Tiesitkö että lain mukaan yksityistä pysäköintivalvontamaksua ei tarvitse maksaa!
Lue lisää: Älä maksa yksityistä sakkoa!

lauantaina, tammikuuta 20, 2007

Yksityinen pysäköinninvalvonta - Tapaus Sello

Blogi sai eräältä ystävälliseltä lukijalta käymänsä kirjeenvaihdon ParkCom Oy:n ja OK-Perinnän kanssa. Tästä kirjeenvaihdosta näkyy selvästi ParkCom Oy:n hyvin hataralla pohjalla oleva lähestymistapa. He käyttävät edelleen samoja argumentteja, puolustaakseen toimintaansa ja vaatimuksiaan, jotka on jo useaan otteeseen niin kuluttajavalituslautakunnan kuin kuluttajavirastonkin kannanotossa todettu pätemättömiksi, tulkinnan varaisiksi tai sopimusoikeudellisen käytännön vastaisiksi. Ennen kuin tutustutaan itse tapaukseen, vielä kerran lyhyt yhteenveto. Lukekaa tarkemmat selvitykset blogin aikaisemmista artikkeleista. Samat säännöt ja periaatteet koskevat kaikkia yksityisiä valvontayhtiöitä, kuten ParkCom Oy:tä ja ParkPatrolia (Narmer).


Pitääkö maksu maksaa?
Ei pidä. Jokainen tekee tietysti päätöksensä itse ja aikaisemmin esitettyjen analyysien mukaan 10-15 % maksun saajista jättää maksamatta. Kehoitan odottamaan oikeuden ennakkopäätöstä asiasta! Valvontayhtiöillä ei uhkailusta huolimatta näytä olevan kiirettä oikeudenpäätöksen hankkimiseksi. Ehkä prosessi nopeutuu jos maksamattomien valvontamaksujen osuus kasvaa kipurajan yli.

Oleellisin kiteytettynä
Toiminta ei perustu Suomen lakiin, koska Suomessa, toisin kuin Ruotsissa, ei ole lainsäädäntöä yksityisestä pysäköinninvalvonnasta. Kyse on yksityisoikeudellisesta saatavasta, joka ei ole ulosottokelpoinen, eikä perintäkelpoinen siinä mielessä kuin sanan merkitys on yleisessä puhekielessä käsitettävissä. Valvonta yhtiö tarvitsee oikeudenpäätöksen ennen kuin maksun voi oikeasti periä/ulosmitata. Jos sopimus kahden osapuolen välille voi syntyä konkludenttisesti, hiljaisesti, ilman tahdonilmaisua, ajamalla ajoneuvo valvontayhtiön valvomalle alueelle, sopimus syntyy ajoneuvon kuljettajan kanssa. Näin todetaan mm. ParkCom:n omilla sivuilla. Kuljettaja ei kuitenkaan välttämättä ole sama henkilö kuin ajoneuvorekisteriin merkitty haltija tai omistaja, jotka käytännössä saavat maksumuistutuksen. Mikäli haltija tai omistaja kiistää olleensa ajoneuvon kuljettaja tulee valvontayhtiön osoittaa ajoneuvon kuljettaja kyseisellä hetkellä ja kohdistaa maksumuistukset hänelle. Sopimusoikeuden periaatteiden mukaan haltijan tai omistajan ei tarvitse sopimuksen ulkopuolisina kertoa tai muistaa, kuka oli ajoneuvon kuljettaja. Sopimukseen vetoavan tulee esittää näyttö asiassa. Riitatilanteessa näyttövelvollisuus on siis valvontayhtiöllä. Kansanomaisesti voisi todeta, että oikeusvaltiossa vellallisen ei tarvitse todistaa, ettei hän ole velkaa, vaan velkojan tulee esittää näyttö velan perusteista.

Kuluttajavirasto
Kuluttajaviraston kirje (katso kommenttiosiosta), joka on postitettu ParkCom:n silloiselle toimitusjohtajalle. Tätä ParkCom ei ole julkaissut! Lainauksia kirjeestä:

"Poliisin tai kunnallisen pysäköinninvalvojan määräämä pysäköintivirhemaksu voidaan periä ajoneuvon omistajalta tai haltijalta. Tämä perustuu pysäköintivirhemaksusta annetun lain 8 §:ään. Sen sijaan sopimussuhteeseen perustuvaa saatavaa, jollainen kyseinen valvontamaksukin on, tulee periä sopimuskumppanilta."

