Tiesitkö että lain mukaan yksityistä pysäköintivalvontamaksua ei tarvitse maksaa!
Lue lisää: Älä maksa yksityistä sakkoa!

lauantaina, syyskuuta 03, 2011

Syyllistyvätkö parkkisakkofirmat rikokseen?

Yksityiset pysäköinninvalvontaa harjoittavat yritykset perivät aggressiivisesti asettamiaan valvontamaksuja. Jos väitetyn ehtojen vastaisen pysäköinnin johdosta ajoneuvon tuulilasinpyyhkijään kiinnitettyä maksukehotusta ei suoriteta, valvontayhtiöt selvittävät rekisterinumeron perusteella ajoneuvon omistajan tai haltijan yhteystiedot ja lähettävät tälle maksukehotuksen postitse. Ne eivät edes pyri ensin tiedustelemaan ajoneuvon väärin pysäköinyttä kuljettajaa, vaan osoittavat maksukehotuksen suoraan ajoneuvon omistajalle tai haltijalle. Tietenkään kenelläkään ei ole mitään velvollisuutta vastailla yksityisen yrityksen tiedusteluihin koskien hallinnassaan olevan ajoneuvon kuljettajaa. Tässä valossa on ymmärrettävää, että ajoneuvon kuljettajaa ei edes yritetä selvittää.

Asiassa on kuitenkin ongelmallista se, että ajoneuvon rekisteriin merkitty omistaja tai haltija on lähtökohtaisesti täysin ulkopuolinen taho siinä sopimussuhteessa, jonka perusteella maksua vaaditaan. Sopimukset nimittäin sitovat vain inter partes, osapuolten kesken, eikä sopimuksin voida asettaa velvollisuuksia sopimuksen ulkopuolisille.

Vaikka ajoneuvoa toki usein kuljettaakin sen omistaja tai haltija, on myös täysin mahdollista ja vieläpä varsin yleistä, että ajoneuvoa kuljettaa joku muu, esimerkiksi perheenjäsen. Tästä syystä ajoneuvon rekisteriin merkittyä omistajaa tai haltijaa ei voida ilman muuta pitää sellaisen sopimuksen osapuolena, jonka ajoneuvon kuljettajan väitetään tehneen.

Perusteettoman laskun tai maksukehotuksen tahallinen lähettäminen on rikos. Kun tavoiteltava etu on arvoltaan neljä-viisikymmentä euroa, kuten yksityisessä pysäköinninvalvonnassa usein on laita, on kyseessä yksittäisenä tapauksena arvioituna rikoslain 36 luvun 3 §:ssä tarkoitettu lievä petos, josta voidaan tuomita tekijälleen sakkorangaistus.

Jos ajoneuvon omistaja tai haltija, joka ei ole itse väitettyä väärinpysäköintiä suorittanut, erehtyisi hänelle lähetetyn maksukehotuksen johdosta maksamaan häneltä vaaditun maksun ja havaitsisi myöhemmin erehdyksensä, hän voisi tehdä poliisille tutkintapyynnön epäillystä lievästä petoksesta ja vaatia asianomistajana tekijälle rangaistusta sekä suorittamansa maksun suuruista vahingonkorvausta. Kansalaisen ei tarvitse tietenkään osata itse nimetä epäiltyä rikosta, se on viranomaisten tehtävä. Riittää, että tutkintapyyntöä tehdessään esittää totuudenmukaisesti, mitä on tapahtunut.

Jos ajoneuvon omistaja tai haltija kuitenkin ymmärtää olla maksamatta häneltä aiheettomasti vaadittua maksua, tutkintapyyntöä poliisille ei pidä tehdä. Toisin kuin tavallisen ja törkeän petoksen tapauksessa, lievän petoksen yritys ei ole lain mukaan rangaistava.

Rikosoikeudellisessa kirjallisuudessa tunnetaan teoria, jonka mukaan yksittäisinä tapauksina sinänsä laillisten tekojen suuri lukumäärä saattaa joissakin tapauksissa muodostaa kokonaisuutena rikoksen. Viimeksi tästä asiasta käytiin rikosoikeusoppineiden piirissä enemmälti keskustelua muutama vuosi sitten ilmenneiden valelaskutapauksen yhteydessä. Tapauksissa, joita ilmeni eri muodoissaan lukuisia, oli tuhansille yrityksille lähetetty erehdyttävästi laskua muistuttavia tarjouskirjeitä, joissa tarjottiin näkyvyyttä jossain internetin hakemistopalveluissa. Usean sadan euron hintaiset palvelut olivat käytännössä yrityksille täysin arvottomia, vaikka ”palvelun” tarjoajat useimmiten todellakin liittivät maksaneiden yritysten tiedot ylläpitämiinsä hakemistoihin.

Tapausten esitutkinnan käynnistäminen takkuili, koska poliisin mukaan sen tehtävä ei ollut arvioida sitä, onko jokin tarjottu palvelu siitä pyydetyn hinnan arvoinen vai ei. Lahjakkaimmin toteutetut valelaskutukset olivatkin oikeudellisesti hyvin tulkinnanvaraisia ja ne oli pyritty tekemään muodollisjuridisesti oikein, vaikkakin toki vilpillisessä mielessä.

Tuolloin keskusteltiin paljon siitä, missä rikoksen rajat tämänkaltaisissa tilanteissa oikein menevät. Rikosoikeuden tutkijoiden huomattavan yksimielinen kanta oli, että vaikka yksittäisenä tapauksena hieman epäselvän ja ehkäpä jossain määrin laskua muistuttavan tarjouskirjeen lähettäminen ylihintaisesta tuotteesta ei olekaan rikos, niin tahallinen erehdyttämistarkoitus ja sen osoittama tekijän rikollinen mieli voitiin näyttää toteen tekojen huomattavan suurella määrällä. Tekijöiden tarkoitus oli, että lähettämällä laskua muistuttavia tarjouskirjeitä tuhansille yrityksille, jotkut niistä erehtyvät luulemaan tarjousta laskuksi jostain tilaamastaan palvelusta ja maksavat sen tutkimatta enemmälti, mistä on kyse. Tätä käsitystä oli omiaan tukemaan seikka, että näitä ns. valelaskuja oli lähetetty erityisesti kesäaikaan, jolloin yrityksissä on paljon kokemattomia kesätyöntekijöitä hoitamassa juoksevia asioita ja huijaus menee näin helpommin läpi. Ainakin osassa näistä tapauksista käytiin oikeutta ja jaettiin myös tuomioita.

