Tiesitkö että lain mukaan yksityistä pysäköintivalvontamaksua ei tarvitse maksaa!
Lue lisää: Älä maksa yksityistä sakkoa!

sunnuntaina, helmikuuta 01, 2009

Kadotettu oikeudenmukaisuus

Suomi on oikeusvaltiona ja kansalaisten oikeuksien kunnioittamisessa sekä tasapuolisten ja rehellisten oikeudenkäyntien suhteen kehitysmaa. Oikeusvaltion periaatteita noudatetaan jopa Venäjällä suhteellisesti paremmin kuin Suomessa. Muihin pohjoismaihin tilannetta ei kannata edes verrata. Suomessa oikeudenmukaisuus on näennäistä ja viranomaisten mielivalta silmiinpistävää. Väärinkäytöksistä vaietaan ja kansalaisten huomio kohdistetaan median sekä viranomaisten toimesta ulkomailla tapahtuneisiin ihmisoikeusloukkauksiin samalla kun kotimaassa yksilön oikeuksia loukataan räikeästi, toistuvasti ja ilman tarkoitustakaan parantaa kansalaisten oikeusturvaa.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on ylikansallinen tuomioistuin joka valvoo Euroopan ihmisoikeussopimuksen noudattamista. Tuomioistuin toimii Strasbourgissa. Ihmisoikeussopimuksen mukaisesti siihen liittyneet Euroopan valtiot, kuten Suomi, ovat sitoutuneet takaamaan sopimusvaltioiden kansalaisille ja valtion alueella oleskeleville ihmisille ihmisoikeuksina oikeuden elämään, yksityisyyteen, omaisuuden suojaan, oikeudenmukaiseen ja rehelliseen oikeudenkäyntiin. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin aloitti nykymuodossa toimintansa 1998. Tuomareita istuimessa on n. 45 jotka eivät edusta mitään jäsenvaltioita vaan toimivat täysin riippumattomina. Ihmisoikeustuomioistuimen päätökset ovat jäsenvaltioita sitovia ja siten jäsenvaltioiden on noudatettava tuomioistuimen päätöksiä. Tuomioistuimeen voi tehdä kantelun sopimusvaltio tai yksittäinen kansalainen. Kuitenkin vasta sitten kun kaikki kansalliset oikeusturvakeinot ja valitusmenettelyt on käyty läpi.

Suurin osa Suomen saamista langettavista tuomioista koskevat oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä ja oikeudenkäynnin kestoa. Heinäkuussa 2008 Suomi sai peräti neljä langettavaa tuomiota Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimelta yhden kuukauden sisällä. Langettavien tuomioiden määrä on noussut kohisten. Tilastoissa ihmisoikeustuomioistuimen päätökset kertovat karua kieltä Suomalaisesta oikeusvaltiosta. Esimerkiksi vuonna 2007 Tanska tuomittiin kaksi kertaa, Viro kolme kertaa ja Ruotsi seitsemän kertaa. Suomi sai tuomion peräti 26 kertaa. Tuomiot pitää myös kaikenlisäksi suhteuttaa väkilukuun. Venäjän väkiluku oli yli 30 kertainen. Tuomioita on kuitenkin tullut vuonna 2007 vain seitsemänkertainen määrä Suomeen verrattuna. Tästä voisi vetää johtopäätöksen, että ovatko jopa Venäjällä asiat oikeudenmukaisuuden suhteen paremmin? Pahinta on tietysti huomata että Suomen kaltaisen valtion harrastamien ihmisoikeusloukkauksien määrä vuosittain on tilastojen mukaan noussut, vaikka luulisi että annettujen tuomioiden perusteella valtiovalta ryhtyisi toimiin joilla vähennettäisiin vuosittain tapahtuvien ihmioikeusloukkausten kokonaismäärää.


Suomen oikeusjärjestelmän ja valtion hallinnon täydellisen ylimielistä asennetta kuvaa parhaiten korkeimman oikeuden päätös KKO 2008:24. Edellämainitussa tapauksessa henkilö oli Suomessa saanut rangaistuksen kunnianloukkauksesta. Kaikki oikeusasteet oli käyty läpi, korkein oikeus ei antanut valituslupaa. Henkilö valitti asiassa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen jonka kanta oli, että Suomen oikeuslaitos oli selkeästi loukannut ihmisoikeussopimuksen 10 artiklan 2 kohdan mukaisesti henkilön oikeutta sananvapauteen. Suomen oikeuslaitoksen tuomio oli siis virheellinen. Ihmisoikeustuomioistuimen päätöksen jälkeen henkilö vaati korkeinta oikeutta purkamaan tuomion. Korkein oikeus käsitteli asiaa 2,5 vuotta ja lopulta hylkäsi hakemuksen ja katsoi, että annettua tuomiota ei tarvitse purkaa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätöksestä huolimatta. Korkeimman oikeuden mukaan lainvoimaiset päätökset ovat Suomessa pysyviä! Suomen oikeuslaitos siis vähät välitti Suomen valtion ihmisoikeussitoumuksista. Suomalaisen tai kenen muun tahansa oikeusturva Suomen maaperällä on olematon.

Heinäkuussa 2008 Suomen valtio sai tuomion liittyen vakuutusoikeudessa käydyn oikeudenkäynnin rehellisyyteen. Vakuutusoikeuteen valittaneelle asianomistajalle kieltäydyttiin toimittamasta vakuutusyhtiön hänestä vakuutusoikeudelle kirjoittamia lääkärinlausuntoja. Tällä tavoin asianomistajalta vietiin todellinen mahdollisuus oman asiansa ajamiseen oikeudessa. Suomen valtio oli katsonut vastineessaan että asianomistajan ei ollut tarpeellista saada nähtäville hänen terveydestään laadittuja lääkärinlausuntoja. Ihmisoikeustuomioistuin oli luonnollisesti erimieltä.

Poliitikot saavat tukensa yrityksiltä joiden tuki ei tietenkään ole vastikeetonta. Suomea ohjataan suuryritysten kabineteista, ei hallituksesta tai eduskunnasta. Yritysten ja korporaatioiden intressejä suojellaan keinolla millä tahansa. Edustajien ja ministereiden vaalien rahoituksesta jäänyt velka on maksettava. Erinomainen esimerkki on "Lex Nokiana" tunnettu työnantajille ja yhteisölle tarjottu urkintalaki joka merkittävästi ja perustuslain vastaisesti heikentää kansalaisten yksityisyyttä ja luottamuksellisen viestinnän suojaa. Lex Nokiassa työnantajat ja yhteisöt saavat käyttöönsä poliisia suuremmat pakkokeinot ja toimintavaltuudet käytännössä ilman minkäänlaista lupamenettelyä. Kun Nokian kaltaiset yritykset painostavat valtiota, Suomen päättäjiltä unohtuvat niin perustuslaki kuin moraaliset arvotkin. Perustuslakivaliokunta päätti aikanaan että lakiesitystä ei tarvitse säätää perustuslainsäätämisjärjestyksessä, vaikka käytännössä kaikki oikeusoppineet ovat olleet täysin eri mieltä. Valiokunnan päätös ei siis perustunutkaan lain tulkintaan vaan Nokian vaatimuksiin ja painostukseen. Valta säätä lakeja on monesti käytännössä yrityksillä. Suomessa laillisuuden ylimpänä valvojana toimiva oikeuskanslerikin on ilmaissut huolensa lain ongelmallisuudesta. Tämä ei kuitenkaan estä poliitikkoja ajamasta läpi kansalaisten oikeuksia polkevaa ja yritysten valvontaa lisääviä perustuslainvastaisia lakeja. Päättäjät, poliitikot ja ministerit lunastelevat lupauksiaan korporaatioille enemmän tai vähemmän painostuksen alaisina. Tätä voi kutsua myös valtaapitävien korruptioksi ja yritysten osalta terrorismiksi jossa valtio ja sen demokraattisesti valitut päättäjät ovat kiristyksen kohteena.

