Tiesitkö että lain mukaan yksityistä pysäköintivalvontamaksua ei tarvitse maksaa!
Lue lisää: Älä maksa yksityistä sakkoa!

tiistaina, joulukuuta 16, 2008

Lakialoite pysäköintivirhemaksusta annetun lain muuttamisesta

Joukko kansanedustajia on tehnyt lakialoitteen LA 132/2008 pysäköintivirhemaksusta annetun lain muuttamiseksi. Asia liittyy laittomaan yksityiseen pysäköinninvalvontaan. Esityksessä lakia pysäköintivirhemaksusta (3.4.1970/248) muutettaisiin ainoastaan 3§ osalta. Nykyisen lain 2§ ja 3§ pykälässä määritellään pysäköinninvalvojaksi poliisipiirin päällikkö tai muu lääninhallituksen osoittaman poliisipiirin virkamies. Lääninhallitus voi kuitenkin määrätä kunnan hoitamaan pysäköinninvalvonnan jolloin kunnallinen pysäköinninvalvoja on poliisin johdon ja valvonnan alainen.

Ehdotetussa muutoksessa lain 2§, 3§ muutettaisiin siten että poliisipiirin päällikkö tai kunnallinen pysäköinninvalvonta voisi valtuuttaa kolmannen osapuolen toimimaan kunnallisen pysäköinninvalvonnan apulaisena. Kolmas osapuoli voisi olla esimerkiksi vartiointiliike, kiinteistöhuoltoyhtiö tai joku muun vastaavanlaisen yrityksen palveluksessa oleva henkilö. Valtuutuksen edellytyksenä olisi tarpeellisen koulutuksen ja riittävän pätevyyden hankkiminen ennen tehtävään valitsemista.

Huomion arvoista on, että kansanedustajien ehdotuksessa ei ajatella esimerkiksi 6§ muuttamista. Kyseisessä pykälässä määritellään pysäköintivirhemaksujen saaja, eli nykyisellään valtio tai kunta. Muutoksen jälkeen maksut ohjattaisiin edelleen kunnalle. Autoilijan oikeusturva ei kokisi myöskään heikennystä, koska kiistanalaiset pysäköintivirhemaksut käsiteltäisiin nykyisen prosessin mukaisesti. Ensin oikaisupyyntö kunnalliselle pysäköinninvalvojalle ja sen jälkeen, mikäli tarpeen, kiistan voi viedä hallinto-oikeuden käsiteltäväksi. Pääasia tietysti on että näillä vähäisillä muutoksilla lisätään huomattavasti kunnallisen valvonnan toimintaedellytyksiä yksityisillä pysäköintialueilla. Taloudellista voittoa tavoittelevia yksityisiä pysäköintivalvontayhtiöitä joiden liiketoiminnan edellytyksenä on mahdollisimman monen autoilijan rankaiseminen, ei tarvita lainkaan. Jokaiselle kansalaiselle pitäisi olla selvää, että ihmisten rankaiseminen rikkeestä tai rikoksesta ei voi olla voittoa tavoittelevaa liiketoimintaa.

Kyseisten kansanedustajien ehdottamat muutokset ovat yksinkertaisia ja helposti toteutettavissa. Tosin perustuslain asettamat rajoitukset viranomaiselle tarkoitetun toimivallan suhteen täytyy ratkaista. Pohjimmiltaan kyse on maalaisjärjen käytöstä johon oikeusministeriössä ei ole pystytty. Oikeusministeriön ajamaan perustuslainvastaiseen ja yksityisten pysäköintivalvontayhtiöiden lobbaamaan lain muutokseen yksityisen pysäköinninvalvonnan sallimisesta valvontayhtiöiden ehdoilla ja kansalaisen oikeusturvaa loukaten ei enää ole tarvetta.

Ehdotus ei todennäköisesti kelpaa nykyisille valvontayhtiöille ja tuskin myöskään oikeusministeriölle. Tämä uutinen ei kuitenkaan ole mitään uutta.