Parkkisakkofirmojen toiminnassa on paljon samankaltaisia piirteitä näiden valelaskutustapausten kanssa. Bisnes on lakimiesten avustuksella suunniteltu huolellisesti kaikki lain vaatimukset muodollisesti täyttäväksi ja näyttämään ulospäin rehelliseltä ja asianmukaiselta liiketoiminnalta. Näiden yritysten toimintatapaa kokonaisuutena tarkastellen on kuitenkin helppo havaita toiminnan todellisen tarkoituksen olevan autoilijoiden maksimaalinen rahastus keinoja kaihtamatta. Pysäköintiongelmien vähentäminen ei ole näiden yritysten todellinen tavoite, koska vain ongelmien ilmenemisellä ne voivat oikeuttaa olemassaolonsa ja tehdä rahaa.

Yhden yksittäisen, sopimusehtojen vastaisesta pysäköinnistä veloitettavaa maksua koskevan maksukehotuksen lähettäminen ajoneuvon omistajalle tai haltijalle ei ole rikos sinänsä. Sakkofirma olettaa tämän henkilön olevan sopimuksen osapuoli ja yleisen elämänkokemuksen valossa näin monesti onkin. Myös täysin rehellisesti toimivat ja hyvämaineisetkin yritykset laskuttavat toisinaan virheellisesti väärää henkilöä tai sellaisesta tuotteesta tai palvelusta, jota laskutettava ei ole tilannut. Tämä ei ole vielä rikos, koska tahallisuus puuttuu. Virheitä sattuu itse kullekin. Laskun sataprosenttista oikeellisuuden varmistamista ei aina voida edellyttää, vaikka se yleensä toki toivottavaa olisikin.

Parkkisakkofirmojen tapauksessa olennaista on kuitenkin se, että näitä maksukehotuksia lähetetään satoja, ehkä jopa tuhansia kuukausittain. Tällöin ei ole yleisen elämänkokemuksen valossa enää ainoastaan todennäköistä, vaan absoluuttisen varmaa, että näitä laskuja menee myös sellaisille henkilöille, jotka eivät ole pysäköineet väärin ja siten tehneet valvontayhtiön kanssa niiden väittämää sopimusta. Kun maksukehotuksissa vieläpä annetaan selkeästi väärää informaatiota maksuvelvollisuuden kohdistumisesta ja maksamattomuuden seuraamuksista, on selvää, että näitä maksuja erehtyvät maksamaan myös sellaiset henkilöt, jotka eivät ole koskaan tehneet minkäänlaista sopimusta pysäköinnistä valvontayhtiön kanssa.

Nyt ei voida puhua enää yksittäisistä inhimillisistä virheistä, vaan aletaan olla todella lähellä tahallista erehdyttämistä, joka toiminnan ammattimaisuus ja volyymi sekä toiminnalla kokonaisuudessaan tavoiteltava huomattavan suuri taloudellinen hyöty huomioon ottaen kvalifioitunee törkeäksi petokseksi. Siitä lain edellyttämä rangaistus on vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta vankeutta. Sakkorangaistuksella ei törkeästä petoksesta selviä.

Eikä tässä vielä kaikki. Jos valvontamaksu jää edelleen suorittamatta, valvontayhtiöt jatkavat saatavansa perintää ensin itse ja myöhemmin perintätoimistojen välityksellä. Perintätoimien yhteydessä ilmoitetaan, että maksamatta jättäminen johtaa saatavien perimiseen viime kädessä oikeusteitse.

Jälleen kerran, yksittäisessä tapauksessa ei ole kiellettyä periä sellaista saatavaa, jota velkoja itse pitää perusteltuna ja oikein kohdistettuna, mutta jonka kohde tai peruste eivät ole täysin varmat. Jos saatavaa ei ole riitautettu, se on lupa antaa perintätoimiston hoidettavaksi. On täysin laillista periä todennäköistä saatavaa aikansa ja sen jälkeen tehdä päätös perinnästä luopumisesta, vaikka (väitettyä) velallista olisi tullut jo oikeudenkäynnillä uhkailtuakin. Ei velkojalla tietenkään ole mitään velvollisuutta vaatia saataviaan oikeusteitse, vaan se voi vain antaa asian olla. Hyvä perintätapa edellyttää kuitenkin, että jos perinnästä luovutaan, luopumisesta tulee ilmoittaa velalliselle.

Hyvää perintätapaa koskevissa ohjeissa edellytetään lisäksi, että perintää ei saa aiheettomasti pitkittää tai viivyttää. Käytännöksi on tullut, että jos vapaaehtoinen perintä on kestänyt vuoden ja maksu on edelleen suorittamatta, velkojan on joko vietävä asia tuomioistuimeen tai luovuttava perinnästä ja ilmoitettava tästä velalliselle.

Yksityiset pysäköinninvalvontayritykset eivät toimi näin. Ne uhkailevat ensin itse sopimuskumppaniaan tai sellaisena pitämäänsä, jonka jälkeen laitetaan painostustarkoituksessa perintäfirma asialle. Perintäfirma lähettää pari-kolme maksuvaatimusta, jonka jälkeen asian annetaan vain kaikessa hiljaisuudessa olla, jos perinnän kohde edelleen kieltäytyy maksamasta. Minkäänlaista ilmoitusta perinnästä luopumisesta ei – tietekään – tehdä. Tieto tästä leviäisi nopeasti ja sakotetut oppisivat, että maksuja ei tarvitse maksaa. Maksamatta jättäneitä pidetään tahallaan epätietoisuudessa siitä, joutuvatko he käräjille vai eivät.