Monesti viranomaisille annettu valta ylittää kaikki kohtuulliset käsitykset oikeudenmukaisesta vallankäytöstä. Jos viranomainen jää kiinni väärinkäytöksistä hän saa huomautuksen, mutta ei todellisia sanktioita. Viranomaisia valvovat toiset viranomaiset joiden toimivalta ei anna mahdollisuuksia rangaista lainvastaisesta menettelystä. Kun esimerkiksi terveydenhoidossa menetellään lainvastaisesti ja potilas ei saa hänelle kuuluvaa lakisääteistä hoitoa asiasta voi kannella lääninhallitukseen. Lääninhallitus ei kuitenkaan voi kumota tai määrä muutoksia asiassa, ainoastaan huomauttaa. Yksilön oikeusturvaa ei ole.

Sanonta "syytön kunnes todistetaan syylliseksi" ei päde Suomen kaltaisessa oikeusvaltiossa. Käytäntö on monesti osoittanut, että syytettynä oleva joutuu etsimään todisteita syyttömyytensä puolesta samaan aikaan kun poliisi joka todisteita kerätessään voi halutessaan jättää esittämättä ne näytöt jotka voisivat osoittaa vastaajan syyttömyyden. Poliisit ovat alipalkattuja ja aliresurssoituja. Väärinkäytökset ovat lisääntyneet. Poliisia pitää oikeasti "pelätä" koska milloinkaan et voi olla varma minkälaisen yksilön toimenpiteiden kohteeksi joudut. Pakkokeinoja käytetään sumeilematta, vaikka laki käytännössä painottaa pakkokeinojen käytön vain poikkeustapauksiin. Poliisit suojelevat toisiaan joten vastuuseen asettaminen on melkein mahdotonta.

Tiesittekö että Suomessa saa ihmisen pitää vangittuna käytännössä määrämättömän ajan? Resurssipulan takia rikosten tutkiminen viivästyy kohtuuttomasti. Ihmisiä voidaan pitää jopa vuosia tutkintavankeudessa ilman oikeudenkäyntiä ja todeta lopulta syyttömäksi. Mitään rajaa tutkintavankeudelle ei ole. Käräjäoikeus päättää vankeuden jatkamisesta säännöllisin väliajoin ja päätös perustuu poliisin suosituksiin joihin puolestaan heijastuu riittämättömät resurssit hoitaa tutkinta kohtuullisessa ajassa. Mitättömiä korvauksia voi saada jos tuon nöyryytyksen jälkeen enää jaksaa niitä hakea. Ylipitkät oikeudenkäynnit ovat monissa tapauksissa osatekijöinä kun ihmisoikeustuomioistuin antaa langettavan tuomion.

Lasten huostaanotot ovat oivallinen keino käyttää mielivaltaa jossa kunnallisesti toimivat pikkuvirkamiehet pääsevät pätemään ja nuuhkaisemaan vallankäytön keittoa. Ainoa positiivinen muutos tällä alueella on, että huostaanottopäätökset siirrettiin aikanaan sosiaalilautakunnilta hallinto-oikeudelle. Tavallinen ihminen on viranomaisten alistama ja viranomainen oman järjestelmänsä suojelema. Nykyään hallinto-oikeudessa lasten huostaanoton käsittely saattaa kestää jopa puolivuotta. Se on pieni aika lapselle jonka huostaanotto on tehty sosiaali-ihmisten mielivallan tuloksena.

Itseäni ihmetyttää suomalaisten naivi suhtautuminen oman hallintokoneistonsa toimiin. Ylpeillään suomalaisella rehellisyydellä, korruption vähäisyydellä ja viranomaisten luotettavuudella vaikka todellisuudessa tilanne on aivan toinen. Väärinkäytökset, välinpitämättömyys, ihmisoikeusloukkaukset, epärehelliset oikeudenkäynnit, viranomaisten lakiin perustumattomat määräilyt sekä yksityisyyden suojan loukkaukset ovat eurooppalaisella tasolla kaukana ihannemallista.

Kuulutko sinä vielä siihen enemmistöön joka elää elämäänsä silmät kiinni haluamatta edes nähdä totuutta? Pää pussiin ja olen turvassa? Miten yhteiskunta kohtelee kansalaisiaan kertoo kaiken yhteiskunnan tasosta. Ehkä Suomen pitäisi rehellisyyden nimissä erota Euroopan ihmisoikeussopimuksesta ja sen sitovuudesta ja myöntää että oikeudenmukaisuus, yksityisyydensuoja ja oikeudenkäyntien rehellisyys Suomessa ovat kaukana tavoitearvoista. Vuosittain säädetään yhä lisää lakeja, jotka rikkovat perustulaissa turvattuja yksilön oikeuksia. Tuomioistuimissa päätökset perustuvat pitkälti sattumaan ja virheellisiin menettelyihin. Euroopan ihmisoikeustuimioistuimen tuomiot ovat käytännössä vain jäävuoren huippu koska harva ihminen koneiston muserruksen jälkeen jaksaa valittaa eteenpäin. Kannattaa herätä ja aukaista silmänsä. Sinä asut Suomessa!

Linkkejä aiheesta:
Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
EIT

Lue myös:
Kohtuullista oikeutta suomalaisittain
Missä kohtuus on viranomaisten ja yritysten määrittelemä totuudeton arvo

71 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

En yhtään ihmettele. Kun katsoo esimerkiksi tämän päivän hesarin uutisia siitä että Nokia on painostamalla saanut itselleen tarpeellisen lain, ei voi kuin ihmetellä päättäjien, Vanhasen ja oikeusministeriön toimia. Onko tosiaan näin että valtiovalta taipuu helposti uhkailun edessä? Jos Nokia vie työpaikkansa muualle niin vieköön. Pääasia on ettei suomalaisten oikeutta ja kansanvaltaa myydä yksityisille yrityksille.

Anonyymi kirjoitti...

Suomessa ei ole perustuslakituomioistuinta, eikä tule, koska muutoinha kävisi helposti niin että Lex Nokian kaltaiset perustulainvastaiset lait kumottaisiin jälkikäteen. Nyt perustuslakivaliokunta tekee juuri niin kuin käsketään. Sillä toiminnalla ei ole mitään merkitystä sen suhteen tapahtuuko joku asia laillisesti ja oikeaoppisesti, Suomi on myynyt itsensä ja jokainen Lex Nokiaa kannattanut poliitikko pitäisi saataa vastuuseen, Vanhasen hallitustahan tässä on ollut päällepäsmärinä.

OIKEUSMINISTERIN ON VIIMEIN EROTTAVA, KUINKA EPÄPÄTEVÄ IHMINEN SAA OLLA SITÄKIN VIRKAA HOITAMASSA?

Anonyymi kirjoitti...