Laki ehdotus

Lue myös:
ParkPatrol Finland Oy lopetti toimintansa
ParkCom Oy hävisi hovioikeudessa
ParkCom Oy häivisi käräjäoikeudessa
ParkCom Oy hävisi kuluttajariitalautakunnassa

Lakiasiaintoimisto Arctic Outcomes aloittaa oikeudelliset toimet valvontayhtiöitä vastaan
LUKIJAN ARTIKKELI: Yksityiset pysäköinninvalvontamaksut ovat lainvastaisia
Yksityinen rankaiseminen
Laiton lailliseksi lainvastaisesti

31 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Tässäpä koko lakiedotus kokonaisuudessaan eduskunnan sivuilta. Ei tarvi linkkejä avaita ...

LA 132/2008 vp - Juha Hakola /kok ym.
Laki pysäköintivirhemaksusta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ
Yksityinen pysäköinninvalvonta on herättänyt autoilijoissa hämmennystä. Myös eri oikeusasteissa on pohdittu yksityisten pysäköinninvalvontayhtiöiden oikeutta määrätä valvontamaksuja autoilijoille, jotka ovat pysäköineet väärin.

Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan yksityisillä pysäköinninvalvontayhtiöillä on ollut voimassa satoja sopimuksia yksityisten taloyhtiöiden, yritysten ja yhteisöjen kanssa. Tarve pysäköinninvalvontaan yksityisillä paikoilla on siis ilmeinen. Selvää on myös se, ettei kunnallinen pysäköinninvalvonta kykene valvomaan kaikkia yksityisalueita tarpeen edellyttämässä laajuudessa.

Pysäköintivirhemaksusta annetun lain 2 ja 3 §:n säännöksistä käy ilmi, että pysäköinninvalvojana toimii poliisipiirin päällikkö tai lääninhallituksen tehtävään määräämä muu poliisipiirin virkamies. Lääninhallitus voi kuitenkin määrätä, että kunta huolehtii poliisin ohella pysäköinninvalvonnasta ja pysäköintivirhemaksujen määräämisestä alueellaan. Jos tällainen määräys on annettu, kunnan on asetettava kunnallinen pysäköinninvalvoja, joka on valvonnan järjestämiseen liittyvissä asioissa poliisipiirin päällikön johdon ja valvonnan alainen. Kunnallisella pysäköinninvalvojalla tulee olla tarpeellinen määrä apulaisia.

Pysäköintivirhemaksusta annetussa laissa ja asetuksessa ei säädetä, kenen toimesta ja missä järjestyksessä kunnalliset valvonta-apulaiset otetaan palvelukseen ja määrätään tehtäväänsä. Valvonta-apulaisen määräyksiä on Helsingissä annettu mm. Helsingin satamalaitoksen työtekijöille. Voimassa olevien säännösten valossa on epäselvää, keille valvonta-apulaisen määräys voidaan antaa.

Koska tällä hetkellä sovellettavissa oleva lainsäädäntö ei ole asian osalta riittävän selkeä, esitämme asian selkeyttämiseksi seuraavan lisäyksen, joka säätäisi lain tasolla poliisipiirin päällikön tai kunnallisen pysäköinninvalvojan mahdollisuudesta valtuuttaa pysäköinninvalvonta.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:
Laki


pysäköintivirhemaksusta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään pysäköintivirhemaksusta 3 päivänä huhtikuuta 1970 annetun lain (248/1970 ) 3 §:ään uusi 5 momentti seuraavasti:3 §


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Poliisipiirin päällikkö tai hänen sijastaan kunnallinen pysäköinninvalvoja voi valtuuttaa vartiointiliikkeen, kiinteistöhuoltoyhtiön tai jonkun muun vastaavan yrityksen palveluksessa olevan henkilön suorittamaan pysäköintisäännösten valvontaa yksityisillä alueilla ja määräämään rikkomuksista tämän lain mukaisia seuraamuksia. Edellytyksenä on, että pysäköinninvalvontatehtäviä suorittavilla on tarvittava koulutus ja pätevyys valvontatehtäviin ja että yksityisten alueiden pysäköintiä koskevat tieliikennelain (267/1981 ) 28 §:n 2 momentissa tarkoitetut määräykset on poliisin tai pysäköinninvalvojan toimesta hyväksytty ja tarkastettu ennen valvonnan aloittamista.

