Tiesitkö että lain mukaan yksityistä pysäköintivalvontamaksua ei tarvitse maksaa!
Lue lisää: Älä maksa yksityistä sakkoa!

lauantaina, lokakuuta 17, 2009

LUKIJAN ARTIKKELI: Valtionsyyttäjän hätiköity ratkaisu ParkCom-jutussa

Valtionsyyttäjä on tehnyt syyttämättäjättämispäätöksen asiassa, joka koski ParkCom Oy:n toimitusjohtajan epäiltyä virkavallan anastusta. Päätös saattaa olla aivan oikea, mutta sen perustelut ja ajoitus juuri ennen korkeimman oikeuden linjausta yksityisen pysäköinninvalvonnan laillisuudesta oudoksuttavat.

Valtionsyyttäjän ratkaisu merkitsee sitä, että hänen näkemyksensä mukaan valvontayhtiö ei ole toiminnassaan syyllistynyt mihinkään rikokseen. Ratkaisu ei merkitse sitä, että valvontamaksun maksamista koskeva sopimus syntyisi valvontayhtiön väittämällä tavalla, tai että tällainen sopimus olisi lain mukainen. Syyttämättäjättämisratkaisun perusteluissa nimenomaisesti todetaan, että maksujen sitovuus ja kohtuullisuus ovat siviilioikeuteen kuuluvia asioita, eikä niiden ratkaiseminen kuulu valtionsyyttäjän toimivaltaan.

Vantaan käräjäoikeus sekä Helsingin hovioikeus ovat aikaisemmin hylänneet ParkCom Oy:n velkomuskanteen valvontamaksunsa maksamatta jättänyttä autoilijaa vastaan. Tuomioitten perustelujen mukaan valvontamaksun määräämisessä on ollut tosiasiassa kyse julkisen vallan käytöstä ja maksu on siten ollut, kuten hovioikeus asian ilmaisi, selvästi lain vastainen.

Juttu on nyt korkeimman oikeuden ratkaistavana. Valituslupapäätöksen mukaan ratkaistavana on ensinnäkin kysymys siitä, syntyikö valvontayhtiön ja autoilijan välille sopimusta. Toisaalta jutussa on ratkaistavana kysymys siitä, sitoiko valvontamaksun maksamista koskeva ilmoitus autoilijaa – toisin sanoen voidaanko sopimusta pysäköinninvalvonnasta ParkCom Oy:n harjoittamassa muodossa ylipäänsä tehdä. Korkein oikeus ei siis ratkaise pelkkää sopimuksen syntymistä koskevaa oikeuskysymystä, vaan se antaa samalla myös ennakkopäätöksen siitä, onko ParkCom Oy:n harjoittama toiminta merkinnyt tosiasiassa julkisen vallan käyttöä vai ei.

Tätä silmälläpitäen on varsin erikoista, että valtionsyyttäjä on täysin tietoisena siitä, että korkein oikeus tulee pian antamaan asiaa koskevan prejudikaatin eli ennakkopäätöksen, tehnyt oman ratkaisunsa odottamatta ylimmän oikeusasteen linjausta asiassa. Odottelu olisi ollut perusteltua jo siitä syystä, että silloin valtionsyyttäjä olisi ainakin voinut yhdenmukaistaa päätöksensä perustelut korkeimman oikeuden perustelujen kanssa. Nyt eri lainkäyttäjien asiaa koskevat ratkaisut näyttävät olevan räikeässä ristiriidassa keskenään, ja tämä on tietenkin omiaan herättämään kansalaisissa epäluottamusta lainkäytön asianmukaisuuteen ja ylimpien lainkäyttäjien ammattitaitoon.

Rikosoikeudellinen syyllisyys edellyttää kahden elementin täyttymistä, objektiivisen ja subjektiivisen. Ensinnäkin täytyy olla teko, jonka objektiivisesti havaittava seikasto täyttää jonkun rikoksen tunnusmerkistön. Oikeustieteessä puhutaan subsumptiosta – teosta on kyettävä muodostamaan sellainen paikkansa pitävä kielellinen ilmaus, joka on yhtäpitävä jonkin laissa tekohetkellä kielletyksi säädetyn teon tunnusmerkistön kanssa. Tämä ei kuitenkaan vielä riitä. Lisäksi vaaditaan myös subjektiivisen elementin täyttymistä – teon täytyy olla tahallinen tai osoittaa tekijässään vähintäänkin moitittavaa huolimattomuutta.

Esimerkiksi, jos henkilö ottaa epähuomioissa toisen henkilön omistamat käsineet naulakosta luullen niitä omikseen, tahallisuus jää puuttumaan ja tekijää ei tuomita rikoksesta. Sen sijaan jos tekijä ottaa käsineet tietoisena siitä, että ne kuuluvat jollekin toiselle, hän toisin sanoen anastaa ne, syyllistyy hän rikokseen. Vastaavasti jos henkilö ajaa polkupyörällä holtittomasti ja törmää näyteikkunaan, joka rikkoutuu, hän syyllistyy rikokseen. Jos hän puolestaan ajaa olosuhteitten vaatimaa huolellisuutta ja varovaisuutta noudattaen ja horjahtaa esimerkiksi äkillisen tuulenpuuskan johdosta tai joku tönäisee häntä väkijoukossa ja hän tästä syystä törmää näyteikkunaan, kyseessä on tapaturma, eikä pyöräilijä syyllisty rikokseen. Täysin sama objektiivinen tunnusmerkistö voi siis joko merkitä rikosta tai sitten ei, riippuen tästä subjektiivisestä elementistä eli tekijän tahallisuudesta, tarkemmin sanottuna tahallisuuden asteesta.

ParkCom Oy:n jutussa valtionsyyttäjän ratkaisussa ihmetyttää se, että aikaisemmin sekä käräjäoikeus että hovioikeus ovat nimenomaan katsoneet, että yrityksen toiminnassa on ollut kyse julkisen vallan käytöstä. Tämä kysymys on nyt korkeimman oikeuden ratkaistavana. Ratkaisu tähän kysymykseen on erittäin keskeinen syyteharkinnassa.

Syyteharkintaratkaisua tehtäessä täytyy siis ensin tutkia, onko olemassa mitään sellaista tekoa, joka voisi täyttää jonkin rikoksen tunnusmerkistön. Nyt valtionsyyttäjä on jo ”etukäteen” tehnyt päätöksen, että ei ole, vaikka tämä nimenomainen kysymys on parhaillaan korkeimman oikeuden ratkaistavana!

Jos korkeimman oikeuden vastaus on se, että toimintaa ei ole pidettävä julkisen vallan käyttönä, niin silloin syyteharkinta on helppo tehdä. Virkavallan anastus -nimisen rikoksen tunnusmerkistö edellyttää sellaisen teon tekemistä, jonka saa tehdä vain laissa toimivaltaiseksi määritelty viranomainen. Koska teon objektiivinen tunnusmerkistö ei täyty, rikosta ei ole.

Jos korkein oikeus puolestaan linjaa, että pysäköinninvalvontamaksujen asettamista on pidettävä yrityksenä käyttää julkista valtaa, niin silloin vasta voidaan ryhtyä tutkimaan tuota subjektiivista elementtiä – onko ParkCom Oy:n toimitusjohtaja kenties tahallaan esiintynyt viranomaisena vai onko hän hyvässä uskossa ja perustellusti luullut, että toiminta olisi laillista. Sitten pitäisi arvioida, voitiinko hänen edellyttää ymmärtäneen toiminnan olleen lain vastaista, vai onko kysymys ollut oikeudellisesti niin epäselvä, että erehtyminen on ollut anteeksiannettavaa ja toimitusjohtaja on toiminut asiassa vilpittömästi.

Näitten kysymysten ratkaisemiseksi toimitusjohtajaa olisi pitänyt kuulustella – julkisuudessa ei ole kerrottu, mihin asioihin ParkCom Oy:tä koskevassa rikostutkinnassa on keskitytty. Jos tätä tahallisuuskysymystä ei olisi esitutkinnassa riittävällä tavalla selvitetty, olisi valtionsyyttäjä voinut määrätä asiassa lisätutkinnan, jossa tarvittavat kuulustelut olisi tehty.

Ammattimainen syyteharkinta ParkCom Oy:n toimitusjohtajan rikosasiassa olisi edennyt siis edellä kuvatulla tavalla. Voidaan vain ihmetellä, minkä takia valtionsyyttäjä on halunnut tällä tavalla ”etuilla” ja tehdä päätöksen, joka aivan ilmeisesti tulee aiheuttamaan hämmennystä ja herättämään epäluottamusta lainkäyttöä ja ylimpä lainkäyttäjiä kohtaan. Valtionsyyttäjä olisi aivan hyvin voinut odotella korkeimman oikeuden linjausta asiassa riippumatta siitä, mikä on hänen oma näkemyksensä asiasta.

Kuten sanottu, päätöksen sisältö voi hyvinkin olla täysin oikea – ParkCom Oy on uskonut liikeideansa lainmukaisuuteen ja toiminnalle, jota Suomessa ei ole säännelty, on löytynyt jonkinlaista tukea muitten pohjoismaitten oikeuskäytännöstä. ParkCom Oy:n valvojat eivät ole esiintyneet viranomaisina, vaan toiminnan yksityisoikeudellinen luonne on tuotu esille.

Kyse on siitä, että lainkäyttäjien tulisi pyrkiä yhdenmukaisuuteen samaa asiaa eri prosesseissa koskevissa ratkaisuissaan. Tämänkaltaiset irtiotot eivät lisää luottamusta lainkäyttöön. Jos korkein oikeus päättää, että toiminnassa on ollut kyse julkisen vallan käytöstä, asettaa tämä valtionsyyttäjän ratkaisun perustelut hyvin outoon valoon. Tällaisen riskin välttämiseksi valtionsyyttäjän olisi pitänyt odottaa korkeiman oikeuden linjaus asiaan. Mitään tarvetta hätiköintiin syyteharkinnassa ei ollut.

