Tiesitkö että lain mukaan yksityistä pysäköintivalvontamaksua ei tarvitse maksaa!
Lue lisää: Älä maksa yksityistä sakkoa!

sunnuntaina, helmikuuta 20, 2011

LUKIJAN ARTIKKELI: Perustuslakivaliokunta torjuu yksityisen pysäköinninvalvonnan

--- BREAKING NEWS ---

Eduskunnan perustuslakivaliokunta on 18. helmikuuta antamassaan lausunnossa yksimielisesti esittänyt, että vireillä oleva pysäköinninvalvontaa koskeva lakiesitys hylättäisiin perustuslain vastaisena siltä osin, kun siinä oli tarkoitus säätää yksityisestä pysäköinninvalvonnasta.

Perustuslakivaliokunta toteaa lausunnossaan, että yksityisessä pysäköinninvalvonnassa on kysymys eduskunnan säätämiin lakeihin perustuvien säännösten tai niiden perusteella annettujen määräysten noudattamisen valvonnasta ja niiden rikkomisesta johtuvien seuraamusten määräämisestä. Toimintaan liittyy perustuslain 124 §:ssä tarkoitetun julkisen hallintotehtävän piirteitä ja käytännössä toiminta rinnastuu monin tavoin julkiseen pysäköinninvalvontaan. Perustuslakivaliokunta katsoo, kuten se on katsonut johdonmukaisesti useissa aikaisemmissakin lausunnoissaan, että hallinnollisten seuraamusten määräämiseen sisältyy merkittävää julkisen vallan käyttöä. Myös oikeuskirjallisuudessa tästä asiasta vallitsee yksimielisyys.

Perustuslain 124 §:ssä kielletään merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältävien tehtävien antaminen muulle kuin viranomaiselle. Lakiesitys yksityisestä pysäköinninvalvonnasta on siten ristiriidassa Suomen perustuslain kanssa. Laki voitaisiin säätää ainoastaan perustuslain muuttamiseen tarkoitetussa poikkeuslakimenettelyssä. Poikkeuslakien välttämisen periaatteen mukaisesti poikkeuslakimenettelyyn tulee kuitenkin turvautua vain erityisen poikkeuksellisissa tapauksissa ja vain pakottavasta syystä. Yksityisen pysäköinninvalvonnan toteuttaminen ei perustuslakivaliokunnan mukaan ole sellainen poikkeuksellinen ja pakottava syy, jonka vuoksi Suomen perustuslakia olisi syytä ryhtyä muuttamaan.

Tämä eduskunnan perustuslakivaliokunnan kannanotto osoittaa nyt kristallinkirkkaasti sen tosiasian, että korkein oikeus erehtyi karkeasti noin vuosi sitten hyväksyessään yksityisen pysäköinninvalvonnan puhtaasti sopimusoikeudellisena toimintana. Korkein oikeus totesi tuolloin, että ”periessään väitettyyn sopimukseen perustuvaa valvontamaksua kiinteistön omistaja tai haltija ei käytä lain mukaan viranomaiselle kuuluvaa toimivaltaa. Tässä tapauksessa ei siten ole kysymys julkisen vallan käytöstä, vaan ainoastaan siitä, onko yksityisten välille syntynyt pysäköintiä yksityisellä alueella koskeva sopimus ja onko sopimusta rikottu.”

Tuo korkeimman oikeuden perustelulausuma on ainutlaatuisen virheellinen juuri sen vuoksi, että siinä ilman minkäänlaisia sisällöllisiä perusteluita ohitettiin asian tarkastelu perustuslain ja laillisuusperiaatteen näkökulmasta, jotka edellyttävät, että seuraamusten on perustuttava lakiin. On surkuhupaisaa, että alemmat tuomioistuimet onnistuivat ratkaisemaan asian aivan oikein, mutta sitten korkein oikeus meni munaamaan itsensä antamalla asiassa tuomion, jonka perustelut ovat viimeistään nyt osoittautuneet täysin kestämättömiksi.

Heti korkeimman oikeuden tuomion jälkeen useat perustuslakiasiantuntijat ja valtiosääntöoppineet arvostelivatkin jyrkästi korkeimman oikeuden omaksumaa kantaa pitäen sitä perustuslain vastaisena. He olivat asiassa aivan oikeassa. Yksityiseen pysäköinninvalvontaan liittyy julkisen vallankäytön ulottuvuus. Kyseessä ei ole pelkästään sopimusoikeudellinen asia.

Luvaton pysäköinti yksityisellä alueella on säädetty rangaistavaksi tieliikennelaissa, maastoliikennelaissa tai pelastuslaissa ja siitä voidaan tuomita tai määrätä sakkorangaistus taikka pysäköintivirhemaksu. Ehtojen vastainen pysäköinti yksityisalueelle on siis lainrikkomus. Se ei ole rikkomus ainoastaan pysäköintialueen omistajaa tai haltijaa vastaan, vaan se on rikkomus ennen kaikkea yhteiskuntaa ja yhteiskunnan asettamaa sääntöjärjestelmää vastaan. Pysäköinnin valvonnassa on kyse lakeihin perustuvien säännösten tai niiden perusteella annettujen määräysten noudattamisen valvonnasta ja niiden rikkomisesta johtuvien seuraamusten määräämisestä. On täysin selvää, että toimivaltaperuste tällaiseen toimintaan ei voi syntyä pelkästään sopimuksen perusteella, vaan sellainen voidaan luoda ainoastaan lainsäädäntötoimin ja silloinkin edellytetään perustuslain säätämisjärjestystä.

Älä maksa yksityistä pysäköinninvalvontamaksua!

Perustuslakivaliokunnan lausunto jättää yksityisen pysäköinninvalvonnan nyt hyvin erikoislaatuiseen tilaan. Valvontayritykset voinevat edelleen johtaa toimivaltaperusteensa korkeimman oikeuden tuomioista KKO:2010:23 katsoen, että kyseessä on puhtaasti sopimusoikeuteen perustuva toiminta. Valvontayrityksilläkin pitänee olla lupa luottaa korkeimman oikeuden vahvistamaan asiaintilaan. Toiminnan kieltäminen edellyttäisi nimenomaista lainsäädäntöaktia. Tällaista lainsäädäntöaktia, sen enempää kuin tilannetta selkiyttävää toiminnan sallivaa lakiakaan ei kuitenkaan ole ainakaan tällä vaalikaudella tulossa, koska hallitus ei ehdi valmistelemaan uutta pysäköinninvalvontaa koskevaa lakiesitystä. Lainsäädäntötoimin tilanteeseen ei siten ole tulossa nopeaa ratkaisua.

Valvontayhtiöiden kannalta tilanne on erittäin hankala. Nehän olivat odottaneet kuin kuuta nousevaa tätä perustuslakivaliokuntaan nyt tyssännyttä lakia, jossa oli tarkoitus säätää myös ajoneuvon omistajan tai haltijan ns. haltijavastuusta koskien yksityisten määräämiä pysäköinninvalvontamaksuja. Nythän valvontamaksun voi periä vain ajoneuvon pysäköineeltä kuljettajalta. Valvontayhtiöt eivät ole nostaneet uusia kanteita maksamisesta kieltäytyneitä autoilijoita vastaan, koska ne tietävät, että pelkkä ”en ajanut” -väite riittää kaatamaan velkomuskanteen, ellei valvontayhtiö pysty todistamaan, kuka auton on pysäköinyt.

Autoilijan kannalta tilanne on nyt se, että valtakunnan ylin ja auktoritatiivisin perustuslain tulkitsija on lausunut, että yksityinen pysäköinninvalvonta, jossa määrätään seuraamuksia virheellisestä pysäköinnistä, on perustuslain vastaista toimintaa. Tällä perusteella autoilija voisi kiistää maksuvelvollisuutensa ja jättää asetetun valvontamaksun maksamatta. Jos valvontayhtiö haastaisi autoilijan oikeuteen, voisi hän puolustautua perustuslaivaliokunnan kannanottoon vedoten.

Tuomioistuin joutuisi harkitsemaan uudelleen kysymyksen yksityisen pysäköinninvalvonnan laillisuudesta. Korkeimman oikeuden ennakkopäätöksiä pitäisi alempien tuomioistuinten samanlaisissa tilanteissa lähtökohtaisesti noudattaa, mutta sitovaa vaikutusta alempiin oikeusasteisiin tai edes korkeimpaan oikeuteen itseensä nähden niillä ei ole. Tuomioistuin voi perustellusta syystä ratkaista eteensä tulevan jutun myös vastoin KKO:n aiempaa ennakkopäätöstä.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta tulkitsee perustuslakia tosiasiallisesti varsin sitovasti myös suhteessa tuomioistuimiin. Tuomioistuimen ei pitäisi heppoisin perustein poiketa perustuslakivaliokunnan omaksumasta kannasta, vaikka sillä ei mitään muodollista, tuomioistuimia sitovaa vaikutusta olekaan. Jos nyt uusi yksityisen pysäköinninvalvontamaksun velkomusta koskeva asia menisi tuomioistuimeen, juttu saatettaisiin ratkaista tämän perustuslakivaliokunnan kannanoton myötä autoilijan kannalta myönteisesti, siis hyläten valvontamaksun velkomusta koskeva kanne perustuslain vastaisena.