_______________


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________
Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2008

Juha Hakola /kok
Sampsa Kataja /kok
Eero Akaan-Penttilä /kok
Timo Heinonen /kok
Lyly Rajala /kok
Eero Lehti /kok
Markku Pakkanen /kesk
Ilkka Kanerva /kok
Olli Nepponen /kok
Timo Soini /ps
Juha Mieto /kesk
Petri Salo /kok
Bjarne Kallis /kd
Jaakko Laakso /vas
Inkeri Kerola /kesk
Petri Pihlajaniemi /kok
Anne-Mari Virolainen /kok
Petteri Orpo /kok
Raija Vahasalo /kok
Ulla Karvo /kok
Lenita Toivakka /kok
Pertti Salolainen /kok
Jouko Laxell /kok
Reijo Paajanen /kok
Tuomo Hänninen /kesk
Reijo Laitinen /sd
Pertti Hemmilä /kok
Eero Reijonen /kesk
Tuulikki Ukkola /kok
Tuija Nurmi /kok
Jari Larikka /kok
Leena Harkimo /kok
Janne Seurujärvi /kesk
Lauri Oinonen /kesk
Raimo Vistbacka /ps
Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
Antti Rantakangas /kesk
Sirpa Paatero /sd
Ben Zyskowicz /kok

(lähde: www.eduskunta.fi)

Anonyymi kirjoitti...

Kannatan ehdottomasti. Tämä jos mikä olisi erinomainen kompromissi!

1. Ei yksityistä pysäköinninvalvontaa jonka toiminajatus, liikevoiton maksimointi ja mahdollisimman monen autoilijan väärin pysäköinti ja siitä rankeiseminen

2. Tuotot yhteiskunnan hyväksi kunnalle, ei yksityisten ihmisten taskuihin

3. Oikeusturva huomattavasti parempi. Nykyinen prosessi. Nyt asiasta voi kannella käytännössä ilmaiseksi hallinto-oikeuteen, päinvastoin kuin kalliisti käräjäoikeuteen.

4. Kunnollinen koulutus ja pätevyys vaatimus

Muistinko sanoa, EI nykyisen kaltaista epäammattimaista, huonosti johdettua ja mielivaltaista pysäköinninvalvontaa jonka ainoa tarkoits on keksiä kaikki mahdolliset lailliset ja laittomat kienot mahdollisimman monen maksulapun kirjoittamiseksi ja perimiseksi.

Anonyymi kirjoitti...

Kulostaa hyvält, ainakin paljon paremmalt kuin oikeusministeriön lobbaukset. Yksityistä pysäköinninvalvontaa siinä muodossa jossa parkcom ja parkpatrol ovat yrittäneet - EI TARVITA. Tällainen muutos on paljon parempi.

Anonyymi kirjoitti...

Paljon järkevämpää kehittää kunnallista valvontaa kuin luoda uusi rinnakkainen järjestelmä rinnalle ja kansalaisten oikeusturvan kustannuksella. Tosin oikeusturvan osalta ei kai siinä mitään uutta ole. Suomi on viime vuosina nykyisten ministereiden toiminnan takia ajaneet kansalaisten oikeudet pohjamutiin. Ensin oli tekijänoikeus muutokset, sitten sensurointi (lapsiporno) laki ja nyt Lex Nokia. Oikeusministeriö haluaa rankaisemisen ulkoistaa yksityisille yrityksille. Huh huh ...

Anonyymi kirjoitti...

Täyttä PASKAA, sanon minä kuten tämä vitun blogikin. Ihmisillä on oikeus elinkeinoon. Säädetään laki yksityisestä valvonnasta ja lopetetana kunnallinen kokonaisuudessaan. Hyi helvetti te inhotatte muo.

Anonyymi kirjoitti...

Kas kas, kukas se sieltä heräsi ...

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

"Ihmisillä on oikeus elinkeinoon."