ParkCom Oy:n vilpittömyys asiassa ja siten myös syyteharkinnan lopputulos voidaan kuitenkin myös perustellusti kyseenalaistaa. Toiminta aloitettiin jo vuonna 2004, mutta ensimmäiset velkomusasiat saatettiin tuomioistuimen ratkaistavaksi vasta useita vuosia myöhemmin, vaikka vaadittuja maksuja jätettiin maksamatta aivan alusta alkaen. ParkCom Oy on myöskin toiminut kulisseissa – se on tehnyt oikeusministeriölle aloitteen yksityistä pysäköinninvalvontaa koskevan lain säätämisestä ”alan epäselvyyksien selventämiseksi”. Samaan aikaan asiakkaille kuitenkin väitettiin, että toiminta olisi ehdottoman lainmukaista ja perustuisi Suomen lakiin, eikä mitään epäselvyyksiä olisi.

Niin ikään valvontayhtiön kotisivuillaan esittämät yksipuoliset laintulkinnat ja sille itselleen myönteisten viranomaispäätösten ja niitten osien esittely samaan aikaan, kun samat viranomaiset olivat tehneet myös lukuisia valvontayhtiölle kielteisiä päätöksiä, kertovat karua kieltään yrityksen johdon vilpittömyyden aitoudesta. Ei ole epäilystäkään siitä, etteikö toimintaa olisi ollut mahdollista harjoittaa huomattavasti rehellisemminkin siten, että lainsäädännön epäselvyydet toimintaan liittyen olisi tuotu avoimesti esille. Rehellinen toimija olisi myös hankkinut toiminnalleen niinsanotusti selkänojan, eli haastanut oikeuteen heti ensimmäisen maksamatta jättäneen toimintaan liittyvien epäselvyyksien välittömäksi ratkaisemiseksi. Jos ratkaisu olisi ollut, että toiminta oli lain mukaista, olisi bisnestä ollut huomattavasti helpompi kehittää, kun sitä ei olisi tarvinnut tehdä pelkkien väitteiden varassa. Jos toiminta olisi todettu laittomaksi, rehellinen yrittäjä olisi laittanut pillit pussiin heti, eikä vasta mahdollisesti aiheutettuaan kymmenille tuhansille ihmisille aiheetonta taloudellista vahinkoa.

Juuri edellämainitut ParkCom Oy:n toimintaan liittyvät räikeän epärehelliset piirteet ovat aikaansaaneet kansalaisten voimakkaan vastustuksen toimintaa kohtaan, joka näyttää sinänsä tavoitteiltaan kannatettavalta.

Voidaankin siis todeta, että ParkCom Oy on paitsi ollut täysin tietoinen toimintaansa liittyvistä oikeudellisista epäselvyyksistä, se on myös aktiivisesti pyrkinyt estämään oikeudellisten riskien konkretisoitumisen ja itselleen epäedullisten seikkojen tulemisen suuren yleisön tietoon. Riskialttiiseen oikeudenkäyntiin ryhtymistä viivyteltiin useita vuosia. Kansalaisia pyrittiin hyvin valikoivalla ja yksipuolisella tiedottamisella ja uutisoinnilla tietoisesti harhauttamaan. Jossakin kulkee se raja, minkä jälkeen tämänkaltainen toiminta ei ole enää normaaliin liiketoimintaan kuuluvaa oman tuotteen kehumista, vaan lain vastaista kuluttajien harhaanjohtamista. Näillä perusteilla valtionsyyttäjä olisi voinut kyllä päätyä syyteharkinnassaan toisenlaiseenkin ratkaisuun, jos korkein oikeus katsoisi, että toiminnassa on ollut kyse julkisen vallan käytöstä.

Täytyy muistaa, että oikeusvaltiossa syytteet ovat vasta syytteitä ja tuomiot ovat tuomioita. Syytetty on syytön, kunnes toisin todistetaan. Syytteen nostaminen merkitsee vain sitä, että asia käsitellään julkisessa ja puolueettomassa oikeudenkäynnissä, jossa osapuolilla on mahdollisuus esittää oma näkemyksensä tapahtumista. ParkCom Oy:n toimitusjohtajan rikosepäilyn saattamisella tuomioistuimen ratkaistavaksi olisi hänelle annettu mahdollisuus puolustautua ja tilaisuus osoittaa rehellisyytensä ja vilpittömyytensä. Jos hän olisi sen tehnyt, niin silloin oikeus olisi arvovaltaisella ja lopullisella tavalla päättänyt, että rikosta ei ole. Toimitusjohtaja olisi voinut näin puhdistaa maineensa kaikista epäilyistä.

Valtionsyyttäjä saattoi ratkaisullaan itse asiassa tehdä asiassa karhunpalveluksen ParkCom Oy:n toimitusjohtajalle. Nyt kysymys hänen syyllisyydestään jäi vain yksittäisen virkamiehen huonosti perustellun päätöksen varaan. Perustellut epäilykset ParkCom Oy:n toimitusjohtajan vilpittömyydestä jäävät roikkumaan ilmaan, eikä asia saa sellaista arvovaltaista päätöstä, joka sen saama julkisuus ja muut seikat huomioon ottaen olisi ollut perusteltua. Epäilysten pois pyyhkiminen olisi tässä tapauksessa vaatinut jotain hieman jykevämpää kuin yksittäisen virkamiehen ratkaisun, joka vaikuttaa ennenaikaiselta ja hätiköidyltä ja jonka perustelut eivät ole omiaan herättämään luottamusta lainkäytön asianmukaisuuteen saatikka vakuuttamaan suurta yleisöä.

Lue myös:
Parkkifarssi päätökseen - Kuluttajavirasto kriisissä
Pysäköinti ei villiintynyt
Sopimuksen syntyminen yksityisessä pysäköinninvalvonnassa
Etelä-Suomen Lääninhallitus kielsi ParkCom maksujen perinnän
Yksityiset pysäköintivalvontamaksut ovat lainvastaisia
ParkCom Oy hävisi hovioikeudessa
ParkCom Oy hävisi käräjäoikeudessa
ParkCom hävisi kuluttajariitalautakunnassa
ParkPatrol Finland Oy - Cloaca maxima

79 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Maarit Loimukosken antamassa syyttämättäjättämispäätöksessä ei ole mistään muusta kyse kuin siitä että piiri pieni pyörii. On ollut nähtäväillä jo alusta asti että osa viranomaisista on yksityisen pysäköinninvalvonnan puolestapuhujia. ParkComin toimitusjohtajalla on suhteita oikeisiin paikkoihin ja samaan aikaan kun valmistellaan lainsäädäntöä yksityisestä pysäköinninvalvonnasta pedataan laille otollisempaa maaperää myönteisillä päätöksillä.

Loimukosken taustat pitää selvittää ja kannella tarvittaessa asiasta oikeuskanslerille. Syyttäjän ammattitaidottomuus ja yleensä viranomaisten ristiriitaiset kannanotot vahvistavat vain nykyisin kansalaisten keskuudessa levinnyttä epäluottamusta viranomaisten ja oikeuslaitoksen toimintaan.

Katson tämän jälkeen että minäkin voi tehdä "viranomaislaskujen" näköisiä maksutositteita ja harhauttaa kuluttajaa luulemaan laskua viranomaisen määräämäksi kuten ParkCom teki alkuaikoinaan.

Kyse on Tom Ekin osalta selkeästä virkavallan anastuksesta. Enemmänkin pitäisi katsoa mikä Loimukosken intressi on jättää syyttämättä.

Anonyymi kirjoitti...

Oletteko muuten huomanneet Parkpatrolin rimpuilut. Taitaa Lauri Mustosella ex-toimarina olla tarvetta julkisuuteen kun pitää yrittää elvistelä toiminnan jatkamisella vaikka se on itsestään selvää että Parkpatrol on kuollut ja kuopattu. Kannattaisi mys tutustua kyseisen toimarin yritysjärjesteyihin: ParkCom ja PP Pysäköinti jne. Siellä ajetaan konkurssiin yrityksiä jotka ovat autoilijoille velkaa. Tosi rehellistä toimintaa.

Anonyymi kirjoitti...

ParkPatrolista ei kannata puhua tämän artikkelin yhteydessä. Firma on täysin mitätön toimija eikä ansaitse edes tulla mainituksi. Pelkkää pelleilyä ja kaukana todellisesta busineksestä ... onnetonta rimpuilua. Ettei vain tämän vuosikymmenen suurin vitsi ... heheh

Anonyymi kirjoitti...

Minulla ei ainakaan ole mitään luottamusta syyttäjäviranomaisia kohtaan. Ilman jahtaa Halla-ahon kaltaisia totuuden puhujia, snanvapaudesta viis, Loimukoski puolestaan yrittää pedata latua yksityiselle pysäköinninvalvonnalle. Oikeuden kanssa tällä ei ole mitään tekemistä, joten jatkakaa vain perseenne pyyhkimistä sillä suomen lakikirjalla, sitähän viranomaiset poliitikkoja myöten ovat tehneet viimeiset 20 vuotta. Riittääköhän siitä kirjasta vielä paperia ...?

Anonyymi kirjoitti...

Yksityinen pysäköinninvalvonta on laitonta. Kummatkin yritykset ParkCom ja ParkPatrol tiesivät tasan tarkkaan toiminnan laittomuudesta mutta yrittivät vakiinnuttaa toimintaa odottamalla haasteiden ja vaatimusten kanssa kolme vuotta. Sitä ennen esimerkiksi ParkPatrol myönsi että yli puolet maksumääräyksistä jää laskuttamatta. Ei kuulut kutsua oikeuteen. Tom Ek ja Lauri Mustonen pitäisi oikeasti saattaa vastuuseen ja tuomiolle.

Anonyymi kirjoitti...

Mitens Autoparkki? Sehän jakelee yhä maksuja väärin pysäköinnistä. Eräällä parikkipaikalla missä voi pysäköidä luottokortilla ja maksaa lähtiessä kortilla on pysäköinti järjestetty niin että alueelta voi epähuomiossa poistua maksamatta (ei puomia). Tästä firma sitten veloittaa luottokortilta melkein 100 euron maksun "pysäköinnin maksamatta jättämisestä". Missän ei kerrota että maksun laiminlyönnistä "vahingossa" voi seurata tällainen korvausvastuu.

Anonyymi kirjoitti...

Voisitteko te laittaa osotteitanne tänne? Mä kun tarvin varatointitilaa aika tavallakin ja sitä kiva saada ilmaiseksi. Te kun ette näe mitään syytä, että autoilijoiden pitäisi maksaa yksityisen alueen käytöstä, niin kaippa toi sama periaate koskee kaikkea muutakin. Niin ja se varastointitarve on sitten vielä pitkäaikasta. Ainakin ensi kesään, todennäköisesti pitempäänkin.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Tosi "asiallista" kielenkäyttöä taas täällä! Pyyhkikää "lakikirjalla persettä" jne.