Kukaan ei tietenkään voi varmasti sanoa etukäteen, miten tuomioistuin tulisi eteensä saamansa valvontamaksun velkomusasian ratkaisemaan, mutta valvontayhtiöiden kannalta kanteen nostaminen tuomioistuimessa olisi nyt erittäin riskialtis toimenpide. Jos valvontayhtiö häviäisi, koko toiminnalta putoaisi pohja pois. Siksi olisikin parasta, että kukaan ei enää maksaisi ensimmäistäkään yksityistä pysäköinninvalvontamaksua. Näin valvontayhtiöt pakotettaisiin ryhtymään oikeudellisiin toimiin asiassa ja nyt uudelleen aktualisoituneeseen valvontamaksujen maksuvelvollisuutta koskevaan kysymykseen saataisiin mahdollisimman nopeasti selvyys. Ikävää asiassa on vain se, että kun Kuluttajavirasto on osoittanut täydellisen kyvyttömyytensä hoitaa tätä asiaa kuluttajakollektiivin puolesta keskittyessään ensisijaisesti lain rajamailla toimivien yrittäjien edun valvomiseen, oikeudenkäynnin vaiva ja siitä seuraava kuluriski jäisivät jälleen jonkun satunnaisesti valikoituvan yksityisen kansalaisen vastuulle.

Yksityiselle pysäköinninvalvontayritykselle ParkCom Oy:lle korkeimmassa oikeudessa hävinneen yksityishenkilön tulisi nyt pikaisesti hakea korkeimmalta oikeudelta tuomion purkua sillä perusteella, että tuomio on perustunut ilmeisen väärään lain soveltamiseen. Näin juttu saataisiin nopealla aikataululla korkeimman oikeuden uudelleen harkittavaksi. Tuomion purkua koskeva asia käsiteltäisiin korkeimmassa oikeudessa plenumissa eli täysistunnossa ja asiaa ratkaistaessa olisi otettava huomioon perustuslakivaliokunnan yksimielinen kannanotto. Lopputulos voisi hyvinkin olla se, että korkein oikeus purkaisi tuomion KKO:2010:23, jolloin yksityinen pysäköinninvalvonta muuttuisi kertalaakista lain vastaiseksi toiminnaksi.

Lopuksi on vielä korostettava sitä, että koko yksityistä pysäköinninvalvontaa koskevassa keskustelussa ei ole missään tapauksessa kyse siitä, että autoilijoiden pitäisi saada pysäköidä miten haluavat ja väärinpysäköimisen pitäisi voida tapahtua seuraamuksitta, vaikka yksityisen sakotuksen puolustajat asiallisten argumenttien loppuessa pyrkivätkin toistuvasti tällaisilla täysin ala-arvoisilla heitoilla omaa näkökantaansa korostamaan. Asiassa on kyse vain ja ainoastaan siitä, kuka saa lain mukaan valvoa pysäköintiä koskevien sääntöjen noudattamista ja asettaa pysäköintivirheistä seuraamuksia.

Yksityisen alueen omistajalla tai haltijalla on oikeus asettaa haluamiaan ehtoja pysäköinnille. Näiden ehtojen rikkominen on väärin, ja siitä pitää koitua ehtojen rikkojalle seuraamus. Tämän seuraamuksen asettaa kuitenkin vain julkisyhteisön palveluksessa oleva virkamies, virkavastuulla ja laissa nimenomaisesti säädetyn toimivaltaperusteen nojalla. Vain tällä tavalla voidaan varmistaa valvonnan oikeudenmukaisuus ja valvonnan kohteen oikeusturva. Näin toimitaan myös mm. joukkoliikenteen matkalippujen valvonnassa, vaikka matkustus perustuukin yksityisoikeudellisiin sopimuksiin. Miksi juuri pysäköinti olisi sellainen asia, jonka valvonnassa pitäisi poiketa laillisuusperiaatteesta, kun tällaista poikkeusta ei tunneta millään muullakaan alalla?

Tehokas, tuloksellinen ja oikeudenmukainen pysäköinninvalvonta on aivan varmasti mahdollista toteuttaa viranomaistyönä siten, että valvonnan kustannukset saadaan katettua pysäköintivirhemaksuilla ja rahaa jää vielä ylikin muihin yhteiseksi hyväksi koituviin tarkoituksiin. Yksityistä pysäköinninvalvontaa ei oikeasti tarvita yhtään mihinkään. Alalle helpon rahan perässä tulleet opportunistiset yrittäjät ovat toiminnallaan ihan itse osoittaneet, mitä tapahtuu, kun ahneuteen taipuva saa itse ratkaista, milloin pysäköinti on ollut ehtojen mukaista ja milloin ei. Esimerkkejä härskistä rahastamisesta ja suoranaisista väärinkäytöksistä löytyy vaikka millä mitalla.

Väärin pysäköinti ei ole sellainen ongelma, jonka ratkaisuna pitäisi siirtyä yksityisten valvontayritysten harjoittamaan täyteen anarkismiin, jossa ihmisiä aggressiivisilla perintätoimilla ja uhkailemalla painostetaan maksamaan myös täysin aiheettomia maksuja. Monet ihmiset haluavat välttää viimeiseen asti oikeudenkäyntiin joutumista, ja kun oikeaa tietoa asioista ei ole saatavilla, aiheettomiakin maksuja maksetaan ”varmuuden vuoksi” vain asiasta eroon pääsemiseksi.

Keinot pysäköintiongelmiin löytyvät julkisen valvonnan tehostamisesta sekä porrastetusta sanktiojärjestelmästä, joissa seuraamuksen suuruus on oikeassa suhteessa teon vakavuuteen. Törkeistä väärinpysäköinneistä pitäisi siis määrätä tuntuva seuraamus, pikkuvirheistä ja -unohduksista vähäisempi. On selvää, että pysäköinninvalvonnan kehittäminen tähän ainoaan järkevään suuntaan edellyttää sitä, että valvonnan suorittaa ja seuraamuksesta päättää virkavastuulla toimiva, tehtävään koulutettu virkamies, eikä helpon rahan perässä juokseva, pysäköintiä koskevasta lainsäädännöstä mitään ymmärtämätön ulosottotaustainen sarjayrittäjä.

Lue myös:
LUKIJAN ARTIKKELI: Korkeimman oikeuden tuomio ParkCom-jutussa on kelvottomasti perusteltu
Yksityisestä pysäköinninvalvonnasta KKO:n päätös
Valuuko yksityinen pysäköinninvalvonta rikollisten käsiin?

--- BREAKING NEWS ---

75 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Valvontayhtiöt eivät ole nostaneet uusia kanteita maksamisesta kieltäytyneitä autoilijoita vastaan, koska ne tietävät, että pelkkä ”en ajanut” -väite riittää kaatamaan velkomuskanteen, ellei valvontayhtiö pysty todistamaan, kuka auton on pysäköinyt.

Näinhän se on. Olen viime vuoden aikana saanut 4 yksityistä pysäköintivirhemaksua. Yhtäkään en niistä ole maksanut, uhkailusta ja perinnästä huolimatta. Olen pyytänyt viemään asian oikeuden käsiteltäväksi mutta näin ei tapahdu. Sama tilanne on maksuissa jotka olen jättänyt maksamatta vuosien 2008-2009 aikana. Ei ole kutsua oikeuskäsittelyyn kuulunut.

En väitä että ettenkö olisi pysäköinyt väärin. Kyse on kuitenkin siitä että maksaisin virhemaksut jos ne olisi kunnallisen pysäköinninvalvonnan, siis viranomaisen määräämiä. Noista kaksi veisin hallinto-oikeuteen jatkokäsittelyyn.

Yksityisiä pysäköintivirhemaksuja ei pidä maksaa.

Anonyymi kirjoitti...

Täytyy kyllä rakastaa tätä blogia. Bravo!

Anonyymi kirjoitti...

SUMMA SUMMARUM

Tämä eduskunnan perustuslakivaliokunnan kannanotto osoittaa nyt kristallinkirkkaasti sen tosiasian, että korkein oikeus erehtyi karkeasti noin vuosi sitten hyväksyessään yksityisen pysäköinninvalvonnan puhtaasti sopimusoikeudellisena toimintana.

