Tiesitkö että lain mukaan yksityistä pysäköintivalvontamaksua ei tarvitse maksaa!
Lue lisää: Älä maksa yksityistä sakkoa!

maanantaina, kesäkuuta 04, 2012

Lakiehdotus kieltäisi perustuslain vastaisen yksityisen pysäköinninvalvonnan

Yksityiset pysäköinninvalvontaa harjoittavat yritykset ovat oikeusministeriötä sekä eräitä yksittäisiä kansanedustajia lobbaamalla jo vuosia pyrkineet saamaan aikaiseksi toimintaa säätelevän lain, jossa ajoneuvon omistaja tai haltija asetettaisiin vastuuseen ajoneuvon kuljettajalle määrätyistä yksityisoikeudellisista pysäköinninvalvontamaksuista samalla tavalla, kuin ajoneuvon omistaja tai haltija nykyään vastaa julkisista, poliisin tai kunnallisen pysäköinninvalvonnan määräämistä pysäköintivirhemaksuista. Koska yksityinen pysäköinninvalvontamaksu ei ole lakiin perustuva seuraamus, vaan se perustuu osapuolten väliseen sopimukseen, ei tällaista maksua voida tietenkään vaatia keneltäkään muulta, kuin maksua vaativan kanssa sopimuksen tehneeltä luonnolliselta henkilöltä eli ajoneuvon ehtojen vastaisesti pysäköineeltä kuljettajalta.

Haltijavastuun toteuttava laki yksityisestä pysäköinninvalvonnasta olisi tietenkin valvontayritysten mieleen, mutta ajoneuvon omistajan tai haltijan asettaminen vastuuseen toisen henkilön tekemistä yksityisoikeudellisista sopimuksista on jo ajatuksena absurdi. Yhtä absurdi ja täysin sopimaton on myös pysäköinninvalvontaa harjoittavien yritysten nykyinen käytäntö osoittaa väittämäänsä sopimussuhteeseen perustuvat maksuvaatimuksensa ajoneuvon rekisteriin merkitylle omistajalle tai haltijalle ja vaatia tätä ilmoittamaan ajoneuvon väärin pysäköinyt kuljettaja tai maksamaan vaadittu maksu itse. Ajoneuvojen omistajilla tai haltijoilla ei tietenkään ole minkäänlaista velvollisuutta antaa näille yrityksille mitään tietoja siitä, kenelle he ovat mahdollisesti ajoneuvoaan lainailleet, saati sitten ottaa vastatakseen toisten sopimusvelvoitteista. Pelkkä ajoneuvon omistaminen tai sen haltijana oleminen ei riitä presumoimaan tämän henkilön kuljettavan ajoneuvoaan aina itse. Käytäntö, jossa näitä maksuvaatimuksia osoitetaan ajoneuvojen omistajille tai haltijoille ilman minkäänlaista näyttöä siitä, että tämä henkilö olisi todellisuudessa myös pysäköinyt ajoneuvonsa pysäköintiehtojen vastaisesti väitetyn sopimuksen synnyttävällä tavalla, on sopimaton ja lähestyy petoksen tunnusmerkistön täyttymistä.

Pysäköinninvalvontayritysten tueksi ilmaantui hyvin yllättäen myös kuluttajavirasto, joka vuonna 2007 teki oikeusministeriölle aloitteen yksityisen pysäköinninvalvonnan säätelytarpeen selvittämiseksi. Vaikka kuluttajavirasto toikin alalle lainsäädäntöä toivovassa aloitteessaan ilmi huolensa julkiselle vallalle kuuluvien tehtävien liukumisesta yksityisten toimijoiden hoidettavaksi sekä tähän liittyvät oikeusturvaongelmat, se tyytyi kuitenkin vain toivomaan tilanteen selkeyttämistä lainsäädännöllä sen sijaan, että se olisi kuluttajien edun edellyttämällä tavalla vaatinut koko perustuslain vastaisen toiminnan yksiselitteistä kieltämistä.

Alalla toimivien yritysten sekä niiden tueksi asettuneen kuluttajaviraston lobbauksen seurauksena oikeusministeriössa aloitettiin yksityistä pysäköinninvalvontaa koskevan lain valmistelu ja annettiin tätä koskeva lakiesitys. Eduskunnan perustuslakivaliokunta, joka on maamme ylin perustuslakia tulkitseva elin, antoi lakiesityksen johdosta kuitenkin lausunnon (PeVL 57/2010 vp), jonka mukaisesti esitettyä lakia ei voitu säätää, koska laki olisi merkinnyt merkittävää julkisen vallan käyttöä tarkoittavien tehtävien antamista muulle kuin viranomaiselle, joka on perustuslain 124 §:n mukaan kiellettyä. Tämän perustuslakivaliokunnan lausunnon perusteella eduskunta hylkäsi lakiesityksen maaliskuussa 2011.

Eduskuntavaalien jälkeisissä hallitusneuvotteluissa sisällytettiin hallitusohjelmaan tavoite, jonka mukaisesti vaalikaudella tultaisiin säätämään laki yksityisestä pysäköinninvalvonnasta. Asia otettiin oikeusministeriössä uuteen valmisteluun. Nyt oikeusministeriön työryhmä on saanut valmiiksi uuden lakiluonnoksen, joka on lähetetty lausuntokierrokselle. Pysäköinninvalvontaa koskevat uudet säännökset on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.3.2013, jos eduskunta näin päättää.

Kansalaisen kannalta keskeisin uuden lain mukanaan tuoma uudistus olisi, että ”pysäköinninvalvontamaksuista” sopimusoikeudellisina seuraamuksina luovuttaisiin. Vastedes kunnan pysäköinninvalvoja tai poliisi voisivat käyttää valvonta-avustajinaan tähän luvan saaneita henkilöitä tai yrityksiä, jotka voisivat tehdä viranomaiselle esityksen seuraamuksen määräämiseksi. Valvonta-avustajan tekemästä esityksestä voisi kunnan pysäköinninvalvoja tai poliisi määrätä joko pysäköintivirhemaksun tai kirjallisen huomautuksen. Lakiluonnoksen selkeä lähtökohta on, että yksityisille ei voida antaa itsenäistä toimivaltaa määrätä seuraamusta pysäköintivirheestä.