Mahtaa näitä parkkiaktivisteja ottaa ns. kupoliin tämä valtionsyyttäjän päätös.

Anonyymi kirjoitti...

Valtionsyyttäjä Jukka Rappe teki vastaavan päätöksen vuonna 2006, ja tämä päätös on ollut eräs Parkcomin käyttämä perustelu toimintansa lainmukaisuudelle. Jos Maarit Loimukoski olisi nyt tehnyt toisenlaisen päätöksen, voisi helposti ajatella, että aikaisempi päätös olisi ollut virheellinen ja että virheellinen päätös olisi osaltaan edistänyt tämän parkkifarssin syntymistä. Loimukosken ratkaisu ei ole tässäkään mielessä yllättävä.

Anonyymi kirjoitti...

ParkPatrolista ei kannata puhua tämän artikkelin yhteydessä. Firma on täysin mitätön toimija eikä ansaitse edes tulla mainituksi. Pelkkää pelleilyä ja kaukana todellisesta busineksestä ... onnetonta rimpuilua. Ettei vain tämän vuosikymmenen suurin vitsi ... heheh

Vai onnetonta rimpuilua? Taitaa kirjoittajaa vituttaa.

Mielestäni ei ole ollut onnetonta rimpuilua, kun yhtiö on vuodesta 2006 kasvanut ParkComia merkittävämmäksi pysäköintiyhtiöksi. ParkPatrol on epäilemättä suurin hyötyjä, kun korkein oikeus hyväksyy yksityisen pysäköinninvalvonnan tai kun yksityinen pysäköinninvalvonta jatkuu lain turvin.

ParkPatrolin toiminnassa näkyy positiivinen tekemisen meininki. Samaan aikaan kun ParkCom odottaa lamaantuneena korkeimman oikeuden ratkaisua, ParkPatrol on jatkanut asiakkaidensa pysäköinninvalvontaa viranomaisten kanssa.

Asiakkaidensa suhtautumista ParkPatroliin kuvastaa myös se, että yhtiön ehtotaulut ovat paikoillaan odottamassa korkeimman oikeuden ratkaisua. Valvonta voi alkaa heti, jos päätös sen mahdollistaa.

Anonyymi kirjoitti...

Jukka Rappe on täys mulkku.
Ensin oli nimismiehenä eräässä paikassa ja nyt on kusi noussut päähän. Samat sanat koko virastosta.Luulevat olevansa Jumalasta seuraavia.

Anonyymi kirjoitti...

"Tosi "asiallista" kielenkäyttöä taas täällä! Pyyhkikää "lakikirjalla persettä" jne. Mahtaa näitä parkkiaktivisteja ottaa ns. kupoliin tämä valtionsyyttäjän päätös."

Se on totta että täällä esiintyy asiattomia kommentteja. Blogi kuitenkin antaa kaikkien kirjoittaa oman mielipiteensä omalla vastuullaan toisin kuin sinä Jyrki, joka todistettavasti jo aikaisempien artikkelien kommentoinnin yhteydessä osoitit omassa blogissasi sensuroivan ennakkoon kaikki sinulle epämieluisat tai hankalat kommentit. Joten kannattaa pitää se suu supummalla ja antaa kaikkien kommentoida mielipiteensä.

Mitä tulee kupoliin ottamiseen, niin ei suinkaan. Kysehän ei millään tavoin ole yksityisten pysäköintimaksujen lainmukaisuuden tunnustamisesta. Sitä päätöstä odotetaan edelleen korkeimmasta, joten syyttäjän päätös on täysin turha varsinaisen asian osalta. Mitä tulee taas Jyrki sinun mielipiteeseei, luotan enemmän todellisten asiantuntijoiden kuten Tolvasen mielipiteisiin ja jätän toisarvoisen professorin epämääräiset kiukuttelut omaan arvoonsa.

"Mielestäni ei ole ollut onnetonta rimpuilua, kun yhtiö on vuodesta 2006 kasvanut ParkComia merkittävämmäksi pysäköintiyhtiöksi. ParkPatrol on epäilemättä suurin hyötyjä, kun korkein oikeus hyväksyy yksityisen pysäköinninvalvonnan tai kun yksityinen pysäköinninvalvonta jatkuu lain turvin."

Höpö höpö, tuskin uskot itsekkään noihin satuihin. ParkPatrol oli aikanaan täysin mitätön pieni yhtiö epäammattimaisesti johdettuna, olihan se sentään Narmer, ylä-Egyptin kuningas ja kun muistelee yhtiön aloitusta niin olihan meillä virastossa naurussa pitelemistä: katso täältä.

"ParkPatrolin toiminnassa näkyy positiivinen tekemisen meininki."

Kuten tämäkin blogi on kirjoituksissaan osoittanut, tekemisen meininki oli asiakkaiden huijaamista ja rahastamista. Tämä näkyi maksullisina reklamaationumeroina (4eur/min), haistattelevina vastauksina ja kieltäytyisenä ottaa vastaan edes kirjallisia reklamaatiota. En jaksa jauhaa vanhoista asioita, mutta ParkPatrolin toimintavat löytyvät tämän blogin artikkeleista vallan mainiosti tästä tulevaisuuteen.

"Asiakkaidensa suhtautumista ParkPatroliin kuvastaa myös se, että yhtiön ehtotaulut ovat paikoillaan odottamassa korkeimman oikeuden ratkaisua."

Taisi olla niin että yhtiöllä ei ollut varaa poistattaa tauluja. Vai mitä? Tiedät itsekkin.

Kun vertaa ParkComia ja ParkPatrolia niin ero oli kuin yöllä ja päivällä. Toinen oli yritys ja toinen lastentarha. ParkPatrolin "suuremmuudesta" kertoo myös se että yhtiö joka maksuja jakoi ajettiin konkurssiin ja tilalle perustettiin toinen saman niminen. Tällä vältyttiin mahdollisista korvausten maksamisista. ParkCom on sentään seissyt selkä suorana ja ottanut tilanteen miesmäisesti. Jossain meissä on munaa ja toisissa ei.

Anonyymi kirjoitti...

ParkPatrolin järjestelyt kannattaa katsoa täältä: http://www.ytj.fi Se kertoo kuinka rehellistä kyseisen yrityksen toiminta on.

ParkPatrol (29.12.2006) muutti nimensä 26.8.2009 PP Pysäköinninvalvonta Oy:ksi. Kyseinen yhtiö haettiin konkurssiin 6.2.2009.

26.8.2009 on perustettu "ParkPatrol Finland Oy" jonka toiminta on keskeytynyt 8.12.2008.

Sitä yritystä joka peri maksuja EI OLE enään olemassa. Eli kun KKO pitää käräjäoikeuden ja hovioikeuden päätökset voimassa ei yksikään henkilö pysty perimään maksuja takaisin ParkPatrolilta koska kyseistä yritystä ei ole olemassa. Uusi samanniminen ei vastaa vanhan yrityksen veloista.

ParkCom ei ole syyllistynyt tämän kaltaisiin kikkailuihin. Joten kannattaa oikeasti miettiä noita korulauseita ParkPatrolista. Voitte itse tarkistaa rekisteristä.

Rehellistäkö? Noh, rehellistä kusetusta ainakin.

Anonyymi kirjoitti...

Loimukoski ei tee toisenlaista päätöstä kuin Rappe aikanaan. Ei syyttäjät toisen sormilleen "kuse" (anteeksi Jyrki boy, huono kielenkäyttö). Viranomaisten toimintaan ei ole luottaminen. Piirit on sen verran pienet että on täysin mahdotonta sanoa mikä tai kuka on pystynyt vaikuttamaan mihinkin ja kuka on perinyt velkoja keneltäkin.

Anonyymi kirjoitti...

Pitääkö toi ParkPatrol kikkailu todella paikkansa? Eikö se ole velallisen epärehellisyyttä siinä tapauksessa että KKO pitää hoivikeuden päätöksen ennallaan?

Anonyymi kirjoitti...

Kerava on paska paikka asua ...

Anonyymi kirjoitti...

ParkCom Oy:n vilpittömyys asiassa ja siten myös syyteharkinnan lopputulos voidaan kuitenkin myös perustellusti kyseenalaistaa. Toiminta aloitettiin jo vuonna 2004, mutta ensimmäiset velkomusasiat saatettiin tuomioistuimen ratkaistavaksi vasta useita vuosia myöhemmin, vaikka vaadittuja maksuja jätettiin maksamatta aivan alusta alkaen. ParkCom Oy on myöskin toiminut kulisseissa – se on tehnyt oikeusministeriölle aloitteen yksityistä pysäköinninvalvontaa koskevan lain säätämisestä ”alan epäselvyyksien selventämiseksi”. Samaan aikaan asiakkaille kuitenkin väitettiin, että toiminta olisi ehdottoman lainmukaista ja perustuisi Suomen lakiin, eikä mitään epäselvyyksiä olisi.

Kukas se oli ParkComin toimari alkuaikoina? Firmahan myytiin Tom Ek:lle? Hänhän on osasyyllinen tuohon kusetukseen.

Anonyymi kirjoitti...

Mauno Lehtonen

Anonyymi kirjoitti...

Eihän syyttäjän päätöksessä ole mitään kummallista tai sellaista mikä ei olisi ollut odotettavissa. Ainoastaan naivit ihmiset kuten Jyrki V. ja muutamat muut vielä oikeasti uskovat viranomaisten ja oikeuslaitoksen rehelliseen pyrkimykseen toimia lakien ja oikeudenmukaisuuden nimissä. Kannattaisi aukaista silmänsä ja yrittää edes nähdä varjot korruptiosta, oman edun tavoittelusta ja lahjonnasta.

