Tiesitkö että lain mukaan yksityistä pysäköintivalvontamaksua ei tarvitse maksaa!
Lue lisää: Älä maksa yksityistä sakkoa!

torstaina, syyskuuta 18, 2008

LUKIJAN ARTIKKELI: ParkCom Oy hovioikeudessa – valvontayhtiössä ei tunneta pysäköintilainsäädännön perusasioita

ParkCom Oy:n kanne maksuvelvollisuutensa kiistänyttä ajoneuvon haltijaa vastaan oli pääkäsittelyssä Helsingin hovioikeudessa 17.9.2008. Tuomio ratkaisussa on saatavilla hovioikeuden kirjaamosta tämänhetkisen tiedon perusteella 20. marraskuuta 2008 kello 12.

Jutun kuluessa molempien osapuolten argumentit olivat pääpiirteittäin samat, kuin alioikeudessakin. Vastaaja kiisti toimineensa ajoneuvon kuljettajana, sopimuksen syntymisen sekä valvontayhtiön oikeuden määrätä tämänkaltaisia maksuja.

ParkComin asiamies pyrki todistajia kuullessaan varsinaisten juttuun liittyvien todistusteemojen ohella tuomaan voimakkaasti esille sitä, miten "anarkistinen" tilanne väärinpysäköinnin suhteen on valvottavissa kohteissa ollut, ja miten valvonnalla on saatu asiaan selkeää parannusta ja kiinteistönomistajat ovat olleet asiantilaan tyytyväisiä - hyvällä tarkoituksella pyrittiin siten argumentoimaan käytettävien keinojen hyväksyttävyyden puolesta.

Oikeudenkäynnin kuluessa esille nousi yksi uusi argumentti, joka ei ole ollut esillä asian käsittelyn aikaisemmissa vaiheissa; todistajien lausunnoista kävi ilmi, että vastaajan ajoneuvo on ollut ilmeisesti tapahtumahetkellä pysäköitynä pelastustielle. Todistajina jutussa kuultiin ParkComin pysäköinninvalvojaa sekä valvontaesimiestä. Jopa ParkComin omat todistajat olivat siinä käsityksessä, että vastaajan ajoneuvo on ollut tekohetkellä pysäköitynä pelastustielle. ParkComin pysäköinninvalvoja kertoi myös todistajanlausunnossaan, miten valvottavassa kohteessa toiminnan alkuvaiheessa "ajoneuvoja oli pysäköitynä pitkin pelastusteitä" - näin hän siis myönsi "laputtaneensa" ajoneuvoja, joille edes viranomaisvalvonnassa ei voida määrätä pysäköintivirhemaksua. Myös valvontaesimiehen käsityksen mukaan vastaajan ajoneuvo on ollut pysäköitynä paikkaan, joka on "luokiteltu pelastustieksi".

Tässä yhteydessä henkilötodistelussa kävi ilmi, että sen enempää ParkComin pysäköinninvalvoja kuin valvontaesimiehenä ja tätä aiemmin reklamaatiokäsittelijänä toiminut oikeustieteen kandidaatin tutkinnon suorittanut henkilökään eivät tienneet, mikä on lain edellyttämä seuraus pelastustielle pysäköimisestä!

ParkComin pysäköinninvalvoja ei myöskäään osannut antaa täsmällistä ja oikeata vastausta siihen kysymykseen, mitä eroa on laissa tarkoitetulla ajoneuvon pysäköimisellä ja pysäyttämisellä. ParkComin valvontaesimies taasen oli siinä virheellisessä käsityksessä, että kiinteistön omistaja määrää pelastusteitten sijainnin.

Pelastustielle pysäköiminen on kielletty pelastuslaissa. Kiellon rikkojalle on tuomittava sakkoa pelastusrikkomuksesta. Edes kunnallinen pysäköinninvalvoja ei voi määrätä teosta pysäköintivirhemaksua. Pelastustielle ei lain mukaan saa pysäköidä, eikä kiinteistön omistaja tai kukaan muukaan voi siten antaa sellaiseen lupaa. Kun sopimusta pelastustielle pysäköimisestä ei voi tehdä, ei tällaisen sopimuksen rikkomisesta voi luonnollisesti myöskään periä mitään korvausta.

Edelleen kiinteistön omistajalle tai haltijalle on asetettu pelastuslaissa velvollisuus huolehtia pelastusteitten pitämisestä esteettöminä – tämä tarkoittaa siis sitä, että havaitusta pelastustielle pysäköidystä ajoneuvosta on aina ilmoitettava poliisille, joka hinaa sen pois. Jos kiinteistön omistaja tai haltija on delegoinut pysäköinnin valvonnan valvontafirmalle, tulisi valvontayhtiön tällöin vastata lain edellyttämällä tavalla kiinteistönomistajan velvollisuudesta pitää pelastustiet vapaina. Pysäköinninvalvontaa liiketoimintanaan harjoittavalta firmalta voidaan kyllä kohtuudella edellyttää, että se tuntisi pelastuslain tältä osin.

Tämän seikan heikkoa ymmärrystä valvontafirmassa kuvastaa jo se, että kaikista valvontamaksunsa maksamatta jättäneistä oikeuteen on haastettu henkilö, jonka ajoneuvo on ollut ilmeisesti pysäköitynä pelastustielle. Pelastuslakia ei siis tunneta sen enempää kenttätasolla, esimiestasolla kuin firman ylimmässä johdossakaan – yhtiössä, jonka toimiala on pysäköinnin valvonta!

KANTAJAN VALITUKSEN PERUSTELUT

Yksityisoikeudellinen pysäköinninvalvontamaksu on eri asia kuin viranomaisen määräämä pysäköintivirhemaksu

ParkComin edustaja totesi, että laista ei löydy nimenomaista kieltoa yksityisoikeudellisille pysäköinninvalvontamaksuille, eikä sellaista kieltoa voida myöskään laista johtaa. ParkComin valituksen mukaan käräjäoikeus on virheellisesti rinnastanut yksityisen pysäköinninvalvontamaksun julkisoikeudelliseen pysäköintivirhemaksuun, vaikka oikeudellisesti sen mukaan kyseessä ovat kaksi täysin eri asiaa. Kantajan mukaan käräjäoikeuden virheellinen päätös on "riistänyt kiinteistön omistajalta hänen oikeutensa asettaa ehtoja pysäköinnille".

Kantajan mukaan kyseessä on sopimus, jonka kohteena on oikeus pysäköidä. Se perustuu maanomistajan vapauteen määrätä alueensa käytöstä. Maksulla ei ole mitään tekemistä pysäköintivirhemaksun kanssa. Se seikka, että viranomaisilla on pysäköinninvalvonnassa käytössään tiettyjä viranomaisvaltuuksia, kuten mahdollisuus määrätä maksu suoraan ajoneuvon omistajalle tai haltijalle sekä mahdollisuus hinata pois väärin pysäköity ajoneuvo, osoittaa kantajan mukaan sen, että julkisessa pysäköinninvalvonnassa on kysymys täysin eri asiasta, kuin yksityisoikeudellisessa pysäköinninvalvonnassa.

Valvontasopimusten ehdot eivät ole valvontayhtiön itsensä keksimiä, vaan ne perustuvat kiinteistön omistajan tahtoon. Valvottavien alueitten haltijoitten tahdon mukaan vain merkityille paikoille saa pysäköidä. Heidän tahtonsa mukaan ehtojen vastaisesta pysäköinnistä pitää veloittaa 40 euron maksu. Maksuvelvollisuudesta on ilmoitettu alueen kaikille sisäänmenoväylille kiinnitetyissä kylteissä. Näissä kylteissä ei ole kysymys virallisesti asetetuista liikennemerkeistä, josta säädetään asetuksissa, vaan kyltit omaavat ainoastaan sen merkityksen, että ne ilmaisevat kiinteistönomistajan tahdon. Tällä perusteella kylteissä ilmaistujen ehtojen noudattamisen valvomista ei voida rinnastaa viranomaisten suorittamaan pysäköintivirheitten valvontaan.

Kantaja käytti pitkän puheenvuoron tieliikennelain 28§ 2 momentin syntyhistorian selvittelyyn – jopa niin pitkän, että oikeuden puheenjohtaja joutui hänet keskeyttämään ja pyytämään asian tiivistämistä. Kantajan mukaan tuo momentti on kopioitu suoraan Suomen kuntaliiton kunnallista järjestyssääntöä koskevasta malliasiakirjasta silloin, kun järjestyslailla on kumottu kunnalliset järjestyssäännöt.Tämän lain säätämisvaiheessa on kantajan käsityksen mukaan sivuutettu täysin uuden lain harkinta perusoikeuksien, kiinteistönomistajan tahdonautonomian toteutumisen sekä rikosoikeudellien laillisuusperiaatteen kannalta. Kyseinen 2 momentti on siten kantajan mukaan säädetty "äärettömän kepein lainsäädäntötoimin", etenkin jos siihen katsotaan sisältyvän yksityisen valvonnan kielto.

Onko viranomaisilla edes toimivaltaa valvoa yksityisillä alueilla?

ParkCom otti kannan, jonka mukaan nykylainsäädännön valossa on epäselvää, onko julkisella pysäköinninvalvonnalla ylipäätään toimivaltaa yksityisillä alueilla. Tämä olisi perustuslain 8§:n ilmaiseman yleisen laillisuusperiaatteen vastaista, koska kantajan mukaan tieliikennelain 28§ 2 momentti ei täytä rangaistusnormille tai blankettinormille asetettuja määräyksiä.

Pysäköintiehdot yksityisillä alueilla ovat alueen omistajan asettamia ehtoja ja ne perustuvat yksinomaan alueen omistajan tahtoon. Kun kyse on omistajan itsensä asettamista ehdoista, julkisilla viranomaisilla ei kantajan mukaan ole alueen omistajan valtuutuksen nojallakaan toimivaltaa suorittaa pysäköinninvalvontaa yksityisalueella.

Sopimus syntyy

Kantaja muistutti, että Vantaan käräjäoikeus hyväksyi kylttien synnyttävän ajoneuvon kuljettajaa sitovan sopimuksen. Edelleen kuluttajariitalautakunta on hyväksynyt tämän sopimuksen syntyperusteen useissa ratkaisuissaan. Kantajan käsityksen mukaan tällaisen tosiasialliseen käyttäytymiseen perustuvan sopimussuhteen syntyperusteen oikeudellinen aspekti on täysin selvä Ruotsin, Norjan ja Tanskan oikeuskäytännössä ja kyseessä on nyt ensimmäinen kerta, kun vastaava oikeuskysymys on käsillä suomalaisessa tuomioistuimessa. Kantajan käsityksen mukaan asiassa ei ole ilmennyt mitään sellaista, joka horjuttaisi tällaisen yksityisoikeudellisen sopimuksen syntyperustetta.

Todistustaakasta

ParkCom pysyi edelleen kannassaan, jonka mukaan ajoneuvon omistajalla tai haltijalla olisi todistustaakka siitä, kuka ajoneuvoa on ehtojen vastaisen pysäköinnin hetkellä kuljettanut. Tätä se perusteli näyttövaikeuksilla; kantaja ei voi ajoneuvon kuljettajaa tietää, mutta ajoneuvon haltijan "täytyy" se tietää. Valvontayhtiön mukaan prosessioikeudellisessa kirjallisuudessa on todistustaakan asettamisessa asetettu selvästi oikeudelliset tarpeet etusijalle, eikä kohtuusharkinta kuulu lainkaan todistustaakan asettamiseen. Todistustaakan asettaminen tapahtuu oikeudenkäynnissä, se kuuluu prosessiin, eikä kyseessä ole mikään sopimusehto. Siten vaatimus käännetyn todistustaakan soveltamisesta ei voi olla "kohtuuton sopimusehto", kuten Vantaan käräjäoikeus on tuomiossaan todennut.

Vaatimukset

Loppukaneettina kantaja totesi yleisen toiminnanvapauden merkitsevän, että sallittua on kaikki, mitä ei ole laissa nimenomaisesti kielletty. Vastaavasti julkista valtaa voidaan käyttää ainoastaan nimenomaisen toimivaltasäännöksen nojalla.

Kantaja katsoo, että käräjäoikeuden tuomion pohjalla olevat oikeudelliset premissit ovat olleet täysin väärät ja tuomio on "ainutkertaisen virheellinen". Tuomio on siten kumottava ja vastaaja on velvoitettava maksamaan hänelle määrätyt valvontamaksut korkoineen sekä oikeudenkäyntikulut asiassa.

VASTAAJAN PERUSTELUT

Yksityisoikeudellinen pysäköinninvalvontamaksu ja julkisoikeudellinen pysäköintivirhemaksu tulee samaistaa

Vastaaja lähti vastineessaan siitä, että oikeus asettaa maksumääräys virheellisestä pysäköinnistä tai oikeus ottaa vastaan tällainen maksu eivät kuulu kiinteistönomistajalle, vaan poliisille tai kunnalliselle pysäköinninvalvojalle myös yksityisellä alueella. Laki ei tunne mahdollisuutta siirtää tätä oikeutta muille. Vaikka valvontayhtiö katsookin maksumääräyksen perustuvan yksityisoikeudelliseen sopimukseen, on tällainen maksu tosiasiassa rangaistusluontoinen ja sen määrääminen merkitsee tosiasiassa julkisen vallan käyttöä. Vastaaja huomautti, että lainsäädännön puitteissa kiinteistön omistaja pääsisi samaan, tavoittelemaansa lopputulokseen käyttämällä julkisen vallan järjestämää valvontaa.