Pysäköintivirheen, joka ei aiheuta tai ole omiaan aiheuttamaan vaaraa ja joka ei siten edellytä poliisin määräämää varsinaista sakkorangaistusta, seuraamuksena olisi siis rangaistuksenluonteinen hallinnollinen seuraamusmaksu nimeltä pysäköintivirhemaksu. Tämä seuraamus määrättäisiin niin yksityisillä kuin julkisillakin alueilla tapahtuvasta virheellisestä pysäköinnistä ja riippumatta siitä, onko pysäköintivirheen havainnut viranomaista avustava luvansaanut valvonta-avustaja vai viranomainen itse. Seuraamuksen virheellisestä pysäköinnistä määräisi kuitenkin aina virkavastuulla toimiva virkamies. Pysäköintivirhemaksu olisi suoraan ulosottokelpoinen ja sitä koskevaan päätökseen voisi hakea oikaisua kunnan pysäköinninvalvojalta, oikaisuvaatimusta koskevaan päätökseen voisi hakea muutosta hallinto-oikeudelta ja hallinto-oikeuden päätökseen korkeimmalta hallinto-oikeudelta, jos se myöntää asiassa valitusluvan. Tältä osin menettely olisi siis samanlainen, kuin se on nykyäänkin viranomaisen määräämien pysäköintivirhemaksujen kohdalla.

Pysäköinninvalvontaa harjoittavien yritysten nykyisen ansaintalogiikan uusi laki romuttaisi täysin. Pysäköintivirhemaksuista saatavat tulot menisivät valtiolle tai, kunnissa joissa toimii kunnallinen pysäköinninvalvonta, kyseiselle kunnalle. Kunta, poliisi ja valvonta-avustaja voisivat kuitenkin keskenään sopia pysäköinninvalvonnassa avustavalle mahdollisesti maksettavasta korvauksesta. Lakiluonnoksen perusteluissa onkin arvioitu ehdotetulla lailla olevan merkittäviä taloudellisia vaikutuksia yksityistä pysäköinninvalvontaa harjoittavien yritysten kannalta. Yhtäältä lupamenettelyistä ja työntekijöiden perehdyttämisestä tulisi aiheutumaan niille kustannuksia, toisaalta niiden tulonmuodostus tulisi muuttumaan. Oikeusministeriön työryhmän arvion mukaan laki johtaisi alalla toimivien yritysten huomattavaan vähentymiseen.

Ehdotettua lakia voidaan pitää erinomaisena edistysaskeleena siinä suhteessa, että laki voimaan tullessaan vihdoinkin lopettaisi vallitsevan, perustuslain vastaisen käytännön, jossa yksityiset toimijat määräävät seuraamuksia pysäköintivirheiden johdosta. Luvaton pysäköinti yksityisellä alueella ei ole rikkomus vain tämän alueen haltijaa vastaan, vaan se on ennen kaikkea rikkomus yhteiskuntaa ja sen sääntöjärjestelmää vastaan. Pysäköinnin valvonta ja seuraamusten määrääminen rikkomusten johdosta on nimenomaan yhteiskunnan, siis julkisten viranomaisten tehtävä. Aivan samalla tavalla myymälävarkaudetkin ovat poliisiasioita, vaikka ne kohdistuvatkin yksityiseen omaisuuteen. Oikeusvaltiossa rangaistukset ja rangaistuksenluontoiset muut seuraamukset määrää viranomainen, ei yksityinen voittoa tavoitteleva yritys.

Ehdotettu laki osoittaa myös yksiselitteisesti, että korkeimman oikeuden ratkaisua KKO 2010:23, jonka mukaan ajoneuvon kuljettaja oli pysäköidessään hyväksynyt pysäköintiä koskevan sopimuksen ja oli tämän sopimuksen perusteella velvollinen suorittamaan valvontayhtiön vaatiman maksun, on pidettävä ainutlaatuisen virheellisenä. Korkein oikeus arvioi asiaa yksinomaan sopimusoikeudellisena kysymyksenä ja se unohti tässä yhteydessä asian laajemman tarkastelun perustuslain näkökulmasta. Useat perustuslakiasiantuntijat arvostelivat kyseistä tuomiota heti tuoreeltaan kovin sanoin katsoen, että korkein oikeus käveli ratkaisullaan yli perustuslain. Nyt siis myös oikeusministeriö on ottanut saman kannan ja pyyhkii korkeimman oikeuden sanotulla ennakkopäätöksellä lattiaa. On selvää, että oikeustieteen tutkijat tulevat pitkällä aikavälillä ihmettelemään tuomiota KKO 2010:23 ja sen kelvottomia perusteluja. Tuomio tulee erottumaan omituisena poikkeuksena muuten suhteellisen johdonmukaisesti kehittyvän oikeuskäytännön joukossa.

Erityisen ikävää asiassa on, että aikaisemmin sekä Vantaan käräjäoikeus että Helsingin hovioikeus osuivat samaa asiaa koskeneissa yksimielisissä tuomioissaan täysin oikeaan, eikä koko vuosia kestänyttä, jo farssin piirteitä saavuttanutta kiistaa olisi koskaan edes syntynyt, jos korkein oikeus ei olisi päätynyt asiassa päinvastaiseen, sittemmin ainutlaatuisen virheelliseksi osoittautuneeseen ratkaisuunsa.

Oikeusministeriön laatimaa lakiluonnosta voidaan kuitenkin myös arvostella. Se on nimittäin pahimmanlaatuinen kompromissi yhtäältä poliittisesti asetetun tavoitteen (hallituspuolueiden sitoutuminen yksityistä pysäköinninvalvontaa koskevan lain säätämiseen hallitusohjelmassa) sekä perustuslain asettamien rajoitusten (PL 124 §) välillä. Lakiesitys tuo mukanaan melkoisesti lisää byrokratiaa eikä se ole omiaan edistämään yksityisen pysäköinninvalvonnan toimintaedellytyksiä, vaan se päin vastoin rajoittaa niitä, mikä tässä tapauksessa tietenkin onkin tarpeen. Voidaan kuitenkin kysyä, onko tällaisen lain säätäminen lainkaan mielekästä. Samaan tai parempaan lopputulokseen päästäisiin paljon yksinkertaisemmin sillä, että yksityinen pysäköinninvalvonta kiellettäisiin kokonaan ja julkista pysäköinninvalvontaorganisaatiota vastaavasti tehostettaisiin siten, että se kykenisi asianmukaisesti huolehtimaan sille asetetuista tehtävistä. Tämä ei vaatisi lisää taloudellisia resursseja, sillä pysäköinninvalvonta on yksi niitä harvoja kunnallisia toimialoja, jotka tuottavat kunnille enemmän rahaa, kuin toimintaan menee. Jos tavoitteeksi asetetaan nollatulos, kunnallinen pysäköinninvalvonta kykenee varmasti tehokkaampaan pysäköinninvalvontaan kuin yksityinen, voittoa tavoitteleva yritys. Lisäksi pysäköinninvalvonnan säilyttäminen yksinomaan viranomaistoimintana palvelisi sitä tavoitetta, että kertyvillä varoilla valvontaa olisi mahdollista kohdistaa tasapuolisemmin myös niille alueille, joilla sen enempää kunnallinen kuin yksityinenkään pysäköinninvalvonta ei pysty toimimaan kannattavasti. Yksityinen pysäköinninvalvonta ei kykene näiden alueiden ongelmia ratkaisemaan, vaan se päin vastoin heikentää julkisenkin valvonnan toimintaedellytyksiä kuorimalla kermat päältä suurimpien kaupunkien keskustoissa, missä toiminta on erityisen kannattavaa, jolloin julkinen pysäköinninvalvonta joutuu keskittymään ”heikommin kannattaville” alueille.

