Tiesitkö että lain mukaan yksityistä pysäköintivalvontamaksua ei tarvitse maksaa!
Lue lisää: Älä maksa yksityistä sakkoa!

perjantaina, maaliskuuta 18, 2011

LUKIJAN ARTIKKELI: Korkeimman oikeuden presidentin harkinta petti yksityissakkoasiassa

Korkeimman oikeuden presidentti Pauliine Koskelo on arvostellut jyrkästi perustuslakivaliokunnan yksityistä pysäköinninvalvontaa koskenutta lausuntoa. Hänen mielestään valiokunnalla on ollut paljon kiireitä ja ilmeisesti sen vuoksi lausunto ei ollut loppuun asti harkittu. Lisäksi Koskelo toivoi, että asiassa voitaisiin ottaa mallia Ruotsista ja siis säätää yksityisen pysäköinninvalvonnan salliva laki. Myöhemmissä haastatteluissa hän perusteli yksityiselle pysäköinninvalvonnalle myönteistä kantaansa sillä, että viranomaiset eivät ole pystyneet pysäköinninvalvonnasta huolehtimaan, ja tästä syystä asiassa on tarve ”käytännölliselle” ratkaisulle.

Tällaiset lausunnot ovat täysin sopimattomia maan ylimmän tuomioistuimen edustajan esittämiksi. Tuomari saa toki esittää mielipiteitään yleisellä tasolla esimerkiksi toivomalla jonkin ongelmalliseksi koetun asian selventämistä lainsäädäntöteitse tai vaikkapa moittimalla perustuslakivaliokunnan lausuntoja yleisesti ottaen heikkolaatuisiksi. Tuomarien tehtävä ei kuitenkaan ole ottaa kantaa poliittisluonteisiin kysymyksiin siitä, millä tavalla jokin asia olisi yhteiskunnassa järjestettävä. Missään tapauksessa korkeimman oikeuden presidentille ei ole sopivaa arvostella jotain yksittäistä perustuslakivaliokunnan tai eduskunnan lainsäädäntöratkaisua poliittisesti kiistanalaisessa kysymyksessä. Presidentti Koskelon lausuma perustuslakivaliokunnan huonosta harkinnasta ei osoita järin suurta kunnioitusta Suomen perustuslakia tai kansanvaltaa kohtaan.

Perustuslakivaliokunnan asiaan ottaman kannan arvosteleminen Koskelon toimesta on erityisen kyseenalaista siitäkin syystä, että korkein oikeus itse sivuutti yksityistä pysäköinninvalvontaa koskeneessa ratkaisussaan perustuslain täysin. Ei uskoisi, että Koskelo kehtaa tämän kuprun jälkeen arvostella perustuslakivaliokuntaa huonosta harkinnasta! Todettakoon, että perustuslakivaliokunnan lausunto on varsin huolellisesti laadittu, siinä on esimerkiksi viitattu asianmukaisesti valiokunnan aikaisempaan tulkintakäytäntöön sekä oikeuskirjallisuuteen. Varmaankin myös perustuslakivaliokunnan lausunnoissa olisi parantamisen varaa, mutta nyt puheena oleva lausunto edustaa kuitenkin vähintään kyseisen instanssin normaalitasoa. Sen sijaan KKOratkaisi” tuomiossaan saman asian vain yhdellä virkkeellä, joka ei sisältänyt minkäänlaisia todellisia sisällöllisiä perusteluita! Erityisen noloksi tilanteen tekee korkeimman oikeuden kannalta se, että molemmat alemmat oikeusasteet osasivat tulkita perustuslakia tässä asiassa KKO:ta korkeatasoisemmin päätyen asiassa samaan ratkaisuun kuin eduskunnan perustuslakivaliokunta.

Korkeimman oikeuden muutkaan viimeaikaiset ratkaisut eivät aina ole olleet erityisen laadukkaita. Käytännössä kaikki merkittävimmät KKO:n sananvapauteen liittyneet 2000-luvun ennakkopäätökset ovat johtaneet sittemmin Suomen valtion tuomitsemiseen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa. Korkein oikeus on joutunut purkamaan näiden tuomioiden myötä useita perusoikeuksia sivunneita ratkaisujaan. Tällaisella ”ansioluettelolla” ei ehkä hirveästi kannattaisi arvostella eduskunnan perustuslakivaliokunnan osaamista perustuslain tulkintakysymyksissä, vaikka toki myös sen läpi on päässyt perustuslain kannalta vähintäänkin hyvin kyseenalaisia lakiehdotuksia.

Tuomarien, ja varsinkin ylimpien oikeusasteiden tuomarien, tulisi noudattaa erityisen hyvää harkintaa kaikissa poliittisluontoisissa kysymyksissä. Jos tuomari olisi esimerkiksi aktiivisesti mukana puoluepolitiikassa, voisiko vastakkaista puoluekantaa edustava henkilö luottaa hänen puolueettomuuteensa ja objektiivisuuteensa? Sama koskee tuomarien osallistumista yhteiskuntapoliittiseen keskusteluun. Sitä voi tuomari käydä vain hyvin yleisluontoisella tasolla. Yksittäisiin ongelmiin ja niiden ratkaisuihin puuttumisella ja yleensäkin kantojen ottamisella jonkun asian puolesta tai sitä vastaan tuomari helposti jäävää itsensä tai jopa koko edustamansa tuomioistuimen käsittelemästä vastaisuudessa samanlaista asiaa. Sen vuoksi tuomarin täytyy kaikessa esiintymisessään, niin virassa kuin yksityishenkilönäkin, pitää mielessään tuomioistuinlaitoksen uskottavuus.

Tuomarin tältä osin rajallista sananvapautta huomattavassa määrin paikkaa hänen sitäkin suurempi sananvapaus laatiessaan ratkaisujensa perusteluita. Hyvä tuomari perustelee antamansa tuomiot niin hyvin, että ei synny edes tarvetta selitellä niitä jälkeenpäin. Minkäänlaisiin arvovaltakiistoihin ei tuomarin tule sortua, kuten Pauliine Koskelolle näyttää nyt käyneen.

Suomi lienee yksi maailman harvaan asutuimpia teollisuusmaita. Meillä olisi helposti varaa toimia väljässä ympäristössä, jossa pysäköintiongelmia ei ole, jos pysäköintiin olisi varattu riittävästi tilaa. Tämä toisi mukavuusseikkojen lisäksi mukanaan myös todellista kilpailukykyä. On järjetöntä, että pysäköinnistä on ylipäänsä syntynyt Suomessa minkäänlainen ongelma. Joka tapauksessa pysäköinnin ja sen valvonnan järjestäminen on mitä suurimmassa määrin poliittinen asia. Sen hoitaminen alkaa siitä, että pidetään huoli pysäköintitilan riittävyydestä myös tulevaisuudessa. Sitten pitää tehdä poliittiset valinnat koskien sitä, minkälaiseksi rikkomukseksi pysäköintiä koskevien sääntöjen rikkominen halutaan arvottaa – tulisiko se kriminalisoida ja käsitellä asiat rikosoikeudellisessa järjestyksessä, vai olisiko tarkoituksenmukaisempaa valita hallinnollinen seuraamusmenettely? Kuinka kattava ja tehokas valvonta halutaan ja miten se pitää resursoida? Mikä on pysäköintirikkomusten hyväksyttävä esiintymistaso? Tulisiko valvonnan kustannukset kattaa pysäköintivirheistä asetettavilla maksuseuraamuksilla, verovaroista vai esimerkiksi valvonnan tilaajien suorittamilla maksuilla? Kun julkisten tilojen pysäköinninvalvontaa koskevat perusratkaisut on tehty, tulisi pohtia, ulotetaanko sama menettely myös yksityisille alueille, vai olisiko tarkoituksenmukaisempaa ottaa siellä käyttöön jokin toisenlainen menettely.

Todella suurta näkemyksen puutetta osoittaa se presidentti Koskelon omaksuma kanta, että julkinen viranomainen ei kykenisi huolehtimaan pysäköinninvalvonnasta yksityisillä alueilla. Totta kai se kykenee, jos niin halutan ja jos se asianmukaisella tavalla resursoidaan. Pysäköinninvalvonta on niitä harvoja kunnallisia toimialoja, jotka tuottavat kuntien kassaan rahaa. Se siis yleensä pystyy kattamaan toimintamenonsa valvonnasta saaduilla tuloilla ja rahaa jää vielä ylikin, suurimmissa kaupungeissa vieläpä melko reilusti. Juuri mahdollisuus suuriin voittoihin onkin houkutellut alalle myös yksityisiä yrittäjiä. Yksityisen ja julkisen valvonnan henkilöstökulurakenne ei juuri eroa toisistaan, sen sijaan julkisella puolella taloushallinto, reklamaatioiden käsittely ja maksujen perintä on suurista volyymeistä johtuen luultavasti yksityisiä edullisemmin toteutettavissa. Markkinointiin julkisen valvonnan ei tarvitse laittaa rahaa lainkaan. On selvää, että asianmukaisesti resursoitu ja ammattimaisesti johdettu julkinen valvonta voi toimia vähintään yhtä tehokkaasti ja tuottavasti kuin yksityinenkin valvonta.

Jos niin haluttaisiin, julkisen valvonnan suurimmissa kaupungeissa tuottamalla ylijäämällä voitaisiin tukea pysäköinninvalvonnan asianmukaista järjestämistä myös sellaisilla pienemmillä paikkakunnilla, joissa pysäköinninvalvonta ei voi toimia voitollisesti sen enempää yksityisten yritysten kuin viranomaistenkaan toimesta. Tämä seikka – pysäköinninvalvonnan mahdollisimman suuri valtakunnallinen tehokkuus – puoltaisi vahvasti sitä, että pysäköinninvalvonta tulisi pitää yksinomaan viranomaisten monopolina. Miksi pitäisi sallia yksityisten yritysten kuoria kermat päältä isoissa kaupungeissa, ja sitten tyytyä heikompaan valvonnan tasoon syrjäseuduilla, kun vaihtoehtona olisi koko valtakunnan laajuinen tehokas pysäköinninvalvonta, joka silti kykenisi kattamaan omat toimintamenonsa valvonnan tuotoilla?

Pysäköinninvalvonnan kehittämiseksi oikeudenmukaisempaan ja tehokkaampaan suuntaan tulisi harkita pysäköintirikkomusten seuraamuksen määräämistä teon vakavuuden mukaan, siis eräänlaista ”rangaistusasteikkoa”. On vaikea perustella, miksi sallitun pysäköintiajan vähäisestä ylittämisestä pitäisi seurata samansuuruinen seuraamus kuin virhepysäköinnistä, joka estää tai vakavasti haittaa muiden autojen tai jalankulkijoiden liikkumista. Jos pysäköinninvalvontaa haluttaisiin kehittää tällaisella tavalla, lienee aika yksiselitteistä, että tämä edellyttäisi valvontatehtävien antamista tätä tehtävää varten perustetulle viranomaisorganisaatiolle.

Asioihin on siis erilaisia ratkaisumalleja, ja näiden ratkaisuiden etsiminen kuuluu yhteiskuntapoliittisen päätöksenteon piiriin. Yksityinen pysäköinninvalvonta on vain yksi ratkaisumalli tilanteeseen, mutta kuten edellä on esitetty, tuskin paras mahdollinen. Rangaistusvallan käyttäminen ja hallinnollisten seuraamusten asettaminen ovat julkisen vallankäytön ydinaluetta, ja tällaisen vallan valumiseen yksityisille tahoille on syytä suhtautua pidättyvästi. Paitsi että yksityinen pysäköinninvalvonta on vastoin perustuslakia, toiminnalle ei ole mitään todellista tarvetta. Tässä valossa on vaikea ymmärtää, miten Pauliine Koskelo voi nähdä yksityisen pysäköinninvalvonnan ainoana mahdollisena ratkaisuna tilanteeseen. On lisäksi huomattava, että nämä väitetyt ”pysäköintiongelmat” ovat monesti vahvasti liioiteltuja. Aivan valtaosassa maata pysäköinti sujuu täysin ongelmitta siitäkin huolimatta, että minkäänlaista valvontaa ei välttämättä ole.

Pauliine Koskelon tunkeutuminen lainsäätäjän tontille on verrattavissa siihen, että lainsäädäntö- tai toimeenpanovallan edustaja alkaisi neuvomaan tuomioistuimia, miten jokin yksittäinen asia pitäisi ratkaista. Tällainen olisi täysin sopimatonta. Toivottavasti jatkossa ylimpiin tuomarinvirkoihin löytyy henkilöitä, joiden harkintakyky on heidän tehtäviensä tasolla.

Lue myös:
Perustuslakivaliokunta torjuu yksityisen pysäköinninvalvonnan
KKO:n yksityisestä pysäköinninvalvonnasta annettuun tuomioon haetaan purkua

135 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Erinomainen luonnehdinta.

Anonyymi kirjoitti...

"Tällaiset lausunnot ovat täysin sopimattomia maan ylimmän tuomioistuimen edustajan esittämiksi. "

Höpö höpö. Sekä tuomioistuinten että poliisin edustajilla on täysi oikeus arvostella huonoja lakeja ja kummallisia lainvalmisteluita. Sitä paitsi yksityisessä parkkivalvonnassa ei ole mitään perustuslain vastaista tai laitonta.

Sen sijaan te parkkiaktivistit voisitte opetella käyttäytymään. Se tarkoittaa, että teillä ei ole mitään oikeutta parkkeerata toisten maksamille paikoille, jalkakäytäville, pelastusteille tai mihinkään muuallekaan mihin ei saa parkkeerata. Tarve parkkivalvonnalle on syntynyt teidän ylimielisen käyttäytymisen johdosta.

Anonyymi kirjoitti...

"te parkkiaktivistit"

Kyllä yksityistä parkkipisnestä voi vastustaa vaikka ei olisi autoakaan. Jos siis haluaa vastustaa julkisen vallan siirtämistä yksityiselle. Seuraava askel voisi olla vaikka yksityisarmeija.

Anonyymi kirjoitti...

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen mukaan tuomarin täytyy antaa ulospäin sen kuvan, että hän on ”open to persuasion” ratkaisun lopputuloksen suhteen. Ellei tuomari ulkopuolisen silmissä vaikuta olevan ”open to persuasion” hän on jäävi. Koskelon lausuntojen jälkeen lienee jokaiselle selvää, että Koskelo on jäävi käsittelemään yksityistä pysäköinninvalvontaa koskevaa asiaa.

Anonyymi kirjoitti...

Erittäin hyvä kirjoitus! Kiitos tästä. Erityisesti pidin siitä, että kirjoittaja toi esille julkisen pysäköinninvalvonnan kannattavuuden ja sen miksi yksityiset ovat niin sankoin joukoin ovat bisnekseen ryhtyneet. Tietysti pysäköinninvalvontaongelmat voidaan ratkaista julkishallinnon valvonnalla, jos niin halutaan. Ja vieläpä kannattavasti.

Anonyymi kirjoitti...

Onko Pauliine Koskelo vielä virassaan ja jos on niin miksi on?

Anonyymi kirjoitti...

Sekä tuomioistuinten että poliisin edustajilla on täysi oikeus arvostella huonoja lakeja

Yksityisestä pysäköinninvalvonnasta ei ole olemassa lakia.