Yksityistä pysäköinninvalvontaa on harjoitettu Suomessa jo useiden vuosien ajan. Kaikkien näiden vuosien aikana tuomioistuimessa on ajettu tuomioon asti yksi ainoa valvontamaksun maksuvelvollisuutta koskenut riitainen velkomusasia. Kuten Turun Sanomien selvitys osoittaa, yhtään ainoata uutta velkomusjuttua ei ole edelleenkään vireillä. Kaikki tämä osoittaa selkeästi sen, että sakkofirmoilla ei ole tarkoituksenakaan viedä kaikkia maksusta kieltäytyviä sakotettuja oikeuteen. Oikeudenkäynneillä uhkaillaan vain painostamistarkoituksessa.

Laajamittainen oikeudenkäynneillä uhkaaminen tilanteessa, jossa niitä ei ole tosiasiassa aikomustakaan toteuttaa, vaan kyseessä on painostuskeino, jolla ihmiset pyritään saamaan maksamaan maksuja, joita he muuten eivät maksaisi, täyttää kirkkaasti tahallisen erehdyttämisen kriteerin ja siten rikoslaissa tarkoitetun petoksen tai sen törkeän tekomuodon tunnusmerkistön.

Epävarmoja ja riitaisiakin saatavia saa toki velkoa, mutta näihin on olemassa omat, lain ja hyvän perintätavan edellyttämät menettelynsä. On täysin selvää, että parkkisakkofirmojen menettelyssä ei ole kyse kymmenistä tuhansista yksittäistapauksista, joissa alunperin suunnitellusta oikeudellisesta perinnästä on päätetty yksittäistapauksellisen harkinnan seurauksena luopua ja tästä on vain unohtunut ilmoittaa velalliselle. Kyseessä on tietoinen strategia, jossa velallisia uhkaillaan ja painostetaan oikeudenkäynneillä, joita ei ole koskaan tarkoituskaan oikeasti toteuttaa jo siitäkään syystä, että oikeudenkäyntien lopputuloksena olisi aivan valtaosassa tapauksista velkomuskanteen hylkääminen.

Luulisi, että hyvää perintätapaa koskevat ohjeet laatinut ja saatavien perintää valvova Kuluttajavirasto sekä ammattimaista perintätoimintaa valvova Etelä-Suomen aluehallintovirasto puuttuisivat tämänkaltaiseen toimintaan. Ilmeisesti tiukasti yhdestä perspektiivistä tarkastellen on vaikea hahmottaa kokonaisuuksia. Joka tapauksessa, jos joku kunnianhimoinen syyttäjä viitsisi tähän asiaan perehtyä ja ottaisi sen hoitaakseen, niin edellä kuvattua menettelyä maksusaataviensa perinnässä noudattavien parkkisakkofirmojen johtajat olisivat kyllä syytteen ja vankilatuomion vaarassa, ja tämä vaara olisi hyvin todellinen.

Lue:
Parkkisakkofirmojen oikeudenkäynneillä uhkailu on pelkkää bluffia

Lue myös:
Keskustelu yksityisestä pysäköinninvalvonnasta käy jälleen kuumana
Yksityisessä pysäköinninvalvonnassa on kansalaistottelemattomuuden aika
Perustuslakivaliokunta torjuu yksityisen pysäköinninvalvonnan
Korkeimman oikeuden tuomio ParkCom-jutussa on kelvottamasti perusteltu
Valuuko yksityinen pysäköinninvalvonta rikollisten käsiin?

50 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Sopimukset nimittäin sitovat vain inter partes, osapuolten kesken, eikä sopimuksin voida asettaa velvollisuuksia sopimuksen ulkopuolisille.

Nimenomaan näin. Vaatimusten esittäminen ajoneuvon omistajalle on täysin puppua.

Erinomainen artikkeli jälleen.

Anonyymi kirjoitti...

Täytyy kyllä sanoa pieni varoituksen sana näille yksityisiä valvontayhtiöitä perustaville henkilöille. Joukossa on uusia business ympyröihin tulleita. Kannattaisi oikeasti miettiä onko mahdollinen vankeustuomio ja korkeat korvaukset sen arvoisia että laitonta toimintaa kannattaa pyörittää?

Joku päivä joku näistä pikkuisista parkkifirmoista otetaan uhriksi ja sen omistajasta tehdään hyvä esimerkki siitä mihin laiton uhkailu ja perintä voi pahimmillaan johtaa. Kaltereiden takaa on sitten hyvä miettiä tekosiaan.

Oik.yo. kirjoitti...

Ehdotankin, että parkkisakkofirmojen pyörittäjät vakavasti miettisivät toiminnan lopettamista nyt heti, ennen kuin joudutte kärsimään siitä enemmänkin. Miljoonien korvausvaateet niskassa ja mahdollinen vankeustuomio ei paljoa naurata. Vai mitä?

Anonyymi kirjoitti...

Kyllä tämä artikkeli on asiaa. Jos toiminta olisi niin laillista ja niin rehellistä, kuin sakkofirmat väittävät, niin totta ihmeessä ne pitäisivät oikeuksistaan kiinni ja niitä kanteita myös nostettaisiin. Millään muulla toimialalla ei saatavien velkomisesta luovuta tuosta vain.

Jos oikeudenkäynneillä uhataan, niin silloin merkittävä osa jutuista on myös oikeuteen vietävä. Muuten kyse on erehdyttämisestä.

Jos ei ole aikomustakaan haastaa oikeuteen, niin silloin ei myöskään saa tällaisilla katteettomilla uhkauksilla painostaa.

As simple as that.

Anonyymi kirjoitti...

Jos esimerkiksi 15-30 prosenttia maksamattomista oikeasti myös haastettaisiin, niin tämä olisi varmaankin ihan OK. Tällöin riski joutua käräjille olisi todellinen, vaikkakin pieni. Fifty-sixty olisi jo sellainen lukema, että kukaan ei tohtisi edes esittää väitteitä parkkisakkofirman syyllistymistä rikokseen.

Mutta jos oikeuteen haastetaan "näön vuoksi" esimerkiksi 0,01 prosenttia tai 0,001 prosenttia uhkailluista, niin voidaan perustellusti kysyä, onko oikeudenkäynnin uhka todellinen, vai onko kyse petollisesta erehdyttämisestä?

Anonyymi kirjoitti...

