pari viikkoa pääministerinä, no, eihän sitä voi enempää vaatia kun asiat tulee yllättäen ja pyytämättä.

Säätäkää laki joka kieltää naisilta osallistumisen päätöksentekoon. Pystyisköhän tätäkin lobbaamaan oikeusministeriöön niin saataisiin jopa säädettyä ihan lailla. Niin, on se varmaan tasa-arvolain vastainen, mutta mitäs sillä on ennekään ollut väliä, nyt tai jatkossa.

Anonyymi kirjoitti...

No aivan varmasti se on julkisn vallan käyttöä, vaikkei olekaan rangaistus.

Höpö höpö, ja vartiodenkin kiinniottoikeus on varmaan julkisen vallan käyttöä?

JULKINEN VALLAN KÄYTTÖ = Julkista valtaa käytetään kahdessa eri muodossa. Ensinnäkin kyse voi olla määrämuotoisesta päätöksenteosta, jossa asetetaan oikeusnormeja, tehdään normeja yksittäistapauksiin soveltavia tai velvollisuuksia, etuja tai oikeuksia koskevia päätöksiä. Toiseksi julkista valtaa voidaan käyttää tosiasiallisesti, jolloin määrätään henkilön oikeuspiiristä tai puututaan siihen.

Anonyymi kirjoitti...

"Apulaisoikeusasiamiehen päätöksessä todetaan, että julkisen hallintotehtävän ydinalueen muodostaa julkisen vallan käyttö, jolla tarkoitetaan lain tai asetuksen nojalla tapahtuvaa velvoittavan määräyksen antamista tai päätöksentekoa toisen edusta, oikeudesta tai velvollisuudesta. Myös lain nojalla tapahtuva tosiasiallinen puuttuminen toisen etuun tai oikeuteen on julkisen vallan käyttöä."

Anonyymi kirjoitti...

Mitenkäs sitten yksityisen firman katsastusmies voi määrätä autosi ajokieltoon?

Siksi, että siihen on laissa säädetty nimenomainen valtuutus (ajoneuvolaki, laki ajoneuvojen katsastusluvista). Tuollaista valtaa ei yksityisen firman katsastusmiehellä tietenkään voisi olla ilman lain valtuutusta.

Katsastustoiminta on luonnollisesti luvanvarainen elinkeino. Toivottavasti myös yksityisestä pysäköinninvalvonnasta tulee sellainen, jos laki joskus säädetään.

Anonyymi kirjoitti...

Aivan, mutta pointinahan olikin kommentoida väitettä:

"Pysäköinninvalvonnassa on kyse julkisen vallan käytöstä ja tätä valtaa ei voi antaa perustuslain mukaan muulle kuin viranomaiselle."

Anonyymi kirjoitti...

Pointti otettu, väite ei ole ihan täsmällinen. Julkisen vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle vain lain nojalla. Merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä voidaan antaa vain viranomaiselle.

Anonyymi kirjoitti...

Väite pitää sisäistää. Miettikääpä hetki mistä tässä on kysymys. Kysymys on siitä osasta julkisen vallan käyttöä joka antaa viranomaiselle oikeuden rangaista. Julkisen vallan käyttöä ei tule antaa yksityiselle pysäköinnin valvonnalle koska valvontatoiminta on sellaista muotoa jossa kansalaista rangaistaan rikkomuksesta. Näinhän ei ole kysymys esimerkin katsastustoiminnassa. Pahinta tässä on se että nyt yksityiselle taholle annettava oikeus rangaista kytkeytyy toimintaan jolla kerätään liikevoittoa. Mitä enemmän rangaistaan sitä enemmän voittoa. Sama jos tuomareille annettaisiin tulospalkkaa rangaistusten määrien perusteella. Muuttuisi aika moni syytön syylliseksi. Rangaistukseen ei saa kytkeä rankaisevalle koituvaa taloudellista hyötyä. Kertokaa minulle mikä toiminta suomessa on ulkoistettu yksityiselle jonka on voitu katsoa olevan julkisen vallan käyttöä sisältäen rangastusoikeuden? Ei mitään, tähän mennessä.

Yksityinen pysäköinninvalvonta on toimintaa sellaisessa muodossa joka laajentaisi julkisen vallan käyttöä perustuslain vastaisesti. Blogi on asiassa täysin oikeassa.

Anonyymi kirjoitti...

Juuri näin! Avainkysymykseksi jääkin voidaanko tätä pysäköinninvalvonnan muotoa pitää merkittävänä julkisen vallan siirtona?

Omasta mielestäni tuohon esimerkiksi tuohon katsastustoimintaan liittyvä vallankäyttö on ainakin samantasoista, ellei joka syvemmälle menevää julkisen vallan käyttöä.

Anonyymi kirjoitti...

Vain lain nojalla! Ja silloinkin jos se on tarkoituksenmukaista eikä vaaranna perusoikeuksia ja on hyvän hallintotavan mukaista. Blogi on aika hyvin perustellut tätä. Nyt te viilaatte pilkkua, lukekaa kokonaisuutta, aihe on vaikea ja monimutkainen. Jokaisesta pienestä nyanssista voidaan vääntää kääntää, se ei kuitenkaan muuta kokonaisuutta. Hyvä kirjoitus.

Anonyymi kirjoitti...

Juuri näin! Avainkysymykseksi jääkin voidaanko tätä pysäköinninvalvonnan muotoa pitää merkittävänä julkisen vallan siirtona?

Omasta mielestäni tuohon esimerkiksi tuohon katsastustoimintaan liittyvä vallankäyttö on ainakin samantasoista, ellei joka syvemmälle menevää julkisen vallan käyttöä.


Ensinnäkin kyse ei tarvitse olla merkittävästä julkisen vallan siirrosta. Se ei ole avainkysymys tässä. Tehtävä joka sisältää merkittävää julkisen vallan käyttöä ei voi edes siirtää. Piste. Muu kuin merkittävä julkinen vallan käyttö voidaan siirtää lain nojalla jos tietyt ehdot täyttyvät. On päivän selvää että ehdot hyvästä hallintotavasta eivät täyty jos julkisen vallan käytön siirronyhteydessä oikeus rangaista on osa liiketoimintaa. Tämän pitäisi nyt sanoa järkikin. Tähän päivään mennessä ei ole Suomessa tehty mitään sellaista julkisen vallan käytön siirtoa pois viranomaisilta joka antaisi muulle kuin viranomaiselle oikeuden rangaista tai hyötyä rangistusten antamisesta taloudellisesti. Toiseksi, ei merkittävän julkisen vallan käytön siirtämisessä edellytetään myös tarkoituksenmukaisuutta. Koska meillä on toimiva järjestelmä jota voidaan kehittää ei ole tarkoituksenmukaista vaarantaa kansalaisten oikeusturvaa rakentamalla rinnalle toinen järjestelmä. Lukekaa nyt se blogin kirjoitus hartaudella, kyllä se siitä aukeaa.

Katsastustoiminta ei voi olla edes lähellä samaa tasoa koska katsastustoiminnassa ei edelleenkään ole kyse rankaisuoikeudesta toisin kuin yksityisessä pysäköinninvalvonnassa. Rankaisuoikeis on aina merkittävämpää kuin pelkkä hallinnollinen päätös perustuen sääntöihin (esim. katsastussääntöihin ja ajoneuvon kunnossaolo vaatimuksiin).

Anonyymi kirjoitti...

Pahinta tässä on se että nyt yksityiselle taholle annettava oikeus rangaista kytkeytyy toimintaan jolla kerätään liikevoittoa. Mitä enemmän rangaistaan sitä enemmän voittoa.

Sano perustuslaki mitä tahansa niin pitäisi oikeusministeriössä nyt edes olla "maalaisjärjen" käyttö sallittua. Sekö on sitä "oikeudenjakamista" kun rankaisemisella kerätään taloudellista hyötyä. Minäkin perustan sitten pienen busineksen ja alan jakelamaan maksulappuja virhepysäköinnistä omistamassani kiinteistössä. Totta kai "nussin pilkkua" ja lappu rapsahtaa pienimmästäkin mahdollisesta rikkeestä tai selllaisesta jonka voi kaukaa haettuna tulkita rikkeeksi. Totta kai menettelen näin koska mitä enemmän "sakotan" sitä enemmän asiasta hyödyn.

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Taloyhtiö kokous oli eilen. Enemmistöpäätöksellä valvontayhtiön kanssa tehty sopimus puretaan. Itse olin sopimuksen kannalla, mutta sinne meni. Nyt on taas kaikki uunot autoineen pihatiellä. Ei muuta kuin rankaat puhki jatkossa ...

Eli sinä kannatat laitonta toimintaa ja toisten omaisuuden tuhoamista, kun voisit ihan hyvin ilmoittaa poliisille tai kunnalliselle pysäköinninvalvojalle väärin pysäköidystä ajoneuvosta. Tulevat kyllä paikalle hyvin nopeasti, jos ajoneuvo on pelastustiellä.

Juuri sinunlaisten takia ne autot siellä pihalla ovat miten sattuu, kun et ole ilmoittanut niistä sellaisille tahoille, jotka voisivat asian hoitaa.

Anonyymi kirjoitti...

Niin ja ei se parkpatrol tai parkcom tee sille asialle mitään. Auto seisoo edelleen paikallaan. Ainoa mitä sinä tarjoat on valvontayhtiölle mahdollisuuden kerätä liikevoittoa 40 euroa. Hyi hitto sinua, niinkö tyhmä pitää olla?

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Niin ja ei se parkpatrol tai parkcom tee sille asialle mitään. Auto seisoo edelleen paikallaan. Ainoa mitä sinä tarjoat on valvontayhtiölle mahdollisuuden kerätä liikevoittoa 40 euroa. Hyi hitto sinua, niinkö tyhmä pitää olla?

Niinpä, poliisilla taasen olisi valtuudet hinauttaa auto omistajan/haltijan laskuun esimerkiksi pelastustieltä.

Anonyymi kirjoitti...

"Helsingin Sanomien mukaan toimintaa ei voida kieltää, koska yksityinen pysäköinninvalvonta on laajentunut mittavaksi liiketoiminnaksi."

Asiaa! Heroiini maitokauppoihin, sillä huumeidenmyynti on laajentunut mittavaksi liiketoiminnaksi jo ajat sitten.

Anonyymi kirjoitti...

Tosiaan tuntuu siltä että Suomessa on pienet piirit. Riittää että tuntee oikeat, tarvittavan vaikutusvaltaiset henkilöt niin kas, jopa ministeriö alkaa puhumaan yksityisen firman suulla. Lainsäädäntöneuvos Rasilainen tuntuu olevan parkkifirmojen juoksupoika joka tekee ja sanoo juuri sen mitä nämä haluavat. Unohtaen että Suomessa (kai) on edelleen voimassa Perustuslaki. Toivottavasti edes Eduskunnassa on sen verta järkeä ettei lähdetä sille tielle, että rangaistusten jakaminen voi olla voittoa tuottavaa liiketoimintaa.

Anonyymi kirjoitti...

Ei taida Aki Rasilaisella eikä pahemmin myöskään Tuija Braxilla olla "munaa" kommentoida asiaa. Juoksupoikia ja -tyttöjä kumpikin. Herää vaan kysymys että mitä se valvontayhtiö on pystynyt tarjoamaan "perusteiksi" että voidaan sopivasti unohtaa perustuslaki.

Anonyymi kirjoitti...

Blogista: "Yksityisen rankaiseminen ei ole tarkoituksenmukaista. Miettikää mihin ollemme menossa jos kansalaisten rankaisemista saa muodostaa yksityistä liiketoimintaa?"

Ajatus on sietämätön. Vielä sietämättömämpää on ajatus siitä että meillä täällä Suomessa on virkamiehiä ministeriössä jotka eivät pysty konkreettisesti käsittämään tätä ajatusta. Huom! Te olette viroissanne töissä kansalaisten maksamalla palkalla ja olette siellä kansalaisten edun takia. Nyt sitä kansan mielipidettä pitäisi kuunnella! Sanokaa EI yksityiselle pysäköinninvalvonnalle.