Valvontayhtiöt eivät ole nostaneet uusia kanteita maksamisesta kieltäytyneitä autoilijoita vastaan, koska ne tietävät, että pelkkä ”en ajanut” -väite riittää kaatamaan velkomuskanteen, ellei valvontayhtiö pysty todistamaan, kuka auton on pysäköinyt.

On surkuhupaisaa, että alemmat tuomioistuimet onnistuivat ratkaisemaan asian aivan oikein, mutta sitten korkein oikeus meni munaamaan itsensä antamalla asiassa tuomion, jonka perustelut ovat viimeistään nyt osoittautuneet täysin kestämättömiksi.

Kyseessä ei ole pelkästään sopimusoikeudellinen asia.

Anonyymi kirjoitti...

Hahahahahaa ,,, kyllä naurattaa, Virolainenkin vielä parkkipaavo liitoksineen nitisee joukossa. Kyllä se täytyy uskoa että oikeus saattaa joskus suomessakin toteutua .... yksityinen pysäköinninvalvonta katuu kyllä, se on vain ajan kysymys ...

Anonyymi kirjoitti...

Tässäpä esimerkki miten ParkPatrol kohteli aikoinaan minua lätkäistystä maksusta.

Reklamaatioon ei vastattu, ei vaikka kuinka yritin. Lähetin jopa kirjattuna kirjeenä, mutta se palautui takaisin. Kukaan ei ottanut vastaan. Ainoa mitä sain kotia oli uhkailut ulosotosta ja luottotietojen menettämisestä ja viittaukset KKO:n päätökseen ja tulkinnat päätöksestä josta oikeusoppineellakin oli naurussa pitelemistä.

Kun viimein sain henkilön kiinni puhelimella, hän huusi suoraa huutoa että ei ota reklamaatioita vastaan puhelimessa ainoastaan kirjallisesti. Kun sanoin hänen olevan huijari koska ei suostu edes vastaanottamaan lähettämiäni kirjallisia reklamaatioita sain kuulla saavani haasteen oikeuteen kunnianloukkauksesta. Minkä kunnian, kysyn vain?

Anonyymi kirjoitti...

Lappuja satelee tosi keksiliäistä asioista. Paras saamani maksulappu on siitä että auto ei ollut pysäköity suoraan pysäköintiruudussa. No ei ollut, mutta oli kuitenkin ruudun sisällä. Millä tavoin auto oli väärinpysäköity?

Anonyymi kirjoitti...

Yksityiset maksulaput vuokrapaikoilla ärsyttivät. Tosin ne oli helppo kiertää. Nimittäin valvontayhtiöllä ei ollut toimivaltaa jakaa maksulappuja vuokrapaikoille vaikka vuokrapaikat omistava yhtiö olikin palkannut valvonnan. Nimittäin alkuperäisessä vuokrasopimuksessa autopaikasta ei sanota mitään valvonnasta, eikä varsinkaan pysäköintivirhemaksusta. Lakimiehen avustuksella kaikki laput on mitätöity koska pysäköintiyhtiö ei ole halunnut asiaa lähteä selvittämään oikeuteen.

Noh miksi sitten olen saanut omasta vuokrapaikasta lappuja? Sen takia koska autopaikalleni pysäköi kolme eri autoa, siis kolme eri rekisterinumeroa. Kun ruudussa on auto joka parkkipaavon mielestä ei ole paikan vuokraaja, rapsahtaa lappu. Totean vielä tämänkin. Vuokraopimuksessa ei ole paikan käyttöä sidottu tietylle ajoneuvolle, vaan henkilölle minulle. Se mitä autoa pidän ruudussa ei kuulu kenellekään.

Anonyymi kirjoitti...

eikä helpon rahan perässä juokseva, pysäköintiä koskevasta lainsäädännöstä mitään ymmärtämätön ulosottotaustainen sarjayrittäjä

Ring a bell? ;)

Anonyymi kirjoitti...

Missä muute on http://www.parkcom.fi ??

Anonyymi kirjoitti...

Näyttäis menneen Parkcomin sivut nurin. Onkohan koko kusetuspulju mennyt sivujensa mukana.

Anonyymi kirjoitti...

Kaksi alimmaista linkkiä vievät samaan postaukseen.

Anonyymi kirjoitti...

Muuten hyvä artikkeli, mutta "sarjayrittäjä" ei tarkoita tuollaista roistoa, vaan rehellistä tyyppiä, joka perustaa monta yritystä peräkkäin:
http://www.ek.fi/www/fi/innovaatiot/uutiset/index.php?we_objectID=9120
http://www.kauppalehti.fi/5/i/talous/uutiset/etusivu/uutinen.jsp?oid=2010/02/30330&request_ahaa_info=true

Anonyymi kirjoitti...

"PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO EI MUUTA NYKYTILAA"

http://www.q-park.fi/Konserni/Lehdist%C3%B6tiedotteet/Lehdist%C3%B6tiedote/tabid/1314/articleType/ArticleView/articleId/382/Perutuslakivaliokunnan-lausunto.aspx

Perustustuslakivaliokunta toteaa että nykyinen toiminta on perustuslainen vastaista mutta silti mikään ei muutu, niinpä niin...

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Katohan pirua, edes jotain positiivista tuoltakin suunnalta kuulee ja näkee :)

Täällä myös yksi, joka ei ole maksanut ainuttakaan yksityistä pysäköinninvalvontamaksua.

Anonyymi kirjoitti...

Jutun otsikko on täysin virheellinen.

Perustuslakivaliokunta ei suinkaan torjunut yksityistä pysäköinninvalvontaa. Se vain hylkäsi valvontaa koskevan lakiesityksen puutteellisena.

Valiokunnan puheenjohtaja Kimmo Sasi on nimenomaan todennut, että valiokunta ei vastusta yksityistä pysäköinninvalvontaa.

Uusi lakiesitys tullaan antamaan kohta huhtikuun vaalien jälkeen

Anonyymi kirjoitti...

Lainsäätäjille tarjoan ilmaiseksi seuraavan ehdotuksen yksityisistä sakkofirmoista:

1§. Pysäköinninvalvontaa saa suorittaa vain poliisi, kunnallinen pysäköinninvalvoja ja tämän valvonta-apulaiset.

2§. Pysäköinninvalvontarikkomus. Joka rikkoo 1§:n määräyksiä, tuomittakoon pysäköinninvalvontarikkomuksesta sakkoon. Rikkomuksella saatu hyöty tuomittakoon valtiolle. Yritys on rangaistava.

3§. Pysäköinninvalvontarikos. Joka syyllistyy 1§:n vastaiseen toimintaan toistuvasti tai liiketoiminnan muodossa, tuomittakoon pysäköinninvalvontarikoksesta vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään viideksi vuodeksi.

Anonyymi kirjoitti...

Lainaus q-parkin tekstistä Pelisääntöjen puute aiheuttaa varmasti kuormitusta niin kuluttajariitalautakunnalle kuin oikeuslaitoksellekin.

Toden totta! Kuormitus oikeuslaitokselle on ollut hirvittävä! Vajaa 8 vuotta toimintaa nyt jo todella monen toimijan taholta ja YKSI OIKEUSJUTTU! Pelottelu, asioiden vääristely ja ihmisile valehtelu sen kun jatkuu :(

Johannes kirjoitti...

Autoilijan kannalta tilanne on nyt se, että valtakunnan ylin ja auktoritatiivisin perustuslain tulkitsija on lausunut, että yksityinen pysäköinninvalvonta, jossa määrätään seuraamuksia virheellisestä pysäköinnistä, on perustuslain vastaista toimintaa.

Valtakunnan Ylimmän ja Auktoritatiivisimman Perustuslain Tulkitsijan (V.Y.A.P.T), 10 tähden sudenpentukenraali Kimmo Sasin mukaan "Hallituksen esitys kaatui, mutta yksityinen pysäköinninvalvonta voi jatkua" (HS 19.2.)

I r confused.

Anonyymi kirjoitti...

Son niin ettei korppi korpin silmää noki.
Soot yrittäjä, moon yrittäjä, me ollaa yrittäjii, muut maksakoo.

Anonyymi kirjoitti...

Tietenkään perustuslakivaliokunnan "natsat" eivät riitä lainvoimaisen tuomion kumoamiseen tai jonkun toiminnan kieltämiseen. Siksi PJ Sasilla ei ollut muuta mahdollisuutta, kuin antaa ympäripyöreitä lausuntoja siitä, että toiminta voi jatkua. Ei PLV voi sitä kieltääkään.

