Tiesitkö että lain mukaan yksityistä pysäköintivalvontamaksua ei tarvitse maksaa!
Lue lisää: Älä maksa yksityistä sakkoa!

keskiviikkona, helmikuuta 27, 2008

Autoparkki Norden Oy on menetellyt lainvastaisesti

Muistanette blogin aikaisemman artikkelin Autoparkki Norden Oy:stä. Autoparkki Norden Oy suorittaa yksityistä pysäköinninvalvontaa Helsingin keskustan City-Center pysäköintihallissa. Alueelle pääsee ajamaan ja pysäköimään vapaasti. Pysäköintiehdoista kertovia kylttejä ei ole sisääntuloväylillä. Maksullisen pysäköinnin laiminlyönnistä seurauksena on 45 euron pysäköintivirhemaksu. Todellisuudessa pysäköintivirhemaksun voi kuitenkin kirjoittaa vain kunnallinen pysäköinninvalvonta tai poliisi, myös yksityisillä alueilla. Useampi autoilija oli myös vedonnut henkilötietolaissa (1999/523) mainittuun tiedonsaantioikeuteen sekä oikeuteen saada nähtäville rekisteriseloste yhtiön tallentamista autoilijaa koskevista tiedoista. Rekisteriselosteen saa pääsääntöisesti nähtäville yrityksen toimipaikassa. Mikäli yrityksellä ei ole toimipaikkaa, rekisteriseloste on toimitettava pyydettäessä muutoin nähtäville. Autoparkki Nordean Oy:n vastaus näihin pyyntöihin oli kielteinen.

"Olemme luonnollisesti toimintamme alussa olleet yhteydessä kaikkiin niihin viranomaistahoihin, jotka jollakin tavalla liittyvät toimintaamme tai säätelevät sitä, myös Tietosuojavaltuutetun toimistoon. Meiltä ei ole edellytetty rekisteröitymistä. Olemme kuitenkin ilmoittaneet, mitä tietoja tarvitsemme ja mihin tarkoitukseen. Emme ylläpidä mitään rekisteriä." (Asiakaspalvelu sähköposti)

Asiasta tehtiin kantelu tietosuojavaltuutetun toimistoon. Tietosuojavaltuutettu totesi 26.2.2008 toimittamassaan lausunnossa Autoparkki Norden Oy:n rikkovan henkilötietolakia. Tietosuojavaltuutettu velvoitti yhtiön ensitilassa, kuitenkin viimeistään 15.3.2008 mennessä järjestämään toimintansa siten, että rekisteriseloste on lain edellyttämällä tavalla nähtävillä ja tarkastusoikeus toteutettavissa lain säännösten mukaisesti.

Jokainen voi laissa määrätyllä oikeudella vapaasti tiedustella rekisteriselostetta nähtäville Autoparkki Norden Oy:ltä. Se pitää olla saatavilla viimeistään 15.3.2008. Mikäli näin ei ole, asiasta kannattaa kannella uudelleen tietosuojavaltuutetulle. Edelleen haluan myös muistuttaa, että Helsingin keskustassa on lukuisia maksullisia pysäköintihalleja (Eliel, Forum ja Kamppi), joissa autoilija maksaa vain pysäköidystä ajasta, ilman pelkoa 45 euron yksityisoikeudellisista maksusta. Miksi siis käyttää viihtyisyydeltään ala-arvoista, epäsiistiä ja kylmässä ulkoilmassa sijaitsevaa epämääräisen yrityksen ylläpitämää pysäköintialuetta, kun vieressä on useita lämmitettyjä hyvillä yhteyksillä varustettuja pysäköintihalleja?