"Auton pysäköinyt kuluttaja ei kuitenkaan välttämättä ole auton haltija/omistaja. Jos haltija/omistaja ei ole sopimusta pysäköinnistä kanssanne tehnyt, ei häneltä myöskään siten voida lähtökohtaisesti periä maksua sen rikkomisesta."

"Katsomme, että sopimusehtokäytäntö , jonka mukaan auton haltijan/omistajan tulee osoittaa, kuka autoa on ajanut, jos hän itse kiistää sitä ajaneensa, on sen periaatteen vastainen, että sopimukseen vetoavan osapuolen on esitettävä näyttöä asiasta. Jos auton omistaja/ haltija ei ole sopimusta tehnyt, ei hänelle voi koitua seuraamuksia sopimuksen rikkomisesta."

Valtakunnan syyttäjä
Syyttämättäjättämispäätös koski virkavallan anastusta, kysymystä siitä leikkiikö ParkCom viranomaista. Päätöksellä ei ole mitään tekemistä maksujen oikeutuksen kanssa, kuten ParkCom jossain vaiheessa perusteli.

Kuluttajavalituslautakunta
Päätös, Dnro 1285/39/2005 sekä Dnro 660/39/2006. Kyse on tapauksista, jossa henkilö myöntää olleensa ajoneuvon kuljettaja. Kummallakin kerralla kuluttajavalituslautakunta on todennut sopimuksen syntyneen, mutta riitatilanteessa näyttövelvollisuus on valvontayhtiöllä.

"Riitatilanteessa sopimukseen vetoavan on kuitenkin näytettävä toteen sopimuksen syntyminen. " (Kuluttajavalituslautakunnan päätös)

Ennen oikeudenpäätöstä ja kannanottoa kunkin osapuolen velvoitteista ja voiko kahden osapuolen väliseen sopimukseen sotkea ulkopuolisia - asia on epäselvä. Valvontayhtiöt tulkitsevat tilanteen omien etujensa mukaisesti ja hyvin agressiivisesti uhkailemalla yrittävät saada valvontamaksun perityksi. Ei ole myöskään mitään syytä miksei autoilija voi tulkita epäselvää tilannetta omien etujensa mukaisesti ja jättää maksamatta.


Tapaus Sello

Ajoneuvo oli pysäköitynä kauppakeskus Sellon pysäköintialueelle. ParkCom antoi virhemaksun pysäköintiajan ylityksestä. Selvityksen mukaan katossa olevat pysäköintitunnistimet vilkkuivat, eli ilmoittivat yliaikapysäköinnistä. Inva-tunnus oli sijoitettuna tuulilasin sisäpuolelle "sivuikkunaan". Inva-tunnus oli selkeästi näkyvissä tuulilasin sisäpuolella. Tieliikennalain 28§ mukaan Inva-tunnus tulee olla sijoitettuna tuulilasin sisäpuolella, sen ei tulkinnan mukaan tarvitse kuitenkaan olla kiinni tuulilasissa. ParkCom:n valvojan ottamissa valokuvissa Inva-tunnus ei kuitenkaan ole todennettavissa. Valokuvista ei myöskään käy ilmi, että ajoneuvo olisi ollut paikalla liian kauan, pysäköintiehtojen vastaisesti, eikä valokuvasta myöskään selviä ajoneuvon kuljettajaa, eli sopimuskumppania.

Kaksi oleellista asiaa sopimuksen syntymisen tai sopimuksen olemassaolon kannalta puuttuu. Sopimuskumppani sekä todiste siitä, että sopimusehtoa on rikottu. Valvontayhtiö ei pysty näyttämään toteen oikeudessa, että pysäköintiaika olisi ylitetty tai vastoin haltijan ilmoitusta Inva-tunnus ei olisi ollut esillä. Myös tapauksissa, joissa kyse on pysäköintikiekolla merkityn pysäköintiajan ylittämisestä, valokuva todistaa ainoastaan pysäköintikiekon käytön. Valokuvan ottamishetkeä valvontayhtiö ei pysty luotettavasti todistamaan. Kameran kellon voi ohjelmoida mihin aikaan tahansa.