Sasi kuitenkin puhui siitä, että yksityinen valvonta voisi toimia jonkinlaisena julkisen valvonnan apuna tai lisänä. Tämä merkitsee sitä, että yksityisen valvonnan rooli tulee kyllä huomattavasti muuttumaan nykyisestä. Nykymuotoinen sakotusanarkia ei tule koskaan saamaan lakia tuekseen.

Anonyymi kirjoitti...

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan mietintö ja KKO ennakkopäätös 2010:13 ovat kiistattomasti ristiriidassa. Olisi suotavaa, että asia hoidettaisiin purkuhakemuksella tai uudella ennakkopäätösvalituksella.

Kuka tekisi poliisille rikosilmoituksen virkavallan anastuksesta? Nykyinen "sopimusperusteinen" yksityinen pysäköinninvalvonta lienee asiallisesti samaa kuin se hallituksen esityksessä tarkoitettu yksityinen pysäköinninvalvonta, jonka perustuslakivaliokunta nyt siis perustuslain vastaisena torjui.

Anonyymi kirjoitti...

"PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO EI MUUTA NYKYTILAA"

ParkComin / ParkPatrolin / Q-Parkin nitinät ovat aina hauskaa luettavaa. Tottakai heidän mielestään mikään ei muutu, kuten myöskään ei yksityisen sakotusoikeuden puolestapuhujan Jyrki Virolainen kanta.

Totuus on kuitenkin se että yhtään maksamatonta yksityistä parkkimaksua ei mene tällä hetkellä oikeuden käsittelyyn. Yksi ainoa on ollut oikeudessa kahdeksan vuoden aikana. Muut oikeuteen menneet ovat olleet yksipuolisia tuomioita joissa vastaaja ei ole reagoinut asiaan.

Jos kiellät ajaneesi ajoneuvoa, seuraa joukko uhkailuja mutta asia jää siihen. Nykytilanteessa yksikään pysäköintilafka ei mene kokeilamaan onneaan oikeudessa joten maksut voi huoletta jättää maksamatta.

Jos menet maksamaan yksityisen pysäköinvirhemaksun, samalla tuet toimintaa joka ei ole suomen perustuslain mukaista.

Anonyymi kirjoitti...

.... yksityiseille parkkipaavoille riittää tulona tällä hetkellä se että 40% maksun saaneista maksaa maksun kiltist. Loput 60% saa olla rauhassa perus uhkailun jälkeen.

Anonyymi kirjoitti...

myöskään ei yksityisen sakotusoikeuden puolestapuhujan Jyrki Virolainen kanta

Virolaisen kommentit nyt voi unohtaa kokonaan. Mies on aikansa elänyt muinaishistorian tulos jonka käsitys nykymaailman tilanteesta on täysin vieraantunut.

Anonyymi kirjoitti...

Tämän hetkinen tilanne on varsin mielenkiintoinen. Perustuslakivaliokunta sanoo että lakiesitys joka käytännössä vahvistaisi nykyisen toiminnan lailla on perustuslain vastainen, mutta nykyistä valvontaa ei myöskään olla kieltämässä. Onko nykyinen tilanne ilman omaa lainsäädäntöä sitten perustuslain mukainen???

Anonyymi kirjoitti...

Onko nykyinen tilanne ilman omaa lainsäädäntöä sitten perustuslain mukainen???

Ei ole.

Anonyymi kirjoitti...

Mitenkäs sitten, kun olen maksanut parkkimaksun, josta todiste oli ikkunassa (kuitti tallella). Tätä ei paavo/pirkko nähnyt, lappu ikkunaan ja reklamaatioon vastataan toteamalla: ei näkynyt. Aika mielivaltaista...

tapahtuman nimet muutettu ja kulkua lyhenneytty

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Mitenkäs sitten, kun olen maksanut parkkimaksun, josta todiste oli ikkunassa (kuitti tallella). Tätä ei paavo/pirkko nähnyt, lappu ikkunaan ja reklamaatioon vastataan toteamalla: ei näkynyt. Aika mielivaltaista...

Jos kyse on yksityisen asettamasta pysäköintivalvontamaksusta, annat asian olla. Jos he eivät vastaanota reklamaatiota, niin asia ei ole sinun ongelmasi. Mikäli he pistävät maksun perintään, sano perintätoimistolle että maksusaatava on riitautettu, jolloin perintä on keskeytettävä.

Oikeuteen he eivät uskalla lähteä, koska todennäköisesti joutuisivat maksajiksi asiassa. Luottotietoihin et voi saada merkintää tässä tapauksessa ilman oikeuden päätöstä.

Jos he jatkavat uhkailulla ja maksun perinnällä, voit viedä asian poliisin käsiteltäväksi.

Anonyymi kirjoitti...

Valvontayrittäjänä olisi hyvä, että joku taho veisi tapauksen oikeuteen -siis autoilijana. Kannattaisi vsalita "uusi-yritys", jolla ei ole tarpeeksi kokemusta vielä alalta.
Ala kokisi taasen notkahduksen ja ylimääräiset kilpailijat putoaisivat pois.

Uusista yrittäjistä sen verran, etteivät osaa edes haastatteluja antaa, vaan puhuvat sakoista itsekin?

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Vanhempihan se parempi on viedä oikeuteen, niin putoaa uusiltakin luulot pois.

Anonyymi kirjoitti...

Pääkaupunkiseudun Parkki -nimisen yrityksen sivulla väitettiin vielä jokin aika sitten, että maksamattomuus johtaisi maksun puolitoistakertaistumiseen. Eipä näy enää, ovat itsekin näköjään havainneet (tai joku on vinkannut), että meillä on sellainenkin kuin korkolaki, jossa säädetään maksuviivästyksen seuraamuksista...

Eipä kyseisen puljun höpinät tosin edelleenkään täysin vakuuta;
"Reklamaation tekeminen ei vapauta maksun suorittamisesta eikä pidennä maksuaikaa. Jos reklamaatio hyväksytään, Pääkaupunkiseudun parkki Oy palauttaa maksetun valvontamaksun reklamaatiossa ilmoitetulle saajalle".

Niinpä niin... Reklamaatiotapauksessa kuluttajan ei missään nimessä pidä maksaa kiistanalaista maksua, koska maksamalla hän antaa pois ainoan aseensa. Jos on eri mieltä maksun perusteesta, maksusta pitää nimenomaan pidättyä. Tällöin kyllä ottaa riskin pienestä viivästyskorkoseuraamuksesta, mutta toimintavastuu asiassa jää elinkeinonharjoittajalle. Se joutuu nostamaan kanteen rahojensa saamiseksi. Jos menee maksamaan ja reklamaatiota ei hyväksytäkään, rahojen takaisin saaminen on kovan työn takana.

Noh, tämänkaltaiset kukkaset uusien parkkisakkofirmojen (joita on muuten jo yli 70!) toiminnassa vain osoittavat, minkälaisella asiantuntemuksella hommaa hoidetaan.

Edellisen anonyymin ajatus uuden yrittäjän haastamisesta on sinänsä kannatettava - kaikilla hikisillä pikkufirmoilla kun ei ole varaa palkata asianajajikseen "jukkapeltosia", jotka voisivat korkeimman oikeuden tuomarien hyvinä kavereina saunailloissaan sopia etukäteen, miten juttu sitten ratkaistaan.

Anonyymi kirjoitti...

Uuden yrittäjän valvoja jäi / jää sanattomaksi Kuningaskuluttajassa 3.3.2011 TV1 klo:19.30.

Eli nyt painakaa päälle, kyselkää uusilta yrittäjiltä kaikkea mitä ymmärrätte kysyä.
Pointtina on tehdä helppoa rahaa muiden, alalle jo olleiden jalanjäljissä, unohdetaan samalla sanavalmius median edessä.
Vastaukset pitää olla, ei niitä voi keksiä kameran edessä!

Anonyymi kirjoitti...

Näin erään taloyhtiön pihaparkin sisäänajolla tämän perinteisen yksityisen pysäköinninvalvontafirman kyltin. Kylttiä oli kuitenkin aluksi melko huomaamattomalla tavalla sabotoitu siten, että 40 euron valvontamaksusta oli poistettu numero 4, jolloin rangaistussummana luki 0 eur. Pysäköintialueelle ei ollut muita sisäänajoja, enkä nähnyt (eikä sinne ajava autoilijakaan voi nähdä) muita kappaleita kyseisestä kyltistä.