Anonyymi kirjoitti...

"Tähän päivään mennessä ei ole Suomessa tehty mitään sellaista julkisen vallan käytön siirtoa pois viranomaisilta joka antaisi muulle kuin viranomaiselle oikeuden rangaista tai hyötyä rangistusten antamisesta taloudellisesti"

Otteita OM:n arviomuistiosta:

"Sääntelyn perustuslainmukaisuuden arvioinnin kannalta omaisuudensuoja ei enää nykyisin ole samalla tavalla hallitseva kuin lain säätämisen aikaan. Hallinnolliset maksuseuraamukset ovat sittemmin vakiintuneet osaksi seuraamusjärjestelmää (esim. joukkoliikenteen tarkastusmaksu)"

ja vielä:

"Lainsäädäntöä valmisteltaessa olisi esimerkiksi ratkaistava missä määrin lakiin olisi otettava ratkaisumalleja julkisesta pysäköinninvalvonnasta niin, että yksityisen valvonnan julkisesta eroava perusluonne ei samalla hämärtyisi. Perustava ero on nimittäin säilytettävä perustuslain 124 §:n takia: ”Julkinen hallintotehtävä voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle vain lailla tai lain nojalla, jos se on tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi eikä vaaranna perusoikeuksia, oikeusturvaa tai muita hyvän hallinnon vaatimuksia. Merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä voidaan kuitenkin antaa vain viranomaiselle.” Säännös ei sinänsä koske maksuvelvollisuuden asettamista, koska kiinteistön omistaja/haltija voi asettaa ehtoja kiinteistönsä käytölle. Se koskee lähinnä niitä toimivaltuuksia, joita pysäköintiehtojen noudattamisen valvomiseksi ja oikean maksuvelvollisen selvittämiseksi voivat olla tarpeen."

Anonyymi kirjoitti...

Kyse on oikeusministeriön tulkinnasta kuten varmaan on jo käynyt ilmi. Asian voi tulkita myös toisin, kuten vantaan käräjäoikeus on tehnyt todetessaan ettei pysäköintivirheestä määrätty maksu kuulu osana omistusoikeuteen, eikä siten ole luonteeltaan hallinnollinen maksu. Kyllä ne oikeusministeriössä osaa pykäliä käännellä ja väännellä ja lopulta kyse on kuitenkin Tulkinnasta.

Perustuslain säännös koskee nimenomaan juuri tätä tapausta. Oikeusministeriön mielestä ei koske kun kysymys on omistusoikeuteen liittyvästä asiasta. Oikeasti näin ei ole. Omistusoikeus ei sisällä oikeutta rangaista pysäköintivirheestä kuten tuomioistuin on jo todennut kerran ja tulee toteamaan myös hovissa.

Oikeusministeriö tulkitsee perustuslaki turhan löyhästi. Miksi? Mitä ovat pysäköintiyhtiöt luvanneet jotta oikeusministeriö alkaa ajamaan asiaa joille ei todellista tarvetta eikä edes sitä tarkoituksenmukaisuutta kuten perustuslaissa edellytetään.

Anonyymi kirjoitti...

Olen samaa mieltä. Oikeusministeriön tulkinta on väärä ja valitettavasti löytyy niitä naivija ihmisiä jotka kuuntelevat ministeriötä kuin jumalaa. Ministeriössä halutaan jostain syystä romuttaa Kunnallinen pysäköinninvalvonta ja ajaa yksityistä valvontaa. Lakia tulkitaan näiden tarpeiden mukaan. Tältä pohjalta on tuo arviomuistiokin tehty.

blogin tulkinta on mielestäni oikea.

Anonyymi kirjoitti...

Jos vielä katsoo noita oikeusministeriön, Aki Rasilaisen vastauksia, niin huomaatteko? Tuomioistuimen päätöksillä ei ole kytköksiä! Eipä niin kun oikeusministeriö viis veisaa tuomioistuimen päätöksistä ja julistaa omaa tulkintaansa oikeaksi. Oikeusministeriö ei edelleenkään ole tuomioistuin joten ainoa oikea kanta ja jolla oikeasti on merkitystä on tuomioistuimen. Omistusoikeus ei anna oikeutta "sakottaa", syötti ministeriö mitä puppua tahansa.

Anonyymi kirjoitti...

No tuskin kukaan haluaa kunnalista pysäköinninvalvontaa romuttaa. Kyseessähän olisi sitä täydentävä toiminta. En tiedä olisiko tarkoituksenmukaista että pysäköinninvalvojien lukumäärää tai poliisien valvontaa lisättäisiin, vain että saataisiin umpiaivot kuriin yksityisillä parkkipaikoilla. Omasta mielestäni veroeuroilla on tähdellisempääkin käyttöä.

Anonyymi kirjoitti...

kyllä se käytãnnössä on romuttamista koska oikea tapa on laajentaa ja uudelleen resurssoida nykyistä kunnallista valvontaa vastaamaan myös yksityisiä tarpeita. laajennetun kunnallisen valvonnan kustannuksista suurin osa katettaisiin ykstyisiltä alueilta kerätyistä pysäköintivirhemaksuista. väitän että 100% autoilijoista maksaa maksun mielummin kunnalle hyödyttämään kunnallista valvontaa kuin yksityisille firmoille hyödyttämään muutamaa yksilöä!

Anonyymi kirjoitti...

Puheet yksityisen valvonnan perustuslainvastaisuudesta ovat potaskaa.

Kysymys on sopimisesta, ei rankaisemisesta.

Jos jätät laskun maksamatta (sopimusrikkomus), joudut maksamaan myös saatavan perinnästä aiheutuvat kohtuulliset kulut. Lisäksi, jos kyseessä on luotto, siihen on voitu täysin laillisesti liittää myös sopimussakko. Jos pysäköit autosi sopimuksen vastaisesti, joudut maksamaan pysäköintialueen valvonnasta aiheutuvan kulun ja sopimussakon.

Tässä ei ole mitään tekemistä julkisen vallan käytön kanssa. Jos asia riitautuu, se ratkaistaan riita-asiana käräjäoikeudessa tai vaihtoehtoisesti kuluttajariitalautakunnassa.

Yksityinen pysäköinninvalvonta toimii täysin moitteettomasti suurimmassa osassa Länsi-Eurooppaa. Suomeen ei liity mitään erityispiirrettä, jonka vuoksi täällä pitäisi erityisesti rajoittaa sopimusvapautta ja yksityisten kiinteistönomistajien oikeuksia.

Anonyymi kirjoitti...

"Jos jätät laskun maksamatta (sopimusrikkomus), joudut maksamaan myös saatavan perinnästä aiheutuvat kohtuulliset kulut. "

Jos jätät laskun maksamatta, niin joudut maksamaan sen aina. Jos pysäköit väärin, saatat joutua tai olla joutumatta maksamaan. Kyse on käänteisestä arpajaisvoitosta ja sitä kautta rangaistuksesta. Sillä ei ole mitään tekemistä sopimusten kanssa.

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Kysymys on sopimisesta, ei rankaisemisesta.

Juurikin päinvastoin.

Laki pysäköinninvalvonnasta sanoo, että pysäköintivirhemaksun voi antaa vain poliisi tai kunnallinen pysäköinninvalvoja.

Pysäköintivirheestä laskuttaminen on pysäköintivirhemaksujen jakamista, joten kyseessä on laiton toiminta, koska sitä ei suorita laissa tarkoitettu viranomainen.

Anonyymi kirjoitti...

Puheet yksityisen valvonnan perustuslainvastaisuudesta ovat potaskaa.

Kysymys on sopimisesta, ei rankaisemisesta.


Jaaha, jälleen viisas "lakimies" asialla. Miten mä muistan että Vantaan käräjäoikeus antoi 14.12.2007 päätöksen jonka mukaan kyse on nimenomaan pysäköintivirhemaksusta joka on siis rankaisuluonteinen maksu ja tuota maksua ei voi määrätä kuin viranomainen koska kyse on julkisen vallan käytöstä. Ai että täällä on joku joka on viisaampi kuin tuomioistuin? Hyvä sinulle.

Suomessa nimen omaan lähdetään laista liikkeelle. Kun katsot tieliikennelakia´, perustuslakia ja lakia pysäköintivirhemaksusta sekä vilkaiset vielä sen korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen, niin huomaat että kyse ei ole sopimusoikeudellisesta asiasta, eikä siten sovittavissa sopimuksin, ei myöskään osa omistusoikeutta. Suomessa katsos laki on tältä osin harvinaisen selvä, ei kai muutoin oikeusministeriökään olisi lakia asiassa valmistelamassa.

Anonyymi kirjoitti...

Missään laissa Suomessa ei kerrota tarkalleen mitä omistusoikeuteen sisältyy. Nyt tulkitaan asioita. Rajoituksia on paljon aina rakennusmääräysksistä ja verotuksillisista säädöksistä lähtien.

Itsestään selvää kuitenkin pitäisi olla, että et voi tontillesi edes rakentaa pihasaunaa ellet hae siihen rakennuslupaa. Et myöskään voi kodistasi tavattua varasta teljetä kellariin vankeuteen vaikka kuinka olisit asiasta kertovat kyltit pystyttänyt talosi eteen. Sinulla ei ole poliisinvaltuuksia eivätkä ne kuulu omistusoikeuteen eikä siihen omistusoikeuteen kuulu edes vapaa rakentaminen. Nyt on lähtenyt, pelkästään perustuen valvontayhtiöiden toimintaan joku ihmeellinen käsitys liikkeelle, että virheellisestä pysäköinnistä rankaiseminen, sopimusoikeudellisin perustein, kuuluisi omistusoikeuteen. Missä niin sanotaan? Päinvastoin, laissa nimenomaan sanotaan että kyse on julkisen vallan käytöstä eikä varmasti kuulu osana omistusoikeuteen, eikä sitä voi lailla siihen osaksi säätää koska silloin rikotaan perustuslakia.

Se mitä on tapahtunut, on se, että valvontayhtiöt ovat laittomalla toiminnallaan tuoneet suomeen käytäntömallin jota nyt kovasti markkinoidaan osana omistamisenoikeutta vaikka laki selvästi sanoo jotain muuta. Lobbaus on ollut varsin tehokasta.

Aivan samalla tavoin kuin pysäköinninvalvonnasta minä voi aloittaa väittämään, että huolimatta siitä mitä laissa sanotaan, minulla on omistusoikeuteni perusteella oikeus rakentaa tontilleni mitä haluan keneltekään kysymättä. Väitän että minulla on myös oikeus rangaista ihmisiä jotka luvattomasti kulkevat tonttini kautta, syyllistyvät alueellani ilkivaltaan tai varkauksiin. Rangistuksen voin asettaa sopimusoikeudellisin keinoin. Minulla on myös omistusoikeuteen vedoten oikeus kieltäytyä kiinteistöveroista ym. veroluonteisista maksuista. Ei varmaankaan mene läpi, mutta minulla ei olekaan vaikutusvaltaa oikeusministeriöön eikä oikeanlaista koneistoa lobata asiaani eteenpäin.

Anonyymi kirjoitti...
Blogin hallinnoija on poistanut tämän kommentin.
Anonyymi kirjoitti...
Blogin hallinnoija on poistanut tämän kommentin.
Anonyymi kirjoitti...

Kalle Metsätie -nimistä lakimiestä saati sitten asianajajaa ei ole vuoden 2007 lakimiesmatrikkelissa. Case closed - tai kuten me juristit sanomme: I rest my case.

Anonyymi kirjoitti...

Kalle Metsätie -nimistä lakimiestä saati sitten asianajajaa ei ole vuoden 2007 lakimiesmatrikkelissa. Case closed - tai kuten me juristit sanomme: I rest my case.

Jos olet tämä sama "oikea asianajaja" niin sun väitteiltä katoaa uskottavuus kun et uskalla esiintyä omalle nimellä? "Me juristit", heheh, kuka suo uskoo kun et pysty nimeäsi kertomaan. Mä annan sulle vihjeen. Käännäppä toi "Metsätie" vaikka jollekin toiselle kielelle, jospa sitten löytyisi, huh, ...

