Tiesitkö että lain mukaan yksityistä pysäköintivalvontamaksua ei tarvitse maksaa!
Lue lisää: Älä maksa yksityistä sakkoa!

maanantaina, lokakuuta 23, 2006

ParkCom yhteenveto ja valmiit vastaukset

Suomi24.fi keskustelupalstalla Prius -nimimerkki on käynyt aikamoista vääntöä ParkCom:n kanssa valvontayhtiön määräämän yksityisoikeudellisen maksun perimisestä. Keskustelu ParkCom:n kanssa noudattaa tämänkin blogin artikkeleissa kuvattua epätoivosta linjaa, missä ParkCom kaikin keinoin, epämääräisistä viittauksista ja selittelyistä uhkailuun yrittää saada henkilön maksamaan maksun. Valitettava tosiasia kuitenkin on, että nämä menettelyt tehoavat moniin ihmisiin. Yritän tiivistää niin moneen kertaan jauhetun asian hyvin lyhyeksi yhteenvedoksi. Tärkeää olisi, että kukaan ei ParkCom:n vaatimaa maksua maksa ja asialle pitäisikin saada lopullinen oikeudenpäätös, mikä naulaisi viimein ParkCom:n arkun kiinni. Artikkelin lopussa on ParkCom:n kanssa käyty esimerkki keskustelu.

Oleellisin kiteytettynä

ParkCom maksu perustuu kahden osapuolen, valvontayhtiön ja ajoneuvon kuljettajan väliseen sopimukseen. Sopimus syntyy kun kuljettaja ajaa ParkCom:n pystyttämän kyltin ohi, tosin ParkCom ei tiedä kenen kanssa sopimuksen teki, joten sopimukseen perustuvan maksun periminen on mahdotonta. Mikäli ajoneuvon haltija tai omistaja kiistää olleensa ajoneuvon kuljettaja, ei syntynyt sopimus sido tai velvoita haltijaa tai omistajaa. Haltijan tai omistajan ei tarvitse todistella syyttömyyttään, eikä kertoa ajoneuvon oikeaa kuljettajaa. Tässä kohdin kannattaa kehoittaa ParkCom:ia ottamaan yhteys oikeaan sopimuskumppaniinsa. ParkCom:n velvollisuus on aina, sopimukseen vetoavana, esittää näyttö asiassa. Heidän tulee tietää kenen kanssa ovat sopimuksen pysäköinnistä tehneet!

Toiminta ei perustu ...
1. Suomalaisen lainsäädäntöön. Suomessa ei ole, kuten ruotsissa, erillistä lainsäädäntöä yksityisestä pysäköinninvalvonnasta. Katso "ParkCom:n hurjat lakiviittaukset"
2. Kuluttajalainsäädäntöön

Toiminta perustuu
1. Normaaliin sopimusoikeuteen ja sopimusoikeuden periaatteisiin
2. Hiljaiseen sopimukseen, jonka ParkCom katsoo syntyneen ilman tahdonilmaisua valvontayhtiön ja autoilijan välillä, silloin kun autoilija pysäköi ParkCom:n valvomalle alueelle. Ei ole varmaa voiko hiljainen sopimus edes syntyä. Siitä ei ole oikeudenpäätöstä, ainoastaan kuluttajavalituslautakunnan päätös. Sopimuksen syntyminen edellyttää aina tahdonilmaisua.
3. Sopimuksen ehdot esitetään ParkCom:n pystyttämissä kylteissä.

Valvontamaksu ei ole ...
1. Viranomaisen määräämä
2. Ulosottokelpoinen tai perintäkelpoinen. Tarvitaan oikeuden päätös maksun perusteista. Katso "ParkCom maksut OK-perinnälle"

Hiljaisen sopimuksen osapuolet
1. ParkCom - valvontayhtiö
2. Ajoneuvon kuljettaja. Henkilö joka ajoneuvon pysäköi valvotulle alueelle

Sopimuksen osapuolia eivät ole
1. Ajoneuvon omistaja, mikäli omistaja ei ollut kuljettaja.
2. Ajoneuvon haltija, mikäli haltija ei ollut kuljettaja.

