Tiesitkö että lain mukaan yksityistä pysäköintivalvontamaksua ei tarvitse maksaa!
Lue lisää: Älä maksa yksityistä sakkoa!

tiistaina, maaliskuuta 26, 2013

LUKIJAN ARTIKKELI: Kaatuuko yksityinen pysäköinninvalvonta Henkilötietolain väärinkäyttöön?

Tässä on arvioitavaksenne tapaus, jonka helsinkiläinen lakiasiaintoimisto on saattanut tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi 7.3.2013. Kantelun tarkoitus on selvittää voiko yksityinen pysäköinninvalvonta jatkua nykyisellään sen rikkoessa tosiasiallisesti useissa tapauksissa henkilötietolakia. Osallisten yritysten, sekä asianomistajan nimet on vaihdettu yksityisyyden suojaamiseksi.

Tapahtumat lyhyesti

Yksityishenkilö A sai maksumuistutuksen yksityisoikeudellisen valvontamaksun maksamattajättämisestä, vaikka A ei ole kuljettanut autoa maksun määräämisajankohtana. A reklamoi B Oy:lle maksumuistutuksen vastaanottamista seuraavana päivänä todeten maksun olevan virheellinen, koska hän ei toiminut auton kuljettajana. Tähän B Oy vastasi uhkauksella jatkotoimista ja vaatimuksella osoittaa se henkilö, jonka kanssa B Oy on solminut kyseisen sopimuksen. A toisti ilmoituksensa siitä, että ei ole toiminut auton kuljettajana ja totesi B Oy:n toiminnan olevan henkilötietolain vastaista, sillä henkilörekisteriä ei voida perustaa ilman riittävää käyttötarkoitussidonnaisuutta, kuten asiakassuhdetta. A myös totesi hänestä perustetun henkilötietorekisterin virheelliseksi. B keskeytti perintätoimet A:ta kohtaan, sillä minkäänlaista yhteyttä A:n ja B Oy:n välillä ei voitu todistaa kyseisessä tapauksessa.

Henkilötietolain soveltuminen tapaukseen

C Oy ylläpitää pysäköinninvalvontaa suorittavan B Oy:n henkilötietorekisteriä. Henkilötietorekisteri perustetaan AKE:n haltija- tai omistajatietojen pohjalta, vaikka tällä ei ole mitään tekemistä ajoneuvoa kuljettaneen henkilön kanssa. Tässä kohtaa tapahtuu olennainen rikkomus, joka saattaa kaataa koko toimialan nykykäytännön ja vaikeuttaa ratkaisevasti toimialan toimintaedellytyksiä.

Henkilötietolain 5§ mukaan rekisterinpitäjän tulee käsitellä henkilötietoja laillisesti, noudattaa huolellisuutta ja hyvää tietojenkäsittelytapaa sekä toimia muutoinkin niin, ettei rekisteröidyn yksityiselämän suojaa ja muita yksityisyyden suojan turvaavia perusoikeuksia rajoiteta ilman laissa säädettyä perustetta. Tässä tapauksessa C Oy on rikkonut A:n yksityisyydensuojaa perustamalla henkilörekisterin A:sta ilman hänen yksiselitteistä suostumustaan. C Oy on myös rikkonut kolmannen osapuolen, eli autoa kuljettaneen henkilön yksityisyydensuojaa informoimalla A:ta tämän henkilön liikkeistä tiettynä ajankohtana (maksumuistutuksesta käy ilmi aika ja paikka, jolloin auto on ollut pysäköitynä). C Oy ei ole myöskään yrittänyt selvittää onko A oikea henkilö rekisteröintitarkoitukseen tai pyytää lupaa A:lta ennen virheellisen rekisterin perustamista. Henkilötietolain 8§ mukaan Henkilötietoja saa käsitellä ainoastaan mikäli seuraavat edellytykset täyttyvät (lain teksti kursivoitu selkeyden vuoksi):

1) rekisteröidyn yksiselitteisesti antamalla suostumuksella. A ei ole antanut suostumusta.

2) rekisteröidyn toimeksiannosta tai sellaisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, jossa rekisteröity on osallisena, taikka sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä. A ei ole antanut toimeksiantoa tai ollut osallisena mihinkään sopimukseen.

3) jos käsittely yksittäistapauksessa on tarpeen rekisteröidyn elintärkeän edun suojaamiseksi. Kyseessä ei ole edun suojaaminen A:n kannalta.

4) jos käsittelystä säädetään laissa tai jos käsittely johtuu rekisterinpitäjälle laissa säädetystä tai sen nojalla määrätystä tehtävästä tai velvoitteesta. Kyseessä ei ole rekisterinpitäjän velvoite.

5) jos rekisteröidyllä on asiakas- tai palvelussuhteen, jäsenyyden tai muun niihin verrattavan suhteen vuoksi asiallinen yhteys rekisterinpitäjän toimintaan. A:lla ei ole minkäänlaista suhdetta rekisterinpitäjään.