Sitäpaitsi tämä ei ole edes oleellista vaan oleellista on postin viesti mikä on täyttä asiaa. Minä ainakin olen ilmoittaunut "takaisinperintään" ja sen tiedän että tällaisia toimia kohdistetaan nimenomaan Keskeisen rannan pysäköintiin ja kauppakeskus Selloon. Kaveri väitti, tosin en voi olla varma, että myös Nesteeseen ollaan kohdistamisessa samoja toimenpiteitä.

Anonyymi kirjoitti...

Kiinteistöalan lakimiehenä haluaisin huomauttaa seuraavaa.

Oikeusministeriö on tulkinnut yksityisen pysäköinninvalvonnan oikeutta nimenomaan siten, että oikeus tähän valvontaan on kiinteistön- tai tontinomistajalla omistusoikeuden perusteella tai heidän edustajallaan. Tätä oikeutta ei voi antaa eteenpäin, mutta oikeuteen perustuen valvonnan voi antaa ulkopuoliselle. Huomatkaa että tämä on oikeusministeriön näkemys asiasta mikä siis on Vantaan käräjäoikeuden päätöksen vastainen.

Kuka siis rikkoo lakia jos ennakkopäätökseksi jää toiminnan laittomuus?

Se rikkoo lakia jolla on olettu kyseinen oikeus olevan, eli kiinteistön omistaja. Hyvä esimerkki on taloyhtiön isännöitsijä ja talohallitus. Vaikka aloitteen valvonnan aloittamisesta olisikin tehnyt valvontayhtiö, valvontaa on suoritettu kuitenkin olettamalla että alueen omistusoikeuteen sisältyy oikeus päättää pysäköinninehdoista. Kenellä on tämä oikeus? Ei valvontayhtiöllä.

Olen ajamassa YH-Suomi / Avara / Keskeisenrannan Pysäköinti yhtiön vastaisia toimia heti kun hoivoikeuden päätös tulee. Minulla on jo 23 henkilön tiedot jotka ovat kyseisen yhtiön alueelta saaneet ParkCom Oy:n määräämiä maksuja yhteensä 32 kpl. Nämä tullaan hakeamaan takaisin oikeusteitse suoraan Keskeisen Rannan Pysäköinniltä, ei ParkCom Oy:ltä. Perusteena on juuri edellämainittu Oikeusministeriönkin vahvistama tulkinta asiasta.

Kehottaisin nyt kaikkia taloyhtiön hallituksia ja isännöitsijöitä vakavasti harkitsemaan valvontasopimusten purkamista. Edessä voi olla vielä suuri juridinen savotta ja monille taloyhtiöiden hallituksille voi tulla (ei kuitenkaan pitäisi) yllätyksenä että he ovat aiheuttamastaan vahingosta taloyhtiön ulkopuoliselle juridesti ja korvausoikeudellisesti vastuussa henkilökohtaisesti.


Juuri näin. Odotan innolla syyskuuta!

Anonyymi kirjoitti...

Vantaan käräjäoikeuden päästös: http://www.kolumbus.fi/sidewinder/Vantaan_KO_L_07-4705.txt

Eiköhän tämä asia ole hyvin selkeästi todettu. Oikeusministeriö ei näistä asioista päätä, vaan tuomioistuin. Mikään tuleva lakia ei pelasta valvontayhtiöitä eikä kiinteistönomistajia tai niitä talohallituksen jäseniä jos oleelliset osat päätöksestä säilyvät hovissa.

"Kiinteistön omistajalla ei ole omistus- tai hallintaoikeutensa perusteella oikeutta määrätä
virheellisestä pysäköinnistä mitään valvonta- tai pysäköintivirhemaksua eikä oikeutta ottaa vastaan tällaista maksua. Kiinteistön omistaja tai haltija voi sinänsä siirtää oikeutensa, mutta ei voi siirtää pysäköinnin valvontaa koskevalla sopimuksella parempaa oikeutta kuin sillä itsellään on.
"

"Yksityisoikeudellisessa sopimussuhteessa väitteen esittäjän (=valvontayhtiön) tulee vastapuolen kiistäessä esittää tarvittava todistelu väitteensä tueksi. Kantajan vaatimusta todistustaakan kääntämisestä muiden Pohjoismaiden käytäntöön vedoten ei voida hyväksyä. Suomessa tuomioistuin perustaa ratkaisunsa kotimaiseen lainsäädäntöön, oikeuskäytäntöön ja oikeusperiaatteisiin. Käännetty todistustaakka muodostuisi kuluttajansuojalain 3 luvun 1 §:n 1 momentissa tarkoitetuksi kuluttajan kannalta kohtuuttomaksi sopimusehdoksi, joka on kielletty."

"Näin ollen käräjäoikeus päätyy siihen, että kysymys ajoneuvon kuljettajasta on ratkaistava normaalin todistustaakkasäännön perusteella. Sopimukseen vetoavan kantajan on siten näytettävä vastaajan kuljettaneen autoa väitettyinä aikoina."

Anonyymi kirjoitti...

"Kiinteistön omistajalla ei ole omistus- tai hallintaoikeutensa perusteella oikeutta määrätä
virheellisestä pysäköinnistä mitään valvonta- tai pysäköintivirhemaksua eikä oikeutta ottaa vastaan tällaista maksua. Kiinteistön omistaja tai haltija voi sinänsä siirtää oikeutensa, mutta ei voi siirtää pysäköinnin valvontaa koskevalla sopimuksella parempaa oikeutta kuin sillä itsellään on.


... sanoo suomessa tuomiovaltaa käyttävä tuomioistuin, samaan aikaan Oikeusminsteriö sanoo ...

Yksityisen pysäköinninvalvonnan kieltäminen ei käy päinsä siitä syystä, että toimintaa harjoitetaan yksityisillä alueilla, joilla kiinteistön- eli maanomistaja voi asettaa ehtoja alueensa käytölle. Tämän oikeus sisältyy omistusoikeuteen. Asettamiensa ehtojen valvonnanomistaja voi siirtää muulle taholle.

Aivan naurettavaa toimintaa oikeusministeriön suunnalta. Nähtävästi oikeusministeriö pitää itseään korkeammalla kuin tuomioistuin, eli sehän taitaakin suomessa mennä: käräoikeus --> hovioikeus --> korkeinoikeus --> oikeusministeriö, en ole tiennytkään.

Anonyymi kirjoitti...

Piiri se pieni pyörii .. lalal lalalal laaa ... piiri se pieni pyörii ... kaveria autetaan ....

Anonyymi kirjoitti...

Täyttä sontaa.

Tuomioistuimen tuomioon sisältyvä vastaajan vastaus ei ole osa tuomioistuimen ratkaisua.

Asiasta puhuvat tällä palstalla henkilöt, jotka eivät tajua oikeudenkäynneistä mitään.

Anonyymi kirjoitti...

"Tuomioistuimen tuomioon sisältyvä vastaajan vastaus ei ole osa tuomioistuimen ratkaisua.

Asiasta puhuvat tällä palstalla henkilöt, jotka eivät tajua oikeudenkäynneistä mitään."

Väärin. Käräjäoikeus totesi nimenomaan loppupäätelmässään seuraavan:

Kanteessa tarkoitettu yksityisoikeudellinen sopimus valvontamaksun suorittamisesta maksun asettajan ja ajoneuvon kuljettajan välillä voi sinänsä syntyä tosiasiallisin toimin eli ajoneuvon pysäköimisellä. Vastaajan on näytetty kuljettaneen autoa kanteessa tarkoitettuina ajankohtina. Sopimus ei kuitenkaan sido vastaajaa eikä sen toteuttamiseksi voida antaa oikeussuojaa, koska kysymys on tosiasiallisesti pysäköintivirhemaksun määräämisestä, minkä puolestaan on laissa säädetty kuuluvan vain poliisin tai kunnallisen pysäköinninvalvojan toimivaltaan myös yksityisellä alueella. Tämän vuoksi kanne on hylättävä.

Anonyymi kirjoitti...

Tästä nyt kai on turha enää kiistellä. Fakta on se että käräjäoikeuden päätöksen perusteella pysäköintivirheestä rankaiseminen kuuluu vain viranomaiselle myös yksityisellä alueella. Ei se siitä miksikään muuta sano oikeusministeriö mitä tahansa. Myös näyttövelvollisuus kuljettajsta on valvontayhtiöllä. Harvainaisen selvää pässit. Nyt kun hovioikeus vielä vahvistaa tämän niin saadaan aikamoinen soppa aikaan. Tämä poika ainakin hakeaa saatavansa takaisin KORKOJEN kera. Jos ei vapaaehtoisesti niin sitten oikeudenpäätöksellä.

Tässä kohdin ois nyt sitten syksyllä kuluttajavirastolla vihdoinkin mahdollisuus herätä ja puolustaa kuluttajia. Se on selvää että asiaa ei pidä painaa villaisella. Laittomasti perityt maksut on maksettava takaisin korkoineen.

Jos laki joskus 3 vuoden päästä asiasta astuu voimaan, niin so be it. Perustakaa valvontafirmat sitten uudelleen.

Anonyymi kirjoitti...

Siis Vantaan käräjäoikeuden TUOMION PERUSTELUISSA (ei vastaajan tai kantajan perusteluissa) todetaan seuraavaa:

TLL 105 §:n ja PVML:n säännösten perusteella pysäköintivirhemaksun määrääminen kuuluu yksiselitteisesti poliisille ja kunnalliselle pysäköinninvalvojalle, eikä säännöksiin sisälly mainintaa tai viittausta mahdollisuudesta siirtää tai sallia tätä toimivaltaa muille. Helsingin hallinto-oikeuden 19.9.2007 antaman päätöksen mukaan kunnallinen pysäköinninvalvoja ei voinut myöskään edes siirtää tehtäviä yksityiselle vartiointiliikkeelle, kun siitä ei ollut lailla määrätty.

Sopimus ei kuitenkaan sido vastaajaa eikä sen toteuttamiseksi voida antaa oikeussuojaa, koska kysymys on tosiasiallisesti pysäköintivirhemaksun määräämisestä, minkä puolestaan on laissa säädetty kuuluvan vain poliisin tai kunnallisen pysäköinninvalvojan toimivaltaan myös yksityisellä alueella. Tämän vuoksi kanne on hylättävä.

Onko tämä nyt selvä kaikille uunoille?

YKSITYISTÄ VALVONTAMAKSUA EI TARVITSE MAKSAA EIKÄ SITÄ PIDÄ MENNÄ MAKSAMAAN

Anonyymi kirjoitti...

Tuomio ei ole lainvoimainen!!!

Anonyymi kirjoitti...

Loistavaa!!!!


Yksityiseen pysäköinninvalvontaan tarvitaan oma lakinsa! Sitä nimittäin tarvitaan! Saataisiin siitäin joskus toimiva ja valvottu järjestelmä!

Kunnallinen ei valitettavasti ehdi\kiinnosta tulla kaikkialle.

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Tuomio ei ole lainvoimainen!!!

Miten se muka muuttaa lain tulkintaa? Niin kauan kuin se ei ole laillista, kyseisiä maksuja ei tule maksaa.

Yksityiseen pysäköinninvalvontaan tarvitaan oma lakinsa! Sitä nimittäin tarvitaan! Saataisiin siitäin joskus toimiva ja valvottu järjestelmä!

Kunnallinen ei valitettavasti ehdi\kiinnosta tulla kaikkialle.


Miksei kunnallista voi kehittää, miksi pitäisi rinnalle tuoda toinen vastaava järjestelmä, kun nyt on jo toimiva systeemi, joka ainoastaan kaipaisi laajennusta?

Miksi ihmiset haluavat rikastuttaa yksityistä tahoa mieluummin kuin omaa asuinpaikkaansa?

Perseeseen yksityinen pysäköinninvalvonta. Mikäli laki tulee, ilmestyy autoni tuulilasiin sopimus lappusten kiinnittelystä, eikä muuten tule olemaan halpa sopimus.

Anonyymi kirjoitti...