ParkCom:n menetelmät
1. Viitataan ruotsin ja norjan lainsäädäntöön, katso "ParkCom:n hurjat lakiviittaukset"
2. Väitetään että kuljettajan tulee selvittää pysäköintiehdot ja viittataan lakipykälään (TLL 28§), jossa tällaista ehtoa kuljettajalle ei aseteta, katso "ParkCom:n hurjat lakiviittaukset"
3. Väitetään maksun perustuvan suomen lainsäädäntöön
4. Väitetään maksua perintäkelpoiseksi
5. Kerrotaan maksujen perinnän siirretyn OK-Perinnälle, katso artikkeli aiheesta. Tämä on hyvä peloittelutapa ja toimii valitettavasti useissa tapauksissa.
6. Uhkaillaan korkeilla perintäkuluilla
7. Uhkaillaan oikeudenkäynnillä
8. Väitetään, että ajoneuvon haltija tai omistaja on maksuvelvollinen
9. Väitetään, että ajoneuvon haltijan tai omistajan tulee kertoa kuka ajoneuvoa kuljetti
10. Vedotaan kuluttajavalistuslautakunnan päätökseen jonka mukaan maksun voi periä. Näin ei kuitenkaan ole, koska kyse oli henkilöstä joka ei kiistänyt olleensa kuljettaja.

Viranomaisten kannanottoja

Kuluttajavirasto

Kuluttajaviraston kirje (katso kommenttiosiosta), joka on postitettu ParkCom:n toimitus johtajalle. Tätä ParkCom ei ole julkaissut. Lainauksia kirjeestä:

"Poliisin tai kunnallisen pysäköinninvalvojan määräämä pysäköintivirhemaksu voidaan periä ajoneuvon omistajalta tai haltijalta. Tämä perustuu pysäköintivirhemaksusta annetun lain 8 §:ään. Sen sijaan sopimussuhteeseen perustuvaa saatavaa, jollainen kyseinen valvontamaksukin on, tulee periä sopimuskumppanilta."

"Auton pysäköinyt kuluttaja ei kuitenkaan välttämättä ole auton haltija/omistaja. Jos haltija/omistaja ei ole sopimusta pysäköinnistä kanssanne tehnyt, ei häneltä myöskään siten voida lähtökohtaisesti periä maksua sen rikkomisesta."

"Katsomme, että sopimusehtokäytäntö , jonka mukaan auton haltijan/omistajan tulee osoittaa, kuka autoa on ajanut, jos hän itse kiistää sitä ajaneensa, on sen periaatteen vastainen, että sopimukseen vetoavan osapuolen on esitettävä näyttöä asiasta. Jos auton omistaja/ haltija ei ole sopimusta tehnyt, ei hänelle voi koitua seuraamuksia sopimuksen rikkomisesta."

Valtakunnan syyttäjä

Syyttämättäjättämispäätös koski virkavallan anastusta, kysymystä siitä leikkiikö ParkCom viranomaista. Päätöksellä ei ole mitään tekemistä maksujen oikeutuksen kanssa, kuten ParkCom jossain vaiheessa perusteli.

Kuluttajavalituslautakunta

Päätös, Dnro 1285/39/2005.Kyse on tapauksesta jossa henkilö myöntää olleensa ajoneuvon kuljettaja.

"Riitatilanteessa sopimukseen vetoavan on kuitenkin näytettävä toteen sopimuksen syntyminen."

Esimerkki

Kuinka keskustelu ParkCom:n kanssa on edennyt (lainausten lähde, suomi24.fi, keskustelu 1 2 3, nimimerkit Prius ja ParkCom Kuriin, ParkCon)

ParkCom: "Ette kuitenkaan esittänyt yhtään varsinaista syytä, miksi Teille kirjoitettu valvontamaksu ei olisi aiheellinen. Pyydämme Teitä ilmoittamaan pätevän syyn reklamoinnillenne 7 vrk:n sisällä sähköpostin saapumisesta."