Pää pussiin ja olen turvassa?

Myönnän, olen elänyt noin mutta silmät aukaisin kun jouduin poliisin totaalisen mielivallan kohteeksi. Meni elämä ja työ. Kyllähän poliisia sitten aikanaan rankaistiin - sai peräti huomautuksen virkavirheestä.

Anonyymi kirjoitti...

Onko tätä insuliinisurmaaja muija jo saanut tuomion? Minusta tämäkin nainen istui yli vuoden tutkintavankeudessa ennen käräjäoikeuden istuntoa. Siis VUODEN. Entä jos hovi toteaa hänet syyttömäksi, tai että näyttö ei riitä? Meininkihän on samaa kuin guoantamossa, sinne vain ilman oikeudenkäyntiä määrämättömäksi ajaksi.

Anonyymi kirjoitti...

Paska maa, onneksi asun nykyään australiassa. Kyllä naurattaa ...

Anonyymi kirjoitti...

Se on myös fakta että jos on poliisin sana sinun omaa sanaasi vastaan niin häviät oikeudessa. Itse olen nähnyt kuinka poliisinainen valehteli silmät päästään käräjäoikeudessa minua vastaan ja oikeus uskoi vaikka todisteet puhuivat toista. Poliisin mielivalta on pelottavaa. Älkää luottako ja muistakaa, syytettynä ollessanne älkää koskaan puhuko tapauksestanne yhtään mitään. Sulla on myös oikeus valehdella.

Anonyymi kirjoitti...

Eli Suomen väkilukuun suhteutettuna Venäjällä oli 6 rikkomusta vuonna 2007 kun suomella 26. Järkyttävää.

Anonyymi kirjoitti...

Vielä mielenkiitoisempaa on se että 9 vuoden aikana (1999-2007) 42% loukkauksista on tullut vuonna 2006-2007. Siis suunta on ollut kokoajan pahenemaan päin. Enkä ihmettele, johan meillä lapsipornon ympärille rakennettu ennakkosensuuri laki (joka on perustuslain vastainen), yksilön oikeuksia on kavennettu, Lex Nokia, tekijänoikeudenmuutokset (Karpela antoi tekijänoikeusyhtiöiden edustajan säätää itselleen mieleinen laki), jne.

Anonyymi kirjoitti...

Kyse on vain siitä että meillä on päästetty naisia ministereiden hommiin. Ne ei paljoa niistä hommista ymmärrä. Brax saisi olla siellä kotona hellan ääressä, ehkä joku homma edes onnistuisi ...

Anonyymi kirjoitti...

Puhumattakaan tästä tapauksesta:

http://www.effi.org/blog/hhao-2009-01-29.html

Tässäkin kysmys ei ole siitä mitä laissa sanotaan vaan siitä että uudet vaalit alueilla maksaisi aivan liikaa.

Anonyymi kirjoitti...

Niin, juuri kuten Jyrki omassa blogissaan kommentoi:

"mikä havaitaan yhteiselle kansalle hyödylliseksi, se pidettäköön lakina, vaikka säädetyn lain sanat näyttäisivät toisin käskevän."

Anonyymi kirjoitti...

Turhaan haukut suomea, mene muualle asumaan jos ei kiinnosta. Surkee artikkeli, suomessa on kaikki hyvin verrattuna moniin muihin maihin.

Anonyymi kirjoitti...

Taas yksi joka asuu puskassa?

Anonyymi kirjoitti...

Euroopan ihmisoikeustuimioistuimen tuomiot ovat käytännössä vain jäävuoren huippu koska harva ihminen koneiston muserruksen jälkeen jaksaa valittaa eteenpäin.

Niin, ja näyttää siltä että vaikka voitat ihmisoikeustuomioistuimessa suomen valtio ei kuitenkaan noudata päätöksiä.

Anonyymi kirjoitti...

Se ihmisoikeustuomioistuin onkin sitten about ainoa EU:n elin jota Suomi ei kumarra. Kaikissa muissa asioissa halutaan olla mallioppilaita ja niellään pahimmatkin typeryydet purematta, mieluiten vielä monta kertaa vahvempina versioina kuin oli alunperin säädetty.

Anonyymi kirjoitti...

Yksi "lasimalja", jossa voi tarkastella suomalaisen hallintokoneiston toimintaa on autoverotus, erityisesti yksittäistuotujen käytettyjen autojen verotus. Jokunen vuosi on jo kulunut EU:n liittymisestä, eikä verotusmenettely ole vieläkään asianmukainen.

Alkaa olla jokseenkin koomista, että autoverolakiakin pitää rukata noin kerran vuodessa. Uusinta muutosta tosin ei ole vielä uskallettu saattaa voimaan.

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Sinällään jännä, että mitä vähäpätöisemmästä rikoksesta on mahdollisesti kyse, sitä kauemmin käsittelyssä menee oikeudessa että poliisin toimesta.

Tästä on hyvänä esimerkkinä tapaus Myyrmanni, jonka yhteydessä poliisilta irtosi varmaankin kaikki resurssit ja hieman ylikin homman tutkintaan, sillä itse olin kiinniotettu ja pidätetty yhteensä 94 tuntia (96 tuntia raja, jonka jälkeen pitää vangita) ja tapaukseen löyhästi liittyvä oikeudenkäynti tapahtui noin 9 kuukauden jälkeen.

Tuntuu siis siltä, että mitä isompi rikos, sitä nopeammin se käydään läpi, ilmeisesti yhteiskunnan painostuksesta (oli sitä painostusta tai ei).

Anonyymi kirjoitti...

Kerrohan jaakko jos siis halut miksi olit pidätettynä?

Henkilö voidaan pitää kiinni 24 h jonka jälkeen hänet on pidätettävä, pidätetty on päästettävä vapaaksi kolmantena päivänä klo 12. Eli riippuen vähän pidätysajankohdasta niin maksimaalinen aika on toi 96 tuntia. Aikaa tiukalle vetivät. Mutta mietippä sitä jos olisit vangittuna esitutkinnassa sen jälkeen vielä 5-8 kk ja sitten vapautettaisiin käräjäoikeudessa syyttömänä. Olisikohan siinä opiskelu tai työ kärsinyt? Laissa ei ole poliisilla mitään velvollisuutta tehdä työtään nopeasti, ja vaikka olisikin, niin eiväthän ne sitä noudata ja vaikka jäisivät kiinni seuraus olisi korkeintaan huomautus.

Anonyymi kirjoitti...

Hämmästyttävän rajua tekstiä! En täysin allekirjoita kaikkea mutta hyvin pitkälti blogi on oikeassa suomen valtion tilasta. Oikeudenmukaisuus ei varmasti ainakaan kasva laman myötä. Lama on oiva keino kaventaa lisää kansalaisten oikeuksia ja lisätä työnantajien.

Tätä voi kutsua myös valtaapitävien korruptioksi ja yritysten osalta terrorismiksi jossa valtio ja sen demokraattisesti valitut päättäjät ovat kiristyksen kohteena.

Erinomaisesti muotoiltu. Vanhanen kertoi eilen televisiossa että hän ei kuullut mitään Nokian painostuksesta. Hei, ihan oikeasti, jos hän olisi kuullut, kertoisiko hän sitä meille? Sanoisi, "joo, kyllä Nokia on painostanut ja olemme luopuneet demokratiasta ja kansavallasta vain sen takia ettei Nokia lähde suomesta". Eivät ikinä myönnä vaikka se onkin fakta. Toivottavasti joku oikeasti rohkenisi puhua asiasta ja esittää vaikka todisteet. Hallituksen pitää kaatua ja ministerit laitettava vaihtoon jos vähäisessäkin määrin uutinen on totta.