Kysymys: Onko tuo kyltti lainvoimainen? Voiko parkkipaavofirma virheellisestä kyltistä huolimatta lyödä laskua tuulilasiin alkuperäisellä summalla, vaikka kyltti näyttää ulospäin ihan kunnolliselta ja virheettömältä? Onko parkkipaavofirmalla tässä kohtaa oikeus vedota "selvään virheeseen" joka "autoilijan olisi pitänyt havaita"? Vai onko tässä tapauksessa ainoa edes puoliksi laillinen valvontamaksu 0 eur?

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Eipä tuossa tapauksessa mitään veloittaa voida, kun "sopimuksessa" selvästi lukee nolla euroa.

Toinen on tietysti sitten se, että kuka sitä autoa edes ajoi siihen ruutuun. Tyssää maksun saaminen kummasti, ellei ole valokuvaa esittää pysäköinnin tehneestä kuljettajasta.

Anonyymi kirjoitti...

Yksityinen parkkisakotus on taas kaaoksessa: http://yle.fi/uutiset/kotimaa/2011/03/yksityinen_parkkisakotus_on_taas_kaaoksessa_2404102.html?origin=rss

Professorit Kaarlo Tuori sekä Matti Tolvanen: Korkein oikeus sai korvilleen, perustuslakivaliokunta ylin auktoriteetti, edessä tuomionpurku?

"Itse en maksaisi (yksityistä pysäköinninvalvontamaksua)" - Professori Matti Tolvanen

Anonyymi kirjoitti...

Pääutislähetyksessä todettiin juuri että nykytilanne on katastrofaalinen. Korkein oikeus antoi päätöksen jossa perustuslaillista näkökulmaa ei punnittu lainkaan. Perutuslakivaliokunta on puolestaan päättänyt että perustulain 124§ perusteella suunniteltu lainsäädäntö olisi perustuslain vastainen koska ainostaan viranomaisella on rangaistusoikeus. Rangaistusoikeudesta on siis kyse jos virheellisestä pysäköinnistä kirjoittaa yksityinen pysäköintivalvonta yhtiö maksun, vaikkaki samalla kyse on sopimusoikeudesta. Tosin perustuslain määräykset ohittavat sopimusoikeuden.

Asiantuntija kertoi selvästi että KKO:n pitäisi purkaa annettu tuomio koska auktoriteetti asiassa on perustuslakivaliokunnalla.

Rikosoikeuden professori Matti Tolvanen puolestaan suoraan kysyttäessä sanoi, "että en halua ketään yllyttää, mutta minä en yksityistä parkkisakkoa maksaisi". Viesti on hyvin selvä. Sma mitä tämäkin blogi on vuosikausia jauhanut. Yksityinen sakottaminen, vaikka kuinka perusteltaisiin sopimusoikeudellisilla kysymyksillä on perustuslain vastaista. Maksua ei siis saa, ei pidä, eikä tarvitse maksaa.

Olen aikoinaan pitänyt Jyrki Virolaista jonkinlaisena oikeustieteen asiantuntijana, mutta hänen kyvyttömyytensä (tai haluttomuutensa) käsittää asiaa muuna kuin sopimusoikeudellisena kysymyksenä on saattanut hänet todelliseksi naurunaiheeksi ja kunnioitus hänen osaamistaan kohtaan on ammattipiireissä rapissut kuin sora hiekkatiellä. Väkisinkin tuntuu siltä että Virolaisella täytyy olla oma lehmä ojassa yksityisen pysäköinninvalvonnan suhteen. Mikään muu ei selitä hänen epäpätevyyttään tässä asiassa.

Anonyymi kirjoitti...

Virolaisesta puheenollen, on normaalia että ihmiset vanhentuvat ja käsityskyky heikkenee, ei sen kummempaa. En ole pitänyt häntä minkäänlaisena asiantuntijana enää vuosiin.

Anonyymi kirjoitti...

Matti Tolvanen totesi haastattelussaan juuri sen saman, mitä tässä blogissakin on jo vuosikaudet ihmetelty: "Kuluttajaviraston kannanottojen valossa näyttää pikemminkin siltä, että ne ovat ajaneet pikemminkin näiden parkkifirmojen asiaa, eikä suinkaan kuluttajien asiaa, mikä olisi käsittääkseni kuluttajaviraston ensisijainen tehtävä".

Anonyymi kirjoitti...

Niin, Kuluttajavirastolla olisi juuri nyt oikea hetki aktivoitua asiassa ja lähteä oikeusteitse purkamaan pattitilannetta. Mutta kun näkis vaan...

Anonyymi kirjoitti...

Ylen sivuilta löytyvät molempien professorien koko haastattelut. Niissä ollaan täysin samoilla linjoilla, kuin tämä blogi on jo vuosien ajan ollut - alemmat oikeusasteet hahmottivat tilanteen aivan oikein, mutta korkein oikeus sivuutti kokonaan asian arvioimisen perustuslain kannalta, ja tuomio meni siksi väärin.

Heikki Seppä, Matti Tolvanen ja tämä blogi ovat olleet asiassa alusta lähtien täysin oikeassa. Jyrki Virolainen on ollut ja on edelleen täysin väärässä.

Anonyymi kirjoitti...

Virolainen itkee parhaillaan blogissaan kuinka "YLE villitsee ihmisiä parkkimaksukapinaan" tjsp.

Anonyymi kirjoitti...

Onnittelut blogistille!

Anonyymi kirjoitti...

Pääkaupunkiseudun Parkki -nimisen yrityksen sivulla väitettiin vielä jokin aika sitten, että maksamattomuus johtaisi maksun puolitoistakertaistumiseen. Eipä näy enää, ovat itsekin näköjään havainneet (tai joku on vinkannut), että meillä on sellainenkin kuin korkolaki, jossa säädetään maksuviivästyksen seuraamuksista...

Tamperelainen ParkNet väittää sopimuskylteissään ja nettisivuillaan aivan samaa ja tein asiasta kyselyn kuluttajavirastolle, saa nähdä mitä tulee vastauksena...

Anonyymi kirjoitti...

No niin, nyt se on taas alkanut - Jyrki Virolaisen blogissa asiasta käytyyn keskusteluun on ilmestynyt mm. seuraavat kommentit:

Parkkiaktivisteilla tuntuu olevan päällimmäisenä haluna pysäköidä muiden omistamile kiinteistöille ilmaiseksi. Tämä on tietysti ymmärrettää, jos ainoa omassa hallinnassa oleva maaomaisuus löytyy kynsien alta.

Parkkiaktivistien mukaan yksityisen maille parkkeeraaminen on, vastoin nimenomaista ohjeita ja kieltoja, jonkinlainen jokamiehen oikeus.


Siis ihan oikeasti, mitä tällaiset totaalisen ala-arvoiset heitot kertovat keskustelijoiden ja koko keskustelun tasosta? Toisen noista lainauksista on muuten kirjoittanut eläkkeellä oleva huru-ukko itse.

Miksi tämä asia herättää niin kiihkeitä tunteita, että sitä koskevassa keskustelussa ei voida pysyä asiassa? Ovatko parkkisakotuksen puolestapuhujat todellakin näin naiiveja?

On hassua, että tällaisessa nimettömässä blogissa pystytään käymään asiasta asiallisempaa keskustelua kuin korkeiden oikeusoppineiden keskusteluareenalla!

Anonyymi kirjoitti...

Virolaisen blogissa joku keskustelija on huomannut, että "sopimuskonstruktion lisäksi asialla on myös rikosoikeudellinen ulottuvuus" ja viitannut tässä yhteydessä rikoslain säännöksiin hallinnan loukkauksesta.

No jopas!Tässä blogissa on varmaan jo 2 - 3 vuotta sitten tuotu esiin, että luvaton pysäköinti voi täyttää (lievän) hallinnan loukkauksen tunnusmerkistön. Maa-alueen haltijalla on siis kyllä keinoja, millä puuttua toimintaan! Alueen omistaja tai haltija voi harkintansa mukaan pyytää poliisia tai kunnallista pysäköinninvalvontaa puuttumaan tilanteeseen joko pysäköintivirheenä, tai sitten pyytää poliisia käsittelemään asia hallinnan loukkauksena. On pötypuhetta, että maanomistaja olisi väärinpysäköintiä vastaan aseeton, jos yksityinen valvonta kiellettäisiin.

Anonyymi kirjoitti...

On pötypuhetta, että maanomistaja olisi väärinpysäköintiä vastaan aseeton, jos yksityinen valvonta kiellettäisiin.

Tällähän yksityinen valvonta yrittää olemassaoloaan perustella. Ettei julkinen valvonta hoida tehtäviään. Totta on että varsinkin iltaisin ja viikonloppuisin kunnallinen valvonta on varsin vähäistä mutta jokainen voi itse vaikuttaa asiaan. Kaupunginvaltuutettuihin vaan yhteyttä ja vaatikaa lisää valvontaa.