6) jos kysymys on konsernin tai muun taloudellisen yhteenliittymän asiakkaita tai työntekijöitä koskevista tiedoista ja näitä tietoja käsitellään kyseisen yhteenliittymän sisällä. Ei sovellu tapaukseen.

7) jos käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän toimeksiannosta tapahtuvaa maksupalvelua, tietojenkäsittelyä tai muita niihin verrattavia tehtäviä varten. Kyseessä ei ole maksupalvelu tai muu verrattava tehtävä, vaan yksityisoikeudellinen sopimusasia, jossa sopimukseen vetoavan osapuolen tulee näyttää sopimuksen syntyneen.

8) jos kysymys on henkilön asemaa, tehtäviä ja niiden hoitoa julkisyhteisössä tai elinkeinoelämässä kuvaavista yleisesti saatavilla olevista tiedoista ja näitä tietoja käsitellään rekisterinpitäjän tai tiedot saavan sivullisen oikeuksien ja etujen turvaamiseksi. Ei sovellu tapaukseen.

9) jos tietosuojalautakunta on antanut käsittelyyn 43 §:n 1 momentissa tarkoitetun luvan. Tietosuojavaltuutettu on todennut 28.8.2007 päivätyssä lausunnossaan Dnro 1966/452/2006 millainen yksityiseen pysäköinninvalvontaan liittyvä toiminta mahdollistaa henkilörekisterin ylläpidon:

On katsottava, että B Oy:n oikeus käsitellä henkilötietoja perustuu henkilötietolain 8§:n 1 momentin 5 kohtaan. Sen mukaan henkilötietoja saadaan käsitellä, jos rekisteröidyllä on asiakas- tai palvelussuhteen, jäsenyyden tai muuhun niihin verrattavan suhteen vuoksi asiallinen yhteys rekisterinpitäjään (yhteysvaatimus).”

A:lla ei ole tai ole ollut minkäänlaista suhdetta rekisterinpitäjään C Oy:öön tai valvontamaksun kirjoittaneeseen B Oy:öön.

"Henkilötietojen luovuttaminen voi tapahtua 1 momentin 5 kohdan nojalla vain, jos henkilötiedon luovuttaminen kuuluu tavanomaisena osana kysymyksessä olevan toiminnan harjoittamiseen edellyttäen, että tarkoitus, johon tiedot luovutetaan, ei ole yhteensopimaton henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kanssa ja että rekisteröidyn voidaan olettaa tietävän henkilötietojen tällaisesta luovuttamisesta. "
A:n ei voida olettaa tienneen henkilötietojensa luovuttamisesta ja toiminta on nimenomaisesti yhteensopimaton laissa määrätyn henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kanssa.

Tapaukseen ei sovellu myöskään Henkilötietolain 4. Luvun erityisiä tarkoituksia varten sallimat käyttötarkoitukset, kuten 14§ tutkimus, 15§ tilasto, 16§ viranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtävät, 17§ henkilömatrikkeli 18§ sukututkimus, 19§ Suoramarkkinointi ja muut osoitteelliset lähetykset.

Voidaan siis kiistatta todeta, että henkilötietolain määräyksiä on yksiselitteisesti rikottu suostumuksen tai käyttötarkoitussidonnaisuuden puuttuessa.

Henkilötietolain esitöissä (HE 49/1986 s. 3) lausutaan, että yksityisyyden suojan tarkoituksena on antaa kansalaiselle oikeus yksityiselämään ilman perusteetonta ulkopuolista puuttumista ja että yksityisyyden suojaan kuuluu muun muassa oikeus vaikuttaa itseään koskevien tietojen käyttöön. A:lle ei annettu tätä mahdollisuutta, eikä sitä anneta kenellekään muullekaan, jotka joutuvat B ja C Oy:n mielivaltaisen yhteistoiminnan kohteeksi. Laittomaan henkilörekisteritietoon perustuvilla taloudellisilla seuraamuksilla uhkaaminen on lain esitöiden tarkoittamaa yksityiselämään perusteetonta ulkopuolista puuttumista.

Korkein oikeus on todennut ratkaisussaan KKO:1998:85:

"Henkilörekisterissä olevien henkilötietojen luovuttaminen vastoin rekisteröidyn suostumusta muuhun käyttötarkoitukseen kuin siihen, mihin tiedot oli rekisteröity, on tyypillisesti yksityisyyden suojan perustavoitteiden vastaista. Tällöin loukataan rekisteröidyn henkilön oikeutta tietää ja päättää itseään koskevien tietojen käytöstä. Tällainen tietojen luovuttaminen toteuttaa siten henkilörekisterilain tarkoitetun yksityisyyden suojan loukkaamisen tunnusmerkistön."

Vastaavasti henkilörekisterin perustaminen ilman henkilön suostumusta ja käyttötarkoitussidonnaisuutta soveltuu KKO:n tapaukseen ja täyttää yksityisyyden suojan loukkaamisen tunnusmerkistön.