Anonyymi kirjoitti...

Vanhanen ja Brax on kyllä täysin luusereita. Muo hävettää niiden puolesta. Se on selvää että ei tuollaista lakia säädetä jos kaikki asiantuntijat ovat sitä vastaan. Kyse on Nokian painostuksesta, mutta pelkään pahasti että sitä ei koskaan saa selvitettyä. Vähän aikaa asiasta kohistaan, unohtuu, laki tulee voimaan. Suomalaiset on niin nynnyjä. Urputetaan ja urputetaan mutta mitään ei osata tehdä. Ottakaa mallia ranskasta, siellä kansa oikeasti esittää vastalauseensa.

Anonyymi kirjoitti...

Jos Nokia haluu lähteä niin menköön. Ei sellaiseen terrorismiin tarvitse suostua.

Se ihmisoikeustuomioistuin onkin sitten about ainoa EU:n elin jota Suomi ei kumarra.

Napakymppi. Se on ihan järkkyä kuinka suomi kiltisti implementoi kaikki vähäisetkin EU direktiivit kiltisti ja nätisti vaikka siitä olisi haittaa omille kansalaisille. Kun katsoo etelä euroopan maita (italia, espanja, ranska) niin ne ottavat käyttöön vain ne direktiivit jotka heitä oikeasti hyödyttää. Ainoa missä Suomi ei noudata mitään onkin sitten toi ihmisoikeustuomioistuin. Juuri se minkä päätöksiä nimenomaan pitäisi 100% noudattaa.

Anonyymi kirjoitti...

Eikö se juuri kerro jotain suomen lainsäätäjien ja oikeusjärjestelmän suhtautumisesta kansalaisiin? Sehän on tunnettu tosiasia myös, että Suomen kaltaisessa "sivistysvaltiossa", jos kavallat rahaa petoksella saat linna tuomion. Jos hakkaat, pahoinpitelet, raiskaat tai käytät hyväksi, saat ehdollista. Kenen mielestä tuo on oikeudenmukaisuutta? Materia yli ihmisarvon? Hienoa.

Anonyymi kirjoitti...

Suomi on perseestä, osa sukulaisista asuu Kanadassa ja sinne olen minäkin menossa pysyvästi heti kun saan rahaa kasaa tarpeeksi. Kaikille muillekin suomalaisille nuorille:

muuttakaa pois suomesta heti kun pystytty

Anonyymi kirjoitti...

Harvinaista kyllä, rehellisesti sanoen, tää paska blogi on viimein onnistunut tuottamaan yhden hyvän artikkelin. Onnittelut siitä, ehkäpä joskus luen tätä vielä uudelleenkin.

Anonyymi kirjoitti...

http://www.iltalehti.fi/uutiset/200902029016575_uu.shtml

Mitä se hyödyttää viedä ihmisoikeustuomioistuimeen kun suomi ei niitä päätöksiä kuitenkaan noudata.

Electronic Frontier Finlandin hallituksen puheenjohtaja Tapani Tarvainen kertoi lehdelle, että järjestö vie lain "hyvin todennäköisesti" ihmisoikeustuomioistuimen käsiteltäväksi. (iltalehti)

Anonyymi kirjoitti...

Sen verran foliohattu päähän painui että kovo tuli kryptattua. Ettei tarvitse koko perheen historiaa tuntemattomalle koneen ronkkijalle paljastaa, on hän sitten varas tai mahdollisesti viranomainen.

Kyllähän näitä aiheettomia kotietsintöjäkin sattuu, esim tämä asekeräilijän tapaus. Kumma kun ei ole pahemmin kuulunut miten siinäkin loppujen lopuksi kävi. Taisivat kaikki aseet olla luvallisia?

Anonyymi kirjoitti...

"Ottakaa mallia ranskasta, siellä kansa oikeasti esittää vastalauseensa."

Amen. Mutta siellä hallitus pelkää kansaa ja tekee päätökset sen mukaan. Monessa muussa maassa kansa pelkää hallitusta.

Anonyymi kirjoitti...

"Nykyään hallinto-oikeudessa lasten huostaanoton käsittely saattaa kestää jopa puolivuotta. Se on pieni aika lapselle jonka huostaanotto on tehty sosiaali-ihmisten mielivallan tuloksena."

Toisaalta puoli vuotta on aika pitkä aika ottaa selkäänsä.

Hyvä aihe. Tällä kertaa täytyy kuitenkin sanoa, että artikkeli oli melkoinen rimanalitus. Todella raflaavaa ja sensaatiohakuista tekstiä täynnä vahvoja perustelemattomia mielipiteitä.

Anonyymi kirjoitti...

Toisaalta puoli vuotta on aika pitkä aika ottaa selkäänsä.

Mielummin sata rikollista vapaana kuin yksi syytön vankilassa. Yksikin virheellinen huostaanotto pilaa yhden ellei useamman ihmisen elämän. Siitä lähdetään että jos yhteiskunta käyttää niin voimakasta pakkokeinoa kuin huostaanotto, sijaa virheille ei ole yhtään. Jos pienikin epäily perusteista on, huostaanottoa ei saa tehdä.

Nimimerkki: Kokemusta on - valitettavasti

Anonyymi kirjoitti...

Hyvä aihe. Tällä kertaa täytyy kuitenkin sanoa, että artikkeli oli melkoinen rimanalitus. Todella raflaavaa ja sensaatiohakuista tekstiä täynnä vahvoja perustelemattomia mielipiteitä.

Artikkelissa on sen verran monta aihetta että veikkaan, että kaikkien osa-alueiden perustelut olisivat tehneet artikkelista samanlaisen km tehtaan kuin Jyrki Virolaisen artikkelit.

Sitäpaitsi, faktaa löytyy minusta ihan kivasti, aina ihmisoikeustuomioistuimen tuomioista korkeimman oikeuden päätökseen. Riittää minulle hyvin. Kiitos erinomaisesta artikkelista ja varmasti herättää keskustelua - kuten lienee tarkoituskin.

Anonyymi kirjoitti...

Kaikkia ei voi mielyttää. Minusta tämä on paljon parempi artikkeli kuin ne jossa perustellaan lakipykäliä myöten perusteellisesti. Aihe on todellakin keskustelun arvoinen. Suomalainen yhteiskunta on arvoissaan ja toiminnoissaan täydellisessä lamassa - ei siis pelkästään taloudellisesti.

Anonyymi kirjoitti...

Tästä on hyvänä esimerkkinä tapaus Myyrmanni, jonka yhteydessä poliisilta irtosi varmaankin kaikki resurssit ja hieman ylikin homman tutkintaan, sillä itse olin kiinniotettu ja pidätetty yhteensä 94 tuntia (96 tuntia raja, jonka jälkeen pitää vangita) ja tapaukseen löyhästi liittyvä oikeudenkäynti tapahtui noin 9 kuukauden jälkeen.

En ole koskaan ollut pidätettynä. Voisitko Jaakko vähän kertoa minkälaista se oli, tulla kiinniotetuksi ja lopulta pidätetyksi. Kokemuksia kohtelusta ym?