Anonyymi kirjoitti...

YLE-uutiset tänään: Lakivaliokunta on yksimielisesti päättänyt hylätä yksityistä pysäköinninvalvontaa koskeneen lakiesityksen.

Asian käsittely ei siis jatku siten, että lakiesitys hyväksyttäisiin, kunhan siihen on ensin tehty "pari pientä kosmeettista muutosta", kuten Virolainen ja myötäpuolensa ovat toivoneet. Lakivaliokunnan ratkaisu tarkoittaa sitä, että tätä lakia ei viedä eteenpäin.

Seuraava hallitus voi sitten aloittaa asiaa koskevan lainvalmistelun kokonaan puhtaalta pöydältä, jos haluaa. Nyt annettu ja siis hylätty lakiesitys ei tule olemaan uuden lain pohjana.

Kun uusi lakiesitys yksityisestä valvonnasta annetaan, se voikin olla tyystin toisenlainen, mitä parkkisakkofirmat olivat odottaneet ja toivoneet...

Anonyymi kirjoitti...

Tässä taas esimerkkiä Jyrki Virolaisen blogin kommenttien tasosta. Ei siis olla ollenkaan ymmärretty, mistä koko asiassa on kyse.

"On aika vaikea suhtautua vakavasti argumenttiin, että jollain on perustuslaillinen oikeus pysäköidä pihalleni ja rikkoa minun oikeuttani sopia omaisuuteni käytöstä ainoastaan siksi, että hänellä on auto ja kauppa olisi tuossa vieressä ja olisi aika kiire ja eihän tästä sulle haittaa ole."

Anonyymi kirjoitti...

Jeesus mitä törppöjä. Perustuslaillinen oikeus pysäköidä tontille?? Kuinka idootti pitää olla. Eihän siitä ole koskaan ollut kyse että pitäisi saada pysäköidä minne sattuu, vaan siitä kenellä on oikeus väärinpysköinnistä sanktioida.

Pitäisi Virolaisenkin pellen tajuta että samalla "sopimusoikeudellisella" logiikalla ja oikeudesta päättää omaisuutensa, maa-alueen, käytöstä, ei rangaistusoikeutta tarvitse rajoittaa millään tavoin väärin pysäköintiin. Laitetaan kyltti tontin rajalla. "Se joka kulee tontin läpi ilman lupaa otetaan kiinni ja pidetään vangittuna kellarissa 2 viikkoa. Kulkemalla hyväksyt ehdot." Virolaisen logiikalla tässäkin on kyse puhtaasti sopimusoikeudellisesta kysymyksestä. Eikä mieleenkään tule että asiaan voisi liittyä perustuslaillisia kysymyksiä siitä että rangaistusvalta kuuluu vain viranomaiselle.

Hitto mitä pellejä.

Anonyymi kirjoitti...

Virolainen on aikansa elänyt dinosaurus. Täysin vieraantunut todellisuudesta.

J. Virolainen kirjoitti...

Turpa kiinni! Ette te mitään näistä asioista ymmärrä.

Anonyymi kirjoitti...

Olinkohan huomaavani oikein Sellon kauppakeskuksessa? Kyltit olivat yksityisen pysäköinninvalvonna jota hoito Securitas? Vartiointifirma on siis laajentanut osaamisaluettaan.

Anonyymi kirjoitti...

Sellossa on helppo tehdä kiusaa koska parkkihallin ajoväylä on niin kapea. Tehkää kuten minä. Pysäytin ajoväylälle ensimmäisen kyltin kohdalle. Seison paikoillani "tavasin kylttiä" ja yritin ymmärtää. Jonoa kertyi taakse koska kukaan ei mahdu ohittamaan. Torvet alkoivat soimaan. 10 minuutin jälkeen tuli vartija käskemään siirtymään pois tieltä. Sanoin että ensin täytyy tutkia sopimusehdot mitä tulee hyväksytyksi jos pysäköi. Oli kaverilla ihmettelemistä. Samanlaista toimintaa muuallekin, vaihtaa muutkin asiakkaat ostospaikkaa kun sisäänmeno väylät ovat jatkuvasti jumissa.

Anonyymi kirjoitti...

Historia on jo opettanut että oikeus ja kohtuus -blogissa on huomattavasti älykkäämpää keskustelua ja yhä enemmän asiantuntevampaa kuin jossain Virolaisen ym. asiantuntijoiden blogeissa, joissa ei edes ymmärretä mistä on kysymys. a) Oikeudesta pysäköidä minne haluaa vai b) kuka saa väärinpysäköinnistä rangaista.

Jos tätä et ymmärrä, pysy siellä Virolaisen blogissa. Hänen juttunsa ovat muutenkin niin huru-ukkomaisia että myötähäpeä on korkealla. Ei pelkästään Virolainen, mutta myös hänen kommentoijiensa osalta.

Anonyymi kirjoitti...

http://www.aamulehti.fi/cs/Satellite/Autot/1194668512726/artikkeli/il+selitys+ei+auttanut+kun+yksityinen+parkkifirma+sakotti+toisen+pomoa.html

Anonyymi kirjoitti...

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Kimmo Sasi tänään Ylelle:

- Parkkimaksukohu on täysin perusteetonta. Valiokunta ei ole halunnut mitenkään puuttua KKO:n tuomioon eikä sen mukaiseen nykyiseen käytäntöön. Yksityiset parkkimaksut on siis syytä edelleen maksaa.

Anonyymi kirjoitti...

Pysäköinninvalvontayhtiö ParkPatrolin toimitusjohtaja Lauri Mustonen suhtautuu julkiseen kohuun tyynesti.

- Meillä on toimintamme perustana ja ohjenuorana korkeimman oikeuden selkeä ja lainvoimainen päätös. Toimimme sen mukaan.


"Korkeimman oikeuden selkeä ja lainvoimainen päätös" = täpärimmällä mahdollisella äänestystuloksella ratkennut, kelvottomasti perusteltu, useiden valtiosääntö- ja perustuslakiasiantuntijoiden ja nyt perustuslakivaliokunnan tyrmäämä ratkaisu.

Anonyymi kirjoitti...

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Kimmo Sasi tänään Ylelle:

- Parkkimaksukohu on täysin perusteetonta. Valiokunta ei ole halunnut mitenkään puuttua KKO:n tuomioon eikä sen mukaiseen nykyiseen käytäntöön. Yksityiset parkkimaksut on siis syytä edelleen maksaa.


Kyllä Sasi juristina tämän taitaa. Riippumattoman tuomioistuimen ratkaisuun ei tietenkään voi valiokunta puuttua, mutta se voi todeta tuomion mukaisen nykyisen käytännön, lisättynä omistaja/haltijavastuulla, perustuslain vastaiseksi:-)

Anonyymi kirjoitti...

Professorit: Yksityiset parkkisakot ovat laittomia
Oikeusoppineiden mielestä tämä tarkoittaa sitä, että yksityisten pysäköintivalvojien määräämät valvontamaksut eivät ole jatkossa enää päteviä. Ne ovat perustuslain vastaisia.

"Yksityisten yhtiöiden toiminta ei sinänsä ole lainvastaista, mutta perustuslain mukaan ne eivät voi periä valvontamaksua. Jos joku rikemaksun saa, se kannattaisi riitauttaa", sanoo hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpää Helsingin yliopistosta.

Samaa sanoo rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen Itä-Suomen yliopistosta.

"Valvontamaksuja ei pitäisi kenenkään maksaa. Jos joku haluaa maksaa, sen kuin vaan, mutta valvontamaksu on laiton", Tolvanen sanoo.Hesarin artikkeli aiheesta

Anonyymi kirjoitti...

http://yle.fi/uutiset/kotimaa/2011/03/kkon_presidentti_haluaa_selkean_lain_yksityiselle_pysakoinninvalvonnalle_2410709.html

"Koskelo ihmettelee valiokunnan toimintaa

Korkeimman oikeuden presidentti kummeksuu sitä, että eduskunnan perustuslakivaliokunta tyrmäsi parkkimaksu-lakihankkeen.

"- Voi tietysti olla niin, että perustuslakivaliokunnalla on ollut vähän liikaa vaikeita asioita viime aikoina ja ehkä siellä ei ollut aikaa miettiä tätä ihan niin perusteellisesti kun olisi ollut toivottavaa. "

Vai oliko se Korkein Oikeus jolle asia oli liian vaikea ja piti nopeasti tehdä joku päätös että päästään asiasta eroon ja nyt yritetään säilyttää kasvot...

Anonyymi kirjoitti...

Tämä tuli puoli-yllätyksenä, mutta kyllä ensimmäisenä hymyilytti kun uutista aloin lukemaan.