Suomalaisessa oikeusjärjestelmässä on todellakin jotain pahasti vinossa jos tällaista pahansuopaista ja valheellista tietoa kirjoittavaa blogia ei saada aisoihin ja suljettua. Mikä on vastuu paskanpuhumisesta ja rehellisen liiketoiminnan haittaamisesta? En ole parkkifirmojen edustaja mutta heilläkin on mielestäni oikeus tehdä työtään ilman että tällaisessa mitään sanomattomassa "blogissa" jatkuvasti kehoitetaan ihmisiä haittaaman elinkeinoharjoittajan työtä. Kyllä firmojen mustamaalamisesta ja virheellisen tiedon levittämisestä on annettu suomessa tuomioita. Tämä blogisti joutuu varmasti ennemmin tai myöhemmin leivättömän pöydän ääreen! Sulkekaa koko sivusto.

Anonyymi kirjoitti...

Jos ajoneuvon omistaja tai haltija, joka ei ole itse väitettyä väärinpysäköintiä suorittanut, erehtyisi hänelle lähetetyn maksukehotuksen johdosta maksamaan häneltä vaaditun maksun ja havaitsisi myöhemmin erehdyksensä, hän voisi tehdä poliisille tutkintapyynnön epäillystä lievästä petoksesta ja vaatia asianomistajana tekijälle rangaistusta sekä suorittamansa maksun suuruista vahingonkorvausta.

Tätä voiskin kokeilla ParkPatrolin osalta kun eivät saa haastettua maksamattomista laskuista oikeuteen. Jospa maksan yhden ja sen jälkeen vaadin rangaistusta lievästä petoksesta.

Anonyymi kirjoitti...

Blogisti pitäisi ampua! Tää menee jo liiallisuuksiin. KKO on todennut maksut laillisiksi joten maksakaa. Virolainen on täysin samaa mieltä ja hän on sentään professori.

Anonyymi kirjoitti...

Blogisti pitäisi ampua! Tää menee jo liiallisuuksiin. KKO on todennut maksut laillisiksi joten maksakaa. Virolainen on täysin samaa mieltä ja hän on sentään professori.

Mistäs tiedät että blogisti ei ole professori? Anyway, Virolainen on ollut monessakin asiassa väärässä liittyen yksityiseen parkkisakotukseen. Hänen väitteensä ovat täyttä puuta heinää. Vaikuttimia voi vain arvailla. Professori Tolvanen ja tämä blogi sentään puhuu järkeä. Kumpaakohan uskoisi?

Anonyymi kirjoitti...

"Suomalaisessa oikeusjärjestelmässä on todellakin jotain pahasti vinossa jos tällaista pahansuopaista ja valheellista tietoa kirjoittavaa blogia ei saada aisoihin ja suljettua. Mikä on vastuu paskanpuhumisesta ja rehellisen liiketoiminnan haittaamisesta? En ole parkkifirmojen edustaja mutta heilläkin on mielestäni oikeus tehdä työtään ilman että tällaisessa mitään sanomattomassa "blogissa" jatkuvasti kehoitetaan ihmisiä haittaaman elinkeinoharjoittajan työtä. Kyllä firmojen mustamaalamisesta ja virheellisen tiedon levittämisestä on annettu suomessa tuomioita. Tämä blogisti joutuu varmasti ennemmin tai myöhemmin leivättömän pöydän ääreen! Sulkekaa koko sivusto."

Suomalaisessa oikeusjärjestelmässä todellakin on jotain vialla, kun vieläkin nämä laittomat "parkkifirmat" saa maksulappujaan jaella ja uhkailla ihmisiä ties millä.
Mistä lähtien parkkipellet on laillista liiketoimintaa tehneet?
Yrityksellä ei ole kunniaa mitä loukata joten vedä parkkipelle vaikka kätees jos helpottas.
Jos uskot, että täällä on jotain firmaa mustamaalattu ja levitetty virheellistä tietoa niin mars poliisilaitokselle tekemään sitä rikosilmoitusta.

Anonyymi kirjoitti...

pudotuspeli on alkanut,meidän parkkipaikkoja valvova sakkofirma on lopettanut valvonnan,ei kuulema kannata tää valvonta enään ku porukat ei maksa valvontamaksuja

Anonyymi kirjoitti...

Pitää paikkansa. Olen tai olin töissä viime vuonna perustetussa valvontayhtiössä joka toimii pääkaupunkiseudulla. Kyltit on paikoillaan mutta kukaan ei enää pysäköintiä valvo. Yksikään valvoja ei halua olla duunissa firmassa joka ei pysty maksamaan työstä. Veikkaa, että kuten entinen työnantajani niin moni muukin firma tulee kaatumaan juuri siihen että päivä päivältä yhä harvempi maksaa maksuja.

Kuka velvottaisi valvontansa lopettaneita firmoja siivoamaan kylttinsä pois?

Anonyymi kirjoitti...

Kuka velvottaisi valvontansa lopettaneita firmoja siivoamaan kylttinsä pois?

Sano vain mikä firma on kyseessä. Kyllä "pojat" hoitaa kyltit pois yön pimeydessä.

Anonyymi kirjoitti...

"KKO on todennut maksut laillisiksi joten maksakaa."

Juuri näin. Kyse tässä itkussa on siitä, että blogistin ja monien kommentoijien mielestä heillä pitää olla oikeus pysäköidä rumat ja liian isot kotteronsa minne tahansa, milloin tahansa ilman mitään maksuja tai vastuita. Jos ei lait miellytä, niin pyrkikää eduskuntaan muuttamaan niitä tai muuttakaa jonnekin Somaliaan jossa voitte harrastaa pysäköintiä ihan miten lystäätte.

Anonyymi kirjoitti...

ei pidä maksaa aiheettomia laskuja joita sakkofirmat lähettävät,somaliaan en voi muuttaa koska kyseisen maan kieli ei ole hallussa,sakkofirmojen toiminta tulee loppumaan aika pian ja siiten palkkaturva joutuu maksamattomat palkat maksamaan eli varonmaksajat,mustonen voisi kertoo avoimmesti mitä kaikkea jäi maksamatta park patrollin ekassa konkursissa,rohkeasti vaan lauri poika,rohkeasti älä ujostele,tiedän että luet tätä blogia

Anonyymi kirjoitti...