Ajoneuvon haltija sai maksumuistuksen ParkCom Oy:ltä, jonka hän kiisti. ParkCom lähetti vastineensa, monta sivua pitkän todistelun lakipykälineen ja perusteluineen siitä miksi maksu on määrätty. Tämä näyttää olevan aika lailla vakiotekstiä, joka lähtee kaikille maksusta reklamoinneille. Ajoneuvon haltija kiisti olleensa kuljettaja. ParkCom:lta saapui vastaus, jossa nykyisen oikeuskäytännön, sekä yllä esitettyjen kuluttajaviraston toteamusten vastaisesti vaaditaan selvittämään kuka ajoneuvon kuljettaja oli. Aikaa annetaan 7 vuorokautta. Tämä tehtävä ei kuulu sopimuksen ulkopuoliselle haltijalle tai omistajalle vaan sopimukseen vetoavalle valvontayhtiölle.

"Teidän tulee toimittaa tämän henkilön nimi ja yhteystiedot. Ellei ilmoitusta ajoneuvon oikeasta kuljettajasta saada, pidämme tätä osoituksena siitä, että olette itse toiminut kuljettajana. Hallussamme olevien valokuvien perusteella ajoneuvonne on ollut väärin pysäköitynä valvontamaksussa yksilöidyin syin. Selvä lähtöolettama on se, että ajoneuvon haltija on toiminut ajoneuvon kuljettajana. Mikäli ajoneuvon haltija esittää väitteen siitä, että haltija ei olisi toiminut kuljettajana silloin kun ajoneuvo on ollut sopimuksenvastaisesti pysäköitynä, ajoneuvon haltijan on näytettävä toteen että ajoneuvoa on kuljettanut joku toinen henkilö. Mikäli ette pysty osoittamaan kuka Teidän hallinnassanne ollutta ajoneuvoa on ajanut, Teitä pidetään kuljettajana. Jäämme odottamaan selvitystänne tai suoritusta 7 vrk:n sisällä asiassa. " (ParkCom:n vastauksesta reklamaatioon)

Haltija ilmoitti asian riitaisuudesta perintäyhtiölle ja sai vastauksen ParkCom:lta "perinnän" jatkamisesta. Asiaa pompotetaan puolelle ja toiselle. Samoja vastauksia ja kannanottoja aina uudelleen. Lopulta haltija kertoo ajoneuvon kuljettajan tiedot ParkCom:lle. Ajoneuvoa on kuljettanut ulkomaalainen ystävä, koska ajoneuvon haltija oli terveydentilansa vuoksi kykenemätön kuljettamaan ajoneuvoa kyseisenä päivänä. Ajoneuvoa kuljettanut henkilö jopa ottaa yhteyttä valvontayhtiöön, mutta tämä ei kuitenkaan enää riittänyt, vaan ParkCom OK-Perinnän avustuksella jatkaa maksun perimistä haltijalta. Maksun riitaisuudesta on ilmoitettu OK-Perinnälle, jonka hyvän perintätavan mukaisesti pitäisi viimeistään nyt keskeyttää perintätoimet maksun oikeutuksen varmistamiseksi. ParkCom lakkaa vastaamasta viesteihin, mutta perintäyritykset jatkuvat.

Pitkällisen soutamisen ja huopaamisen jälkeen OK-Perintä ilmoittaa:

"Asia on Parkcomilla selvitettävänä ja asian käsittely on meillä keskeytetty toistaiseksi."

Ja ParkCom:

"Olemme nyt keskeyttäneet perintätoimet eikä teidän pitäisi saada enää maksumuistutuksia tästä maksusta. Maksu on kuitenkin kirjoitettu pysäköintivirheestä, joka on tapahtunut, joten tapauksenne jää odottamaan mahdollista käsittelyä oikeudessa. "

Tämä kädenvääntö kesti yli kolme kuukautta. Onko tarkoituksen mukaista, että tavallinen kansalainen joutuu mahdottomalta tuntuvaan ryöpytykseen maksun perimisen suhteen, jonka hän kiistää, koska nykyisen lainsäädännön ja oikeuskäytännön tulkinnan mukaan maksun perusteet eivät ole kestäviä. Autoilijoilla on oikeus puolustautua ja kieltäytyä maksamasta ainakin siihen asti kunnes oikeuden ennakkopäätös asiasta saadaan. Omistajalle ja haltijalle riittää kun hän antaan vastineensa ja kiistää maksun, yhden kerran valvontayhtiölle ja tarvittaessa yhden kerran perintäyhtiölle. Katsokaa perimismenettelyn prosessi tästä artikkelista.