Valitettavasti tällaisiin järkeviin ratkaisuihin ei yhteiskuntapoliittisessa päätöksenteossa yleensä pystytä. Hallitusneuvotteluissa laadittavasta hallitusohjelmasta, joka siis kasataan kokoon muutamien hektisten viikkojen aikana heti vaalien jälkeen, on Suomessa muodostunut jonkinlainen kallioon hakattu normi, josta ei voida hallituskaudella poiketa, vaikka tämä myöhemmin järkevämmäksi havaittaisiinkin. Kun hallituspuolueet ovat kerran päättänet, että tällainen laki on saatava, niin virkamiehet laativat sellaisen lakiesityksen, mitä poliittiset päättäjät haluavat. Lopputuloksena on juuri tämänkaltaisia, valtavasti tarpeetonta byrokratiaa aiheuttavia kompromisseja sen sijaan, että asiassa edettäisiin kokonaisvaltaisesti järkevimmällä tavalla, tässä tapauksessa siis yksinkertaisesti ajatus yksityisestä pysäköinninvalvonnasta toteuttamiskelvottomana unohtaen.

Jos yksityistä pysäköinninvalvontaa koskeva laki oikeusministeriön laatiman luonnoksen mukaisena aikanaan eduskunnassa säädetään, päättää se korkeimman oikeuden ja sen kantaa myötäilevän, asiaa puhtaasti sopimusoikeuden näkökulmasta tarkastelevan koulukunnan sekä eduskunnan perustuslakivaliokunnan ja valtiosääntöoppineiden välisen pitkään jatkuneen riidan nykymuotoisen yksityisen pysäköinninvalvonnan laillisuudesta. Korkein oikeushan tuli päätöksellään luoneeksi toimivaltaperusteen, joka tosiasiallisesti salli merkittävää julkisen vallan käyttöä tarkoittavien tehtävien luisumisen yksityisiin käsiin. Tällaisen uuden toimivaltaperusteen luominen kuuluu oikeusvaltiossa tietenkin lainsäätäjälle, ei tuomoistuimelle. Moni uusi yrittäjä on tuon korkeimman oikeuden päätöksen jälkeen ryhtynyt pysäköinninvalvonta-alalle kuvitellen, että korkeimmalla oikeudella olisi Suomessa joku oikeus tällaisia toimivaltaperusteita luoda ja että sen antamat ennakkopäätökset olisivat ikuisia ja muuttumattomia. Nyt lainsäätäjä on, aivan niin kuin sen kuuluukin, ottamassa yksityisiltä pysäköinninvalvontayrityksiltä pois tämän toimivallan, jota niille ei alun perinkään olisi pitänyt antaa.

oikeusjakohtuus.blogspot.com

Lue myös:
Q&A - Yksityisten pysäköintivalvontamaksujen korotukset
Suomen Parkkivartija Oy hävisi kuluttajariitalautakunnassa
Q&A - Miten reklamoin yksityisestä pysäköinninvalvontamaksusta?
Yksityinen pysäköinninvalvonta kriisissä
Parkkiyhtiö on jälleen hävinnyt pysäköintiriidan
Parkkisakkofirmojen oikeudenkäynneillä uhkailu on pelkkää bluffia
Keskustelu yksityisestä pysäköinninvalvonnasta käy jälleen kuumana
Yksityisessä pysäköinninvalvonnassa on kansalaistottelemattomuuden aika
Korkeimman oikeuden presidentin harkinta petti yksityissakkoasiassa
Perustuslakivaliokunta torjuu yksityisen pysäköinninvalvonnan
Valuuko yksityinen pysäköinninvalvonta rikollisten käsiin ?
Korkeimman oikeuden tuomio ParkCom-jutussa on kelvottomasti perusteltu

62 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Pysäköinninvalvonnan säilyttäminen yksinomaan viranomaistoimintana olisi myös käytännössä edellytys valvonnan järkevälle kehittämiselle, johon kuuluu mm. pysäköintivirhemaksun suuruuden porrastaminen tehdyn virheen vakavuuden mukaan.

Sallitun pysäköintiajan lyhyt ylitys on huomattavasti pienempi ja vähemmän haitallinen virhe, kuin esimerkiksi pysäköinti sellaiselle alueelle, jossa pysäköinti on kokonaan kielletty tai pysäköinti tavalla, josta aiheutuu haittaa muille (esimerkiksi tienvarsipysäköinti osittain jalkakäytävälle siten, että se vaikeuttaa jalankulkijoiden liikkumista).

Näistä vakavuudeltaan eriasteisista pysäköintivirheistä tulisi, tietenkin, rankaista pysäköintivirhemaksuilla, joiden suuruus heijastaisi rikkomuksen vakavuutta. Käytännössä tämä edellyttää, että virhemaksun suuruudesta päättää julkisen viranomaisen palveluksessa virkasuhteessa oleva virkamies.

Anonyymi kirjoitti...

Uuden lakiehdotuksen suurin valuvirhe on siinä, että se sisältää edellenkin mahdollisuuden "provisio pohjaiseen" palkkaukseen. Kunnan tai valtion ei misään nimessä pitäisi maksaa yksityisestä pysäköinninvalvonnasta.

Jos kauppakeskus haluaa tehostaa pysäköinninvalvontaa alueellaan, niin kauppakeskus maksakoon ylimääräisen valvonnan.

kaikki ne viritelmät, joissa valvontaa suorittavalla organisaatiolla on motiivi maksimoida sakkojen määrä ovat tuhoon tuomittuja.

Anonyymi kirjoitti...

Samaan tai parempaan lopputulokseen päästäisiin paljon yksinkertaisemmin sillä, että yksityinen pysäköinninvalvonta kiellettäisiin kokonaan ja julkista pysäköinninvalvontaorganisaatiota vastaavasti tehostettaisiin siten, että se kykenisi asianmukaisesti huolehtimaan sille asetetuista tehtävistä.

Tässä on ydin. Näin pitäisi menetellä. Kannattaa muistaa että ruotsissa johon niin usein vedotaan ei perustuslaki tunne suomen kaltaista 124§ joka kieltää viranomaisten toimivaltaan kuuluvan toiminnan muilta kuin viranomaisilta.

Yksityinen pysäköintivalvonta tulee kieltää kokonaisuudessaan ja uusi laki on sikäli oikea askel että se tulee lopettamaan 90% kaikista yksityisistä pysäköintivalvontayhtiöistä.