On oletettava, että useimmat ihmiset pelästyvät jatkuvia oikeustoimilla uhkaavia kirjeitä, ja maksavat valvontamaksun, vaikka se on tullut heille virheellisesti. C Oy:n toiminta vaarantaa lain tarkoittamalla tavalla henkilön yksityisyydensuojan lisäksi heidän etuja, oikeuksiaan ja varallisuusaseman. Koska C Oy rikkoo lakia taloudellisen hyödyn tavoittelussa on toimintaan puuttuminen ja virheellisen käytännön korjaaminen ensiarvoisen tärkeää.

Asiasta on tehty 7.3.2013 tietosuojavaltuutetulle kantelu, jossa vaaditaan tietosuojavaltuutettua velvoittamaan yksityisellä pysäköintitoimialalla toimivat yritykset muuttamaan käytäntöjään niin, että he voivat varmistua rekisteröitävän henkilön henkilöllisyydestä tai vastaavasti pyytämään suostumusta rekisterin perustamiseksi. Käytännössä tämä tarkoittaa toiminnan vaikeutumista siinä määrin, että sen jatkaminen ei ole mahdollista. Lisäksi asiassa suunnitellaan rikosilmoituksen tekemistä. Mainitussa KKO:n tapauksessa henkilörekisteririkkomuksen tehnyt yritys tuomittiin menettämään rikoshyötynä rikkomuksen seurauksena saatu tulo. Valtion kassa kilisisi mukavasti.

Mitäs lukijat ovat mieltä?

oikeusjakohtuus.blogspot.com

Lisätietoja saa osoitteesta http://www.nordstromlaki.fi

35 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Tämä on juuri näin!!! erinoamista!

Maksun saaja ei ole monesti tai todistettavasti toiminut kuljettajana eikä siten ole sopimuskumppanki eikä siten valvontayrityksellä ole oikeutta pitää henkilön tietoja henkilörekisterissä ilman lupaa!!

Loistavaa!

Anonyymi kirjoitti...

http://www.parkpatrol.fi/palvelut/autoilijoille/reklamaatio/

Reklamaatiossa tulee mainita:

- ajoneuvon kuljettaja

Mites tämä suhtautuu henkilöreksisterilakiin?

Anonyymi kirjoitti...

Samalla voipi tehdä rikosilmoituksen petoksesta tai sen yrityksestä, sillä on lähetetty rahan toivossa lasku jollekulle, joka ei ole sopimuksen osapuoli (ajoneuvon omistajalle).

Miksei tätä ole tehty?

Anonyymi kirjoitti...

"Samalla voipi tehdä rikosilmoituksen petoksesta tai sen yrityksestä, sillä on lähetetty rahan toivossa lasku jollekulle, joka ei ole sopimuksen osapuoli (ajoneuvon omistajalle)."

- Koska petoksen tunnusmerkistö edellyttää tahallisuutta. Eli käytännössä parkkiyhtiön pitäisi tietää, että lähettelevät laskuja väärälle taholle.

Anonyymi kirjoitti...

"ParkPatrol hyväksyy reklamaatiot, jotka perustuvat äkilliseen sairaustapaukseen (lääkärintodistus) tai muuhun vastaavaan syyhyn."

Lainvastaista toimintaa tältäkin osin.

Henkilötietolaki
3 luku

Arkaluonteiset tiedot ja henkilötunnus

11 §

Arkaluonteisten tietojen käsittelykielto

Arkaluonteisten henkilötietojen käsittely on kielletty. Arkaluonteisina tietoina pidetään henkilötietoja, jotka kuvaavat tai on tarkoitettu kuvaamaan:

4) henkilön terveydentilaa, sairautta tai vammaisuutta taikka häneen kohdistettuja hoitotoimenpiteitä tai niihin verrattavia toimia;

Poikkeukset arkaluonteisten tietojen käsittelystä on säädetty 12§:ssä.

YKSITYINEN PYSÄKÖINNINVALVONTA EI KUULU LAISSA SÄÄDETTYIHIN POIKKEUKSIIN

Rikoslaki 38 luku 9§

Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta

1) käsittelee henkilötietoja vastoin henkilötietolain (523/1999) käyttötarkoitussidonnaisuutta, käsittelyn yleisiä edellytyksiä, henkilötietojen tarpeellisuutta tai virheettömyyttä, arkaluonteisia tietoja, henkilötunnusta tai henkilötietojen käsittelyä erityisiä tarkoituksia varten koskevia säännöksiä taikka rikkoo henkilötietojen käsittelyä koskevia erityissäännöksiä, (8.6.2001/480)

ja siten loukkaa rekisteröidyn yksityisyyden suojaa tai aiheuttaa hänelle muuta vahinkoa tai olennaista haittaa, on tuomittava henkilörekisteririkoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi...