>pudotuspeli on alkanut,meidän parkkipaikkoja valvova sakkofirma on lopettanut valvonnan,ei kuulema kannata tää valvonta enään ku porukat ei maksa valvontamaksuja

Tuollaisessa tilanteessa alkaa pysäköintikurikin olla jo kunnallisesti valvottua heikompaa, kun porukat alkavat huomata että maksuja ei tarvitse maksaa kun ketään ei haasteta oikeuteen.

Anonyymi kirjoitti...

>Jos ei lait miellytä, niin pyrkikää eduskuntaan muuttamaan niitä

Mikä laki parkkifirmojen kritisoijia ei miellytä?

Anonyymi kirjoitti...

Saas nährä mitä eduskunta yksityisen valvonnan lain kanssa tulee tekemään... Nyt suurin puolesta puhuja Sampsa Kataja oli todennut että pikavippit pitäisi kieltää http://www.hs.fi/politiikka/artikkeli/Kokoomuksen+Sampsa+Kataja+kielt%C3%A4isi+pikavipit+kokonaan/1135269081071

Toivottavasti lainsäätäjämme vihdoinkin alkaisivat tajuamaan, että kaikki nämä pikatietä rahoihin käsiksi viritykset on perimiltään huijauksia. Perinnällä ja oikeudenkäynneillä uhkailemalla ja suoraan valehtelemalla saadaan ihmiset peloissaan maksamaan aiheettomia maksuja/kuluja. Ei kai muuten kokeneet huijarit ja talousrikolliset niin innoissaan firmoja näille "uusille liiketoiminta-alueille" perustelisikaan!

Vähitellen olisi taas saada jotain rotia tähänkin yhteiskuntaan...

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Juuri näin. Kyse tässä itkussa on siitä, että blogistin ja monien kommentoijien mielestä heillä pitää olla oikeus pysäköidä rumat ja liian isot kotteronsa minne tahansa, milloin tahansa ilman mitään maksuja tai vastuita.

Kannattanee lukea uusiksi niin artikkelit kuin kommentitkin, sillä kyse on siitä kuka väärinpysäköinnistä saa rangaista. Pysäköintialueiden haltijat/omistajat sen sijaan voivat vaatia maksua pysäköinnistä, mutta väärinpysäköinnit ovat (perustus)lain mukaan rangaistavia vain kunnallisen pysäköinninvalvonnan ja poliisin toimesta.

KKO totesi vain että sopimuskonstruktio on laillinen.

Anonyymi kirjoitti...

Minäkin kiinnitin huomioita Katajan kommentteihin pikavipeistä. Ensin hän oli "Suomessa on sopimusvapaus - yksityisoikeudellista sopimusta pitää noudattaa ja firma sanelkoon ehdot"-linjalla pysäköinninvalvonnan suhteen, nyt taas päinvastaisella "yksityiset firmat riistävät kuluttajia ja tähän on puututtava"-linjalla pikavippien kanssa.

Anonyymi kirjoitti...

Pientä lisämaustetta tuohon perinnän lopettamiseen saattaa antaa arvonlisäverolaki. Sakkofirmat joutuvat osakeyhtiöinä noudattamaan suoriteperustaista kirjanpitoa, jolloin yksittäisestä parkki"sakosta" määräytyvä arvonlisävero menee sakkofirmalta verottajalle maksettavaksi varsin pian. Tämä täysin siitä riippumatta, onko joku maksanut sitä 40 euron maksua sakkofirmalle vai ei. Jos sakkofirma pitäisi kaikki maksamattomat "saatavansa" kirjanpidossa maailman tappiin saakka, se olisi tullut maksaneeksi huomattavan summan arvonlisäveroa tulovirrasta, jota se ei ole koskaan nähnyt. Kun summat kirjataan luottotappioksi, arvonlisäverokin taitaa kätevästi kumoutua.

Kysyä voi tietysti, onko sakkofirmalla puhtaat jauhot pussissa, kun se kirjaa luottotappioiksi huomattavan määrän saatavia, joiden aktiivista perimistä se edelleen jatkaa.

Anonyymi kirjoitti...

Juuri näin. Kyse tässä itkussa on siitä, että blogistin ja monien kommentoijien mielestä heillä pitää olla oikeus pysäköidä rumat ja liian isot kotteronsa minne tahansa, milloin tahansa ilman mitään maksuja tai vastuita.

Vieläkö täällä on ihmisiä joiden mielestä kyse on oikeudesta pysäköidä mihin haluaa? Voi äiti sentään ...

Anonyymi kirjoitti...

Sakkofirmoilla on taloudellinen etu puolustettavana. Olisi varsin outoa jos he eivät "osallistuisi" keskusteluun täällä ja muualla. Eivät välttämättä suoraan omalla nimellään, mutta kuitenkin tuttua mantraa toistaen. Asiallisia argumentteja heillä ei juurikaan ole, joten keskustelu yritetään siirtää muotoon: "Oikeus pysäköuidä minne tahansa".

Minun taloudelliset motiivit jäävät nollille. Minulle ei maksettavaa tule vaikka toimita todettaisiin lailliseksi. Motiivi osallistua keskusteluun löytyy sakkofirmojen toiminnan törkeydestä.

Kiitos blogistille ja useimmille kommentoijille erittäin asiallisista kirjoituksista. Kiitokset myös niille jotka esittävät asiallisis vastakommentteja. Halveksunta näille jotka haluavat vain sotkea asiaa.

Anonyymi kirjoitti...

Olen itse ollut kriittinen noita parkkifirmoja kohtaan, mutta viimeaikoina olen kokenut valaistuksen. Parkkifirmathan tarjoavat ilmaisia parkkipaikkoja!

Otan vaan sen asenteen että ken on parkkifirman leikkiin lähtenyt, se leikin kestäköön.

Ja sitäpaitsi, ehkä parkkifirmat saavat saapasta nopeammin kun aletaan huomata että parkkifirmasta huolimatta kaikki firman/taloyhtiön/jne. parkkipaikat ovat täynnä.

Anonyymi kirjoitti...