Suomessa maanomistajan oikeus määrätä omaisuudestaan on hyvin rajoitettua. Kunnilla on kaavoitusmonopoli, on olemassa tarkat määräykset siitä, mihin saa rakentaa ja millä tavalla. Maanomistajalla ei voida katsoa olevan myöskään mitään rangaistusoikeutta alueellaan. Milloin omaisuudensuoja ja kiinteistönomistajan oikeudet johtavat ristiriitaan perustuslain julkisen vallan käyttöä koskevan säännöksen kanssa, ei sopimusvapauden perusteella tällaista oikeutta pysäköinninvalvontamaksujen määräämiseen voida johtaa.

Vastaaja myös totesi, että oikeudessa todistajana kuultu, juristin tutkinnon suorittanut esimiesasemassa oleva henkilö yhtiössä, jonka toimialana on pysäköinnin valvota, ei osannut kertoa, mikä on lain edellyttämä seuraus pelastustielle pysäköimisestä. Tätä vastaaja piti selvänä osoituksena siitä, että lainsäätäjä ei ole turhaan säätänyt näitä asioita poliisin ja kunnallisen pysäköinninvalvojan toimivaltaan kuuluviksi – tällä tavalla voidaan taata, että tällaisissa tehtävissä toimivat henkilöt koulutetaan asianmukaisesti ja että he myös toimivat lain edellyttämällä tavalla.

Sopimusta ei synny

Edelleen vastaaja argumentoi, että sopimusta ei voi syntyä pelkästään kyltin ohi ajamalla. Mikäli tällainen sopimuksen syntyperuste hyväksyttäisiin, johtaisi tämä kylttiviidakkoon, jossa ihmiset tietämättään ja ymmärtämättään tulisivat mitä erikoisempien sopimusten sitomaksi.

ParkComin sopimusehdot sisältävässä kyltissä on kanteessa tarkoitettuna ajankohtana ollut seuraava teksti:

"PYSÄKÖINTI SALLITTU MERKITYILLE PAIKOILLE PYSÄKÖINTILUVAN SAANEILLE"

Tästä tekstistä ei käy nimenomaisesti ilmi, onko pysäköinti sallittu myös muille kuin pysäköintiluvan saaneille. Riidatonta asiassa on, että ainakaan ajoneuvon kuljettaja ei ole tätä kyltin tekstiä laatinut. Tästä syystä tulkinnanvaraista ehtoa on sopimusoikeuden periaatteiden mukaisesti tulkittava kuljettajan hyväksi.

Vastaaja totesi olevan hyvin kyseenalaista, voisiko tällaisen kyltin perusteella esimerkiksi Suomessa asuva venäläinen, joka ei osaa suomea, ruotsia tai englantia, tulla näitten ehtojen sitomaksi. Jotta Suomessa saa ajaa autoa, on henkilöllä oltava ajotutkinto suoritettuna täällä tai sellaisessa muussa maassa, jossa liikennesäännöt ja niitä ilmaisevat merkit ovat kansainvälisten sopimusten mukaiset. Näin pystytään takaamaan, että ajoneuvoa kuljettavat henkilöt ymmärtävät virallisten liikennemerkkien merkityksen. Tässä nimenomaisessa tapauksessa vain yhdessä kantajan kirjallisena todisteena esittämässä valokuvassa on nähtävillä tällainen virallinen, pelastustietä osoittava liikennemerkki. Yhdelläkään sisäänajoväylällä ei tällaista liikennemerkkiä ole.

Riidan kohteena olevassa tapauksessa on myös jäänyt epäselväksi, kuinka pitkäksi ajaksi ajoneuvo on pysähtynyt. Tämä seikka ei ilmene millään tavalla asiassa esitetystä todisteluaineistosta. Valvoja ei ole varmistanut, onko kyseessä ollut lain sallima ajoneuvon pysäyttäminen vaiko kielletty pysäköinti.

Lisäargumenttina vastaaja toi esille, että asiassa esitetyn todistelun perusteella näyttää siltä, että ajoneuvo on ollut pysäköitynä pelastustielle. Pelastuslaki kieltää tämän, ja lain rikkomisesta on tuomittava sakkoon. On kuitenkin kyseenalaista, ottaako hovioikeus tätä argumenttia huomioon, sillä se esitettiin nyt ensimmäistä kertaa vasta valitusasteessa, eikä mitään sellaista syytä tullut esille, joka olisi estänyt seikan esiintuomisen jo alioikeudessa.

Todistustaakasta

Vastaaja kiisti kantajan vaatimuksen todistustaakan kääntämisestä lakiin perustumattomana. Ajoneuvon kuljettaja on tässä tapuksessa jäänyt toteen näyttämättä. Vastaajan mukaan valvontayhtiö ei ole esittänyt asiassa mitään näyttöä siitä, että vastaaja olisi kuljettanut ajoneuvoa pysäköintivirhemaksujen antamisen ajankohtana.

Laki pysäköintivirhemaksusta on hyväksytty nk. perustuslain säätämisjärjestyksessä. Tähän on päädytty siitä syystä, että lainsäätäjä on halunnut mahdollistaa pysäköintivirhemaksun kohdistamisen ajoneuvon kuljettajan ohella myös sen omistajaan tai haltijaan, jonka perusoikeuksiin menettely puuttuu. Vastaajan mukaan tämä seikka kuvastaa, miten korkealle on asetettava kynnys sille, että joku henkilö voidaan katsoa rangaistusseuraamuksen määräämistä varten ajoneuvon kuljettajaksi. Valvontayhtiöllä on yksiselitteisesti todistustaakka ajoneuvon kuljettajasta.

Vastaajan mukaan esimerkiksi kameravalvonta ajoneuvon kuljettajan toteennäyttämiseksi olisi ollut järjestettävissä helposti ja kohtuullisin kustannuksin. Näin kantajan väite, jonka mukaan sillä "ei ole mahdollisuutta esittää näyttöä ajoneuvon kuljettajasta", on perusteeton.
Vastaajan mukaan käräjäoikeuden ratkaisu asiassa on ollut perusteiltaan oikeaan osunut ja se tulee pysyttää voimassa.Artikkeli on blogin asiantuntijalukijan kirjoittama ja julkaistaan blogissa "lukijan artikkelina".


Lue myös:
ParkCom Oy hävisi käräjäoikeudessa
ParkCom Oy hävisi kuluttajariitalautakunnassa
Valvontayhtiön korkean eettiset arvot
Yksityinen rankaiseminen
Laiton lailliseksi lain vastaisesti

LUKIJAN ARTIKKELI: Kuluttajavirasto ja yksityinen pysäköinninvalvonta

124 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

No niin se on nyt tässä. En oikein jaksa uskoa että sakkofirmalla olisi mitään realistia mahdollisuuksia voittaa. Eli nyt loppui Tompan ja Laurin busines.

Anonyymi kirjoitti...

Ehkä, tai sitten se loppuu vasta korkeimpaan oikeuteen, mikäli valituslupa myönnetään. Ja eiköhän se myönnetä näin merkittävässä asiassa. Sen KKO:n päätöksen valmistuttua firmoista onkin ehditty jo pumpata käteisvarat ulos tulevaa konkurssia ajatellen. Ja ennen kuin konkurssipesiin on ehditty koskea, oikeusministeriön uusi lex Parkcom lienee loppusuoralla joten voidaan suoraan siirtyä uusien firmojen perustamiseen.

Anonyymi kirjoitti...

Joo, siltä se vihdoin näyttää. Kiitokset Saviarolle miehen työstä, blogille ja blogin "asiantuntija lukijalle" hienoista artikkeleista ja asian pitämisestä esillä.

Anonyymi kirjoitti...

Ehkä, tai sitten se loppuu vasta korkeimpaan oikeuteen, mikäli valituslupa myönnetään. Ja eiköhän se myönnetä näin merkittävässä asiassa.

Paitsi että hovioikeuden päätökset ovat toimeenpanokelpoisia jo sellaisenaan, joten hovioikeuden päätöksellä on LAINVOIMA.

Anonyymi kirjoitti...

Aika kepeät perustelut kantajalla tuon mukaan on. Eihän noita ole kuin kaksi.

1. "ParkComin edustaja totesi, että laista ei löydy nimenomaista kieltoa yksityisoikeudellisille pysäköinninvalvontamaksuille, eikä sellaista kieltoa voida myöskään laista johtaa."

Eli yksityinen rankaiseminen on tässä maassa heidän mukaansa sallittua, koska sitä ei ole erikseen kielletty. Tervetuloa kylttiviidakko.


2. "Kyseinen 2 momentti on siten kantajan mukaan säädetty "äärettömän kepein lainsäädäntötoimin", etenkin jos siihen katsotaan sisältyvän yksityisen valvonnan kielto."

Järjestyslaki on heidän mielestään virheellinen.

Anonyymi kirjoitti...

enempää ParkComin pysäköinninvalvoja kuin valvontaesimiehenä ja tätä aiemmin reklamaatiokäsittelijänä toiminut oikeustieteen kandidaatin tutkinnon suorittanut henkilökään eivät tienneet, mikä on lain edellyttämä seuraus pelastustielle pysäköimisestä!

ParkComin pysäköinninvalvoja ei myöskäään osannut antaa täsmällistä ja oikeata vastausta siihen kysymykseen, mitä eroa on laissa tarkoitetulla ajoneuvon pysäköimisellä ja pysäyttämisellä. ParkComin valvontaesimies taasen oli siinä virheellisessä käsityksessä, että kiinteistön omistaja määrää pelastusteitten sijainnin.

Siis ihan oikeasti. Tätäkö se on se kouluttaminen jota parkcom on mainostanut. Ei kai siitä mitään tulee jos kouluttaja on yhtä tietämätön kuin koulutettava.

Eiköhän tässä nyt viimeistään tullut todistetuksi se että touhu on puhdasta rahastusta. Nehän ovat pysäköintivalvontayhtiöitä eikä heidän henkilönsä tiedä mikä eroa on pysähtymisellä ja pysäköinnillä.

Sitten kun mietitään tätä heikompaa firmaa parkpatrolia, niin miten te luulette heidän valvojien koulutuksen olevan kun suomen suurin pysäköintivalvonta firmassa asiat ovat noin katveessa.

Anonyymi kirjoitti...

Tämän seikan heikkoa ymmärrystä valvontafirmassa kuvastaa jo se, että kaikista valvontamaksunsa maksamatta jättäneistä oikeuteen on haastettu henkilö, jonka ajoneuvo on ollut ilmeisesti pysäköitynä pelastustielle. Pelastuslakia ei siis tunneta sen enempää kenttätasolla, esimiestasolla kuin firman ylimmässä johdossakaan – yhtiössä, jonka toimiala on pysäköinnin valvonta!

Aamen, eli mitä tuli osoitettua tästä toiminnasta. Kiristystä ja rahastusta. Se on selvää että parkcom häviää oikeudessa koska jo noilla näytöillä on tyhmemmällekin selvää että yksilön oikeusturva katoaa lopullisesti jos yksityiselle firmalle annetaan oikeus rangaista, kun rangaistuksen perusteet voidaan keksiä päästä ja kaikenlisäksi "rankaisiat" eivät tunne edes peruslainsäädäntöä.

Anonyymi kirjoitti...

Kantaja käytti pitkän puheenvuoron tieliikennelain 28§ 2 momentin syntyhistorian selvittelyyn – jopa niin pitkän, että oikeuden puheenjohtaja joutui hänet keskeyttämään ja pyytämään asian tiivistämistä.

Hehe, mistä näistä juristeja oikein löytyy? Kasvaako niitä ladon takana vai?

Anonyymi kirjoitti...

oikeudessa todistajana kuultu, juristin tutkinnon suorittanut esimiesasemassa oleva henkilö yhtiössä, jonka toimialana on pysäköinnin valvota, ei osannut kertoa, mikä on lain edellyttämä seuraus pelastustielle pysäköimisestä. Tätä vastaaja piti selvänä osoituksena siitä, että lainsäätäjä ei ole turhaan säätänyt näitä asioita poliisin ja kunnallisen pysäköinninvalvojan toimivaltaan kuuluviksi – tällä tavalla voidaan taata, että tällaisissa tehtävissä toimivat henkilöt koulutetaan asianmukaisesti ja että he myös toimivat lain edellyttämällä tavalla.

Tää on paras, juuri näin. Juuri näin!

Anonyymi kirjoitti...

Tuli mieleen että Parkcom pelasi tuon pelastustie-kortin tarkoituksella, jottei heidän hävittessään tästä tulisi ennakkopäätöstä muilla alueilla laputtamisesta. Toivottavasti hovioikeus ottaa kantaa pätöksessään myös toiminnan laillisuuteen yleensä.

Anonyymi kirjoitti...

*
*
*
*

ParkCom on tehnyt itsestään pellen
ParkCom on tööt-tööt-tööt...

*
*
*
*

Anonyymi kirjoitti...

Voiko jossain lyödä vetoa oikeuden päätöksestä?? :D

Anonyymi kirjoitti...