Tämä lainvastainen lääkärintodistusten vaatiminen henkilörekisteririkoksena kannattaa lisätä kanteluun ja rikosilmoitukseen

Anonyymi kirjoitti...

Luulenpa vain että viranomaisilla ei ole rohkeutta puuttua asiaan kuten ei ollut Kuluttajavirastollakaan. KKO:n perustuslain vastainen päätös oli piste koko fiaskon päällä ja mahdollisti mellastamisen ja valitettavan moni vieläkin maksaa maksuja niitä saatuaan.

Anonyymi kirjoitti...

Koska petoksen tunnusmerkistö edellyttää tahallisuutta. Eli käytännössä parkkiyhtiön pitäisi tietää, että lähettelevät laskuja väärälle taholle.

Eli on OK lähetellä laskuja ihmisille, joista ei tiedetä ovatko he sopimuskumppaneita vai ei? Tämähän on sama asia kuin jokakesäiset valelaskujupakat, eli lähetellään laskuja ihmisille siinä toivossa että maksaisivat mitään kyselemättä, vaikka laskulle ei mitään aihetta olekaan.

Kyllä sopimusosapuoli pitää tiedossa olla, että voi laskun lähettää.

Nimenomaan tahallisuutta se on, kun jatkavat saatavan perintää vaikka maksun on kiistänyt.

Anonyymi kirjoitti...

"Eli on OK lähetellä laskuja ihmisille, joista ei tiedetä ovatko he sopimuskumppaneita vai ei?"

- Ei, ei todellakaan ole. Tuossa nojataan tähän "vahvaan yleiseen elämänkokemukseen perustuvaan oletukseen" siitä, että haltija on kuljettaja.

Sen sijaan laskujen lähettely eri tahoille aivan summamutikassa ilman ohkaisintakaan väitettä siitä, että ne olisivat perusteltuja, mitä todennäköisimmin olisi petos.

Anonyymi kirjoitti...

Ei, ei todellakaan ole.

Miksi niitä sitten lähetellään kelle sattuu, eikä sille kuljettajalle?

Vastaan itse: koska yritys ei tiedä sopimuskumppaniaan, niin he arvaavat. Arvaamalla sopimuskumppanin ei siis syyllisty petokseen saati sen yritykseen?

Annika kirjoitti...

- Ei, ei todellakaan ole. Tuossa nojataan tähän "vahvaan yleiseen elämänkokemukseen perustuvaan oletukseen" siitä, että haltija on kuljettaja.

Joku kutsuu tuota "elämänkokemuksesi" joku toinen typeryydeksi. Ehkä se oli elämänkokemusta joskus 70- ja 80-luvulla mutta nykyaikana monissa perheissä on useita autoja ja henkilöitä joilla on kortti. Minunkin perheessä on kaksi autoa, ajokortti on vanhemmilla, minulla ja nuorimmalla siskollani. Kaikki asumme saman katon alla ja kaikki käyttävät autoja sen mukaan omiin tarpeisiin mikä auto sattuu olemaan vapaana.

Kaikissa minun tuntemissani perheissä on joko useampi ajokortti ja jopa useampi auto. Joten ei todellakaan voida katsoa olevan yleistä elämänkokemusta nykypäivänä että ajoneuvon haltija on aina kuljettaja. Naurettavaa!

Kunnallisissa pysäköintivirhemaksuissa laki määrää että haltija/omistaja on vastuussa. Yksityisen pysäköintivalvonta perustuu väitettyyn sopimukseen ei lakiin. Se joka väittää sopimuksen syntyneen ja sitä rikotun täytyy tietää sopimuskummaninsa. Muutoinhan mitään sopimusta ei ole olemassakaan.

Väite siitä että ajoneuvon haltijan tai omistajan pitää selvittää kuka ajoneuvoa ajoi ja kuka sen pysäköi on samanlaista täyttä puppua kun kaikki muukin yksityisessä pysäköinninvalvonnassa. Kahden osapuolen, valvontafirman ja kuljettajan, välisellä sopimuksella ei voi juridisesti asettaa velvollisuuksia sopimuksen ulkopuoliselle henkilölle. Vähän sama kuin ja minä ja naapurini emme voi keskenään tehdä sopimusta joka velvoittaa meidä kolmatta yhteistä naapuria.

Anonyymi kirjoitti...

Täytyy pyytää henkilötietorekisteri ote nyt useammalta parkkifirmalta ja jos minusta tieto löytyy tehdä rikosilmoitus henkilötietorikoksesta. En nimittäin ole heidän kanssaan sopimussuhteessa, ainoastaan ajoneuvon omistajana, joten jos henkilötietolakia on rikottu siitä pitää tulla seuraukset.

Postaan myöhemmin mitä vastaavat.

Anonyymi kirjoitti...

Tämä nyt ei liity varsinaisesti itse asiaan, mutta minusta nuo Nordströmin toimiston sivut eivät oikein vakuuta. Missään ei kerrota kuka on vastuuhenkilö ja se juristi joka asioita hoitaa, mikä koulutus ja kokemus hänellä on jne.