On, mutta EI LAITTOMAAN elinkeinoon.

Hyva hyvä eduskunta, tuo lakiesitys kuulostaa erittäin hienolta ja toimivalta ratkaisulta, etenkin valitusmenettelyn osalta ja siitä, että maksut päätyvät kunnan/valtion kassaan.

Anonyymi kirjoitti...

Vaikuttaa erinomaiselta ajatukselta, paljon paremmalta kuin oikeusministeriön kaavailemat lainuudistukset joilla yksityisille yritykseille annetaan rangaistusvalta. Muistakaa kyse ei siis ole sopimusehdoista tai sopimussakoista, vaikka toisinkin kuulee väitettävän.

Anonyymi kirjoitti...

On, mutta EI LAITTOMAAN elinkeinoon.

Ei se ole laiton jos siitä säädetään laki kuten oikeusministeriön tarkoitus on. Nythän eduskunta ehdottaa lain muutosta jolla karsitaan yksityinen valvonta kokonaan pois.

Yksityinen pysäköinninvalvonta pitää säätää selvästi lailliseksi. Parkcomille ja muille yrityksille pitää luoda mahdollisuudet toimia rehellisesti. Autoilijoiden niskurointi tulee pistää kuriin. Yksityisille yrityksille mahdollisuus pistää maksut suoraan ulosottoon ilman oikeudenpäätöstä! Silloin löytyy sitä maksuhalukkuutta ja ehkä kahdesti harkintaa ennen kuin pysäköi sen romunsa minne sattuu!

Anonyymi kirjoitti...

"Yksityisille yrityksille mahdollisuus pistää maksut suoraan ulosottoon ilman oikeudenpäätöstä!"

"Autoilijoiden niskurointi tulee pistää kuriin."

Haluatko kenties vielä oikeuden pamputtaa gummipampullasi kaikkia niskuroivia ihmisiä. Sittenhän kaikki olisi niinkuin Laten vanhassakin duunissa...

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

"Yksityinen pysäköinninvalvonta pitää säätää selvästi lailliseksi"

Eduskunnan lakihan tuon mahdollistaa. Se, ettei palkka enää olekaan tulospohjainen varmasti nakertaa siellä puolen ruutua :harharhar:

Eli älä puhu paskaa, etteikö yksityinen pysäöinninvalvonta tulisi olemaan mahdollista eduskunnan lakiesityksen mennessä läpi.

Anonyymi kirjoitti...

Mikähän kytkös tuolla JV:llä oikein on näihin privaattisakottajiin? Jokaisella on toki oikeus mielipiteisiin ja jopa niiden julkiseen esittämiseen. Tämä oikeus on olemassa silloinkun kun mielipiteet ovat selvästi tarkoitushakuisia. Ainakin JV osaa kirjoittaa turhia kiroilematta. Valitettavasti sisältö on täynnä ParkX jargonia.

Kummasti osuus yksiin sen kanssa mitä käräjäoikeudessa on esitetty. Mutta kun ruotsissa, Tieliikennelaki on hutiloiden tehty, Oikeus määrätä pysäköinnistä sotketaan oikeuteen sakottaa rikkomuksista.

Kun yksityinen valvonta nyt halutaan sallia aloitteella, on tuo aloite teilattava koska ParkX ei pääse hyötymään.

JV:n omaan blogiin en viitsi edes kommentoida. Varmemmin menee täällä sensuurista läpi. JV:n blogi kun ei näytä olevan keskustelua varten, enkä edes kaipaa JV:n vastausta. Tännekin kommentointia mietin jo hetken. kannattaako noita kirjoituksia enään edes kommentoida. Tavoite paistaa niistä jo niin selvästi läpi.

Aika tarkoitushakuista tulkintaa esiintyy: "pysäköinnistä yksityiselle alueelle ei ole säädetty järjestyslaissa. minkä vuoksi asiaa koskea sääntely on tarpeen ottaa tieliikennelakiin." ei kuulemma osoita tahtoa ulottaa pysäköintiä koskevat säännökset ja rangaistavuus myös yksityisalueelle. Kuitenkin tuossa nimenomaan osoitetaan tahto yksitysiten alueiden mukaanottamisesta.