Aivan uskomattomia perusteluita.

Väärin sammutettu, mikä väärin sammutettu. Jos nuo perustelut pysäköintikulttuurin parantumisesta otetaan huomioon, niin seuraavaksi saavutettuihin tuloksiinvoikin vedota sitten jokin "privaatti järjestys OY".

Monin paikoin alkoholistit ja muut vastaavat aiheuttavat häiriöitä ja turvattomuuden tunnetta. Mitä jos "privaatti järjestys OY" alkaisi Dirty Harry tyyliin siivoamaan näitä pois ja samalla ampuisi muutaman viattomankin. Ihan sama perustelu toimisi tässäkin: "Unohtakaa laki sekä uhrien oikeudet ja katsokaa tuloksia". Samaa linjaa edelleen jatkettaessa toimintaa voitaisiin sitten laajentaa erilaisiin etnisiin ryhmiin, ylipainoisiin, metelöiviin lapsiin ja niin edelleen.

Kuvatunlainen omankädenoikeus johtaisi todelliseen anarkiaan.

Se että ParkCom lähtee tälle tielle perusteluissaan taitaa kertoa aika paljon yrityksen etiikasta tai siis sen puutteesta.

Anonyymi kirjoitti...

Johan menee sekavaksi. Ensin ParkCom perustelee, ettei kyseessä ole pysäköintivirhemaksu koska ihan oikean pysäköintivirhemaksun kyseessä ollen: "mahdollisuus määrätä maksu suoraan ajoneuvon omistajalle tai haltijalle" Seuraavaksi he perustelevat käytäntöään jossa maksukehoitus lähetetään suoraan ajoneuvon omistajalle tai haltijalle. Onko tämä nyt se matematiikan tunneilta vähän hämäräksi jäänyt ristiriitatodistus?

Anonyymi kirjoitti...

Tuli mieleen että Parkcom pelasi tuon pelastustie-kortin tarkoituksella, jottei heidän hävittessään tästä tulisi ennakkopäätöstä muilla alueilla laputtamisesta.

Tämä tuli itselläkin mieleen ja keskustelin asiasta blogin edustajan kanssa, kun ehdotin siitä artikkelia. Blogi oli samaa mieltä, että on toki mahdollista ja niinkin suunnitelmista, mutta aika kaukaa haettua. Jos parkcom kieltäytyy noudattamasta päätöstä "ennakkoäätöksenä" se on paljon mahdollista. Firma voi edelleen jatkaa maksujen kirjoittamista. Osa maksaa osa ei. Käytännössä niiden haastaminen oikeuteen jotka eivät maksa on entistä riskialttiimpaa jos alla on hovioikeuden tuomitseva päätös. Jos hovioikeuden päätöksessä vedotaan tuomion perusteena pelastustiehen, niin on todennäköistä että Saviaro voittaa, mutta parkcomille jää jatkossa mahdollisuus kaikissa muissa tapauksissa vedota pätöksen sisältöön joka ei ota kantaa muuhun kuin pelastustielle pysäköintiin.

Anonyymi kirjoitti...

Olenko nyt ymmärtänyt oikein että jos parkcom häviää hovissa ja päätöksistä on perusteltavissa sen laajuus koko yksityisen pysäköinnin alueelle (ei pelkästään pelastustiet) ja päätös jää ennakkopäätökseksi sama firma voi jatkaa edelleen maksujen kirjoittamisia (koska kyse oli vain yksittäisestä tapauksesta). Jotkut maksavat jotkut eivät. Käytännössä niiltä jotka eivät maksa ei pysty maksua perimään.

Onko ainoa keinoa että kuluttajavirasto viimein osoittaa jotain "munaa" ja puuttuu asiaan.

Anonyymi kirjoitti...

Osa meistä autoilijoista on jo ollut vuosia viisaita kieltäytymällä maksamasta. Aina löytyy niitä tyhmiä ihmisiä jotka maksavat mitä laskuja vain jos eteen tuodaan.

Anonyymi kirjoitti...

Toisin edelleen esille sen lähtökohdan, että yksityistä pysäköinninvalvontaa vastustavat ihmiset suurelta enemmistöltään ole väärinpysäköitseviä ihmisiä.

Toki yksityinen pysäköinninvalvonta aiheuttaa myös tahallista väärinpysäköintiä, kun tiedossa on, että "liikeidealla" ei ole kovin kantavaa pohjaa juridisesti. Vaikka sopimuksessa toteaisivatkin tilaajan suuntaan, että sopimus/toimintamalli on laillinen.

Vantaan käräjäoikeus otti kantaa siihen, kenelle pysäköinninvalvonta kuuluu. Tämän perusteella hovioikeuskin tulee todennäköisemmin ottamaan asiaan kantaa, ei tästä saa mitään pelastustiekeissiä.

Anonyymi kirjoitti...

Heti alkuun (ettei jää epäselväksi): Minä en kannata näiden yksityisten parkkipirkkofirmojen nykyistä toimintaa.

Käsittääkseni kunnallinen pysäköinninvalvonta ei yleisesti kykene huolehtimaan pysäköintiongelmista riittävässä laajuudessa. Muutenkin näille pysäköinninvalvontafirmoille selvästi on tilaus ja markkinoita. Mielestäni asiallinen pysäköinninvalvonta on erittäin tarpeellista, mutta tämänhetkinen villi tilanne ei todellakaan ole se mitä toivon.

Uskon että järkevää olisi säätää laki, jossa määriteltäisiin yksityisen pysäköinninvalvonnan toimivaltuudet, vastuut ja velvollisuudet. Muutamia esimerkkejä, mitkä mielestäni pitäisi pistää kuntoon:

1. Pitäisi olla puolueeton taho jolle valittaa. Valituksen kustannusten tulisi olla kohtuulliset, myös siinä tapauksessa että valitus hylätään. Tämä käsittääkseni toteutuu nykyään kunnallisen pysäköinninvalvonnan osalta.

2. Puolueettoman tahon (mahdollisesti edellisessä kohdassa mainittu, tai sitten joku muu) tulisi valvoa muutenkin yksityisten pysäköinninvalvontayritysten toimintaa.

3. Typerät sopimusehdot yms. olisi syytä heivata. Pelisäännöt olisivat laeissa ja asetuksissa. Pysäköintialueelle (tai muuten valvottavalle alueelle) riittäisi normaali pysäköintipaikkojen ja -kieltojen merkintä. Lisäksi tulisi merkitä selkeästi aluetta valvovan yrityksen nimi, tyyliin "Pysäköinninvalvonnan alueella hoitaa Oy Yritys Ab".

Voi olla että unohdin joitain pointteja, mutta käsittääkseni näillä perusteilla päästäisiin tilanteeseen jossa autoilijalle on aivan se ja sama kuka sen valvonnan hoitaa. Näin parkkipaikkoja voisi ehkä olla joissain paikoissa hieman paremmin saatavilla, mutta silti parkkipirkkofirmat eivät pääsisi rellestämään holtittomasti.

Anonyymi kirjoitti...

Vittu näitä idiootteja joita tännekin tulee kirjoittelemaan, että en kannata yksityistä pysäköinninvalvontaa mutta kannatanpa kuitenkin jne... Mistä näitä Mustosien ja Ekien perseennuolijoita tänne oikein sikiää.

EI YKSITYISTÄ RAHASTUSTA RANKAISUVALLALLA JA PISTE.

Valitaan sellaiset kunnan ja kaupungin isät nyt kunnallishallintoon (nythän on kunnallisvaalien aika), jotka tosiaan laittavat kunnallisen pysäköinnin valvonnan kuntoon asiakaspalvelu Kiinteistöjen omistajien ja autoilijoiden ehdoilla kuntoon. Ei rahastus tai kusetus/huijaamis mentaliteetilla, miten se nyt yritetään laittomasti yksityisten sakkofirmojen kautta hoitaa.

Anonyymi kirjoitti...

Vittu näitä idiootteja joita tännekin tulee kirjoittelemaan, että en kannata yksityistä pysäköinninvalvontaa mutta kannatanpa kuitenkin jne... Mistä näitä Mustosien ja Ekien perseennuolijoita tänne oikein sikiää.

Olipas asiallinen vastaus kirjoitukseeni. Jos luet tarkemmin tuon edellisen viestini, huomaat ehkä että tämänhetkisten firmojen olisi hyvin hyvin vaikea toimia esittämieni ehtojen puitteissa.

Minulle kelpaavat hyvin muutkin vaihtoehdot, kunhan villeihin pysäköijiin oikeasti pystytään puuttumaan.

Anonyymi kirjoitti...

Yksityisiä sakkofirmoja voi tosiaan vastustaa vaikka ei kannattaisi väärinpysäköintiä. Virallisia pysäköintisakkoja en ole vielä saanut vaikka olen aktiivisesti ajellut ja pysäköinyt pääkaupunkiseudulla yli 20 vuotta. Osa tästä on toki puhdasta tuuria, mutta osa myös halua noudattaa yhteisesti sovittuja ehtoja. Parkcomilta on yksi täysin aiheeton maksumuistutus.

Yksityisen pysäköinninvalvonnan perusongelma on siinä että toiminta rahoitetaan "sakkoja" kirjoittamalla. Valtaosa sakoista ei liity todellisiin väärinpysäköinteihin vaan kiekon/lipukkeen unohtumiseen/tippumiseen.

Edellä esitetyt "säännöt" eivät tätä perusongelmaa poista. Parkcom on jo osoittanut varsin hyvin miksi yksityistä valvontaa ei pidä sallia. Sen verran härskiä kyttäystä, pikkumaisuutta ja jopa valheellisuutta (Esimerkiksi kertomukset siitä miten aukiollutta ovea hyödyntäen kiekko siirretään sakkokelpoisuuden saavuttamiseksi) on tullut esiin. Reklamaatiokäsittely on lähinnä vitsi periaatteella kaikki reklamaatiot hylätään.

Ainoa laki, joka pystyy tarjoamaan autoilijalle edes jonkin oikeuden ja turvan on laki joka sanoo: Yksityistä pysäköinninvalvontaa ei sallita. Tähän ei tosin mitään uutta lakia tarvita.

Jos pysäköintiongelmia on, niin sitten pitää ihan niitä oikeita pysäköinninvalvojia lisätä.

Anonyymi kirjoitti...

Kun poliitikot ovat olleet todella haluttomia puhumaan yksityisestä pysäköinninvalvonnasta, he samalla virittelevät itse vähän samaa. Vartijoille oikeutta sakottaa näpistyksestä!

Itse toimin pitkään vartijana opiskelujen yms. ohessa ja voin sanoa, kuulostaa todella pelottavalta. Ylilyöntejä tai lähes niitä tekevät vartijat saisivat todella tehokkaan aseen. Valta-asetelma muuttuisi täysin esim. kauppakeskuksissa. Tällä hetkellä jokainen kiinniotettu tulee luovuttaa poliisille, joka päättää mahdollisesta rangaistuksesta.

http://www.yle.fi/uutiset/kotimaa/oikea/id95564.html

Anonyymi kirjoitti...

Lopunalkua näyttäisi, ihan normaalin kansalaisen kannalta katsoen, näille yksityisille pysäköininvalvojille tulevan, pillit pussiin vaan.

Mutta, toki hovioikeuden päätöksestä riippuu ja roikkuu eli millä laajuudella se perustelee päätöstään, ettei taasen parkkifirmat pääsisi käyttämään ns. hämärää aluetta, johon hovioikeus ei välttämättä ottaisi kantaa: Ylipäätänsä yksityisenpysäköinninvalvonnan oikeutta kirjoittaa lippusiaan / sopimuksen syntymistä hiljaisesti ja "sokerina pohjalla" muiden maiden lakien "soveltaminen" Suomeen, ilman oa. lainsäädäntöä.

Varsinkin, jos hovioikeuden kanta olisi muiden maiden lakien sovellusoikeudesta Suomeen, niin pitääkin alkaa etsimään eri maiden laisäädännöistä sopivia rankaisukeinoja mm. huumeiden käyttäjille tai korruptiosta tsm. . . . . . . vaikka Kiinasta, jossa tietääkseni pahimmat rötöstelijät saavat napin otsaansa tai niskalaukauksen.

Anonyymi kirjoitti...

Kun poliitikot ovat olleet todella haluttomia puhumaan yksityisestä pysäköinninvalvonnasta, he samalla virittelevät itse vähän samaa. Vartijoille oikeutta sakottaa näpistyksestä!

Itse toimin pitkään vartijana opiskelujen yms. ohessa ja voin sanoa, kuulostaa todella pelottavalta. Ylilyöntejä tai lähes niitä tekevät vartijat saisivat todella tehokkaan aseen. Valta-asetelma muuttuisi täysin esim. kauppakeskuksissa. Tällä hetkellä jokainen kiinniotettu tulee luovuttaa poliisille, joka päättää mahdollisesta rangaistuksesta.

http://www.yle.fi/uutiset/kotimaa/oikea/id95564.html


Ei tuossa olla antamassa vartijoille oikeutta sakottaa. Nykyisellään siis joudutaan kutsumaan poliisi aina, uudessa systeemissä vartija saisi tarkastaa henkilöllisyyden yms ja päästää sitten epäillyn menemään. Sitten vain jätetään rikosilmoitus poliisille ja epäilty kutsutaan tai haetaan kuulusteltavaksi sitten, kun poliisilla on aikaa.