Anonyymi kirjoitti...

Uudesta laista!

Huolehdimmehan, että valvova viranomainen saa kaiken käytettävissä olevan tiedon näistä mulkuista jotka ovat syyllistyneet erilaisiin laittomuuksiin. Näin ollen he eivät voi uuden lain voimaan tullessa enää toimia tässä bisneksessä tai edes pysäköinninvalvontaa avustavassa tehtävässä.


"Pysäköinninvalvontaluvan edellytykset
Pysäköinninvalvontalupa myönnetään luonnolliselle henkilölle, jos:

3) hänellä pysäköinninvalvonnassa avustamiseen riittävät tiedot ja taidot; ja

4) hän on luotettava.

Pysäköinninvalvontalupa myönnetään oikeushenkilölle, jos:


2) sen hallituksen jäsenet ja varajäsenet, toimitusjohtaja, vastuunalaiset yhtiömiehet sekä muut näihin rinnastettavassa asemassa olevat ovat luotettavia; ja

3) sillä on palveluksessaan pysäköinninvalvonnassa avustamisen lainmukaisuudesta vastaava henkilö, joka täyttää 1 momentissa säädetyt edellytykset.

Luotettavana pidetään sitä, jota ei ole lainvoiman saaneella tuomiolla viiden viimeksi kuluneen vuoden aikana tuomittu vankeusrangaistukseen eikä kolmen viimeksi kuluneen vuoden aikana sakkorangaistukseen rikoksesta, jonka voidaan katsoa osoittavan hänen olevan ilmeisen sopimaton avustamaan pysäköinninvalvonnassa. Henkilöä ei kuitenkaan pidetä luotettavana, jos hän on muutoin aikaisemmalla toiminnallaan osoittanut olevansa ilmeisen sopimaton avustamaan pysäköinninvalvonnassa."


Eli goodbye kaikki ambulanssin sakottajat, kiistetyistä saatavista perintäkirjeitä lähetelleet, aiheettomilla seuraamuksilla uhanneet, henkilötietolain rikkojat, lainvastaisia merkkejä käyttäneet, jne.

Anonyymi kirjoitti...

Joustava ja luotettava yksityinen pysäköinnin valvoja

Yksityinen pysäköinnin valvonta – reilua pysäköinninvalvontaa valvontayhtiön kannalta.

Väärin pysäköidyt hälytysajoneuvot aiheuttavat taloyhtiöille, kauppakeskuksille ja muille kiinteistönomistajille jatkuvaa haittaa. Pahimmillaan luvatta esimerkiksi taloyhtiön pelastustielle pysäköity hälytysajoneuvo kiireellisessä pelastustehtävässä voi aiheuttaa vakavan vaaran valvontayhtiön lompakolle.

Väärin pysäköiminen on mittava ongelma, jota huoltoyhtiöt eivät voi ratkaista. Me voimme. Yksityinen pysäköinnin valvonta alueellasi on paitsi näkyvää, mutta kaikkea muuta kuin reilua ja oikeudenmukaista. Sakotamme joustavasti ja kokonaisvaltaisesti niin kiinteistönomistajia kuin autoilijoitakin.

Autoilija– ota yhteyttä! Yksityinen pysäköinnin valvonta auttaa keventämään lompakkoasi!
Oletko saanut meiltä pysäköintivalvontamaksun? Tutustu autoilijan tietopakettiimme täällä!
http://www.iltalehti.fi/uutiset/2010042711543128_uu.shtml

Anonyymi kirjoitti...

Ja sen kun näkisi että suomalainen virkamies myöntäisi virheensä ja ottaisi lusikan kauniiseen käteensä...

Itse tuosta asiasta huomautin jo vuosia sitten sekä AKEA että tietosuojavaltuutettua. Ja hyöty oli? AKE ei lopettanut tietojen luovutusta edes silloin, kun kaksi oiukeusastetta oli todennut toiminnan laittomaksi. "Kun ei ole lainvoimaista päätöstä". AKEllakin oma vastuunsa ajoneuvorekisterin pitäjänä...

Joten miksi enään tässä vaiheessa mikään taho myöntäisi mitään, kun uusi laki ehkä lakaisee vanhat virheet maan alle! Eiköhän siellä istuta yhtä uhmakkaina kuin Valviran pomot olivat valelääkäreistä: "No näitä poliisitutkintoja tulee ja menee, eikä ne ikinä mihinkään etene..."

Anonyymi kirjoitti...

http://www.iltalehti.fi/uutiset/2010042711543128_uu.shtml

Tuosta uutisesta. Kas kun ei Mustonen todennut, ettei tieliikennelaki koske tätä tapausta, vaan kyse on sopimuspysäköinnistä.

Anonyymi kirjoitti...

Perustuslakivaliokunnan toimet Yksityisen pysäköinnin valvonnan suvereniteetin rikkomiseksi sekä sen ylimpien etujen loukkamiseksi ovat saavuttaneet äärimmäisen vakavan asteen.