Oih ja voih...kiristääkö pipo päätäsi noin pahasti.
Mitäpä jos myisit Skodasi ja alkaisit liikkua vaikkapa polkupyörällä.

Yksityinen pysäköinninvalvonnta tarvitsee lain ja toivottavasti se saadaan pian!

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Oih ja voih...kiristääkö pipo päätäsi noin pahasti.

Ei tuolla helteellä pipoa tarvitse.

Mitäpä jos myisit Skodasi ja alkaisit liikkua vaikkapa polkupyörällä.

Minkä Skodan? Polkupyörä minulla on jo, jolla liikun tarvittaessa tai matkan ollessa lyhyt tai kun ei ole kiire.

Yksityinen pysäköinninvalvonnta tarvitsee lain ja toivottavasti se saadaan pian!

Miksi se tarvitsee lain? Miksi yksityiselle organisaatiolle pitäisi myöntää rangaistusoikeus?

Perustele tekstejäsi äläkä vain huutele.

Anonyymi kirjoitti...

Yksityinen pysäköinninvalvonnta tarvitsee lain ja toivottavasti se saadaan pian!

Olen samaa mieltä tämän Jaakon kanssa. Emme me tarvitse lakia yksityisestä pysäköinninvalvonnasta koska emme tarvitse yksityistä pysäköinninvalvontaa. On täysin järjenvastainen ajatus luoda kaksi erillistä järjestelmää hoitamaan samaa asiaa kun olemassaolevaa järjestelmää voidaan kehittää ja resurssoida siten että pysäköinninvalvonta pystytään hoitamaan tehokkaasti myös yksityisillä alueilla. Kysymys on vain tahdosta hoitaa asia.

Toinen näkulma on se, että miksi pysäköinninvalvonnasta saadut tuotot pitäisi suunnata yksityisille yrityksille tai kiinteistönomistajille kun ne voidaan suunnata yhteiskunnan hyväksi kunnille ja kuten blogi sanoo, hyödyttämään kaikkia yhteiskunnan jäseniä.

Jos laki aikanaan astuu voimaan, ja se ei tule olemaan pian, aikasintaan 2010-2011, niin meidän on pidettävä ainakin huoli siitä että lakiin kirjataan riittävät ehdot maksuista saatujen varojen tilittämisestä kunnille. Nyt valvontayhtiöt ovat innoissaan kun olettavat laissa määrätyn toimintatavan aikanaan olevan sama kuin heillä on nyt käytössä. Todellisuudessa valvontamaksuista perittyjä maksuja ei tulla koskaan antamaan yksityisen valvonnan omaan käyttöön kokonaismääräisinä. Vähintään 40-60% maksuista pitää tilittää kunnille joiden alueita maksut on kerätty. Lopulla summalla voidaan kattaa yksityisen pysäköinninvalvonnan kuluja. Missään tapauksessa toimintaa ei saa säätää sellaiseksi että sillä voidaan kerätä liikevoittoa koska se romuttaa mahdollisuuden oikeudenmukaiseen käsittelyyn. Jokainen ymmärtää että jos muiden rankaisemisesta saa voittoa itselle niin pyrkimyksenä on rangaista mahdollisimman paljon.

Vantaan käräjäoikeuden päätös ei ole lainvoimainen, mutta perustelu ja lain tulkinta on täysin yksiselitteinen. Tällä hetkellä kuluttajalla on nimenomaan täysi oikeus pidättäytyä maksamasta valvontamaksua koska tuomioistuimen päätös ei ole lainvoimainen. Tilanne on siis epäselvä ja pitää vain odottaa mikä muodostuu lainvoimaiseksi päätökseksi. Ei kai kukaan tosiaan väitä (muut kun autoliitto) että laillisesti epäselvä maksu pitäisi maksaa ja periä takaisin sitetn myöhemmin? Höpö höpö, jokainen osapuoli nyt odottaa mikä tuolee olemaan lainvoimainen päätös, sitten vasta katsotaan kuka maksaa ja mitä.

Eli toistan saman kuin aikaisempikin kirjoittaja:

YKSITYISTÄ VALVONTAMAKSUA EI TARVITSE MAKSAA EIKÄ SITÄ PIDÄ MENNÄ MAKSAMAAN, odottakaa rauhassa hovioikeuden päätöstä.

Anonyymi kirjoitti...

Lisään vielä tuohon edelliseen omaan viestiini:

Minä ainakin kuulun niihin innokkaisiin kansalaisiin jotka ovat kiinnostuneita yhteiskunnallisista asioista ja politiikista. Voin vakuuttaa, että tapani mukaan, tulen pitämään huolen ja olemaan yhteydessä oikeisiin instasseihin siinä, että jos lakia yksityisestä pysäköinninvalvonnasta säädetään, niistä kerätyistä voitoista osa on tilitettävä kunnalle uuden lain perusteella.

Nyt sitten kysymys kaikille niille toimeksiantajille jotka ovat tehneet sopimuksen yksityisestä pysäköinninvalvonnasta alueellaan. Vastatkaa rehellisesti.

1) Jos kunnallinen pysäköinninvalvontaa kehitetään tarpeeksi tehokkaaksi jotta se toimii vähintään samoin kuin yksityinen valvonta nyt, onko mitään syytä miksi haluaisitte käyttää nimenomaan yksityistä valvontaa mielummin kuin kunnallista?

2) Jos laki yksityisestä valvonnasta säädetään niin onko mitään syytä miksi ette itse, esimerkiksi taloyhtiössä, hoitaisi valvontaa ja keräisi tuottoja itsellenne vaan antaisitte valvonnan valvontayhtiölle?

Anonyymi kirjoitti...

1) Ei ole, sama kuka valvoo kunhan homma hoituu

2) Ei syytä, asiaa voisi miettiä, ei varmastikkaan ole vaikeaa tehdä sopimus perintäfirman kanssa ja jakaa maksulaput itse. Toimii varmasti nopeamminkin kun "sakottaja" on suoraan taloyhtiöstä

Anonyymi kirjoitti...

Ei ja ei

Anonyymi kirjoitti...

Ekaan ei ja tokaan kyllä (on helpompaa kun on ulkoistettu)

Anonyymi kirjoitti...

Ei - ei

Anonyymi kirjoitti...

Voisko oikeusministeriö sulkea tän paska blogin. Täällä arvostellaan ministeriötä ja monia muita yhtiöitä ja viranomaisia tarkoitushakuisesti ja laittomasti, tarkoituksena vain haukkua ja kyseenalaistaa toiminta. Lisäksi annetaa laittomia neuvoja siitä kuinka muka keskusteluja saa tallentaa ilman suostumusta ja kuvata ketä tahansa. Keskustelun tallentamiseen tarvitaan lupa, samoin kuvaamiseen, ellei nyt siten ota maisemakuvia. Yksityinen pysäköinninvalvonta toimisi jo meidän kaikkien parhaaksi täydellä teholla jos täällä palstalla pidettäis turpa kiinni. Lähetän ehdotuksen ministeriöön että pistävät tän paska saitin kiinni.

Anonyymi kirjoitti...

Täh? Jessus sentään?

Anonyymi kirjoitti...

Voisko oikeusministeriö sulkea tän paska blogin. Täällä arvostellaan ministeriötä ja monia muita yhtiöitä ja viranomaisia tarkoitushakuisesti ja laittomasti, tarkoituksena vain haukkua ja kyseenalaistaa toiminta. Lisäksi annetaa laittomia neuvoja siitä kuinka muka keskusteluja saa tallentaa ilman suostumusta ja kuvata ketä tahansa. Keskustelun tallentamiseen tarvitaan lupa, samoin kuvaamiseen, ellei nyt siten ota maisemakuvia. Yksityinen pysäköinninvalvonta toimisi jo meidän kaikkien parhaaksi täydellä teholla jos täällä palstalla pidettäis turpa kiinni. Lähetän ehdotuksen ministeriöön että pistävät tän paska saitin kiinni.

Kerrassaan upea ajatus! Pyydä samalla sitä, että pistävät tuon Finlex-palvelunkin kiinni, koska siellä höpistään jotain jostain korkeimman oikeuden tuomiosta, jossa nauhoittaminen ilman lupaa on ollut sallittua. Saatteeksi voit pistää seuraavan linkin, jonka takaa raskauttava aineisto löytyy. Eihän ihmisille saa tuollaisia asioita kertoa, jokuhan voi sen perusteella ryhtyä vaikka ajattelemaan omilla aivoillaan.

http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kko/kko/1990/19900036

Lisäksi voisit myös pyytää ministeriötä sulkemaan Vantaan käräjäoikeuden, koska siellä tehtaillaan yksityisille sakkofirmoille vahingollisia päätöksiä.

Anonyymi kirjoitti...

Tulevassa laissa pysäköinninvalvonta todennäköisesti säädetään luvanvaraiseksi. Nykyiset valvontayhtiöt varmasti kannattavat luvanvaraisuutta. Molemmilla yhtiöillä on laaja asiakaspohja valmiiksi. Yksittäisen taloyhtiön todennäköisesti ei ole mahdollista saada toimilupaa. Sen sijaan alalle varmasti tulee kilpailua ainakin turva-alalta. Ala muodostunee samanlaiseksi kuin muissa maissa. Muutama maanlaajuisesti toimiva yhtiö, jotka todennäköisesti ulkomaisessa omistuksessa, ja yksittäisiä valvontayhtiöitä keskikokoisissa kaupungeissa.

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Mitenkäs muissa maissa, mihin rangaistusmaksuista tulleet tulot menevät?

Anonyymi kirjoitti...

Mikä estää valvontayhtiötä nostamasta tuota sopimussakkoa vaikka 1k euroon? Vai estääkö mikään?

Anonyymi kirjoitti...

Tällä hetkellä ei estä mikään. Pysäköintivirhemaksu on säädetty lailla maksimikatto. Valvontayhtiöiden määrämä maksu on heidän mielestään yksityisoikeudellinen sopimukseen perustuva maksu joten tauluun voi laittaa vaikka 5000 euroa jos haluaa. Eri asia on sitten kohtuullistetaanko tuo summa oikeudessa. Jos asiasta säädetään laki, maksulle asetetaan varmasti samanlainen katto kuin nyt on pysäköintivirhemaksulla.

Lisäksi tiedän, että kunnissa on heräänyt asiasta kiinnostus vaatia osa yksityisen valvonnan tuloista itselleen lain säännöksellä. Joten valvontayhtiöt tulevaisuudessa tuskin tulevat saamaan koko maksua itselleen.

Mitä lain säätämiseen asiasta tulee, niin en olisi siitä niin varma. Lakiehdotus saadaan kyllä haudattua valiokuntiin vuosikausiksi. Tekijänoikeuslakikin piti astua voimaan jo vuonna 2003 mutta astu vasta 2006 vuoden alusta. Hyvällä kansalaistoiminnalla lainvoimaantulo saadaan viivytetty aina vuoteen 2013-2014 asti.

Sitäpaitsi. Laki olisi edelleen perustulain vastainen. Joku vertasi maksua joukkoliikenteen tarkastusmaksuihin. Asiaa ei kuitenkaan voi verrata kesken koska 1970-luvulla pysäköintivirhe on ollut rikos, ei rikkomus. Tällä perusteella voidaan tulkita että pysäköinninvalvonnassa on kyse sellaisesta rankaisemisesta jota ei voi peruslain mukaan antaa pois viranomaiselta.

Anonyymi kirjoitti...

Laki tulee tai on tulematta. Sen säätämiseen kannattaa puuttua ja varsinkin vaikuttaa sen käsittelyyn eduskunnassa. Sanoisin että se on meillä autoilijoilla kansalaisvelvollisuus.