Anonyymi kirjoitti...

Se hyvä, jotta siellä etelässä hovioikeus pisti kuriin epämääräiset pysäköintilaputtajat taloyhtiöiden pihamailta, mutta täällä Itä-Suomessa on reilumpi meininki ajokortitta ajon suhteen kerrostalojen pihamailla.

http://www.karjalainen.fi/Karjalainen/Uutiset_maakunta/ajokortiton_saa_ajaa_autoa__kerrostalon_pihalla_4983067.html

Näin päätti Itä-Suomen hovioikeuden arvontageneraattori korkeimman oikeuden aiempaan päätökseen vedoten. Näin pihamaat ovat entistä vaarattomampia. Kiitos Itä-Suomen hovioikeus.

Anonyymi kirjoitti...

http://www.karjalainen.fi/Karjalainen/Uutiset_maakunta/ajokortiton_saa_ajaa_autoa__kerrostalon_pihalla_4983067.html

Anonyymi kirjoitti...

http://www.karjalainen.fi/Karjalainen/Uutiset_maakunta/ajokortiton_saa_ajaa_autoa__kerrostalon_pihalla_4983067.html

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

Menee hieman ohi aiheen, mutta vastataan nyt kumminkin :) Kaksi kun tuossa kiinniotosta ja pidätyksestä kyseli.

Eipä siinä mitään ihmeellistä, poliisi ensin kuuli todistajana ja seuraavana päivänä laitoksella ilmoitti, että olen kiinniotettu epäiltynä avunannosta törkeään tuhotyöhön. Matka päättyi Vantaan poliisiaseman selliin, jossa seuraavana päivänä kuulustelun aikana ilmoitettiin, että olen nyt pidätetty, jotta saavat tutkintaa tehtyä. Noh, mikäs siinä, kolme päivää sitten katon tuijottelua ja kuulusteluita, jonka jälkeen todettiin ettei syytä vangitsemiselle ole. Sain tavarani takaisin ja kyydin kotiin.

Hauskana yksityiskohtana mainittakoon, että ostin kiertävästä kanttiinista tupakka-askin, olin tuolloin 17 eli ei saisi myydä, mutta ei se kanttiinivuorossa ollut poliisi ikää edes kysynyt :D

Anonyymi kirjoitti...

Ihmettelen itsekin suomalaisen rivikansalaisen viatonta lapsenuskoa auktoriteettien oikeamielisyyteen ja esimerkiksi oikeusturvaa säätelevien systeemien erehtymättömyyteen. Meillä tuudittaudutaan jotenkin neuroottisesti siihen uskoon, että kun on jokin säännöstö, niin siinä pysytään, ikään kuin säännöt itse pakottaisivat noudattamaan itseään. Tosiasiassa monissa suomalaisissa instituutioissa vaikuttaa vääristyneen kollegiaalisen lojaaliuden kulttuuri, joka mahdollistaa sen, että henkilökunta saa puuhata aika pitkälle mitä haluaa, kun vain pitää huolen siitä, ettei tieto asiasta vuoda laitoksen ulkopuolelle.

Juuri tänään oli uutisissa oikeusasiamiehelle tehtyjä kanteluja käsittelevä juttu, josta tuli ilmi, että yksi virkahenkilö 1500:sta sai syytteen. Yksi tuhannestaviidestäsadasta, ja sekin toden näköisesti hylättiin. Suomalaisille tämä on tietenkin vain lisätodiste siitä, että ongelmia ei ole ja järjestelmä toimii niin kuin pitääkin.

Sosiaalipolitiikan professori J. P. Roos on ihmetellyt esimerkiksi sitä salamyhkäistä alakulttuuria, joka on muodostunut lastensuojelun ja ylipäätään sosiaalihuollon ympärille. Viranomaiset voivat "todistaa" mitä tahansa pelkästään osoittelemalla papereitaan, mutta tavallisella kansalaisella ei ole minkäänlaisia mahdollisuuksia puolustautua. Kun näistä asioista yrittää keskustella toisten tavallisten kansaisten kanssa, niin ymmärrys on usein aika yksipuolisesti viranomaisen puolella; viranomainen tekee vain työtään.

Yleisen mielipiteen mukaan ammattilainen tietää mitä tekee, joten tavallisen talliaisen on turha alkaa kritisoimaan. Hämmentävää tässä logiikassa on se, että se otetaan käyttöön sellaisissakin tapauksissa, joissa näyttö virkahenkilön tekemästä vääryydestä on aivan kiistaton. Asiantuntija on siis oikeassa silloinkin, kun on yleisesti tiedossa, että hän on tehnyt väärin. Näin auktoriteettiusko laittaa oikosulkuun oman terveen järjen ja oikeudentunnon, eikä minkäänlaista kansalaisliikehdintää viranomaisten harjoittamaa mielivaltaa vastaan pääse vahingossakaan muodostumaan.

Mietin aina joskus kärsivätkö suomalaiset jonkinlaisesta kollektiivisesta Tukholman syndroomasta. Tukholman syndroomaksi kutsutaan tilaa, jossa kidnappauksen uhri samaistuu hädissään sieppaajaansa. Kyse on psykologisesta defenssistä, jossa psyyke yrittää suojella itseään ylivoimaiselta ahdistukselta vääristämällä käsitystä todellisuudesta. Sieppaaja onkin ystävä, joten ahdistukseen ei ole syytä. Suomalaisten kollektiivinen Tulholman syndrooma ilmenee siis irrationaalisena samaistumisena julkiseen valtaan. Olemme kuin neuroottisia lapsia, jotka yrittävät todistella itselleen, että Isoveli onkin ystävä.

Anonyymi kirjoitti...

Erinomainen mielipide. Olen täysin samaa mieltä enkä pystyísi asiaa esittämään yhtään paremmin.

Olemme kuin neuroottisia lapsia, jotka yrittävät todistella itselleen, että Isoveli onkin ystävä.

Bravo! Täydellisesti kiteytetty. Suomalaisten perisyntiö on uskoa viranomaisten toiminnan oikeudenmukaisuuteen ja siihen että toimintaa valvontaan jotta se olisi oikeudenmukaista. Jotkut ihmiset ovat heränneet suomalaisen järjestelmän vinoutuneisuuteen omien kokemusten perusteella, mutta niihin ihmisiin joilla kokemusta ei ole taistelussa viranomaisten mielivaltaa vastaan, elävät ja tuudittautuvat harhaluulojen valtaan rehellisyydestä ja oikeudenmukaisuudesta.

Suomalaisten pitäisi mennä kadulle ja näyttää mitä mieltä ovat viranomaisista ja lainsäätäjistä. Lex Nokia on paras esimerkki siitä kuinka hissunkissun Nokian ja EK:n painostama laki ajetaan suomalaiseen lainsäädäntöön. Lehdistö tuulettaa vähänaikaan, EFFI öriseen muutaman viikon ja sen jälkeen asia unohtuu. Mikse suomalaiset ole kadulla vaatimassa oikeuksiaan kuten ranskassa? Kuinka paljon meiltä pitää kaventaa yksikön suojaaa ennen kuin teemme jotain? Katsokaas, kohta on liian myöhäistä.

Anonyymi kirjoitti...

Kyllä voidaan kadulle lähteä heti kun joku tulee mukaan. Yksinään ei viitsi "mieltään osoittaa".