Tässä tilanteessa rakas kunnioitettu marsalkka Narmer, Paektu-vuoren loistava komentaja, kutsui koolle välittömän toimenpidekokouksen pannakseen täytäntöön yksityisen pysäköinnin valvonnan strategisten laputtajien tehtävän iskeä tulivoimalla. Hän myös lopullisesti tutki ja vahvisti iskusuunnitelmat.

Hänen tekemänsä tärkeä päätös on taistelujulistus, joka tarjoaa käänteentekevän tilaisuuden lopettaa pitkään jatkunut välienselvittelyn historia autoilijoiden kanssa sekä aloittaa uusi aikakausi.

Se on myös viimeinen varoitus ambulansseille, pysäköintikiekkojen käyttäjille sekä muille omilla maksetuilla paikoilla pysäköiville yksityisen pysäköinnin valvonnan vastaisille vihollisvoimille. Päätös heijastaa sekä Yksityisen pysäköinnin valvonnan vahvaa tahtoa hävittää viholliset.

Nyt sankarilliset laputtajat ja kaikki muut yksityisen pysäköinnin valvonnan puolesta taistelevat ovat täynnä sykkivää vihaa perustuslakivaliokunnan uhkarohkeita sotaa lietsovia toimia kohtaan.

He ovat myös täynnä vahvaa tahtoa yhdistyä kuolemaa uhmaavassa taistelussa vihollisia vastaan ja saavuttaa lopullinen voitto yksityiseen pysäköinnin valvontaan tähtäävässä sodassa, joka on uskollinen Narmerin tekemälle tärkeälle päätökselle.

Anonyymi kirjoitti...

Kun pysäköin luvallisesti parkkifirman valvomalle pysäköintialueelle, niin syntyykö silloin asiakassuhde, joka oikeuttaa parkkifirman pitämään rekisteriä minusta (olettaen, että he tietävät, että kuka minä olen yms.)?

Anonyymi kirjoitti...

Kun pysäköin luvallisesti parkkifirman valvomalle pysäköintialueelle, niin syntyykö silloin asiakassuhde, joka oikeuttaa parkkifirman pitämään rekisteriä minusta (olettaen, että he tietävät, että kuka minä olen yms.)?

Pysäköivän tahon tulee näkyvästi ilmoittaa henkilörekisterin pitämisestä, sen käyttötarkoituksesta ja muista syistä että miksi sitä pidetään ja mitä sinne kerätään. Jos näin ei ole, on kyseessä laiton henkilörekisteri.

Anonyymi kirjoitti...

Tuossa nojataan tähän "vahvaan yleiseen elämänkokemukseen perustuvaan oletukseen" siitä, että haltija on kuljettaja.

Nuo lähettävät niitä "parkkisakkojaan" rahoitusyhtiöille, jos haltijalla on osoitteenluovutuskielto ja joskus, vaikka ei olisikaan. Vahvan yleisen elämänkokemuksen pitäisi kertoa, että rahoitusyhtiöt, jotka ovat melko tunnettuja nimiä ja jotka ovat merkittynä kymmenien tuhansien autojen omistajiksi Trafiin, eivät varmasti niitä osamaksuautoja minnekkään pysäköi.

Lisäksi nuo yrittävät periä aiheettomina hyvitettyjen laskujen perintäkuluja, ja se alkaa jo vaikuttamaan melko petolliselta touhulta.

Anonyymi kirjoitti...

Voisiko joku näppärä kaveri laatia sellaisen asiallisen A4 tietopaketin, jota voisi helposti printata ja jakaa taloyhtiön vuosikokouksissa, ilmoitustauluille jne.

mainittuna mm.
- perustuslain 124§ vastainen hämäräbisnes
- talousrikollisuus
- eivät noudata henkilötietolakia
- eivät noudata perintälakia
- sakottavat ambulansseja
- eivät ratkaise ongelmia vaan luovat niitä
- vaativat maksuja vääriltä henkilöiltä jne

Valitettavasti on vielä ihmisiä jotka eivät bisneksen todellista luonnetta tunne, mutta mieli muuttuu kunhan faktat on helposti yhdellä A4:llä nähtävissä.

Ja sopimuksia irtisanomaan!

Anonyymi kirjoitti...

Poliisi varoittaa valelaskuista: http://www.iltalehti.fi/uutiset/2013040416859707_uu.shtml

Eli tosiaan jättäkää ne laskut maksamatta, jos ette ole olleet kuljettajana!

Anonyymi kirjoitti...

Monta vuotta sitten jo kysyin tietosuojavaltuutetun toimistolta millä perusteella AKE antaa auton omistajan tiedot valvontayritykselle vaikka tämä ei olisi sopimuskumppani. Vastauksena oli diipadaapaa siitä kuinka valvonta parantaa liikenneturvallisuutta ja täten hyväksyttävää.