Anonyymi kirjoitti...

Ja et näe tässä mitään ongelmaa? Oletko kenties työskennellyt vartijana tai poliisina? Onko sinulla mitään oikeaa käsitystä kenttätason työstä? Paitsi se että näet K-Marketissa vartijan aina silloin tällöin?

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Tuosta vartijoiden oikeuden kohotuksesta:

Jos se toteutuu uutisen antaman käsityksen laajuudessa, en näkisi itse suorilta niinkään ongelmaa, mutta vartijan todellakin tulisi olla varma rikoksen tapahtuneen, kuten nytkin, ennen kuin voi tutkia toista tai ottaa henkilötiedon tai ottaa kiinni. Eli pelkkä epäily ei saa olla syynä toimenpiteille, toisin kuin poliisilla.

Saa toki kertoa, että jos tässä uutisoinnissa on puutetta tai jos asiassa on jokin hieno piilokäänne, jota en itse ymmärrä.

Anonyymi kirjoitti...

Eihän tuo asia liity millään tavoin rangaistusvaltaan, tuo on ihan hyvä lakiehdotus jolla saadaan nuo hörhökaverit kuin Lauri johannes mustonen ja hänen jälkikasvunsa kuriin, eli pointti on kuitenkin se että tutukia saa mutta ei rangaista kuten nämä kusetusfirmat nyt tekevät.

Ps: tunnen kaverin joka sai lähetysmiskiellon parkpatroliin ja lauri mustoseen ja hänen henkilökuntaansa. Hän yritti saada omia velkojaansa pois Lauri Mustoselta, ei mitään muuta.

Anonyymi kirjoitti...

Miksi autot soittavat torvea kauppakeskuksien parkkihalleihin mennessäni? Näitä tauluja on erilaisia, joten yleensä luen hartaudella kaikki ParkComin kyltit, ettei vaan ole mitään epämääräisiä ehtoja. Ei siihen mene kuin 10 sekuntia (no ok, ruotsinkielisen kohdan lukemisessa menee 20 sekuntia - varmuus ennen kaikkea). Parempi lukea hartaudella kuin käyttää 50 kertainen aika ensimmäisen reklamaation kirjoittamiseen.

Anonyymi kirjoitti...

Erinomainen idea! Aloitetaan kansalaistottelemattomuus kampanja. Jokaisen parkkipaikan sisääntuloväylällä riittää kun edes muutama auto pysähtyy kyltin kohdalle lukemaan tekstin. Aikaa menee helposti 30-50 sekuntia. Saadaan mukavat jonot aikaan.

Kannatan ja toteutan!! Olen menossa iltapäivällä Selloon joten sieltä se alkaa.

Jumalauta kun en itse kesksinyt moista.

Anonyymi kirjoitti...

Muutama asia nyt selväksi

Yksityistä rankaisuvaltaa ei saa sallia, ei pysäköinninvalvonnassa, ei vartijoille. Jos pysäköinninvalvontaa halutaa kehittää se pitää kehittää kunnallista valvontaa uudelleen resurssoimalla. Jos tämä ei ole mahdollista (miksi ei?). Kunnallinen valvonta voisi ulkoistaa osan toimistaan yksityiselle firmalle joka voisi kirjoittaa maksun. Mutta maksun käsittely hoidettaisiin kunnallisen viranomaisen toimesta ja asiasta voisi valittaa nykyisen prosessin mukaisesti hallinto-oikeuteen. Puolet maksusta menisi kunnalle, puolet yritykselle. Hinta voidaan nostaa 60 euroon.

Vartijoilla ei ole käytännössä mitään muita erityisiä oikeuksia kuin jokamiehen oikeudet jotka on mainittu pakkokeinolaissa. Vartijoiden oikeuksia ei voi eikä saa laajentaa. Se johtaisi todelliseen mielivaltaan, koska samanlaista mielivaltaa käyttää nykyään jo poliisi, pidemmällä koulutuksella, isommilla oikeuksilla. Poliisista tehty valitus ei johda mihinkään, ainoastaan huomautukseen, jos siihenkään. Vartijoiden osalta mielivalta lisääntyisi varmasti. Heti kun jonkun naama ei miellytä tai joku käyttäytyy töykeästi tai muutoin vartijoiden mielestä väärin, otetaan kiinni, tarkistetaan ja samalla nöyryytetään.

Yksityisen rankaiseminen on kielletty myös perustulaissa. Tämän takiahan laki kunnallisesta pysäköinninvalvonnasta on säädetty perustuslain säätämisjärjestyksessä. Oikeusministeriön muistiossa kuitenkin yksityinen pysäköinninvalvonta voitaisiin säätää ilman perustuslainsäätämisjärjestystä? Hyvin erikoinen tulkinta mutta ei yllättävä sen lobbauksen jälkeen mitä oikeusministeriöön on suunnattu valvontayhtiöiltä. Puolueettomuus on kaukana.

Kansalaistottelemattomuus on erinomainen idea. Kehoitan kaikkia levittämään sanaa.

Anonyymi kirjoitti...

Yksityisen rankaiseminen on kielletty myös perustulaissa. Tämän takiahan laki kunnallisesta pysäköinninvalvonnasta on säädetty perustuslain säätämisjärjestyksessä.

Jos hivenen korjaan mitä kirjoitin kiukuspäissäni. Yksityinen rankaiseminen on kielletty perustuslaissa koska merkittävää julkisen vallan käyttöä ei saa antaa muille kuin viranomaiselle, perustuslaki 124§.

"Yksityisen rankaiseminen on kielletty myös perustulaissa. Laki kunnallisesta pysäköinninvalvonnasta on säädetty perustuslain säätämisjärjestyksessä."

Anonyymi kirjoitti...

NYT PROTESTOIMAAN YKSITYISTÄ PYSÄKÖINTIVALVONTAA VASTAAN

Tietoisena kansalaisena haluat varmistua sopimusehdoista jotka saattavat sitoa sinua! ParkCom ja ParkPatrol valvontayhtiöiden mielestä sopimus autoilijan kanssa syntyy autoilijan ajaessa autonsa pysäköintialueelle heidän kylttiensä mukaisesti. Kuluttajasuolain mukaan sinulla on oikeus tutustua rauhassa sopimusehtoihin joihin olet sitoutumassa.

Kun seuraavaan kerran ajat ajoneuvosi kauppakeskukseen tai muulle pysäköintialueelle jossa on yksityisen valvonnan sopimuskyltit. Pysäytä ajoneuvo sisääntuloväylälle kylttien kohdalla. Lue kyltin sopimusehdot hitaasti ja hartaasti tarkasti mieltäen. Aikaa saa varmasti menemään 30-90 sekuntia. Riittää kun muutama auto kymmenestä tekee tämän, saamme kauppakeskuksen sisääntuloväylille aikaan kaaoksen. Ruuhka-ajat ovat parhaita!

Nyt toimintaan. Itse suunnistan tätään Selloon ja Espoontorin kauppoihin. Lauantaina sitten lisää ....

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Muistakaa myös päästä peruuttamaan pois ovelta sen autoletkan edestä, kun "sopimusehdot" ei miellytä ;)

Anonyymi kirjoitti...

Nimen omaan

Anonyymi kirjoitti...

"Vartijoilla ei ole käytännössä mitään muita erityisiä oikeuksia kuin jokamiehen oikeudet jotka on mainittu pakkokeinolaissa. Vartijoiden oikeuksia ei voi eikä saa laajentaa. Se johtaisi todelliseen mielivaltaan, koska samanlaista mielivaltaa käyttää nykyään jo poliisi, pidemmällä koulutuksella, isommilla oikeuksilla. Poliisista tehty valitus ei johda mihinkään, ainoastaan huomautukseen, jos siihenkään. Vartijoiden osalta mielivalta lisääntyisi varmasti. Heti kun jonkun naama ei miellytä tai joku käyttäytyy töykeästi tai muutoin vartijoiden mielestä väärin, otetaan kiinni, tarkistetaan ja samalla nöyryytetään."

En nyt tuota kommenttia todellakaan allekirjoita. Suurin osa vartijoista on todella oikeamielistä porukkaa joilla ei ole tarvetta nöyryttää. Mutta sitten tullaankin tähän ongelmaan. Koulutus on lyhyt ja vaihtuvuus suurta.

Tällä hetkellä jos vartija kiinniottaa henkilön, on paikalle aina kutsuttava poliisi, jolle kiinniotettu luovutetaan, muuten vartija syyllistyy laittomaan vapaudenriistoon.

Voin kokemuksesta sanoa, että jos tähän tulee muutos, niin silloin on piru merrassa. Koska tällä hetkellä öykkäröivä vartija tai järjestyksenvalvoja tietää, että joutuu kutsumaan poliisin paikalle, joka samalla arvioi myös hänen toimintansa.

Vartijoiden oikeuksia ei missään nimessä tule laajentaa tähän suuntaan.

Anonyymi kirjoitti...

"Hinta voidaan nostaa 60 euroon."

Ei voida nostaa eikä todellakaan ole mitään tarvetta kehittää tehokkaammaksi. Ei ainakaan ennen kuin on laki, joka pakottaa pässit insinööriääliöt järjestämään myös laillisia pysäköintimahdollisuuksia riittävästi.

Anonyymi kirjoitti...

Valtion/kuntien tulisi ottaa haltuun parkkisakkofirmat pakkokeinoin, koska ovat anastaneet julkisen vallan käytön.

Tätä tuskin tapahtuu. Vääryys sekin.

Anonyymi kirjoitti...

Tällä hetkellä jos vartija kiinniottaa henkilön

Tässä on se ongelma että vartijat saattavat "ottaa kiinni" tällä hetkelläkin millä perusteella tahansa, vaikka ainoat keinot on pakkokeinolaissa määritellyt muutamat rikokset sekä silloin kun varas tavataan verekseltään tai pakenemasta. Se että jos asiakas kävelee kaupassa reppunsa kanssa ei oikeuta mihinkään kiinniottoon oli kuinka epäilyttävän näköinen tahansa. Lisäksi se ongelma että poliisi ei oikeasti arvioi vartioiden toimintaa ja jos katsotaan vartiointiliikkeiden mielipiteitä niin aina toiminnassa "ei ole ollut moitittavaa", vaikka ihmistä hakataan juna-asemalla.

Vartioiden oikeuksia ei missään tapauksessa pitäisi lisätä.

Anonyymi kirjoitti...

Tässä kiinniotolla tarkoitin siis lyhytaikaista vapaudenriistoa jossa ei ole aikomustakaan kutsua poliisia paikalle. Pidetään henkilöä kiinni, estetään poistumasta, ihan vain nöyryytyken vuoksi ja lopuksi sitten todetaan että "annetaan olla", ei kutsuta poliisia, vaikka todellisuudessa siihen ei ollut edes aikomustakaan.

Anonyymi kirjoitti...

"Lisäksi se ongelma että poliisi ei oikeasti arvioi vartioiden toimintaa ja jos katsotaan vartiointiliikkeiden mielipiteitä niin aina toiminnassa "ei ole ollut moitittavaa", vaikka ihmistä hakataan juna-asemalla."

Jos nyt viittaat Pasilan aseman videoon, niin sen todella huono laatu sai sen näyttämään ihan erinäköiseltä, kuin mitä siinä todellisuudessa näkyi. Pari ekaa kertaa katseltuani olin samaa mieltä, että vartijoiden toiminta ei ollut asiallista. Mutta tarkemmin tarkasteltuna niin kyllä toimet oli ihan perusteltuja. Mutta jos kerrot kuka siinä mielestäsi hakattiin ja millä preusteella, niin ihmetellään tilannetta tarkemmin. Tuo esimerkki on kannaltasi huono. Tiedän kyllä tapauksia erinäisistä syistä, joissa poliisi on tehnyt rikosilmoituksen vartijasta tai järjestyksenvalvojasta ja työt alalla ovat loppuneet tuomion myötä.

Anonyymi kirjoitti...

"Tässä kiinniotolla tarkoitin siis lyhytaikaista vapaudenriistoa jossa ei ole aikomustakaan kutsua poliisia paikalle. Pidetään henkilöä kiinni, estetään poistumasta, ihan vain nöyryytyken vuoksi ja lopuksi sitten todetaan että "annetaan olla", ei kutsuta poliisia, vaikka todellisuudessa siihen ei ollut edes aikomustakaan."

Laki ei tunne mitään lyhytaikaista kiinniottoa. Olet joko kiinniotettu tai et. Lisäksi lain mukaan, jos vartija ottaa sinut kiinni, hänen tulee ilmoittaa se sinulle selkeästi ja samalla kertoa syy. Esim. Olette kiinniotettu myymälävarkauden takia.

Jos joudut epäselvään tilanteeseen, kysy kyseiseltä vartijalta oletko kiinniotettu? Jos hän sanoo että ette ole, olet vapaa poistumaan. Jos taas sanoo kyllä ja myöhemmin päästää sinut menemään, syyllistyy hän vapaudenriistoon. Vartijan kiinniottaman henkilön voi vapauttaa vain poliisi. Ei muuta kuin lähimmälle poliisiasemalle rikosilmoitusta tekemään todistajien kera.

