Tiesitkö että lain mukaan yksityistä pysäköintivalvontamaksua ei tarvitse maksaa!
Lue lisää: Älä maksa yksityistä sakkoa!

tiistaina, maaliskuuta 12, 2013

Yksityistä pysäköinninvalvontaa rajoittava lakihanke etenee

Hallitus on viime syksynä antanut eduskunnalle esityksen pysäköinninvalvonnassa avustamista koskevaksi lainsäädännöksi. Eduskunnassa käytiin lähetekeskustelu ja asia lähetettiin lakivaliokunnan käsiteltäväksi. Hallintovaliokunnan sekä perustuslakivaliokunnan on määrä antaa lakivaliokunnalle omat lausuntonsa asiassa. Hallintovaliokunnan lausunto on jo valmistunut ja perustuslakivaliokunnassakin asiantuntijakuuleminen on saatu päätökseen ja lausunto valmistunee lähiaikoina. Lakiesitys saataneen  eduskunnan käsittelyyn vielä kuluvan kevään aikana. Alun perin lain oli tarkoitus astua voimaan jo 1. maaliskuuta, mutta asian valiokuntakäsittely on kestänyt odotettua pitempään. Lain on ehdotettu astuvan voimaan neljän kuukauden kuluttua sen säätämisestä. Todennäköisesti laki saadaan voimaan vielä kuluvan vuoden aikana. 

Lakiesityksessä pysäköinninvalvontaa koskeva lainsäädäntö ehdotetaan järjestettäväksi niin, että pysäköinninvalvonnasta huolehtivan kunnan pysäköinninvalvoja tai poliisi voisi käyttää yksityisellä alueella apunaan sellaista yksityistä toimijaa, jolla olisi pysäköinninvalvontalupa. Yksityisten toimijoiden roolia pysäköinninvalvonnassa rajoitetaan siten, että perustuslain 124 §:stä johtuvat vaatimukset täyttyvät. Yksityisille jäisi vain viranomaisia avustava rooli ja päätökset seuraamuksista tekisi aina julkisyhteisön palveluksessa oleva virkamies. Pysäköintiä ja joutokäyntiä koskevien säädösten rikkomisesta määrättäisiin pysäköintivirhemaksu -niminen hallinnollinen maksuseuraamus, jonka saajana olisi valtio tai kunta. Pysäköinninvalvontaluvan hankkineelta yksityiseltä toimijalta palveluksia tilaava viranomainen voisi sopia palvelun tarjoajan kanssa vapaasti palvelun hinnasta, sen suuruuteen laki ei puuttuisi. Myös kiinteistönomistaja voisi maksaa pysäköinninvalvonnassa viranomaisia avustavalle yritykselle alueensa valvonnasta. Itse pysäköintivirhemaksun suuruudesta määrättäisiin Sisäasiainministeriön asetuksella, kuten nykyäänkin. Sitä ei voi poliisi tai kunta, yksityisestä toimijasta puhumattakaan, päättää.

Julkisessa keskustelussa on toisinaan esitetty sellaisia väitteitä, että ehdotettu uusi laki ei kieltäisi nykyisenkaltaista sopimusoikeuteen perustuvaa yksityistä pysäköinninvalvontaa, vaan toiminta voisi jatkua entisellään uudesta laista huolimatta ja ainoastaan muutama yksittäinen yritys saattaisi muuttaa toimintamallinsa uuteen oikeudelliseen viitekehykseen. Tällaiset väitteet ovat kuitenkin arkitodellisuudesta vieraantuneiden teoreetikkojen harhaista ja tosielämälle vierasta horinaa. Lakiesityksen perusteluista ja mm. oikeusministerin lakiesityksen lähetekeskustelussa käyttämistä puheenvuoroista ilmenee selvästi, että uuden lain nimenomaisena tarkoituksena on lopettaa nykyiseen toimintaan liittyvät oikeudelliset epäselvyydet ja tehdä pysäköinninvalvonnasta selkeästi viranomaistoimintaa, jossa yksityisillä toimijoilla voi olla vain avustava rooli, mutta ei itsenäistä "sakotusvaltaa". 