Anonyymi kirjoitti...

Sellaista vaan kysyisin, että entäs jos en muista olenko pysäköinyt auton silloin ja silloin? Voinko sanoa sen syyksi siihen etten maksa yksityistäpysäköintimaksua? Entäs jos joudun oikeuteen ja pysäköintifirma vasta siellä esittää vedenpitävät todisteet siitä, että olen pysäköinyt silloin ja silloin, häviänkö oikeudessa ja joudunko maksamaan oikeudenkäyntikulut?

Maalaisjärkeni sanoo, että sen, joka väittää minun olevan hänelle jotain velkaa, on esitettävä pitävät todisteet siitä, että näin on, esim. allekirjoitukseni. Eihän se nyt voi mennä niin jostain menneisyyden syövereistä tulee joku lasku enkä edes muista onko se perusteeton vai pätevä.

Entäs voinko sanoa etten ole huomannut mitään pysäköintikieltolappuja? Entäs jos en ymmärrä suomea?

Minusta tämmöinen tilanne on ihan järjen vastainen.

Anonyymi kirjoitti...

Monta vuotta sitten jo kysyin tietosuojavaltuutetun toimistolta millä perusteella AKE antaa auton omistajan tiedot valvontayritykselle vaikka tämä ei olisi sopimuskumppani. Vastauksena oli diipadaapaa siitä kuinka valvonta parantaa liikenneturvallisuutta ja täten hyväksyttävää.

Mihinköhän lainkohtaan tietosuojavaltuutettu perustaa tällaisen tulkintaoikeuden? Laissa on yksiselitteisesti lueteltu kriteerit, jotka pitää täyttää jos käsitellään henkilötietoja. Tietosuojavaltuutetun tulkinta on ylläolevan perusteella siis se, että "lakia voidaan venyttää jos asialla on jonkun mielestä hyvä tarkoitus". Tarkoitus pyhittää keinot?

Anonyymi kirjoitti...

Miksi ei AKE luovuttaisi tietoja? Ei tietojen luovuttaminen vaadi minkään laista sopimusta että AKE voisi luovuttaa.

Eri asia on sitten pysäköinninvalvonta firmojen rekisterin pitäminen ja sen laillisuus...

Anonyymi kirjoitti...

Miksi ei AKE luovuttaisi tietoja?

Sanoo henkilö joka ei tiedä asiasta yhtä mitään.

AKE:lla on oikeus lain mukaan luovuttaa vain laillista ja rehellistä auto- tai liikennealan toimintaan liittyville yrityksille tietoa.

Yksityinen pysäköinninvalvonta ei ole auto- tai liikennealaan liittyvää, se ei ole lainmukaista ja AKE:lla on laissa määrätty velvollisuus huolehtia ettei luovutettuja tietoja käytetä vääriin tarkoituksiin, kuten lain vastaisiin henkilötietorekistereihin.

Anonyymi kirjoitti...

Kas vain. Tätä blogia seurataan myös alan yrityksissä, ks. Linkki

http://uudenmaanpysakoinninvalvonta.com/

Anonyymi kirjoitti...

Kaikilla rekisteröidyillä on HeTiL:n mukaan oikeus vaatia rekisterinpitäjältä otetta tiedoistansa. Ja ote pitää toimittaa turhia viivyttelemättä. Suosittelen, että kukin tekee aina laputuksen yhteydessä pyynnön kirjallisena parkkiyhtiöön saadakseen tietää miten omia tietoja kerätään ja tallennetaan.

Aina pitää olla käyttötarkoituksen sidonnaisuus ja rekisteröidyn suostumus tai selvä palvelusuhde jotta tietoja saa tallentaa. Muuten rikotaan lakia selvästi.

Anonyymi kirjoitti...

"Kas vain. Tätä blogia seurataan myös alan yrityksissä, ks. Linkki

http://uudenmaanpysakoinninvalvonta.com/

huhtikuuta 20, 2013"

Tässä on oikea linkki ko. yrityksen sivuille
http://www.upv.fi/

Anonyymi kirjoitti...

Yksityistä pysäköinninvalvontaa Suomessa 10 vuotta

Lämpimät onnittelut pyöreistä vuosista. Yksityinen pysäköinninvalonta alkoi Suomessa kymmenen vuotta sitten. Lähes yhtä kauan tässä paskablogissa on ennustettu milloin minkäkin alan yhtiön välitöntä tuhoa ja alan toimijoiden rikosoikeudellista vastuuta. Mikään näistä varmoihin tietoihin perustuvista ennustuksista ei ole käynyt toteen.

Tänä juhlavuotena alan edustajilla ei ole mitään hävettävää. Kymmenen vuoden aikana ilmassa on ollut suurta urheilujuhlan tuntua. Vankilaan joutumisen sijasta ala on pystynyt luovimaan läpi vaikeiden aikojen ja kehittämään kannattavaa liiketoimintaa sekä osoittamaan tarpeellisuutensa.