Sitä paitsi yksityisessä parkkivalvonnassa ei ole mitään perustuslain vastaista tai laitonta.

Ei olekaan. Yksityiset firmat voivat valvoa pysäköintiä niin paljon kuin lystäävät. Tästä ei silti seuraa se, että heidän määräämiinsä sanktioihin tarvitsisi reagoida muulla kuin olan kohautuksella.

Sen sijaan te parkkiaktivistit voisitte opetella käyttäytymään.

Oppi-isä Jyrki V:n lanseeraama termistö on näköjään leviämässä. Mutta mitä huonoon käytökseen tulee, niin yksityistä valvontaa fanittavat ovat syyllistyneet siihen paljon useammin. Tässäkin blogissa siitä on runsaasti esimerkkejä.

Anonyymi kirjoitti...

Tämä seikka – pysäköinninvalvonnan mahdollisimman suuri valtakunnallinen tehokkuus – puoltaisi vahvasti sitä, että pysäköinninvalvonta tulisi pitää yksinomaan viranomaisten monopolina.

Juuri näin!

Anonyymi kirjoitti...

Sen sijaan te parkkiaktivistit voisitte opetella käyttäytymään. Se tarkoittaa, että teillä ei ole mitään oikeutta parkkeerata toisten maksamille paikoille, jalkakäytäville, pelastusteille tai mihinkään muuallekaan mihin ei saa parkkeerata. Tarve parkkivalvonnalle on syntynyt teidän ylimielisen käyttäytymisen johdosta.

En tiedä itkeäkö vai nauraa? Kuinka edelleen, näin pitkän ja vuosia kestäneen väittelyn jälkeen ihmisellä voi edelleen olla hakusessa se mistä on kysymys? Edelleenkää ei ole kyse oikeudesta parkkeerata minne haluaa. Virheellisestä pysäköinnistä pitää rangaista, kysymys on siitä kuka seuraamuksen saa asettaa.

Yrittäkää nyt kasvaa aikuisiksi yksityisen rankaisemisen kannattajat. Teette itsestänne naurunalaisia.

Anonyymi kirjoitti...

Nämä eivät enää ole parkkiaktivisteja, ne ovat parkkihuligaaneja ja parkkiterroristeja.

Anonyymi kirjoitti...

Julkisessa pysäköinninvalvonnassa toimintamenot ovat yksityistä pienempiä senkin vuoksi, että reklamaatioille ja perinnälle on olemassa selvät ja hyvin yksinkertaiset menettelyt (pysäköintivirhemaksu on suoraan ulosottokelpoinen, sen voi periä suoraan auton omistajalta jne.) Puhumattakaan siitä, että julkinen valvonta myös viime kädessä ulosmittaa ne määräämänsä maksut, yksityiset eivät.

Yksityisen pysäköinninvalvonnan puolustajat jotenkin naiivisti kuvittelevat, että julkinen valvonta ei mitenkään voisi toimia kannattavasti ja tarvitaan ehdottomasti yksityinen yritys, jotta täysin samaa toimintaa olisi mahdollista taloudellisesti kannattavasti tehdä. Näinhän ei tietenkään ole, vaan kyllä nykytilanteessa nimenomaan julkinen pysäköinninvalvonta toimii suhteellisesti pienemmillä kuluilla ja on siten "kannattavampaa".

Ilmeisesti kaikki yksityisen valvonnan kannattajat eivät ole vielä hiffanneet sitä tosiasiaa, että eivät palvelun tilaajat, siis taloyhtiöt ja kauppakeksukset, maksa valvonnan suorittamisesta yhtään mitään! Nämä firmat saavat tuottonsa vain ja ainoastaan määräämistään valvontamaksuista. Nämä täsmälleen samat tuotot olisi kerättävissä myös sinne yhteiseen kassaan, jos näin haluttaisiin.

Anonyymi kirjoitti...

Höpö höpö. Sekä tuomioistuinten että poliisin edustajilla on täysi oikeus arvostella huonoja lakeja ja kummallisia lainvalmisteluita.

Kyllä, yleisellä tasolla.

Tuomioistuimen edustaja ei voi kuitenkaan ottaa ennakkoon kantaa siihen, millä tavalla yksityiskohtaisesti jokin poliittisesti kiistanalainen asia olisi ratkaistava. Näin menetellen hän vaarantaa luottamuksen tuomioistuimen puolueettomuuteen ja objektiivisuuteen.

Koskelo esitti kantansa tilanteessa, jossa oli täysin ilmeistä, että tätä asiaa tullaan vielä käsittelemään korkeimmassa oikeudessa. Hyvin pian koskelon möläytyksen jälkeen ParkCom-kiistan hävinnyt yksityishenkilö hakikin korkeimmalta oikeudelta tuomion purkua. On myös mahdollista, että uusi yksityistä parkkisakkoa koskeva velkomusasia tulee vielä KKO:n pöydälle.

Mitä luulette, voiko presidentti Koskelo istua näitä juttuja?

Anonyymi kirjoitti...

Se että kunnallinen valvonta ei toimi yhtä tehokkaasti kuin yksityinen johtuu ainoastaan poliitikkojen saamattomuudesta kunnallispolitiikassa. Mikään ei estä tekemästä poliittista päätöstä valvonnan tehostamisesta. Sampsa Kataja näkyy olevan Porin kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja. Mitä hän itse on tehnyt sen eteen että Porissa tehostettaisiin julkista valvontaa?

Ihmettelen suuresti niitä henkilöitä jotka yleensä lähtevät töihin yksityiselle valvontayritykselle. Ainakaan näköjään Partpatrolilla ei ole minkäänlaista työsuojelua tämän perusteella http://tinyurl.com/62yjfxl

"ParkPatrol ei aio tehdä tapauksesta tutkintapyyntöä.

- Saisimme istua käräjillä joka päivä. Valtonen ja nuori valvoja saavat selvittää asian keskenään. Ei siihen poliiseja tarvita."

Eli työntekijä saa itse vastata omasta turvallisuudestaan...

Anonyymi kirjoitti...

Pakko palata vielä Virolaiseen. Tämän käytös on asiassa ollut aivan käsittämätöntä. Itse näkee oikeudekseen kirjoitella muista mitä haluaa, esittää blogissaan hyvin yksipuoleisia näkökantoja (siihen toki oikeus) mutta sitten jättää julkaisematta kaikki kommentit mitkä hänen totuuttaan uhkaavat. Ja kaiken tämän perustelee bloginsa "tason" ylläpidolla...

Itse olen testaillut mitä ns. proffan blogin kommentteihin menee läpi. Kirjoitellut monenlaisia kommentteja monella eri tyylillä. Ja lopputulos onkin ikävä kyllä helposti arvattavissa. Siellä on vain yksi totuus, jv:n totuus. Sitten kaikki siru polat häntä komppailevat paremman tiedon/ymmärryksen puutteessa.

Nyt alastomia naisten takamuksia blogikuvissaan esitellyt "proffa" kiukuttelee kun Kemppinen ei ole sensuroinut häntä arvostelevia kommentteja. Pitää lähinnä törkeänä että HÄNTÄ voidaan arvostella julkisesti, vaikka hän on omassa blogissaan sen estänyt!

Itse on kuitenkin tässä yksityistä rankaisemista koskevassa keskustelussa leimannut kaikki hänen kanssaan eri mieltä olevat aktivisteiksi, huligaaneiksi, lakia ja ihmishenkiä halveksuviksi rötöstelijöiksi. Ylipäätään huonoiksi ihmisiksi.

Todella jaloa toimintaa. Näinkö se Pro et contra pohdiskelu KKO:akin menee? Ainakin päätösten perusteella...

Anonyymi kirjoitti...

Pitäisi tietysti vain keskittyä kommentoimaan aihetta, ja unohtaa Virolainen... mutta lukekaa huviksenne Virolaisen viimeisimmät kommentit omaan kirjoitukseensa... Kaunista tekstiä.

Anonyymi kirjoitti...

Eiköhän nuo proffan omaan blogitekstiinsä liittämät tunnisteet jo kerro kaiken oleellisen

Tunnisteet: blogit, kantelupukit, Kemppinen Jukka, Kemppinen Kullervo, kunnianloukkaus, mielentila, raukkamaisuus

Itse kommentit voi jokainen käydä lukemassa itse...

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Jyrki Virolaisen uskottavuus lakia tuntevana professorina on murentunut täysin, eikä tuollaista jäärää pitäisi päästää julkisuuteen lainkaan.

Kommenttien sensurointi kertoo hänen omasta pikku agendastaan ja mielentilasta, jota ei saa loukata. Ts. ole samaa mieltä tai ole samaa mieltä.

Säälittävää, mutta jos kerran haluaa leikkiä yksin omalla hiekkalaatikollaan, niin leikkiköön, mutta ymmärtäisi pitää päänsä kiinni.

Anonyymi kirjoitti...

En Kemppistä tunne enkä tiedä hänen isästään mitään. Mutta tapa jolla jv Kullervo Kemppisestä kirjoittaa antaa olettaa että puhutaan edesmenneestä henkilöstä. Jos näin on niin kyllä menee todella pitkälle henkilökohtaisuuksiin.

Nythän "proffa" väittää bloginsa kommenttiosuudessa Kimmo Sasin palkanneen 40:llä eurolla tumman prostituoidun laivalla.

Anonyymi kirjoitti...

Proffahan on kännissä kuin käki! Kippis!

Anonyymi kirjoitti...

Siitä olen erityisen iloinen, että tällaisella yhteiskunnallisiin asioihin kantaa ottavalla kriittisellä sivustolla on julkaistu asiapitoisia, pohdittuja ja punnittuja ja asiatyylissä pysytteleviä artikkeleja.

Ei ole sorruttu alatyyliin vaikeissakaan kysymyksissä. Kiitos artikkelista.

Anonyymi kirjoitti...

Hei auttakaa vähän minua ymmärtämään asiaan liittyvää problematiikkaa. Jos perustuslakivaijokunnan kanta voittaa, niin onko silloin esimerkiksi jääkiekossa väkivaltaisuudesta annettu 2 minuutin jäähy perustuslain vastainen ja jopa virkavallan anastamista. Kyse on kuitenkin vapausrangaistuksesta, joka on huomattavasti jotain parkkisakkoa vakavampi juttu. Syyllistyykö jääkiekkotuomari ehkä jopa vapauden riistoon määrätessään pelaajan, joka näyttäisi syyllistyvän rikoslaissa rangaistavaksi määrättyyn pahoinpitelyyn, jäähylle?

Entä jos KKO:n kanta tulee voittamaan, niin miksi tyytyä vain pysäköinnin valvontaan. Voisinko esimerkiksi harjoittaa KKO:n tuomion perusteella yksityistä nopeusvalvontaa? Sopimuskyltit vain tien laitaan ja tutkan kanssa kytikselle. Ja kaikkeen kritiikkiin vastattaisiin haukkumalla kriitikkoa piittaamattomaksi hurjastelijaksi.

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Jos perustuslakivaijokunnan kanta voittaa, niin onko silloin esimerkiksi jääkiekossa väkivaltaisuudesta annettu 2 minuutin jäähy perustuslain vastainen ja jopa virkavallan anastamista.

Kyse ei ole vapaudenriistosta, vaan pelioikeuden epäämisestä, mutta käytännössähän jos tuolla jäällä joku kimppuun käy niin kyllä, siitä voi tehdä rikosilmoituksen pahoinpitelystä. Er asia sitten on, että kuinka usein sellaista tehdään.

Anonyymi kirjoitti...

Jäähy on pelin sääntöjen mukainen. Se ei ole mikään vapaudenriisto, vaan tietyillä säännöillä pelattavan pelin sääntöjen mukainen pelioikeuden rajoittaminen. Pelaajat ovat lisäksi työsuhteessa, joten eiköhän jäähyn määrääminen kuulu ihan työnantajan direktio-oikeuden piiriin.

Selvistä pahoinpitelyistä pelikaukalossa voidaan ja pitääkin tehdä rikosilmoitus. Jääkiekon luonteeseen kuuluu kuitenkin tietty fyysisyys. Siitä seuraa, että jokainen peliin osallistuva on jo etukäteisesti hyväksynyt, että pientä osumaa voi tulla. Jääkiekkokaukalossa pahoinpitelyn rima on siten hieman korkeammalla, kuin snägärijonossa. Korostan kuitenkin sanaa hieman.

Anonyymi kirjoitti...

Kysymykseen yksityisestä nopeudenvalvonnasta: kyllä, KKO:n tulkinnan mukaan voit yksityismaalla "selvästi havaittavin kyltein" määrätä alueellasi noudatettavasta nopeusrajoituksesta ja asettaa sen ylityksistä haluamasi seuraamuksen, joka on tietenkin näissä kylteissä mainittava.

Kun toimintaasi aletaan kritisoida, haukut kriitikot vain piittaamattomiksi hurjastelijoiksi, huligaaneiksi ja terroristeiksi. Kun häviät "yksityisoikeudellisen nopeudenvalvontamaksun" velkomuskanteesi käräjillä, haukut käräjäoikeuden pystyyn ja väität, että sillä ovat menneet "puurot ja vellit sekaisin". Valitat ylempiin tuomioistuimiin.

Valitse itsellesi suuren liikejuridiikan alan asianajotoimiston osakas asianajajaksesi, niin voit olla varma, että viimeistään korkeimman oikeuden tuomarit, joiden tulot pääasiassa muodostuvat tämän kyseisen asianajotoimiston kautta heille tulevista välimiestoimeksiannoista, kyllä "ymmärtävät" yksityistä yrittäjyyttä ja ratkaisevat jutun hyvä veli -hengessä juuri niin, kuin asianajajasi heidän kanssaan saunailloissaan on etukäteen sopinut!

Näin se käy oikeusvaltiossa nimeltä Suomi!

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Aiheeseen liittyen: Tampereella Alueellinen pysäköinninvalvonta Oy yrittää tehdä pysäköintisopimuksia pelastustielle. Tämä käy hyvin ilmi heidän kyltistään, joka on suoraan samassa tolpassa olevan "Pelastustie" kyltin yläpuolella.

Eli yritys huis-vitun-heisaa Suomen laista tekemällä pysäköintisopimuksia alueelle, jolle ei saa pysäköidä missään tilanteessa. Virkavallan anastusta parhaimmillaan jakaa vieläpä pysäköintivirhemaksuja.

Anonyymi kirjoitti...

"että viimeistään korkeimman oikeuden tuomarit, joiden tulot pääasiassa muodostuvat tämän kyseisen asianajotoimiston kautta heille tulevista välimiestoimeksiannoista,"

- Ja ketkäköhän KKO:n jäsenistä toimivat välimiesmenettelyissä?

Uskomatonta paskanjauhamista taas.

Anonyymi kirjoitti...

"kyllä, KKO:n tulkinnan mukaan voit yksityismaalla "selvästi havaittavin kyltein" määrätä alueellasi noudatettavasta nopeusrajoituksesta ja asettaa sen ylityksistä haluamasi seuraamuksen, joka on tietenkin näissä kylteissä mainittava."