Se mihin kannattaa nyt puuttua on nykyinen valvontatilanne. Minusta on hämmästyttävää että jotkut tahot kuten kuluttajavirasto ovat kokoajan käskeneet maksamaan laskun ja sitten reklamoidaan. Ajatus on ihan nurinkurinen. Jos maksun saajasta lasku on aiheeton sitä ei tietenkään pidä mennä maksamaan. Nyt kun odotetaan hovioikeuden päästöstä, koska käräjäoikeuden päätös ei ole lainvoimainen, on itsestään selvää että kukaan autoilija ei maksa sitä ikkunaan jätettyä maksulappua. Maksuvelvollisuus on siis tällä hetkellä selvittämättä, joten maksu jätetään maksamatta, ja maksetaan sitten jos lopullinen tuomio siltä näyttää. Kuka idiootti maksaa varmuuden vuoksi? Varmaan sellaiset ihmiset jotka sokeasti maksavat minkä tahansa laskun joka eteen tuodaan. Tiedättekö että kaikki maksut eivät suinkaan ole aiheellisia? Huijareitakin on, kuten yksityinen pysäköinninvalvonta.

Anonyymi kirjoitti...

Voisko oikeusministeriö sulkea tän paska blogin. Täällä arvostellaan ministeriötä ja monia muita yhtiöitä ja viranomaisia tarkoitushakuisesti ja laittomasti, tarkoituksena vain haukkua ja kyseenalaistaa toiminta. Lisäksi annetaa laittomia neuvoja siitä kuinka muka keskusteluja saa tallentaa ilman suostumusta ja kuvata ketä tahansa. Keskustelun tallentamiseen tarvitaan lupa, samoin kuvaamiseen, ellei nyt siten ota maisemakuvia. Yksityinen pysäköinninvalvonta toimisi jo meidän kaikkien parhaaksi täydellä teholla jos täällä palstalla pidettäis turpa kiinni. Lähetän ehdotuksen ministeriöön että pistävät tän paska saitin kiinni.


Herranjestas mikä pässi. Sulla näyttää olevan ongelmia sananvapauden kanssa joten pois internetistä, hus! Sanoisin että mene vaikka parkcomille hommiin kun niin näytät hyväksyvän asian mutta taitaa olla todennäköisempää että olet jo työllistettynä heillä, tai vastaavassa paskafirmassa.

Anonyymi kirjoitti...

Voisko oikeusministeriö sulkea tän paska blogin. Täällä arvostellaan ministeriötä ja monia muita yhtiöitä ja viranomaisia tarkoitushakuisesti ja laittomasti, tarkoituksena vain haukkua ja kyseenalaistaa toiminta. Lisäksi annetaa laittomia neuvoja siitä kuinka muka keskusteluja saa tallentaa ilman suostumusta ja kuvata ketä tahansa. Keskustelun tallentamiseen tarvitaan lupa, samoin kuvaamiseen, ellei nyt siten ota maisemakuvia. Yksityinen pysäköinninvalvonta toimisi jo meidän kaikkien parhaaksi täydellä teholla jos täällä palstalla pidettäis turpa kiinni. Lähetän ehdotuksen ministeriöön että pistävät tän paska saitin kiinni.

KANNATETAAN !!!

Tai perustetaan samanlainen blogi, melkein samanlaisella nimellä?

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Uskomatonta trollaamista tai sitten on jollain hieman hakusessa tämän maailman realiteetit...

Voisko oikeusministeriö sulkea tän paska blogin.

Ei voi, kyseinen taho sitä ei päätä.

Täällä arvostellaan ministeriötä ja monia muita yhtiöitä ja viranomaisia tarkoitushakuisesti ja laittomasti, tarkoituksena vain haukkua ja kyseenalaistaa toiminta.

Mielipiteiden ja faktojen julkaisu ei ole laitonta ja kyseessä on julkiset tahot, joiden tulee kritiikkiä kestää myös normaalia ihmistä enemmän.

Mitä tulee tarkoitushakuisuuteen, niin eiköhän siinä ole vastapuoli "syyllinen", kun on antanut aihetta kirjoittaa.

Lisäksi annetaa laittomia neuvoja siitä kuinka muka keskusteluja saa tallentaa ilman suostumusta ja kuvata ketä tahansa.

Ei anna, saa tallentaa ja saa kuvata, kuten aikaisemmin joku joku linkittikin aiheesta.

Keskustelun tallentamiseen tarvitaan lupa, samoin kuvaamiseen, ellei nyt siten ota maisemakuvia.

Laki sanoo salakatselusta sitä, että jos toinen on kotirauhan suojaamassa paikassa tai virastossa tai vastaavassa, niin kuvaaminen on kiellettyä.

Salakuunteluun voi syyllistyä vain mikäli kyseinen keskustelu ei ollut sinun korvillesi tarkoitettu ja yrität sitä äänittää, tai et ole keskustelun osapuoli. Lupaa ei tarvita äänittämiseen.

Yksityinen pysäköinninvalvonta toimisi jo meidän kaikkien parhaaksi täydellä teholla jos täällä palstalla pidettäis turpa kiinni.

Huumekauppakin toimisi paljon paremmin rikollisvoimin, kun poliisi vain pitäisi päänsä kiinni eikä puuttuisi asiaan.

Miten yksityinen voittoa tavoitteleva taho voi olla haluttu muoto, koska se on A) puolueellinen, B) laiton ja C) ei kykene rehtiin peliin?

Lähetän ehdotuksen ministeriöön että pistävät tän paska saitin kiinni.

Siitä vain, muta veikkaanpa, että joko edelleen trollat tai ministeriön kirjaamossa tmv. nauretaan ääneen kyseiselle pyynnölle. Mielipide se on korkeintaan ja jokainen voi sellaisen ilmaista, mutta suljettua tätä sivustoa ei saada johtun siitä, että mitään uhkaavasti laitonta ei ole tapahtunut, joka vaatisi sivustojen sulkemista.

Anonyymi kirjoitti...

Hei!

En ole kahlannut kaikkia kommentteja läpi, mutta blogilistan käyttäjänä minua tympii se, että O&K päivittyy näennäisen jatkuvasti. Arvelisin tämän johtuvan kommenteista, joiden lisääntyminen muuttaa etusivua ja saa blogilistan kuvittelemaan itse blogin päivittyneen.

Olisiko mahdollista muuttaa O&K:n tietoja listalla siten, että ainoastaan uudet kirjoitukset näkyvät päivityksinä? Tähän on tarjottu varsin hyvät työkalut blogilistan puolesta, eli kovin suuresta vaivasta ei olisi kyse.

Kiitokset erinomaisista kirjoituksista, aion lukea O&K:tta jatkossakin.

t. Heikki Laine

Anonyymi kirjoitti...

Multa meni nyt ohi? Mitä sä tarkoitat? Mikä blogilista? Minusta blogin etusivulla ei näy kommentit, ainoastaan artikkelin lopussa on tieto siitä montako kommenttia on tullut. Jos aukaisee yksittäisen artikkelin, aukeaa loppuun kaikki tulleet kommentit.

Olisiko mahdollista muuttaa O&K:n tietoja listalla siten, että ainoastaan uudet kirjoitukset näkyvät päivityksinä?

Millä listalla?

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Tarkoittanee vissiin blogilista.fi osoitteessa olevaa tietoa.

Anonyymi kirjoitti...

Olen samaa mieltä kuluttajaviraston "munattomuudesta". Heidän mielestään kun joku perustaa kyseenalaisen menetelmän kerätä rahaa yksityisoikeudellisin sopimuksin niin ihmisten vain pitäisi maksaa ja sen jälkeen reklamoida tai riitauttaa asia. Aivan käsittämätöntä toimintaa!!!

Kuluttajavirasto voisi oikeasti kommentoida tätä asiaa? Minkälainen neuvo on käskeä maksamaan? Eli jos minun eteeni joku ulkopuolinen tuo 40 euron maksulapun ja vaatii maksamaan. Kuluttajaviraston mielestä maksu siis pitää vain maksaa ja sitten riitauttaa? Luuletteko te että maksun saisi sitten joskus takaisin? Tuskimpa, ja vaikka hovioikeus pysyisi samalla kannalla käräjäoikeuden kanssa niin kuluttajavirasto tuskin auttaa kuluttajia perimään maksunsa takaisin, vai auttaako?

Kyllähän tässä pitää nyt olla järki kädessä. Mitä ihminen tekee jos saa eteensä maksun jonka katsoo aiheettomaksi? Asiasta voi reklamoida ja kiistää maksun perusteet. Sitä varten meillä on tuomioistuimet joissa asian voi ratkaista. Asian vieminen tuomioistuimeen on perijän ongelma, ei maksun saajan.

Sitten tullaan tähän Vantaan käräjäoikeuden päätökseen joka osoitti (ei ole lainvoimainen ei) että mm. kuluttajariitalautakunta on ollut täysin väärässä koko asiassa. Tuomioistuimen mukaan maksua ei tarvitse maksaa. Kyllähän tuon pitäisi riittää tiedoksi kuluttajavirastollekin antamaan vähän toisenlainen ohje. Tuomio osoittaa juuri sen että maksuvelvollisuus on vähintäänkin epäselvä. Jos se kerta on epäselvä niin silloin oikea ohje on odottaa rauhassa hovioikeuden päätöstä, eikä ohjeistaa ihmisiä maksamaan epäelvä maksu ja menettämään rahansa. Tämä jos se mikä on todellista pyramidihuijaamista.

Mitäs jos minä lähetän kuluttajavirastolle palautetta ja pistän mukaan huomautuksen että palautteen vastaanottaminen maksaa 250 euroa ja palautteen lukeminen katsotaan sopimuksen hyväksymiseksi. Nähtävästi Kuluttajavirastossa on niin tyhmiä lakimiehiä että hehän tietysti maksavat sen 250 euroa ja riitauttavat sen asian sen jälkeen. Enpä usko? Kansalaisille kyllä annetaan käsittämättömiä neuvoja. Ihmettelen miten tuollainen virasto on saanut nimekseen kuluttajavirasto. Suositten nimen vaihtamista kuluttajavastaisuudenvirastoksi.

OHJE MITEN MENETELLÄ JOS SAATTE YKSITYISEN VALVONTAMAKSUN

1. Älä maksa laskua

2. Reklamoi asiasta todistettavasti, kirjallisesti esim. kirjatulla kirjeellä, tai sähköpostitse ja ilmoita kiistäväsi maksun peruste. Käytä viitteenä Vantaan käräjäoikeuden päätöstä ja totea että odotat maksuvelvollisuuden selkeytymistä tuomioistuimessa.

3. Jos maksumuistus tulee perintäyhtiöstä, reklamoi asiasta myös sinne aivan samalla reklamointikirjeellä.

4. Tämän jälkeen anna asian olla ja odota tuomioistuimelta ennakkopäätöstä. Älä aloita mitään keskustelua tai väittelyä asiasta valvontayhtiön tai perintätoimiston kanssa. Kerta reklamaatio riittää.


Kannattaa muistaa että esim. ParkCom on julkisesti kertonut että se ei ole ketään haastamassa oikeuteen ennen kuin tämä hävitty tapaus saa lainvoimaisen päätöksen.

Anonyymi kirjoitti...

kuluttajavastaisuudenvirastoksi

Tämän jutun perusteella parempi nimi on kuitenkin yrittäjävirasto, koska yrittäjän etuahan ne ajavat. Tai ehkä huijarivirasto olisi vieläkin parempi.

Toisaalta noin niin kuin muuten ne kyllä jaksavat vaahdota kaiken maailman mainoksista sun muista jonnen joutavista asioista, mikä varmasti ei ole yrittäjien tai edes huijareiden mieleen.

Anonyymi kirjoitti...

Kuluttajavirastossa ollaan munattomia lakimiehiä tai täysin aivopestyjä lakinais ämmiä. Niin tätimäistä touhua kun olla voi. Mitä isoja kuluttajaan liittyviä juttuja tai riitoja on ollut viime vuosina? Ei mitään, ainoa on ollut yksityinen pysäköinninvalvonta ja sen laittomuus, mutta eihän noita paskoja kiinnosta. Kyllä on taas täysin turha virasto meillä. Jostain kumman syystä kaikki viranomaiset on aina toisten viranomaisten ja firmojen puolella. Ehkä toi blogin otsikon sanomakin on totta: "Tosi kertomuksia pienestä ihmisestä korporaatioiden hallitsemassa maassa, jossa oikeus ei kohtaa yksilöä, ja missä kohtuus on viranomaisten ja yritysten määrittelemä totuudeton arvo. Sota omien oikeuksien puolesta jatkuu ..."