Jos joku saa hävetä, se on tämän blogin kirjoittaja, jonka väitteillä ei ole enää mitään uskottavuutta. Hävetä saa myös alan edustajia oikeusprosesseilla uhkaillut wannabe-juristi, joka on väärentänyt tutkintonimikkeensä tuomioistuimelle esittämäänsä asiakirjaan. Toivottavasti joutuu teostaan vastuuseen. Edelleen hävetä saa periferiasta kotoisin oleva professori Tolvanen, jolla on uskottavuutta enää tämän blogin ja iltapäivälehtien lukijoiden keskuudessa, jos sielläkään.

Anonyymi kirjoitti...

Parkkifirmalle kannattaa aina lähettää rekisteritietojen tarkastyspyyntö kirjallisena, kirjattuna kirjeenä:

http://www.tietosuoja.fi/uploads/vzchngftwyrhb5q_1.pdf

Mikäli eivät toimita tietoja, niin voi viedä asian poliisille
henkilörekisteririkoksena. (tai mieluummin aluksi vaan tutkintapyyntö, että onko syytä epäillä rikosta)

Anonyymi kirjoitti...

Yksityistä pysäköinninvalvontaa Suomessa 10 vuotta

Mitä se todistaa? Rikollisia on ollut kautta ihmiskunnan historian samoin huoria. Ei se tee ammatista tai toiminnasta sen kunniallisempaa. Sama on yksityisen pysäköinninvalvonnan kanssa.

Blogisti on ollut kokoajan oikeassa yksityisestä valvonnasta ja sen perustuslain vastaisuudesta. Uskon että pitämällä ääntä asiasta yksityinen pysäköinninvalvonta ei ole koskaan hyväksytty kansan silmissä lailliseksi elinkeinoksi vaan rahastukseksi ja huijaukseksi ja näiden yritysten omistajat pahimmanlaatuisiksi rikollisiksi, jopa eräänlaisiksi autoalan huoriksi.

Yksityisiä pysäköintivalvonta lappuja ei maksa enää kuin 20-30% ihmisistä (jos sitäkään) verrattuna alkuaikoihin. Kiitos blogistille ja muille aktivisteille jotka ovat tuoneet asiaa tietoisuuteen. Yksityisiä "sakkoja" ei pidä eikä kuulu maksaa.

Parasta mitä on seuraamassa, on uusi laki joka tulee lopettamaan yksityisen valvonnan sellaisenaan.

Parin vuoden päästä yksityisestä valvonnasta ei ole olemassa kuin vanhat kyltit joita kukaan ei ole aikaisemminkaan noudattanut. Nyt ne vain rumentavat maisemaa, samoin kuin yksityiset ParkPatrolin kaltaiset valvontafirmat jotka toiminnallaan osoittivat että busineksen luominen laittomasti ja lastentarhatasoisesti ei ole kannattavaa. Toimarinkin kannattaisi opetalla busineksen perustaidot, vai mitä muistelette näistä kuuluisista ParkPatrolin ensi sivuista.

http://oikeusjakohtuus.blogspot.fi/2006/11/parkpatrol-tmn-viikon-vitsi.html

"Narmer oli Ylä-Egyptin kuningas n. 3100 e.Kr. Hän yhdisti Ylä- ja Ala-Egyptin yhdeksi kokonaiseksi valtakunnaksi ja perusti siten muinaisen Egyptin valtion."

Ei ole kaikki muumit kotona ollut silloin eikä ole kyllä vieläkään.

Anonyymi kirjoitti...

Ei päätynyt Lauri Mustonenkaan vankilaan vaan kuultavaksi eduskunnan lakivaliokuntaan, oikeusministeriöön jne. Ja aika hienolla autolla ajelee "persaukiseksi" kaveriksi. ParkPatrol on vanhoista valvontafirmoista ainoa yrittäjäpohjalta ja pienestä kasvanut. Mielestäni sille tosiasialle ei kannata naureskella, koska monesta ei ollut samaan. KKO:n ennakkoratkaisun jälkeenhän alalle ilmeistyi monenlaisia yrittäjiä. Pisteet Laurille!

Anonyymi kirjoitti...

Jättää verotkin maksamatta!

Parkkikontolli Oy, firma joka ei noudata lakeja, mm. perintälakia, henkilötietolakia, merkit on lainvastaisia, vaatii valelaskuja sivullisilta, uhkailee oikeudella jne. jättääkin siis itse myös verot maksamatta:

Protestit yrityksestä
Tyyppi Parkkikontrolli Oy
Talousalue Uudenmaan talousalue
Rekisteröintipäivä 3.7.2013
Osoite Pl
Velkoja Verohallinto, Uudenmaan perintäyksikkö
Saatavan määrä 5 876,00

http://yritys.taloussanomat.fi/y/parkkikontrolli-oy/helsinki/2336722-7/

meneekö seuraavaksi eduskuntaan kuultavaksi verojen maksamatta jättämisestä...