"Olette kirjeessänne tiedustellut sitä, miksi AutoParkki Norden Oy:n ei tarvitsisi laatia rekisteriselostetta, vaikka se toiminnassaan kerää rekisteriinsä tietoja virheellisesti pysäköidyistä autoista. Kirjeeseenne liittyy rekisterinpitäjän kirje, jonka mukaan em. tietoja ei kerätä. siinä myös mainitaan tietosuojavaltuutetun toimiston kautta saatu neuvo, ettei yhtiön tarvitse rekisteröityä. Tämän syyksi on ilmoitettu, ettei yhtiöllä ole sen laatuista tietoa, mikä ei olisi muutenkin saatavissa.

Vastaus

Henkilötietolain 10 § edellyttää rekisteriselosteen laatimista, sikäli kuin rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja. Pääsäännön mukaan rekisteriseloste on pidettävä jokaisen saatavilla. Käytännössä on lähdetty siitä, että jos toiminta tapahtuu verkossa, myös seloste tule olla siellä nähtävissä.

AutoParkki Norden Oy:ssä on annettu neuvonta ymmärretty väärin. Tosiasiassa yhtiö on toimittanut tietosuojavaltuutetulle 1.1.2005 laaditun rekisteriselosteen, jossa on kerrottu lain edellyttämänä mm. henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja rekisterin tietosisältö.

Vastattaessa yhtiön lähettämään ilmoitukseen on todettu, että talletettaessa rekisteriin asiakassuhteessa olevien henkilöiden tietoja, ei rekisterinpitäjällä ole ilmoitusvelvollisuutta. Tässä yhteydessä ei kuitenkaan selvitetä onko kyseessä asiakassuhde vai ei.

Se, että rekisterinpitäjä ei lain nojalla ole ilmoitusvelvollinen toiminnastaan, ei suinkaan merkitse sitä, että kyseessä ei olisi lain tarkoittama henkilötietojen käsittely siihen liittyvine rekisterinpitäjän velvollisuuksin. Eräs niistä juuri on velvollisuus pitää rekisteriseloste saatavilla lain edellyttämällä tavalla.

Juuri rekisteriselosteen avulla rekisterinpitäjä voi tarkastusoikeuden toteuttamista koskevissa tilanteissa selvittää rekisteröidylle rekisterin tietosisältöä.

AutoParkki Norden Oy:lle annettavassa vastauksessa tullaan yhtiö velvoittamaan ensi tilassa, kuitenkin viimeistään 15.3.2008 järjestämään toimintansa siten, että rekisteriseloste on lain edellyttämällä tavalla nähtävillä ja tarkastusoikeus toteutettavissa lain säännösten mukaisesti."

(Tietosuojavaltuutetun vastaus)


Lisätietoa tietosuojavaltuutetun toimivallasta:

Henkilötietolain (523/1999) 38 §:n 1 momentin mukaan tietosuojavaltuutettu antaa henkilötietojen käsittelyä koskevaa ohjausta ja neuvontaa sekä valvoo henkilötietojen käsittelyä tämän lain tavoitteiden toteuttamiseksi ja käyttää päätösvaltaa siten kuin tässä laissa säädetään. Henkilötietolain 40 §:n 1 momentin mukaan tietosuojavaltuutetun on edistettävä hyvää tietojenkäsittelytapaa sekä ohjein ja neuvoin pyrittävä siihen, ettei lainvastaista menettelyä jatketa tai uusita. Tarvittaessa tietosuojavaltuutetun on saatettava asia tietosuojalautakunnan päätettäväksi taikka ilmoitettava syytteeseen panoa varten. Henkilötietolain 40 §:n 2 momentin mukaan tietosuojavaltuutetun on ratkaistava asia, jonka rekisteröity on saattanut 28 ja 29 §:n nojalla hänen käsiteltäväkseen. Tietosuojavaltuutettu voi antaa rekisterinpitäjälle määräyksen rekisteröidyn tarkastusoikeuden toteuttamisesta tai tiedon korjaamisesta. Tietosuojavaltuutettu valvoo yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (työelämän tietosuojalaki) (759/2004) 22 §:n mukaan lain noudattamista yhdessä työsuojeluviranomaisten kanssa. Sähköisen viestinnän tietosuojalain (516/2004) 32 §:n mukaan tietosuojavaltuutetun tehtävänä on valvoa mm. lain 7 lukuun (26-29 §) sisältyvien suoramarkkinointia koskevien säännösten noudattamista.