Toinen asia blogista:
"Nythän valvontamaksun voi periä vain ajoneuvon pysäköineeltä kuljettajalta. Valvontayhtiöt eivät ole nostaneet uusia kanteita maksamisesta kieltäytyneitä autoilijoita vastaan, koska ne tietävät, että pelkkä ”en ajanut” -väite riittää kaatamaan velkomuskanteen, ellei valvontayhtiö pysty todistamaan, kuka auton on pysäköinyt."

Eli tässä kun on puhuttu yksityisestä parkkivalvonnasta, niin tuli tavallaan off-topicina mieleen, että onko tämä "en parkkeerannut autoa itse" pätevä argumentti, jos pysäköintimaksu on määrätty kunnallisen pysäköinninvalvonnan toimesta? Eli onko viranomaispysäköinninvalvojan myös pystyttävä osoittamaan kuka auton on parkkeerannut, vai koskeeko tämä ainoastaan yksityisiä valvontayrityksiä?

Anonyymi kirjoitti...

onko tämä "en parkkeerannut autoa itse" pätevä argumentti, jos pysäköintimaksu on määrätty kunnallisen pysäköinninvalvonnan toimesta?

Ei ole koska kunnallisen valvonnan maksut saadaan periä auton omistajalta.

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Eli tässä kun on puhuttu yksityisestä parkkivalvonnasta, niin tuli tavallaan off-topicina mieleen, että onko tämä "en parkkeerannut autoa itse" pätevä argumentti, jos pysäköintimaksu on määrätty kunnallisen pysäköinninvalvonnan toimesta? Eli onko viranomaispysäköinninvalvojan myös pystyttävä osoittamaan kuka auton on parkkeerannut, vai koskeeko tämä ainoastaan yksityisiä valvontayrityksiä?

Kunnallinen maksu voidaan periä suoraan ajoneuvon omistajalta/haltijalta.

Anonyymi kirjoitti...

Korkein oikeus näköjään haluaa tehdä Suomesta maan, missä yritykset voivat tehdä liiketoimintanaan ihan mitä vaan. Vaikka sakottaa ihmisiä keksimillään uusilla sopimusoikeudellisilla sanktioillaan. Ja ikävä kyllä tällä näyttää olevan lähes kaikkien virkamiesten tuki.

Uusia "bisneksiä" mitkä perustuvat huijaamiseen, uhkailuun, pelotteluun ja perintätoimistojen käyttöön syntyy kuin sieniä sateella. Ja kaikki virkamiesten siunauksella!

Yksi mielenkiintoinen tapaus, vaikka ei varsinaisesti kuluttajiin liitykään, on Direktan juttu. Tuhansia pienyrittäjiä myyntipuheillaan huijannut yritys, jonka toimista on tehty lähemmäs 1500 rikosilmoitusta/tutkintapyyntöä. Tutkinta on kesken. Mutta samaan aikaan samainen yritys on vienyt satoja huijaamiaan yrittäjiä oikeuteen maksamattomista laskuista, joista on voittanut kaikki. Tosin lähes kaikki jutut ovat olleet yksipuoleisia tuomioita, kun huijattu ei ole oikeuteen saapunut. Samaan aikaan juttuja on ratkonut harjoittelemassa olevia juristeja, joilla ei ole edes ollut mitään aavistusta, että kantajaa vastaan on käynnissä rikostutkinta samaisesta asiasta! Oikeusvaltiota kerrakseen...

Tämäkö on se Suomi, jota niin KKO, virkamiehet että Virolainen haluaa!

ps. kokoomus menetti ääneni kun paljastui, että Sampsa Kataja on ollut suuri valvontamaksujen puolestapuhuja...

Anonyymi kirjoitti...

Luin tämän artikkelin ja siihen tulleet kommentit. Artikkeli on mielestäni laadukas ja siihen tulleet kommentit asiallisia ja asiassa pysyviä.

Ylen TV-uutisisten pe 4.3.2011 haastattelema KKO:n presidentti Pauliine Koskelo kertoo toiveenaan, että laki yksityisestä pysäköinninvalvonnasta säädettäisiin.

Samassa haastattelussa Koskelo sanavalinnoillaan vihjailee perustuslakivaliokunnan mietintöä kiireen tai paineen alla laadituksi.

Minua ihmetyttää, mistä alkaen oikeusistuin on alkanut osallistua politiikkaan arvostelemalla lainsäätäjää? Olen aina ajatellut, että lainsäätäjä säätää lait ja oikeusistuin, vaikkakin riippumaton, tukeutuu kaikissa ratkaisuissaan niihin.

Ja kun Koskelo sanoi, että "se ei voi tulla kysymykseen sillä tavoin, että Korkein Oikeus jotenkin omasta aloitteestaan purkaisi aikaisemmassa riita-asiassa annetun tuomion", kuulostaa pikemmin Korkeimman Oikeuden loukatulta narsismilta, kuin siltä, että purkuun oma-aloitteisesti olisi joitakin todellisia juridisia esteitä.

Ylen TV-uutisissa haastateltu oikeusoppinut sanoikin, että KKO:n päätöksen oma-aloitteinen purku on toki mahdollista, joskin harvinaista.

Tällainen pysäköintifarssi ja siinä korkeasti oppineiden ihmisten arvovaltakiista, jossa lausunnot ovat usein vastuuta pakenevaa sanataiteilua, pitää kansalaisten oikeustajua karkeasti pilkkanaan eikä millään tavalla lisää yhteiskuntarauhaa eikä luottamusta kansalaisten yhdenvertaiseen kohteluun lain edessä. Missä on kansanvalta, jollaista nimeä Suomikin itsestään käyttää, kun kansaa (sen valitsemaa eduskuntaa ja perustuslakivaliokuntaa) ei tässä asiassa kuunnella?

Kuka kohta enää uskaltaa asioita oikeudessa mittauttaa, jos oikeus muuttuu lottokoneeksi?

Anonyymi kirjoitti...

Minua ihmetyttää, mistä alkaen oikeusistuin on alkanut osallistua politiikkaan arvostelemalla lainsäätäjää?

Tilanne on aika pitkälle sama kuin tämän Egyptiläisen mummon käännytystapauksessa jossa korkeimman hallinto-oikeuden presidentti "toivoi" ettei lainvoimaista käännytystä laiteta toimeen ja että lakia muutetaan. Tuomioistuimen pitäisi olla riippumaton elin joka toimeenpanee päätöksiään sen hetkisen lainsäädännön mukaan eikä esittää mielipiteitä siitä miten lainsäädäntöä pitäisi muuttaa että saadaan tehtyä toivottuja päätöksiä.

Anonyymi kirjoitti...

Blogin artikkelissa puhutaan paljon yksityisten pysäköinninvalvontayritysten suorittamasta valvonnasta yksityisalueilla. Mutta vainko yksityisalueilla? Millä perusteella julkinen katuosuus voisi olla yksityisalue?

Kävin tänään sunnuntaina sisareni luona vierailulla Helsingin Pikku-Huopalahdessa.

Paciuksenkaari 16:sta eteenpäin oli tällä julkisella katuosuudella yksityisen pysäköinninvalvonnan kyltit pysäköinnistä ja sen maksullisuudesta lisäkilven kera (taksamittarin kuva sinisellä pohjalla). Sen sijaan lisäkilpiä (sinisellä pohjalla opastekilvet) siitä, minä viikonpäivinä ja kellonaikoina tuo maksullisuus on, tai opastusta pysäköintikiekon mahdollisesta käytöstä ei ollut osoitettu. Jos tarkoitus olisi, että maksullisuus on ympärivuorokautista jokaisena viikonpäivänä, se olisi mahdollista lisäkilvin osoittaa esim. ma-su, 24 t. Lisäksi olis AutoParkin sopimusteksti harmaalla pohjalla melko pienellä mustalla fontilla sekä valvontamaksun suuruus 35 euroa sopimusrikkomuksen seuraamuksena. Kyltissä oleva AutoParkin puhelinnumero (09) 69693004 on VÄÄRÄ. Numerossa nauhoite kertoo uuden numeron.

Sillä puolen katua, jolla Paciuksenkaari 16 sijaitsee, ei ole ainuttakaan maksuautomaattia, josta pysäköintilipukkeen voisi ostaa. Kadun toisella on maksuautomaatteja, mutta siellä ei ole mahdollista pysäköidä kadun varteen vaan ajoväylät johtavat kerrostalojen pysäköintialueille, joita valvoo samainen AutoParkki. Pysäköintimaksuautomaattien opastus pysäköintiajoista ja -hinnoista on valitettavasti sekin puutteellinen.