Anonyymi kirjoitti...

Innopoli, Otaniemi. Siellä on hyvin agressiivista parkcom valvontaa ja jos auto on alueella pikkasenkin viivan päällä niin lappu tulee. Lappu tulee myös monesti juuri ennen pysäköintiajan loppumista, siis vielä kun aikaa on jäljellä. Parkcomin paavo valvoo ja kyttää omassa autossaan jatkuvasti. Ilmoitin tästä Innopolin kiinteistön hoitoon ja selvisikin mielenkiintoinen asia. Parkkipaikka ei ole innopolin eivätkä he ole tehneet valvontasopimusta. Parkkialueen on itselleen vuokrannut CarPark Oy. ParkCom Oy on kyseisen firman tytäryhtiö. Eli emoyhtiö on vuokrannut itselleen alueen jossa tytäryhtiö voi harjoittaa hyvin agressiivista valvontaa. Kuulostaa melkein ansoitukselta.

Anonyymi kirjoitti...

Innopoli, Otaniemi. Siellä on hyvin agressiivista parkcom valvontaa ja jos auto on alueella pikkasenkin viivan päällä niin lappu tulee. Lappu tulee myös monesti juuri ennen pysäköintiajan loppumista, siis vielä kun aikaa on jäljellä. Parkcomin paavo valvoo ja kyttää omassa autossaan jatkuvasti. Ilmoitin tästä Innopolin kiinteistön hoitoon ja selvisikin mielenkiintoinen asia. Parkkipaikka ei ole innopolin eivätkä he ole tehneet valvontasopimusta. Parkkialueen on itselleen vuokrannut CarPark Oy. ParkCom Oy on kyseisen firman tytäryhtiö. Eli emoyhtiö on vuokrannut itselleen alueen jossa tytäryhtiö voi harjoittaa hyvin agressiivista valvontaa. Kuulostaa melkein ansoitukselta.

Anonyymi kirjoitti...

Eli toimeksiantaja ja valvoja. Mielenkiintoista ...

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Menepä valvomaan, ettei parkkipaavo ole itse yliaikaa siellä ;)

Anonyymi kirjoitti...

Innopolin palvelupäällikkö on kertonut, että "ParkCom on vuokrannut pysäköintialueet meiltä". Voi olla, että palvelupäälliköllä meni pasmat sekaisin CarParkin ja ParkComin suhteen, vaikka puhuimme ParkComista.

Innopolin pysäköintialue on todellinen money making machine. Innopoli vuokraa alueen ParkComille (tai CarParkille, onko todellisella sopimusosapuolella mitään merkitystä?) hintaan n euroa. Tätä ennen Innopoli on vuokrannut vuokralaisyrityksilleen pysäköintioikeuksia. Tässä kohtaa siis Innopoli saanee samasta ruudusta kahdesti liikevoittoa. ParkCom taasen maksaa Innopolille alueesta, mikä tarkoittaa sitä, että aggressiivisuutta on nostettava muutamaan potensiin, jotta kiinteät vuokrakulut saadaan katettua.

Erittäin hienoa palvelua Innopolilta asiakkailleen ja asiakkaidensa asiakkaille. :D Jos olemme spekuloineet voiko joskus pörssissä olla TuomioCom Oyj, niin tällä hetkellä siellä on yritys, joka vuokraa alueitaan rankaisemista varten: Technopolis Oyj.

Innopoliin liittyen: autoani laputettiin Innopolin pihalla ja olin todistettavasti todella kaukana Innopolista tuona päivänä. Ei mennyt eka reklamaatio läpi, mutta toinen meni yllättäen ilman mitään perusteluita.

Mikäli olet Innopolin asiakas, kannattaa pitää mielessä että Innopoli on vuokrannut pysäköintialueet JA pysäköintioikeudet eri tahoille. ParkComin tarkoitus on kerätä maksimaalinen liikevaihto SINULTA tai ASIAKKAALTASI.

Innopolin Laura Krusius antaa varmasti mielellään lisätietoja. :D

Anonyymi kirjoitti...

On se hienoa että meillä on nämä mitään ymmärtämättömät naisministerit. Tänään oli uutinen hallituksen kaavailemista muutoksista sähköisen viestinnän tietosuojalakiin. Hallitus antaa yrityksille suuremmat oikeudet kuin poliisille, oikeudet joiden käyttämiseen poliisi tarvii tuomioistuimen luvan mutta ei yritys. Se siitä yksilön oikeusturvasta. Kaikki lainopilliset asiantuntijat ovat sitä mieltä että muutokset lakiin ajavat vain ja ainoastaan yritysten etuja ja nimenomaan perustuslainvastaisesti yksilön suojan ja oikeuksien kustannuksilla. Suvi Linden puolustaa tapansa mukaan lakia voimakkaasta ymmärtämättä asiaa mihinkään suuntaa. Ei pidä kuulema katsoa detaljeja, vaan kokonaisuutta. Yritykset kuitenkin katsoo lain detaljia ja käyttää niitä varmasti hyödyksi vakoillessaan työntekijöiden tekemisiä. Tällä kerta Nokia onnistui lobbaamaan ministeriön ja ministerit. Taas tulee laki joka on perustuslain vastainen. Ai niin, tokihan se perustuslakivaliokunta asiaa käsittelee, mutta mitä sitten? Ei varmasti säädetä perustuslain säätämisjärjestyksessä koska silloin laki ei tule astumaan voimaan. Jos olisi edes se perustuslakituomioistuin, mutta ei, pakko asua tässä banaanivaltiossa kun ei muutakaan voi.

Naisministerreiden saavutukset kansalaisten oikeuksien polkemisessa:
Tanja Karpela/Saarela/Totti
-tekijänoikeuslaki
Suvi Linden
- laki lapsipornosta
- sähköisen viestinnän muutokset
Tuija Brax
- suunnitelma laista yksityisestä pysäköinninvalvonnasta

Noi kaikki naista olisi vain pitänyt pitää siellä nyrkin ja hellan välissä eikä päästää itkusilmässä ja röökihuulessa turmelemaan kansalaisten viimeisiä oikeuksia. Hyi hitto, että oksettaa.

Anonyymi kirjoitti...

Puuttumatta siihen että kyseiset ministerit on naisia, he ovat kuitenkin epäpäteviä tehtäväänsä, johdateltavissa, vastuuttomia ja ajavat yritysten etuja kansalaisten oikeuksien kustannuksella. Ehkäpä juui nämä yritykset ovat aikanaan tukeneet näitä ministereitä ja nyt on aika maksaa tuesta takaisin. Oli miten oli, "tätejä" ovat sanan varsinaisessa että kuvaavassa merkityksessä.

Anonyymi kirjoitti...

Tossa innopoli asiassa pitää varmaan lähettää viestiä kaikkiin yrityksiin jotka toimivat alueella. Täytyypä ottaa työkseen viikonlopun aikana.

Anonyymi kirjoitti...

Oikeusoppineet tyrmäävät urkintalain:

http://www.tietokone.fi/uutta/uutinen.asp?news_id=33657

Tässä ei taaskaan ole kysymys yrityssalaisuuksien suojaamisesta, vaan yritysten tarpeesta kyetä valvomaan työntekijöitä hinnalla millä tahansa. Ei kukaan joka haluaa yrityssalaisuuden siirtää käytä siihen yrityksessä hänelle annettua sähköpostia. Ajatuskin on jo krotestki. Kyllä ne tiedot häviävät tai vuotavat ihan jotain muuta kautta.

"Suuryritykset painostavat lain puolesta

"Ihmis- ja perusoikeuksia halutaan supistaa perusteettomasti. Liikesalaisuuksia ei todellisuudessa välitetä sähköpostilla", arvioi puolestaan oikeustieteen professori Asko Lehtonen Vaasan yliopistosta.

Lehtonen pitää lakiesitystä kokonaisuudessaan turhana, koska en avulla ei hänen mielestään pystytä aidosti estämään yrityssalaisuuksien vuotamista.

LVM:n tiedotustilaisuudessa kerrottiin, että Suojelupoliisin arvion mukaan laille on Suomessa käyttöä ehkä noin sadalla yrityksellä. Lakia on myös arvosteltu siitä, että se on kirjoitettu juuri suuryritysten taloudellisia tarpeita varten. Nimitys "Lex Nokia" on tullut kännykkäyhtiön väitetystä painostuksesta.

Lakiehdotus etenee eduskunnan lähetekeskustelusta ensin perustuslakivaliokuntaan, jonka tehtävänä on muun muassa arvioida lakiehdotuksen vaikutuksia kansalaisten perusoikeuksiin.

"

Anonyymi kirjoitti...

Blogin artikkelissa on virhe! ParkCom reklamaatioiden käsittelyaika ei ole 3 kk vaan 6 kk. Miksi 6 kk,arvatkaa? Siinä odotellaan rauhassa hovioikeuden päästöstä. Ei ole Parkcomillakaan kanttia tai munaa jatkaa perintätoimia ...

Anonyymi kirjoitti...

6kk käsittelyaika? Ohhoh, suurin yksityinen sakkofirma eikä ole riittäviä resursseja käsitellä reklamaatioita kohtuullisessa ajassa.

Hyvä osoitus ParkComilta, miksi LAKI EI TULE säätää. Toiminta on täysin kohtuutonta.

Anonyymi kirjoitti...

Kuluttajaviraston toiminta on nimenomaan yksityisen pysäköinninvalvonnan kohdalla ollut täysin munatonta. Vähän aikaa sitten oli uutisissa, kuinka kuluttajavirasto aikoo selvittää vuokra-asuntovälittäjien määräämät "sopimussakot", joita on esimerkiksi peritty silloin kun vuora-asunnonhakija ei ole ottanut tarjottua asuntoa. Nämä sopimussakot kun ei kuulemma ole lain mukaisia. Niin, onko yksityinen pysäköinninvalvonta lain mukaista? Kummasti pysäköinninvalvonnan kohdalla leikitään lammasta ja voivotellaan "ei me nyt tähän voida mitään sanoa maksakaa laskunne", mutta vuokra-asuntojen kohdalla ollaankin sitten heti vaatimassa kuluttajan etua. Lienee yksityinen pysäköinninvalvonta hiljaa hyväksytty kuluttajavirastossa, vaikka se(kään) ei ole lain mukaista. Tosin Suomessahan on pienet piirit, että liekkö sitten parkkifirman TJ sopivan tuttu jollekin kuluttajaviraston päällikölle....

Anonyymi kirjoitti...

Eikös jossian tämä blogin artikkelin kommentissa väitetty että parkcomin entinen lakimies toimii nykyään kuluttajaviraston lakimiehenä? Tällainen muistikuva jäi, mutta en ole varma ...

Anonyymi kirjoitti...

EXX-763
Citroen C2 2D C2
HATCHBACK 1.4I-jmkfvc/232
Omistaja: NORDEA RAHOITUS SUOMI OY, LEASING, NORDEA
HALTIJA: Oy ParkCom Ab, Helsinki

Tuommoinen pyörii ainakin malminkartanossa... meinasin heittää kivellä mutta totesin että antaa olla... tällä hetkellä Parkcom uhkailee minua käräjillä kun en ole maksanut noin 10 sakkoa jotka ovat kotipihassani antanu vieras paikalta työ autolle.. kuvia noin 1cm paksuinen kasa pöydällä :D ja aina vaan tulee sama viesti takaisin että asia on jo neljättä kertaa ratkaistu ja aina minä olen maksumiehenä mutta itsehän ovat sanoneet etteivät vie asioita käräjille ennenkuin hovin juttu on päätöksessä. olen ainakin itse täysin valmis katsomaan asian käräjille jos itse sitä haluavat ;) mutta sitten voi olla että käy parkcomille huonosti koska muutamissa kuvissa näkyy selkeesti lappu että jos jotain kiinnitetään lasiin niin siitä seuraa maksuja :)

Anonyymi kirjoitti...