Miksi meillä ei vielä ennakkopäätöstä ole, vaikka ParkCom on aloittanut toimintansa jo vuonna 2004?

Helsingin sanomissa olleen artikkelin mukaan kuluttajaviranomaiset toivovat asiassa oikeudenpäätöstä asian selkeyttämiseksi ja uskovat, että päätöksiä saadaan kunhan valvontayhtiöt vievät asioita oikeuden päätettäväksi autoilijoiden jätettyä maksunsa maksamatta. Eikö 10-15% maksamattomia maksuja sitten riitä? Kolmen vuoden odottelun jälkeen näyttää pahasti siltä, että valvontayhtiöille riittävät ne maksut jotka ihmiset perintäuhkailujen jälkeen maksavat. Toiminta on harvinaisen härskiä

Lue myös:
ParkCom yhteenveto
ParkCom karhukirjeet
ParkCom:n hurjat lakiviittaukset
ParkCom menneen talven lumia
ParkCom maksut OK-perinnälle
ParkPatrol - hätä kädessä

Keskustelut käydään täällä
ParkCom
ParkPatrol

14 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Eli valvontayhtiö ei halua noudattaa edes omia sääntöjään kunhan saavat maksun perittyä. Vaativat kuljettan nimeä ja kun sen saavat, ei se heille kelpaakaan. Rikollista ...

Anonyymi kirjoitti...

Nyt on 3 kpl ParkPatrol lappuja kertynyt ja 5 kpl ParkCom maksuja. Yhteenvetona voisin todeta että jostain syystä ParkPatrolin laput ovat saunan uunissa mökillä parempia sytykkeitä, oiskohan halvempaa paperia. Kiitos sytykkeestä Mustonen! Ensi viikonloppuna ois taas tarkoitus lähteä mökille joten täytyy kerätä sytykettä siihen mennessä muutama kpl lisää.

Anonyymi kirjoitti...

ParkPatrolilla ei ole sopimusta perintäyhtiön kanssa joten he ovat ihan omillaan, myöskään AKE ei luovuta heille tietoja jos osoitteenluovutuskielto on päällä, joten ParkPartolin pelleilyn voi ihan rauhassa unohtaa. Siinä on taas pikkupojat päässeet puuhastelemaan.

Anonyymi kirjoitti...

Valokuvan ottamishetkeä valvontayhtiö ei pysty luotettavasti todistamaan. Kameran kellon voi ohjelmoida mihin aikaan tahansa.

Niimp, ParkCom ottaa autosta valokuvan, ja valokuvassa näkyy kellonaika. Minä otan samasta tilanteesta valokuvan omalla kameralla ja kuvassa näkyy kellonaika. ParkCom:n kuvasta on pääteltävissä että aika on ylitetty, minun kuvasta on pääteltävissä että aika ei ole ylitetty. Kumpi kuva on oikeassa? Sana sanaa vasten. Siinäpä oikeudelle pohtimista. Jos kyseessä olisi viranomainen, silloin kanta olisi selvä, mutta kun kyseessä on agressiivisesti asiakaitaan lähestyvä firma, kuten PARKPATROL, niin väittäisin että asia ei niin yksikertainen olekaan.

Anonyymi kirjoitti...

ParkPatrolin voi unohtaa. Mä tunnen sen Mustosen pojan kouluajoilta ja aika lailla on korvan taustat vielä märät oikeisiin business hommiin, vai mitä luulette ne taannoiset suomi24 palvelussa tapahtuneet nimimerkin metsästykset rahapalkkiolla tarkoittavan.

Pojat ovat laiskuuttaan keksineet tavan selvitä elämästä helpolla. No saahan sitä yrittää, isi ja äiti kyllä sitten auttaa ...

Anonyymi kirjoitti...