Vastaus: "Olette ymmärtäneet reklamaationi väärin. Reklamaationi ei liittynyt valvontamaksun oikeellisuuteen vaan siihen, että kohdistatte perintätoimenne väärään henkilöön. Määräämänne pysäköintivirhemaksu perustuu hiljaiseen sopimukseen auton kuljettajan ja ParkComin välillä. Te olette nyt kohdistaneet perintätoimenne virheellisesti auton omistajaan. Pyydän siis, että selvitätte auton kuljettajan, eli hiljaisen sopimuksenne toisen osapuolen, ja kohdistatte jatkossa perintätoimenne häneen."

ParkCom: "Pysäköimällä ajoneuvonsa alueelle autoilija hyväksyy pysäköinnin ehdot. Tällöin autoilijan ja Oy ParkCom Ab:n välille syntyy opasteissa ilmoitettujen ehtojen mukainen sopimus. Pysäköidessään ajoneuvonsa näiden ehtojen vastaisesti autoilija ottaa tietoisen riskin siitä, että hänelle langetetaan valvontamaksu."

Vastaus: "Tämä pitää paikkansa. Teidän ja autoilijan välille on syntynyt sopimus. Nyt te kuitenkin lähetätte autoilijan kanssa tekemäänne sopimukseen perustuvia valvontamaksuja auton omistajalle. Minä en ole tuon sopimuksen osapuoli, joten tuo sopimus ei sido minua millään tavalla."

ParkCom: "Ilmoituksenne johdosta pyydämme Teiltä kirjallisen selvityksen 7 vrk:n sisällä siitä, kuka on toiminut valvontamaksussa mainittuna ajankohtana kuljettajana. Teidän tulee toimittaa tämän henkilön nimi ja yhteystiedot."

Vastaus: "Kuten sanottu, tuo autoilijan kanssa tekemänne sopimus ei sido tai velvoita auton omistajaa tai haltijaa millään tavalla. Tästä syystä minun ei tarvitse tehdä teille mitään selvityksiä siitä, kuka auton kuljettajana mainittuna ajankohtana toimi."

ParkCom: "Ellei ilmoitusta ajoneuvon oikeasta kuljettajasta saada, pidämme tätä osoituksena siitä, että olette itse toiminut kuljettajana."

Vastaus: "Kuluttajavalituslautakunta on todennut ParkComia koskeva päätöksessään (9.5.2006, Dnro 1285/39/2005), että riitatilanteessa sopimukseen vetoavan on näytettävä toteen sopimuksen syntyminen. Jos siis aiotte pitää pitää minua auton kuljettana, eli rikotun sopimuksen toisena osapuolena, on teidän velvollisuutenne näyttää toteen sopimuksen syntyminen ja olemassaolo. Pyydänkin nyt teiltä 7 vrk:n sisällä kirjallisen selvityksen siitä, että mainittu sopimus on olemassa, ja että minä olen siinä sopijapuolena. Ellei sopimuksen olemassaolosta ja sopijapuolista saada selvitystä, pidän tätä osoituksena siitä, ettei minua velvoittavaa sopimusta ole olemassa."

ParkCom: "Prosessioikeudellisten normien mukaan todistustaakkasääntö ei ole stabiili vaan voi vaihdella sen mukaan kenellä on hallussaan se tieto, jonka perusteella totuus saataisiin selville. Lähtökohtaisesti todistustaakka ajoneuvon kuljettajasta on ajoneuvon haltijalla. Omistaja/haltijalla on yleensä tieto siitä, kuka ajoneuvoa kuljetti. Sen vuoksi tulisi kiistäjän pystyä ilmoittamaan, kuka ajoneuvoa on kuljettanut minäkin ajankohtana. Lisäksi prosessioikeudellisten sääntöjen perusteella väitteen tehneellä osapuolella on asiassa todistustaakka. Olette tehnyt väitteen, että ette ole ajanut, joten teidän tehtäväksenne jää esittää näyttöä väitteenne puolesta. Sopimuksen syntyperusteen hyväksyttävyys on vahvistettu Kuluttajavalituslautakunnassa. KVL katsoi, että sopimus syntyi konkludenttisesti siinä vaiheessa, kun kuljettaja pysäköi alueelle, jossa on ParkComin kyltit. Sopimuksen ehdot ovat kylteissä. Lautakunta katsoi, että tapauksessa Dnro 1285/39/2005 Oy ParkCom Ab:n kylteissä pysäköinnin ehdot on esitetty selkeästi ja yksiselitteisesti ja todennut Oy ParkCom Ab:n näyttäneen riittävällä tavalla, että sopimus oli syntynyt. Edellä mainitun sekä edellisen vastineemme perusteella odotamme kirjallista selvitystänne 7 vrk:n sisällä siitä, kuka on toiminut valvontamaksussa mainittuna ajankohtana kuljettajana. Teidän tulee siis toimittaa tämän henkilön nimi ja yhteystiedot. Jos ilmoitusta ei saada, pidämme tätä osoituksena siitä, että olette itse toiminut kuljettajana." (Huhuh mitä sontaa ...)