Anonyymi kirjoitti...

Mielenkiintoinen on kysymys siitä, millä tavalla lainsäätäjä aikoo varmistaa, ettei entisenkaltainen "pysäköimällä hyväksyt ehdot" -toiminta tule jatkumaan.

Nythän uudessa laissa säädetään vain luvan saaneista valvonta-avustajista. Entäs jos parkkifirma jatkaakin entiseen malliin eikä katso tarvitsevansa mitään lupia, koska se ei avusta viranomaisia, vaan asettaa ainoastaan sopimukseen perustuvia seurauksia á la KKO 2010:23, joita uusi laki ei nimenomaisesti kiellä!

Anonyymi kirjoitti...

Hyvä pointti! Ehkä tämän lain tarkoituksena ei olekaan kieltää tai rajoittaa toimintaa. Ehkä tämän lain tarkoituksena onkin laajentaa toimintaa.

Nythän nuo ovat joutuneet paljolti sopimaan reviireistään tonttien hallinnoimien tahojen kanssa. Jatkossa ne voisivat ottaa kerralla kokonaisia kaupunkeja katuineen päivineen haltuunsa.

Anonyymi kirjoitti...

pAsKabloki! Riskoilmoitus jätety!

Anonyymi kirjoitti...

Höpö höpö ei ole mitään jätetty muuta kun mieliala lääkkeet ottamatta,nyt heti pilleri huuleen niin faktat pysyvät hallusa

Anonyymi kirjoitti...

Lakiehdotus pysäköinninvalvontaluvasta ja valvonta-avustajista 14 §: Viittaus rikoslakiin. Rangaistus virkavallan anastuksesta säädetään rikoslain 16 luvun 9 §:ssä.

Asiaa on perusteltu esityksessä seuraavasti: pykälään ehdotetaan otettavaksi informatiivinen viittaus virkavallan anastusta koskevaan rikoslain 16 luvun 9§:ään. Sanotun lainkohdan mukaan virkavallan anastuksesta tuomitaan se, joka toista erehdyttääksen ilman lakiin perustuvaa oikeutta ryhtyy toimeen, jonka vain julkista valtaa käyttävä toimivaltainen viranomainen saa tehdä, tai muuten esiintyy virkatehtävässä olevana julista valtaa käyttävänä virkamiehenä. Rangaistuksena on sakko tai enintään kuuden kuukauden vankeus.
Rikoslain 16 luvun 20 §:n mukaan virkavallan anastusta koskevaa säännöstä sovellettaessa virkamieheen rinnastetaan muun muassa julkista valtaa käyttävä henkilö. Lisäksi säädetään sellaisen henkilön, johon on muussa kuin rikoslaissa säädetty rikosoikeudellista virkavastuuta koskevien säännösten soveltamisesta, rinnastamisesta rikollisen teon kohteena olevaan virkamieheen.

Eli kyllä lainsäätäjän tahto on tässä ollut se, että sopimusperusteisien valvontamaksujen kirjoittaminen loppuu. Tarvittaessa lopettamisen hoitaa poliisi ja tuomioistuimet rikosoikeudellista vastuuta tuomittaessa.

Anonyymi kirjoitti...

"Höpö höpö ei ole mitään jätetty muuta kun --"

- Tuossa lienee toinen anonyymi edustanut perinneseuraamme, joka huolehtii siitä, että jokainen blogi, joka jollain tavalla "yllyttää rikokseen" "torpedoimalla laillista liiketoimintaa" "syyllistyy rikokseen" ja sen pohjalta aina "tehdään rikosilmoitus", että "saadaan paskablogi suljettua".

Katso huviksesi aiempia blogeja eritoten pysäköinninvalvontaa koskien, mm. niistä näitä löytyy. Myös niitä ihan tosissaan kirjoitettuja.

Anonyymi kirjoitti...

http://4.bp.blogspot.com/-8lGVOxD3bK8/T8kLWcp_Y-I/AAAAAAAAABs/dXWFHoCg2R8/s320/tiesitko_yksityinen_pysakoininnvalvonta_oikeusjakohtuus.blogspot.com.jpg

Toi blogin julkaisema kuvateksti on erinomainen. Ei muuta kuin tulostaa isolle A4 paperille ja niitä voi ohikulkiessaan liimata yksityisten kylttien päälle ... tai teipata.

Itse kävin Espoon suunnassa heittämässä paperi kiinni useampaan kylttiin ja jaoin sitä samalla myös alueela pysäköityjen autojen ikkunaan.

Kaveri puolestaan kävi "laputtamassa" 12 parkpatrolin kylttiä, 6 APV:n kylttiä ja kaksi QParkin kylttiä.

Jos vain jokainen viitsi vähän nähdä vaivaa niin nyt on oiva hetki saada ne viimeisetkin rippeet tietoiseksi oikeuksistaan. Yksityisiä maksuja ei pidä maksaa.

Anonyymi kirjoitti...

Erinomainen idea. Tulostin jo auton hanskalokeroon 20 kpl. Kohta koliseen täällä Tampereella!

Anonyymi kirjoitti...

Tuleppa kusipää laittaa meidän pihan kylttiin niin tapan sut ... saatanan nilkki ja vie se vitun autos helvettiin toisten pihoilta!

Anonyymi kirjoitti...

Tuleppa kusipää laittaa meidän pihan kylttiin niin tapan sut

Imaseppa paskaa ja opettele lukemaan.

Anonyymi kirjoitti...

Tällaisia yhteistyöterveisiä Q-Parkin Juha Sireliukselta yksityistä pysäköinninvalvontaa koskevaan lakiehdotukseen liittyen ...

"Kiinteistön omistajalla ja haltijalla on edelleen oikeus määrätä omistamansa tai hallitsemansa alueen käytöstä. Korkeimman oikeuden mukaan lainsäädäntö ei rajoita kiinteistön omistajan tai haltijan oikeutta määrittää pysäköintiehtoja alueellaan eikä siten myöskään tekemästä sopimusta siitä, millä ehdoilla sen omistamalle alueelle saa pysäköidä ja mitä sopimuksen ehtojen rikkomisesta seuraa."

On se merkillistä jos tätä farssia ei vähitellen saada päätökseen. Yksityinen pysäköinninvalvonta tulisi yksinkertaisesti kieltää jättämättä mitään tilaa tulkinnalle!

Anonyymi kirjoitti...

On se merkillistä jos tätä farssia ei vähitellen saada päätökseen. Yksityinen pysäköinninvalvonta tulisi yksinkertaisesti kieltää jättämättä mitään tilaa tulkinnalle!

Päättyy 1.3.2013

Anonyymi kirjoitti...