Lue myös: Autoparkki Norden Oy

23 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Huomaatteko kuinka ylimielisiä tällaiset pikaisesti kyhätyt parkkipirkko firmat ovat. Ei mitään kunnioitusta lakia eikä varsinkaan omia asiakkaita kohtaan. Pääasia kunhan vain pääsee rahastamaan autoilijoita, ja sekin laittomasti.

Anonyymi kirjoitti...

Hyvä että löytyy ihmisiä jotka peräävät meidänkin oikeuksie puolesta jotka emme jaksa aina itse tapella. Hienoa työtä.

Anonyymi kirjoitti...

Näin ne firmat meitä kusettaa. Luulisi että toikin lafka olisi käyttänyt edes asiantuntija-apua, esimerkiksi lakimiestä? Ainakin ne käyttää perinnässä aktiv-kapitalin juristeja jotka niitä uhkailukirjeitä lähettävät jos tuhma autoilija ei maksa heidän perusteettomia maksujaan.

Anonyymi kirjoitti...

AutoParkki Nordenin tarvitsee ilmoittaa ainoastaan, että: "olemme ulkoistaneet palvelumme."

PISTE !

Anonyymi kirjoitti...

Kysymys 1. Miksi ihmeessä te pysäköitte autoanne yksityisten firmojen alueille, jos tunnette tulleenne väärin kohdelluiksi.

Kysymys 2. Miksi te valitatte turhan päiväisistä asioista, jotka ovat teidän itsenne aiheuttamia.
Ei teille kirjoiteta maksua, mikäli te pysäköitte oikein ja olette maksaneet pysäköinnistä, kuten rehellisen Suomen kansalaisen tulisi tehdä.

Kysymys 3. Miksi te vatvotte jotain rekisteriä, koska te voitte käydä katsomassa autoanne pihalla sekä tutkia kirjoitettua maksua ja, katsos, olettekin nähneet kaikki ne asiat, joita tämä niin hehkutettu rekisteri voi pitää sisällään.

En väitä, etteikö yksityisten pysäköintifirmojen toiminnassa sekä pysäköintiä ja sitä koskevassa lainsäädännössä olisi hiottavaa, mutta älkää hyvät ihmiset turhasta valittako. Pysäköinnistä on kuitenkin maksettava ja niin kauan, kuin niin teette, pääsette elämästä paljon helpommalla eikä tällaisia blogeja ja valituskirjelmiä tarvitsisi pitää tai tehdä!

Anonyymi kirjoitti...

Ainakin, saamieni tietojen mukaan, ParkCom Oy:stä kannattaisi tehdä tutkintapyyntö poliisille siitä, syyllistyykö ParkCom Oy petoksen yritykseen yrittäessään periä "yksityisoikeudellista valvontamaksua" eli pysäköintimaksua.

Leppävaaran Pysäköinti Oy:n pysäköintiluolaan voi ajaa auton vain magneettikortin haltijat, joilla on vuokrattu pysäköintioikeus ja -tunnus. LP on toimeksiantanut ParkCom Oy:lle p-luolan valvonnan. ParkCom pitää riitaisina osaa (mutta ei kaikki, jostain syystä!) niitä tapauksia, joissa pysäköintitunnus on unohtunut laittaa ikkunaan. LP Oy:n vuokrasopimuksessa ei mainita sopimussakkoa (mikä ei voisi edes olla pysäköintivirhemaksu).