Vastaus: "Arvoisa ParkCom. Ette ole pyynnöstäni huolimatta esittäneet ensimmäistäkään todistetta siitä, että minulla olisi yrityksenne kanssa sopimussuhde. Koska sopimusta ei ole, ei minulla myöskään ole minkäänlaisia velvoitteita yritystänne kohtaan. Mikäli pystytte osoittamaan, että sopimussuhde on olemassa, olen valmis välittömästi maksamaan sopimuksen rikkomisesta minulle aiheutuvat maksut. Kaikki mitä teidän tarvitsee tehdä, on esittää kiistattomat todisteet siitä, että mainittu sopimus on olemassa. Jos todella olemme sopimussuhteessa, ei näiden todisteiden esittämisen pitäisi olla teille vaikeaa tai vastenmielistä. Olette useaan kertaa todenneet, että jätätte asian viime kädessä käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Mikäli ette pysty esittämään todisteita sopimuksen olemassaolosta käräjäoikeuden ulkopuolella, minun on hyvin vaikea uskoa, että pystyisitte esittämään niitä käräjäoikeudessakaan. Tämän takia toistuvat uhkauksenne oikeudenkäynnistä ovat lähinnä huvittavia. Te siis aiotte saada käräjäoikeudelta jonkinlaisen ratkaisun sopimukseen liittyvässä riidassa, jossa sopimusta ei ole, ja tämän olemattoman sopimuksen toinen osapuoli on tuntematon? Siinäpä onkin käräjäoikeudelle pohdittavaa vähäksi aikaa. Pidän tätä asiaa nyt omalta osaltani loppuun käsiteltynä. Mikäli kuitenkin voitte osoittaa, että tämä kiistanalainen sopimus on olemassa, ja että minä olen siinä sopijapuolena, ottakaa toki yhteyttä."

Lue myös ParkPatrol - viikon vitsi
Lue myös ParkCom karhukirjeet
Lue myös ParkCom:n hurjat lakiviittaukset
Lue myös ParkCom menneen talven lumia
Lue myös ParkCom maksut OK-Perinnälle
Lue myös Kuluttajavalituslautakunnan päätös
Lue myös ParkCom valvontako tehokasta
Lue myös ParkCom ansoittaa Itäkeskuksessa
Lue myös ParkCom pohdintaa ja ajatuksia
Lue myös ParkCom rikkoo omia sopimusehtojaan
Lue myös ParkCom sakot - loppukommenttiko
Lue myös Lehtiartikkeli paikallisessa Helsinkiläis lehdessä
Lue myös Mielenkiintoista tietoa ParkCom Oy:stä
Lue myös Kuluttajaviraston mielipide
Lue myös ParkCom Oy:n kotisivut netissä!
Lue myös ParkCom Oy:n yksityisoikeudelliset parkkisakot - pitääkö maksaa?

Halutessanne, kommentoikaa samaan alkuperäiseen ketjuun. Sieltä löytyvät myös lukijoiden lähettämät erinomaiset kommentit ja ohjeet sekä tilinpäätöstiedot ja kuluttajaviranomaisten kommentit.

21 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Jihaaa! ;)

Anonyymi kirjoitti...

Juuri näin, Parkcomin huijaus kuriin!!

Anonyymi kirjoitti...

Kauan eläköön Kuluttajavirasto ja julkisuuslaki!

Anonyymi kirjoitti...