Kuluttajavirasto, oikeusministeriö, ja syyttäjät ovat koko yksityisen pysäköintivalvonnan episodin aikana selvästi ilmoittaneet oman myönteisen kantansa. Samaan aikaan kumpikin valvontayhtiö on lobannut päättäjiä omien tarkoitusperiensä ajamiseen. Riippumatta siitä mitä tuomiovallan edustaja, oikeuslaitos, on sanonut päinvastaista kantaa vakuuttavat niin syyttäjät kuin oikeusministeriökin. Viranomaisten kuuluisi tyytyä tuomioistuimien päätöksiin eikä aktiivisesti yrittää tuomioista huolimatta ajaa yhden lobbaus ryhmän asiaa. Käräjäoikeus sanoi "laiton", hovioikeus sanoi "laiton". Oikeusministeriö, syyttäjät, kuluttajavirasto ja monet itsensä tärkeäksi tuntevat professoris miehet vänkäävät edelleen vastaan. Tuomioistuin on väärässä, emme me. Siis "me" jotka ajamme tämän yhden yksittäisen ryhmittymän asiaa omien tarkoitusperiemme saavuttamiseksi. Se on hienoa että kaveria ei jätetä. Kuka oikeasti uskoo oikeuslaitoksen ja viranomaisten pyyteettömyyteen ja oikeudenmukaisuuteen? En minä ainakaan. Laki ei ole sama kaikille, laki ja tuomio riippuvat siitä onko kavereita oikeilla paikoilla. Käräjäoikeus on pajatso, hovioikeus ruletti ja korkein on surullinen vitsi monen muun joukossa. En yhtään ihmettele että Suomi johtaa edes jossain muuta länsimaista maailmaa. Nimittäin kanteluiden ja tuomioiden määrässä ihmisoikeustuomioistuimessa.

Toivon totisesti että KKO pitää hovioikeuden kannan voimassa. Tosin en yhtään ihmettele jos käy toisin. Oikeusministeriö ohjeistaa, valmistelee lakia, syyttäjä varmistaa oikeaa tietää ja samalla ohjeistetaan KKO:ta antamaan oikeanlainen tuomio. Normaalia Suomessa!

Anonyymi kirjoitti...

Muutama vuosi sitten ParkPatrol "sakotti" sopimuksella valvomansa parkkialueen edessä olevalta kadulta, jossa myös oli pysäköintikielto.

Eli siis selkeästi yleiseltä tieltä.

Mustonen tiesi tästä, sillä asiasta ilmoitettiin hänelle henkilökohtaisesti; "sakkoja emme maksa ja laputat muuten kadun puolelta, urpo".

Asiasta tehtiin lopulta rikosilmo (Helsinki/Pasila), joka tuli syyttäjältä bumerangina, kuului siviiliprosessiin.

Kuitenkin omasta mielestäni tietoinen "valvominen" muualla kuin yksityisellä alueella oli joko virkavallan anastus tai petos, ellei molempia.

Anonyymi kirjoitti...

Tuo edellinen muuten ei pidä paikkaansa . Kaikki tutkintapyynnöt mitä Ek.stä tahi Lehtosesta tahi Mustoesta on tehty ovat johtaneet tutkimattajättämiseen.

"Kerava onkin paska paikka", mutta poikkea tuossa naapurissa Kauniaisissa, siellä asuu monet uus-rikkaat, ei kuitenkaan murhamiehet.

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Voisitteko te laittaa osotteitanne tänne? Mä kun tarvin varatointitilaa aika tavallakin ja sitä kiva saada ilmaiseksi. Te kun ette näe mitään syytä, että autoilijoiden pitäisi maksaa yksityisen alueen käytöstä, niin kaippa toi sama periaate koskee kaikkea muutakin. Niin ja se varastointitarve on sitten vielä pitkäaikasta. Ainakin ensi kesään, todennäköisesti pitempäänkin.

Miten näitä vieläkin löytyy, jotka ei ymmärrä eroa pysäköintimaksun ja pysäköintivirhemaksun välillä?

Tule toki varastoimaan tavaraa meille, 100 euroa per neliö per viikko, tehdään asiasta tarkempi kirjallinen sopimus täällä.

Anonyymi kirjoitti...

Voisitteko te laittaa osotteitanne tänne? Mä kun tarvin varatointitilaa aika tavallakin ja sitä kiva saada ilmaiseksi. Te kun ette näe mitään syytä, että autoilijoiden pitäisi maksaa yksityisen alueen käytöstä, niin kaippa toi sama periaate koskee kaikkea muutakin.

Yritä nyt hyvä ihminen kaivaa se pää pois sieltä perseestä. Ihan oikeasti. On täysin eriasia veloittaa pysäköinnistä kuin rankaista virheellisestä pysäköinnistä. Tätä ei muuten Jyrkikään näytä tajuavan, mutta onneksi käräjä- ja hovi ovat tajunneet.

Anonyymi kirjoitti...

Olen varmaan sekaisin kun en nyt ymmärrä, mutta mihin tämä liittyy?

"Kerava onkin paska paikka", mutta poikkea tuossa naapurissa Kauniaisissa, siellä asuu monet uus-rikkaat, ei kuitenkaan murhamiehet.

Anonyymi kirjoitti...

Mitä tulee Jyrki Virolaisen, meidän hilpeän pikku professorin, kannanottoihin keskustelu tasosta niin olen samaa mieltä kuin aikaisempikin kommentoija. Parempi että jokainen saa asiaa kommentoida vaikka kirjallisen tuotoksen taso ei olisikaan parasta laatua. Itse olen yrittänyt Jyrki Virolaisen blogiin aikaisempien artikkelien yhteydessä kommentoida täysin asiallisesti hänen mielipiteitään vastaan. Sinne jäävät "Jyrkin sensuuriin". Kommentit olivat täysin asiallisia, mutta nähtävästi kiusallisia. Joten turha itkeä "asiattomasta" keskustelusta täällä kun itse sensuroit myös asiallisen, mutta sinulle kiusallisen keskustelun omassa blogissasi.

Anonyymi kirjoitti...

Muistutukseksi nyt kaikille hovioikeuden päätöksestä:


Pysäköintikieltojen määrääminen yksityiselle alueelle on mahdollistettu tieliikennelaissa. Laissa edellytykseksi on asetettu ainoastaan, että kielto ilmaistaan selvästi havaittavalla tavalla. Sen sijaan yksityiselle taholle ei ole säännöksessä annettu oikeutta määrätä kiellon vastaisesta pysäköimisestä seuraamuksista … hovioikeus katsoo, että maanomistajan oikeus rangaistusluonteisten seuraamusten määräämiseen edellyttää, että siitä on säädetty lailla.

Laatimillaan kylteillä ja valvontamaksulomakkeilla yhtiö on luonut järjestelmän, jossa se katsoo auton kuljettajan pysäköimällä … sitoutuvan asetettujen pysäköintiehtojen noudattamiseen … Koska maanomistajalta … puuttuu oikeus rangaistusluontoisen seuraamuksen määräämiseen omistamallaan alueella tapahtuvasta pysäköintivirheesstä, ei maanomistajan kanssa tekemänsä pysäköintikiellon valvontaa koskevan sopimuksen perusteella voi myöskään tällaista oikeutta itselleen saada… Yhtiö ei voi näin ollen saada oikeussuojaa vaatimukselleen luomansa sopimusjärjestelyn kautta.

Hovioikeus …toteaa, että perustuslaissa turvattuun omaisuuden suojaan ja sopimusvapauteen ei kuulu rangaistusluonteisten toimenpiteiden salliminen yksityiselle taholle ilman nimenomaista lain säännöstä.

Anonyymi kirjoitti...

Niin, ja kun Jyrkikin nyt omassa blogissaan uhoaa kuinka yksityinen pysäköinninvalvonta on LAILLISTA, niin miksi ParkCom ja ParkPatrol eivät sitten aloita toimintaansa saman tien? Jos kaikki on laillista niin ei muuta kuin sitä "tekemisen meininkiä" ... hopi hopi ... :)

Anonyymi kirjoitti...

Jaakko voisin ehkä vuokrata sinulta varastointitilaa. Eli jätän sinulle 10 000 kg paskaa säilytykseen, en ole huomioinut sinun vuokraehtoja tai en ymmärrä niitä?
Teko on tahaton, koska olisin kuitenkin jättänyt sinun pienen pullukkapojan pihalle paskakuorman!

Pullukan kuvaa löytyy googlettamalla...hah..siitä tehdään ensi kesänä "No hetero" -paita.Royaltit jotka kuuluvat sinulle toki, koska äitisi ja isäsi tekivät sinut pimeässä (eivät pystyneet toteamaan loputulosta).
Royaltit maksamme lisä-paskana!

Anonyymi kirjoitti...

Jaakko voisin ehkä vuokrata sinulta varastointitilaa. Eli jätän sinulle 10 000 kg paskaa säilytykseen, en ole huomioinut sinun vuokraehtoja tai en ymmärrä niitä?
Teko on tahaton, koska olisin kuitenkin jättänyt sinun pienen pullukkapojan pihalle paskakuorman!

Pullukan kuvaa löytyy googlettamalla...hah..siitä tehdään ensi kesänä "No hetero" -paita.Royaltit jotka kuuluvat sinulle toki, koska äitisi ja isäsi tekivät sinut pimeässä (eivät pystyneet toteamaan loputulosta).
Royaltit maksamme lisä-paskana!

Anonyymi kirjoitti...

Kerroppas Mustonen kun täällä muutoinkin näyt kommentoivan ja kehuvasi puistopartiota. Missä on se business siinä että kutsutte kunnallista pysäköinninvalvontaa sakottamaan puolestanne? Tuskin teette ilmaista duunia ja en usko että yksikään toimeksiantaja maksaa kyseisestä palveluksesta yhtään mitään. Joten julkisuustemppu saada näkyvyyttä puistopartiolle. Säälittävää ...

Lauri kirjoitti...

ParkPatrol (29.12.2006) muutti nimensä 26.8.2009 PP Pysäköinninvalvonta Oy:ksi. Kyseinen yhtiö haettiin konkurssiin 6.2.2009.

26.8.2008 on perustettu "ParkPatrol Finland Oy" jonka toiminta on keskeytynyt 8.12.2008.

Sitä yritystä joka peri maksuja EI OLE enään olemassa. Eli kun KKO pitää käräjäoikeuden ja hovioikeuden päätökset voimassa ei yksikään henkilö pysty perimään maksuja takaisin ParkPatrolilta koska kyseistä yritystä ei ole olemassa. Uusi samanniminen ei vastaa vanhan yrityksen veloista.

Anonyymi kirjoitti...

Löytääks kukaan kuvaa Tom Ek:stä ja Lauri Mustosesta sekä tosta aikaisemmasta Lehtosesta? Noilla nimillä löytyy kuvia mutta en osaa sanoa kuka on oikea henkilö? Kiinnottaisi tietää minkänäköisiä ovat jotta voisin antaa kommenttini jos kasvotusten tavataan ...