" Jos ei lait miellytä, niin pyrkikää eduskuntaan muuttamaan niitä tai muuttakaa jonnekin Somaliaan jossa voitte harrastaa pysäköintiä ihan miten lystäätte."

Nyt menee jo niin säälittäväksi että ei ole tosikaan. Meitä parkkifirmojen vastustajia lait kyllä miellyttävät, mutta eipä ne laittomia maksulappuja jakelevia ja laittomasti uhkailevia "parkkifirmoja" näytä paljoa kiinnostavan.

Anonyymi kirjoitti...

Tässäpä parkkiaktivisteille lukemista.

http://www.edilex.fi/lakikirjasto/5486.pdf

Anonyymi kirjoitti...

"Meitä parkkifirmojen vastustajia lait kyllä miellyttävät, mutta eipä ne laittomia maksulappuja jakelevia ja laittomasti uhkailevia "parkkifirmoja" näytä paljoa kiinnostavan."

hupaisaa! taitaa olla pieni ristiriita tässä...

Anonyymi kirjoitti...

Heh heh, joku on nyt löytänyt ja esittelee aivan uutena asiana tuota Helsinki Law Rewiev -lehdessä liki kolme vuotta sitten julkaistua artikkelia, joka on toki tuttu kaikille aikaansa seuraaville.

Artikkeli on varsin keskinkertainen oikeustiedettä jonkin aikaa opiskelleen opiskelijan kirjoittama tilaustyö. Se ei ole tieteellisesti eikä substanssiltaan erityisen korkeatasoinen, kirjoittaja itsekään tuskin on siitä erityisen ylpeä.

Onhan Helsingin yliopistossa kirjoitettu yksityisestä pysäköinninvalvonnasta pari graduakin. Varsin vaatimattomia tekeleitä, valitettavasti, jotka vain nippa nappa osoittavat ylempään oikeustieteelliseen tutkintoon vaadittavaa kypsyyttä.

Jos joku haluaa lukea laadukasta oikeustieteellistä tutkimusta aiheeseen liittyen, voin suositella JANNE KAISTO - FREY NYBERGH : Pysäköijän maksuvelvollisuudesta. Velvoitteiden synty eräissä arkisissa tilanteissa . 2008. Helsinki. XX + 163 s. ISBN 978-952-10-3759-7.

Anonyymi kirjoitti...

Voitte esittää niin artikkeleja ja tulkintoja niin paljon kuin haluatte mutta se ei muuta nykytilannetta miksikään:

1. Suurin osa autoilijoista ei yksityistä valvontamaksua maksa

2. Yksikään pysäköintivalvontafirma ei maksamattomia laskuja vie oikeuteen perittäväksi

3. Yhtään yksityistä valvontamaksua ei siten kannata maksaa

Anonyymi kirjoitti...

http://www.edilex.fi/lakikirjasto/5486.pdf

Pahoittelen, mutta pidän tätä blogia huomattavasti luotettavampana kuin Lauri Nikkasen tai Jyrki Virolaisen höpinöitä. Tämä blogi on monessa muussakin asiassa osoittanut olevansa täysin oikeassa, vaikka on ensin tullut täysin tyrmätyksi. En siis epäile etteikö blogisti olisi nyt oikeassa myös yksityisestä pysäköinninvalvonnassa.

Anonyymi kirjoitti...

Annettu linkki http://www.edilex.fi/lakikirjasto/5486.pdf on todellakin lukemisen arvoinen. Se on mainio esimerkki siitä, kuinka tarkoitushakuista tulkintaa tarvittaisiin jotta privaattisakoista saataisiin kelvollisia edes silloin kun kuljettaja on tiedossa.

Hyväksyttävyyttä perustellaan jälleen kerran muiden maiden lainsäädannöllä. Analogiaa haetaan kaukaa, mutta suoraan sovellettava analogia eli oikeat parkkisakot ei muka kelpaa. Tietenkään se ei kelpaa koska laki selvästi rajaa toiminnan viranomaistehtäväksi.

Analogia pysäköintimaksuun ontuu vahvasti ja kaatuisi viimeistään silloin kun muistetaan lain säätämä rangaistus kun pysäköidään maksulliselle paikalle maksamatta.

Ihan huvittavaa tekstiä luettavaksi.

Anonyymi kirjoitti...

"Meitä parkkifirmojen vastustajia lait kyllä miellyttävät, mutta eipä ne laittomia maksulappuja jakelevia ja laittomasti uhkailevia "parkkifirmoja" näytä paljoa kiinnostavan."

hupaisaa! taitaa olla pieni ristiriita tässä...


Missä kohden? Ei yksityisen "sopimuksen" "rikkominen" ole lakipykälien kanssa mitenkään ristiriidassa. Varsinkaan kun yleensä sopimukseen vetoava osapuoli ei pysty edes kertomaan kenen kanssa se sopimus on tehty...

Anonyymi kirjoitti...

Vai että ihan edilex...

Ja että hakemistoksi on ihan osattu nimetä lakikirjasto...

Tää on nyt jo kaikkein säälittävin kusetusyritys tähän mennessä!

Tarvii olla täysi ääliö tai parkkifirman edustaja että viittii vakavissaan edes tota tekstiä mainostaa!

Kumpiko olet?

Anonyymi kirjoitti...

Mitä jos autoilijat aktivoituisivat asiassa itse. Perustetaan yhteinen pysäköinninvalvontaa harjoittava yritys. Jostain varmasti löytyy pienempi taloyhtiö, joka suostuu luovuttamaan parkkipaikkansa tämän valvontayhtiön käyttöön. Sitten pysäköidään auto ajan hetkellä, jolloin haltija todistettavasti on jossain aivan muualla ja lähetetään lasku jonka kanssa toimitaan kaikin puolin muodollisesti oikein ja viedään asia itse oikeuteen.

Mitä tällä hyödytään, on se että saadaan asiasta virallinen laintulkinta. Itsepä en koskaan ole joutunut oikeudessa asioimaan joten en tiedä Suomen käytäntöä siitä, kuinka paljon itse voi vaikuttaa oikeusprosessin kustannuksiin. Mikäli voi vaikuttaa jollain tavalla, niin tällöin teitenkin pyritään mahdollisimman pieniin kuluihin. Homma voidaan rahoittaa vaikka kansalaiskeräyksellä, tai parkkifirman osakeannilla, johon voisivat sitten asiasta huolestuneet autoilijat osallistua vaikka viiden euron nimellishintaisella osakkeen ostamisella.