- Melkoista laajennusta KKO:n tulkinnasta. TLL 28.3 § mukaan maanomistajalla on oikeus määrätä pysäköinnin ehdoista (ja tämä on tiukasti pidettävä erillään siitä, saako ehtojen rikkomisesta rangaista).

Sen sijaan missään kohtaa TLL:a tai muutakaan lakia ei lue, että tienomistaja saisi määrätä nopeusrajoituksesta.

Anonyymi kirjoitti...

Jyrki Virolaisesta vielä puheen ollen. Pitäisikö jonkun hänen ystävistään tarkistaa että hänellä on kaikki kunnossa? Nähtävästi väittely yksityisestä pysäköinninvalvonnasta, perustuslakivaliokunnasta ja KKO:n presidentistä ovat voineet olla terveydelle liikaa. Olen siis aidosti huolissani professorin terveydestä.

Ensin hän puhuu ryhmäseksistä kuin ryhmäkanteesta, sen jälkeen hän julkaisee alastomien naisten kuvia oikeusasioita käsittelevässä blogissaan ja nyt kun katsoo hänen viimeiaikaisien kommenttien tasoa artikkelissa Sanat eivät riitä kiitämään täytyy vain ihmetellä mikä saa ennen niin arvostetun oikeusoppineen syyllistymään kunnianloukkaukseen Kimmo Sasia kohtaan?

Tässä esimerkkejä Virolaisen kommenteista:

Pikajuna Pohjoiseen...matkalla Pohjoiseen...vetäkää käteenne kaikki aisankannattajat a ala.. .samoin kailki typerät ex-linnakundit...typärät lakitoimistojen pöhköt...ex-stallarit teoreetikot...parkkiaktivistit, parkkihuligaanit, parkkiterroristit yms. helevetin toopet, juoskaa, juoskaa
kantelemaan kaikki Jeesus-Jukelle..
kiihkoilkaa, kuolatkaa niin perkeleeesti!
(lähde: jyrkivirolainen.blogspot.com)

Heh ja hah, Kimmo Sasihan on next pri me ministeri! Puhui vain politiikkaa "tumman vieraan naisen" kansssa yöllä laivan hytissä! Kimmo on niin kuin konsananaan Matti Vanhanen hotelli Rosendalissa Tanja Karpelan kanssssa! Tästä alkoi Matin ja nyt myös Kimmon kuningastie kojti valtaa! Heh heh heh heh.... (lähde: jyrkivirolainen.blogspot.com)

Tuo tumma nainen -stoory tuo Kimmolle äänivyöryn! Olisi vielä keksinyt, että hän puhui naiselle vain "privaatista yhden myös pysäköinnistä a 40 euroa" tosi hyvää juttu (lähde: jyrkivirolainen.blogspot.com)

Kimmo Immeli, parkkeeraaminen yöksi tumman naisen hyttiin saattaa kenties olla perustuslain vastaista, ainakin Viveca-Kimmon perustuslain.... (lähde: jyrkivirolainen.blogspot.com)

Anonyymi kirjoitti...

Virolaisen ihmistyypille on tyypillistä että hän ei voi sietää muiden olevan erimieltä ja vielä vähemmän oikeassa.

Pauliine Koskelolle on taas tyypillistä vallan kihahtiminen huiviin ja korruptoituneen välinpitämätön asenne kansanvaltaa ja oikeuslaitosta ja erityisesti lainsäädäntö valtaa kohtaan.

Anonyymi kirjoitti...

Tieliikennelain 28.3 § kieltää pysäköinnin yksityiselle alueelle ilman kiinteistön omistajan tai haltijan lupaa.

Tämä momentti on otettu lakiin ainoastaan selvyyden vuoksi - tietenkin ilmankin tätä nimenomaista lain säännöstä yksityisen alueen omistaja tai haltija voisivat omistus- tai hallintaoikeutensa nojalla päättää siitä, kuka heidän kiinteistöään käyttää.

Korkeimman oikeuden ns. ParkCom -tuomiossa yksityisen pysäköinninvalvontamaksun oikeutus perustettiin kuitenkin sopimusvapauteen - pysäköitsijän ja valvontayhtiön välille muodostuu pysäköinnin perusteella ns. reaalisopimus.

On tärkeää huomata, että korkein oikeus ei perustanut kiinteistönomistajan tai -haltijan oikeutta tieliikennelain 28.3 §:ään, vaan ainoastaan sopimusoikeuteen.

Lakien ja asetusten noudattamista valvovat tässä maassa viranomaiset. Ei kukaan yksityinen voi asettaa seuraamuksia TLL 28.3 §:n rikkomisesta. Siitä seuraamuksen voi asettaa poliisi, kunnallinen pysäköinninvalvoja tai tuomioistuin.

Yksityinen pysäköinninvalvontamaksu voidaan asettaa ainoastaan sopimusehtojen rikkomisesta. Yksityiset parkkipirkot eivät siten valvo TLL 28.3 §:n noudattamista, vaan pysäköinnille asetettujen ehtojen noudattamista.

Siten ei ole mitään estettä sille, että samaa sopimuskonstruktiota käytettäisiin esimerkiksi yksityiseen nopeusvalvontaan yksityisteillä tai vaikka näpistelijöiltä perittäviin "sopimussakkoihin" kauppakeskuksissa. Ei tähän tarvita mitään erityistä valtuutusta laissa, koska sitä ei tarvita yksityiseen pysäköinninvalvontaankaan.

KKO siis todellakin tyri ja raskaasti. Tämä on nykytilanne. Ehkä sitä perustuslakia olisi ollut syytä tutkia hieman huolellisemmin.

Anonyymi kirjoitti...

Uskomattomalle paskanjauhajalle:

KKO:n nykyisin virassa olevista tuomarista, yhteensä 19 jäsentä, välimiehenä on 2000-luvulla toiminut yhdeksän jäsentä. KKO:n presidentiksi vuoden 2004 alusta nimitetty Pauliine Koskelo ehti toimia tätä ennen 2000-luvulla välimiehenä yhdessä jutussa. KKO:n ahkerimman välimiehen tittelistä ovat 2000-luvulla kamppailleet tasaväkisesti Mikko Tulokas ja kansainvälisiin välimiestehtäviin erikoistunut Gustaf Möller. Kun lähtökohdaksi otetaan virkamieslain muutos kesäkuussa 2001, kummallekin heistä on myönnetty sen jälkeen elokuuhun 2008 mennessä 16 lupaa toimia välimiehenä. Kolmanneksi tässä vertailussa sijoittuu oikeusneuvos Timo Esko kuudella välimiesjutullaan. Timo Esko nimitettiin oikeusneuvokseksi vuonna 2006 ja hän toi mukanaan hänen jo aiemmin aloittamansa neljä välimiestehtävää. Oikeusneuvos Pertti Välimäelle on myönnetty ko. ajanjaksona viisi ja Juha Häyhälle kolme välimieslupaa. Yhden välimiesjutun nykyjäseniä ovat oikeusneuvokset Liisa Mansikkamäki, Hannu Rajalahti ja Jukka Sippo.

Että silleen.

Anonyymi kirjoitti...

Kyllähän nopeusvalvonta esim. yksityisissä pysäköintilaitoksissa sopimusperusteisesti on ihan yhtä kantavalla pohjalla kuin pysäköinninvalvontakin.

Sisäänajoihin kyltit Nopeusrajoitus 20 km/h, sisään ajamalla hyväksyt ehdot. Rajoituksen ylityksestä veloitetaan 100 euron valvontamaksu. Sitten vaan linnunpöntöt räpsymään ja sakottelemaan.

Trafikin aivan varmasti luovuttaa ajoneuvon omistajan/haltijan tiedot, koska toiminta liittyy liikenneturvallisuuteen, ajoneuvoihin, ajoneuvoliikenteeseen tai sen aiheuttamiin ympäristöhaittoihin taikka ajoneuvon kuljettamiseen. Jos nämä eivät jostain syystä käy nopeusvalvontaa, niin vielähän heillä sitten on takaporttina 19§ 4 momentti "muihin rekisterinpitäjän hyväksymiin tarkoituksiin"

Anonyymi kirjoitti...

Jyrki Virolainen, vaikkei hän asiaan sinänsä liity, on nyt poistanut omaan blogiinsa kännispäissään kirjoittamansa viestit. Kuten ymmärtää saattaa, häneen iski todennäköisesti morkkis.

Anonyymi kirjoitti...

Olen ajatellut tälläista uutta bisnestä. Alkaisin soitella ihmisille, varsinkin niille joilla on ulkomaalaiselta kalskahtava nimi, ja sanoisin puhelun alussa, että: "Tarjoamme teille nyt mahdolisuuden kuunnella 40 euron arvoisen musiikkiesityksen ja pitämällä puhelimenne auki hyväksytte sopimuksen." Ja sitten alkaisin laulaa. Sitten vain lähettelisin laskuja.

Minusta sopimusta ei todellakaan voi solmia jonkun epämääräisen kyltin perusteella. Oli KKO sitten asiasta mitä mieltä tahansa.

Anonyymi kirjoitti...

"Uskomattomalle paskanjauhajalle:

--

KKO:n nykyisin virassa olevista tuomarista, yhteensä 19 jäsentä, välimiehenä on 2000-luvulla toiminut yhdeksän jäsentä. Että silleen."

- Joten kun vaikkapa Tulokas on 2001-2008 saanut 'pääasiasiallisen tulonsa' - eli kaiketi vähintäänkin yli puolet tuloistaan näistä välimiesmenettelyistään (16 kpl) - yhdestä menettelystä maksetaan karkeasti arvioituna enemmän kuin hän saa puolessa vuodessa palkkaa KKO:n jäsenenä (16 juttua seitsemässä vuodessa).

Vaikka välimiesmenettely tunnetusti on tai vähintäänkin voi olla kallis vaihtoehto... Ihan heti en kuitenkaan tuollaisiin palkkioihin usko. Verotiedoistahan tuon voisi tarkastaa, mutta niitä kun ei enää saa tekstiviestillä.

Jos väite palkkioiden suuruudesta pitää paikkansa, niin sitten niitä nostavan kannattaisi siirtyä kokonaan välimiesmenettelyiden pariin, koska niistä maksetaan niin hyvin.

(selvyyden vuoksi, en tarkoittanut väittää paskanjauhamiseksi sitä, että KKO:n jäsenet ylipäätään toimivat välimiehinä, vaan sitä, että tämä olisi heidän pääasiallinen tulonlähteensä)

Anonyymi kirjoitti...

MTV 3:n oikeustoimittaja Jarkko Sipilän vuonna 2002 tekemän selvityksen mukaan:

"Esimerkiksi oikeusneuvos Eeva Vuoren verotettavat tulot vuonna 2000 olivat 420 000 markkaa; Vuori ei ollut toiminut välimiehenä. Presidentti Olavi Heinosen, joka ei toiminut virassa ollessaan koskaan välimiehenä, tulot olivat samana vuonna 550 000 markkaa.

Sen sijaan välimiehenä useasti esiintynen oikeusneuvos Mikko Tulokaan verotettavat tulot vuonna 2000 olivat 1,9 miljoonaa markkaa. Suurin osa Tulokkaan sivutoimituloista oli ilmeisesti peräisin välimiestoimeksiannoista."

Edelleen:

"Välimiestuomareiden ehdoton kingi oli jo tuohon aikaan oikeusneuvos Mikko Tulokas, mikä käy ilmi myös julkistetuista verotustiedoista. Kun oikeusneuvoksen vuosipalkka oli vuonna 1995-95 hieman yli 400 000 markkaa, oli Mikko Tulokkaan verotettava tulo vuonna 1995 hieman yli 2 miljoonaa markkaa.

Muita usein käytettyjä välimiehiä olivat oikeusneuvokset Göran Portin, Erkki-Juhani Taipale, Gustaf Möller, Juhani Wirilander ja Pirkko-Liisa Haarmann. Oikeusneuvos Portinin verotettavat tulot olivat v. 1995 1,2 milj. markkaa."

Korkeimman oikeuden tuomarien välimiestehtävistä nostamat palkkkiot ovat siis moninkertaisia heidän virkapalkkaansa nähden. Virka KKO:n tuomarina pidetään lähinnä statuksen vuoksi (korkea yhteiskunnallinen asema, nimen jääminen historiankirjoihin, arvonimet, arvomerkit, jokavuotinen kutsu linnan juhliin jne). Taloudellisesti tuolla tuomarinviralla ei ole välimies-oikeusneuvoksille mitään merkitystä muuten kuin ehkä sitä kautta, että tuomarin virka ja status edesauttaa saamaan lisää näitä rahakkaita välimiestehtäviä.

Sanomattakin on selvää, että todellisissa oikeusvaltioissa ei tällainen yksityinen business tuomarinviran ohessa ole laillista.

Anonyymi kirjoitti...

On poistanut omaan blogiinsa kännispäissään kirjoittamansa viestit.

Onneksi netti ei unohda.

Anonyymi kirjoitti...

Tässä taas esimerkki valvontafirmojen toiminnasta, Oy Parknet Ab:n sivuilta:
"Valvontamaksun reklamoiminen ei Asiirrä maksun eräpäivää myöhemmäksi, maksun suorittamatta jättäminen eräpäivään mennessä johtaa sopimuksen mukaiseen maksun korotukseen puolitoistakertaiseksi"

Eli ovat ottaneet ehtoihinsa maksun korotuksen puolitoistakertaiseksi, minkä tästä säädetyn lain nojalla saa tehdä oikea lappuliisa oikeassa pysäköintivirhamaksussa.

Yksityisoikeudellisessa tilanteessa muistutuksesta saa periä enintään 5 euroa, jos sen lähettää rahoja vaativa elinkeinonharjoittaja.

Anonyymi kirjoitti...

Joo, täysin perätön on tämä Parknetin väite.

Jos tuollainen korotusehto haluttaisiin sopimukseen, sen pitäisi olla selvästi präntättynä siihen itse sopimustekstii. Silloinkin sen kohtuullisuus ja siten pätevyys sopimusehtona olisi hyvin kyseenalainen.

Jos (kun) tuo maininta on vain firman www-sivuilla, sillä ei ole minkään valtakunnan merkitystä. Ei noin voi tehdä. Maksun suorittamatta jättäminen eräpäivään mennessä voi johtaa ainoastaan pieneen viivästyskorkoon sekä viiden euron maksumuistutukseen, jota vastaan velalliselle pitää antaa kaksi viikkoa lisää maksuaikaa.

Edellä oleva on tietenkin vain teoriaa, joka koskisi sitä tilannetta, että yksityinen valvontamaksu olisi laillinen. Sitähän se ei nyt ole, joten Parknetit ja muut huuhaa-yrittäjät voivat kirjoitella sivuillaan mitä haluavat.

Yksityistä pysäköinninvalvontamaksua ei tarvitse, eikä pidä maksaa.

Anonyymi kirjoitti...

Tietenkin olisi hyvä, jos joku vinkkaisi Kuluttajavirastoa Oy Parknet Ab:n lainvastaisesta korotusehdosta.

Anonyymi kirjoitti...

"Valvontamaksun reklamoiminen ei Asiirrä maksun eräpäivää myöhemmäksi, maksun suorittamatta jättäminen eräpäivään mennessä johtaa sopimuksen mukaiseen maksun korotukseen puolitoistakertaiseksi"

Ei näköjään riitä, että kusetusfirma OyAb väittää sopimuksen syntyneen, vaan he voivat myös mielivaltaisesti muutella näitä sopimusehtojaan jälkeenpäin.