Anonyymi kirjoitti...

Voi olla että lätty lätisee toiseen suuntaan...
Tom Ek oli aikoinaan raskaansarjan painija (laji, Kreikkalainen vapaapaini), muistelen, että Mauno letonenkin kunnostautui jossain...oliko se; penkkipunnerrus???
Mustosen Lare on plösö, joka kävi ottamassa oppia Japanista. Siksihän ne myös Toyotalla ajoivat, (Sponsorikamaa, näes...)
Lisävalmennusta edellämainittu sai Kuopion pallonseuralta KUPPA Ry.ltä....

Juu, minä en ainakaan uskaltaisi käydä trio erektuksen kimppuun.

Jaa, onhan sitä täällä kiva uhota, pitäisikö järjestää yhteinen keskusteluhetki meidän anonyymien kirjoittajien ja edellä mainittujen herrojen kanssa?
Tulisiko meistä ketään paikalle....

Kyllä se aika on ohi, kun marssittiin punalipulla pitkin espaa.

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Jaakko voisin ehkä vuokrata sinulta varastointitilaa. Eli jätän sinulle 10 000 kg paskaa säilytykseen, en ole huomioinut sinun vuokraehtoja tai en ymmärrä niitä?
Teko on tahaton, koska olisin kuitenkin jättänyt sinun pienen pullukkapojan pihalle paskakuorman!


Toki voit dumpata kymmenen tonnia paskaa minne tykkäät, mutta alueen omistaja todennäköisesti tekee asiasta asianmukaisen rikosilmoituksen ja hakee mahdollisia korvauksia oikeusteitse kuten tässä maassa normaalistikin tehdään.

Tahatonta siitä et saa tekemälläkään.

Ilmeisesti ulosanti jälleen loppuu kesken, kun argumentum ad hominem puskee sieltä suunnalta läpi. Valitettavaa, mutta ei todellakaan yllättävää.

Anonyymi kirjoitti...

"Tuo edellinen muuten ei pidä paikkaansa . Kaikki tutkintapyynnöt mitä Ek.stä tahi Lehtosesta tahi Mustoesta on tehty ovat johtaneet tutkimattajättämiseen."

- Rikosilmoitukset ovat käsittääkseni julkisia, joten voit tarkistaa tiedon ihan itse (voin kysyä, jos ilmon tehneellä henkilöllä on vielä tarkat tiedot - tutkintailmonumero), mutta paikkansa se piti, tosin tarkennan: kun rikosilmoitus oli tehty, poliisi kysyi (apulais?)syyttäjältä mielipidettä, että selvitetäänkö asia tarkemmin vai ei. Syyttäjän vastaus oli, että ei tutkita, sillä syytettä ei tulla nostamaan vaan "asia jätetään siviilioikeudellisten oikeuskeinojen varaan". Ilmon tehnyt tuttavani keskusteli asiasta lyhyesti ko. syyttäjän kanssa puhelimessa. Eli olet oikeassa, asiassa tehtiin tutkimattajättämispäätös - syyttäjän kehoituksesta.

Villakoiran ydin tässä oli kuitenkin se, että Mustosen tietäen PP sakotti YLEISELTÄ KADULTA, missä heillä ei minkään konstruktion nojalla todellakaan ollut toimivaltaa - minkä Mustonen tiesi, kun se hänelle henk. koht. kerrottiin. Sakkolappuja oli pinon verran pöytälaatikossa tuolloin.

Myös rakennusvirasto kävi pyynnöstä poistamassa useamman kerran tästä kohteesta PP:n kyltit, jotka oli kiinnitetty virallisen pysäköintikiellon kanssa samaan tolpaan - tosin osoittamaan vieressä ollutta yksityistä parkkialuetta, mutta sijainti oli harhaanjohtava eikä PP:llä tietenkään ollut lupaa asettaa omia kylttejään kaupungin tolppaan.

Anonyymi kirjoitti...

Mistäs sinä tiesit mitä Mustosen pöytälaakissa oli?
Missäs tämmööne kohde oli? Jos tietosi pitää paikkaansa, voit kertoa osoitteen? Kerro vielä mikä tolppa?

Anonyymi kirjoitti...

"Mistäs sinä tiesit mitä Mustosen pöytälaakissa oli?"
- En tiedäkään, vaan näitä PP:n antamia sakkoja yleiseltä kadulta kasattiin pöytälaatikkoon niitä saaneiden toimesta; Mustoselle ilmoitettiin, että maksua ei ole tulossa. Ei ollut halukas riitauttamaan asiaa.

"Missäs tämmööne kohde oli? Jos tietosi pitää paikkaansa, voit kertoa osoitteen? Kerro vielä mikä tolppa?"
- En tiedä osoitetta, koska en itse ko. paikassa käynyt. Asia oli opintojen puolesta esillä, sakkoja sai ystäväni puoliso kollegoineen. Paikka oli Haagassa.

Ja koska ei ole tarkkaan ottaen oma asiani, niin en välttämättä viitsi kyseistä osoitetta kaivaa esiin ja pyytää tietooni.

Jos asia todella kiinnostaa, niin kyselepä Helsingin poliisilaitokselta ParkPatrolia/Mustosta vastaan tehtyjä rikosilmoituksia syksyltä 2007. Lienevät julkisia, sikäli kun haku näillä tiedoilla on suoritettavissa. Löytynee tähän liittyen ilmoitus esitutkinnan keskeyttämisestä.

Anonyymi kirjoitti...

Juu, ja ilmoituksista löytyy henkilötietoineen nämä tekijät.
Voit Mustonen laittaa ne johonkin kivaan paikkaan, facebookkiin tai tms?
Muistelisin, että yksi autokoulu Haagasta oli katkera, kun menetti autopaikkansa, jotka eivät kuuluneet heille?
Heh, Vituttaako Kallialan Jokke?

Anonyymi kirjoitti...

"Voit Mustonen laittaa ne johonkin kivaan paikkaan, facebookkiin tai tms?"
- Mistä tuo tuli?!

Anonyymi kirjoitti...

"Heh, Vituttaako Kallialan Jokke?"
- Ja tätä kaveria en tiedä lainkaan. Mustosen sentään maineelta. Tavannut en ole häntäkään.

Anonyymi kirjoitti...

oih ja voih...

Anonyymi kirjoitti...

Kiinnottaisi tietää minkänäköisiä ovat jotta voisin antaa kommenttini jos kasvotusten tavataan ...

oi olla että lätty lätisee toiseen suuntaan...
Tom Ek oli aikoinaan raskaansarjan painija (laji, Kreikkalainen vapaapaini), muistelen, että Mauno letonenkin kunnostautui jossain...oliko se; penkkipunnerrus???


Niin, tarkoitin oikeasti keskustella asiasta kasvotusten. Siis KESKUSTELLA. En hyväksy väkivaltaa missään muodossa joten herättää ihmetystä miksi kommenttini tulkittiin "lättyyn vetämiseksi"? Yksityinen pysäköinninvalvonta on laitonta ja halua kommentoida asiaa näille herroille jos vastaan tullaan. (kommentoida=keskustella)

Anonyymi kirjoitti...

Yritetään nyt pysyä aiheessa ja lopettakaa se toistenne mollaaminen. Syyttäjän päätöksellä ei ole merkitystä. Oikeudessa toiminta on todettu laittomaksi, nyt odotellaan korkeimman päätöstä.

Keskutellaan mielummin esim. tuosta ParkPatrolin / Mustosen yrityskikkailuista. En ole asiantuntija mutta eikö tosiaankaan mikään laki estä sitä että ensin kerätään rahaa autoilijoilta, sitten kun toiminta todetaan laittomaksi niin korvausten pelossa tehdään toinen yhtiö, muutetaan vanhan nimi, ajetaan konkurssiin ja uusi yhtiö onkin samalla nimellä? Minä olen luullut että tuollainen toiminta olisi laitonta? Joku asiantuntija voisi vastata ja asiallisesti, kiitos!

Lainaus:


ParkPatrol (29.12.2006) muutti nimensä 26.8.2009 PP Pysäköinninvalvonta Oy:ksi. Kyseinen yhtiö haettiin konkurssiin 6.2.2009.

26.8.2008 on perustettu "ParkPatrol Finland Oy" jonka toiminta on keskeytynyt 8.12.2008.

Sitä yritystä joka peri maksuja EI OLE enään olemassa. Eli kun KKO pitää käräjäoikeuden ja hovioikeuden päätökset voimassa ei yksikään henkilö pysty perimään maksuja takaisin ParkPatrolilta koska kyseistä yritystä ei ole olemassa. Uusi samanniminen ei vastaa vanhan yrityksen veloista.

Anonyymi kirjoitti...

Minä haluan myös tietää, ehkä tota pitäisi penkoa tarkemmin?

Anonyymi kirjoitti...

Painukaa vittuun .. Mitä se teille kuuluu ...

Anonyymi kirjoitti...

Painukaa vittuun .. Mitä se teille kuuluu ...

Ehhehhee :D

Mistä näitä oikein sikiää?

Anonyymi kirjoitti...

Toisaalta ihan ymmärrettävä tämä päätös. Johan kuluttajavirastokin ehti aikaisemmin antaa päätöksensä asiasta. Nyt valtionsyyttäjä vain seurailee. Valitattavasti en enään muista mikä oli tarkalleen ottaen se kuluttajaviraston vaatima muutos siihen 'ei-pysäköintivirhemaksu' lappuun kun teki riittävän "eron" oikeisiin pysäköintivirhemaksuihin.

Tämänkaltainen palasissa tapahtuva käsittely on kuitenkin parasta mitä nämä firmat voivat toivoa. Tässä kun voi aina jokaiselle syytökselle erikseen valita sopivan tulkinnan toiminnasta ja tuo tulkinta voi täysin rauhassa olla ristiriidassa aikaisemmasta tulkinnasta.

Anonyymi kirjoitti...

Touhu on harvinaisen läpinäkyvää. Oikeusministeriössä ollaan suunnittelemassa lakia valvontayhtiöiden lobbauksen tuloksena. Valvontayhtiöt ovat itse mukana suunnittelemassa lakia itselleen. Voi voi, tyyli on sama kuin Liedeksen ja tekijänoikeusjärjestöjen Lex Karpelan tapauksessa.