Älä kuitenkaan sekoita tätä tapaukseen, jossa sinua ollaan poistamassa jostain. Esim. jos kauppakeskuksessa järjestyksenvalvoja poistaa sinua, kyse ei ole kiinniotosta.

Anonyymi kirjoitti...

Joo, hienoa jos kaikki toimisikin noin kuin kuvasit. Termiä kiinniotto voidaan määritellä monella lailla. Lyhyellä vapaudenriistolla tarkoitan juuri tilannetta jossa vartija ei suostu päästämään sinua pois, mutta ei kutsu myöskään poliisia paikalle. Tottakai minulla on oikeus silloin poistua, vaan kun ei onnistu. Vartijat eivät omasta mielestään tee kiinniottoa joten eivät kutsu poliisia, mutta "pitävät kiinni" jopa parikymmentä minuuttia. Siinä on sitten helppo jälkeenpäin poliisille selittää että kyse ei ollut kiinniotosta. Niimpä niin ... tässä omakohtainen kokemus:

Vartijat pysäyttivät ilman mitään todellista syytä. Omasta mielestään heille oli ilmoitettu varkaasta, henkilöstä joka oli kuulema varastanut kaupasta tavaraa. Oli minun näköiseni. En siis ollut rikosta tehnyt joten yksikään vartija ei ollut nähnyt minun tekevän varkautta (verekseltään) tai nähnyt minun pakenevan. Kiinniottoon ei ollut oikeutta. Vartijat kuitenkin "taluttivat" syrjemmälle ja asiasta jankattiin yli 20 minuuttia. En suostunut näyttämään reppua, koska heille minun ei tarvitse sitä näyttää. Kun käskin kutsumaan poliisin, he vain ohittivat pyynnön kintaalla. Kun sanoin lähteväni, he kielsivät ja sanoivat pistävänsä rautoihin vartijan vastustamisesta. Aikansa jankattua sanoivat että voin mennä.

Anonyymi kirjoitti...

Vartijalla ei todellakaan ole oikeuksia pysäyttää ketään minkäänlaista keskustelua varten sillä perusteella että joku saattaisi olla kuvitellun varkaan näköinen. Vartijalla on kiinniotto-oikeus vain silloin kuin vartija tapaa varkaan verekseltään tai pakenemasta ja kysymyksessä on rikos joka on määritelty pakkokeinolain 1§:ssä.

Palataanko nyt artikkelin mukaiseen aiheeseen eli yksityiseen pysäköinninvalvontaa. Hallinto-oikeus on muuten todennut että kunnallisen pysäköinninvalvojan delegoima oikeus vartijalle sakottaa sairaalan parkkipaikalla ei ole lainmukainen. Kaikki vartijan kirjoittamat maksut hylättiin.

Anonyymi kirjoitti...

Siirtäkää toi vartijakeskustelu oikeeseen osoitteeseen, eli tänne:

http://oikeusjakohtuus.blogspot.com/2007/05/vartijat-valokuvaaminen-ja-kansalaisten.html

Anonyymi kirjoitti...

Joo, en ajatellut että täällä nyt alkaisi keskustelu nykyisistä laieista, jotka ovat todella selkeät. Ilmaisin huolestumiseni siitä, että jos kaavailut lait säädetään, koska tuollaiset tilanteet tulevat kasvamaan räjähdysmäisesti...

Anonyymi kirjoitti...

"Edelleen vastaaja argumentoi, että sopimusta ei voi syntyä pelkästään kyltin ohi ajamalla."

Kävin Pirkkahallissa (vai mikähän se nykyään on) messuilla viime perjantaina. Kyltissä luki: "Pysäköinti. Maksu 5 eur"
Olisi varmaan vain pitänyt jättää maksamatta ja lähtiessä ajaa kylmästi tarkastajan ohitse. Mitähän seurauksia tästä muuten olisi?

Anonyymi kirjoitti...

Saviaro valehteli molemmissa oikeusasteissa.

http://www.iltalehti.fi/helsinki/200712176983582_hi.shtml

Saviaro oli pysäköinyt autonsa viime vuoden elokuun ja joulukuun välillä yhdeksän kertaa Jakomäentie 6:n kiinteistön piha-alueelle rapun eteen. Joka kerralla auton tuulilasiin oli kiinnitetty "yksityisoikeudellinen valvontamaksu". Syyksi oli rastitettu "pysäköinti muualle kuin sallitulle alueelle".


Kyllä hänkin tulee saamaan rangaistuksensa.

Anonyymi kirjoitti...

Eikö tuota joku yhtiö juuri kommentoinut oikeudessa!

Jos se ei ole erikseen kiellettyä se on sallittua...

Missähän tuossa kyltissä joka IL:n kuvassa näkyy, sanotaan että pysäköinti rapun eteen on kielletty?

Anonyymi kirjoitti...

Itse asiassa mielenkiintoinen asia yleensäkin on, että minkälaiset viralliset kyltit ovat olleet ennen kuin ParkCom on käynyt ruuvaamassa omat "ehtonsa" tolppaan.

Tuossa IL:n kuvassa näkyy ehdot ja kaksi lisäkylttiä, jotka eivät liity toisiinsa. Ne ovat eri liikennemerkkien lisäkylttejä.

Onko ParkCom siis vaarantanut asukkaiden turvallisuuden peittämällä pysäköintikieltomerkin, jonka lisäkylttinä tuo pelastustie-kyltti on ollut? Jos on niin se on tehty tarkoituksena kerätä taloudellista voittoa.

Samalla haluaisin myös muistuttaa, että Syöpäsaiden tuen päätekijän tuomio muuttui hovissa ehdottomaksi: "Syöpäsairaiden nimissä varoja kerännyt Simo Laakso on tuomittu kahdeksi vuodeksi ehdottomaan vankeuteen törkeästä petoksesta. Helsingin hovioikeus korotti tänään antamallaan ratkaisulla miehen aiemmin käräjillä saamaa tuomiota. Helsingin käräjäoikeus langetti huijarille reilu vuosi sitten vuoden ehdollista vankeutta.

Hovioikeus katsoi, ettei Helsingin käräjäoikeuden langettama vuoden ehdollinen tuomio ole oikeassa suhteessa rikoksen vahingollisuuteen ja vaarallisuuteen. Hovioikeuden mukaan Laakso teki keräyspetoksen erityisen suunnitelmallisesti ja keräsi sen avulla huomattavan määrän rahaa."

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Ei täällä "Pelastustie" ole ainakaan mikään lisäkyltti, vaan ihan yksinään tolpannokassa. Tiedä sitten pitäisikö olla jotain muutakin, mutta näin Hervannassa TOAS:n pihalla. Eikä ole kuin joka päivä autoja pysäköitynä tuole pelastustielle...

"Pirkkahallilla" kävijälle: Eihän se velvoita mitenkään, ellet ole pysäköinyt autoasi. Jos tarkastaja vetoaisi tuohon kylttiin, tulisi hänen todistaa pysäköinnin tapahtuneen.

Anonyymi kirjoitti...

"Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2003

Sisäasiainministeriön asetus
pelastustien merkitsemisestä
Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 13 päivänä kesäkuuta 2003 annetun pelastuslain (468/2003) 33 §:n 3 momentin nojalla:

1 §
Pelastustien merkitseminen
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen (895/1999) 49 §:n 1 momentissa tarkoitettuun rakennuslupa-asiakirjaan merkitty pelastustie tulee merkitä tieliikenneasetuksen (182/1982) 21 §:n mukaisella tekstillisellä lisäkilvellä seuraavasti:

1) Pelastustie; tai

2) Pelastustie Räddningsväg; tai

3) Räddningsväg.

Kilpeä käytetään sellaisenaan tai liikennemerkin lisäkilpenä.

2 §
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

3 §
Siirtymäsäännös
Tämän asetuksen voimaantullessa käytössä olevia pelastustiekilpiä voidaan käyttää edellä 1 §:ssä säädetyn estämättä niiden käyttöiän ajan.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2003"

En tuossa ainakaan näe puhuttavan mitään yksityisoikeudellisen sopimuskyltin lisäkylttinä tai parkkipaikan lisäkyltin lisäkylttinä.

Anonyymi kirjoitti...

Eli pelastustien kyltti on virallinen liikennemerkki, jonka kanssa samaan tolppaan EI saa kiinnittää muita kylttejä. Eikö?

Eli jos on kyltti (kuten Saviaron tapauksessa) ParkComilta (pysäköinti sallittu merkityille paikoille) ja sen alla pelastustiekyltti, tarkoittaa se että Parkcomin luvalla saisi pysäköidä pelastustielle jos siihen olisi merkitty p-ruutu.

Täälläpäin oli Parkcomin kyltti kiinnitetty suojatiemerkin alle (luvan kanssa pysäköinti sallittu).

Anonyymi kirjoitti...

Säälittävää, miten pitkälle kusettajat ovat valmiita menemään saadakseen edes sen yhden valvontamaksun lisää tilillensä

Anonyymi kirjoitti...

"Kyllä hänkin tulee saamaan rangaistuksensa."

Tarkoittanet siis sakkoja pelastielle pysäköinnistä? Ainakin kaksi asiaa puhuu tätä vastaan:

1. Eikö oikeudessa todistanut valvoja kertonut, että ei osaa sanoa, oliko auto pysäköity vai vain pysähtynyt?

2. Kyltityksiä muuttamalla ParkCom on todennäköisesti aiheuttanut sen, että pelastustie ei ole ollut asianmukaisesti merkitty.

Kenties tuomio tuleekin TuomioCom Oy:ltä!

Mika Saviaro kirjoitti...

"Kyllä hänkin tulee saamaan rangaistuksensa."

Iltalehtihän kertoo tapahtuneesta käräjäoikeuden näkemyksen, jonka mukaan olen toiminut kuljettajana, tämähän ei ole minun näkemykseni, vaan olen kiistänyt toimineeni kuljettajana käräjäoikeudessa, hovioikeudessa ja Iltalehden haastattelussa.

Helppoahan se on anonyyminä syyttää valehtelijaksi, ihailtavaa rohkeutta.

Anonyymi kirjoitti...

""Pirkkahallilla" kävijälle: Eihän se velvoita mitenkään, ellet ole pysäköinyt autoasi. Jos tarkastaja vetoaisi tuohon kylttiin, tulisi hänen todistaa pysäköinnin tapahtuneen."

En kyllä suosittele kokeilemaan. Tuosta muistaakseni on ennakkotapaus, jossa autolijaa taidettiin syyttää joko vaaran aiheuttamisesta tai liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Kyseessä ei muutenkaan ole oikeudellisesti verrattava tapaus yksityiseen pysäköinninvalvontaan.

Anonyymi kirjoitti...

Seuraavaksi tarvitseekin ihmetellä, onko Mika Saviaron nimissä kirjoitettu kommenti todella saman kaverin, jonka juttu odottaa päätöstä hovissa. Epäilen!

Anonyymi kirjoitti...

Eihän Saviaro osaa noin montaa oikein kirjoitettua sanaa kirjoittaa.
Nämä on niitä Saviaro -faneja, joilla ei ole yhtään mitään käsitystä siitä, missä mennään?

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

"Tuosta muistaakseni on ennakkotapaus, jossa autolijaa taidettiin syyttää joko vaaran aiheuttamisesta tai liikenneturvallisuuden vaarantamisesta."

Kerrotko miten pysäköintialueella käyminen/ajaminen on vaaran aiheuttamista tai liikenneturvallisuuden vaarantamista? Jos nimittäin olisi, niin eihän tässä maassa saisi parkkipaikkaa etsiä saati sitten pysäköidä.

"Kyseessä ei muutenkaan ole oikeudellisesti verrattava tapaus yksityiseen pysäköinninvalvontaan."

Sopimuksen syntyperusteiltaan vastaava tapaus. Todettiinhan Vantaan käräjäoikeudessakin, että sopimus voi näin syntyä, mutta sitä ei sen kummemmin käsitelty.

Anonyymi kirjoitti...

Saviaro,

Mitä hovioikeuden tulevaan päätökseen tulee, toivon hartaasti käräjäoikeuden oikean päätöksen vahvistamista.

Olet kaikista uhkailuista huolimatta ajanut rohkeasti asiaa meidän muidenkin puolesta.

Itse olen valmiina jonossa riitautetun jutun kanssa. Katsotaan nyt haastaako Parkcom minut vuorostaan käräjäoikeuteen kuten uhkasivat. Pitäisikö pyytää heitä oikein kiirehtimään?

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

"Katsotaan nyt haastaako Parkcom minut vuorostaan käräjäoikeuteen kuten uhkasivat."

Olisiko nopeampaa viedä käräjille petoksen yrityksestä? :)

Anonyymi kirjoitti...

Kannattaa odottaa ParkComin käräjäkutsua. Kotivakuutuksen oikeusturva antaa turvaa tällaisessa kuluttajalle kohtuuttomasti käsittelevässä tapauksessa. Näin ainakin Tapiolan asiakaspalvelusta vastattiin aikoinaan, ihan vakuutuksen normiehdot.

Eli sakkofirmojen uhkailut kovilla käräjäkustannuksillä mikäli et maksa, ei ole ihan totta. Onko ParkComilla muuten vielä ne juristien tuntihinnat kotisivuilla, millä pelottelivat vai onko ne poistettu? :)

Anonyymi kirjoitti...