Mitähän seuraavaksi? Perintä ulkoistetaan moottoripyöräkerhoille? (Ei kun sehän on tapahtunut jo..)

Anonyymi kirjoitti...

Fagefholmin Jaska on näitten valopäitten parkkianarkistien aino älykkö, Tampereelta nääs!

Anonyymi kirjoitti...

Yks parkkianarkisti väitti, että K.Kemppinen on kuollut. Paskapuhetta kuten kaikki muutkin anarkistien höpinät.

Anonyymi kirjoitti...

Yks parkkianarkisti väitti, että K.Kemppinen on kuollut. Paskapuhetta kuten kaikki muutkin anarkistien höpinät.

Tarkoittanet tätä tekstiä?

En Kemppistä tunne enkä tiedä hänen isästään mitään. Mutta tapa jolla jv Kullervo Kemppisestä kirjoittaa antaa olettaa että puhutaan edesmenneestä henkilöstä. Jos näin on niin kyllä menee todella pitkälle henkilökohtaisuuksiin.

Mielestäni tossa ei VÄITETTY mitään... paskapuhetta VÄITTÄÄ muuta! Ei muuta kuin perse paljaana pyörälenkille, hopi hopi!

Anonyymi kirjoitti...

Alkaa taas keskustelun taso olla aika heikkoa.

Huomionarvoista on, että jokainen alkuperäinen viesti tähän säikeeseen, jossa on mainittu sana "anarkisti" ta "paska", on sittemmin osoitettu asiallisuuteen kykenevän keskusteljan toimesta sisällöltään täydellisen perättömäksi. Kaikki asialliseen sävyyn kirjoitetut kommentit puolestaan ovat olleet myös sisällöllisesti oikein.

No, näinhän se tietenkin tuppaa olemaan ihan yleisemminkin. Kun asia-argumentit loppuvat, mutta keskustelussa alakynteen jäänyt ei kykene myöntämään olevansa väärässä, alkaa nimittely ja herjanheitto.

Paskamaisen sivistymätöntä!

Anonyymi kirjoitti...

Vaikka oletettaisiinkin muuten yksityinen parkkivalvonta lailliseksi ja sopimukseen perustuvaksi, niin miten ihmeessä siinä voidaan käyttää normaaleja liikennemerkkejä, kuten pysäköimiskieltoa? Eikö tuollaisella liikennemerkillä ole joku aivan tietty juridinen merkitys. Kun sitä käytetään yksityisessä pysäköinninvalvonnassa alueen
omistaja parkkifirman välityksellä käytännössä myy oikeutta pysäköidä pysäköintikieltomerkin osoittamalle alueelle.

Pitää myös muistaa, että tuota valvontaa ei tehdä vain yskityksillä alueilla vaan myös kunnan ja valtion virastojen alueella. Tämä luo aivan oudon sekamelskan, jossa valtio käyttää virallista liikennemerkkiä ja kuitenkin yksityinen rankaisee sen rikkomisesta.

Jos mitään muuta ei asialle haluta tehdä tai jos asia haluttaisiin yleisesti sallia, niin noiden firmojen käyttö valtion ja kunnan tilaamina tulisi kieltää.

Anonyymi kirjoitti...

Tässä blogissa nyt näkee see "asiallisen keskustelun" tason a la p-aktivistit

Anonyymi kirjoitti...

Liikennemerkit on vahvistettu liikenneministeriön asetuksella, ne on julkaistu Suomen säädöskokoelmassa ja jokaisen tienkäyttäjän edellytetään tunnistavan kaikki liikennemerkit. Liikennemerkkien tuntemus myös testataan kuljettajantutkintoa suoritettaessa.

Aivan valtaosa liikennemerkeistä ovat lisäksi ulkoasultaan kansainvälisten sopimusten mukaisia, joten myös ulkomaalaisten tienkäyttäjien voidaan edellyttää ne tuntevan ja niitä noudattavan.

Autoilijalta voidaan edellyttää lakien ja asetusten ja siten liikennemerkkien tuntemista, koska se on laissa asetettu edellytys ajoneuvon kuljettajaluvan saamiselle. Yksityisoikeudelliset sopimukset eivät kuitenkaan kuulu eivätkä voi kuulua tämän erityisen huolellisuusvelvollisuuden piiriin (liikennemerkit on tunnettava), vaan niitä on käsiteltävä normaalien sopimusperiaatteiden mukaisesti.

KKO:n päätöksessä nämä on virheellisesti asetettu samalle viivalle, ts. liikennemerkeillä tai liikennemerkeissä käytetyillä symboleilla oletetaan olevan sekä tieliikenteen noudattamiseen että yksityisoikeudellisiin sopimuksiin sitova vaikutus. Näinhän ei tietenkään voi olla. Olisi perusteltua, että parkkisopimuksiin suostumisessa tulisi edellyttää selkeästi suurempaa kynnystä (sopimuksen selkeyden edellytys), kuin normaalissa viranomaisen valvomassa tieliikenteessä.

Toinen asia on, voiko yksityinen pysäköinninvalvonta käyttää lainkaan samankaltaisia liikennemerkkejä ja tieliikenteen valvonnalle varattuja käytänteitä, kuten esim. pysäköintikiekko. Mielestäni ei, vaan yksityisen pysäköinninvalvonnan olisi tullut luoda selkeästi viranomaisen järjestelmästä poikkeava oma järjestelmänsä, esim. lippuautomaatti, josta saatavalla lapulla olisi ilmaistu selkeästi jäljellä oleva pysäköintiaika, pysäköinnin ehdot sekä sopimuksen rikkomisen seuraukset. Samoin yksityinen pysäköintialue tulisi aina erottaa yksiselitteisen selkeästi julkisesta alueesta, niin ettei erehtymisen vaara kahden toisistaan selkeästi poikkeavan järjestelmän välillä voisi olla.

Kun näin ei ole tehty, syytökset virkavallan anastamisesta tulevat jokseenkin ymmärrettäviksi, vaikka lakia tiukasti tulkiten tästä ei välttämättä olisikaan kyse, mutta tietynlaisesta tahattomasta tai tahallisesta harhaanjohtamisesta joka tapauksessa.

Anonyymi kirjoitti...

Toivotaan parkkianarkisteja KKO:see!

Anonyymi kirjoitti...

"Kun näin ei ole tehty, syytökset virkavallan anastamisesta tulevat jokseenkin ymmärrettäviksi,"

- Syytökset ovat ymmärrettäviä myös tilanteissa, joissa yksityinen valvontayritys on jakanut 'valvontamaksuja' yleisellä kadulla, kuten ainakin ParkPatrol taannoin teki jossain päin Haagaa. Kyltit kiinnitettiin kadulle ja maksuja jaettiin kadulle pysäköidyille autoille, vaikka ParkPatrolin valvonta-alue oli viereinen pysäköintialue.

Sanomattakin selvää, ettei ParkPatrolilla voi olla oikeutta valvontamaksujen määräämiseen yleisellä kadulla.

Rikosilmoitus tässä ei kuitenkaan johtanut toimenpiteisiin.

Anonyymi kirjoitti...

Sanomattakin selvää, ettei ParkPatrolilla voi olla oikeutta valvontamaksujen määräämiseen yleisellä kadulla.

Mielenkiintoinen kysymys: kuka on se maanomistaja jonka kanssa PaskaPatrol on tehnyt asiasta sopimuksen? Tuskin ainakaan valtio tai kaupunki. Onko yksityisen pysäköinninvalvonnan guru Virolainen käsitellyt tällaista (ennalta-arvattavaa) mahdollisuutta?

Rikosilmoitus tässä ei kuitenkaan johtanut toimenpiteisiin.

Tästäkin voinemme kiittää KKO:ta.

Anonyymi kirjoitti...

Parkkianarkistit syytteeseen!

Anonyymi kirjoitti...

Juuri näin!

Anonyymi kirjoitti...

Parkkianarkistit on rikollinen roskajoukko

Anonyymi kirjoitti...

Parkkianarkistit syytteeseen!

Juuri näin!

Parkkianarkistit on rikollinen roskajoukko


Onkohan Virolaisella hirttänyt ryyppy päälle vai onko joku parkkipaavo löytänyt sivuston. Kommentit ovat kyllä todella fiksuja ja sisältörikkaita...

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Parkkianarkistit eivät sentään yritä periä laittomia maksuja tai lähettele valelaskuja tuntemattomille ihmisille.

Kaikki jotka saavat parkkiyhtiöltä laskun tapauksessa että eivät ole itse ajaneet, vaan ovat saaneet lapun ajoneuvon haltijana/omistajana, niin poliisille rikosilmoitus petoksen yrityksestä!

Ei muutkaan saa valelaskuja lähetellä, niin miksi lain tuolla puolen pyörivät parkkivalvontayhtiötkään.

Anonyymi kirjoitti...

Sananvapauden ja vapaan keskustelun hinta on ettei kaikki osallistujat yllä verbaalisesti kovinkaan korkealle tasolle tai edes älyllisesti jäkevään argumentointiin. Se että kommenttien joukossa on turhia ja häiritseviä kommenttaja on miljoona kertaa parempi kuin se että keskustelua ennakkosensuroidaan, siis sananvapautta loukataan, silloin kun blogin ylläpitäjä pidättää oikeudekseen karsia keskustelun sisältöä siltä osin kuin se on epäedullista hänen kommenteilleen.

Sekä Virolainen että Kemppinen käyttävät ennakkomoderointia (=senrusointia). Tosin Virolainen käyttää sitä nimen omaan ajamaansa omaa mielipidettään. Mitään ei julkaista mikä ei edusta hänen kantaansa. Muistaakseni Natisaksassakin tilanne oli tämä.

Olen siis iloinen että tämän kaltaiset blogit kuin Oikeus ja kohtuus kunnioittavat meidän kaikkien oikeutta sanoa sanottavansa vaikka se ei aina niin järkevää olisikaan. Pahinta sananvapauden kannalta on juuri se että joku päättää meidän puolestamme kuka saa sanoa mitäkin, kuten Virolainen tekee.

Toinen Jyrki kirjoitti...

Parkkianarkisti on siitä hauska nimitys mikä viittaisi nimenomaan siihen että ajettaisiin asiaa joka antaisi oikeuden pysäköidä mihin tahansa. Tästähän ei ole kyse, vaan siitä kuka saa seuraamuksen määrätä virheellisestä pysäköinnistä. Virheestä joka on määritelty lainsäädännössä ja siten seuraamuksen antaminen vain viranomaisen toimivallassa.

Yksityistä pysäköinninvalvontaa kannattavat tahot kannattavat yksityisen rankaisemisen lisäämistä suomessa. Kun yksityinen pysäköinninvalvonta sallitaan, seuraavaksi tulevat yksityiset nopeusvalvonnat, yksityiset puhallustestit, yksityinen rankaiseminen kauppakeskuksissa, yksityiset vartijat jotka saavat sakottaa, ykstyiset vankilat ja lopulta yksityiset tuomioistuimet. Parkkianarkistit eivät ole mitään Virolaisen ja hänen edustamansa linjan kanssa. Virolaisen linja edustaa todellista mielivaltaa ja puhdasta oikeudellista anarkiaa.

Anonyymi kirjoitti...

Aika huikaiseva ero taas kommentaattorien henkisessä kapasiteetissa. Toiset osaavat keskustella asiallisesti ja esittävät keskustelussa erittäin teräviä ja asian ytimessä olevia kommentteja, toiset ovat herjalinjalla tai muuten vaan missanneet pointin täysin.

Ei voi kauhalla vaatia...

Anonyymi kirjoitti...

Virolainen is losing it...

Anonyymi kirjoitti...

Parkkianarkistit tinnastavat yksityisen pysklinninvalvonnan KKO:n jäsenten yksityisiin välimiestehtäviin!

Anonyymi kirjoitti...

"Tästäkin voinemme kiittää KKO:ta."
- Ratkaisun teki syyttäjä, muistaakseni muutamaa vuotta ennen KKO:n päätöstä.

Perustelut oli jotakuinkin, että sen verran vähäistä, että jätetään yksityisoikeudellisten toimenpiteiden varaan.

Anonyymi kirjoitti...

Virolaisen kanssa tasavallan virallisen hauskuuttajan tittelistä kilpailee tasaväkisesti Marja Tiura, katsokaapa yle areenasta.

Anonyymi kirjoitti...

Miksi. Virolainen mainitaan joka toisessa kommentissa vaikka blogi käsittelee KKO:ta ja Koskeloa?

Anonyymi kirjoitti...

JV on äänekkäin yksityistä p-valvontaa puolustava juristi, ja hänen änkyröinnillään on tietty huumoriarvo. Siis silloin, kun hän ei solvaa vastapuolta metsäläisiksi tai terroristeiksi. (Käyttääkö hän muuten samanlaista kieltä oikeussalissa?)

Anonyymi kirjoitti...

Virolainen sensuroi oman bloginsa kommentteja, joten asiaan liittyvät kommentit virolaisen teksteistä pitää kirjoittaa muihin asiaan liittyviin blogeihin (kuten tämä ja kemppinen).

Virolaisen pitäisi joko poistaa kommentointiominaisuus kokonaan tai sallia kaikki asialliset kommentit.

Vaikuttaa siltä, että hän jättää ainoastaan häntä itseään myötäilevät/nuoleskelvat kommentit jäljelle.

Anonyymi kirjoitti...

Parkkiaktivistien ja -anarkistien rajun v-tuksen kyllä toisaalta ymmärtää: parkkivalvonta on laillista ja KKO:n siunaamaa toimintaa, jolla suitsitaan näiden röyhkimysten anarkiaa ja terrorisointia!

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

parkkivalvonta on laillista ja KKO:n siunaamaa toimintaa, jolla suitsitaan näiden röyhkimysten anarkiaa ja terrorisointia!

Toki, valvominen on laillista, mutta maksujen jakaminen ei. Lisäksi valelaskujen lähettely on petoksen yritys, petos tai parkkipaavojen mittakaavassa törkeä sellainen.

Jos se kerran on niin pirun laillista, niin miksi maksamattomia laskuja ei ole viety käräjäoikeuden käsiteltäväksi?

Anonyymi kirjoitti...

Jos se kerran on niin pirun laillista, niin miksi maksamattomia laskuja ei ole viety käräjäoikeuden käsiteltäväksi?

Niinpä. Yksityistä pysäköinninvalvontaa on harjoitettu Suomessa jo 7-8 vuotta, ja koko tänä aikana maksamattomia valvontamaksusaatavia on peritty tuomioistuinteitse ainoastaan yhden kerran! Näin siitä huolimatta, että valvontamaksuista melkoisen suuri osa jätetään maksamatta. Jopa valvontafirmat itse ovat myöntäneet, että "70-80 prosenttia maksaa" - tällä hetkellä luku on todennäköisemmin niin päin, että 70-80 prosenttia sakotetuista ei maksa.