Hallintovaliokunnan lausunnossa on todettu tästä asiasta seuraavaa:

Esityksessä on lähdetty siitä, että yksityisten toiminta pysäköinninvalvonnassa tulee säännellyksi ehdotetuilla laeilla. Esityksen mukaan kunnallista pysäköinninvalvojaa tai poliisia saa pysäköinninvalvonnassa avustaa vain pysäköinninvalvontaluvan haltija ja laissa säädetyt edellytykset täyttävä henkilö. Tarkoituksena on sulkea pois muunlainen yksityisten toiminta pysäköinninvalvonnassa. Lakien voimaantulon jälkeen yksityisten toiminta pysäköinninvalvonnassa järjestyisi mainittujen lakien mukaisesti.

Jos laki siis säädetään pääpiirteittäin ehdotetun sisältöisenä, se tulee olemaan kuolinisku nykyiselle yksityiselle pysäköinninvalvontabisnekselle. Hallituksen esityksen perusteluissa on arvioitu, että valtaosa nykyisistä toimijoista tulisi uuden lain myötä lopettamaan toimintansa ja pysäköinninvalvontalupia tultaisiin hakemaan verrattain vähän. Jotkin pysäköinninvalvontayritykset sekä pysäköintialan etua valvova Suomen Pysäköintialan liitto ry ovat lakiesityksen johdosta oikeusministeriölle antamissaan lausunnoissa tosin kiinnittäneet huomiota siihen, että lakiesitys ei niiden mukaan kieltäisi nykyisen mallin mukaista sopimusperusteista valvontaa. Siitä huolimatta valvontayhtiöt ovat lausunnoissaan suhtautuneet jyrkän torjuvasti ehdotettuun lakiin ja itsekin arvioineet sen merkitsevän toiminnan lopettamista suurelle osalle alan toimijoista. Miksi näin, jos lakiesitys ei millään tavalla vaikuttaisi niiden oikeuteen harjoittaa sopimusperusteista valvontaa? Raivoisa uuden lain vastustaminen valvontayhtiöiden taholta osoittaa, että ne eivät itsekään vakavissaan usko toiminnan voivan jatkua laista huolimatta.

On sinänsä aivan totta, että kun säädetään laki, siitä kannattaisi kerralla tehdä mahdollisimman yksiselitteinen ja selkeä, jolloin väärien tulkintojen riski pienenisi. Tätä on edellyttänyt mm. Autoliitto ry, jonka lausunnon mukaan:

Uudessa laissa tulee yksiselitteisen selvästi kieltää hallituksen esityksessä selostettu reaalisopimusmalliin perustuvien valvontamaksujen määrääminen ja perintä. Tällä tavalla tulee myös estää nykyisen toimintamallin muuntautuminen muodollisesti uudenlaiseksi valvonnaksi, jota harjoitetaan vuosia ennen sen oikeudellisen perusteen varmistumista.

Koko parkkifarssi ja sen pian odotettavissa oleva päätös toimivat hyvänä muistutuksena siitä, miten vallan kolmijako-oppiin vahvasti pohjautuvissa säädösoikeudellisissa oikeusjärjestelmissä lainsäätäjä, Suomessa siis eduskunta, sanoo aina viimeisen sanan oikeudellisesti kiistanalaisissa asioissa. Anglosaksisissa maissa noudatetussa Common law -järjestelmässä tilanne on täysin päinvastainen, eli ylimmät tuomioistuimet voivat siellä kumota lainsäädäntövaltaa käyttävän elimen hyväksymän lainsäädännön, jos ne pitävät sitä perustuslain vastaisena.

Korkein oikeus unohti perustuslain kokonaan antaessaan ennakkopäätöksensä KKO 2010:23. Tästä seurasi perustuslain vastainen oikeustila, jonka korjaamiseksi piti ryhtyä muuttamaan lakia. Uuden lain myötä korkeimman oikeuden ratkaisu menettää merkityksensä ja se jää nolona esimerkkinä oikeushistoriaan yhtenä korkeimman oikeuden epäonnistuneimmista ratkaisuista.

oikeusjakohtuus.blogspot.com

Lue myös:
Uuden parkkisakko-oikeudenkäynnin oudot piirteet
Lakiehdotus kieltäisi perustuslain vastaisen yksityisen pysäköinninvalvonnan
Suomen Parkkivartija Oy hävisi kuluttajariitalautakunnassa
Yksityinen pysäköinnivalvonta kriisissä
Parkkiyhtiö on jälleen hävinnyt pysäköintiriidan
Syyllistyvätkö parkkisakkofirmat rikokseen?
Parkkisakkofirmojen oikeudenkäynnillä uhkailu on pelkkää bluffia
Yksityisessä pysäköinninvalvonnassa on kansalaistottelemattomuuden aika
Korkeimman oikeuden presidentin harkinta petti yksityissakkoasiassa
Perustuslakivaliokunta torjuu yksityisen pysäköinninvalvonnan
Korkeimman oikeuden tuomio ParkCom jutussa on kelvottomasti perusteltu
Yksityiset pysäköintivalvontamaksut ovat lainvastaisia

54 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

On sinänsä aivan totta, että kun säädetään laki, siitä kannattaisi kerralla tehdä mahdollisimman yksiselitteinen ja selkeä, jolloin väärien tulkintojen riski pienenisi.