Pitääkö paikkansa? Silloinhan kuluttajavirastosta pitäisi tehdä kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle. Se osoittaisi selvästi että viranomainen ei toimi hyvän hallintotavan ja puolueettoman käsittelyn pohjalta, vaan virastossa on töissä henkilö joka ajaa siellä omia intressejään. Nimi esiin ken tietää!

Anonyymi kirjoitti...

Voitsä julkaista yhden kuvan jossa tuollainen oma yksityisoikeudellinen lappu on?

Mitä kuluttajaviraston heppuun tulee, niin tutkin asiaa, satun olemaan duunissa hyvin lähellä kyseistä virastoa joten eiköhän se pienellä kaivelulla selviä. Odotelkaa niin nimi kyllä tulee ... kansalla on oikeus tietää!

Anonyymi kirjoitti...

laitan kuvan tämän illan aikana :) kuhan saan tähän läppäriin tuon skannerin laitettua :)kun pöytäkone rikki :I mutta tosiaan laitan tässä noin tunnin sisällä linkin tänne :)

Anonyymi kirjoitti...

http://fapomatic.com/show.php?loc=0817&f=parkcom4.jpg siinä on linkki jossa selkeästi näkyy punainen lappu teksi ei luettavissa skannauksen takia mutta saman lapun saa parkcom sucksin sivuilta :)

Anonyymi kirjoitti...

http://i29.tinypic.com/2uy10s2.jpg
ja siinä toisessa paikassa oleva kuva :)

Anonyymi kirjoitti...

ainiin kuvat ovat parkcomin työntekijän ottamat jotka sain pitkän kinuamisen jälkeen parkcomilta

Anonyymi kirjoitti...

Tuommoinen pyörii ainakin malminkartanossa... meinasin heittää kivellä mutta totesin että antaa olla... tällä hetkellä Parkcom uhkailee minua käräjillä kun en ole maksanut noin 10 sakkoa jotka ovat kotipihassani antanu vieras paikalta työ autolle.. kuvia noin 1cm paksuinen kasa pöydällä :D ja aina vaan tulee sama viesti takaisin että asia on jo neljättä kertaa ratkaistu ja aina minä olen maksumiehenä mutta itsehän ovat sanoneet etteivät vie asioita käräjille ennenkuin hovin juttu on päätöksessä. olen ainakin itse täysin valmis katsomaan asian käräjille jos itse sitä haluavat ;) mutta sitten voi olla että käy parkcomille huonosti koska muutamissa kuvissa näkyy selkeesti lappu että jos jotain kiinnitetään lasiin niin siitä seuraa maksuja :)

Et pääse tuosta kierteestä kuin kahdella tavalla:
1) sinut haastetaan käräjäoikeuteen tai
2) teet tutkintapyynnön, eli pyydät poliisia selvittämään syyllistyykö ParkCom virkavallan anastamiseen ja petoksen yrittämiseen.

Kerro poliisille myös se Oulun hallinto-oikeuden päätös, eli mikäli sinulla on lupa pysäköidä ja voit sen osoittaa, ei pysäköintivirhemaksua tule osoittaa.

Vedenpitävä keissi sulla, jos vieraspaikalle saa pysäköidä ehtojen mukaan. Muista, että teet tutkintapyynnön, älä rikosilmoitusta.

Anonyymi kirjoitti...

ei tossa muuten mitään oiskaan muttakun toiminta on laitonta... ja kun on selkeästi vastaava lappu ikkunassa kuin parkissa heidän kylttinsä... ja kun kyseisellä pihalla asun...

Anonyymi kirjoitti...

Olet asettanut sopimusehdot ajoneuvon tuulilasin sisäpuolelle. Sopimusehdot ovat selkeästi näkyvissä. Vantaan käräjäoikeuden ja kuluttariitalautakunnan päätösten mukaisesti sopimus kahden osapuolen välillä voi syntyä hiljaisesti ilman varsinaista tahdonilmaisua. Ajoneuvo on sinun omistamasi tai hallinnoima. Sinulla on omistusoikeuden perusteella oikeus rajoittaa ajoneuvon käyttöä ja siihen kiinnitettäviä mainoksia, ilmoituksia tai maksuja. Oikeusministeriö on tulkinnut omistusoikeutta laajentavasti mm. yksityisen pysäköinninvalvonnan perusteella. Mielestäni tilanteessa ei ole mitään epäselvää. Olet asettanut ehdot jotka kieltävät maksujen ja mainosten kiinnittämiseen autoon. Tällaisen kiinnittämisestä seuraa sanktio. Nyt sinun kuuluu lähettää asiassa lasku ParkCom Oy:lle / ParkPatrol Oy:lle riippuen kumpi valvonamaksun tuulilasiin on kirjoittanut. Annat kaksi viikkoa aikaa maksaa, jonka jälkeen haet saatavat oikeusteitse. Menetelmä on nyky tulkintojen valossa täysin juridisesti pitävä. Kysymys on siitä että kukaan ei tähän mennessä ole viitsinyt viedää asiaa käräjille.

Anonyymi kirjoitti...

laskun olen laittanut reklamaation yhteyteen mutta sitä ei ole millän tavalla reklamaatioissa huomioitu :/ mutta mites sitten lähen oikeusteitse hakemaan rahoja? niinkuin aikaisemmin mainitsin olen valmis katsomaan asian loppuun asti :)

Anonyymi kirjoitti...

Keijo voi mennä kädelle...

Toivottavasti olet rikas tai sitten hyvin perinyt?

Looser...!

Anonyymi kirjoitti...

ei tarvi olla rikas eikä hyvin perinyt vaan täysin vittuuntunu huijari firmaan... mikään muu ei täl hetkel vituta kuin tuo ParkComin toiminta joka on täysin perseestä...

Anonyymi kirjoitti...

Näkyy syöpä leviävän muuallekin Suomeen...Tampereella Hatanpään NEX automaattiaseman pihalle oli ilmestynyt "Yksityisalue jne jne..."-kyltti. Lienee Parkpatrollin kyltti, en tosin ehtinyt tarkasti katsomaan ohi ajaessa. Eipä tarvii enää siinäkään automaatilla käydä tankkaamassa.

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Kävin tänään pyörähtämässä tuolla kyseisellä NEX automaattiasemalla, mutta en bongannut kyseistä kylttiä mistään. Voisitko tarkentaa missä sen näit?

Anonyymi kirjoitti...

http://i31.tinypic.com/30c3o5z.jpg Tuon näköinen kyltti löytyy, ja samat kyltit löytyy sisäänajoväyliltä.

Anonyymi kirjoitti...

Hyvä Manse!!!

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

No perhana, olin sitten sokea, jos siellä kerran tuollaiset on. Pitääkin käydä kokemasa tuo paikka, kameran kera :)

Anonyymi kirjoitti...

Käy samalla Kuopiossa, kyltit ovat olleet jo vuoden päivät Nesteen liikenneasemalla.

Voi Teitä juntteja!!!

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

No mitäs juntteja "me" ollaan?

Anonyymi kirjoitti...

"No perhana, olin sitten sokea, jos siellä kerran tuollaiset on."

olet siis elävä todiste siitä että tavallisella tarkkaivaisuudella varustettu autoilija ei huomaa noita kylttejä :) Taas yksi peruste lisää olla maksamatta...

Anonyymi kirjoitti...

Silmälasit on keksitty!

Tuollainen puusilmä ei näe edes metrin päästä seinä saati sitten osuisi uudelleen voimajohtoon, pissiessään.

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Valitettavasti kävin vain pohjoisemman sisääntulon luona pyörähtämässä iltahämärällä autollani ja silmäni hakivat sinistä kylttiä ja suurta sellaista, mutta näemmä se ei ole sininen, suuri ja puhumattakaan selkeästi esillä.

Herra/rouva anonyymi on hyvä ja itkee poliisille, että ovat puusilmäiselle ajokortin myöntäneet.

Anonyymi kirjoitti...

Mitä jos sinä itkisit poliisille, että haluat kaikki linnaan, jos säännöt eivät sinua miellytä....

ParkCom antanee sinulle lahjakortin silmälasi liikkeeseen.... nyyhh....

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Olet näemmä ymmärtänyt jotakin väärin: Minä en halua linnaan ihmisiä siksi, että säännöt ei minua miellytä (mitkä ihmeen säännöt?), vaan siksi että ihmiset yrittävät petosta, virkavallan anastusta ja toimivat täten laitoomasti.

Silmälaseihin on itselläkin varaa, kiitos vain, mutta en tarvitse.

Itkun kitkun siellä vain anonyymina, kun ei pokka riitä keskusteluun nimellä.

Anonyymi kirjoitti...

Taidat olla Tampereelta kotoisin, kun Suomea et jymmärrä?

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Valitettavasti en ole Tampereelta kotoisin. Kerro toki mitä en ymmärtänyt, sillä ei tuota oikein monella tapaa tulkita voi.

Anonyymi kirjoitti...

Se on tämänkin PASKA - palstan pitäjä pidätetty!!!

(HS 6.5.2008)

Hyvä juttu!

Linnaan vaan!

Anonyymi kirjoitti...

"Se on tämänkin PASKA - palstan pitäjä pidätetty!!!

(HS 6.5.2008)

Hyvä juttu!

Linnaan vaan!"

Kun vielä kerrot linkin satusetä mistä tämän jutun löytää. En ole huomannut että minut olisi pidätetty.

Anonyymi kirjoitti...

"Se on tämänkin PASKA - palstan pitäjä pidätetty!!!

(HS 6.5.2008)

Hyvä juttu!

Linnaan vaan!"

Taitaa olla Lauri Mustonen, että sinut on pidätetty ja olet matkalla linnaan, tommoinen paskatörkyfirman johtaja joutaakin sinne.

Itse henkilökohtaisesti suosittelen tuota 1.vaihtoehtoa eli reklamaatiota, olen saanut 10 Parkcomin maksua ja neljä rikosrekisterin omaavan henkilön johtamaa ja omistamaa parkpatrolin maksua.

Ei ol kuulunut perintätoimiksta mitään. Lisäksi lobbaan kovasti työni puolesta asuntoyhtiöiden isänöitsijöitä purkamaan sopimuksiaan parkkifirmojen kanssa ja voin vakuuttaa, että tulokset ovat hyviä.

Tässä on hesarin artikkeli ainoa joka 6.5.2008 on jollakin tavalla sivunnut pysäköinninvalvontaa koskevaa aihetta tai kirjoittelua."HS - Kaupunki - 6.5.2008 - 2786 merkkiä - 1. painos

Epäselvyys pysäköinninvalvonnan laillisuudesta jatkuu ainakin syyskuuhun

LASSE KERKELÄ

Autoilijat joutuvat odottamaan ainakin syyskuuhun asti Helsingin hovioikeuden linjausta, ovatko he velvollisia maksamaan yksityisten pysäköinninvalvontayhtiöiden määräämiä valvontamaksuja.


ParkCom hävisi oikeudenkäynnin Vantaan käräjäoikeudessa joulukuussa, kun yhtiö yritti periä valvontamaksua autoilijalta. Käräjäoikeus totesi, että lain mukaan vain poliisilla ja kunnallisella pysäköinninvalvojalla on oikeus määrätä pysäköintivirhemaksuja.

Käräjäoikeuden linjaus ei ole saanut lainvoimaa, koska ParkCom valitti tuomiosta hovioikeuteen. Se on vastikään määrännyt jutun käsiteltäväksi syyskuun 17. päivänä.

Lainvoimaista tuomiota ei välttämättä saada vielä hovioikeudestakaan, jos jompikumpi osapuoli hakee aikanaan valituslupaa korkeimmalta oikeudelta ja KKO sen myöntää.


Autoliitto pitää yksityistä pysäköinninvalvontaa tarpeellisena, mutta on yhtä mieltä käräjäoikeuden kanssa siitä, ettei ParkComilla ja muilla yhtiöillä ole nykyisen lain perusteella oikeutta määrätä valvontamaksuja autoilijoille.

Liiton lakimies Katja Syrjänen ei kuitenkaan pysty antamaan autoilijoille yksiselitteistä ohjetta, kuinka menetellä ennen lainvoimaista tuomioistuimen ratkaisua.