Juha Sirelius on kyllä oikeassa muuten, mutta rangaistuksen kohdalla menee metsään - yksityinen ei edelleenkään saa asettaa rangaistusta väärinpysäköinnistä, sillä sellaista oikeutta ei laki anna yksityiselle missään muotoa.

Anonyymi kirjoitti...

Heh , Bisnesideaa pukkaa ...
Hankinpa tuossa nopeusvalvontakameran ja alan sakottamaan ylinopeutta ajavia, perustuen samaan lakiin kuin pysäköinnin valvontakin. Eipä muuta kuin kuvaamaan autoja ja lähettelemään laskuja ylinopeudesta.
Eikä mitään huuhaata vaan ihan bisnesmielessä, kai niitäkin joku hölmö maksaa, niin kuin pysäköinti sopimuksiakin.

Anonyymi kirjoitti...

Kuvatekstin kaltaiset kehoitteet rikkovat laajasti lakia yritysten toiminnan häiritsemisestä. Kehoitteet jättää laskut maksamatta voidaan katsoa tahalliseksi toiminnaksi jolla on tarkoitus aiheuttaa vakavaa haittaa lainmukaisesti toimiville yrityksille. Sen takia blogin ylläpitäjä(t) tullaan haastamaan oikeuteen siviilikanteen muodossa ja vaatimaan huomattavia vahingonkorvauksia.

ParkPatrol Finland Oy:n toimitusjohtaja
Q-Parki toimitusjohtaja
Alueellinen pysäköinninvalvonta

Anonyymi kirjoitti...

Heheh, johan on vitsi ... vittu että ootte uunoja ...

Anonyymi kirjoitti...

Viisi Qparkin kylttiä tuhrittu noilla lapuilla!

Anonyymi kirjoitti...

Heheh ... kävin vetää ilmat pois parkpatrolin punaisesta valvonta-autosta. Siinähän sakotat ...

Anonyymi kirjoitti...

Ei liity suoranaisesti aiheeseen mutta onko tietoa mitä Suomen Parkki Vartija Oy:lle kuuluu?

Lähetin niille reklamaation osoitteeseen PL 82, 20101 TURKU ja posti palautti kirjeen johon oli lisätty lappu "Postilokero ei käytössä".

Anonyymi kirjoitti...

Ei liity suoranaisesti aiheeseen mutta onko tietoa mitä Suomen Parkki Vartija Oy:lle kuuluu?

Lähetin niille reklamaation osoitteeseen PL 82, 20101 TURKU ja posti palautti kirjeen johon oli lisätty lappu "Postilokero ei käytössä".


Eiköhän kysymyksesi jo pidä sisällään varsin selvän vastauksen, mitä firmalle kuuluu... Sama kohtalo edessä suurimmalla osalla muitakin "myöhäisheränneitä" parkkisakkofirmoja, muutama isoin ehkä jää.

Anonyymi kirjoitti...

--aiheuttaa vakavaa haittaa lainmukaisesti toimiville yrityksille.

Heti kun näytätte luotettavasti toteen ajoneuvoa kuljettaneen henkilön, ette kysele sitä ajoneuvon omistajalta/haltijalta, ette lähetä uhkailuviestejä ko. taho(i)lle, lopetatte käyttämästä perintäpalveluita jotka rikkovat lakia ja hyvää perintätapaa ja painutte vittuun valittamasta, niin ollaan hiljaa.

Antti Anonyymi, Internet
Työkaveri Pena, Työpaikka
Veikko Pulsu, Kirkkopuisto

Anonyymi kirjoitti...

Kehoitteet jättää laskut maksamatta voidaan katsoa tahalliseksi toiminnaksi jolla on tarkoitus aiheuttaa vakavaa haittaa lainmukaisesti toimiville yrityksille.

Tämän on pakko olla trolli, mutta vastataan silti.

Kehotus jättää lasku maksamatta ei ole rikos. Jos parkkiyrityksen toiminta on laillista, niin eihän teidän nuhteettomien sopimussakottajien kannata tuhlata paukkujanne niihin jotka ehdottavat sopimussakon maksamatta jättämistä, vaan haastaa nämä maksuista kieltäytyvät suoraan käräjille. Voitetut oikeusjutut toimivat samalla pelotteena muille maksuhaluttomille.

Ai niin, mutta ettehän te halua kokeilla onneanne käräjillä.

Anonyymi kirjoitti...

Itseäni huvittaa ton j virolaisen täyderllinen radiohiljaisuus asiassa. Ei nyt tainnut maksetun Asiantuntijan bloggaaaminen toimia? Paska rahanahne äijä, paska mielipide!

-ch- kirjoitti...

Pysäköin autoni ns. Etolan parkkihalliin Tapiolassa, jota valvoo 24PPartner. Kävin automaatilla maksamassa mutta automaatti ei huolinnut rahojani. Hain autosta toisia kolikoita, mutta nekään eivät kelvanneet. Menin seuraavalle automaatille ja sama juttu. Mulla oli kiire ja asiani kesti tasan 15 minuuttia, mutta tämä pyrähdys palkittiin sakkolapulla. Soitin heti 24PPartnerille ja kerroin ongelmastani. He ovat valvontahuoneessaan huomanneet että olin yrittänyt maksaa kahdella automaatilla. Mutta sen sijaan he kyttäsivät tv ruudulta poistumistani ja saman tien kävivät sakottamassa. Heitä ei kiinnostanut että yritin maksaa. 24PPartner ei myöskään kiistänyt että automaatit olivat rikki vaan olivat sitä mieltä että minun olisi pitänyt löytää ehjä automaatti. En ole maksanut ja nyt saan perintätoimistolta maksukehotuksia. Mitä teen?

Anonyymi kirjoitti...

jatkossa ymmärrät toivottavasti karttaa paikkoja, joissa yksityissakottajat saavat mellastaa. Kannattaa ennemmin asioida liikkeissä, jotka arvostavat asiakkaitaan.

Itse toimisin tilanteessasi siten, että maksaisin tuon pysäköintimaksun. Sehän oli aiheellinen. valitettavasti vain joudut maksamaan sen jälkikäteen kun 24PPartner ei kyennyt maksua vastanottamaan. Sen sijaan tuo sakkohan on aiheeton. Tosin ei ensimmäinen kerta kun kuulen että kyseinen firma "hyödyntää" sitä että heidän omat laitteensa ovat rikki. Jos heidän automaattinsa mahdollistaisivat maksamisen, he saisivat vain pysäköintimaksun, mutta rikkinäisen automaatin ansiosta maksu on isompi. Heidän kannaltaan on vain parempi jos asikkaiden ei sallita maksaa.

Anonyymi kirjoitti...