Heheh ... ;)

Anonyymi kirjoitti...

pyytäkää kaikki vaan kuvat noilta yhtiöiltä, eiköhän se postittelu ala vituttaa jossain kohtaa, ja rekisteritiedot ja niiden poisto - alkaa helposti virttymään perintäkin.

Anonyymi kirjoitti...

Niin ja henkilörekisterilain mukainen rekisteriote omista tiedoista. Se on annettava kerran vuodessa maksutta.

Anonyymi kirjoitti...

Sellossa oli katossa olleva anturi rikki, se vilkutti yliaikaa jo silloin kun auton toin paikalle. En jaksanut kiinnittää asiaan huomioita. Olin poissa 25 minuuttia ja lappu oli ikkunassa vaikka kiekolliselle vartaan pysäköintiaikaa 5 h. Miten tämä todistetaan, kiekon mukaan aikaa oli jäljellä vaikka kuinka?

Anonyymi kirjoitti...

Joko reklamoit suoraan Selloon asiasta tai annat asian olla ja kiistät olleesi kuljettaja jos/kun tulee maksumuistutus. Älä siis tee kumpaakin, koska ensimmäisessä tapauksessa myönnät olleesi kuljettaja. Parkcomille reklamointi on turhaa, jos samalla myöntää olleensa kuljettaja.

Anonyymi kirjoitti...

Tuo on totta. Eli jos saatte maksun siitä ei pidä reklamoida koska silloin myönnät olleesi kuljettaja. Odottakaa maksumuistutusta, jonka jälkeen kiistätte maksun.

ÄLKÄÄ REKLAMOIKO, KIISTÄTTE VASTA MAKSUMUISTUTUKSEN!!!

Juuri heitin parit ParkPatrolin maksut roskiin. Odotetaan maksumuistutusta jonka sitten kiistän. Mustonen saa haastaa oikeuteen jos haluaa rahat itselleen, tuskin saa senkään jälkeen.

Anonyymi kirjoitti...

Ihme touhuu, tulkaapa tänne pohjanmaalle niin perkele, käy kun kälviällä ... saatana

Anonyymi kirjoitti...

Asiaa että miten sattuu pysäköivien mulkeroiden hommiin puututaan!

Anonyymi kirjoitti...

Yksityinen pysäköinnin valvonta! On ollut kummalsita huomata että niissä taloyhtiöissä joissa on tehty pysäköinnin valvonnasta taloyhtiön alueella on myös rajoitettu pysäköinti vieraspaikoilla 4 tuntiin!!! Mihinkäs pitäisi pysäköidä jos on yö kylässä tai muuten viihtyykin kylässä pitempään juhlien (esim Lakkiaset)takia,kukaan ei varmaan kylään mennessä rupea vahtimaan kellosta milloin pitäisi lähteä pois!vieraspaikat pitäisi olla vähintään 12 tuntia sallittu pysäköinti,silloin taataan sopiva vaihtuvuus paikoissa ja kyläreissulla ei tarvitse huolehtia heti poislähtemisestä; Olen kyllä kuullut sanonnasta"Milloin vieras ois kotona jos nyt lähtis" mutta taitaa olla aika surkea kyläpaikka jos pitää vieraita hoputtaa lähtemään pois; on tosin sellaiseekin vasta sanonta "Kun savolainen puhuu on vastuu kuulijan korvassa" Tähän yhteiskuntaan tarviaan hieman maalaisjärkeä enemmän kuin ahnetta hosumista ja omien etujen tuijottamista; Ja taitaa toi 4 tunnin vieraspysäköinti olla parkkiyhtiöiden keksintö saadaan maksimoitua tuotto pysäköintiajan ylityksistä kylä reissuilla. Ahneus on kaiken pahan alku ja loppu. On aivan oikein ettei näille yksityisille pysäköinnin valvoja firmoille annettu sakotuslupaa, joka kunnassa ja kaupungissa on omat lappuliisansa ja kyllä he tulevat ilmoituksesta sakottamaan myös yksityisellä alueella kun kiinteistöyhtiön edustaja tekee ilmoituksen viralliseen pysäköinti valvontavirastoon, eli onko taloyhtiön edustajat vaan niin laiskoja etteivät viitsi soittaa jokaisesta väärinpysäköidystä autosta.