Oikeusministeriö haluaa lain joten kuluttajavirastoa on ohjeistettu pitämään turpansa kiinni. Nyt syyttäjälle on annettu ohjeet olla nostamatta syytettä ja seuraavaksi korkein oikeus saa ohjeet kuin tapaus pitää tuomita.

Simple as that.

Anonyymi kirjoitti...

"seuraavaksi korkein oikeus saa ohjeet kuin tapaus pitää tuomita."

- Millä planeetalla oikein elät?

Anonyymi kirjoitti...

Planeetta Maa ja valtio Suomi. Euroopan ja muun läntisen sivistyneen maailman suurin ihmisoikeusrikkoja väestöön suhteutettuna on Suomi. Iso osa tapauksista liittyy rehellisiin oikeudenkäynteihin.

En pidä itseäni niin naivina ja hyväuskoisena että luottaisin viranomaisten ja oikeuslaitosten rehellisyyteen. On enemmän kuin todennäköistä että tuomioistuimien päätöksiin pyritään vaikuttamaan joko poliittisin perustein tai sitten muiden "tavoitteiden" pohjalta. Korkein oikeus ei ole sen kummallisempi instanssi. On selvästi nähtävillä että lopulliseksi tuomioksi halutaa sen mitä oikeusministeriö ja syyttäjät ovat edustaneet alunperinkin.

Anonyymi kirjoitti...

Samaa mieltä kuin edellinen. Kannattaa herätä ja ottaa se pää pois paperipussista ...

Anonyymi kirjoitti...

"On enemmän kuin todennäköistä että tuomioistuimien päätöksiin pyritään vaikuttamaan joko poliittisin perustein tai sitten muiden "tavoitteiden" pohjalta. Korkein oikeus ei ole sen kummallisempi instanssi."

- Ja just. Aloitetaanpa siitä, että KKO:n jäsenillä on erottamattomuussuoja. Lisäksi he ovat jo tämän maan tuomioistuinlaitoksen huipulla. Eli heitä ei voi uhata erottamisella tai muullakaan, eikä uralla varsinaisesti enää voi edetä (pl. kansainväliset tuomioistuimet, mutta siellä ei kotimaiset poliitikot vaikuta mihinkään). Mitä syytä heillä enää on pokkuroida kenenkään suuntaan? Millä heitä painostettaisiin?

"Minä en luota oikeuslaitokseen, koska olen netistä lukenut juttuja". Hohhoijaa. Kannattaisi varmaan lukea enemmän lakeja ja oikeustiedettä. Melko usein KKO:n ratkaisuissa on kyse lain tulkinnasta ja soveltamisesta. Kukakohan ne lait onkaan säätänyt?

KO tasoon en ota kantaa, mutta sen tiedän, että sillä tasolla ammattitaito on jotain aivan muuta, kuin hovissa ja korkeimmassa, sekä juttumäärä tolkuton. Valitettavan usein KO:n ratkaisu muuttuu muutoksenhaussa, senhän näkee tilastoistakin.

Mutta Suomessa edelleen ainakin ylemmät tuomioistuimet ovat aidosti riippumattomia.

Anonyymi kirjoitti...

"Kannattaa herätä ja ottaa se pää pois paperipussista ..."

Miksi aina sama kommentti? Jos en usko varauksetta, että valtio/poliisi/viranomainen/tuomioistuinlaitos/yhtiöt ovat kaikki salaliitossa meitä poloisia kansalaisia vastaan, niin elän jossain kuplassa, vai?

Voisiko olla, että osasta näitä asioita tiedän jotain siksi, että kuulun ko. rinkiin jollain lailla?

Anonyymi kirjoitti...

Mitä syytä heillä enää on pokkuroida kenenkään suuntaan? Millä heitä painostettaisiin?

Aika naivia, ei voi muuta sanoa. Korruptiota on monenlaista. Kyse voi olla painostuksesta, lahjonnasta, palveluksista, sinä autat nyt minä autan myöhemmin ... jne. Piiri pieni pyörii, kaverit auttaa toisiaan. Valitettavasti nämä eivät tule ilmi, mitä nyt poliitikkojen korruptoitumisesta on viimein saatu esimerkkejä julkisuuteen. Oikeuslaitos on vielä kansalaisten silmissä puhtoinen. Totuus kyllä tulee ilmi joku päivä.

Mutta Suomessa edelleen ainakin ylemmät tuomioistuimet ovat aidosti riippumattomia.

Uskoo ken tahtoo. Kun todisteita ei ole, on sana sanaa vastaan. Itse en usko KKO:n tai yleensäkään oikeuslaitoksen riippumattomuuteen. Se on jo käsitteenä Suomessa ihan naurettava. Ei ole minun silmissäni epäilystäköön etteikö oikeusministeriö ja hallitus pystyisi ohjailemaan tuomioistuinta. Ihmisiä ne tuomaritkin ovat.

Voisiko olla, että osasta näitä asioita tiedän jotain siksi, että kuulun ko. rinkiin jollain lailla?

Pää pussissa on vanha sanonta kun ei halua tietää eikä kuulla totuutta. Jos todella olet "kyseisissä piirissä" niin silloin on jo selvää että olet jäävi edes kommentoimaan. Henkilöt jotka korruptioon syyllistyvät eivät sitä itse tunnusta, joten on selvää että "oikeassa piirissä" olevat ihmiset väittävät kaiken olevan tietysti kunnossa.

Anonyymi kirjoitti...

Suomessa oikeuslaitos on kaukana riippumattomuudesta. Suomessa ei noudateta edes ihmisoikeustuomioistuimen päätöksiä vaikka valtio on sitoutunut siihen. Blogikin näyttää maininneen tapauksen jossa KKO:n päätös "kumottiin" ihmisoikeustuomioistuimessa ja kun KKO:ta pyydettiin kumoamaan annettu tuomio he kieltäytyivät. Esimerkkejä löytyy vaikka kuinka monia.

Itseasiassa viimeisin on tämän päivän hesarista: EU:n EOK oli katsonut että KKO:n tuomari oli suosinut oman virkakuntansa jäsentä ratkaissessaan rikosoikeudellisen jutun. Lisäksi tuomari peitteli tekoaan tahallisilla virheellisillä merkinnöillä. EOK:n mielestä KKO:n tuomari oli pitänyt erottaa virastaan ... mutta ei suomesta. KKO:n jäsenethän ovat niin kunniallisia ja uransa huipulla että ei heitä voi erottaa.

Anonyymi kirjoitti...

Eli koska he ovat niin kunniallisia ja uransa huipulla eikä heidän tarvitse "pokkuroida" kenellekään heillä ei näytä olevan mitään pelkoa vaikka suostuisivatkin ulkopuoliseen vaatimuksiin järjestetystä tuomioista.

Anonyymi kirjoitti...

Voi näitä kultamussuja jotka oikeasti uskovat systeemin toimivan. Kun katsoo Halla-ahon tapausta niin ei ole PIENINTÄKÄÄN epäilystä etteikö syyttäjä olisi "kehoittanut" tavalla tai toisella käräjäoikeuden tuomaria katsomaan oikeanlaisen tuomion perään. Herätkää nyt ihmiset. Kaikki merkit viittasivat järjestettyyn tuomioon.

Anonyymi kirjoitti...

Käräjä- ja hovioikeuden tuomarit ne vasta lahjottavissa onkin. Itsellä on hyvä esimerkki siitä kuin vaivainen 5000 euron "lahjus" riitti oikeanlaiseen tuomioon hovissa. Siis minä lahjoin ja sain mitä halusin. Nyt tietysti joku sanoo että kusetat, ihan sama minulle, minä ja kysinen tuomari tietävät mitä on oikeasti tapahtunut. Sen enempää en asiasta paljasta.

Suomessa oikeus on ostettavissa rahalla. !

Anonyymi kirjoitti...

Virolainen ajoi miinaan omassa blogissaan...


maanantai, lokakuu 19, 2009
Anonyymi kirjoitti...
Pienenä koosteena - jotta yksityinen pysäköinninvalvonta olisi laillista ja pätevää, seuraavan listan kaikki kohdat pitäisi saada toteutumaan:

-Maanomistajalla on pätevästi oikeus määrätä pysäköinnistä
-Osapuolilla on sopimustahto
-Kuluttajansuojalain yms. määräyksiä kohtuuttomista sopimusehdoista ei rikota
-Kuluttajalla on ollut tosiasiallinen mahdollisuus perehtyä sopimusehtoihin ennen sopimukseen sitoutumista
-Sopimus pysäköinnistä syntyy konkludenttisesti pysäköimällä auto
-Maanomistaja (tai kolmas osapuoli sen valtuuttamana) pystyy pätevästi osoittamaan ajoneuvon kuljettajan, sillä auto ei tee sopimuksia vaan ihminen
-Pysäköintifirman toiminta ei täytä rikoksen tunnusmerkistöä
-Seuraamusmaksun määräämistä ei tulkita julkisen vallan käytöksi
-Sopimus saa oikeussuojaa tuomioistuimessa

Onko prof. Virolainen kanssani samaa mieltä siitä, että listan yhdenkin elementin täyttymättä jääminen romuttaisi koko korttitalon?

tiistai, lokakuu 20, 2009
Jyrki Virolainen kirjoitti...
ParkComin ja ilmeisesti muidenkin parkkiyhtiöiden toiminta on jo tähän asti täyttänyt anonyymin listassa mainitut edellytykset.

Valvontamaksusta vastaa tietenkin ajoneuvon kuljettajan ohella myös ajoneuvon omistaja tai pysyvä haltija, eli tältä osin vastuu on sama kuin pysäköintivirhemaksussakin.

tiistai, lokakuu 20, 2009
Anonyymi kirjoitti...
Nyt blogisti erehtyy. Kuinkas se ajoneuvon omistaja tai haltija joutuu sopimussuhteeseen ja vastuuseen sopimussakosta.

Tuonne saakka tuo sopinen ei yllä eikä kuljettajalle oikein voida kontruoida asemavaltuutustakaan.

tiistai, lokakuu 20, 2009
Jyrki Virolainen kirjoitti...
Ok, sanotaan sitten niin, että vastuussa on vain kuljettaja. Ajoneuvon kuljettaja pystytään selvittämään tapahtuma-ajan perusteella, joten tämäkin anonyymin mainitsema edellytys täyttyy. Parkkiyhtiön valvojat ottavat tiettävästi valokuvan jokaisesta autosta, jolle valvontamaksu annetaan.