Miksi velkomuskanteita ei sitten ajeta? Miksi valvontafirmat hyväksyvät sen, että merkittävä osa heidän asiakkaistaan ei maksa laskujaan, ja asialle ei kuitenkaan haluta tehdä yhtään mitään? Luulisi tällaisen olevan erittäin huonoa bisnestä. Millään muulla toimialalla tällainen ei tulisi kysymykseenkään. Jokainen voi yrittää esimerkiksi tilata seitsemän vuotta aikakauslehtiä ja jätä laskut maksamatta - ei taida onnistua.

Jokainen asiaa seurannut ymmärtää selkeästi, miksi näin on. Valvontayhtiöt eivät aja uusia kanteita, koska sellaisen menestymisen todennäköisyys perustuslakivaliokunnan kannanoton jälkeen on varsin huono. Tappio johtaisi kaikki alan toimijat varmaan konkurssiin. Tätä riskiä ei haluta ottaa, vaan mieluummin tyydytään siihen, että edes ne 20 prosenttia maksaa.

Toinen syy on se, että vaikka itse velkomuskanteen peruste menestyisikin tuomioistuimessa, kanteen voittaminen edellyttäisi lisäksi, että valvontayhtiö pystyisi todistamaan, kuka ajoneuvon on väärin pysäköinyt. Ellei se tähän kykene (ja aivan valtaosassa tapauksista se ei kykene), pelkkä pysäköimisen kiistäminen riittää kaatamaan velkomuskanteen.

Jälleen häviön negatiiviset seuraamukset olisivat parkkisakkofirmoille niin vahingollisia, että riskiä ei haluta ottaa. Heille on edullisempaa, että suuri yleisö ei ole tietoinen asiasta. Hävitty oikeudenkäynti johtaisi uutisointiin, jonka myötä tämä tietoisuus lisääntyisi ja entistä useampi jättäisi maksamatta.

Eli kyllä yksityinen parkkisakkobisnes on nyt melkoisissa vaikeuksissa - yhtäältä toitotetaan suureen ääneen toiminnan laillisuutta, toisaalta samaan aikaan ei uskalleta velkoa maksamattomia sakkoja oikeusteitse häviön pelossa! On selvää, ettei parkkisakkobisnestä näissä oloissa harjoita yksikään sellainen rehellinen yrittäjä, joka kykenisi saamaan toimeentulonsa jollain muulla tavalla. Hämäräbisnestähän tämä on ollut alusta lukien.

(Viestin alussa mainittiin, että velkomuskanteita on ajettu vain yksi. Tämän lisäksi summaarisia eli yksipuolisia velkomustuomioita on ilmeisesti haettu muutamia, mutta ainakin jokunen vuosi sitten näyttävästi uutisoidut tapaukset liittyivät silloisen ParkCom Oy:n media-operaatioon, jossa "haastetut" osana järjestelyä eivät vastustaneet haastetta ja ParkCom Oy sai näin haluamansa tuomiot ja suurta julkisuutta, jonka perusteella suurelle yleisölle jäi vaikutelma, että yksityisten sakkojen laillisuus olisi oikeudessa ratkaistu. Laajemmassa mittakaavassa summaarisia velkomuskanteita ei ole ajettu.)

Anonyymi kirjoitti...

Toki kaikki velkomiskanteet hyväksytään KKO:n ennakkopäätöksen mukaisesti!

Anonyymi kirjoitti...

Eivät kai parkkianarkistit usko, että KKO purkaa oman päätöksensä?! Ovatpa jätkät tosi heikoilla!

Anonyymi kirjoitti...

Joo, tietenkään KKO ei pura päätöstään!Eihän siihen ole edes mitään syytä!

Anonyymi kirjoitti...

KKO ei välttämättä pura ParkCom-tuomiotaan. Tuomion purkamisen kynnys on nimittäin laissa asetettu varsin korkealle.

Sen sijaan jos valvontayritykset vievät uuden velkomuskutun oikeuteen, onkin täysin mahdollista, että asia ratkaistaisiin toisella tavalla - korkeinta oikeutta myöten. KKO ei ole sidottu omiin aikaisempiin ennakkopäätöksiin.

Tämä Mika S vastaan ParkCom -juttu ratkaistiin KKO:ssa tiukassa äänestyksessä 3-2. Saattaa hyvin olla, että seuraavalla kerralla, kun asiaa käsittelee uusi kokoonpano, lopputulos onkin aivan toinen.

Tosiasia on se, että kukaan ei tällä hetkellä pysty sanomaan, miten KKO ratkaisisi uuden yksityisen pysäköinninvalvontamaksun velkomuskanteen, jos sellainen KKO:een menisi. Varmaa on vain se, että lopputulos ei ehdottoman välttämättömästi olisi sama, kuin edellisellä kerralla. Tilanne siis todellakin on tällä hetkellä erittäin epäselvä.

Toki kaikki velkomiskanteet hyväksytään KKO:n ennakkopäätöksen mukaisesti!

Jos asia kerta on noin selvä, niin tokihan kaikki maksamattomat valvontamaksut sitten peritään tuomioistuinteitse, eikö niin?

Jos asia on kerran täysin selvä, niin miksi valvontayhtiöt hyväksyvät sen, että valvontamaksun voi jättää maksamatta täysin ilman seuraamuksia?

Itsellä neljä maksamatonta vuosilta 2007-2010 - haastetta käräjille ei vain kuulu.

Anonyymi kirjoitti...

Joo todella ihmeellistä bisnestä. Yksityinen parkkisakkohan on nykyään täysin vapaaehtoinen maksu. Jos sen jättää maksamatta, niin tulee pari maksukehotusta perintäyhtiöltä, jonka jälkeen asia jää sillensä.

Olisipa kyllä aika erikoista, jos vaikka voisi tilata postimyynnistä musiikkia ja viihde-elektroniikkaa ja jättää vaan lasku maksamatta ja mitään ei seuraisi. "Jostain syystä" tämä ei kuitenkaan onnistu. Yritykset perivät saatavansa, viime kädessä oikeusteitse.

Jos yksityinen pysäköinninvalvonta on niin pirun laillista, niin minkä takia valvontayritykset eivät peri saataviaan???

Anonyymi kirjoitti...

Logiikka ontuu pahasti! Jos ja kun KKO ei pura tuomiotaan, on täysin selvää että kaikki muutkin tapaukset ratkaistaan sen jälkeen jo alioikeudessa parkkiyhtiöiden eduksi! Kun purkuhakemus on hylätty, parkkiyhtiöt vievät kaikki maksamattomat valvontamaksut oikeuteen ja voittavat nuo jutut.

Anonyymi kirjoitti...

Millaiseen häpeäpaaluun Virolainen joutuu sitten aikanaan, kun tämä kääntyy siihen lopulliseen, vääjäämättömään tulemaan, että yksityiset parkkivalvontamaksut tiedostetaan yleisesti joko arveluttavaksi varainkeruuksi tai jopa rikollista toimintaa muistuttavaksi. Virolainen on ollut äänekkäin ja näkyvin yksityisen parkkivalvonnan puolestapuhuja.

Anonyymi kirjoitti...

Logiikka ontuu pahasti! Jos ja kun KKO ei pura tuomiotaan, on täysin selvää että kaikki muutkin tapaukset ratkaistaan sen jälkeen jo alioikeudessa parkkiyhtiöiden eduksi! Kun purkuhakemus on hylätty, parkkiyhtiöt vievät kaikki maksamattomat valvontamaksut oikeuteen ja voittavat nuo jutut.

Höpö höpö, vaikka KKO ei purkaisikaan tuomiota siitä huolimata perustuslakivaliokunnan kannanoton jälkeen alioikeuden päätökset pysyisivät sellaisina kuin ne ovat nyt olleet. Eli käräjä- ja hovioikeushan pitivät toimintaa laittomana. Todennäköisesti KKO muuttaisi kantaansa.

Todellisuudessa KKO:n purkamattajättämispäätös ei muuttaisi nykytilannetta millään lailla.

Nimittäin yksi asia kirjoittajalla unohtuu. Kaikissa oikeusasteissa Mika S. tapauksessa oikeus totesi että näyttövastuu ajoneuvon kuljettajasta on yksiselitteisesti valvontayhtiöllä. Valvonatyhtiön vaikeus todistaa sopimuskumppaniaan ei käännä todistusvelvollisuutta.

Mika S. sapatauksessa oikeus näytti toteennäytetyn että Mika S. oli ollut kuljettaja koska hän oli saanut muistaakseni kahdeksan maksulappua samasta paikasta.

Yksittäisen autoilijan osalta tilanne on harvinaisen helppo vielä KKO:n mahdollisen purkamattajättämispäätöksenkin jälkeen. Valvontayhtiö ei pysty todentamaan ajoneuvon kuljettajaa eli sopimuskumppaniaan. Tämä on yksi syy miksi oikeuteen ei haluta lähteä. Todistusvastuu on valvontayhtiöllä ja koska se ei siihen kykene, yksikään yksityinen valvontamaksu ei mene oikeudessa läpi.

Mika S. valittiin aikoinaan uhriksi ParkComin toimesta juuri sen takia koska maksuja oli niin paljon ja samasta paikasta samalle autolle.

Itselläni on 5 yksityistä pysäköintivirhemaksua maksamatta. Kaksi ParkComille, kolme ParkPatrolille. Nämä ovat vuosilta 2008-2010. Kutsua oikeuteen ei kuitenkaan kuulu. Kaikissa tapauksissa maksu on kohdistettu samaan autoon, mutta eri paikoissa. Se olenko minä ajanut auton kyseiselle parkkipaikalle on ParkCom:in ja ParkPatrolin näyttövelvollisuuden piirissä. Riittää kun totean että en ole ajoneuvoa kuljettanut ja pyydän osoittamaan laskun ajoneuvoa kuljettaneelle henkilölle. (perheessäni on 3 ihmistä joilla on ajokortti ja käyttävät ajoneuvoa)

Summa summarum:
Yksityistä pysäköintivalvontamaksua ei pidä mennä maksamaan. a) se on perustuslain vastainen ja b) näyttövelvollisuus kuljettajasta on valvontayhtiöllä

Anonyymi kirjoitti...

3 kpl parkpatrolin maksuja maksamatta, saisinko jo sen kutsun oikeuteen, please

Anonyymi kirjoitti...

Eivät ne maksamattomat maksut ole suinkaan vanhentuneet! Ne peritään, kun KKO on hylännyt Mikan purkuhakemuksen. Ali-ja hovioikeudet noudattavat tietysti KKO:n uutta päätöstä!

Anonyymi kirjoitti...

"Ne peritään, kun KKO on hylännyt Mikan purkuhakemuksen. Ali-ja hovioikeudet noudattavat tietysti KKO:n uutta päätöstä!"

- Jos päätöstä ei pureta, niin mitään 'uutta päätöstä' ei tule.

Anonyymi kirjoitti...

On naiivia uskoa ja uskotella muille urpoille etteivät alemmat oikeudet seuraisi KKO:n linjaa

Anonyymi kirjoitti...

On naiivia uskoa ja uskotella, etteivät alemmat oikeudet ottaisi huomioon asian perustuslaillista ulottuvuutta nyt, kun perustuslakivaliokunnan kanta on tiedossa. Osasihan käräjä- ja hovioikeus tarkastella perustuslaillisia näkökohtia jo aiemminkin, mitä KKO ei osannut.

Anonyymi kirjoitti...

Heikoilla ovat, nämä parkkianarkistit "uskossaan"!

Toki alemmat oikeudet seuraavat KKO:n tulevaa päätöstä ja noudattavat sitä, sillä jos eivät sitä tee, voidaan aina valittaa kaikista tapauksista KKO:een asti, joka sitten lopulta oikaisee väärät päätökset.

Jonkun anonyymin urpon selitykset tällä, että hänelläkin on muka kolme maksamatonta parkkimaksua, eivät ole uskottavia.

Anonyymi kirjoitti...

Jos ja kun KKO ei pura tuomiotaan, on täysin selvää että kaikki muutkin tapaukset ratkaistaan sen jälkeen jo alioikeudessa parkkiyhtiöiden eduksi!

Ali-ja hovioikeudet noudattavat tietysti KKO:n uutta päätöstä!

On naiivia uskoa ja uskotella muille urpoille etteivät alemmat oikeudet seuraisi KKO:n linjaa

Toki alemmat oikeudet seuraavat KKO:n tulevaa päätöstä ja noudattavat sitä, sillä jos eivät sitä tee, voidaan aina valittaa kaikista tapauksista KKO:een asti, joka sitten lopulta oikaisee väärät päätökset.


Ei pidä paikkaansa, mutta tämän trolli tietää toki itsekin.

Suomessa korkeimman oikeuden ennakkopäätökset ovat niinsanotusti heikosti velvoittavia. Ne eivät ole alempia oikeuksia sitovia, vaan alemmat oikeusasteet ja myös KKO itse voivat perustellusta syystä poiketa aikaisemmasta ennakkopäätöksestä.

Jos uusi valvontamaksun velkomusasia menee tuomioistuimeen, niin sen on huolellisesti harkittava, miten se asian ratkaisee. Yhtäältä KKO:n ennakkopäätös puoltaa valvontamaksun hyväksyvää kantaa, toisaalta perustuslakivaliokunnan lausunto puoltaa vahvasti sitä vaihtoehtoa, että velkomuskanne hylätään. Tuomioistuin voi ratkaista asian kummin päin hyvänsä - varmaa on vain se, että kukaan ei pysty etukäteen sanomaan, mikä tämä ratkaisu tulisi olemaan. Joka muuta väittää, valehtelee.

Korkeimman oikeuden päätösten purkamiselle on asetettu erityinen purkukynnys sen vuoksi, että oikeusvarmuuden tavoite edellyttää, että lainvoimaisten päätösten purkamiseen turvaudutaan vain aivan poikkeuksellisesti. On täysin mahdollista, että KKO ei pura ParkCom-päätöstään.

Uudella KKO:een mahdollisesti tulevalla velkomusjutulla ei tällaista kynnystä tietenkin ole. Se käsiteltäisiin puhtaalta pöydältä. Kun jo se edellinen ParkCom -tuomio oli täpärä 3-2 äänestysratkaisu, niin ei tarvita kuin uusi kokoonpano ratkaisemaan asiaa, ja lopputulos voi hyvinkin olla päinvastainen. Edelleenkään kukaan ei voi etukäteen tietenkään tietää, mikä lopputulos olisi. Varmuudella voidaan jälleen sanoa, että molemmat ratkaisut ovat täysin mahdollisia. Väitteet, että KKO "varmasti" ratkaisee jonkun asian jollakin tavalla, ovat täyttä schaissea.

Edellä kuvatusta seuraa, että on täysin mahdollista, että KKO ei pura entistä päätöstään, mutta päätyy päinvastaiseen kantaan uudessa velkomusjutussa. Voi siis olla, että Mika S. joutuu maksamaan valvontamaksunsa, mutta kukaan muu ei joudu. Tämä kuulostaa tietenkin oikeusvaltiossa hyvin erikoiselta, mutta johtuu nimenomaan tuosta korotetusta purkukynnyksestä.

Toivotaan tietenkin, että pelleilylle tulee piste ja KKO älyää purkaa selvästi virheellisen tuomionsa. Saa nähdä, estääkö tuomarien ylpeys myöntämästä virhettään.