Luuletteko tosiaan että lakivaliokunnat ja eduskunta onnistuisi säätämään lain joka EI jäisi epäselväksi? Kyllä se lainsäätämisen tunteminen on ihan lapsen kengissä. Lait säädetään niin tulkinnanvaraisiksi että jälleen jonkun on käytettävä omaisuutensa ja aikansa käydäkseen jokainen oikeusaste läpi jotta saadaan selville oikeuslaitoksen tulkinta siitä mitä mahdollisesti lainsäätäjä on tarkoittanut.

Anonyymi kirjoitti...

Hyvä uutinen on se että yksityinen valvonta loppuu viimein. Tosin ei sillä ole tähän mennessäkään ollut merkitystä. Blogistin ohjeiden mukaan useampi yksityinen maksu on maksamatta eikä ParkPatrolia tai Q-Parkia ole kiinnostanut lähteä selvittämään asiaa oikeuteen.

Anonyymi kirjoitti...

Minusta on täysin kestämättömällä pohjalla että blogisti neuvoo ihmisiä jättämään maksamatta täysin laillisesta liiketoiminnasta ja siitä syntyneestä sopimussuhteesta aiheutunut maksuseuraamus.

Ei se nyt laitonta ole kehoittaa jättämään laskuja maksamatta, mutta jatkuva ja toistuva harhaanjohtavan tiedon esilletuominen haittaa alan yrityksen toimintaa ja aiheuttaa vakavaa haittaa. Siksi tämä tämä toiminta jota blogisti harrastaa on rikollista.

Anonyymi kirjoitti...

No niin, mitään rikollistaja ei ole kehoittaa ja / tai jättää maksuja maksamatta. Tilanne on juridisesti täysin epäselvä, ei tässä muutoin tarvittaisi lakia muuttamaan KKO:n antaman fiaskopäätöksen seuraamuksia. Jos KKO:ssa tuomarit osaisivat edes asiansa he olisivat ottaneet mukaan perustuslain tulkinnan siitä kenellä on oikeus puuttua tieliikennelain tarkoittamiin pysäköinninmääräyksiin.

Aika monelle ei näytä olevan tuttua se että tieliikennelainvoimassaoloalueella ainoastaan juridinen viranomainen voi antaa rangaistuksia virheellisestä pysäköinnistä. Tieliikennelaki on voimassa myös yksityisillä alueilla, kuten huoltoasemien ja taloyhtiöiden pihassa.

Ainoat paikat jotka KKO:n tulkinnan mukaan ovat alueita joissa TTL ei ole voimassa ovat yksityiset, suljetut alueet (kuten tehdasalueet) joihin ei ole pääsyä ulkopuolisilla. Näillä alueilla joilla TTL ei ole voimassa, ei tarvitse autoilinkaan noudattaa liikennesääntöjä, joten näillä alueilla yksityinen valvonta voisi olla mahdollista, mutta ei todellakaan muilla alueilla.

Anonyymi kirjoitti...

Olen noudattanut blogin neuvoa vuodesta 2006 alkaen ja yhtään yksityistä valvontamaksua en ole maksanut vaikka kuinka on peritty. Siinä vaiheessa kun valvontayhtiön on pitänyt hakea oikeudesta vahvistus saatavalle on pupu mennyt pöksyyn.

Anonyymi kirjoitti...

Minusta on täysin kestämättömällä pohjalla että blogisti neuvoo ihmisiä jättämään maksamatta täysin laillisesta liiketoiminnasta ja siitä syntyneestä sopimussuhteesta aiheutunut maksuseuraamus.

Heh heh, selviin trolleihin ei pitäisi vastata, mutta vastaan silti.

On sinänsä totta, että yksityinen pysäköinninvalvonta on nykyään täysin laillista liiketoimintaa. Toisaalta, yksityisessä pysäköinninvalvonnassa määrättyjen "valvontamaksujen" maksaminen on niin ikään täysin vapaaehtoista.