Jos yksityisestä pysäköinninvalvonnasta säädetään joskus laki, siihen voitaneen ottaa säännökset myös omistajan ja haltijan vastuusta.

tiistai, lokakuu 20, 2009
Anonyymi kirjoitti...
Blogisti kirjoittaa, että ajoneuvon kuljettaja kyllä pystytään selvittämään tapahtuma-ajan perusteella.

Mistäs se selviää? Ajopäiväkirjastako? Vai tuleeko tässä esiin sopimussuhteen käänteinen todistustaakka? Täytyy muistaa, että se koskee vain parttia, joka on jo pätevästi sopimussuhteessa - ei sellaista joka oli liki joutua sopimussuhteeseen.

Maikilta voisi saada tähän perustuslakimyöteisen tulkinnan.

tiistai, lokakuu 20, 2009
Jyrki Virolainen kirjoitti...
En tunne valvonnan yksityiskohtia, mutta ilmeisesti käytännössä kuljettaja on kuitenkin pystytty useimmissa tapauksissa selvittämään, koska "homma" on toiminut kohtuullisen hyvin ilman suurempia "rettelöitä."

Kuljettajalla on tietenkin oikeus reklamoida yhtiölle, jos hän ei olekaan kuljettanut ajoneuvoa.

tiistai, lokakuu 20, 2009
Anonyymi kirjoitti...
Niin kuljettaja ei tietysti reklamoi, vaan blogisti tarkoittanee ajoneuvon omistajaa taikka haltijaa. Viimeksimainituillehan sopimussanktio tulee, mikäli kuljettaja on jäänyt epäselväksi.

tiistai, lokakuu 20, 2009
Anonyymi kirjoitti...
"Kujettajalla on tietenkin oikeus reklamoida yhtiölle, jos hän ei olekaan kuljettanut ajoneuvoa."

Lausehan on loogisesti epätosi!

tiistai, lokakuu 20, 2009
Jyrki Virolainen kirjoitti...
"Lausehan on loogisesti epätosi."

Noh, pieni kevennys silloin tällöin lienee paikallaan...myös tässä monille parkkiaktivisteille ilmeisen haudanvakavassa asiassa...

tiistai, lokakuu 20, 2009
Anonyymi kirjoitti...
... vitsinä minäkin sitä heti alun alkaenkin pidin.

Anonyymi kirjoitti...

Se on huomattu aikaisemminkin että Virolaisen kannanotot eivät perustu ymmärrettyihin faktoihin. Hän inttää ja inttää omaa kantaansa vaikka ei ole sisäistänyt perusperiaatteitakaan. Täysin epäammattimaista toimintaa. Juuri tämän "hapuilun" takia oma mielenkiintoni kohdistuu muiden rikosoikeuden professorien, kuten Tolvasen, kannanottoihin.

Anonyymi kirjoitti...

Professori Tolvanen lausui viime vuoden lopulla, että on selvää, että parkkiyhtiöiden toiminta täyttää rikoksen (virkavallan anastus) tunnusmerkistön.

Valtionsyyttäjä päätti nyt kuitenkin aivan toisin.

Siis, mikä ihmeen asiantuntija?

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Valtionsyyttäjää ei vain näemmä kiinnostanut testauttaa asiaa oikeudessa tai odottaa, että korkein saisi päätöksen aikaiseksi. Epäammattimaista toimintaa.

Anonyymi kirjoitti...

Matti Tolvanen on Joensuun yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan rikos- ja prosessioikeuden professori, entinen syyttäjä, joka on kovin innokkaasti kommentoinut julkisuudessa asiaa jos toistakin.

Kun professuuri pitää sisällään rikos- ja prosessioikeuden, ei voida olettaa, että osaamisen ydinalue ulottuu siviilioikeuteen, josta tässä asiassa on puhtaasti kysymys. Asiaa tuntemattomille todettakoon, että Jyrki Virolainen kuuluu aivan eri tiedemiestasolle kuin Joensuun Matti Tolvanen.

Professoreista minua kiinnostaisi kuulla asiasta esim. Mika Hemmon tai Juha Karhun näkemys. Hemmo on muistaakseni asiaa joskus hyvin varoivaisesti kommentoinut.

Tohtoreiden kirjoituksista tulee Kaiston ja Nyberghin teoksen lisäksi ottaa huomioon Aki Rasilaisen oikeusministeriössä laatima arviomuistio.

Myös graduja aiheeseen liittyen on ilmestynyt. Niistä osa ei osoita riittävää kypsyyttä oikeustieteen maisterin tutkintoa varten.

Anonyymi kirjoitti...

Asiaa tuntemattomille todettakoon, että Jyrki Virolainen kuuluu aivan eri tiedemiestasolle kuin Joensuun Matti Tolvanen.

Uskallan olla jyrkästi erimieltä. Loukkaamatta nyt kenenkään tunteita ainakaan tarkoituksella, niin Jyrki Virolaisen kommenteissa niin omassa blogissaan kuin Hesarin sivuilla ja muualla paistaa läpi ettei asiaa ole onnistuttu millään sisäistämään ja ymmärtämään. Käytännönläiheisyys ja realimaailman todellisuus puuttuvat kokonaan. En epäile etteikö hän tunne lakipykäliänsä, mutta selityksien ailahtelevuus ja ristiriitaisuudet ovat selvästi nähtävillä. Enkä puhu pelkästään ParkCom tapauksesta. Puhumattakaan siitä tosiasiasta että Virolainen sensuroi omasta blogistaan kaikki hänelle vieraat tai vaikeat kommentit. Toki hän saa tehdä niin, mutta osoittaa vain erityispiirteitä hänen kyvyttömyydestään kommentoida ja muodostaa asioista kokonaisuuksia. Tämä siis mielipiteenä ei loukkaamistarkoituksena.

Anonyymi kirjoitti...

Ei ole mitään estettä sille että tontinomistaja perustaa maksullisen pysäköintialueen. Kerää tuottoja pysäköinnistä ja sopimusehtojen mukaan maksattaa sanktiot pysäköintialueen pysäköintiehtojen rikkomisesta.

Ei kuitenkaan näytä menevän kenellekään jakeluun, paitsi käräjälle ja hoville, että yksityinen yritys ei voi "sakottaa" autoilijaa pysäköintikieltomerkin noudattamatta jättämisestä, sekä pysäköinnistä pelastustielle kuten Saviaron tapauksessa. Yksiselitteisesti rangaistusoikeus kuuluu vain laissa määrätylle viranomaiselle. Ei tämä muutu Jyrkin ei kenenkään selittelyllä mihinkään.

Mitä tulee ParkComin juristiin niin olisi kannattanut kahdesti miettiä minkä tapauksen vie oikeuteen. Juuri sen jossa on pysäköity vastoin liikennemerkkiä pelastustielle!! Voi luoja, olisi varmasti löytynyt helpompiakin tapauksia, kuten niitä pysäköintikiekon käyttämättä jättämäsiä. Tyhmyydestä sakotaan.

Anonyymi kirjoitti...

Uskallan olla jyrkästi erimieltä. Loukkaamatta nyt kenenkään tunteita ainakaan tarkoituksella, niin Jyrki Virolaisen kommenteissa niin omassa blogissaan kuin Hesarin sivuilla ja muualla paistaa läpi ettei asiaa ole onnistuttu millään sisäistämään ja ymmärtämään.

Ole vaan eri mieltä. Juuri sillä osoitat, ettet tiedä asiasta mitään. Montako Jyrki Virolaisen kirjoittamaa kirjaa olet lukenut tai monellako hänen luennollaan olet ollut? Entä Tolvasen?

Itse en ole tavannut Tolvasta. Joskus olen silmäillyt hänen kirjastaan "Tieliikennerikokset". En myöskään tunne ketään Joensuun yhteiskuntatieteilijää, joka olisi kertonut Tolvasesta professorina. (Virolaisen oikeustapausharjoituksia ei unohda kukaan!). Niinpä en pysty sanomaan Tolvasesta muuta kuin, että pysäköinninvalvontaa koskevien kommenttien perusteella kyseessä on todellinen Tolvanen!

Mielenkiintoista toki on seurata, kun täällä arvostellaan professori Jyrki Virolaista ja ParkComin asianajajaa Jukka Peltosta, jotka ovat maamme arvostetuimpia juristeja omalla alallaan.

Anonyymi kirjoitti...

En ole väittänyt ettei Virolainen olisi viisas tai ettei hän tuntisi lakia tai että hänen luentonsa olisivat huonoja. Valitettavasti hänen argumentoinnistaan paistaa läpi tietämättömyys kokonaisuudesta. Tietämättömyys perusasioista ja realiteeteistä. Aivan kuten tänne kopioidussa esimerkissä näkyy. Ei mitään käsitystä siitä kuinka asiat oikeasti toimivat. Hän ei myöskään ymmärrä eroa asioista joista voidaan sopia sopimuksin ja menetelmistä jotka kuuluvat vain ja ainoastaan viranomaisten toimivaltaan. Se että arvostelen jotain "arvostettua" professoria ei tarkoita ettenkö tietäisi asioista jotain. Olen erimieltä ja kritisoin voimakkaasti professorisi tapaa olla näkemättä kokonaisuutta.

Mielenkiintoista toki on seurata, kun täällä arvostellaan professori Jyrki Virolaista ja ParkComin asianajajaa Jukka Peltosta, jotka ovat maamme arvostetuimpia juristeja omalla alallaan.

En osaa sanoa oliko Jukka Peltonen asianajaja ParkCom oikeudenkäynneisstä, mutta jos oli, niin hän on todella kaukana "arvostetusta" asianajasta. Arvostettu tarkoittaa yleensä laajaaperäistä kokemusta. Hän valitsi kaikista ParkCom maksusta kieltäytyneistä sen AINOAN casen jota EI OLISI pitänyt valita. Tuolla valinnalla hän täydellisesti sabotoi mahdollisuuden voittaa. KKO ei tule muuttamaan hovin päätöstä koska kyse Saviaron tapauksessa oli selkästi tieliikennalain noudattamatta jättämisestä sekä pelastuslain rikkomisesta. Sitä tosiasiaa ei muuta mikään. Eli tämä "arvostettu" juristi valitsi varmimman tavan hävitä. Ei osoita todellista asiantuntemusta. Vähäpätöisinkin oikeustieteen opiskelija olisi tajunnut valita oikeuteen tapauksen jossa oikeasti olisi edes mahdollisuus arvioida sopimussuhteen syntymistä. Esimerkiksi kiekotonta pysäköintiä marketin parkkipaikalla tai vuokrapaikalla rikottua sopimusehtoa pysäköintiluvan esilläpitämisestä. Mutta ei, ei muuta kuin perse edellä puuhun.