No huhuh mitä skeidaa(siis tarkoitan koko sivustoa).

Anonyymi kirjoitti...

Päinvastoin! Hyvä että joku kertoo asiaan toisenkin näkökulman. Kiitos blogista, erinomainen ja selkeä.

Anonyymi kirjoitti...

Kuuluisa Punainen Lanka on jälleen hukassa tässä blogissa. Asian ydin on se, että useimmiten haltija/omistaja on todellakin itse pysäköinyt autonsa. Useimmiten maksu on siis mukisematta maksettava. Kehotetaanko täällä kaikkia VALEHTELEMAAN, että eivät itse pysäköineet, jos kuitenkin pysäköivät. Valehtelu täyttää silloin lievän petoksen tunnusmerkistön. Siihenkö täällä jälleen kehotetaan? Rikokseen kehottaminen on yllytyksenä rangaistavaa.

Anonyymi kirjoitti...

Opettele lukemaan idiootti. Kahteen otteeseen todetaan että sopimus ei koske haltijaa/omistajaa JOS EI OLLUT KULJETTAJA. Koko kysymyshän on juuri siitä kun ei ole ollut kuljettaja!

Anonyymi kirjoitti...

Ite oot itiootti! Blogin johdannossa sanotaan näin: "Tärkeää olisi, että kukaan ei ParkCom:n vaatimaa maksua maksa ja asialle pitäisikin saada lopullinen oikeudenpäätös, mikä naulaisi viimein ParkCom:n arkun kiinni."

Asia on hyvin simppeli:
1) Jos pysäköit väärin, niin maksa.
2) Jos joku muu pysäköi autosi väärin, niin maksa ja peri rahat kuskilta tai ilmoita kuskin nimi valvontayhtiölle, joka hoitaa perinnän.
3) Älä valehtele vaan tunnusta virheesi reilusti.

Anonyymi kirjoitti...

Hyvin väärin. Maksaa pitää jos kyseessä on kunnallinen pysäköinninvalvonta, jonka toiminta on määrätty LAISSA, tosin kuin ParkCom:n. Joten mitään syytä ei ole maksaa ennen kuin toiminnalle saadaan vahvistus.

1. On epäselvää voiko sopimusta pysäköinnistä edes syntyä. Sopimuksen syntyminen vaatii tahdonilmaisua jota tässä tapauksessa ei välttämättä synny. ParkCom myös valehtelee väittäessään että TLL 28§ on määrätty kuljettajalle velvollisuus tarkistaa pysäköintiehdot. Näin ei ole.
2. Kuluttajavalituslautakunnan päätös ei sido osapuoli. Se ei siis sido kuljettajaa. Kuka tahansa voi edelleen kistää sopimuksen syntymisen.
3. Ajoneuvon kuljettaja voi olla ainoa joka sopimuksen osapuoli olisi. Ei haltija tai omistaja. Miten näet moraalisesti oikeana maksattaa toisen laskuja ulkopuolisella.
4. Veikkaan että suurimmalla osalla ajoneuvoista on useampi kuin yksi käyttäjä. Meillä ajoneuvoa käyttää 3 henkilöä (vaimo, minä ja vanhin lapsi), naapurilla käyttäjiä on 4 ja alakerran naapurilla 2. Joten on erittäin todennäköistä että ajoneuvon kuljettaja ei ole rekisteriin merkitty omistaja tai haltija.

Anonyymi kirjoitti...

Taitaa olla joku ParkCom fani tai sitten niitä nössöjä jotka itkien maksaa kaikki laskut jotka heidän eteen tuodaan. Kyllä minäkin voin maksaa parkcom maksut pois, heti kun a) oikeudessa vahvistetaan että hiljainen sopimus tässä tapauksessa on mahdollista b) ajoneuvon haltija tai omistaja on vastuussa maksussa (mitä ei kyllä tule tapahtumaan).

Aika jännä että yht'äkkiä ilmestyy firma joka alkaa esittämään laskuja. Toiminnalle ei löydy perusteita laista ja sitten vaan esitetään että "maksa pois", jos olet toiminut väärin. Ei pointti ole ole siinä olenko minä toiminut väärin vaan siinä voiko maksuja yleensäkkään esittää.