Älä reagoi mitenkään,lappuja tulee muutaman kerran missä uhkaillaan raastuvalla,loppuvat aikannaan,ei mene luottotiedot eikä vankila uhkaa,sakko on vapaehtoinen maksu,älä maksa,24ppartner ei ole viennyt yhtään maksamatonta sakkoa käräjille eikä vie,eivät uskalla ja taitaa heidän kassa olla aika tyhjä kun ihmiset eivät suostu valelaskuja maksamaan,että sillee

-ch- kirjoitti...

Itse asiassa molemmat olivat hyviä neuvoja mutta tuo ensimmäinen kiinnostaa. Taidan käydä etsimässä toimivan masiinan, maksan pysäköintimaksun ja lähetän kupongin saman tien heille selitteellä kun ette pystyneet aikaisemmin tätä vastaanottamaan, heh. Tosi hyvä neuvo ja oikeasti asiallinen.

Anonyymi kirjoitti...

Kysymys arvoisalle blogistille ja vierailijoille.

Tässä kuviteltu tilanne: Olen saanut yksityisoikeudellisen valvonta maksun, josta olen reklamoinut asiallisesti, vedoten siihen että en ole itse autoa ajanut. Tämän jälkeen perintä on jatkunut, josta olen myös reklamoinut perintäfirmaan. Perintäfirma luopui perinnästä.

Parkkifirma haastaa minut oikeuteen. Mikä on minun asemani ? Eli olenko vastaaja vai todistaja ?

Tyhmä kysymys siksi kun parkkifirma jossain vastineessa sanoi kuulevansa haastettua oikeudessa. Hetkinen... Eihän haastettu voi olla todistaja samassa käsittelyssä ?!?

Sekaisin ovat perusteet parkkifirmoilla. Vedotaan vaikka mihin ja irroitetaan virkkeitä tuomiokokonaisuuksista heidän hyväksi.

Anonyymi kirjoitti...

Onpa tyylikkään hienot uudet kotisivut ParkPatrolilla! Samaa ei voi sanoa tämän blogin ulkonäöstä. Miltä vuosisadalta tuo sivun oikeassa laidassa oleva idiootti banneri on? Ja missä viipyy blogin artikkeli nelosen uutisten paljastamasta valejuristista?

Anonyymi kirjoitti...

Hyvin ei mene kaikilla yrittäjilläkään!!!

http://arcticoutcomes.com/

Anonyymi kirjoitti...

Eikkös se valejuristi ollut joskus uhoamassa jostain joukkokanteesta?
Taisi keräillä silloin tietämättömiltä autoilijoilta jotain pieniä korvauksia, kun..."sitten voittaa valvontayhtiöt oikeudessa?"

Miten kävi?

Poju ei ollut edes lakimies/juristi...heh,heh, opiskelija!!!

Noh, Rovaniemeltä ei voi vaatia paljon?

Anonyymi kirjoitti...

Niin, oliko poju sitten jonkun parkkifirman kätyri? Mm. J. Virolainen tunnisti miehen vanhaksi oppilaakseen... Ei siellä pohjoisessa todellakaan paljoa vaadita...

Hieno vedätys ollut Paskavalvojilta palkata oikeustieteen "asiantuntijoita" lobbaamaan omasta puolestaan ja sitten vielä rekrytoimaan joku onneton oikeustieteen opiskelija varmistamaan että että hiiltyneet autoilijat eivät nostaisi OIKEAA oikeusjuttua valvontafirmoja vastaan.

Hyvin saivat naivin blogistikin mukaan vedätykseen...

Anonyymi kirjoitti...

Maksetun parkkiajan ylitys vajaa 30min ja siitä 60eur valvontamaksu.
Ei tarvetta reagoida mitenkään vai reklamointi vai jotain muuta,
suositus tähän tilanteeseen?

Anonyymi kirjoitti...

Itse valvontamaksuun ei mitään reaktiota. Jos postitse tulee myöhemmin maksukehotus, siihen lyhyt reklamaatio:

"En ole tehnyt kanssanne väittämäänne sopimusta ajoneuvon pysäköimisestä. Pyydän ottamaan asiassa yhteyttä siihen tahoon, jonka kanssa olette väitetyn sopimuksen tehnyt."

Sen jälkeen kaikki loput maksukehotukset ja uhkailut suoraan paperinkeräykseen. Jos postia tulee perintätoimistosta, sinne reklamaatio:

"En ole tehnyt toimeksiantajanne kanssa sen väittämää sopimusta ajoneuvon pysäköinnistä. Pyydän ottamaan asiassa yhteyttä siihen tahoon, jonka kanssa väitetty sopimus on tehty."

Jos perintätoimisto jatkaa vielä perintää, kantelu Etelä-Suomen aluehallintovirastoon ja perintäluvat lähtee kuin talkkari jäiseltä katolta.

Anonyymi kirjoitti...

Juuh, tuossapa tuo proseduuri kaikessa yksinkertaisuudessaan. Minkäänlaiseen väittelyyn näiden firmojen kanssa ei kannata antautua (ellei sitten tieten tahtoen halua huvittaa itseään mitä mielikuvituksellisempien selitysten ja laintulkintojen parissa). Lyhyt reklamaatio ja that´s it.

Anonyymi kirjoitti...

Jaa, ovat sitten nostaneet valvontamaksun 60 euroon. Koskahan nousee sataseen?

Anonyymi kirjoitti...

Juristina esiintynyt oikeustieteen opiskelija edusti parkkiaktivisteja uhoten parkkifirmoja joukkokanteella ja muilla naurettavuuksilla. Miten kävi? Aika nolo alku ja loppu juristin uralle.

Merkittävimmät parkkiyhtiöt Q-Park, ParkPatrol, EuroPark jne ovat turvautuneet ihka oikeisiin juristeihin. ParkCom-oikeudenkäynnissä kantajaa avusti yksi Suomen maineikkaimpiin juristeihin lukeutuva asianajaja.

Anonyymi kirjoitti...

Tyhmä kysymys siksi kun parkkifirma jossain vastineessa sanoi kuulevansa haastettua oikeudessa. Hetkinen... Eihän haastettu voi olla todistaja samassa käsittelyssä ?!?


Vastaajaa ei tietenkään voida haastaa todistajaksi "omassa" asiassaan. Häntä voidaan kuitenkin kuulla oikeudenkäynnissä todistelutarkoituksessa.

Eri asia on, jos ilmoitat jonkun toisen henkilön, kuka auton on pysäköinyt. Silloin parkkifirma voisi haastaa tätä henkilöä vastaan ajettavassa korvausoikeudenkäynnissä sinut todistajaksi.

Nuo parkkifirmojen uhkailukirjeet on kuitenkin syytä jättää omaan arvoonsa. Niissä nyt höpistään niitä näitä, tosiasiassa velkomuskanteita ei ajeta.

Anonyymi kirjoitti...

Sekaisin ovat perusteet parkkifirmoilla. Vedotaan vaikka mihin ja irroitetaan virkkeitä tuomiokokonaisuuksista heidän hyväksi.