Tuota kutsua tässä nyt odottelen. Minulla ei ole mitään aikeita maksaa tuon pelottelun takia. Isoin riski tuossa käräjille menossa on se, että Parkcom ehtii mennä konkurssiin ennen kuin saavat maksetuksi heille tuomitut oikeudenkäyntikulut. Tältä osin tosin kotivakuutus voi vähän auttaa.

Suhtaudun kyllä aika skeptisesti tuon kutsun tuloon noin yleensäkin. Jos se kuitenkin tulee, niin sitten vain tarpeeksi todistajia paikalle selvittämään etten ole voinut kyseisenä aikana mitenkään ajaa autoa. Tämän todistaminen kun tulee kohdallani olemaan niin sanotusti helppo nakki.

Kyllähän se vähän risoo moinen turha vaiva mokoman pikkusumman takia. Olen kuitenkin sen verran periaatteen mies etten rupea aiheettomia laskuja maksamaan.

Anonyymi kirjoitti...

Nyt alkaa Jaakolta mennä puurot ja velllit sekaisin. Maksullisen pysäköinnin järjestäminen on palvelun tarjoamista, josta on lupa periä korvaus. Sillä ei ole mitään tekemistä jonkun yksityisoikeudellisen sopimuksen kanssa, jossa on rankaisupykälä sopimusrikosta. Vai ajatko puomillisessa parkkihallissa ulosajopuomin läpi, jos et sittenkään päättänytkään pysäköidä? Tai kenties lähdet ravintolasta maksamatta, jos ruoka ei vastannutkaan odotuksia?

Vaarantaminen tulee siitä, että siinä liikenteenohjaaja (siis ihan oikea ihminen) jonka pysähtymismerkkiä et tottele ja pahimmassa tapauksessa ajat hänen päälleen jos hän ei väistä, kun yrität poistua maksamatta.

Anonyymi kirjoitti...

"Maksullisen pysäköinnin järjestäminen on palvelun tarjoamista, josta on lupa periä korvaus"

Niin, se lupa siis syntyy kun autoilija on ajanut maksusta kertovan kyltin ohi. Entä miten korvaus voidaan teknisesti periä? (rahastaja, puomi vai lasku esimerkiksi valvontakuvan perusteella perusteella) Jos lasku jälkikäteen ei käy, niin miksei?

Anonyymi kirjoitti...

Hyvin on mennyt valvontayhtiöiden propaganda läpi. Vai puhuuko siellä itse peikko?

Itse veikkaan että peikko! Jos niin hirveästi haluat tietää, niin hanki pysäköintialue, tee siitä maksullinen, maksu 40€. Sitten voitkin seurailla mikä on laitoksesi käyttöaste. Saattaa tietysti olla hyvinkin korkea, mutta pysäköintiajat voivat olla keskimäärin 2-3 vuotta...

Kyseessä ei kuitenkaan RANKAISEMINEN vaan maksu laitoksesi käytöstä.

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Parahin anonyymi, ei minulla ole puurot ja vellit sekaisin.

En missään vaiheessa ole väittänyt, että väärinpysäköinnin rangaistuksista voi tehdä sopimuksen saati että sitä rangaistusta voisi muu kuin viranomainen määrätä.

Yhtä paljon niillä on yhteistä, eli se sopimus astuu voimaan kun siitä menee ohi tai pysäköi tmv., aivan kuten siellä puomihallissa jos otan lipukkeen ja ajan sisään. Eri asia on, mitä sopimuksessa sovitaan, eli päteekö se. Jos kyseessä on parkkimaksu, se varmasti on pätevä sopimus.

Kuka sanoi etten pysähtymismerkkiä tottele? Kyllähän siinä pysähtyä voi (pitääkin, jos ko. henkilöllä on oikeudet liikenteen ohjaukseen), mutta maksajaksi ei päädy sillä että kävi ajamassa parkkipaikalla, jos sisäänajaessa sopimuksen ehtona on pysäköinti ja siitä maksaminen.

Eli edelleenkään en ole maksuvelvollinen, jos vain käyn ajamassa parkkipaikalla, jonka sisääntulossa lukee esimerkiksi "Pysäköinti 4 EUR", sillä en ole pysäköinyt.

Tarkkana nyt sen kanssa, että mitä min sanon tai en sano. En kannata yksityistä valvontaa, vaan kunnallista ja poliisia :)

Anonyymi kirjoitti...

Ihan vaan näin toim. huom. Jos oikeus toteaisi käytännön lain mukaiseksi, niin sehän olisi hyvä uutinen kaikille muille paitsi valvontayhtiöille. Marketit voisivat vaihtaa kyltit ja kärry- tai pullopojat kirjoittelisivat sopimussakkoja. Näin kauppakeskus hyötyisi ja ehkä reklamaatioihin kiinnitettäisiin enemmän huomiota asiakkaan menetyksen pelossa. Taloyhtiöt taas voisivat laskea vastikkeitaan, kun laittaisivat sen kaikkein vittummaisen pilkunnussijan kirjoittelemaan asukkaile sakkoja.

MIHIN NÄITÄ VALVONTAYHTIÖTÄ ENÄÄN EDES TARVITTAISIIN?

Anonyymi kirjoitti...

"Tarkkana nyt sen kanssa, että mitä min sanon tai en sano. En kannata yksityistä valvontaa, vaan kunnallista ja poliisia "

Tarkkama myös sen kanssa mitä kommentoit muiden teksteihin.

Alkuperäinen tekstihän oli "Kävin Pirkkahallissa (vai mikähän se nykyään on) messuilla viime perjantaina. Kyltissä luki: "Pysäköinti. Maksu 5 eur"
Olisi varmaan vain pitänyt jättää maksamatta ja lähtiessä ajaa kylmästi tarkastajan ohitse. Mitähän seurauksia tästä muuten olisi?"

VASTASIT ""Pirkkahallilla" kävijälle: Eihän se velvoita mitenkään, ellet ole pysäköinyt autoasi. Jos tarkastaja vetoaisi tuohon kylttiin, tulisi hänen todistaa pysäköinnin tapahtuneen."

Ette vain syylisty yllytykseen.

SITTEN "Eli edelleenkään en ole maksuvelvollinen, jos vain käyn ajamassa parkkipaikalla, jonka sisääntulossa lukee esimerkiksi "Pysäköinti 4 EUR", sillä en ole pysäköinyt."
En usko että esim. messukeskusten parkkipaikoilta tästä on Suomessa ennakkotapausta. Ainakin Helsingissä on liikenteen ohjaus jo sisäänajaessa. Ehkä voit sellaisen meille järjestää? Muista kuitenkin maksat pysäköinnin ja sitten riitautat sen...

Anonyymi kirjoitti...

Niin, se lupa siis syntyy kun autoilija on ajanut maksusta kertovan kyltin ohi. Entä miten korvaus voidaan teknisesti periä? (rahastaja, puomi vai lasku esimerkiksi valvontakuvan perusteella perusteella) Jos lasku jälkikäteen ei käy, niin miksei?

Paljasta jo mikä on se käänteentekevä bisnesidea johon kaikki tämä vänkäys eri säikeissä ja foorumeilla viittaa. Kuinka se poikkeaa olemassaolevista pysäköintipalveluista?

Anonyymi kirjoitti...

"Paljasta jo mikä on se käänteentekevä bisnesidea johon kaikki tämä vänkäys eri säikeissä ja foorumeilla viittaa. Kuinka se poikkeaa olemassaolevista pysäköintipalveluista"

Määritä mitä tarkoitat pysäköintipalveluilla?

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Ette vain syylisty yllytykseen.

Mihin yllytykseen? Jos ehtona maksulle on pysäköinti ja pysäköit, niin joudut sen maksamaan. Mainitsinkin kuitenkin sivulauseessa, että sitä pysäköintimaksua ei tarvitse maksaa jos ei ole pysäköinyt ja alueen kyltissä lukee "Pysäköinti xx EUR".

Liikenteenohjaus ei vaikuta maksullisuuteen mitenkään. Jos tikkari nousee niin sitten pysähdytään. Tässä on vain se, että mitenkäs ko. pysäyttäjä näyttää toteen sen, että olisin pysäköinyt?

Saa toki korjata, antamalla esimerkiksi tällaisesta tapauksesta jonkin päätöksen linkkinä tmv.

Anonyymi kirjoitti...

"Saa toki korjata, antamalla esimerkiksi tällaisesta tapauksesta jonkin päätöksen linkkinä tmv"

Ehkä itse voit itse kertoa esimerkin oikeudenpäätöksestä, missä maksulliseen halliin ajanut autoilija on vapautunut maksusta kun on käynyt hallissa vain ajelemassa. Aika hiljaista taitaa olla.

Puurot ja vellit...

Anonyymi kirjoitti...

Parkcomilta tuli reklamaatiovastike jossa muistutettiin maksamaan maksu 14 päivän kuluessa tai muuten laitetaan perintätoimisto asialle. Sain suomi24-keskustelualueelta valituspohjan. Tämän viikon perjantaina tulee kuluneeksi 14 päivää kun sain reklamaatiovastineen. Valitus on valmiina.
Missä vaiheessa tuo kannataisi lähettää?

Anonyymi kirjoitti...

ANONYYMILLE: valitus kannattaa jättää heti, mutta ehdottomasti viimeistään valituasajan kuluessa eli 14 päivän sisällä. Et voita viivyttelemällä mitään.

Mitä tulee tuohon parkkihallien maksullisuuteen, niin kyllä puomeilla ja lipukkeilla varustetuistakin halleista pääsee maksamatta pois, jos sieltä poistuu kohtuullisen ajan kuluessa sisäänmenosta - jos vaikka sellaista vapaata paikkaa ei löydykään, johon oma auto mahtuisi tai vaikka jos pysäköinnistä pyydetty hinta ei miellytä.

Pelkästä ajelusta ei siis veloiteta, vaan pysäköinnistä. Päätös pitää tehdä kohtuullisessa ajassa. Jos sinne jää minuuttitolkulla jahkailemaan, niin kyllä kait palvelu on sitten hyväksytty ja sitä on käytetty.

Anonyymi kirjoitti...

"Paljasta jo mikä on se käänteentekevä bisnesidea johon kaikki tämä vänkäys eri säikeissä ja foorumeilla viittaa. Kuinka se poikkeaa olemassaolevista pysäköintipalveluista"

No kun ihmetyttää miten jotkut jaksaa väittää ettei sopimuksia muka synny kylttien ohi ajamalla/ kävelemällä.

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Ehkä itse voit itse kertoa esimerkin oikeudenpäätöksestä, missä maksulliseen halliin ajanut autoilija on vapautunut maksusta kun on käynyt hallissa vain ajelemassa. Aika hiljaista taitaa olla.

En kerro, kun en ole sellaista nähnyt, mutta sen sijaan kerron parkkihalleista, joista pääsee vartin ajan ulos maksamatta mitään. Lisäksi joissakin halleissa ei makseta pysäköinnistä, vaan hallin käytöstä (ajat läpi tai et), eli on vain ilmoitettu hinta se-ja-se, mutta ei sanaakaan pysäköinnistä. Tällöin maksun hyväksyt ajamalla puomeista.

Jos siellä on puurot ja vellit, niin tarjonnen sitten soppakauhan jolla hämmentää :)

Anonyymi kirjoitti...

"Jos siellä on puurot ja vellit, niin tarjonnen sitten soppakauhan jolla hämmentää :)"

Oletko sä nyt varma ettei joku valvontayhtiö ole rekrytoinut Sinua? Vastauksesi on lähes valmis liitteväksi copy pastena reklamaatiovastauksiin.

Maksullinen pysäköintilaitos veloittaa pysäköinnistä auton kuljettajaa, mikä on täysin laillista. Jos tarjoat tilan, saat päättää myös sen käytöstä. Näin ollen myös jokainen kauppakeskuskin voi päättää pysäköinnin maksullisuudesta ja kenties maksuttomuudesta ensimmäisen kahden tunnin ajan kuten esim. Ruoholahden kauppakeskus Helsingissä.

Miten on sitten valvontayhtiöiden tilanne?
1. Eivät tarjoa pysäköintitilaa
2. Tekevät valvontasopimuksen asiakkaansa kanssa
3. Esittävät ehtonsa liikennemerkin omaisesti ja vertoavat hiljaiseen sopimukseen
5. Hankkivat omistaja/haltijatiedot AKE:lta
5. Väittävät mm. valokuvin todistellen, että sinun autosi on ollut pysäköitynä heidän valvomallaan alueella
6. Yrittävät periä sinulta "saataviaan" perintätoimiston välityksellä oikeustoimilla uhkaamalla

Hyvin on sinulle mennyt läpi tuo valvontayhtiöisen rakastama väite, että ajamalla jonkun kyltin ohitse hyväksyt heidän laatimansa sopimuksen.

Maksullinen pysäköintipaikka veloittaa sinua palvelusta, ihan niin kuin parturikin. Valvontayhtiöt yrittävät veloittaa jonkun yksityisoikeudellissessa sopimuskyltissä olevan rankaisupykälän perusteella.