Perustelut tutkintapyynnölle: Vantaan käräjäoikeus on todennut valvontamaksun olevan todellisuudessa pysäköintivirhemaksu. Oulun hallinto-oikeus on todennut, että pysäköintivirhemaksua ei tule määrätä mikäli maksulipuke löytyy.
http://www.oikeus.fi/39977.htm

Harmi, että Leppävaaran Pysäköinti Oy voi alueellisen monopolin turvin kohdella "asiakkaitaan" miten haluaa. Itse teen tutkintapyynnön vasta hetken kuluttua kun olen muuttamassa pois.

Ehkä tutkintapyyntöön pitää sisällyttää myös se, että syyllistyykö LP Oy toimeksiantajana myös virkavallan anastamiseen.

Anonyymi kirjoitti...

"Kysymys 1. Miksi ihmeessä te pysäköitte autoanne yksityisten firmojen alueille, jos tunnette tulleenne väärin kohdelluiksi.

Kysymys 2. Miksi te valitatte turhan päiväisistä asioista, jotka ovat teidän itsenne aiheuttamia.
Ei teille kirjoiteta maksua, mikäli te pysäköitte oikein ja olette maksaneet pysäköinnistä, kuten rehellisen Suomen kansalaisen tulisi tehdä.

Kysymys 3. Miksi te vatvotte jotain rekisteriä, koska te voitte käydä katsomassa autoanne pihalla sekä tutkia kirjoitettua maksua ja, katsos, olettekin nähneet kaikki ne asiat, joita tämä niin hehkutettu rekisteri voi pitää sisällään.

En väitä, etteikö yksityisten pysäköintifirmojen toiminnassa sekä pysäköintiä ja sitä koskevassa lainsäädännössä olisi hiottavaa, mutta älkää hyvät ihmiset turhasta valittako. Pysäköinnistä on kuitenkin maksettava ja niin kauan, kuin niin teette, pääsette elämästä paljon helpommalla eikä tällaisia blogeja ja valituskirjelmiä tarvitsisi pitää tai tehdä!"

Konkurssikypsän parkpatrol oy:n omistajan Lauri Johannes Mustosen älytön kirjoitus.

Vituttaako Lauri kun parkpatrolin konkurssi lähenee siinä vitsit vähenee. vituttaako kuuntelen. Olen myynyt sinut sörkän hörhöille petikaveriksi, kun sinne jossakin vaiheessa joudut.

Anonyymi kirjoitti...

Kysymys 1. Miksi ihmeessä te pysäköitte autoanne yksityisten firmojen alueille, jos tunnette tulleenne väärin kohdelluiksi.

Kysymys 2. Miksi te valitatte turhan päiväisistä asioista, jotka ovat teidän itsenne aiheuttamia.
Ei teille kirjoiteta maksua, mikäli te pysäköitte oikein ja olette maksaneet pysäköinnistä, kuten rehellisen Suomen kansalaisen tulisi tehdä.

Kysymys 3. Miksi te vatvotte jotain rekisteriä, koska te voitte käydä katsomassa autoanne pihalla sekä tutkia kirjoitettua maksua ja, katsos, olettekin nähneet kaikki ne asiat, joita tämä niin hehkutettu rekisteri voi pitää sisällään.


Vastaus 1. En pysäköi. En koskaan osta mitään sellaisesta kauppakeskuksesta, jonka pihalla häärää yksityinen sakkofirma harjoittamassa oman käden oikeutta. Suosittelen lämpimästi samaa kaikille muillekin.

Vastaus 2. Miksi valitat kysymyksessäsi turhan päiväisistä asioista, jotka ovat sakkofirmojen itsensä aiheuttamia.
Ei niiden toiminnasta valitettaisi, mikäli yksityistä pysäköinninvalvontaa harjoitettaisiin niissä puitteissa, missä Suomen (ei siis Ruotsin!) laki sallii sitä harjoitettavan. Rehellinen suomalainen yritys toimisi niin.

Vastaus 3. Henkilörekistereistä on olemassa lainsäädäntö, jota on noudatettava. Miksi jokin yritys saisi saada muihin nähden kilpailuetua sillä, että se jättää haluamansa lait soveltamatta? No, toisaaltahan sakkofirmojen koko toiminta perustuu siihen, ettei laeille juuri kovin suurta painoarvoa anneta.