Eihän siinä mitään, jos joku haluaa tällaisen valvontamaksun maksaa, siitä vaan. On kuitenkin aivan oikein, että esimerkiksi tässä blogissa tiedotetaan kuluttajia siitä, että maksu todellakin on vapaaehtoinen, eikä sitä tarvitse maksaa, ellei halua. Mitään seuraamuksia maksamatta jättämisestä ei tule. Blogin julkaisema tieto ei ole millän tavalla harhaanjohtavaa tai rikollista, nyt puhutaan tosiasioista.

Miksi tosiasioista ei saisi puhua? Onko mielestäsi valvontafirmojen menettely asianmukaista, kun ne jättävät kertomatta, että maksu on vapaaehtoinen?

Valvontafirmathan tässä koittavat johtaa ihmisiä harhaan, ei tämä blogi. Niiden toiminta on tässä suhteessa rikollista, ei tämän blogin. Siis vapaaehtoisten maksupyyntöjen jakaminen on ihan laillista, mutta kuluttajien harhauttaminen uskomaan, että he olisivat velvollisia tämän maksun suorittamaan, se on rikollista.

Anonyymi kirjoitti...

Osaako kukan sanoa ovatko nuo Koskelon ja Mäenpään kohdalla olevat asiakirjat luettavissa jossain eduskunnan sivuilla?

Perustuslakivaliokunnan viimeisin päivitys tämän viikon käsittelystä:

7 § HE 79/2012 vp eduskunnalle pysäköinninvalvonnassa avustamista koskevaksi lainsäädännöksi
Käsittely

Valiokunnassa olivat kuultavina:

korkeimman oikeuden presidentti Pauliine Koskelo, asiakirja A 7 §
professori Olli Mäenpää, asiakirja B 7 §.

Todettiin asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Käytiin valmistava keskustelu.

Asian käsittely keskeytettiin


Anonyymi kirjoitti...

Tätä lakia ei edes tarvittaisi, jos KO olisi osannut hommansa ja kieltänyt "sopimusperusteisen" pysäköinninvalvonnan.

Mutta ei. Aina vain vaikeimman kautta pitää asiat vielä loppuun tässä maassa, kun oikeuslaitos ei osaa töitään.

Anonyymi kirjoitti...

Totta. Koko perustuslaillista kriisiä ei olisi koskaan syntynytkään, jos korkein oikeus olisi samalla tavalla kuin käräjä- ja hovioikeudetkin yksinkertaisesti vain hylännyt silloisen ParkComin velkomuskanteen.

Koko lainsäädäntöhanke, perustuslaillinen kriisi ja eduskunnan perustuslakivaliokunnan ja korkeimman oikeuden presidentin välinen "investituurariita" ovat täysin turhia ja seurausta vain siitä, että KKO ratkaisi ParkCom -jutun vastoin voimassa ollutta perustuslakia. Silloin lainsäätäjälle ei jää muuta vaihtoehtoa kuin muuttaa lakia.

Anonyymi kirjoitti...

Kuten blogisti on ansiokkaasti moneen kertaan todennut. Näiden maksujen maksaminen on täysin vapaaehtoista. Eli jos sinulla raha polttelee taskussa ja haluat tukea yksityistä yritystä niin maksa pois. Itse, jos lahjoitan rahaa hyväntekväisyyteen, teen sen järkevään kohteeseen, en yksityiselle pysäköintivalvontafirmalle.

Anonyymi kirjoitti...

Juuri näin. Itselläni on Alueelliselta pysäköintivalvonnalta (APV) useampi rästissä oleva vapaaehtoinen maksulappu. Kovasti APV lähettelee perintäkirjeitä minulle joka ainoastaan omistan auton, mutta en ole sopimusta pysäköinnistä tehnyt heidän kanssaan. Yritin kyllä opastaa heille perusteita sopimusoikeudesta, siitä, että jos sopimus jostain on syntynyt se on syntynyt korkeintaan heidän ja ajoneuvoa kuljettaneen henkilön välille. Kaksi osapuolta ei voi tehdä suomessa juridisesti pitävää sopimusta jossa olisi velvoitteita kolmannelle, sopimuksen ulkopuolisille henkilölle.

APV:n kanssa on ihan hauska väitellä, koska heidän mielestään minun omistajana tulisi kertoa kuka autoa oli ajanut.