Huomattavaa tässä on myöskin se, että pysäköintilaitos saa korvauksen tarjoamastaan tilasta. Valvontayhtiö yrittää veloittaa rangastusluonteisen maksun ehtojensa rikkomisesta.

Lopeta jo tuo typerä vänkääminen sopimusehdoista ja kyltin ohi ajamisesta!

Anonyymi kirjoitti...

Niin kuin joku toinen sanoi, pari korjausta tekstiin tuli, kun vihaisena kirjoittaa...

Maksullinen pysäköintilaitos veloittaa auton kuljettajaa tarjoamastaan pysäköintitilasta, mikä on täysin laillista.

2. Tekevat valvontasopimuksen maanomistajan kanssa.

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

En ole missään vaiheessa sanonut kannattavani yksityistä valvontaa saati luule heillä olevan jotain yliluonnollista oikeutta yrittää saada lakisääteistä rangaistusvaltaa sopimusteknisin keinoin.

Se mitä minä väitän tai mistä väittelen, ei liity yksityisiin valvontayhtiöihin sanallakaan.

Parkkihalliin ajaessa nimenomaan hyväksyt sopimuksen siitä, että maksat sopimuksen mukaisen hinnan palvelusta. Se hinta on ilmoitettu yleensä tarrateipein oven yläpielessä.

Jos sopimuksessa lukee, että "pysäköintimaksu", etkä pysäköi, niin kerrotko vielä miksi siitä pitäisi maksaa?

Voinet myös viettää tovin ja tarkastella muuten asennettani aiheeseen liittyen blogin aiemmista viesteistä ja voit havaita kaavan: En kannata, en suosi, enkä varsinkaan halua yksityistä pysäköinninvalvontaa yhtään minnekään.

Sen sijaan suosin, kunnioitan ja kannustan kunnallista pysäköininvalvontaa ja poliisia näissä(kin) asioissa.

Tarjoanko vielä kattilankin, vai riittääkö se kauha?

Anonyymi kirjoitti...

Et kenties ole ajatellut ryhtyä poliitikoksi? Omien väittämiesi selittely ja kiertely alkaa kuitenkin olla jo kunnanvaltuutetun tasoa.

Kerro nyt vielä minkä sopimuksen hyväksyt ajaessasi sisään maksulliseen parkkihalliin?

Anonyymi kirjoitti...

Keskustelin eilen illalla naapurissa asuvan erään kuluttajaviraston lakimieshen kanssa, Parkcom valvoo viraston parkkipaikkaa tosin siinä rakennuksessa on paljon muitakin virastoja. Kysyessäni asiaa, miksi "laitonta toimintaa harrastava yritys" voi valvoa virastojen parkkipaikkoja mm. Helsingin käräjäoikeuden parkkipaikkaa. Valtion yhtiöiden omistama kiinteistöyhtiön puolesta on tehnyt isännöitsijä sopimuksen, ei virastot eikä valtio. Kuulemma tähän asiaan on tulossa muutos kävi sitten hovissa miten tahansa. Kysyessäni mahdollista kuluttajaviraston kantaa mahdollisen valvontayhtiön saadessa samanlaisen päätöksen asiassa hovioikeudessa kuin ovat saaneet käräjäoikeudessa. Hän vaan sanoi kuluttajavirastolla on olemassa "järeät aseet" lainvastaisten maksujen takaisinperintään.

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Kerro nyt vielä minkä sopimuksen hyväksyt ajaessasi sisään maksulliseen parkkihalliin?

Olet hyväksynyt maksaa pysäköinnistä ovella ilmoitetun summan rahaa ja tämän palvelun olet tilannut ajamalla sisään ja parkkeeraamalla.

Kerro toki oma näkemyksesi asiasta.

Anonyymi kirjoitti...

Aika yleinen nimitys tuolle taitaa olla OSTOPÄÄTÖS.

Anonyymi kirjoitti...

Hän vaan sanoi kuluttajavirastolla on olemassa "järeät aseet" lainvastaisten maksujen takaisinperintään.

Tämä on erinomainen uutinen! Todennäköisesti suomessa käytetään ensimmäisen kerran ryhmäkannetta!

Anonyymi kirjoitti...

Bullshit. "Kuluttaja"virasto on jo tehnyt asiassa tarpeeksi tekemättä yhtään mitään... Tosin voidaan kyllä episodin jälkeen miettimään, mikä oli/on "kuluttaja"viraston funktio...

Esimerkiksi johtaja Anja Peltonen, joka on tavannut ParkComin ja ohjeistanut tämän toimintaa, ei ole voinut tehdä mitään sille, että ParkCom ei noudattanut "kuluttaja"viraston esityksiä toiminnan korjaamiseksi.

Suojatyöpaikka.

Anonyymi kirjoitti...

Täähän on juuri tuota kotimaisen virkamiehen maailmaa, mitä tavallisen kansalaisen on aivan mahdotonta ymmärtää. Seuraava argumentti heiltä on että voivat antaa vain suosituksia. Kuitenkin ovat suositelleet maksun maksamista, vaikka yhtiöt eivät ole heidän suosituksiaan noudattaneet. Eivätkä ole tehneet mitään selkeästi laittomuuden rajamailla toimivien firmojen toiminnan laillisuuden selvittämiseksi. Ihan kuten AKE vetoaa tietosuojavaltuutetun päätöksiin (ovat muuten myyneet omistajien osoitetietoja selkeästi ansaitsemistarkoituksessa) yms...

Jos ja kun toiminta todetaan laittomaksi, on ryhmäkanne tms. aika turha väline, koska yhtiöt tulevat osoittautumaan varattomiksi. Ja yksikään virkamies ei ole vastuussa mistään. Haluaisin kyllä nähdä kun kuluttajavirasto alkaa ajamaan ryhmäkannetta AKEa vastaan, kun yksityiset firmat osoittautuvat maksukyvyttömiksi.

Anonyymi kirjoitti...

Soitin Parkcomiin kysyäkseni jos voin tuoda valituksen henkilökohtaisesti paikan päälle. Puhelimeen vastannut muija antoi suoraan asennetta vaikka sanoin että en soita laisinkaan vihamielisenä vaan ihan tiedonhaluisena. Yritysrekisteristä löysin osoitteen Iso Roobertinkatu 1 A, mutta muijan mukaan toimisto ei siellä enää sijaitse, eikä suostunut kertomaan uutta olinpaikkaa. Henkilökohtaisesti ei siis valitusta voi viedä.
Päätin faksata kaikki 13 sivua. Mukaan laitoin kopion pysäköintimaksusta, parkcomin maksuvaatimuksen, hallinto-oikeuden päätöksen asiasta sekä Vantaan käräjäoikeuden tuomion.
Soitin vielä perään että miten tilanne etenee tästä. Sanottiin että tilanne menee jäihin ja Parkcom ryhtyy käsittelemään asiaa.

Miten muilla valituksen tehneillä ovat edenneet asiat valituksen jälkeen. Ei siis reklamaation vaan reklamaation vastikkeen jälkeen.

Kiitos vastauksista!

- Sakotettu

Anonyymi kirjoitti...

"Miten muilla valituksen tehneillä ovat edenneet asiat valituksen jälkeen. Ei siis reklamaation vaan reklamaation vastikkeen jälkeen."

Vänkäsivät yhteensä (ml. siis vastaukset) noin 12 sähköpostin verran ja sen jälkeen ei ole kuulunut mitään. Se oli tosin aikaa, jolloin ihmiset vasta alkoivat heräilemään koko asiaan. Nyt voisin kuvitella, että samassa tilanteessa olisivat jo riittävän epätoivoisia lähettääkseen myös muistutuslaskuja.

Aloitin touhun kiistämällä koko laskun. Sen jälkeen kiistin sen perusteet. Sitten kiistin olevani kuljetta. Lopuksi kiistin olevani velvollinen selvittämään oikean kuljettajan.

Viimeisin lähettämäni viesti meni näin:

--------------------------------------------------------------------------------
Oy ParkCom Ab Vastine

Hei!

Olette edelleen ilmaisseet tyytymättömyytenne saamaanne valvontamaksuun XXXXXXXX sekä reklamaatioihinne esittämiimme vastineisiin. Tähdennämme, että sopimus syntyy sopimusoikeuden yleisten oppien mukaisesti konkludenttisesti autoa ajaneen henkilön ja Oy ParkCom Ab:n välilä. Kuljettajan henkilöllisyys on tästä erillinen näyttökysymys, mikä Teidän auton haltijana tulisi meille pystyä selvittämään. Tätä prosessioikeudellista kysymystä olemme Teille jo aiemmin varsin kattavasti ja riittävästi selittäneet. Ed. vastineisiimme viitaten pidämme valvontamaksun edelleen voimassa. On jo Teidän oikeusturvanne kannalta hyvä asia tietää, miten asiassa edetään riitautusten osalta(viittaus käräjäoikeuteen).

Terveisin
Oy ParkCom Ab

--------------------------------------------------------------------------------
Hei,

koska meidän välillämme ei ole sopimusta, ei meidän välillämme ole myöskään riitaa josta voitaisiin käräjöidä. Jos sinne kuitenkin päädytään, niin tulen toistamaan saman minkä teillekin jo liian monta kertaa olen joutunut toteamaan: en muista itse olleeni läsnä mainitussa paikassa mainittuun aikaan enkä todellakaan muista myöskään kuka autoani on lainannut. Teidän olisi ehkä pitänyt lähettää maksumuistutuksenne hiukan nopeammin eikä odottaa noin 3kk tapahtuneesta. Nyt siitä on kulunut jo reilusti yli 5kk ja muisti heikkenee koko ajan entisestään.

Terveisin,
Anonyymi

Anonyymi kirjoitti...

Kuluttajaviraston toiminta yksityisen pysäköinninvalvonnan alueella on käsittämättömän "munatonta". Tosin, siellähän on nainen esimiehenä joten ei kai sieltä mitään muuta voi odottaa. Kuluttajaviraston menettely osoittaa yksityisten pysäköintivalvontayhtiöiden toiminnan myötäilyä mikä pistää miettimään minkälaisia kytköksiä, palveluja on esiintynyt kuluttajaviraston suuntaan.

Kuluttajaviraston virallinen strategia 2007-2012 on: "Kuluttajan aseman turvaaminen ja vahvistaminen yhteiskunnassa".

Niin, mitä kuluttajavirasto on tehnyt yksityisten laillisesti epäselvien valvontamaksujen suhteen, muuta kuin kehoittanut maksamaan. Ei edes avusta kuluttajaa vaikka tapaus täyttää laajuudessaan ne kriteerit jolloin virasto on yleensä avustanut kuluttajia, mutta ei nyt.

Itselläni on useita kanteluita valmiina lähdössä kyseisestä virastosta eduskunnan oikeusasiamiehelle. Kaikki riippuu nyt siitä mitä hovioikeuden jälkeen on Kuluttajaviraston kanta ja toimenpiteet maksujen palauttamiseksi kuluttajille.

Tulen julkisesti vaatimaan MARITA WILSKAN eroa, sekä johtokunnassa istuvien Kristian Tammivuoren, Terhi-Anna Wilskan, Tarja Kantolan, Antti Neimalan, Liisa Niilolan sekä Jorma Pesosen asettamista vastuuseen Kuluttajaviraston tehtävien laiminlyönnistä.

Lisäksi tulen julkaisemaan asiakirjoja sekä sähköposteja suoraan Kuluttajaviraston sisäisistä muistioista yksityisen pysäköinninvalvonnan käsittelyjen osalta. Ne ovat mielenkiintoista luettavaa ja osoittavat Kuluttajaviraston toiminnan puolueellisuuden.

Anonyymi kirjoitti...

Eihän tämä VOI olla totta! Suomessa kun ei korruptiota ole?

Anonyymi kirjoitti...

Eiköhän kannattaisi julkisuustempaukset tehdä ennen oikeudenpäätöstä? Siinä ei häviäisi mitään.

Anonyymi kirjoitti...

"On jo Teidän oikeusturvanne kannalta hyvä asia tietää, miten asiassa edetään riitautusten osalta(viittaus käräjäoikeuteen)."

Vai että Parkcom on jo huolissaan auton omistajan oikeusturvasta? ROFL. Säälittävää. Parkcom yrittää vedättää juttua viimeiseen asti.

Anonyymi kirjoitti...

Joku siellä kuluttajavirastossa ainakin pitäisi laittaa pellolle tämän takia. Oppisivatpahan sen jälkeen jatkossa miten huijareiden kanssa tulee toimia heti ensi näkemältä.

Anonyymi kirjoitti...

No eihän noita virkamiehiä saa ulos tuolta virastosta. On se nyt kumman, maailma on todella muuttunut: ennen sanottiin, että virkamies ei saa koskaan kiitosta ja voi tehdä vain virheitä. Toista se on nyt, kiitosta tulee (ainakin pysäköinninvalvontayrityksiltä) ja virheitä ei tehdä.

Anonyymi kirjoitti...

Samaa mieltä Kuluttajavirastosta; jotenkin ihmeellisen hampaatonta touhua. Ikään kuin siellä oltaisiin hirveän huolissaan, että jos oltaisiinkin väärässä niin yksityiseltä yritykseltä jäisi rahaa saamatta. Kuluttajaviraston pitäisi olla täysin valmis olemaan väärässä siten, että kuluttajan etu on varmasti huomioitu ensin. Epäselvät asiat pitää tulkita kuluttajan ensin kuluttajan eduksi, ja vasta sitten jos asia vahvistetaan toisin, muutetaan kantaa. Ei niin että alusta lähtien aletaan ajamaan yritysten etua tai niille mieluista kantaa.