Tällä hetkellä JV tuntuu olevan sitä mieltä, ettei julkisen valvojan toimivalta ulotu ykstyisalueella tai ei ainakaan taloyhtiöiden pihoihin. Aikaisemmin (4.12.2008) JV on ollut aivan vastakkaista mieltä ja ilmaissut: "Kunnallinen pysäköinninvalvoja voi määrätä pysäköintivirhemaksun myös yksityisellä alueella tapahtuneesta pysäköintirikkomuksesta;"

Nyt uuden lakiesityksen myötä JV tuntuu yllättäin kokevan melkoisena ongelmana sen että yksitysialueelle pysäköinti olisi "Asianomistajarikos" ja julkinen pysäköinninvalvoja ei omaaloitteisesti mene paikalle. Huh mikä logiikka. Varsinkin omakotitalojen ja paritalojen pihoilta voisi saada hyvin sakkoja kerättyä jos valvoja menisi omin luvin paikalle. Monilta yritysten paikoilta saisi myös rahastettua kun työntekijät rikkovat luvan kanssa näkyviä ehtoja.

Yllättäin JV kokee nyt ongelmana senkin että valvonta maksaa valvojalle. Kukas muuten niiden myymäläetsivien tai vartijoiden palkat maksaa? Pitäsisikö noidenkin rahoittaa toiminta sakkomaksuilla?

Mikä siis oikeasti mättää tuossa lakiesityksessä? Estääkö sen hyväksyminen tämän blogin kommenteissa JV:n hyväksynnän? Vai onko JV:llä jotain sidoksia joiden vuoksi mielipiteet pitää suodattaa parkX suodattimen läpi?

Anonyymi kirjoitti...

Ai niin:
JV:n mukaan aloitteen ongelmana on myös seuraava: "Lakialoitteessa ei puututa yksityisen kiinteistön omistajan oikeuteen määrätä TLL 28 §:n nojalla alueensa pysäköinnistä ja niiden ehdoista."

Tuo TLL 28 § Kuitenkin sanoo: "Pysäköinti yksityiselle alueelle ilman kiinteistön omistajan tai haltijan lupaa on kielletty. Pysäköintiä koskevat määräykset yksityisellä alueella on ilmaistava selvästi havaittavalla tavalla."

Mitenkäs tästä nyt tuli ongelma. Onko siinä jotain väärää jos alueen omistaja saa päättää siitä sallitaanko pysäköinti vai ei? Tuohan on hoidettu jo laissa. Miksi tämä ei nyt sitten riittäisi.

Anonyymi kirjoitti...

Kannattaa muistaa Lauri Johannes Mustosen nimi tulevan entisen Oy parkpatrol Ab:n hallituksen puheenjohtajan nimi, ainiin olihan se vielä tämä PP pysäköintivalvonta Oy:kin Laurin firma. Laurin tavoittaa vielä ainakin tämän joulukuun katajanokan nesteen baarista, eli kannattaa käydä tsiigaamassa missä nesteessä Lauri bongailee tällä hetkellä.

Anonyymi kirjoitti...

Mielenkiintoista: mitenköhän aloite otetaan vastaan Oikeusministeriössä? Tämä tuskin (kuten blogissa mainittiin) kelpaa OM:lle, sillä tätä muutosta ei ole ajettu.

Edelleen: JOS tämä lakialoite ei mene läpi, miten OM:n laki yksityisestä pysäköinninvalvonnasta voisi mennä läpi?

Anonyymi kirjoitti...

Mitä sitten, mistä Laurin tapaa?
Olen jutellut monia kertoja Laten kanssa, koska olemme hänen yhtiöiden asiakkaita...ja tulemme jatkossakin olemaan.

En ymmärrä tätä Lauri Mustonen / Tom Ek -ajojahtia mitä palstalla harrastetaan?

Miksi et itse kirjoita omalla nimellä? Onko sinulla kenties oma "tausta" niin likainen ettet voi kirjoittaa omalla nimellä?