Juuri näin homma toimii - ja suomalainen lammas maksaa!

Miettikää, hyvät ihmiset, että jos kaikki vain johdonmukaisesti kieltäytyisivät maksamasta näitä maksuja, päästäisiin näistä parkkisakkofirmoista lopullisesti eroon muutamassa kuukaudessa.

Se, että firmat kituuttavat vuodesta toiseen osoittaa vain sen, että riittävän moni maksaa sakkonsa, "kun se on vain neljäkymppiä" ja kun "on se pienimmän riesan tie". Vellihousut.

Anonyymi kirjoitti...

Oikeastaan hyvä, että maksut nousevat kuuteenkymppiin tai ylikin. Pistää entistä enemmän miettimään, viitsiikö maksaa, kun kerran ei tarvitse.

Anonyymi kirjoitti...

Yksityiset pysäköinninvalvojat saattavat jatkaa valvontamaksuja

http://www.hs.fi/kotimaa/Yksityiset+pys%C3%A4k%C3%B6inninvalvojat+saattavat+jatkaa+valvontamaksuja/a1305588214429

Parkkisakkofirmat nousemassa kapinaan

http://www.iltasanomat.fi/autot/art-1288487838747.html

Anonyymi kirjoitti...

Minkälaiseen vääntöön mahdollisen perintötoimiston kanssa voi joutua jos sieltä otetaan yhteyttä pysäköintimaksuun liittyen? Olen reklamoinut firmalle, että en ole kuljettaja, mutta tiedä kokemuksesta, että eivät he moisesta korvaansa heilauta. Jos perintotoimisto ottaa yhteyttä pitäisi minun vaan kertoa, että olen riitauttanut asian ja heidän pitäisi lopettaa perintöjärjestely.

Tästä blogista kuitenkin luin, että ainakin Tampereella on firma joka ei ole tästä huolimatta perintää lopettanut. Pystyykö perintötoimisto saamaan perittävälle maksuhäiriömerkinnän tai muuta vahinkoa aikaan?

Anonyymi kirjoitti...

Perintälain mukaan vain riidattomia saatavia voidaan periä. Jos perintätoimistolle ilmoittaa, että on eri mieltä maksun perusteesta ja kiistää saatavan, perintä loppuu 99% varmasti. Jos perintä vielä jatkuu, tulee perintäfirmasta tehdä kantelu Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, joka voi peruuttaa kyseisen yrityksen perintätoimen luvat.

Jos perinnän kohteena olevan saatavan riitauttaa, valvontayhtiön ainoaksi vaihtoehdoksi jää viedä asia riitaisena velkomusasiana tuomioistuimen ratkaistavaksi. Kuten jo moneen kertaan on todettu, valvontayhtiöt eivät tätä tee. Ne eivät pysty näyttämään toteen oikeaa sopimuskumppaniaan ja lisäksi perustuslakivaliokunnan tulkittua perustuslakia siten, että yksityinen pysäköinninvalvonta (nykymuodossaan) on perustuslain vastaista, voisi velkomuskanne tulla hylätyksi myös tällä perusteella, vaikka oikea kuljettaja olisikin tiedossa. Tällainen tuomio taas lopettaisi koko liiketoiminnan kertaheitolla. Riski valvontayhtiön kannalta on yksinkertaisesti aivan liian suuri.

Perintäfirmat eivät pysty aikaansaamaan maksuhäiriömerkintöjä. Maksuhäiriömerkinnän maksamattoman pysäköintivalvontamaksun johdosta voisi saada vasta, jos tuomioistuin antaisi maksutuomion juuri omassa asiassasi.

Anonyymi kirjoitti...

Perintäfirmat eivät pysty aikaansaamaan maksuhäiriömerkintöjä. Maksuhäiriömerkinnän maksamattoman pysäköintivalvontamaksun johdosta voisi saada vasta, jos tuomioistuin antaisi maksutuomion juuri omassa asiassasi...

...ja et edelleenkään maksaisi sitä sen tuomion saatua lainvoiman.

Anonyymi kirjoitti...

Jätin autoni Jyväskylän Cumuluksen pääsisäänkäynnin eteen, kuten aiemminkin, hotelliin sisäänkirjautumisen ajaksi. Aiemmin olen saanut respasta pysäköintiin oikeuttavan lapun tulilasin sisäpuolelle laitettavaksi. Tsekkaus kesti n. 5 min.. Palattuani tuulilasissa oli keltainen Park Servicen €60 valvontamaksulappu. "Varatun pysäköintipaikan luvaton käyttö 15.31-15.33". Eli 2 minuuttia. Htl Cumulus vahvistaa sisäänkirjottautumisen tapahtuneen juuri tuolloin. Tullessani autoni luokse, vieressä oli pysäköitynä musta katumaasturi. Sisällä mieskuljettaja, takapenkillä 2 pientä lasta. EI PARKKIMAKSULAPPUA tuulilasin edessä. Lapsilla oli asiaa isälle. Isä ei ehtinyt vastata koska "Oli nyt juuri töissä"! Olikohan itse herra sakottaja? Htl Cumulus reklamoi välittömästi maksusta puolestani. Tein sen itse kotoa käsin pari päivää myöhemmin. Park Servise vastasi pikaisesti reklamaationi vedoten sopimukseen Park servicen ja alueen haltijan väliseen sopumukseen sekä korkeimman oikeuden päätökseen. Reklamaatiossa siteerattiin myös Kuluttajariitalautakunnan päätöstä 25.4.2012, joka oli korkeimman oikeuden päätöksen mukainen. Reklamaatio(t) hylättiin. Maaliskuussa oikeusministeri Henriksson vastasi eduskunnassa k.o. asiasta kysyttäessä. " "Oikeusministerinä en voi ottaa kantaa riippumattoman tuomioistuimen ratkaistavaksi kuuluvaan yksittäiseen lainsoveltamiskysymykseen". Mitenkähän nuo Jyväskylän oikeusistuimet toimisivat, jos vaikka haaste meikäläiselle tulisi?

Anonyymi kirjoitti...

Tuskin tulisi mitään tuomiota vaikka oikeuteen asti menisikin. Kylteissähän lukee selvästi "pysäköimällä hyväksyt ehdot", joten 2 minuutin stoppi ei millään voi täyttää pysäköimisen ehtoja. Kyseessähän selkeessti oli pysähtyminen, eikä pysäköinti. Ellei sitten paikalla ole kylttiä joka kieltää pysähtymisen.
Näitten urpojen maksulappujen jako tuntuu menevän ihan miten sattuu, eivät todellakaan esim. tarkista onko kyseinen auto oikeesti pysäköity vai pelkästään pysähtynyt lastauksen tms. aijaksi.

Itse en henkilökohtaisesti menisi tuota maksamaan.