Anonyymi kirjoitti...

Ette kai te usko Matti Vanhasen ja EK:n sepustuksia ja tietämättömyyttä Nokian painostuksesta Lex Nokiaan liittyen? Se on selvää että erityisesti EK:n päättävät elimet ja johtajat ovat painostaneet moninaisin keinoin hallitusta ja virkamiehiä säätämään laki joka on Nokialle myönteinen. On suorastaan säälittävän naivia EK:lta ja Vanhaselta väittää että heillä ei ole tietoa asiasta. Kukaan normaalilla maalaisjärjellä varustettu suomalainen ei usko heidän puheitaan. Tuskin he myöskään myöntäisivät vaikka olisivat tietäneetkin, joten heidän sanomisillaan ei ole merkitystä.

Koska niin monet lainoppineet ovat todenneet lain olevan perustulainvastainen on selvää että hallitus ja perustuslakivaliokunta etenevät asiassa oman agendansa turvin Nokian ja erityisesti EK:n harjoittaman terrorismin turvin. Suomen kansalaisten oikeuksilla ei ole merkitystä kun pienet piirit pyörittävät tätä maata. Olisi mielenkiintoista tietää paljonko Nokia on epäsuorasti antanut vaalitukea ministereille ja päättäville virkamiehille. Mistään muusta tässä ei ole kyse kuin korruptiosta, aina pääministeriä myöten.

Jaakko Fagerlund kirjoitti...

"Mikse suomalaiset ole kadulla vaatimassa oikeuksiaan kuten ranskassa?"

Heh, muistuu mieleen kun Ranskassa maanviljelijät osoitti mieltään kippaamalla tonnin tai kaksi paskaa paikallisen eduskuntatalon rappusille ja tukkivat traktoreilla liikenteen hieman joka puolella Ranskaa. Ei taida Suomessa ihan näin mennä, ollaan vain hiljaa ja kirotaan tuohisten valossa...

Anonyymi kirjoitti...

"Näin päätti Itä-Suomen hovioikeuden arvontageneraattori korkeimman oikeuden aiempaan päätökseen vedoten. Näin pihamaat ovat entistä vaarattomampia. Kiitos Itä-Suomen hovioikeus."

Eli saamme jossain vaiheessa lukea kuinka 12 vuotias lapsi ajoi kaverinsa yli autolla kotipihallaan "laillisesti".
Päätös myös romuttaa tehokkaasti poliisin antaman valistuksen että ilman korttia, tai kilvettömällä autolla saa ajaa ainoastaan suljetulla alueella (mitä kerrostalon piha ei todellakaan ole). Kiitämme tästäkin hovioikeutta.

Luin joskus uutisen kuinka käräjäoikeuden päätökset saattavat olla aikalailla arvalla heitettyä, koska tuomarit eivät juurikaan perehdy juttuihin koska päätöksestä kuitenkin valitetaan hovioikeuteen. Mutta näemmä sama meno jatkuu hovioikeudessakin.

Anonyymi kirjoitti...

Veikkaan että tämä suomalainen tapa olettaa että auktoriteetit ovat omalla puolella johtuu siitä että ei ole kovin kauaa siitä kun se oli totta. Joskus 60-70-luvulla, sodista toipumisen ollessa parhaassa vauhdissa täällä oli maailmanmitassakin harvinaislaatuinen yhteen hiileen puhaltamisen meininki ja useimmat poliittiset liikkeetkin olivat pelissä sillä asenteella että nyt pojat tehdään maailmasta parempi paikka. infraa korjattiin, uutta teknologiaa saatiin, kouriintuntuvia parannuksia tavallisen ihmisen elämään tuli joka vuosi. Siitä jäi jämät jäljelle, vaikka nykymaailmassa vaikuttaakin lähinnä amerikkalaistyylinen "vitut muista kunhan minä saan omani"-meininki.

Anonyymi kirjoitti...

Tulin hyvin surulliseksi tästä artikkelista. Minkälainen ihminen kirjoittaa tällaista omasta kotimaastaan? Mihin on kadonnut isänmaallisuus? Kirjoittan täytyy olla ahdistunut ja vakavasti mieleltään järkkynyt jos pystyy isänmaataan, veteraanien verelle suojelemaa ja puolesta taistelemaa maata haukkumaan. Ei kukaan ole täydellinen mutta tuollaista mustaleimaamista en pysty hyväksymään.

Anonyymi kirjoitti...

Mitähän se kertoo sun "isänmaasta" kun valtio ottaa IHMISOIKEUSLOUKKAUKSISTA 26 tuomiota vuonna 2007. Yleensä ihmioikeusloukkaukset liitetään kolmansiin maihin ja kehitysmaihin. Kerro mitä se kertoo sinun veteraanien suojelemasta maasta ja kerro mikä on mennyt pieleen kun asia ovat paremmin ruotsissa, norjassa ja virossa.

Anonyymi kirjoitti...

Armeija tuli käytyä koska se on yhteiskunnallisesti vaihtoehto jonka tekemätä jättäminen aiheuttaa paljon ongelmia tulevaisuudessa. Ihan mukavaa että veteraanit aikoinaan puolustivat tätä maata, mutta viimeisen 20 vuoden aikana nykyiset hallitukset ja päättäjät ovat pilanneet kaiken minkä puolesta joskus on taisteltu. Voin vakuuttaa että minä olen ensimmäinen matkalla laivalla ruotsiin kun Suomi joutuu kriisiin. Ei ole aikomustakaan puolustaa tätä paskaa. Maailmassa on 200 muutakin maata jossa voi elää.

Anonyymi kirjoitti...

Samaa mieltä. Tulen heti sinun perässäsi. Puolustakoon ne maata jotka vielä haluavat puolustaa korruptiota, välinpitätämättömyyttaä, ihmisoikeusloukkauksia, epärehellisiä oikeudenkäyntejä, yksityisyydensuojan loukkauksia jne,

Anonyymi kirjoitti...

Kaikki jotka valittaa blogin artikkeleista: tehkää ite parempia ja laittakaa linkki valituksen mukana. Muuten turvat tukkoon.

Anonyymi kirjoitti...

Juuri katsoin yleisradion TV-uutiset sekä teksti-tv:n uutiset. Ei sanaakaan Lex Nokista tai mielenosoituksesta. Kun katsoin "riippumatonta" uutiskanavaa, MTV3:sta, uutisia Lex Nokiasta sekä mielenosoituksista. Miksi YLE vaikenee? Kuka painoastaa YLEä?

Sano kuka mitä tahansa ja puhu kukakin ministeri mitä paskaa tahansa, totuus on että ...

1. Lex Nokia on perustuslain vastainen koska sillä oleelliseesti puututaan kansalaisten oikeuksiin jotka on taattu perustulaissa

2. Perustulain mukaan eduskunta EI SAA säätää lakeja jotka ovat perustuslain vastaisia. Ainoa mahdollisuus olisi tehdä muutos perustuslakiin tai säätää Lex Nokia perustuslainsäätämisjärjestyksessä. Jos eduskunta hyväksyy Lex Nokia, se rikkoo suomen perustuslakia ja siten asia on varmasti vietävä ihmisoikeustuomioistuimeen

3. Viimekädessä tuomioistuimet EIVÄT SAA SOVELTAA lakia jos on ristiriidassa perustulain kanssa. Tämä on määritelty myös perustuslaissa.