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Lisäksi KKO ei päätöksessään ottanut lainkaan kantaa maksun laillisuuteen, vaan käsitteli asian lyhyesti sopimusoikeuden näkökulmasta ja siitä, että voiko koko sopimusta syntyä.

Että ihmettelen, miten yksityistä parkkivalvontaa puoltavat voivat olla niin sokeita tässä asiassa.

Ja hyvähän siellä on huudella anonyymien kommenteille - anonyymina.

Anonyymi kirjoitti...

Jonkun anonyymin urpon selitykset tällä, että hänelläkin on muka kolme maksamatonta parkkimaksua, eivät ole uskottavia.

En tiedä oletko tyhmä, haluatko ärsyttää tai muuten vain Virolaisten kaltaisten yksityistä rankaisemista vaativien ihmisten vietävissä.

Fakta on se, jonka siis ParkPatrolkin on aikanaan televisiohaastattelussa Mustosen suulla myöntänyt, että ainoastaan 60-70% on maksanut valvontamaksun. Tämä oli useita vuosia sitten. Maksamattomien määrä on noussut kohisten ja tällä hetkellä, perutuslakivaliokunnan kannanoton jälkeen veikkaan että valvontamaksun maksamatta jättävien osuus on jo yli 50%. Suurin osa siis jättää maksun maksamatta koska sitä ei tarvitse maksaa.

On minulle ihan yhdentekevää uskotko vai etkö usko. Se on kuitenkin faktaa että minulla on 3 maksua maksamatta. Myös kaverillani ja siskollani on yhteensä 5 laskua maksamatta, koska olen heitä neuvonut olemaan maksamatta. Noista viidestäkin laskusta 4 on ParkPatrolilta.

ParkPatrol vähät välittää perinnästä. Normaalit maksumuistukset, uhkailut ja mahdollisesti perintäkirjeet, mutta lopullisen kiistämisen jälkeen laskuista ei kuulu enää mitään.

Anonyymi kirjoitti...

Sama meisinki ainakin Nordenilla ja ParkComilla eli nykyisellä Q-parkilla - pari perintäkirjettä ja siihen jää.

Tämä käytäntö on muuten hyvän perintätavan vastaista ja itse asiassa lähentelee petosta. Täysin aiheettomia laskuja kun ei saa lähetellä. Jos lähtee perimään saatavaansa, pitäisi silloin lähtökohtaisesti perintä tietenkin viedä loppuun eli tarvittaessa tuomioon asti. Nyt perintäkirjeitä käytetään pelkästään uhkailutarkoituksessa, ilman aikomustakaan viedä asiaa tuomioistuimeen.

Yksittäistapauksena tällainen voi vielä menetelläkin. Silloinkin tosin pitäisi kohtuullisessa asiassa joko viedä asia oikeuteen tai tehdä päätös perinnästä luopumisesta ja ilmoittaa tästä velalliselle. Velallista ei saa jättää epävarmuuteen siitä, aiotaanko asiaa viedä eteenpäin vai onko perinnästä luovuttu.

Vaikka yksittäistapauksessa ei olekaan rikos periä jotain saatavaa ja luopua sittemmin perinnästä, kun velallinen sen riitauttaa, niin tällainen laajassa mittakaavassa uhkailu- ja painostustarkoituksessa toteutettava perintä ilman aikomustakaan saattaa velkomusjuttuja koskaan tuomioistuimeen, menee kyllä lähelle, sanoisinko vaarallisen lähelle petoksen tunnusmerkistöä.

Anonyymi kirjoitti...

Eivät ne maksamattomat maksut ole suinkaan vanhentuneet! Ne peritään, kun KKO on hylännyt Mikan purkuhakemuksen. Ali-ja hovioikeudet noudattavat tietysti KKO:n uutta päätöstä!

Ai samalla tavalla niinkuin huijariyhtiöt ovat maksamattomia laskujaan oikeuden ratkaistavaksi KKO:n päätöksen jälkeen, ENNEN perustuslakivaliokunnan päätöstä?

Täysin perusteetonta uhkailua ja totuuden vääristelyä JÄLLEEN. Ja vielä väite että ns. maksut eivät vanhene ikinä! Tässä taas yksi todiste toiminnan rehellisyydestä ja suoraselkäisyydestä...

Anonyymi kirjoitti...

KKO:n prejudikaatit ovat tosiasiallisesti alempia oikeuksia velvoittavia. OIkeuskäytännöstä ei tunneta yhtään tapausta, joissa alemmat oikeudet toimisivat ja tuomitsisivat vastoin KKO:n nimenomaista ennakkopäätöstä, jollainen ratkaisua KKO 2010:23 on.

Purkukynnys on korkea, sillä ratkaisun purkaminen edellyttää, että ratkaisi perustuu ilmeisesti väärään lain tulkintaan.

On erittäin epätodennäöistä, että KKO purkaisi mainitulla perusteella oman tuomionsa.

KKO:n ratkaisu 2010:23 oli yksimielinen (5-0) siltä osin kuin KKO katsoi, ettei yksityisessä pysäköinninvalvonnassa ole kyse julkisen vallan käyttämisestä.

Lainkäytössä KKO on ylin elin myös perustuslain tulkinnassa. Perustuslakivaliokunnan kanta pätee vain säädettävänä olevan lakiesityksen perustuslainmukaisuuden valvonnassa.

Perustuslakivaliokunnalla ei ole valtaa lainkäytössä eli oikeudenkäynneissä. Valiokunnan kanta ei ole po. asiassa tuomioistuinta ja KKO:ta sitova. KUten KKO:n Koskelo sanoi, perustuslakivaliokunnan lausunto oli puutteellisesti ja yksipuolisesti perusteltu.

Anonyymi kirjoitti...

Taitaa psakayhtiöillä olla hätä kädessä, kun tarvitsee täällä "kommentoida" anonyymisti täyttä sontaa asiasta. Paras väite toi 5-0 KKO:lta julkisen vallan käytöstä...

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Vaikka yksittäistapauksessa ei olekaan rikos periä jotain saatavaa ja luopua sittemmin perinnästä, kun velallinen sen riitauttaa, niin tällainen laajassa mittakaavassa uhkailu- ja painostustarkoituksessa toteutettava perintä ilman aikomustakaan saattaa velkomusjuttuja koskaan tuomioistuimeen, menee kyllä lähelle, sanoisinko vaarallisen lähelle petoksen tunnusmerkistöä.

Se on petos lähetellä valelaskuja. Joka kesä näitä valelaskuja lähetellään eri yrityksille siinä toivossa että maksavat vahingossa. Samasta asiasta on kyse yksityisten pysäköintivirhemaksujen osalta, joita ei lähetetä auton kuljettajalle, vaan omistajalle/haltijalle osoitettuina. Ei muuta kuin rikosilmoitusta tekemään.

KUten KKO:n Koskelo sanoi, perustuslakivaliokunnan lausunto oli puutteellisesti ja yksipuolisesti perusteltu.

Osannet näemmä kertoa mitä puutteellista ja yksipuolista siinä oli? KKO:n kantahan on luettavissa netistä, eikä siinä perusteltu päätöstä juuri lainkaan perustuslain kannalta.

Anonyymi kirjoitti...

Varmasti sekä KKO:n että perustuslakivaliokunnan päätöksissä olisi paljonkin parantamisen varaa. Kumpaakaan nyt ei voi kehua mitenkään erityisen korkeatasoiseksi.

Perustuslakivaliokunnan päätöksillä ei tietenkään ole mitään muodollista sitovuutta tuomioistuimiin nähden. Mutta sellaista ei ole edes KKO:n päätöksillä. Kuten anonyymi aikaisemmin totesi, jos uusi yksityisen pysäköinninvalvontamaksun velkomusjuttu etenee nyt tuomioistuimeen, se joutuu nyt uudessa, poikkeuksellisen epäselvässä ja sekavassa tilanteessa ihan itse harkitsemaan, minkälaisen painoarvon se näitten eri instanssien lausunnoille antaa. Ei ole lainkaan selvää, että se vain sokeasti seuraisi KKO:n hyvin kiistanalaista ratkaisua. Päin vastoin, jos alioikeustuomari itse vakuuttuu siitä, että perustuslakivaliokunnan kanta asiassa on oikea, se voi aivan hyvin näpäyttää korkeinta oikeutta ja ratkaista asian niin, kuin oikeaksi kokee.

Vastaavasti jos tuomari itse asettuu KKO:n kannalle asiassa, ei hänen kantaansa muuksi muuta se, mitä PELV on asiassa lausunut.

Juttu ratkeaa siis aivan sen mukaan, mille kannalle asian ratkaisevat tuomarit asettuvat. Sitä, mikä tämä ratkaisu tulisi olemaan, ei voi kukaan etukäteen tietää. Sen enempää KKO:n kuin PELV:n näkemykset asioista eivät sido tuomioistuinten käsiä.

Näin se vain on. Ymmärtäähän sen, että eräitä tahoja asiaintila kyrsii.

Anonyymi kirjoitti...

Perustuslakivaliokunnan pj. Sasi selitteli päätöksen jälkeen, että ei yksityistä pysäköinninvalvontaa olla suinkaan torjumassa, vaan sille tultaisiin antamaan julkiseen pysäköinninvalvontaan nähden avustava ja täydentävä rooli.

Tuo "avustava ja täydentävä rooli" tarkoittaa erittäin todennäköisesti sellaista tulevaisuutta, mistä alan yrittäjät eivät ole erityisen mielissään... Siihen loppuu sikailu ja kyykytys!

Ei ihmekään, että alan piireissä kiehuu!

Anonyymi kirjoitti...

Tämä käytäntö on muuten hyvän perintätavan vastaista ja itse asiassa lähentelee petosta. Täysin aiheettomia laskuja kun ei saa lähetellä. Jos lähtee perimään saatavaansa, pitäisi silloin lähtökohtaisesti perintä tietenkin viedä loppuun eli tarvittaessa tuomioon asti. Nyt perintäkirjeitä käytetään pelkästään uhkailutarkoituksessa, ilman aikomustakaan viedä asiaa tuomioistuimeen.
Näin minäkin olen asian ajatellut. Olisiko jo aika alkaa nostaa syytteitä sekä parkkifirmoja että perintätoimistoja aiheettomista laskuista?

Anonyymi kirjoitti...

Purkukynnys on korkea, sillä ratkaisun purkaminen edellyttää, että ratkaisi perustuu ilmeisesti väärään lain tulkintaan.

On erittäin epätodennäöistä, että KKO purkaisi mainitulla perusteella oman tuomionsa.


Suomeksi: On erittäin epätodennäköistä, että KKO korjaisi virheensä. Mikä on Hyvin Huolestuttavaa. Mikä Jumala KKO on? _Tietysti_ KKO:n pitää korjata virheensä, jos virheenkorjaamiselle on tarvetta, kuten nyt on.

Anonyymi kirjoitti...

"Paras väite toi 5-0 KKO:lta julkisen vallan käytöstä..."

- Tästä on jo jonkin verran aikaa, kun ko. päätöksen luin, mutta tuo taitaa pitää paikkansa: edes vähemmistöön jääneiden neuvosten mielestä kyseessä ei ollut julkisen vallan käyttö, joten "5-0" -väite on sinänsä tavallaan oikea.

Anonyymi kirjoitti...

On tietysti varsin triviaalia todeta, ettei valvontamaksussa ole kysymys julkisen vallan käytöstä, koska se perustuu huteraan sopimuskonstruktioon. Olennainen kysymys on, saako tällaisen (tai ylipäänsä minkäänlaisen) sopimuksen perusteella ryhtyä toimeen, jonka lainsäätäjä on säätänyt julkisen vallan tehtäväksi.

Tähän ei KKO näyttänyt ottavan mitään kantaa. Kunhan vaan tokaisi, ettei valvontamaksun määrääminen ole julkisen vallan käyttöä. Ei tietenkään ole, koska julkinen valta ei määrää sopimusperusteisia valvontamaksuja.

Anonyymi kirjoitti...

Tähän mennessä on saatu kuulla mm. seuraavaa:

1) Yksityinen p-valvontamaksu perustuu lakiin. Mihin lakiin? Yksityisestä p-valvonnasta ei ole olemassa lakia.

2) Joka tapauksessa yksityinen p-valvonta on laillista liiketoimintaa. Niin on. Valvomisoikeus ei silti tarkoita samaa kuin oikeus rangaista. Lisäkysymys: Miten laki ja valtio suhtautuvat yksityiseen rankaisemiseen?

3) Sopimus syntyy kyltin ohi ajamalla/kyltin tekstin lukemalla. Oletetaan että tämä rohkea väittämä pitää paikkansa. Miten väitety sopimuskumppanin (autoilija) oikeusturva toteutuu, jos kyltti on töhritty/varastettu, tai kyltin ehdot sisältävää tekstiä on peukaloitu? Autoilijahan ei voi kahdessa ensimmäisessä mahdollisessa tapauksessa mitenkään tietää sitoutuneensa yhtään mihinkään ja kolmannessa tapauksessa hän olisi voinut kieltäytyä noudattamasta alkuperäisen sopimuksen ehtoja.

4) Maksamatta jääneet valvontamaksut peritään. Kumman laimeata on ollut into perimiseen, jos yksityisessä p-valvonnassa ei ole juridisesti mitään mikä ei kestäisi päivänvaloa.

Anonyymi kirjoitti...

KKO:n prejudikaatit ovat tosiasiallisesti alempia oikeuksia velvoittavia. OIkeuskäytännöstä ei tunneta yhtään tapausta, joissa alemmat oikeudet toimisivat ja tuomitsisivat vastoin KKO:n nimenomaista ennakkopäätöstä, jollainen ratkaisua KKO 2010:23 on.

Purkukynnys on korkea, sillä ratkaisun purkaminen edellyttää, että ratkaisi perustuu ilmeisesti väärään lain tulkintaan.

On erittäin epätodennäöistä, että KKO purkaisi mainitulla perusteella oman tuomionsa.

KKO:n ratkaisu 2010:23 oli yksimielinen (5-0) siltä osin kuin KKO katsoi, ettei yksityisessä pysäköinninvalvonnassa ole kyse julkisen vallan käyttämisestä.

Lainkäytössä KKO on ylin elin myös perustuslain tulkinnassa. Perustuslakivaliokunnan kanta pätee vain säädettävänä olevan lakiesityksen perustuslainmukaisuuden valvonnassa.

Perustuslakivaliokunnalla ei ole valtaa lainkäytössä eli oikeudenkäynneissä. Valiokunnan kanta ei ole po. asiassa tuomioistuinta ja KKO:ta sitova. KUten KKO:n Koskelo sanoi, perustuslakivaliokunnan lausunto oli puutteellisesti ja yksipuolisesti perusteltu.

Anonyymi kirjoitti...

Edellinen kirjoittaja näköjään toistaa itseään ... epätoivoista väärän tiedon levittämistä.

Asiasta toiseen, Jyrki Virolainen ei viime viikonloppusen episodin jälkeen ole kirjoittanut yhtään uutta artikkelia.

Anonyymi kirjoitti...

KKO:n prejudikaatit ovat tosiasiallisesti alempia oikeuksia velvoittavia. OIkeuskäytännöstä ei tunneta yhtään tapausta, joissa alemmat oikeudet toimisivat ja tuomitsisivat vastoin KKO:n nimenomaista ennakkopäätöstä, jollainen ratkaisua KKO 2010:23 on.