Itse kunniotan näitä edellämainittuja ihmisiä, koska ovat saavuttaneet sen mitä SINÄ et tule koskaan saavuttamaan. Historiaa ei voi kukaan räkänokka pyyhkiä pois.

En viitsi kuitenkaan edustaa yritystä, nimelläni koska oletettavaa on se paskatulva mitä siitä aiheutuu.

Sitäpaitsi Neste lopetti huoltoasematoiminnan ko.tontilla 2006 talvella.

Kahvilaa pitää nykyään Eestiläinen yrittäjä.

Anonyymi kirjoitti...

Itse kunniotan näitä edellämainittuja ihmisiä, koska ovat saavuttaneet sen mitä SINÄ et tule koskaan saavuttamaan. Historiaa ei voi kukaan räkänokka pyyhkiä pois.

Stalin ja Hitlerkin saavuttivat sellaista, mitä SINÄ et koskaan tule saavuttamaan. Pitäisikö tästä vetää johtopäätös, että heitäkin pitäisi kunnioittaa?

Anonyymi kirjoitti...

Mitenkäs jos yksityinen henkilö tappaa/ murhaa jonkun?
Istuu siitä sanotaan kymmenen vuotta, onko hän mielestäsi sovittanut rikoksensa?

Tai raiskaa, tai käyttää naapurin lammaskoiraa hyväkseen?

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

"Miksi et itse kirjoita omalla nimellä?"

Puhumatta paras olet tämän heittämään.

"ja tulemme jatkossakin olemaan."

Säälittävää, että tuette rikollista toimintaa.

"Itse kunniotan näitä edellämainittuja ihmisiä, koska ovat saavuttaneet sen mitä SINÄ et tule koskaan saavuttamaan."

Jo on rima matalalla, jos heitä pitää kunnioittaa lain rikkomisesta.

Anonyymi kirjoitti...

Puhuu Jaakko, jolla ei ole haittalevyt aivan kohdallaan itselläkään!


;)

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Ehkä heitit vitsinä, mutta kerro toki miten minulla "ei ole haittalevyt aivan kohdallaan"? :)

Jos vihjaat rikollisen toiminnan tukemiseen, niin sellaista ei ole. Jos olisi, poliisi olisi puuttunut asioihin.

Anonyymi kirjoitti...

Itse kerroit, että kävit kuulusteluissa syksyllä 2008... kävitkö kysymässä lukitusapua?
Viko huvikseenko pitivät?

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Pahasti offtopic, mutta:

Aa, no nyt ymmärrän :) Kävin tosiaan vapaaehtoisesti kuultavana todistajana Lauri Mustosen rikosepäilyyn Oikeus ja Kohtuus -blogissa väitetystä kunnianloukkauksesta. Herra Mustonen näet oli jättänyt tutkintapyynnön poliisille siitä, että onko tämä blogi tai sen joku kommentinkirjoittaja syyllistynyt kunnianloukkaukseen.

Kyse ei ollut lainkaan minusta saati minun kirjoituksista, vaan näistä anonyymeista (yllätys) kommenteista joissa sävy on ollut välillä kunnianloukkausta vähintäänkin lähentelevä.

Muistaakseni taisinkin todeta, että herra Mustosen tutkintapyyntö on aikalailla oljista kiskomista, kun itse on yrityksensä kera syyllistynyt omasta mielestäni virkavallan anastukseen ja (törkeään) petokseen tai (törkeän) petoksen yritykseen.

Kyllä se rikosylikomisario joka kuulustelun hoiti tiesi harrastuksistani ja lähtiessäni jäi katselemaan ovensa luota, että saanko käytävän oven auki (painonappi pään korkeudella) ;)

Anonyymi kirjoitti...

Kas kummaa, onko Sampsa Kataja kääntänyt kelkkansa (takkinsa), kun aikaisemmin hän oli ensimmäisenä huutamassa että yksityisten firmojen toiminta pitää laillistaa nykyisellään. On tainnu tulla lunta tupaan äänestäjiltä...