AutoParkista vastannut sunnuntaipäivystäjä sanoi Helsingin kaupungin sopimuksella myyneen heille tämän julkisen kadun pysäköinninvalvonnan. Kuinka tämä on mahdollista, kun yksityiset pysäköintivalvontayritykset itsekin ovat korostaneet toimivansa yksityisillä alueilla ja että "yksityisoikeudellinen valvontamaksu" ei rinnastu ulosottokelpoiseen hallinnolliseen pysäköintivirhemaksuun eikä yksityisessä valvonnassa käytetä julkista valtaa? Vastikään eduskunta lopetti yksityisestä pysäköintivalvonnasta esitetyn lain valmistelun perustuslakivaliokunnan mietinnön perusteella.

Eikö julkisella katuosuudella jaetut sanktiot, olivatpa näiden lappusten nimet ihan mitä tahansa, ole hyvinkin varsinaista lain tarkoittamaa viranomaistoimintaa pysäköinninvalvonnassa?

Soitin asiasta tänään sunnuntaina Helsingin poliisille ja huomenna maanantaina aion soittaa Helsingin kaupungin rakennusvirastoon, jonka alaisena myös pysäköinninvalvonta toimii.

Pikku-Huopalahdessa Helsingissä on muitakin katuja, esim. Kallioportaankatu, joissa pysäköintiä valvoo virallinen pysäköinninvalvoja yksiselitteisten ja selvien liikennemerkkien perusteella. Tietääkö kukaan helsinkiläinen tarkemmin kuvaamani alueen pysäköintijärjestelyistä?

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

AutoParkista vastannut sunnuntaipäivystäjä sanoi Helsingin kaupungin sopimuksella myyneen heille tämän julkisen kadun pysäköinninvalvonnan.

Aika mielenkiintoista, jos totta, sillä pysäköintivirhemaksun antamistahan ei saa delegoida kuin laissa tarkoitetulle taholle (jossa ei ole yksityisiä mainittu). Tästähän on oikeuden päätöskin olemassa, jossa vartiointihenkilöä/-liikettä kiellettiin jakamasta ko. maksuja olikohan jonkun sairaalan alueella.

Anonyymi kirjoitti...

Ainoa (laillinen) selitys tuohon voi olla että kadun varressa olevat parkkipaikat ovat talonyhtiön alueella ja siten yksityisaluetta, mutta aika harmaalla alueella mennään. Tosinaan kiinnostaa kuulla kaupungin vastaus asiaan. Kuten Jaakko tuossa ylempänä mainitsee ei kunnallinen valvonta voi antaa julkisen alueen valvontaa "alihankintaan".

Anonyymi kirjoitti...

http://yle.fi/alueet/helsinki/2011/03/yksityiset_pysakointifirmat_levittaytyvat_omin_luvin_helsingin_yleisille_alueille_2422779.html

Jos tuo ei ole julkisen vallan anastamista niin mikä sitten on?

" Siihen en uskalla ottaa kantaa, pitääkö autoiijoiden maksaa näitä yksityisiltä saatuja parkkimaksuja näissä tapauksissa, se on lainoppineiden asia."

Ei varmaan tarvitse jos ne on kirjoitettu yleisellä alueella. Sen sijaan pitää tehdä rikosilmoitus esivallan anastamisesta.

Anonyymi kirjoitti...

Rikosilmoitus on jo tehty kahdesti.

Molemmilla kerroilla on vedetty vesiperä. Valtionsyyttäjä viimeksi katsoi, ettei parkkiyhtiötä ole mitään syytä epäillä rikoksesta.

Anonyymi kirjoitti...

Lieneekö nämä tapauksia joissa on tutkittu valvontayhtiön toimintaa yksityisellä alueella, ja niissä ei ole löytynyt syytä epäillä rikosta. Sen sijaan julkisella alueella ei yksityinen yhtiö voi harjoittaa toimintaansa. Tästä on hallinto-oikeuden päätös jossa sanottiin että julkisella alueella voi valvontaa harjoittaa vain kunnallinen valvonta eikä tämäkään voi siirtää valvontaa edes sopimuksella yksityiselle vartiointiliikkeelle.

Juutas Käkriäinen putkinotkosta kirjoitti...

Arvoisa Fagerlund. Voi olla että olen hiukan myöhässä, mutta halian oikaista pari asiaa jotka mielestäni ovat hiukan väärin tekstissäsi. Toki näin on,että yksityisalueelle on pysäköinti kielletty, mutta mikä on yksityisalue? Yksityisalue (muualta laista ei löydy määritelmää)on rikoslaissa määritelty lainkohdassa"kotirauhan suojaamia jne." Maantielaista löytyy määritelmä mitkä luokitellaan tiehen kuuluviksi ja siellä on hieno määritelmä pysäköintialueista/paikasta ja lisäksi tieliikelaisaa on määritely pysäköintipaikat/alueet jotka on tarkoitettu yleiselle liikenteelle taikka yleisesti liikenteelle tarkoitettua aluetta. Tämä siis ja nuo lain kohdat selkeästi sanovat ettei ole mitään yksityistä pysäköintialuetta/paikkaa vaan koska kyseiset alueet ovat tarkoitettu yleiseen liikenteeseen/yleisesti liikenteelle eli tämä tarkoittaa silloin sitä, että kaikki rivi-, kerros-, liike-, virastotalojen ynm. vastaavien pysäköintialueet ovat tarkoitettu yleiseen käyttöön/yleiselle liikenteelle eli ne eivät todellakaan ole yksityisiä. Voidaan siis selkeästi unohtaa harhaanjohtava sanonta "yksityinen pysäköintialue". Eikö vain? Valvonta ja pysäköinninvalvonta?? Ompas muka ongelmallinen, ei ole yhtään. Tieliikennelaissa on selkeästi kenellä on oikeus valvoa pysäköintiä ja valvonta oikeus on vain poliisilla ja kunnallisella pysäköinninvalvonnalla poliisin ohella kunnan ALUEELLA (sana isolla koska sanamuoto ei sulje rikoslain määrittelemää "yksityisaluetta" pois valvonnan alaisuudesta eli tarkoittaa sitä että kiinteistönomistajalla on oikeus soittaa siis vain poliisille tai kunnalliselle pysäköinninvalvojalle, että tulee sakottaan. Muuhun ei valtuuksia ole ja lisäksi on huomioitava se seikka että samaisessa tieliikennelaissa pysäköimisvirhe määritellään liikennerikokseksi.

Robert Downey kirjoitti...

Tarvitsetko% 100 lainaa rahoitusta ilmaiseksi? KELVIN KENT FIRM on KELVIN YRITYKSEN sivuliike, joka tarjoaa lainoja yksittäisille ja julkisille sektoreille, jotka tarvitsevat rahoitustukea alhaisella 2 prosentin korolla. Huono luotto hyväksyttävä, Ehdot ovat erittäin yksinkertaisia ​​ja huomaavainen. Ette koskaan pahoillasi mitään tässä laina-asioissa, koska teemme sinut hymyilemään. Yrityksemme on kirjoittanut paljon läpimurtoja tarjotessaan ensiluokkaisia ​​rahoituspalveluja asiakkaillemme, erityisesti lainojen jakamisessa ja yksityisten ja yritysten pääoman tarjonnassa. Olemme tuoneet haavoittuneita teollisuudenaloja takaisin elämään ja takaamme hyvät liikeideoet tarjoamalla varoja niiden yllytykselle. Meillä on verkosto sijoittajille, jotka ovat halukkaita antamaan varoja yksityishenkilöille ja järjestöille liiketoiminnan ja toiminnan aloittamiseksi. Haluan, että ymmärrät, että KELVIN KENT FIRM on auttanut vähemmän taloudellista etuoikeutta palatakseen raiteille tarjoamalla kaikenlaisia ​​lainoja heille (EG) kiinnityksiä, asuntolainoja yrityksille ja huonoille luottolimiiteille, kaupallisille lainoille, käynnistysvaiheelle käyttöpääomalainat, rakennusluotot, autolainat, hotelliluotot ja opintolainat, henkilökohtaiset lainat, velkojen konsolidointi lainat, mitä odotat, miksi et yritä. KELVIN KENT FIRM on kotona ja vapaa veloista, jotka ovat kiinnostuneita. Kirjoita meille sähköpostilla: kelvinkentloanfirm83@gmail.com

Loan Offer. kirjoitti...

Tarvitsetko lainaa? henkilökohtaisia ​​lainoja? yrityslainat? asuntolainat? maatalous- ja hankerahoitus? annamme kaikenlaisia ​​lainoja 2% korolla! Yhteyssähköpostiosoite (dakany.endre@gmail.com)

Kiireellinen lainatarjous.