Noh, tällainen "näyttövelvollisuus" voisi perustua lakiin tai johonkin tekemääni sopimukseen. Laissa ei tällaista velvoitetta ole, enkä ole tehnyt APV:n kanssa mitään sopimusta jossa sitoutuisin kertomaan kuka autoani ajoi minäkin hetkenä.

Niin, APV karhuaa minulta neljää maksua ja kehoituksista huolimatta, kuten heidän nettisivuillaan sanotaan:

Maksamattomat valvontamaksut siirretään perintätoimistolle muistutettavaksi ja tämän jälkeen perittäväksi. Käräjäoikeuden päätöksen saanut perittävä voidaan tarvittaessa periä ulosotossa.

ole siirretty käräjäoikeuteen ratkaistavaksi.

Kysyn nyt APV:lta julkisesti avoimella kysymyksellä? Miksi ei ole? Miksi ette vie maksamattomia maksuja käräjäoikeuteen, koska käräjäoikeuden päätös maksuvelvollisuudesta on ainoa keinoa saada ne minulta maksuun?

Anonyymi kirjoitti...

Kysyn nyt APV:lta julkisesti avoimella kysymyksellä? Miksi ei ole? Miksi ette vie maksamattomia maksuja käräjäoikeuteen, koska käräjäoikeuden päätös maksuvelvollisuudesta on ainoa keinoa saada ne minulta maksuun?

Siksi koska APV on täysin muutaman pellen pyörittämä firma. Ainoa ajatus on rahastaa helposti ja heille riittää ne onnettomat rippeet joita tulee niistä laskuista joita muutamat autoilijat vielä erehtyvät maksamaan.

Anonyymi kirjoitti...

Tämä oli hyvä uutinen. Itse sain viime viikolla APV:n maksulapun ja ajattelin surffailla mitä tälle oikein pitäisi tehdä.

Hieno blogi. Kiitos neuvosta, maksu jää maksamatta.

Anonyymi kirjoitti...

Kohta saa APV:n kyltit kyytiä. Käydään yön aikana repimässä ne irti taloyhtiön parkkipaikalta ja naapuritontilta. Tuollaisten höpöhöpö kylttien pystyttäminen on luonnon roskaamista.

Anonyymi kirjoitti...

Kaveri oli aikanaa duunissa ParkPatrolille ja nyt itse tein lyhyttä keikkaa APV:lle. Sanon kuule suoraan että APV on täysin kustu juostu. Hallituksessa on kaksi ämmää Annika Viskari ja Johanna Asukas. Näiden kahden naikkosen paikka on hellan nyrkin välissä. Sen verran osaamatonta toi touhu on.

Anonyymi kirjoitti...

Niin, luulisi lainsäätäjän nyt todella tekevän töitä sen eteen jotta pysäköinninvalvonnan säännöt tarkentuu ettei taas uuden lain jälkeen jossitella sillä mitä on tarkoitettu. Laissa pitää olla selkeästi määritelty siten että kyseessä on viranomaisille kuuluva pysäköinninvalvonta riippumatta siitä on kyseessä kunnallinen pysäköintivirhemaksu vai sopimuksellinen velvoite.

Anonyymi kirjoitti...

Alueella jossa tieliikennelaki (TTL) on voimassa (yksityiset ja julkiset alueet) ei kukaan muu kuin viranomainen voi määrätä pysäköinnistä sanktiota. Ihan sama vaikka sitä kutsuisi sopimukseksi. Jos näitä maksuja haluaa määrätä, kyseessä on oltava TTL:n ulkopuolinen alue, esim. yksityinen alue joka on aidattu siten ettei sinne ole vapaata pääsyä.

Kuinka vaikeaa tämä on ymmärtää?

Anonyymi kirjoitti...

Jos näitä maksuja haluaa määrätä, kyseessä on oltava TTL:n ulkopuolinen alue, esim. yksityinen alue joka on aidattu siten ettei sinne ole vapaata pääsyä.

Kyllä, ja marketin pysäköintipaikka, viraston piha, huoltoaseman piha jne. eivät ole paikkoja joissa yksityiset voivat laputtaa.

Anonyymi kirjoitti...