Anonyymi kirjoitti...

Ettei unohdu katsokaa Parkpatrolin omistajan taustoja osoitteesta.

http://www.suomenkuvalehti.fi/sk-netti/uutiset-ja-politiikka/kotimaa/riittaa-etta-ongelma.aspx

Anonyymi kirjoitti...

"Kysymys 1. Miksi ihmeessä te pysäköitte autoanne yksityisten firmojen alueille, jos tunnette tulleenne väärin kohdelluiksi.

Kysymys 2. Miksi te valitatte turhan päiväisistä asioista, jotka ovat teidän itsenne aiheuttamia.
Ei teille kirjoiteta maksua, mikäli te pysäköitte oikein ja olette maksaneet pysäköinnistä, kuten rehellisen Suomen kansalaisen tulisi tehdä.

Kysymys 3. Miksi te vatvotte jotain rekisteriä, koska te voitte käydä katsomassa autoanne pihalla sekä tutkia kirjoitettua maksua ja, katsos, olettekin nähneet kaikki ne asiat, joita tämä niin hehkutettu rekisteri voi pitää sisällään."

Nii joo. No tavallaan nuo firmat ovat nykyisellään siunaus väärinpysäköinnin kannalta. Niiden kirjoittama maksu on lupa pysäköidä autoa väärin ja minne haluaa, vaikka suoraan oven eteen koko vuodeksi, ilman minkäänlaista rangaistuksen pelkoa.

Anonyymi kirjoitti...

SINULLE VASTAUKSET:

"Kysymys 1. Miksi ihmeessä te pysäköitte autoanne yksityisten firmojen alueille, jos tunnette tulleenne väärin kohdelluiksi.

En varmasti pysäköi jos joudun väärin kohdelluksi, tosin tätähän en voi tietää ennen kuin olen pysäköinyt ja joutunut väärin kohdelluksi. Siksi on erittäin tärkeää että tällaiset blogit varoittavat ihmisiä etukäteen. Sitäpaitsi monissa paikoissa valvontaan asukaspysäköintiä, joten ei ole muuta vaihtoehtoa kuin pysäköidä. Kiitos tälle blogille joka on jaksanut pitää yksityisen valvonnan tapetilla. Veikkaan että muutoin tämä olisi jäänyt purnaukseksi keskustelupalstoille ja yksityinen, lainvastainen valvonta, olisi salaa hiipinyt keskuuteemme.

Kysymys 2. Miksi te valitatte turhan päiväisistä asioista, jotka ovat teidän itsenne aiheuttamia.
Ei teille kirjoiteta maksua, mikäli te pysäköitte oikein ja olette maksaneet pysäköinnistä, kuten rehellisen Suomen kansalaisen tulisi tehdä.

Väännetään asia jälleen kerran niin että peruskoulunoppimäärälläkin asian voi ymmärtää. Oletko niitä ihmisiä jotka maksavat kaikki maksut mitä eteen tuodaan? Jos naapurisi kirjoittaa sinulle 150 euron laskun metelöinnistä ja häirinnästä, maksatko senkin? Jos minä pysäköin väärin, rikon sääntöjä, tahalleen tai tahattomasti, minulle saa ja kuuluu kirjoittaa pysäköintivirhemaksu. En kuitenkaan maksa maksua jonka on määrännyt taho jolla ei ole oikeutta virheellisestä pysäköinnistä rangaista. En usko, että vaikka kuinka olisit aiheuttanut taloyhtiössä häiriötä ja siten rikkonut taloyhtiön sääntöjä, suostuisit maksamaan sinulle jonkun esittämää maksua? Ymmärrät varmaan että korvaus- tai maksuvelvollisuuden selvittämiseksi meillä on laissa ihan omat menetelmät joita kutsutaan oikeusprosessiksi.