Anonyymi kirjoitti...

Sain Park Patrolilta Vantaalla 50 euron sakon virheellisestä pysäköinnistä. Pysäköin auton kyltin eteen, jossa luki "Asunto OY:n vieraspaikat" Kaikki muut paikat olivat joko pistokepaikkoja tai niissä oli "varattu"-kyltti. Reklamoin Park Patrolille asiasta, vedoten siihen että en pysäköinyt väärin. Park Patrol ei hyväksynyt reklamaatiotani vaan ilmoitti, että "teillä on mahdollisuus jättää asia käräjäoikeuden ratkaistavaksi jättämällä saamanne valvontamaksu ilman suoritusta. Oikeudenkäyntimenettelyn kustannukset jäävät maksettavaksenne, mikäli käräjäoikeus ei tee päätöstä hyväksenne." Eli nyt uhkaavat suoraan oikeudella! Ja kirje on paperilla, jossa on ainoastaan postilokero-osoite, ParkPatrol Finland/ Pääkaupunkiseudun Parkki Oy. Ei allekirjoittajaa, ei puhelinnumeroa eikä sähköpostiosoitetta. Uskomatonta touhua! Mutta ollaanko tässä kohta käräjillä? Minähän olen heille reklamaatiossani myöntänyt pysäköineeni itse autoni, mutta kiistänyt luvattoman pysäköinnin vedoten puutteelliseen kyltitykseen.

Anonyymi kirjoitti...

Juu, mä oon kans viime viikkoina saannu parkpatrolilta samoin tavoin lappuja vieraspaikoista, ja ihan samansävyistä uhkailua on. Senkuin jätät sinäkin maksamatta tyynesti. Kutsua käräjäoikeuteen ei tosiasiallisesti TODELLAKAAN ole tulossa. Ja vaikka nyt tyhmästi menit paljastamaan olevasi jonkun sopimuksen osapuoli, niin toki voitte käräjöidä siitä syntyikö tuo sopimus taiteen sääntöjen mukaisesti, taulut ohi ajamalla :)

Tärkeintä on aina johdonmukaisesti kiistää olevansa sopimuskumppani. Näyttöä parkpatrol ei pysty käräjillä nimittäin osoittamaan.

Anonyymi kirjoitti...

Aika usein nämä privaattisakkofirmojen kyltit ovat vähän sinnepäin. Yhdessä kohtaa sanotaan yhtä ja toisessa toista. Parkkifirmoille on kuitenkin eduksi että sekaannuksia sattuu. Osa lapun saaneista erehtyy kuitenkin maksamaan ja se riittää bisneksen pyörittämiseen.

Jos olet ollut vieraana ja pysäköinyt vieraspaikalle asiallisesti, niin vaikeahan siinä on löytää perusteita sakolle. Vieraspaikkakyltti antaa luvan pysäköintiin. Jos kyltti ei ole asettanut lisäehtoja, niin kyltti ei ole niitä asettanut. Samalla tuo kyltti on kuitenkin postanut mahdollisen aluepysäköintikiellon vaikutuksen. Näinhän se muillakin merkeillä menee. Kuluttajansuojalain mukaan epäselvää sopimusta pitää tulkia laatijan vahingoksi.

Jos et ole tehnyt sopimusta, et joudu sopimussakkoakaan maksamaan. Olet ilmeisesti noudattanut normaalia huolellisuutta ja oikeutetusti ymmärtänyt vieraspaikka merkinnän tarkoittavan lupaa pysäköintiin. Ei todellakaan kuulosta tapaukselta, jonka haluaisivat viedä oikeuteen koeteltavaksi. Siinä epätodennäköisessä tapauksess, että joku juttu vietäisiin oikeuteen, valitsevat varmasti selkeämmän tapauksen.

Reklamaatiokäsittely uhkailuineen ja pelkkine postilokero-osoitteineen kertoo jo paljon. Jokainen voi ihan itse päätellä uskovatko firmat edes itse toimitansa olevan asiallista.

Kun reklamaatiokäsittely on mitä on, ei reklamointi paljoin hyödytä. Paras vain repiä saadut laput. Jos karhu tulee, se tulee auton haltijalle. Silloin voi reklamoida ja kiistää tehneensä mitään sopimusta. Sillä onko joku toinen tehnyt spomuksen vai ovatko ehdot olleet niin epäselvät, ei ole paljon merkitystä

Anonyymi kirjoitti...

Oman kokemukseni mukaan annettu vastaus: "teillä on mahdollisuus jättää asia käräjäoikeuden ratkaistavaksi jättämällä saamanne valvontamaksu ilman suoritusta. Oikeudenkäyntimenettelyn kustannukset jäävät maksettavaksenne, mikäli käräjäoikeus ei tee päätöstä hyväksenne." tarkoittaa itse asiassa Selkokielellä: Reklamaatio hyväksytty, mutta toivomme silti vapaaehtoista lahjoitusta.

Anonyymi kirjoitti...

Uhkaus käräjäoikeudesta taitaa olla vain tyhjää puhetta. Jostain kumman syystä halukkuutta oikeudenkäynteihin ei parkkisakkofirmoilla ole. Oikeastaan aika ymmärrettävää, kun koko bisnes saattaisi lopahtaa jos ja kun tulos ei olisikaan "oikea".

Nykyisin merkittävä osa privaattisakoista jää maksamatta. Jos parkkisakkofirma uskoisi voittavansa oikeudessa, niin miksi uusia oikeudenkäyntejä ei ole näkynyt. Voitto oikeudesa toisi merkittävästi rahaa parkkisakkofirmoille.

Nykytilanteessa on järkeä vain mikäli parkkisakkofirmat eivät itsekään usko oikeuden päätöksen olevan heille myönteinen.

Riski oikeuteen joutumisesta näyttää olevan lähes olematon.