APV:n valvontamaksu vuoden 2011 syyskuulta maksamatta. Asiasta reklamoitu kerran marraskuussa 2011. APV:n vastaus perushuttua mitä blogissa nähty aiemminkin. Ensin perintä 2012 Justitialle ja siitä loppuvuodesta Justitian jälkiperinnälle. Saatava n. 115 €. Nyt maaliskuussa 2013 KTC Finland niminen perintätoimisto alkoi periä samaa saatavaa summalla 71 €. Molemissa sama pysäkointipaikka ja -aika. Justitian väki lupasi selvitellä miksi kaksi perintätoimistoa perii samaa saatavaa. Ei kuulemma saisi olla näin.

Anonyymi kirjoitti...

Justitian väki lupasi selvitellä miksi kaksi perintätoimistoa perii samaa saatavaa. Ei kuulemma saisi olla näin.

Enemmän ihmettelen siä, että miten saatavaa voidaan periä jos olet sen ilmoittanut aiheettomaksi tai että sinä et ole sopimuskumppani?

Anonyymi kirjoitti...

Aiheettomaksi ilmoitetun maksun perintä on katkaistava ja asia on vietävä tuomioistuimeen ratkaistavaksi. Perinnän aiheeton pitkittäminen on lainvastaista!

Anonyymi kirjoitti...

Tännekin tipahti tuollainen KTC Finland Oy:n 70,54e Maksuvaatimus tekstein:

"Alkuperäinen velkoja on perinyt tätä saatavaa jo aiemmin saamatta siihen kuitenkaan maksusuoritusta. Alkuperäinen velkoja on siirtänyt saatavan kaikkinen oikeuksineen KTC Finland Oy:lle. Maksu on oikeudellisesti pätevä vain KTC Finland Oy:n alla mainitulle asiakasvaratilille. Käyttäkää aina viitenumeroa maksaessanne!

Odotamme suoritusta tai pitävää maksusuunnitelmaa eräpäivään mennessä. Perintään liittyvissä asioissa ottakaa yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen info@ktcfinland.fi tai puhelimitse klo 10-16 numeroon 020 721 8494."

Juurikin rustaamassa s-postia, että ko saatva on jo riitautettu.

Anonyymi kirjoitti...

APV:n valvontamaksu vuoden 2011 syyskuulta maksamatta. Asiasta reklamoitu kerran marraskuussa 2011. APV:n vastaus perushuttua mitä blogissa nähty aiemminkin. Ensin perintä 2012 Justitialle ja siitä loppuvuodesta Justitian jälkiperinnälle. Saatava n. 115 €. Nyt maaliskuussa 2013 KTC Finland niminen perintätoimisto alkoi periä samaa saatavaa summalla 71 €. Molemissa sama pysäkointipaikka ja -aika. Justitian väki lupasi selvitellä miksi kaksi perintätoimistoa perii samaa saatavaa. Ei kuulemma saisi olla näin.

En ihmettele lainkaan!!

Kuten täällä joku aikaisemminkin totesti: Sanon kuule suoraan että APV on täysin kustu juostu. Hallituksessa on kaksi ämmää Annika Viskari ja Johanna Asukas. Näiden kahden naikkosen paikka on hellan nyrkin välissä. Sen verran osaamatonta toi touhu on.

Tämä ämmien johtama pulju on kaukana siitä miten businestä hoidetaan. Olisivat keskittyneet vain siihen vauvojen tekoon ja jättäneet businekset miehille.

Anonyymi kirjoitti...

Juurikin rustaamassa s-postia, että ko saatva on jo riitautettu.

Jos olet Justitialle tämän saatavan jos kiistänyt se riittää. Nähtävästi APV ei ole tyytyväinen siihen miten Justitia perintää hoitaa ja tilalle on laitettu moottoripyöräjengitaustasta tunnettu perintätoimisto.

Se on kuitenkin selvää että kun lasku/saatava on kiistetty sen PERINTÄÄ ei saa jatkaa. Jos jatkuu niin kehoitan tekemään kantelun aluehallintovirastoon joka myöntää luvat perintäyhtiölle.

Se on jännä miten tunnetutkin perintäyhtiöt yrittävät periä maksua ja nostavat perintäkuluja vaikka maksu on kiistetty. Sen pitäisi olla automaattista perintäyhtiössä, jos perittävä kiistää maksun, perintäyhtiön on neuvoteltava toimeksiantajan kanssa lopetetaanko perintä vai siirretäänkö oikeuden ratkaistavaksi.

Näissä yksityisissä pysäköintifirmamaksuissa tuo ongelma juuri korostuu koska yksikään pysäköintifirma ei halua viedä maksua oikeuden ratkaistavaksi.