Ei kauppiaskaan voi myymälävarkaille määrätä mitään maksua kiinni jäämisestä vaikka toiminta onkin väärää.

Anonyymi kirjoitti...

2) Jos joku muu pysäköi autosi väärin, niin maksa ja peri rahat kuskilta tai ilmoita kuskin nimi valvontayhtiölle, joka hoitaa perinnän.

Heheh, johan on vitsi. Eli joku tulee sinulle sanomaan että kaverisi on meille velkaa 100 eur, maksa se pois ja peri kaveriltasi! Voi jeesus.

Valvontayhtiön TULEE tietää kenen kanssa on sopimuksen tehty. Mikä vitun firma se on joka ei tiedä kenen kanssa sopimuksen tekee. Tässä ei ole kyse mistään muusta muin rahastuksesta. Autoilija voi pysäköidä väärin, mutta kuten yllä sanottiin ei se anna ulkopuoliselle oikeuttaa periä maksuja. TÄMÄ ON HYVIN SIMPPELIÄ!

Vielä simppelimpää on pyytää eduskuntaa säätämään se laki, joka määrittelee yksityisen pysäköinninvalvonnan. Silloin asia on selvä kaikille osapuolille.

Pa

Anonyymi kirjoitti...

Suomessa ei yksityinen rangaistustoiminta onneksi ole saanut kovin paljon ilmaa siipiensä alle aiemminkaan. Mm. tarkastusmaksun periminen joukkoliikenteessä on ollut hyvin säänneltyä - kaukolinjojen liikennöitsijät eivät esimerkiksi ole voineet tarkastusmaksuja soveltaa.
ParkCom yrittää ovelasti yksityistää rangaistustoiminnan, ja pistää ajoneuvon haltijan toimimaan perintätoimistonaan ilman eri korvausta. Liiketoiminnan PERUSTEET eivät siis ole kestäviä, jos ParkCom ei pysty ilman kolmannen osapuolen apua huolehtimaan omasta liiketoiminnastaan.

Virheellinen pysäköinti on toki moraalisesti tuomittavaa. Sen kohteeksi joutuneet voivat turvautua viralliseen kunnalliseen pysäköinninvalvontaan, jonka toiminta on säännelty laissa. ParkComin toiminta on verrattavissa lähinnä lynkkauspartioon, joka kerää maksut omistajiensa taskuun.

Anonyymi kirjoitti...

Suomi24.fi palstan sensuuri iskee kunnolla, nykyään kys. palstalla ei voi edes mainita yrityksen nimeä kun viesti poistetaan...

Anonyymi kirjoitti...

ParkCom valvoo tietysti Järvenpään Prismakeskustakin. Kun naisihminen värkkäyttää hiuksensa ja hoidattaa tassunsa liikkeissä, joiden asiakkaiden oletetaan käyttävän keskuksen pysäköintitilaa, aikaa kuluu normipysäköintiä enemmän ja maksu lankeaa - tietysti aviomiehelle, jonka autolla vaimo ajoi ansaluolaan. Tehokas asiakkaiden poistotapa - ennen meitä jopa houkuteltiin kauppakeskuksiin.

Anonyymi kirjoitti...

Voi hitto tätä meininkiä. Tämä on tätä perinteistä porsaanreikien etsimistä. On totta juu, kyllä, moni asia mitä tuossa on mainittu. Yleisesti ottaen viha ParkComia kohtaan kuitenkin juontanee juurensa siihen, että se hoitaa tehokkaammin pysäköinninvalvontaa yksityisillä alueilla kuin kunnallinen pysäköinninvalvonta, sillä kunnallisen pysäköinninvalvonnan kautta laputtaminen yksityisellä alueella on kohtalaisen tuskallista myös kiinteistön edustajan kannalta. Lisäksi valvonta on heikkoa, joten se ei parhaalla tavalla aja pysäköinninvalvonnan etuja.

Ja pysäköinninvalvonnalla haettavasta edustahan tässä on lopulta kyse. Eikö kuitenkin tilan haltija ole se, joka määrittää ne raamit joilla tilaa käytetään?