Ei pidä paikkaansa. KKO on itsekin tuominnut vastoin omia aikaisempia ennakkopäätöksiään. Myös alioikeudet tuomitsevat vastoin KKO:n ennakkopäätöstä, yleensä tällöin perusteluna esitetään, että käsillä olevan tapauksen seikasto on joltain olennaiselta osaltaan erilainen kuin se seikasto, josta ennakkopäätös on annettu. Vertailu onkin hankalaa, koska hyvin harvoin tuomioistuimiin tulee täysin identtisiä tapauksia. Ennakkopäätösten rajat eivät ole mitenkään yksiselitteisiä.

Purkukynnys on korkea, sillä ratkaisun purkaminen edellyttää, että ratkaisi perustuu ilmeisesti väärään lain tulkintaan.

Tämä on totta. Siksi onkin täysin mahdollinen sellainenkin skenaario, että KKO ei pura päätöstään Mika S:n tapauksessa, mutta se päätyy päinvastaiseen lopputulokseen uudessa velkomusjutussa. Tämä on tietenkin oikeusvarmuuden kannalta erittäin epätoivottavaa.

KKO:n ratkaisu 2010:23 oli yksimielinen (5-0) siltä osin kuin KKO katsoi, ettei yksityisessä pysäköinninvalvonnassa ole kyse julkisen vallan käyttämisestä.

Tämäkin on totta. Eri mieltä olevat jäsenet olisivat hylänneet ParkCom Oy:n kanteen sillä perusteella, että sopimusta ei ollut syntynyt.

Se perusteluketju (tai oikeastaan sen puuttuminen), millä tähän ratkaisuun päädyttiin, onkin sitten erittäin altis kritiikille. Siinä ei nimittäin tosiasiallisesti punnittu asiaa perustuslain kannalta lainkaan, vaan asia ohitettiin ilman sisällöllisiä perusteluita vain "katsomalla", ettei sopimukseen perustuvan saatavan velkominen "voi olla" julkisen vallan käyttöä. Tämän perustelulausuman ilmiselvää puutteellisuutta on käsitelty paljon, joten siitä ei sen enempää.

Lainkäytössä KKO on ylin elin myös perustuslain tulkinnassa. Perustuslakivaliokunnan kanta pätee vain säädettävänä olevan lakiesityksen perustuslainmukaisuuden valvonnassa.

Niin, ei perustuslakivaliokunnan kannalla olekaan mitään muodollista, tuomioistuimia sitovaa vaikutusta. Sellaista ei ole myöskään KKO:n ennakkopäätöksillä. Tuomioistuimet ovat harkinnassaan sidottuja ainoastaan lakiin ja maantapaan.

Jos Perustuslakivaliokunta katsoo, että yksityinen pysäköinninvalvonta on perustuslain vastaista, niin samaan lopputulokseen päätyy helposti tuomarikin. Tietenkään hän ei perusta ratkaisuaan tuohon PELV lausuntoon vaan suoraan perustuslakiin.

KUten KKO:n Koskelo sanoi, perustuslakivaliokunnan lausunto oli puutteellisesti ja yksipuolisesti perusteltu.

Perustuslakivaliokunnan kanta oli valiokunnan normaalin standardin mukaisesti perusteltu, sitä valmisteltaessa oli kuultu joukkoa alan eturivin asiantuntijoita ja lausunnossa on viitattu sekä oikeuskirjallisuuteen että valiokunnan aikaisempiin yhdenmukaisiin kannanottoihin.

Varmaankin tuossa PELV:n lausunnossa ja sen perusteluissa olisi vielä parantamisen varaa. Tuskin se nyt edustaa mitään perustelujen tason äärimmäistä huippua, jota ei kerta kaikkiaan olisi mahdollista panna yhtään paremmaksi.

Sen sijaan Koskelo voisi pitää mölyt mahassaan arvostellessaan perustelujen laatua samassa asiassa, jossa hänen johtamansa instanssin antama päätös ja sen perustelut olivat täysin ala-arvoisia.

Jos verrataan perustuslakivaliokunnan ja korkeimman oikeuden asiassa antamien ratkaisujen perustelujen tasoa keskenään, niin perustuslakivaliokunta voittaa kyllä 10-0. Tämä on pakko myöntää sellaisenkin, joka sinänsä on asiassa KKO:n kannalla.

Koskelon ulostulo asiassa johtui KKO:n ja hänen itsensä loukatusta ylpeydestä. Hän yritti puolustaa korkeimman oikeuden arvovaltaa, mutta harkitsematon möläytys tosiasiassa kuitenkin vain vahingoitti sitä.

Anonyymi kirjoitti...

Asiasta toiseen, Jyrki Virolainen ei viime viikonloppusen episodin jälkeen ole kirjoittanut yhtään uutta artikkelia.
Eikös virolainen ole lomalla? Kunhan pääsee takaisin kustannuspaikalle niin eiköhän kokopäiväinen blogikirjoittelu jatku.

Anonyymi kirjoitti...

Logiikka ontuu pahasti! Jos ja kun KKO ei pura tuomiotaan, on täysin selvää että kaikki muutkin tapaukset ratkaistaan sen jälkeen jo alioikeudessa parkkiyhtiöiden eduksi! Kun purkuhakemus on hylätty, parkkiyhtiöt vievät kaikki maksamattomat valvontamaksut oikeuteen ja voittavat nuo jutut.

Anonyymi kirjoitti...

Tuo edellinen viesti on muuten malliesimerkki siitä, miten väärää tietoa levittävään kirjoitukseen reagoidaan; siinä on asiallisesti, kiihkottomasti ja tosiasioihin perustuen eritelty ja argumentoitu kumoon väärää tietoa sisältäneen kirjoituksen virheellisyydet - ja osoitettu myös ne kohdat, joissa kirjoittaja on ollut oikeassa.

Lisää tällaista keskustelua! Tämän keskustelun tasohan on parhaimmillaan huimasti korkeatasoisempaa, kuin keskustelut Virolaisen tai Kemppisen blogeissa, missä kaiken maailman oikeustaistelijat jorisevat milloin mistäkin asiasta ohi aiheen ja sirupolat ynnä muut assersalot komppaavat vain bloginpitäjää tyhjillä, perustelemattomilla ja mielistelemään pyrkivillä kommenteillaan.

Täytyy kyllä rakastaa tätä blogia!

Anonyymi kirjoitti...

Logiikka ontuu pahasti! Jos ja kun KKO ei pura tuomiotaan, on täysin selvää että kaikki muutkin tapaukset ratkaistaan sen jälkeen jo alioikeudessa parkkiyhtiöiden eduksi!

Kuten edellä on jo pariin otteeseen kirjoitettu, tässä ei onnu kenenkään logiikka, vaan tuomiot voivat joutua keskenään ristiriitaan sen vuoksi, että Mika S:n tuomio voidaan purkaa vain, jos KKO 1) pitää päätöstä virheellisenä, ja 2) katsoo, että päätös perustui ilmeisen väärään lain soveltamiseen. Jos tuo kakkoskohta ei toteudu, tuomiota ei pureta.

Jos uusi velkomusasia etenee KKO:een, kanne hylätään, mikäli KKO pitää tätä oikeana ratkaisuna asiassa. Sitä ei tarvitse tutkia, oliko tapaus Mika S. vs. ParkCom Oy perustunut ilmeisen väärään lain soveltamiseen.

Aikaisemmissa viesteissä on myös hyvin selvästi tuotu ilmi, että tilanne on nyt poikkeuksellisen epäselvä, eikä todellakaan voida sanoa etukäteen, mikä tuomioistuinten ratkaisu tulisi olemaan.

Trollin väite siitä, että olisi "täysin selvää", miten jutut tultaisiin ratkaisemaan, on yksiselitteisen väärä. Tuomioistuinten ratkaisuja ei voida koskaan ennustaa 100-prosenttisella varmuudella edes niissä "selvissä" tapauksissa.

Nyt käsillä on asia, joka on ihan Suomen oikeushistoriassakin poikkeuksellisen epäselvä. Ei todellakaan kannata väittää, että se, miten tuomioistuin mahdollisen eteensä saamansa jutun näissä olosuhteissa ratkaisisi, olisi jotenkin selvää. Päinvastoin, se on aivan poikkeuksellisen epäselvää.

Anonyymi kirjoitti...

Mikään "uusi kanne"ei enää tule etenemään KKO:een asti eli KKO ei tule edes myöntämään muita valituslupia yksittäistä parkkimaksua koskevissa asioissa, mikäli KKO hylkää Mika S:n purkuhakemuksen ja mikäli alemmat oikeudet, kuten tulee aivan ilmeisesti tapahtumaan, noudattavat KKO:n ennakkopäätöstä.

Kaikissa tapauksissa, siis myös "uudessa kanteessa", on kyse samoista lähtökohdista kuin Mika S:nkin tapauksessa. Nämä ovat: 1) valvontamaksun määräämisessä ei ole kyse merkittävästä julkisen vallan käytöstä, ja 2) valvontamaksu perustuu yksityisoikeudelliseen sopimukseen, jonka ehdot ovat selvästi havaittavissa ennen sopimuksen syntymistä eli auton pysäköimistä yksityiselle alueelle.

Ei pidä uskotella hyväuskoisille hölmöille, että KKO tulisi myöntämään valituslupia muissa valvontamaksua koskevissa tapauksissa. Yksi ennakkopäätös, jonka pätevyys tulee testatuksi purkuhakemuksella ja sen hylkäävällä päätöksellä, riittää "pitkäksi aikaa" eteenpäin.

Uskottelijat näyttävät unohtavan, että KKO:een valitettaessa tarvitaan valituslupa, joka "irtoaa" riita-asioissa vain noin 5-6 prosentissa kaikista hakemuksista.

Anonyymi kirjoitti...

Mikään "uusi kanne"ei enää tule etenemään KKO:een asti eli KKO ei tule edes myöntämään muita valituslupia yksittäistä parkkimaksua koskevissa asioissa, mikäli KKO hylkää Mika S:n purkuhakemuksen ja mikäli alemmat oikeudet, kuten tulee aivan ilmeisesti tapahtumaan, noudattavat KKO:n ennakkopäätöstä.

Mikään uusi kanne ei tule todennäköisesti etenemään KKO:een siitä yksinkertaisesta syystä, että valvontayhtiöt eivät nosta uusia kanteita! Valvontayhtiöt odottavat toiminnan sallivaa lakia, jota näillä näkymin ei ole tulossa. Parkkisakkofirmat ovat kauhunsekaisen pelon vallassa, koska uusi laki, jonka piti olla läpihuutojuttu, saattaakin nyt jäädä kokonaan syntymättä tai ainakin olla sisällöltään bisneksien kannalta kokonaan toisenlainen, kuin piti.

Uskottelijat näyttävät unohtavan, että KKO:een valitettaessa tarvitaan valituslupa, joka "irtoaa" riita-asioissa vain noin 5-6 prosentissa kaikista hakemuksista.

Niin. Jos käräjä- ja hovioikeudet hylkäävät uuden velkomuskanteet - kuten ne ovat tähänkin asti 100-prosenttisesti hylänneet kaikki valvontamaksujen velkomuskanteet, ei ole mitään takeita siitä, ottaako KKO tällaista asiaa enää ratkaistavakseen.

Valituslupa nimittäin irtoaa vain 5-6 prosentissa kaikista hakemuksista.

Anonyymi kirjoitti...

Trollaaja tuntuu unohtavan, että käräjä- ja hovioikeudet todennäköisemmin hylkäävät velkomuskanteet, kuten tähänkin asti. Valitusluvan mahdollinen epääminen on nimenomaan parkkisakkofirmojen ongelma.

Anonyymi kirjoitti...

Mikään "uusi kanne"ei enää tule etenemään KKO:een asti eli KKO ei tule edes myöntämään muita valituslupia yksittäistä parkkimaksua koskevissa asioissa, mikäli KKO hylkää Mika S:n purkuhakemuksen ja mikäli alemmat oikeudet, kuten tulee aivan ilmeisesti tapahtumaan, noudattavat KKO:n ennakkopäätöstä.

Ensinnäkin, miksi yrität esittää että sakon saanut autoilija joutuisi jotain kanteita tekemään päästäkseen oikeuteen? Kyllä asia on niin, että parkkipaavot perintäyhtiöineen joutuvat "sopimuskumppaninsa" viemään oikeuteen kun auton omistaja/haltija ei suostu vessapaperilaskua maksamaan.

Toiseksi, miksi oletat että sekä käräjä- että hovi-oikeus tulee ratkaisemaan asian valvontayhtiön hyväksi? Muutoinhan KKO:lta valituslupaa pyytää parkkipaavo.

Kolmanneksi KKO:ssa ollut tapaus ei sovellu 99,5% sakoista. Tässä kyseissä tarkkaan valitussa tapauksessa valvontayhtiö pystyi oikeuden mielestä todistamaan auton kuljettajan eli sopimuskumppaninsa. Näin ei ole 99,9% tapauksista. KKO ei ottanut tähän mitään yleisempää kantaa (mm. todistustaakan käännöstä) koska sopimusoikeudessa osapuolten on tiedettävä sopimuskumppaninsa. Arvalla sitä ei heitetä!

Neljänneksi yksikään sakottajafirma ei ole vienyt yhtäkään sakkoa oikeuteen KKO:n päätöksen jälkeen. Aikaa olisi ollut melkein vuosi ennen Perustuslakivaliokunnankin päätöstä....

Viidenneksi huonosti perusteltu KKO:n päätös ampui jalkaan myös valvontafirmoja. Vaikka muuta yrittävät julkisuudessa esittää ja toistelevat uhkailujaan "tehokkaista" perintätoimista.

KUKAHAN SE HYVÄUSKOISILLE HÖLMÖILLE YRITTÄÄ USKOTELLA JA MITÄ?

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Kun purkuhakemus on hylätty, parkkiyhtiöt vievät kaikki maksamattomat valvontamaksut oikeuteen ja voittavat nuo jutut.

Onnea vain sitten parkkivalvontayhtiöille, jos onnistuvat edes kymmenesosan autoa kuljettaneista todistamaan. Todistustaakka auton pysäköijästä kun on edelleen sillä valvontayhtiöllä.

Anonyymi kirjoitti...

Kun purkuhakemus on hylätty, parkkiyhtiöt vievät kaikki maksamattomat valvontamaksut oikeuteen ja voittavat nuo jutut.

Niin vissiin. Miksi ihmeessä näitä juttuja ei ole sitten viety oikeuteen aikaisemmin?

Anonyymi kirjoitti...

Parkkiyhtiöt tietävät itsekin varsin hyvin että heillä ei ole varaa saada yhtäkään kielteistä päätöstä. He joutuvat haastamaan jokaisen maksamatta jättävän erikseen oikeuteen ja pelko siitä että yksikin tapaus hylätään johtaa taas yleiseen maksattomuuteen. Kun muistamme että Parkcom veti kaksi muuta kannetta heti pois käräjäoikedesta kun käräjäoikeus antoi Saviaron tapauksesta päätöksen antaa vain lisää uskoa siihen että valvontayhtiöt eivät uskalla nostaa uusia kanteita.