Kysymys 3. Miksi te vatvotte jotain rekisteriä, koska te voitte käydä katsomassa autoanne pihalla sekä tutkia kirjoitettua maksua ja, katsos, olettekin nähneet kaikki ne asiat, joita tämä niin hehkutettu rekisteri voi pitää sisällään."

Lainsäädännössä kerrotaan velvoitteet. Tarkoitatko sitä että Autoparkilla pitäisi olla joku erityisoikeus olla noudattamatta henkilötietolakia? Kuka tällaisen oikeuden voisi antaa? Olisiko se yhteiskunnan oikeudenmukaisuuden kannalta oikein? Pitäisikö kauppakeskus Sellolle antaa erityinen oikeus tai lupa olla noudattamatta kuluttajalainsäädäntöä? Tai ehkä minulle olla oikeus noudattamatta lakia joka kieltää pahoinpitelyn? Kyllä tyhmemmänkin pitäisi ymmärtää että lakia on noudatettava, pidit säännöksestä tai et. Minkälainen yhteiskunta on sellainen, jossa sama laki ei koske kaikkia? Sitäpaitsi kun yritystä perustaa niin onhan sinun selvitettävä toimintaan liittyvät määräykset. Virheitä voi sattua ja ne voi korjata, mutta on aika ylenkatsovaa väittää silmät kirkkaina että laki ei minua koske. Sitäpaitsi henkilötietolaki on sinunkin turvaksi. Voit milloin tahansa tarkistaa mitä tietoja sinusta on missäkin yhteydessä tallennettu. Mitä mitä se tarkottaisi jos tällaista mahdollisuutta ei olisi.

(eka vastaus meni harakoille, toivotaan että tämä menee perille)

Anonyymi kirjoitti...

Autoparkki Norden ja nämä keskustan tärkeimmät parkkihallit liittyvät toiminnallisesti toisiinsa! Eli jos boikotoitte Nordeania, niin miksei myös näitä EuroParkin pysäköintihalleja!

Anonyymi kirjoitti...

Edellinen kirjoittaja ei ilmeisesti ole käynyt kaikissa näissä pysäköintihalleissa/-paikoissa. Kysymys on siitä, että Autoparkki Nordenin alueelle voi ajaa esteettä sisään ja parkkeerata. Kaiken päälle voi saada tuulilasiinsa 45 euron valvontamaksun, eli siis suomeksi parkkisakon, jollaisen laittaminen kyseisen firman toimesta on laitonta. Kyseisessä paikassa myös jossain kerrotaan parkkeeraamisen maksavan, muttei selkeästi kuten ei myöskään valvontamaksuista. Maksaa toki pitää, jos alue on maksullinen, mutta kyse tässä onkin siitä kuka saa lain mukaan sakottaa. Sen sijaan EuroParkin halleihin ei pääse kuin puomeista ja puomeista päästäkseen on automaatista otettava lippu. Tällöin autoilija tietoisesti tietää paikoituksen maksavan. Hallista ei myöskään pääse pois ellei ole maksanut. Lisäksi kyseinen firma ei missään uhkaile millään x hintaisilla valvontamaksuilla eli laittomilla sakoilla. Siihen ei ole mitään syytä, koska parkkeeraaminen on osattu järjestää niin, ettei mitään "valvontaa" tarvitse suorittaa.

Anonyymi kirjoitti...

Kupparekistreristä löydetty:

Suomen Pysäköintipalvelu Oy
Y-tunnus: 0808893-2


Käykääpä katsomassa Keravan Citymarketin pysäköintihallia.
Samanlainen kyltti kuin ParkComilla, mutta ei ole?
Kopioitu?

Anonyymi kirjoitti...

Onko kuvaa?

Unknown kirjoitti...

Ja nyt minulta kaivataan ylitarkastajan kirjettä.
En lähettänyt. Ei kuulu toimenkuvaani :)


Simo Jantunen sj@autoparkki.fi

Hei,

voitteko ystävällisesti laittaa myös meille sen ylitarkastajan kirjeen sähköpostilla.