Koska väärinpysäköinti ja röyhkeä välinpitämättömyys ovat yleistyviä asioita myös pysäköinnin suhteen, pysäköintiä koskevia määräyksiä pitäisi entisestään kiristää. ParComin kaltaisten yksityisten valvontaa järjestävien yritysten toiminta pitäisi turvata lailla, samoin julkisen pysäköinninvalvonnan tehokkuutta pitäisi ensisestään lisätä. Myös väärinpysäköinnistä syntyviä rangaistuksia pitäisi korottaa, siten että törkeistä teoista saisi enemmän sakkoa kuin pienistä (esimerkiksi mittarista on loppunut raha kesken, ei sinänsä mikään ehdottoman törkeä tilanne).

Anonyymi kirjoitti...

^Hei,

Sain maksumuistutuksen yritykseltänne liittyen PArkcom:n antamaan valvontamaksuun.
Maksu on päivätty annetuksi 30.9.2006 eikä sitä vieläkään ole tuomittu ulosmitattavaksi.
Olen saanut itseäni koskevan päätöksen velkajärjestelystä 12.4.2007 enkä voi maksaa laskua
jonka eräpäivä on ollut ennen mainittua päivämäärää ja jolle ei ole haettu oikeuden vahvistusta.
Ymmärrykseni mukaan ette voi hakea maksua ulosmitattavaksi velkajärjestelyn maksuohjelman
vahvistamisen jälkeen joten toivoisin että toimittaisitte asian tuomioistuimeen pikaisesti.
Luonnollisesti kiistän tämän maksun laskutusperusteen itseäni koskien.

Ystävällisin terveisin^

Siinä viesti jonka lähetin ?OK perintään. Mitenkähän reagoivat tähän tilanteeseen. Epäilen ettei mitään kuulu.

Edellinen kirjoittaja onkin taas näitä fasistisen järjestelmän kannattajia, jotka on aivopesty uskomaan että vajoamme kaaokseen jos kaikkea ei valvota ja kaikesta ei rangaista. "Röyhkeä välinpitämättömyys..plap plap.." Itsellänni menee ainakin varsin mukavasti enkä ole huomannut elämani vaikeutuneen tai vaarantuneen sillä jos joku pysäköi esim. pihatiemme varteen. Suurin osa kanssaihmisistä käyttää varsin hyvää omaa harkintaa. "Pelottavinta " nykysuomessa ovatkin nämä seniilit jarrut jotka käyvät pihamaalla vouhkaamassa pysäköinnistä, vaikka itse liikkuvat Esla:lla.

Anonyymi kirjoitti...

Laitan tämän vielä tällekin puolelle...

Ruotsin KKO:n oikeuskäytäntön vetoaminen on ParkComin tapauksessa täysin perusteltua, sillä Suomen ja Ruotsin oikeustoimilait ovat yhteisen valmistelun tulosta ja sanamuodoiltaan lähes identtiset. Asiaan ei vaikuta se, että Ruotsissa on erillinen laki yksityisestä pysäköinninvalvonnasta, sillä kyseinen laki säädettiin vasta viitattujen oikeustapausten JÄLKEEN.

Ylipäätäänsä on aika paksua väittää, etteikö ParkComin toiminta "perustu lakiin", sillä kyllä sopimusoikeudelliset periaatteet ovat yhtä sitovia kuin lakikin.

Koko tämä blogi haiskahtaa sellaisen henkilön tekemältä, jolla ei ole juridista koulutusta.

Anonyymi kirjoitti...

Hahaa vai "juridista koulutusta" ja vielä henkilöltä jonka mielipiteet ovat noin outoja. Mikset yhtä hyvin vetoa venäjän lainsäädäntöön, sillä onhan silläkin yhteinen pohja omamme kanssa.

Sopimuksia syntyy tosi näppärästi jos tuo toiminta sallitaan. Minäkin ryhdyn tekemään erilaisia itsestään syntyviä sopimuksia kaikkien kanssa ja vetoan vaikka sitten niihin ruotsalaisiin lakeihin.

Sopimus: vastaantulevien pipopäiden pitää suorittaa minulle 10€ korvaus. Kävelemällä hyväksyt ehdot.