Minulla ei ole epäilystäkään siitä etteikö KKO pysy Saviaron ja hovioikeuden kannalla. Tilanne olisi voinut olla täysin toisin jos ParkCom ja juristi olisivat kunnolla miettineet minkä tapauksen aikovat oikeuteen viedä. Valitettavasti heille tuli yllätyksenä että Saviaro pisti vastaan. Kuten pitikin. Itse ovat oman hautansa kaivaneet.

Mitä tulee KKO:n puolueettomuuteen ja ulkopuolisten mahdollisuuteen vaikuttaa päätöksiin. Sitäkin kannattaa arvioida hyvin kriittisesti.

Anonyymi kirjoitti...

Muistaakseni, juuri Parkcom joutui muuttamaan lippusensa ulkoasua tsm. viranomaisten vaatimuksesta, kun se erehdyttäsästi muistutti aitoa pysäköintivirhemaksulomaketta.

Anonyymi kirjoitti...

Vähäpätöisinkin oikeustieteen opiskelija olisi tajunnut valita oikeuteen tapauksen jossa oikeasti olisi edes mahdollisuus arvioida sopimussuhteen syntymistä. Esimerkiksi kiekotonta pysäköintiä marketin parkkipaikalla tai vuokrapaikalla rikottua sopimusehtoa pysäköintiluvan esilläpitämisestä. Mutta ei, ei muuta kuin perse edellä puuhun.

Seuraava on sitten puhtaasti spekulointia eikä perustu muuhun kuin omaan mielikuvitukseeni. Saattaisikohan kuitenkin olla ollut niin, ettei ParkCom kehdannut lähteä oikeuteen "oikean" yritysasiakkaan (kauppakeskuksen tms.) parkkipaikan vartioimiseen liittyvän jutun kanssa siksi, että kyseinen juttu olisi ollut pahimman luokan negatiivista PR:ää parkkipaikan omistajalle. Yksityinen taloyhtiö on siinä mielessä otollisempi, ettei sen tarvitse välittää asiakkaiden suuttumisesta tms. Kun kerran taloyhtiö oli valittu, sitten piti valita sopiva väärinpysäköinnin laji. Omalla paikallaan pysäköineen mutta ilman lupalappua olleen autoilijan haastaminen olisi niinikään ollut negatiivista PR:ää parhaimmillaan, joten piti jälleen keksiä jotain muuta. No, keskelle ajoväylää 9 kertaa pysäköinyt autoilija vaikutti sopivalta. Kenellekään ei vain tullut mieleen, että kyseinen pysäköinti oli myös pelastuslain vastaista, eikä pelastustielle pysäköimiseen voi kukaan pätevästi antaa lupaa missään olosuhteissa. Asiaa jotenkin alleviivaa se, ettei ParkComin juristi ilmeisesti ollut oikeudenkäynnissä kyennyt määrittelemään pelastustietä ja siellä pysäköimistä koskevia sääntöjä kovinkaan hyvin.

Anonyymi kirjoitti...

ParkCom Oy:n juristin ei suinkaan hapuillut oikeudenkäynnissä, vaan täydellisen tietämättömyytensä pelastustielle pysäköintiä koskevasta lainsäädännöstä paljastivat ParkCom Oy:n oma pysäköinninvalvoja sekä valvontaesimies, kun sakotetun autoilijan asianajaja näitä heiltä tenttasi. Kyseesssä olivat siis ParkCom Oy:n itse juttuun haastamat todistajat, jotka olisi ehkä kannattanut "prepata" hieman huolellisemmin.

Yksityiseen pysäköinninvalvontaan liittyy muuan merkittävä ongelma. Maksua voi vaatia vain ajoneuvon pysäköineeltä kuljettajalta. Ajoneuvon omistajalla tai haltijalla taas ei ole mitään velvollisuutta antaa mitään selvitystä ajoneuvon kuljettajasta. Jos oikeuteen haastettu ajoneuvon omistaja tai haltija kiistää kuljettaneensa autoa ja kykenee antamaan uskottavan selvityksen, että joku muukin on voinut autoa käyttää, ei valvontayhtiön kanne menesty.

Tästä syystä ParkCom Oy haastoi kaverin, jonka auto oli ollut peräti yhdeksän kertaa väärin pysäköitynä samaan paikkaan. Lisäksi kaveri oli valvontamaksuista reklamoidessaan hieman muuttanut selityksiään matkan varrella - hän huomasi kiistää toimineensa kuljettajana vasta toisesta yhteydenotostaan alkaen. Ensimmäisessä hän vetosi vain siihen, että sopimusta ei ollut syntynyt.

ParkCom Oy valitsi tämän tapauksen, koska tässä se kykeni kantamaan todistustaakkansa - oikeudet eivät ole pitäneet uskottavana vastaajan selitystä, että hän ei muistaisi, kuka auton on pysäköinyt väärin yhdeksän kertaa. Tämä on jutun yksinomainen valintaperuste. Jos vastaajaksi olisi haastettu henkilö, jolla on vain pari-kolme lappua, olisi juttu voinut kaatua ja luultavasti kaatunutkin siihen, että kuljettaja olisi jäänyt näyttämättä.

Kun käräjäoikeus oli antanut tuomionsa, ParkCom Oy hehkutti suurena voittona kotisivullaan tuomion sitä kohtaa, jossa ajoneuvon kuljettaja katsottiin näytetyksi. Asia uutisoitiin tarkoitushakuisesti sellaisessa valossa, että ParkCom pystyisi aina näyttämään ajoneuvon kuljettajan.

Tällainen harhaanjohtamisen mentaliteetti ei toki ollut mikään yllätys kenellekään, sopihan se täydellisesti yrityksen aikaisempaan linjaan.

Anonyymi kirjoitti...

" Jos oikeuteen haastettu ajoneuvon omistaja tai haltija kiistää kuljettaneensa autoa ja kykenee antamaan uskottavan selvityksen, että joku muukin on voinut autoa käyttää, ei valvontayhtiön kanne menesty."

- Tässä on vikana se, että jos joka ikinen kerta näyttö on arvioitava erikseen oikeudenkäynnissä erikseen OK:n säännösten mukaan, kuormitetaan oikeuslaitosta tolkuttomasti näillä muutaman kympin sakkojutuilla. Juuri tästäKIN syystä julkisen pysäköintivirhemaksun osalta on säädetty ajoneuvon haltijan toissijaisesta vastuusta.

No, helpoimmalla päästään, kun lopetetaan tämä yksityinen parkkipelleily kokonaan.

Anonyymi kirjoitti...

"Jaakko voisin ehkä vuokrata sinulta varastointitilaa. Eli jätän sinulle 10 000 kg paskaa säilytykseen, en ole huomioinut sinun vuokraehtoja tai en ymmärrä niitä?
Teko on tahaton, koska olisin kuitenkin jättänyt sinun pienen pullukkapojan pihalle paskakuorman!

Pullukan kuvaa löytyy googlettamalla...hah..siitä tehdään ensi kesänä "No hetero" -paita.Royaltit jotka kuuluvat sinulle toki, koska äitisi ja isäsi tekivät sinut pimeässä (eivät pystyneet toteamaan loputulosta).
Royaltit maksamme lisä-paskana!"

Tuo yllä oleva kirjoittaja on tämän viikon vajakki.

Anonyymi kirjoitti...

"Voi olla että lätty lätisee toiseen suuntaan...
Tom Ek oli aikoinaan raskaansarjan painija (laji, Kreikkalainen vapaapaini), muistelen, että Mauno letonenkin kunnostautui jossain...oliko se; penkkipunnerrus???
Mustosen Lare on plösö, joka kävi ottamassa oppia Japanista. Siksihän ne myös Toyotalla ajoivat, (Sponsorikamaa, näes...)
Lisävalmennusta edellämainittu sai Kuopion pallonseuralta KUPPA Ry.ltä....

Juu, minä en ainakaan uskaltaisi käydä trio erektuksen kimppuun.

Jaa, onhan sitä täällä kiva uhota, pitäisikö järjestää yhteinen keskusteluhetki meidän anonyymien kirjoittajien ja edellä mainittujen herrojen kanssa?
Tulisiko meistä ketään paikalle....

Kyllä se aika on ohi, kun marssittiin punalipulla pitkin espaa."

Tyhjäkolmikolle tiedoksi että se aika on vasta tulossa kun punaliput liehuvat Espalla ja muuallakin.

Anonyymi kirjoitti...

http://areena.yle.fi/video/510233

Anonyymi kirjoitti...

Kerrankin voi sanoa että on Parkcomin kanssa samaa mieltä. Parkpatrollin nykyinen toiminta on täyttä huuhaata. Eikai kukaan täysjärkinen tee sopimusta Mustosen kanssa, ja vielä maksa(?) tästä, kun voisi tehdä suoraan sopimuksen laillisen, kunnallisen valvonnan kanssa.

Anonyymi kirjoitti...

Taitaa olla jotakin henkilökohtaista... hehheh.

Lauri on bisnesmies, johon verrattuna Jethro ja kumppanit ovat amatöörejä.

Anonyymi kirjoitti...

lauri teki konkan,jäi laskut maksamatta,uusi yritys pystyyn,vai että on se lauri bisnesmies,älkää sekoittako lauria rehellisiin yrittäjiin jotka hoitavat laskunsa ja velvoitteensa,lauri ole mies ja maksa laskusi yhteiskunnalle ennenkuin alat puuhastelemaan uusia lippulappu laskuja

Anonyymi kirjoitti...

jaahas, sitä näköjään sikiää edelleenkin näitä hörhöjä?

Anonyymi kirjoitti...

"Tyhjäkolmikolle tiedoksi että se aika on vasta tulossa kun punaliput liehuvat Espalla ja muuallakin."

Delta-auto meni konkurssiin, joten joudut hakemaan Ladasi Venäjältä!