Anonyymi kirjoitti...

Viranomaisten toiminta yksityisen pysäköinninvalvonnan suhteen on tosiaan ollut säälittävää. Koko tanssi on käyty täysin pysäköintivalvontaputiikkien ehdoilla ja pysäköintivalvontafirmojen aikatauluttamana. Onko asiaan vaikuttanut se, että uhreina ovat olleet autojen omistajat? Vai onko tässä yleinen yrityistoiminnan suosiminen yksilön oikeusturvan uhallakin kyseessä? Miksi pysäköintivalvontafirmat ovat saaneet määrätä sen milloin ja mistä asioista oikeuteen mennään?

Tästä pääsemmekin liikeideaan, jonka kuvatunkaltainen lepsu toiminta jatkuessaan mahdollistaa. Reakoidaanko tähän liikeidean mahdollisuuteen vasta kun riittävän moni on ehtinyt hyödyntää sitä.

Ihan alkuun perustetaan sopiva yhtiörypäs, jotta tulot voidaan ohjata pois siitä asiakkaita rahastavasta yhtiöstä turvaan. Tämähän voidaan tehdä vaikkapa vuokraamalla henkilökunta, ulkoistamalla kirjanpito ja niin edelleen.

Keksitään jokin lakiin perustumaton tai muutoin hyvin kyseenalainen syy lähettää laskuja yksittäisille ihmisille. Laskun summa kannaattaa valita sopivasti niin että mahdollisimmaan moni maksaa mieluummin kuin ottaa riskin oikeudenkäyntikuluista tai vaivan reklamaatioista. Jos reklamaatioita tulee ne hylätään automaattisesti. Kun huhut siitä ettei rahoja vaadita käräjäoikeudesta alkavat levitä, järjestetään muutama yksipuolinen tuomio (Eli siis sellainen jossa vastaaja ei reagoi mitenkään käräjäoikeuden haasteeseen - Kantajan vaade hyväksytään automaattisesti). Tässä voi käyttää vaikka jotain kaverin kaveria, jolle maksetaan korvaus muuta kautta. Tällä saa pontta karhukirjeille vähäksi aikaa. Sitten kun tämän vaikutus menee ohi, hastetaan ihan oikea uhri, valitetaan ja saadaan lisää aikaa toiminnalle.

Lakihan on aina niin kuin se luetaan, joten oikein hyvällä tuurilla homma todetaan lailliseksi oikeudessa. Jos (kun) näin ei kuitenkaan käy edessä on konkurssi sen varsinaisen rahankeruufirman osalta. Koska firma on tyhjennetty, ei konkurssipesästä saada edes maksettua vastaajan oikeudenkäyntikuluja. No onneksi rahaa on saatu tehtyä usean vuoden ajan ja nuo rahat ovat turvassa. Samalla mukana häärinyt perintäfirmakin on saanut tehtyä jokusen euron itselleen.

Edellä kuvattu ei ole tarkoitettu kuvaukseksi minkään olemassa olevan yrityksen toimintastrategiasta. Idean innoittajana on kuitenkin ollut se mitä pysäköinninvalvontayritysten toiminta on ollut, täydennettynä muutamalla lisäidealla.

Kuvatun bisnesmallin ei pitäisi olla mahdollista oikeusvaltiossa. Erityisesti kuluttajansuojaviranomaisilla pitäisi olla merkittävä rooli edelläkuvatun kaltaisen toiminnan estämisessä ihan jo siellä alkumetreillä. Toinen vaihtoehto on tietysti varoittavan esimerkin luominen. Nyt olisi todella tärkeää huolehtia siitä, että jos yksityiset parkkisakot todetaan lainvastaisiksi tai edes maksujen periminen auton omistajalta todetaan lainvastaiseksi, yritysten vastuuhenkilöt ja mukana hyötyneet yhteistyökumppanit saatetaan rikosoikeudelliseen vastuuseen mikäli suomen lain mukaan on toiminta on joltain osin täyttänyt rikoksen tunnusmerkit. Pelkkä pysäköinninvalvontayrityksen konkurssi sen oikeuden kielteisen päätöksen seurauksena olisi aika mitätön tulos. Sehän tarkoittaisi sitä, että yhteiskunta noin periatteellisella tasolla antaisi siunauksen edellä kuvatulle bisnesmallille.

Anonyymi kirjoitti...

Löytyipä tälläinen linkki "Konkurssiin menneen yrityksen asiakkaiden oikeusturva", liittyy tosin talonrakennukseen, mutta koskettaa varmasti valvontayhtiöitä hovioikeuden päätöksen jälkeen http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/kk_1434_2001_p.shtml

Anonyymi kirjoitti...

On joitain poikkeustapauksia, joissa konkurssiin menneen yrityksen "asiakkaita" varten on erityisiä turvaavia lisäsäädöksiä. Nämä ovat kuitenkin poikkeustapauksia. Asuntojen ja talopakettien samoin kuin valmismatkojen osalta löytyy erilliset säädökset. Lisäksi valtio toimii takuumiehenä pankkitalletuksien ja palkkojen osalta. Itse en ainakaan löytänyt mitään tietoja erityisturvasta oikeudenkäyntikulujen tai aiheettomasti maksettujen laskujen osalta. Jos jollakin on lisätietoa, niin linkki please.

Erityisesti osakeyhtiön yhteydessä konkurssi ei aina tarkoita sitä että hommat olisivat menneet niin sanotusti puihin. Aina välillä kysymyksessä on ihan tietoinen optimointi, jossa voitollisuus perustuu siihen ettei veroja ja palkkoja makseta. Tällöin vain voitollisuus konkurssiista huolimatta edellyttää rahan pumppaamista ulos ajoissa. Joskus toiminta on rikollista, joskus laillista riskinhallintaa. Esim erillinen yhtiö jotain riskiprojektia varten. Yllättävän monessa tapauksessa käytetään yhtiöryppäitä vaikka ulospäin näkyy yksi yhtiö.

Ihmettelen suuresti jos ParkCom ei olisi millään tavoin varautunut siihen että hovioikeudessa tulee heidän kannaltaan ikävä päätös. Vähintäänkin kaikki ne rahat jotka laillisesti on saatu ulos osinkoina, maksuina yhteistyökumppaneille, johtokunnan palkkioina on hyvin todennäköisesti otettu ulos ihan vaan kaiken varalta.

Anonyymi kirjoitti...

Indicium Oy ja Xaton Oy harjoittivat tämän tyyppistä toimintaa, kunnes homma alkoi haista. Kyseessä olivat ns. "pönkäleet" saivat nimensä tässä yhteydessä. Homma kaatui liikaan ahneuteen, mutta rahaa kai tuli mukavasti.

Huolellisemmin toimimalla ja etenkin käyttämällä bulvaaneja vielä tarkemmin olisi kai voinut jatkaa kauemminkin.

Anonyymi kirjoitti...

"Kuluttajavirastoa suututtaa, että TeliaSonera käyttää edelleen Kestoetu-sopimuksessaan kohtuutonta sopimusehtoa. Nyt mitta tayttyi ja virasto haastoi operaattorin markkinaoikeuteen."

Kumma kyllä emme ole nähneet että kuluttajavirasto olisi ollut haastamassa valvontafirmoja markkinaoikeuteen kohtuuttomista sopimusehdoista. Virastohan jo yli vuosi sitten totesi että valvontafirmojen vaatimukset ovat kuluttajasuojalain vastaisia tapauksissa joissa auton omistaja on eri henkilö kuin kuljettaja jolloin valvontayritys on yrittänyt karhuta auton omistajalta valvontamaksua.

Anonyymi kirjoitti...

Tuli vaan mieleen, että tässähän Parkcom on itse tunnustanut syyllistyneensä esivallan anastukseen, kun se on julkisesti ilmoittanut laputtaneensa autoja pelastustiellä. Voiko selvempää näyttöä enää olla :) Eikä firmassa todellakaan voida vedota siihen ettei tiedetty mitä pelastuslaki pitä sisällään. Ei lakia voi rikkoa sillä perusteella "ettei tiennyt".

Anonyymi kirjoitti...

Huoltofirmat samoin kuin muutkin rehelliset kansalaiset alkavat ilmaista mielipiteitään Parkpatrolin huijausta kuin myös Lauri Mustosen yritystoimintaa vastaan
http://www.iltalehti.fi/helsinki/200810078388710_hi.shtml

Anonyymi kirjoitti...

Murhamies ei kuulu joukkoon:"...muutkin rehelliset kansalaiset..."

Hamekangaskaupassa on suuri ALE !!!

Anonyymi kirjoitti...

Miksi valvoja poliisia paikalle soitti, kun Ek:in mielestä poliisilla ei edes ole toimitavaltaa yksityisellä alueella. Valvojan olisi pitänyt kirjoittaa huoltofirman työntekijöille valvontamaksu häiriökäyttäytymisestä.

Anonyymi kirjoitti...

Kirjoittakaa adressi.
http://www.adressit.com/allekirjoitukset/parkkivalvonta/

Anonyymi kirjoitti...

Älkää nyt ihmiset lähtekö tälle tielle näiden paavojen kanssa. Ihan samoin kuin heillä ei ole oikeutta kirjoittaa sakkoaan (hovioikeuden päätös tulossa) niin teillä ei ole oikeutta uhata valvojien henkeä tai terveyttä. Jos näin teette, syyllistytte todennäköisesti rikokseen jonka poliisi tulee tutkimaan.

Vaikka yksityinen valvonta onkin kusetus, niin se ei silti oikeuta kajoamaan valvojan henkilökohtaiseen koskemattomuuteen. MALTTIA!

Anonyymi kirjoitti...

Parkpatrolilla ja suomi24:llä on jotain yhteistyötä siinä että mä en voi laittaa yleiseen jakeluun Parkpatrolin hallituksen puheenjohtajan osoitetietoja mutta ne tulevat nettiin hyvin pian.

Anonyymi kirjoitti...

Miksi laittaisit, tuskin ketään normaalia ihmistä kiinnostaa missä kukin asuu?
Saattaa muuten olla jopa rikos, jos laitat. Käsittääkseni osoitetiedot ovat salaiset, joten mistä luulet ne saavasi?

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Yksityiselämää loukkaavan tiedon esittäminen taitaisi korkeintaan olla, ei osoitteet mitään salaisia ole.

Anonyymi kirjoitti...

Osoite julkaistaan täällä 26.10.2008 mennessä ja myös Googlen ja yahoo:n hakurobotteihin ilmoitetaan tiedot.

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

En ymmärrä mikä hyöty noiden osoitetietojen julkaisusta on.

Anonyymi kirjoitti...

Lupasit jo Suomi24 -palstalla ilmoittaa ko.osoitteen 22.10.2008 klo.12.30 mennessä. Taidat olla hampaaton pallomaha?

Mc Bambinos

Anonyymi kirjoitti...

koska poliisit ovat puuttuneet tähän julkisuus asiaan ja ovat käyneet allekirjoittaneen kotona uhkailemassa asioista jotka kuitenkin kuuluu sananvapauslakiin. Heitänkin avoimen kysymyksen poliiseille, miten paljon teillä on ylimääräisiä virkasuhteen ulkopuolella olevia toimeksiantoja, koska omasta puolestani voin todistaa yhden. luotetaankon poliiisiin vai eio???
hyvä kysymys...

Anonyymi kirjoitti...

koska poliisit ovat puuttuneet tähän julkisuus asiaan ja ovat käyneet allekirjoittaneen kotona uhkailemassa asioista jotka kuitenkin kuuluu sananvapauslakiin

Ettei vaan parkkiPaavot taas tässä yritä hämmentää soppaa ja kääntää huomiota pois itse asiasta. Toiminta on katkolla 20.11.2008. Jos ja kun toiminta todetaan laittomaksi, syyttömyyden todistustaakka tuleekin kääntymään ;))

Anonyymi kirjoitti...

Olisi aika nopeaa toimintaa poliisilta, jos he ovat parissa päivässä selvittäneet ko. kirjoittajan henkilöllisyyden. Kun ottaa huomioon, että ensin pitää saada selville blogia pitävältä serveriltä kirjoittajan ip-osoite, sitten pitää vielä saada selville operaattorilta että kenelle ko. osoite kuuluu...Paskapuhetta koko juttu

Anonyymi kirjoitti...

Paskanpuhujia tällä palstalla riittää...

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

"Paskanpuhujia tällä palstalla riittää..."

Taisit juuri todistaa sen :)

Anonyymi kirjoitti...

Niin ja sinä Jaakko-Boy , todistit myös...

;)

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Kerro toki, mitä paskaa on tullut puhuttua, niin korjataan.

Anonyymi kirjoitti...
Blogin hallinnoija on poistanut tämän kommentin.
Anonyymi kirjoitti...

Mistä tiedät ? Onko osoite oikeasti tuo?

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Mitä merkitystä ko. henkilön osoitteella edes on? Ei liity käytävään keskusteluun mitenkään saati edistä sitä.