Anonyymi kirjoitti...

Koska blogisti on käsitellyt yksityistä pysäköinninvalvontaa ansiokkaasti autoilijan näkökulmasta, ehdotan seuraavaa:

Kirjoita blogi maanomistajan näkökulmasta, ts. mitä hän voi (ja mitä ei voi) tehdä omistamalleen tontille luvattomasti pysäköidylle auto(i)lle.

Anonyymi kirjoitti...

Jätin autoni Espoossa ruokakaupan parkkihalliin ja unohdin laittaa pysäköintikiekon. Palatessani auton ikkunassa oli QParkin keltainen 60€ yksityisoikeudellinen valvontamaksu. Siinä mainittiin, että kuva on olemassa. Pähkäilen nyt maksaako vai ei. Voivatko kuvata ihmisiä tuosta vaan, odottaa 15 minuuttia ja sen jälkeen lätkäistä maksun?

Anonyymi kirjoitti...

Tällä "Siinä mainittiin, että kuva on olemassa." tarkoitetaan varmasti ihan vaan autosta otettua kuvaa. Eli ei kannata maksaa... Ja ihan sama vaikka olisikin kuva kuljettajasta, ei se paljoa niitä auta. Kuvalla todistaa vain että kyseinen henkilö (pitää myös jotenkin tunnistaa kuvasta) on käynyt paikanpäällä.
Itse en ainakaan maksaisi vaikka sanoisivat että löytyy kuva kuskista, siinähän ne kuvan kanssa pelleilevät. Niille valehteleminen että et ollut kuski ei ole mitenkään rangaistavaa, ja nykyäänhän on perustuslakivaliokunnan lausunto että kyseinen toiminta on perustuslain vastaista... Aivan sama mitä nämä tekee niin ei ne oikeuteen näitä keissejä vie.

Anonyymi kirjoitti...

Sirelius totesi keväällä uudesta lakiluonnoksesta "hyvä kun saadaan alalle lainsäädäntö ja pelisäännöt". Nyt kuitenkin ollaan sitä mieltä että uusi laki ei meitä koske ja toiminta jatkuu entiseen tapaan. Takki kääntyy sen mukaan mistä tuulee?

Anonyymi kirjoitti...

Autooni tuli uudenmaan pysäköinninvalvonnalta sakko. Pitääkö odottaa muistutuslappua kotiin ennen reklamointia? Kyseisen lafkan sivuilla lukee että reklamaatiot pitää tehdä 14 päivän sisällä tai niitä ei käsitellä.

Voiko yksityiselle parkkifirmalle laittaa vastalaskun asian selvittämiseen menneestä ajasta?

Unknown kirjoitti...

Odottele vaan maksumuistutusta, ethän sinä voi tietää saaneesi valvontamaksua, koska et itse edes pysäköinyt autoasi.;-)
Ilmoitat sitten vaan, että ottavat yhteyttä siihen, jonka kanssa ovat sopimuksen tehneet.

Anonyymi kirjoitti...

Aikamoinen kommunisti tekstin kirjoittaja ainakin on. Tässähän otetaan takapakkia oikein kunnolla ja Suomesta ollaan tekemässä koko ajan kommunistisempi valtio. Kaikkea aletaan valvoa ja määräilemään erittäin tarkkaa.

Jokaisen pitäisi muistaa myös, että yksityiselle alueelle pysäköiminen on LAISSA kielletty ilman kiinteistön omistajan/haltijan lupaa. Tulevaisuudessa tulen ainakin puhkomaan niiden renkaat, jotka laittomasti minun yksityiselle alueelleni pysäköivät.

Anonyymi kirjoitti...

Jokaisen pitäisi muistaa myös, että yksityiselle alueelle pysäköiminen on LAISSA kielletty ilman kiinteistön omistajan/haltijan lupaa.

Ja sinunkin pitäisi muistaa, että samassa LAISSA on määritelty kuka siitä väärinpysäköinnistä saa rangaista. Se taho ei ole yksityinen yritys.

Anonyymi kirjoitti...

Haluaisin tietää mikä tai mitkä pykälät ja momentit kieltävät yksityisen pysäköintivalvonnan sakottamisen. Sain itse kuulla vasta aikaa tutultani että oli saanut parkkisakon joka oli lentänyt tuulilasilta pois moottoritiellä. nyt muistutuslaskua odotellessa, mutta mitä tai miten siihen pitäisi vastata ja tähän haluaisin saada pykälät ja momentit jotka sakon kieltää.

Anonyymi kirjoitti...

Lisäys: Auto on siis minun nimelläni mutta tuttavani käytössä ollut toistaiseksi.

Anonyymi kirjoitti...

Riittää kun toteat, että et ole ollut kuljetta kyseisenä ajankohtana, eikä kyseinen 'sopimussakko' siis koske sinua.

Tottakai he penäävät sinulta kuljettajan tietoja ja yrittävät väittää, että sinun on se kerrottava, mutta ei ole. Olet jonkun muiden keskenään tekemän sopimuksen ulkopuolinen taho, joten sinua ei voida velvoittaa mihinkään kyseistä sopimusta koskien.

Perintätoimetkin on keskeytettävä, kun vain ilmoitat että lasku on aiheeton.

Mikäli sinulta yritetään laskuttaa tai periä kieltämisen jälkeenkin, on kyseessä petoksen yrityksen, joka on rikoslaissa säädetty rangaistavaksi ja sinun tulisi tehdä poliisille aiheesta tutkintapyyntö, jotta pysäköinninvalvontayhtiöiden järjetön pelleily joskus loppuisi.

Anonyymi kirjoitti...

jaahas, eli kun parkkisakko paukahti lasiin, kun olin 2min. poissa, noutamassa ko.kiinteistön vahtimestarilta pysäköintiin oikeuttavaa lipuketta, niin rekkuloista huolimatta penäävät maksamaan. nyt kuitenkin on niin, että auton omistaja en olekkaan minä, vaan mieheni, niin tulkitsenko nämä kommentit nyt oikein, eli Q-park ei voi minulta parkkisakkoa periä?

Anonyymi kirjoitti...

Sinulta heidän nimenomaan sitä pitäisi periä, koska olit kuljettaja, mutta miehellesi he sen laskun lähettävät. Koska miehesi ei ollut kuljettaja, voi hän ilmoittaa asiasta ja jättää asian sikseen, koska kyseessä ei ole häntä koskeva sopimus.

Kaiken lisäksi sinultakaan sitä ei voitaisi periä, sillä olit pysäköintiin oikeutettu, eikä tuo maksu menisi käräjilläkään läpi. Mutta raukat pysäköintivalvontayhtiöt eivät vie noita maksuja käräjille, koska heillä ei ole mitään todisteita ajoneuvon kuljettajasta, eli heidän sopimuskumppanistaan.