Toivon totisesti että Tarja Halonen jättää lain vahvistamatta koska muutoin on otettu suuri askel kohti tuntematonta mentaliteettia jossa suomen päättäjäillä ei ole minkäänlaista kunnioitusta PERUSTUSLAKIA kohtaan.

Anonyymi kirjoitti...

Nykyisen hallituksen on erottava ja vastuulliset ministerit Matti Vanhasta myöten saatava tuomioistuimen eteen kansalaisten mielivaltaisten oikeuksien kaventamisen takia, korruptiosta, lahjonnasta.

Jonkun on tutkittava Nokia ja EK:n (Fagernäsin) osuus terrorismiin Suomen päättävää ja demokraattisesti valittua hallitusta kohtaan. Kyse on maanpetoksesta.

Anonyymi kirjoitti...

http://www.effi.org/blog/kai-2006-08-17.html

Anonyymi kirjoitti...

Susanna Huovinen on saatava vastuuseen. Siinä on ihminen jonka toimintatavat täyttävät maanpetoksen tunnusmerkit ja jonka asenne kansalaisten perustuslaissa turvattuja oikeuksia vastaan on välinpitämätön ja täydellisen uhmakas. Susanna Huovinen on toiminnallaan aiheuttanut suomen historian pahimman yksityisyyden suojan loukkauksen suomen kansalaisia kohtaan. Jos joku ihminen voitaisiin karkottaa suomesta se olisi Susanna Huovinen ja Tuija Brax.

Anonyymi kirjoitti...

http://www.hs.fi/talous/artikkeli/Oikeusoppineiden+mielest%C3%A4+Lex+Nokia+rikkoo+perustuslakia/1135241246344

NOKIA SELÄTTI SUOMEN PERUSTUSLAIN JA ONNISTUI TERRORISMILLAAN KAATAMAAN SUOMEN HALLITUKSEN MITÄTTÖMÄT MINISTERIT OMAAN TALUTUSNUORAANSA.

Anonyymi kirjoitti...

Alunperin kun hallituksen esitys uuden "sähköisen viestinnän tietosuojalaiksi" rakennettiin 2003-2004 oli valiokunnassa kuultavana seuraavat asiantuntijat erilaisista firmoista:

kansanedustaja Jyrki Kasvi, eduskunta
neuvotteleva virkamies Juhapekka Ristola, liikenne- ja viestintäministeriö
lainsäädäntöneuvos Leena Vettenranta, oikeusministeriö
lainsäädäntöneuvos Kimmo Hakonen ja neuvotteleva virkamies Kaarlo Korvola, sisäasiainministeriö
tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, Tietosuojavaltuutetun toimisto
lakimies Miina Ojajärvi, Kuluttajavirasto
johtaja Tapani Rantanen ja tietoturvallisuusyksikön päällikkö Timo Lehtimäki, Viestintävirasto
rikostarkastaja Ari Määttä, keskusrikospoliisi
lakimies Heli Malmi, suojelupoliisi
tietoturvallisuuspäällikkö Antti Järvinen, Yleisradio
osastonjohtaja Kari Wirman, Elisa Communications
teknologiajohtaja Ari Hyppönen, F-Secure Oyj
tietohallintojohtaja Jouni Keronen, Fortum Oyj
toimitusjohtaja Kari Taskinen, Hand Held Systems Oy
johtaja, tietoyhteiskunta-asiat Mikael Jungner, Microsoft Oy
director corporate relations, chief security officer Urho Ilmonen, Nokia Oyj
pankkilakimies Esa Kainulainen, Nordea Pankki Suomi Oyj
pankkilakimies Taina Kallio-Miettinen, Osuuspankkikeskus
kehitysjohtaja Marja-Liisa Virtanen, TeliaSonera Finland Oyj
lakimies Eeva Laatikainen, FiCom
lakimies Minna Aalto-Setälä, Finnet-liitto ry
toimitusjohtaja Jari Perko, Suomen Suoramarkkinointiliitto
lainopillinen asiamies Riikka Tähtivuori, Suomen Yrittäjät
projektipäällikkö Antti Kotilainen ja Internet-tarkastaja Ilkka Vuorenmaa, Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus
osastopäällikkö Hannele Pohjola, Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto TT
johtaja Valtteri Niiranen, Viestinnän Keskusliitto
lakimies Elli Myllylä, Suomen Pankkiyhdistys
hallituksen puheenjohtaja Arto Kangas, Tietoturva ry
professori Arto Karila
OTT, perheoikeuden dosentti Kirsti Kurki-Suonio
diplomi-insinööri Hannu Haaranen

Kuinka moni näistä oli ehdottomassa nyt kaavailtuja muutoksia, Lex Nokiaa?

Anonyymi kirjoitti...

"Tulin hyvin surulliseksi tästä artikkelista....*jatkuu ihme kitinällä*".

Minä taas menen täysin sanattomaksi tällaisista mielipiteistä.

Mitä kvittoa te oikein ajattelette?!

Anonyymi kirjoitti...

Ai niin. Jenkkilässäkin on onnistuneesti taottu ihmisten päähän, että jos kritisoi hallituksen toimia (Irak, kidutukset ja muut törttöilyt) on kotimaataan vihaava terroristi.

Siellä tosipatriootti on se, joka kaiken nielee hiljaa.


Tosipatriootit korottavat ääntään, kun hallitus ja/tai yritykset ovat jyräämässä meitä tavallisia rivikansalaisia.

Tulevaisuudessa maailmassa ei varmaan edes ole ensimmäistäkään valtiota. Vaan 70-luvun Rollerball-leffan mukaisesti valtaa pitävät yritykset.

Anonyymi kirjoitti...

URKINTALAKI.FI

Anonyymi kirjoitti...

Kyllä tulee pahaolo suomalaisen yhteiskunnan nykytilanteesta. Väitän että viimeisten vuosien aikana nykyisen hallituksen päällepäsmärit

Vanhanen
Brax
Hyssylä
Huovinen
Linden

ovat syylllistyneet vähintäänkin maanpetokseen ajaessaan suomalaisen yhteiskunnan - "hyvinvointivaltion" - kokonaisuudessaan alas ja samalla räikeästi luoneet (ja luomassa) lakeja jotka rikkovat kansalaisten perusoikeuksia. Perustuslaista välittämättä.

Suomessa ei ole perustuslakituomioistuinta ja kun katsoo Kimmo Sasin mitään sanomattomia ja mistään mitään tietämättömiä lausuntoja Lex Nokiasta, ei voi kuin äimistellä poliitikkojen tietämystä nykymaailman menosta. Ehkä se on niin että poliitikkona ei tarvitse tietää mitään mistään niin on helpompi tehdä päätöksiä välittämättä seurauksista.

Suomi on säälittävä maa eikä suunta ole yhtään parempi. Minusta on törkeää puhua "suomesta" ja "hyvinvointiyhteiskunnasta" ja "oikeudenmukaisuudesta" samassa lauseessa. Tämä on aika paljon sanottu minunkaltaiseltani ihmiseltä joka on ollut aina äärimmäisen isänmaallinen.

Lex Nokia oli kuitenkin viimein niitti tähän.

Anonyymi kirjoitti...

Suomi on siis ihmisoikeusloukkausten suhteen samassa kastissa Venäjän ja muiden kehitysmaiden kanssa. Järkyttävää. Miksei näitä tilastoja julkaista missään muualla?