Anonyymi kirjoitti...

KTC Finland perintätoimistolla on useita huomautuksia alla lainvastaisesta perinnästä viranomaisilta.

Anonyymi kirjoitti...

Juurikin rustaamassa s-postia, että ko saatva on jo riitautettu.

Jos olet Justitialle tämän saatavan jos kiistänyt se riittää.


Jep. On reklamoitu jo aikaisemmin Intrumille.

Hauska, että KTC Finland kertoo olevansa täysin suomalainen ja toimineensa jo 20 vuotta alalla ja silti yrittää periä jo kertaalleen riitautettuja saatavia.

Luulisi sielläkin jonkun kellon pirisevän jos parkki-pirkko yhtiö siirtää nipun vanhoja saatavia perintään.

KTC Finland perintätoimistolla on useita huomautuksia alla lainvastaisesta perinnästä viranomaisilta

Justitian väki lupasi selvitellä miksi kaksi perintätoimistoa perii samaa saatavaa. Ei kuulemma saisi olla näin.

Luulisi, että luvat olisivat olleet jo katkolla.
No kohta ne saattavatkin olla kun tämä perintä sotku etenee...

Anonyymi kirjoitti...

Laki maksujen perinnästä:

4 b § (18.1.2013/31)
Maksuvelvollisuuden kiistäminen

Tämän lain mukaista perintää ei saa jatkaa, jos velallinen kiistää maksuvelvollisuutensa.

Perintää saa kiistämisestä huolimatta jatkaa, jos velallinen ei esitä kiistämiselle perustetta tai vetoaa ainoastaan sellaiseen perusteeseen, jolla selvästi ei ole vaikutusta velallisen maksuvelvollisuuteen.


Yksityisen pysäköinninvalvonnan määrämien maksujen osalta on selkeää, että tällaisen maksun kiistäminen on sellainen peruste jolla on vaikutus velallisen maksuvelvollisuuteen. Eli, se että kiistää toimineensa kuljettajana ja siten kiistää tehneensä sopimusta pysäköinnistä. Tämän selvämpää kiistämisperustetta ei ole olemassa jos ei ole velkasuhteen perustana olevan sopimuksen osapuoli.

Mikäli perintäyhtiö ei keskeytä perintää se rikkoo lakia ja tämä kannattaa antaa valvovalle viranomaiselle selvitettävksi ja vaatia toimiluvan peruuttamista tai osittaista keskeyttämistä.

Tämä kannattaa tehdä myös selväksi perintäyhtiölle. Jos perintäyhtiö on yhtään ajantasalla ja noudattaa lakia perinnästä sekä hyvää perintätapaa se keskeyttää perinnän ja selvittää toimeksiantajan kanssa asian viemistä käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Perintää ei siis saa jatkaa!!


Anonyymi kirjoitti...

Tätä samaa on jauhettu vuodesta toiseen ja neuvottu tässäkin blogissa miljoona kertaa.

Kiistäkää maksu, se on ainoa mitä teidän pitää tehdä. Pitäkää huoli että voitte tarvittaessa todistaa kiistäneenne maksun. Jos perintäyhtiö kerryttää perintäkuluja laskun päälle kiistämisen jälkeen, niitä ei tulla koskaan hyväksymään oikeudessa, eikä niitä missään tapauksessa tarvitse koskaan maksaa.

Anonyymi kirjoitti...

Aivan, en tunne ketään joka olisi yksityisen pysäköintivalvontamaksun maksanut?

Itselläni on kerääntynyt 13 maksua APV:lta, johtuen pysäköinninvalvonnasta kotipaikkani lähellä, yhtään en ole maksanut ja kaikkia on yritetty periä, toistamiseen. Yhtään en myöskään aio maksaa, ennen ennenkuin APV hankkii maksulle käräjäoikeuden päätöksen.

Ensimmäisestä maksusta on jo toista vuotta, eikä mitään ole kuulunut.

APV on puppu firma, uhkailevat saamattomasti ja asiakaspalvelussakin on joku 14 vuotias lukihäiriöinen kommentoimassa. Sen verran heikkoa tasoa on heidän vastaukset.

Kiitokset blogistille neuvosta, olen nauhoittanut kaikki käymäni keskustelut APV:n kautta. Julkaisen ne jossain vaiheessa niin voitte ihmitellä miten "asiakaspalvelussa" kielen käyttö on kuin teini-ikäisillä kolmen promillen humalassa.