Anonyymi kirjoitti...

johan on naurettavaa toimintaa..Parkpatrolin sakko perinnässä payexillä..soitin etten ole autoa ajanut riitautan asian jne..vastaus oli että perintä jatkuu niin kauan kunnes kerron kuka on kuljettaja :DD ja perinnän voi keskeyttää vain parkpatrolin puolelta , eli reklamaatio MEILLE kirjallisena.. ( EIKÖ JUMANKAUTA OO kaks eri firmaa perintätöimisto ja parkkisakkofirma miten tää näin että "meille kirjallinen reklamaatio) onhan tuo huvittavaa.eli perintä ei keskeydy kunnes parkpatrolilta tulee tieto :DD toteamukseen keskeyttäkää perintä tai haastakaa oikeuteen tuli jotain "tarvittaessa menemme oikeusteitse... naurettavaa toimintaa

Anonyymi kirjoitti...

Jos viitseliäisyyttä riittää, niin tee toki valitus payexin toiminnasta. Perinnästä on omat säännöksensä ja perimisen oikeutus loppui juuri sill hetkellä kun kerroit saatavan olevan riidanalaisen.

Pistä varmuuden vuoksi vielä sähköpostina viesti molemmille. Mutta ennen kaikkea sivuuta saamsi tyhjät uhkaukset.

Anonyymi kirjoitti...

Jälleen yksi esimerkkitapaus pääsi lehteen. http://www.vantaansanomat.fi/artikkeli/70948-valvontamaksu-rapsahti-parkkiluvasta-huolimatta kertoo taas oma tarinaansa yritysten moraalista. Syy sakottamiseen haetaan vaikka väkisin. Ilmeisesti on vain eduksi jos ehtoja ei kerrota etukäteen riittävän selvästi. Ainahan joku voi vahinggossa maksaa. Reklamaatiot hylätään, sillä joku voi vielä tässäkin vaiheessa erehtyä maksamaan.

Anonyymi kirjoitti...

http://www.aamulehti.fi/Kotimaa/1194697781316/artikkeli/il+yksityiset+parkkiyritykset+toistensa+tukassa.html

"- Tämä antaa alasta entistä naurettavamman kuvan, sanoo Pääkaupunkiseudun Parkin hallituksen jäsen Lauri Mustonen Iltalehdessä."

Kerrankin Mustonen on oikeassa.

Anonyymi kirjoitti...

Tyypillistä Lauria, se ei maksa yleensä muitakaan velkoja. Luottotiedot ei ole tainneet olla kunnossa koskaan.

Anonyymi kirjoitti...

http://www.iltalehti.fi/autot/2011092214429817_au.shtml

Jälleen uusi parkki FARSSI

Lauri "Late" Mustosen rikolliset puuhat vain jatkuvat...

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Lauri Mustonen on ilmiselvästi petostehtailija, sillä hänen mielestään hänen ei kuulu maksaa muiden hänelle asettamia maksuja sopimusrikkomuksista, mutta toisinpäin pitäisi rahan kyllä liikkua. Lisäksi hänen yrityksensä ja monen muun vastaavan yrityksen toimintatavat täyttävät törkeän petoksen tunnusmerkistön heittämällä.

Eipä tarvitse ihmetellä miksi uskottavuus on mennyt - jos sitä alkujaankaan on edes ollut.

Anonyymi kirjoitti...

Niin, eikö se ollut Laurin firma joka sakotti hälytystehtävällä ollutta Halsingin pelastuslaitoksen ambulanssiakin? Kun asiaa ihmeteltiin paskapäivälehdissä niin totesi heh heh, tämä oli vahinko ja sakko peruttiin...

Kiinnostaisi vaan tietää, että missä kohdissa sopimusehtoja hälytysajoneuvojen kuljettajille annettiin oikeus rikkoa sopimuksen ehtoja?

Ei taida Lauri-poika osata vastata tähän... Q-Parkin kusipäät eivät halua...

Anonyymi kirjoitti...

Voisin kuvitella että suurimmalla osalla ihmisistä jotka työskentevät valvojina yksityisellä on motiivina työnteolle vain kiusanteko. Ei kukaan täysijärkinen anna valvontamaksua ambulanssille. Lisäksi kertomukset siitä kuinka valvojat kyttäävät parkkipaikoilla ja iskevät heti kun autoilija on poistunut autoltaan vahvistavat tätä käsitystä.

Anonyymi kirjoitti...

Eikö tässä voisi joku kirjoittaa valmiit reklamaatiopohjat valitukselle, joita soveltaa? Viimeisin juttu mulla oli kun sain maksun tuolta Q-parkilta paikasta, jossa oli pysälöinti maksutonta, mutta siinä piti olla pysäköintikiekko. No sain valvontamaksun "Pysäköintimaksun suorittamatta jättäminen".

No enhän minä tuollasta aio hyväksyä, koska alueella ei ole pysköintimaksua vaadittu, ei sitä voi jättää maksamattakaan. Tietysti ilmoitan etten ole heidän mainitsemansa sopimuksen osapuoli eikä autoni ole oikeushenkilö, joka voisi sopimuksen tehdä. Valvontamaksussa ei ole edes nimeäni, niin sopimusta ei selvästikkään ole tehty yhteisymmärryksessä auton kanssa eikä minun kanssani. Lisäksi kyse on selkeästi viranomaistoimivallan anastamisesta!

En myöskään katso olevani verovelvollinen ALV:n osalta, koska en ole tilannut ko. palvelua. Käsittääkseni verovelvollinen on se taho, joka on palvelun alueelle ostanut/tilannut.

Eikö tässä tosiaan saada aikaiseksi yhteistä juttua tätä rikollista lainvastaista toimintaa vastaan?

Anonyymi kirjoitti...

Tullut nyt viime aikoina näistä valvontamaksuista juttua mediassakin. Ja vieläpä oikeassa valossa että saadaan enemmän ihmisiä tajuamaan että ei oikeasti tarvitse maksaa.

http://www.iltasanomat.fi/autot/talle-selitykselle-parkkifirma-ei-voinut-mitaan/art-1288418833728.html


http://www.iltasanomat.fi/autot/lappu-tuli-tuulilasiin---pitaako-naita-maksaa/art-1288418822179.html?ref=lk_is_au_1