Anonyymi kirjoitti...

Ensin lietsotaan ihmisissä turvattomuuden tunnetta kertomalla satuja siitä, kuinka laittomúus yhteiskunnassa lisääntyy. Sen jälkeen aletaan vaatia valvontaa ja kontrollia jos minkäkinlaisten asioiden suhteen. Hyvänä esimerkkinä nämä pysäköinninvalvontayhtiöt, joita nousee kuin sieniä sateella. Naapuri vahtii naapuria ja kansalaiset ilmiantavat toisiaan. Siinäpä sitten seistään Stasi-sopassa mukavasti kaulaamme myöten.
Onko kukaan muuten saanut Parkcomilta postia, jossa olisi ihminen allekirjoittajana? Eivät uskalla.

Anonyymi kirjoitti...

> "Ruotsin KKO:n oikeuskäytäntön vetoaminen on ParkComin tapauksessa täysin perusteltua, sillä Suomen ja Ruotsin oikeustoimilait ovat yhteisen valmistelun tulosta ja sanamuodoiltaan lähes identtiset. Asiaan ei vaikuta se, että Ruotsissa on erillinen laki yksityisestä pysäköinninvalvonnasta, sillä kyseinen laki säädettiin vasta viitattujen oikeustapausten JÄLKEEN."

Parkcom toteaa nettisivuillaan, että Ruotsin laki yksityisestä valvontamaksusta vahvisti vakiintuneen oikeiskäytännön. Kyseinen laki (lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering) näyttää nimenomaisesti kieltävän yksityisen valvontamaksun perimisen silloin, kun poliisilla tai kunnallisella pysäköinninvalvojalla on toimivalta määrätä pysäköintivirhemaksu.

Ruotsin lainsäätäjä näyttää siis huolehtineen siitä, ettei yksityinen pysäköinninvalvoja saa mennä hääräämään viranomaisen toimivallan alueelle. Sitähän esim. Parkcom Suomessa juuri tekee: sopimusoikeuden termeillä kikkailusta huolimatta kyse on tosiasiassa yksityisen toimijan määräämästä pysköintivirhemaksusta.

Anonyymi kirjoitti...

Itse sain 2006 vuoden lopulla parkkisakon Parkcom oy:ltä, kuntana oli helsinki ja p paikka sellainen jossa mahtuu 2 autoa olemaan, kyltissä vielä erikseen mainitaan pysäköinti sallittu kiinteistön omistajien luvalla, ystäväni luetaan lain mukaan kiinteistön omistajaksi ja minulla oli lupa pysäköidä autoni siihen pariksi tunniksi.
Sakko tuli mutta en välittänyt siitä kun näin sakon jättäneen yhtiön logon, tuli maksumuistutus mutta tässäpä olikin kummallisuus, sakko josta muistutus tuli oli kirjattu aivan eri aikaan toiselle puolelle pk seutua kellon aikaan arkipäivänä jolloin ei oman tilanteeni vuoksi olisi edes mahdollista olla liikkeellä.
Laitoin tietenkin heti reklamaatiota, vastauksena tuli jotakuinkin että minun täytyisi kertoa ajoneuvon kuljettaja jolle sakko laitettiin jne jne, jatkoin takaisin kieltämällä edelleen pysäköineeni autoa tuolle alueelle.
Seuraavaksi tuli samaa todistustaakka tekstiä ja joitain vetoomuksia ruotsin lakiin joiden avulla minua uhkailtiin oikeustoimilla jne jos en kerro auton kuljettajaa, vastasin taas että todistustaakka kuuluu tässä tapauksessa heille ja odotan heiltä 7vrk kuluessa näyttöä siitä että olen toiminut kuljettajana tai muuten selvittävät itse kuljettajan ja antavat asian olla minun puolestani.
Ei ole enää n.7kk kuulunut mitään ko firmasta :) Tosin heidän mokansa takia heidän olisi ollut erittäin vaikea edes periä minulta mitään, autoni ei koskaan ole varmuudella ollut osoitteessa josta muistutus laitettiin joten olisi ollut mielenkiintoista verrata autosta otettuja kuvia sen kiinteistön piha-alueisiin :D