Autoilija voi reklamoida valvontamaksun sillä perusteella, ettei yhtiöllä ole lain mukaan oikeutta periä sitä. Tässä vaihtoehdossa on riski, että yhtiö vie maksun perintään ja asia etenee käräjille.

Jos ParkCom lopulta voittaa oikeudenkäyntinsä, autoilija voi joutua maksamaan valvontamaksun lisäksi myös viivästyskoron, perintäkulut ja mahdolliset oikeudenkäyntikulut.

"Silloin valvontamaksun kustannukset voivat kohota moninkertaisiksi alkuperäiseen verrattuna", Syrjänen huomauttaa.


Toinen vaihtoehto on maksaa valvontamaksu niin sanotusti ehdollisena eli kiistäen sen perusteeltaan.

"Tällöin autoilija toimittaa yhtiölle ilmoituksen, että hän kiistää valvontamaksun perusteen ja varaa itselleen oikeuden vaatia maksun tuottokorkoineen takaisin, jos yhtiön toiminta ylemmissä oikeusasteissa vahvistetaan lainvastaiseksi. Vaikka niin kävisi, ei ole varmaa, saako autoilija rahojaan yhtiöltä takaisin", Syrjänen kertoo.

"Varminta on luonnollisesti noudattaa yhtiöiden pysäköintimääräyksiä."


Oikeusministeriö on ilmoittanut, että se valmistelee yksityisestä pysäköinninvalvonnasta oman lain. Laki tullee voimaan aikaisintaan 2010, joten siitä ei ole apua sitä aiempiin kiistatilanteisiin.

"Lailla ei voida tehdä yhtiöiden nykyistä toimintaa taannehtivasti lailliseksi", Autoliiton Katja Syrjänen huomauttaa. "

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Katja Syrjänen on vain unohtanut mainita, että perintätoimistolle kun ilmoittaa maksun riitaisuuden, mahdollisen laittomuuden ja perusteiden puuttumisen, niin jää perintä siihen.

Anonyymi kirjoitti...

Tietosuojavaltuutetun toimistolta tuli sitten vastaus kysymykseen jonka esitin heille joulukuussa. Kysymys oli että miksi ajoneuvohallintokeskus antaa valvontayhtiölle/perintäyhtiölle auton omistajan tiedot siinäkin tapauksessa että tämä ei ole toiminut kuljettajana eikä siis ole missään sopimussuhteessa valvontayhtiön kanssa. Vastaus antaa ymmärtää että henkilötietoja voidaan antaa aivan vapaasti jos sillä edistetään liikenneturvallisuutta (henkilötietolaista välittämättä)?
http://i28.tinypic.com/142asue.jpg
http://i28.tinypic.com/oh0jgk.jpg

Henkilötietolain 8§:
"Henkilötietoja saa käsitellä ainoastaan: 2) rekisteröidyn toimeksiannosta tai sellaisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, jossa rekisteröity on osallisena, taikka sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä"

Eipä taida auton omistajalla ja valvontayhtiöllä olla mitään sopimusta jonka perusteella omistajan henkilötietoja sen enempää valvontayhtiö tai perintäyhtiö saisi käsitellä silloin kun tämä ei ole toiminut kuljettajana.

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Ei muuta kuin kirjoitat uuden vastineen/reklamaation/vastauksen tietosuojavaltuutetun toimistoon ja referoit tuone lainkohdan sinne.

Ei tässä pitäisi olla mitään tulkinnanvaraista, eikä AKE voi vedota liikenneturvallisuuden parantamiseen, koska tässä ei ole kyse liikenneturvallisuudesta millään tapaa.

Anonyymi kirjoitti...

Taitaa olla aika turhaa ajanhukkaa kysellä AKE:lta tai tietosuojavaltuutetulta mitään kyseisestä asiasta. Viime vuoden lopulla selvittelin noita ja kyseenalaistin AKE:n oikeuden luovuttaa tietoja kyseiseen tarkoitukseen. AKE:n kanta oli se, heillä on oikeus luovuttaa tietoja ajoneuvorekisterilain 1 luvun 19§ 1momentin 4 kohdan mukaan. Tässä todetaan vain tietojen luovutuksesta: "muihin rekisterinpitäjän hyväksymiin tarkoituksiin". Tosin jo 13§ kielletään tietojen luovuttaminen, jos luovuttamisen voidaan perustellusta syystä epäillä vaarantavan rekisteröidyn yksityisyyden suojaa, hänen etujaan tai oikeuksiaan taikka valtion turvallisuutta.

Takanaan AKE:lla on mm. teitosuojavaltuutetun toimiston kannanotto dnro. 122/452/2007, annettu 1.10.2007, jossa todetaan että "mahdollinen oikeuskäytäntö tulee näyttämään suunnan..." Ja että tässä vaiheessa eivät näe tarvetta asian enempään arviointiin. Aika uskomaton asenne myös tietosuojavaltuutetulta, kun kuitenkin parkkifirmat olivat jo toimineet 3 vuotta. Haluaisin vielä kiinnittää huomion tuohon sanamuotoon kannanotossa "mahdollinen oikeuskäytäntö"!

Anonyymi kirjoitti...

Akea ei varmaan voi estää luovuttamasta tietoja, mutta perimmäinen kysymys onkin, onko valvontayhtiöllä ja perintätoimistolla lupaa käyttää auton omistajan henkilötietoja. Henkilötietolain perusteella ei olisi, koska tällä ei ole mitään sopimussuhdetta näihin, mutta näköjään käytännössä lain yli voidaan astua ilman mitään seuraamuksia. Jos jollakulla auton omistajalla, joka on maksulapun saanut, olisi sen verran intoa että kävisi tekemässä asiasta tutkintapyynnön mahdollisena henkilötietolain rikkomisena niin saataisiin tähänkin jonkinlainen kannanotto viranomaisilta. Tähän asti on ollut pelkkää hyssyttelyä.

Anonyymi kirjoitti...

Parkpatrolin omistajaa on kuulusteltu lapsipornon hallustapidosta.

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Onko lähdettä tälle tiedollesi kuulustelusta vai veditkö mustamaalauspurkista uutta pintaa?

Anonyymi kirjoitti...

Kuluttajaviraston tiedoite:
http://tinyurl.com/5rhvnh

"Kuluttajavirasto keskusteli Vantaan käräjäoikeuden päätöksestä ja sen seurauksista ParkComin ja toisen yksityisen pysäköintivalvontayhtiön, ParkPatrolin kanssa. Tarkoituksena oli hahmotella kuluttajille informaatiota ja toimintaohjeita, jotka selventäisivät epäselvää tilannetta. Kumpikaan yhtiö ei kuitenkaan halunnut osallistua yhteiseen tiedottamiseen, vaan on jatkanut toimintaansa entiseen tapaan."

Olipa ihme :o

Anonyymi kirjoitti...

Se on sitten lopun alkua paskacomille kriminaalipatrolille. Näköjään kannat on muuttuneet Kuluttajavirastossa. Mulle on ainakin sanoneet kaikki oikeusoppineet ja jopa Kuluttajavirastossa töissä olevaa juristia, etteivät he usko, että hovioikeus muuttaisi Käräjäoikeuden päätöstä mihinkään suuntaan. Tottakai nämä kriminaalit yrittävät kerätä rahaa syyskuuhun asti niin paljon kuin se on mahdollista. Tänään irrottelivat parkpatrolin kylttejä erään taloyhtiön pihalta.

Anonyymi kirjoitti...

Kunhan asiasta saadaan lainvoimainen päätös, toivottavasti mahdollisimman moni maksun turhaan maksanut tekee tutkintapyynnön valtakunnansyyttäjälle sekä AKE:n, kuluttajaviraston että tietosuojavaltuutetun toimista tämän kusetuksen aikana!

Se on varmaa, että rahoja ei takaisin saa...

Anonyymi kirjoitti...

Järjestelmäasiantuntijana jouduin tekemisiin artikkelissa mainitun yrityksen tietojärjestelmien kanssa, rehellisenä ja lainkuuliaisena kansalaisena en pystynyt olemaan välittämättä näkemistäni asioista.

Tein siis tutkintapyynnön poliisille hämärästä toiminnasta ja epäilyttävästä rahaliikenteestä.

Näkemäni perusteella en ymmärrä miten Wincapita/Parkcom/ACN... tapaiset yritykset pystyvät pyörittämään bisnestä näinkin kauan ennen viranomaisten puuttumista toimintaan.

Lisäksi keskusteluun viitaten kannatan yksityistä parkkivalvontaa kunhan se on asiallista sekä laillista.

Anonyymi kirjoitti...

Kerro ihmeessä lisää?

Toiseksi, kuluttajaviraston kantan on edelleen hivenen ihmeellinen kun heidän mielestään käräjäoikeuden päätöksen perusteella ei voi jättää maksua maksamatta? Tuntuisi ihan siltä kuin liikkelle lähdettäisiin aina siitä että yrityksellä on oikeus laskuttaa, lasku pitää maksaa ja vasta jälkikäteen selvittää laskun oikeellisuus. Kyllä se kuulkaa niin on että jos maksusta on epäselvää, sen perusteista tai laillisuudesta niin sitä ei pidä mennä maksamaan ennen kuin asiaa selviää.

Nyt vain rauhassa odotellaan hovioikeuden päätöstä. Maksusta voi kieltäytyä myös vetoamatta vantaan käräjäoikeuden päätökseen. Toteaa yksinkertaisesti että katsoo pysäköinninvalvonnan kuuluvan viranomaiselle ja siten maksu on aiheeton.

Anonyymi kirjoitti...

Niin, tähän asti kuluttajaviranomaiset ovat antaneet ohjeita esim. kännykkälaskuista, että mikäli laskun loppusummasta on eri mieltä operaattorin kanssa, voi maksaa riidattoman osan ja tekee reklamaation riidallisesta osasta, mutta sitä ei tarvitse maksaa ennenkuin reklamaatio on käsitelty. Miksi kyseinen neuvo ei päde yksityisen pysäköinnivalvonnan kohdalla, vaan pitäisi sokeasti maksaa jokainen lasku mikä postiluukusta kolahtaa ja jälkikäteen alkaa selvittämään, että olinkohan edes velvollinen maksamaan koko laskua...

Anonyymi kirjoitti...

Niin, tähän asti kuluttajaviranomaiset ovat antaneet ohjeita esim. kännykkälaskuista, että mikäli laskun loppusummasta on eri mieltä operaattorin kanssa, voi maksaa riidattoman osan ja tekee reklamaation riidallisesta osasta, mutta sitä ei tarvitse maksaa ennenkuin reklamaatio on käsitelty. Miksi kyseinen neuvo ei päde yksityisen pysäköinnivalvonnan kohdalla, vaan pitäisi sokeasti maksaa jokainen lasku mikä postiluukusta kolahtaa ja jälkikäteen alkaa selvittämään, että olinkohan edes velvollinen maksamaan koko laskua...

Anonyymi kirjoitti...

Suomessahan kun ei ole korruptioa eikä virkamiehet ole ohjailtavissa, niin valvonnan osoittautuessa laittomaksi ketään ei ole vastuussa. Eikä yksikään virkamies toista tuomitse.

Wincapitaa voivat syyttää, mutta kun virkamiehet ovat tätä kusetusta pitkään tukeneet, niin vahinko kolahtaa hyväuskoisten ja tietämättömien kansalaisten niskaan.

Anonyymi kirjoitti...

Tähänkö ollaan menossa? Pian on lappuja joka puolella ja raha kiertää :D

http://www.riemurasia.net/jylppy/32460/5/tv-lupatarkastaja

Anonyymi kirjoitti...

Tähänkö ollaan menossa? Pian on lappuja joka puolella ja raha kiertää :D

http://www.riemurasia.net/jylppy/32460/5/tv-lupatarkastaja


Itselläni hieman vastaava ovessa, tosin siinä lukee kaupustelu kielletty, joten eipä ole TV-maksutarkastajalla asiaa ovelle.

Sitähän tuo TV-maksukysely ovelta ovelle on, eli kaupustelua sellaisille, joilla sitä ei vielä ole, oli telkkaa tai ei.