Anonyymi kirjoitti...

"Eduskunnan lakihan tuon mahdollistaa. Se, ettei palkka enää olekaan tulospohjainen varmasti nakertaa siellä puolen ruutua :harharhar:"

Vaan missään ei ole määritelty minkälaisia sopimuksia kuntien ja yksityisten valvojien välille saa tehdä. Ei varmaan ole suurikaan ongelma tehdä sopimus, jossa kunta maksaa sakotuksen mukaan.

Anonyymi kirjoitti...

Ei varmaan ole suurikaan ongelma tehdä sopimus, jossa kunta maksaa sakotuksen mukaan.

Jos noudatetaan mitään pelisääntöjä, mitä julkisissa hankinnoissa yleensäkään noudatetaan, valvontapalveluistakin pitäisi julistaa tarjouskilpailu. Toimeksiannon saa sitten se yritys, joka hoitaa työn edullisimmilla ehdoilla - siis tilaajan, ei sakkofirman kannalta katsottuna.

Anonyymi kirjoitti...

Ihan samalla tavalla kun kauppakeskus kilpailuttaa vartioinnin, tullaan pysäköinninvalvonta kilpailuttamaan. Kuka tekee edullisimman tarjouksen saa hoitaa valvonnan. Tosin arvaan että valvonta tullaan sisällyttämään nykyisiin vartiointitehtäviin. Ja mikäs siinä. Kun virhemaksut menevät kunnalle ei vartijoilla ole mitään porkkanaa minkä vuoksi sakottaa "varmuuden vuoksi" kiekon unohtaneita. Varsinkin nyt talvella sen näkee jo autosta päältä päin onko se seissyt hallissa pitkään vai juuri sisään ajettu.

Parkkifirmat ovat itse pilanneet bisneksensä ylimielisellä käytöksellä ja niin asiakkaiden, kuin palvelun tilaajien kusettamisella. mutta niinhän se on että ahneella on paskanen loppu.

Anonyymi kirjoitti...

Kannattaa muistaa ettei see yksityinen pysäköinninvalvonta nykyisenkään lainsäädännön mukaan ole laitonta. Valvoa saa, muttei rankaista.

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

"Kannattaa muistaa ettei see yksityinen pysäköinninvalvonta nykyisenkään lainsäädännön mukaan ole laitonta. Valvoa saa, muttei rankaista."

Menee sanaleikiksi, sillä kunnallinen pysäköinninvalvonta myös rankaisee valvonnan isäksi.

Anonyymi kirjoitti...

ParkComin johtoa kuulusteltu:
http://www.iltasanomat.fi/uutiset/kotimaa/uutinen.asp?id=1627289

Anonyymi kirjoitti...

"Eduskunnan lakihan tuon mahdollistaa. Se, ettei palkka enää olekaan tulospohjainen varmasti nakertaa siellä puolen ruutua :harharhar:"

Vaan missään ei ole määritelty minkälaisia sopimuksia kuntien ja yksityisten valvojien välille saa tehdä. Ei varmaan ole suurikaan ongelma tehdä sopimus, jossa kunta maksaa sakotuksen mukaan.

joulukuu 17, 2008

Kommenttia; Eiköhän se, joka kunnalliselta sen "luvan saisi" niin ei sitä rahasta suoranaisesti tee; Itse en ainenkaan, ainoa tarve on pitää väärinpysäköijät kurissa ja kiinnijäämisriski suurena; "maksulappu voi napshataa nopeastikkin", niin "ylimääräinen" homma jää loppupeleissä vähiin. Ja pysäköntipaikan lunastaneet ovat "onnellisena" siitä, että saavat rahoilleen vastinetta.

Samoin kunnallinen voisi tarvittaessa, "liikaa huteja" tehneelle, peruttaa luvan; niin eiköhän silloinkin jonkinmoinen tuloshakuisuus vähene.

T: 200:n pysäköintipaikan yksityinen valvoja, joka käyttää kunnallista pysäköinninvalvojaa / poliisia väärinpysköijien rankaisemiseen.