Ystävällisin terveisin
AutoParkki Norden Oy
asiakaspalvelu

Anonyymi kirjoitti...

Miten on, onko muut kysyneet rekisteriselosteita ja rekisteritietoja näiltä firmoilta?

Itse kysyin ensin valvontafirmalta ja he lähettivät minulle selosteen mikä ei pitänyt paikkaansa. Väittivät että tietävät minusta vain sen mitä kolme valokuvaa kertoo + itse reklamaatioiden yhteydessä luovuttamani tiedot, mm. asiannum, nimi, osoite yms. Lisäksi erillisessä liitteessä totesivat että jos haluan tietää mitä perintäyhtiöllä on minusta tietoja, sitä minun pitää kysyä heiltä. Kysyin heiltä kaksi kertaa, ensin kirjallisesti tavallisella kirjeellä ja sitten kirjatulla kirjeellä. Kirje on lunastettu. Perintäyhtiöltä ei ole vastannut kyselyyni enkä ole saanut henkilötietolain mukaista selvitystä.

Tämä vähän ihmetyttää minua koska alunperin olen reklamoinut asiasta kotiin tulleeseen perintäkirjeessä ollevaan sähköpostiosoitteeseen. Jälkeenpäin huomasin, että vastaus oli kuitenkin tullut valvontayhtiöltä. Valvontayhtiöllä ei kuitenkaan ole sopimusta AKE:n kanssa, vaan perintäyhtiöllä on. Miten on mahdollista että perintäyhtiölle osoittamani reklamaatio on päätynyt valvontayhtiön hyppysiin ja tämän jälkeen kirkkain silmin väittävät että heillä on vain kolme valokuvaa autostani + itse heille ilmoittamani tiedot. Primäärivastaukseni oli kuitenkin perintäyhtiölle joka on välittänyt sähköpostini valvontayhtiölle.

Eikö tämä ole jo aika törkeää henkilötietolain rikkomista?

Anonyymi kirjoitti...

Turha rutista kun kakka on housuissa...!

Anonyymi kirjoitti...

Ja nyt minulta kaivataan ylitarkastajan kirjettä.
En lähettänyt. Ei kuulu toimenkuvaani :)


Mitä ylitarkastajan kirjettä?

Anonyymi kirjoitti...

Kysyin heiltä kaksi kertaa, ensin kirjallisesti tavallisella kirjeellä ja sitten kirjatulla kirjeellä. Kirje on lunastettu. Perintäyhtiöltä ei ole vastannut kyselyyni enkä ole saanut henkilötietolain mukaista selvitystä.

Jos näin on oletko hyvä ja teet kantelun perintäyhtiöstä tietosuojavaltuutetulle, onnistuu sähköpostilla, tai sitten soitat je kysyt asiasta. On äärimmäisen törkeää että perintäyhtiö kieltäytyy antamasta sinua koskevia tietoja.

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

On äärimmäisen törkeää että perintäyhtiö kieltäytyy antamasta sinua koskevia tietoja.

Ei, vaan äärimmäisen laitonta.

Anonyymi kirjoitti...

"Ja nyt minulta kaivataan ylitarkastajan kirjettä.
En lähettänyt. Ei kuulu toimenkuvaani :)

Mitä ylitarkastajan kirjettä?"


Tuota ylitarkastajan kirjettä, joka on tämän jutun aloituksessa. Se on minulla ja olen sen toimittanut vain tämän blogin ylläpitäjälle. Muille en toimita.

Anonyymi kirjoitti...

Heh, kertoo aika paljon autoparkin toiminnasta, jos pitää sähköpostilla kysellä yksityiseltä henkilöltä kirjettä, joka koskee firman toimintaa :) Samalla vaivalla kai kysyisi suoraan tietosuojavaltuutetun toimistosta.