Anonyymi kirjoitti...

Parkkiyhtiöt tietävät itsekin varsin hyvin että heillä ei ole varaa saada yhtäkään kielteistä päätöstä. He joutuvat haastamaan jokaisen maksamatta jättävän erikseen oikeuteen ja pelko siitä että yksikin tapaus hylätään johtaa taas yleiseen maksattomuuteen.

Ongelmahan juontaa juurensa siitä, ettei julkisuudessa käsitellä asiaa tarpeeksi. Riittäisi kun löytyisi yksi - vain yksi - vakavasti otettava poliitikko, joka sanoisi näin vaalien alla ääneen "yksityiset pysäköintimaksut ovat huijausta, eikä niitä pidä maksaa", niin koko korttitalo romahtaisi.

Parkkihörhöjen olisi kerta kaikkiaan pakko vastata tuohon väitteeseen omilla sopimustulkinnoillaan, mikä taas ajaisi autoilijat sotajalalle.. lopun voitte kuvitella itsekin.

Anonyymi kirjoitti...

KKO:n prejudikaatit ovat tosiasiallisesti alempia oikeuksia velvoittavia. OIkeuskäytännöstä ei tunneta yhtään tapausta, joissa alemmat oikeudet toimisivat ja tuomitsisivat vastoin KKO:n nimenomaista ennakkopäätöstä, jollainen ratkaisua KKO 2010:23 on.

Purkukynnys on korkea, sillä ratkaisun purkaminen edellyttää, että ratkaisi perustuu ilmeisesti väärään lain tulkintaan.

On erittäin epätodennäöistä, että KKO purkaisi mainitulla perusteella oman tuomionsa.

KKO:n ratkaisu 2010:23 oli yksimielinen (5-0) siltä osin kuin KKO katsoi, ettei yksityisessä pysäköinninvalvonnassa ole kyse julkisen vallan käyttämisestä.

Lainkäytössä KKO on ylin elin myös perustuslain tulkinnassa. Perustuslakivaliokunnan kanta pätee vain säädettävänä olevan lakiesityksen perustuslainmukaisuuden valvonnassa.

Perustuslakivaliokunnalla ei ole valtaa lainkäytössä eli oikeudenkäynneissä. Valiokunnan kanta ei ole po. asiassa tuomioistuinta ja KKO:ta sitova. KUten KKO:n Koskelo sanoi, perustuslakivaliokunnan lausunto oli puutteellisesti ja yksipuolisesti perusteltu.

Anonyymi kirjoitti...

Kato parkkipaavo on oppinut copy -> pasten. Ai niin senhän se oppi jo reklaamtiovastauksia "kirjoitellessaan" :D

Vähissä on asia vastaukset. Perusteettomat ja käytännön kautta opittuna fiktioon perustuvat uhkailut sen sijaan näyttävät voivan oikein paksusti...

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Kertoo herra/rouva anonyymin copy-pastaajan keskustelukyvyttömyydestä hyvin paljon tuo, että kopioidaan vaan samaa jo kolmatta kertaa. Toisaalta ymmärtäähän sen, jos ei vaan yksinkertainen logiikka mene päähän eikä keskustelu kiinnosta.

Anonyymi kirjoitti...

"Koskelon ulostulo asiassa johtui KKO:n ja hänen itsensä loukatusta ylpeydestä. Hän yritti puolustaa korkeimman oikeuden arvovaltaa, mutta harkitsematon möläytys tosiasiassa kuitenkin vain vahingoitti sitä."

Samaan käsitykseen pääsin hänen tv-haastattelustaan.

Anonyymi kirjoitti...

"On tietysti varsin triviaalia todeta, ettei valvontamaksussa ole kysymys julkisen vallan käytöstä, koska se perustuu huteraan sopimuskonstruktioon. Olennainen kysymys on, saako tällaisen (tai ylipäänsä minkäänlaisen) sopimuksen perusteella ryhtyä toimeen, jonka lainsäätäjä on säätänyt julkisen vallan tehtäväksi. Tähän ei KKO näyttänyt ottavan mitään kantaa. Kunhan vaan tokaisi, ettei valvontamaksun määrääminen ole julkisen vallan käyttöä. Ei tietenkään ole, koska julkinen valta ei määrää sopimusperusteisia valvontamaksuja."

Kun Saksassa nyttemmin on päätetty luopua hehkulamppujen käytöstä valaistuksessa, joku sai älynväläyksen: hehkulamput ovatkin lämmittimiä! Ja nyt niitä siis voi jatkossakin myydä ja käyttää - koska ne ovat lämmittimiä.

Sadussa Keisarin uusista vaatteista kerrotaan ovelista kankureista, jotka syöttivät täyttä tyhjää kovasta rahasta, suurelle joukolle. Tuohon ansaan lankesi turhamaisuuttaan myös keisari. Ylpeys esti tunnustamasta, että jotain "vikaa" uusissa vaatteissa kuitenkin oli. Tarvittiin kirkassilmäinen lapsi lopettamaan tuo pelleily: keisarilla ei ole vaatteita ollenkaan, keisari on alaston!

Milloin KKO mahtaa nähdä, että "yksityinen valvontamaksu" on yhtä kuin rangaistus virhepysäköinnistä ja rinnastuu täysin julkiseen pysäköintivirhemaksuun, jonka voi nykyisin antaa lain nojalla vain viranomainen?

Anonyymi kirjoitti...

KKO:n Koskelo oli aivan oikeassa, perustuslakivaliokunta väärässä.

Anonyymi kirjoitti...

Ihan sama! Jos näitä maksuja ei saada kaatumaan perustuslainvastaisuuteen ne kaatuu viimeistään siihen että valvontayhtö ei pysty todistamaan sopimuskumppaniaan. Joten se siitä, yksityistä valvontamaksua ei ole koskaan tarvinnut maksaa eikä sitä pidä maksaa nytkään.

Anonyymi kirjoitti...

KKO:n Koskelo oli täysin väärässä, perustuslakivaliokunta oikeassa.

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

KKO:n Koskelo oli aivan oikeassa, perustuslakivaliokunta väärässä.

Näemmä on anonyymilla yhtä hyvät perustelut kuin KKO:lla - eli olemattomat.

Anonyymi kirjoitti...

Jaska on parkkiaktivistien ainoa älykkö!

Anonyymi kirjoitti...

Hyvä artikkeli, tutkiva eikä niinkään päällekarkaava, kuten välillä näissä artikkeleissa on nähty. Tällaisia lisää!

Anonyymi kirjoitti...

http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/Kuluttaja-asiamies%20teki%20ensimm%C3%A4isen%20ryhm%C3%A4valituksen/art-1288379457536.html

"Johtaja Anja Peltonen Kuluttajavirastosta sanoo, ettei ryhmävalituksiin ole aiemmin ollut tarvetta, koska osapuolet ovat päässeet sopuun."

Enpä ole kuullut monestakaan yksityisen valvontafirman "asiakkaasta" joka olisi valvontafirman kanssa päässyt sopuun mutta yksityinen valvonta onkin kuluttajaviraston erityisessä suojeluksessa.

Anonyymi kirjoitti...

Kuluttjaviraston neuvontapuhelimessa vajaa vuosi sitten (KKO:n päätöksen jälkeen) minua henkilökohtaisesti kehotettiin riitauttamaan asia valvontayhtiön kanssa, jos resurssit riittävät kalliiseen ja raskaaseen oikeudenkäyntiin valvontayhtiötä vastaan. Näin ehkä saataisiin tässä epäselvässä tilanteessa uusi oikeuden päätös joka selkeyttäisi tilannetta. Kyselin että eikö tämä nyt olisi ennemmin kuluttajaviraston tehtävä kuin yksittäisen kansalaisen, vastaus oli epäselvää mutinaa.

No riitautettu on ja haastetta käräjille on turhaan odoteltu...

Anonyymi kirjoitti...

Munaton linja kuluttajavirastolta tuntuu jatkuvan. Valitin virastolle Parknetin sopimusehdoista joissa väitetään että heillä on oikeus nostaa maksu 60€:hen mikäli maksua ei makseta 14 vuorokauden sisällä. Mitä sain vastauksena: "Yksityistä pysäköinninvalvontaa koskevan lakiesityksen kaaduttua valvonnan oikeudellinen asema on poikkeuksellisen epäselvä. Siksi kuluttajille ei voida tällä hetkellä antaa ohjeita siitä, pitääkö yksityisen yhtiön määräämä valvontamaksu maksaa vai ei."

Ei sanallakaan oteta kantaa siihen että kyseinen sopimusehto on lain vastainen vaan laitetaan vastauksena sama copy&paste-vastaus joka annetaan jokaiseen kysymykseen mikä liittyy yksityiseen valvontaan....

Anonyymi kirjoitti...

väitetään että heillä on oikeus nostaa maksu 60€:hen mikäli maksua ei makseta 14 vuorokauden sisällä

Tämä on mahdollista ainoastaan jos kyseinen ehto on mainittu sopimuskyltissä. Ehto pitää siis olla osa sopimusta. Ei niitä voi keksiä omin päin.

Tässä tosin tullaan siihen että sopimusta ei muutoinkaan synny ja toisaalta toiminta on kokonaisuudessaan perustuslain vastaista, joten se siitä!

Anonyymi kirjoitti...

Tämä on mahdollista ainoastaan jos kyseinen ehto on mainittu sopimuskyltissä. Ehto pitää siis olla osa sopimusta. Ei niitä voi keksiä omin päin.

Ei ole mahdollista koska laki saatavien perinnästä on pakottava, eli siitä ei voi poiketa velallisen vahingoksi. Millään sopimusehdoilla ei voida poiketa siitä mitä laki määrää.

Tällä hetkellä tuntuu siltä että kuluttajavirasto vetäytyy mantran "Yksityistä pysäköinninvalvontaa koskevan lakiesityksen kaaduttua valvonnan oikeudellinen asema on poikkeuksellisen epäselvä" taakse eikä ota mitään kantaa valvontayhtiöiden tekemisiin, oli nämä kuinka lainvastaisia tahansa.

Anonyymi kirjoitti...

Q-Park näemmä lukee ja vääntää lakia niin että se sopii parhaiten heidän tarkoitusperiinsä. Seuraava lainaus löytyy suomi24-palstalta "Pyydämmekin teitä ilmoittamaan 14 päivän kuluessa tämän kirjeen päiväyksestä, kuka on toiminut yhtiönne ajoneuvon kuljtettajana tai pääasiallisena kuljettajana eli käyttövastaavana valvontamaksussa mainittuna ajankohtana, jotta voimme periä maksun oikealta henkilöltä."

Ajoneuvolain muutos sanoo näin "23) käyttövastaavalla täysi-ikäistä, Suomessa asuvaa luonnollista henkilöä, joka olematta auton omistaja tai haltija on auton pääasiallinen kuljettaja tai, jollei autolla ole pääasiallista kuljettajaa, jolla on tiedot auton kuljettajista"


Paino sanalla TAI tiedot auton kuljettajista mutta Q-park lukee lakia niin että käytövastaava olisi automaattisesti pääasiallinen kuljettaja mikä tietysti on väärin.

Eri asia onkin myös se että kuka työnantaja luovuttaa omien työntekijöiden tietoja jollekin humpuukifirmalle...

Anonyymi kirjoitti...

Niin, puhumattakaan siitä, että kuka yksityishenkilö "käräyttää" lähiomaisensa tai kaverinsa.

Saahan sitä Q-park pyytää ilmoittamaan vaikka kuljettajan painoindeksin. Eri asia on, kuka näihin tiedusteluihin sitten haluaa vastata.

On ikävää, että tätä "en ajanut" -väitteen tehneen ajoneuvon omistajan tai haltijan väitettyä velvollisuutta ilmiantaa kuljettaja ei ole vielä testattu oikeudenkäynnissä. Eikä testatakaan, koska Q-park ja muut huijarifirmat aivan hyvin kyllä tietävät, miten siinä kävisi.

Kuluttajavirasto voisi halutessaan kutsua parkkisakkofirmat neuvotteluihin ja ilmoittaa, että tuollaiset selvityspyynnöt ovat sopimattomia eivätkä perustu lakiin. Virasto voisi antaa kuluttajille ohjeen, että kuljettajaa ei tarvitse ilmoittaa. Näin sakkofirmat voitaisiin pakottaa testaamaan asia oikeudessa. Kuluttajavirasto voisi tässä oikeudenkäynnissä avustaa kuluttajaa siten, että tuhansia ihmisiä koskettavaan kysymykseen saataisiin vastaus ilman, että kenenkään yksittäisen kansalaisen tarvitsee taas ottaa oikeudenkäynnin riesaa ja kuluriskiä kontolleen.

Olisipa hienoa, jos Suomessa olisi tällainen kuluttajan etua valvova viranomainen.

Anonyymi kirjoitti...

Vuonna 2007 kuluttajavirasto oli asiasta vielä tätä mieltä "Näkemyksemme mukaan sopimusehtokäytäntö, jonka mukaan ajoneuvon omistajan/haltijan tulee osoittaa, kuka ajoneuvoa on ajanut, jos hän itse kiistää sitä ajaneensa, on sen periaatteen vastainen, että sopimukseen vetoavan osapuolen on esitettävä näyttöä asiasta. Jos ajoneuvon omistaja/haltija ei ole sopimusta tehnyt, ei hänelle voi koitua seuraamuksia sopimuksen rikkomisesta. Lisäksi käytäntö on omiaan suosimaan yksipuolisesti pysäköinninvalvontatoimintaa harjoittavaa yritystä järkyttäen elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välistä tasapainoa. Kyseessä oleva ehtokäytäntö on siten kuluttajan kannalta kohtuuton ja kuluttajansuojalain vastainen. "

Harmi vain ettei kuluttajavirastolla ole munaa seistä omien sanojensa takana.
Kuluttaja-asiamies voisi helposti nostaa ryhmäkenteen kaikkien niiden puolesta joita valvontayhtiöt ahdistelevat "maksa tai kerro kuljettaja"-tyyliin tai kuluttajavirasto voisi määrätä uhkasakon. Mutta kiitos nykyisen hampaattoman linjan valvontayhtöt tietävät ettei kuluttajavirastosta saa apua ja voivat rauhassa jatkaa painostustaan.

Anonyymi kirjoitti...

http://www.iltalehti.fi/uutiset/2011062113927094_uu.shtml

"Korkein oikeus (KKO) hylkäsi tänään yksityistä pysäköinninvalvontaa koskevan purkuhakemuksen"

Olihan tuo nyt jo etukäteen arvattavissa ettei KKO myönnä omaa virhettään.

Anonyymi kirjoitti...

Ei tietenkään myönnä. Oikeuslaitos ei vain voi olla väärässä, sillä miten kansalaiset muka voisivat kunnioittaa oikeuslaitosta, jos oikeuslaitos tekisi vääriä päätöksiä.

Virolainen ainakin kusee hunajaa tämän uutisen myötä..

Anonyymi kirjoitti...

Ei KKO ottanut varsinaisesti kantaa siihen, että oliko tuomio oikea vai väärä: sehän totesi, että tuomiota annettaessa kumpikin tulkinta oli mahdollinen. Niinpä tuomio ei perustunut ilmeisen väärään laintulkintaan.