Anonyymi kirjoitti...

Suomi on siis ihmisoikeusloukkausten suhteen samassa kastissa Venäjän

Ei ole samassa kastissa. Venäjällä on asiat paremmin, ainakin tilastollisesti.

Anonyymi kirjoitti...

http://www.iltalehti.fi/uutiset/200902129078010_uu.shtml

http://www.aamulehti.fi/uutiset/kotimaa/suvi-lindn-yritys-voi-vaatia-riisumaan-alasti-tietosuojasyista/129975

SUVI LINDEN sanoi 12.2.2009: Jos tallennat työkoneeltasi usb-tikulle, yritys saa katsoa koneesi lokitietoja. Yritys voi vaatia työntekijäänsä vaikka riisumaan alasti, kun tämä lähtee työpaikalta. Sekin voi olla yhdenlaista valvontaa. Nämä ovat kaikki sallittuja.

Onko suomessa puolueilla käynnissä joku kilpailu siitä kuka pystyy valitsemaan ministeriksi toiminnaltaan ja osaamiseltaan kaikista osaamattomimman ja tiedoiltaan kaikista typerimmän ihmisen? Koska Suvi Liden on lausunnoillaan osoittanut että kaikki naudat eivät yksinkertaisesti sovi ministereiksi. Pitäisi edes perusasiat yleissivityksestä olla tiedossa, mutta ei. Suvi Liden on tyypillisin esimerkki naispoliitikosta joka ei tiedä mitä puhuu ja joka ei ymmärrä käsitteillä olevia asioiata. Kyseistä ministeriä viedään kuin pässiä narusta ja ministeri hyppii kuin pinokkio lankojen päässä. Voi jeesus sentään. Suvi Linden, ole kiltti ja mene kotia, kuulut sinne hellan ja nyrkin väliin.

Anonyymi kirjoitti...

Ihanata ihananta

ParkPatrolin nettisivut

This Account Has Been Suspended

Please contact the billing/support department as soon as possible.

ON TAINUT RAHAT LOPPUA LAURI MUSTOSELTA ... HAHAHAHAH

Jotain oikeudenmukaisuutta!

Anonyymi kirjoitti...

Minulla on useita Venäjältä ja muista entisistä kommunistidiktatuureista Suomeen muuttaneita ystäviä, jotka ovat ilmoittaneet tuntevansa olonsa täällä hyvin kotoisaksi: "ihan niin kuin meillä ennen vanhaan!" Täältä ei kuulemma puutu muuta kuin Suuri Johtaja! Oikeassa ovat! Minä ainakin häivyn tästä saatanan kommunistisesta banaanitasavallasta niin pian kuin mahdollista! Eivätkä venäläisetkään ole niin tyhmiä, että jäisivät tänne pysyvästi. Suomen passi on heille vain tie muualle Eurooppaan, sivistyneempiin maihin. Monet suomalaiset luulevat maastaan aivan liikoja. Lottovoitto syntyä Suomeen?.. Vitut!!

Imulippo kirjoitti...

”Miksi YLE vaikenee? Kuka painoastaa YLEä?”

Ne ovat ne itsensäedustajamme jotka lait hyväksyvät...

Esimerkkinä ”Laki Yleisradio Oy:stä”:
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19931380?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=yleisradio%20kansanvaltaa

”Julkisen palvelun ohjelmatoiminnan tulee erityisesti:

3) …tarjota hartausohjelmia

5) tukea suvaitsevaisuutta ja monikulttuurisuutta sekä huolehtia ohjelmatarjonnasta myös vähemmistö- ja erityisryhmille"


Aika mielenkiintoista että vero- ja lupamaksun maksajien rahoittama mielipidepropagandapravdamme, YLE:n, lakisääteinen velvollisuus on suosia jotain tiettyä ideologiaa muiden kustannuksella... lakien mielivaltainen ironia kuitenkin kulminoituu jo ensimmäiseen kohtaan:

”… 1) tukea kansanvaltaa

Ovatko ”suvaitsevaisuus & monikulttuurisuus” ja "hartausohjelmat" todellakin kansan tietoisesti valitsemia (= niin että perustuslaillinen kansanvalta toteutuu) asioita joita nyt halutaan lisää?

Anonyymi kirjoitti...

Miksi suomalaiset eivät mene kadulle niin kuin ranskalaiset? Koska kadulla on vesi- räntä- ja lumisadetta, kylmää märkää ja pimeää 10 kuukautta vuodessa.

Eniten teissä suomalaisissa ärsyttää se että aina te ääliöt äänestätte jotain entisiä missejä eduskuntaan ja ministereiksi. Samat vanhat pierut maleksii parlamentissa kaudesta toiseen. Ei ihme että korruptio ja kabinettipolitiikka jyllää.

Anonyymi kirjoitti...

Taitaa olla Inkisen tapauksessakin oikeudenmukaisuus kaukana, kun roskalehti voi toimita niin syyttäjänä kun tuomarinakin. Inkinen oli epäiltynä rikoksesta, ei edes syytettynä vielä mistään. Mitenhän paljon 7-päivää lehden on tarvinnut maksaa poliisille että esitutkintapöytäkirjat on "vahingossa" päätyneet sivullisten käsiin.

Anonyymi kirjoitti...

Taas valtio (siis veronmaksajat) maksaa http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/Suomelle+taas+tuomiota+liian+pitkist%C3%A4+oikeudenk%C3%A4ynneist%C3%A4/1135250478988?ref=rss

Anonyymi kirjoitti...

Minua on kerran uhattu hakata putkassa ja tönitty vartijan toimesta eikä minulle annettu minun tarvitsemiani lääkkeitä, jotka oli reseptillä määrätty. Joten ymmärrän täysin tämän tekstin.

Anonyymi kirjoitti...

http://paatajahantaa.wordpress.com/2012/03/16/verkko/

Anonyymi kirjoitti...

Oikeuden valtaa yli yksityisen omistusoikeuden ja tuomioissa tehtyjä virheitä ja asiakirjan selkeää "vääristelyä" Hovioikeus / Korkeinoikeus yhteisvoimin, löytyy osoitteesta:
http://www.etelatuonti.fi/OIKEUS/

Tuomas__ kirjoitti...

"Päätös myös romuttaa tehokkaasti poliisin antaman valistuksen että ilman korttia, tai kilvettömällä autolla saa ajaa ainoastaan suljetulla alueella (mitä kerrostalon piha ei todellakaan ole). Kiitämme tästäkin hovioikeutta."

Tässä on virhe ja se on Poliisin osalta täysin tahallinen: Ilman korttia saa ajaa missä tahansa mikä ei ole yleinen tie. Siis "maastossa", maanomistajan luvalla. Ilman lupaa ei saa ajaa.

Kilvettömällä autolla samoin. Vain liikennevakuutus on pakollinen aina paitsi suljetulla alueella.

Kas kun ajokortti- ja kilpivaatimus on kirjattu tieliikennelakiin ja sepä ei ole lainkaan voimassa tiealueen ulkopuolella. Hovioikeudelta täysin lakiin perustuva päätös: Ei ole mitään laillista perustetta sakottaa.

Liikennevakuutuslainsäädäntö on paljon laajempi ja kattaa siis minkä tahansa joka ei ole suljettu alue.