Anonyymi kirjoitti...

Mulla on sama kokoemus viime viikolta APV:sta myös, nauhoitin puhelin (kiitos blogistille jälleen kerran), pistän sen jossain vaiheessa youtubeen ja linkin tänne palstalle. Ihan vain esimerkiksi siitä miten asiakaspalvelussa EI käyttäydytä!

Anonyymi kirjoitti...

APV, ParkPatrol, Q-Park jne, kaikki samanlaisia roskafirmoja. Niiden maksujen maksaminen on täysin vapaaehtoista.

Anonyymi kirjoitti...

Viime yönä revin alas viisi APV:n kylttiä parilta alueelta. Parin yön päästä jatkan tihutöitäni. Kehoitan kaikkia muitakin ottamaan oikeuden omiin käsiin ja repimään noiden yksityisten pysäköintilafkojen kyltit alas tai töhrimään ne. Joutuvat ne kuitenkin tänä vuonna poistamaan kun uusi laki astuu voimaan!

:)

Anonyymi kirjoitti...

Kannatetaan!

Anonyymi kirjoitti...

"Mikäli perintäyhtiö ei keskeytä perintää se rikkoo lakia ja tämä kannattaa antaa valvovalle viranomaiselle selvitettävksi ja vaatia toimiluvan peruuttamista tai osittaista keskeyttämistä.

Tämä kannattaa tehdä myös selväksi perintäyhtiölle. Jos perintäyhtiö on yhtään ajantasalla ja noudattaa lakia perinnästä sekä hyvää perintätapaa se keskeyttää perinnän ja selvittää toimeksiantajan kanssa asian viemistä käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Perintää ei siis saa jatkaa!!"

Miten tässä maassa on näin munattomat viranomaiset että kukaan ei tunnu kuitenkaan puuttuvan tähän asiaan? Ei ole yksi eikä kaksi kertaa kun näistä on lukenut eri lähteistä, että asiasta on tehty ilmoitus viranomaisille, mutta homma jatkuu vaan ja samoja ilmoituksia tulee myös muilta.

Eli jos homma on luvanvaraista, niin miksei lupia peruta, jos kerran jatkuvasti toimitaan vastoin sääntöjä? Kyllähän ajokorttikin otetaan pois jos ajaa kännissä?

Anonyymi kirjoitti...

Valvontaviranomaiset ovat aika lepsuja. Ensin huomautellaan ja varoitellaan, ja jos se ei tehoa, niin sitten ryhdytään harkitsemaan sitä toimiluvan peruuttamista. Yhdeltä liivijengi-perintäfirmaltahan otettiin luvat pois tässä taannoin, mutta muuten näin järeät viranomaistoimet ovat kyllä harvinaisia.

Eipä silti, jos perintäyhtiö jatkaa sellaisen saatavan perintää, joka on asianmukaisesti riitautettu, niin kyllä se kantelu Etelä-Suomen aluehallintovirastolle pitää silloin tehdä. Muuten nämä tapaukset eivät päädy viranomaisten tietoon. Jos kanteluita alkaa kasaantua yhdestä firmasta, niin pakkohan valvontaviranomaisen on silloin reagoida.

Anonyymi kirjoitti...

Minun tarina pysäköinnistä.
Lainasin autoa ystävälleni. Ystäväni pysäköi auton Q-Park'in valvomalle pysäköintipaikalle. Ei ymmärtänyt mitä kyltissä luki ja jätti auton sinne parkkipaikalle. Ilman kiekkoa tietysti. Koska ei ollut missään kiekon kuvaa.
Takaisintullesssa ikkunassa oli ollut maksulappu. Unohti kertoa asiasta minulle.

Q-Park lähetti huomautuksen maksusta. Tiedustelin asiaa ystävältäni, hän muisti tapauksen ja pappu on hansikaslokerossa.

Otin yhteyttä Q-Park'iin ja kerroin etten ole ajanut autoa sillä viikolla. Kerroin ystäväni nimen ja osoitteen reklamaatiossa.

Tänään sain kirjeen Q-Park'ilta jossa kerrottiin, etteivät hyväksy reklamaatiotani vaan minun tulee maksaa maksu ja MINUN tulee sen jälkeen periä maksu ajoneuvon kuljettajalta.

Olisikohan syy se että ystäväni asu Ukrainassa ja puhuu vain venäjää. Pyysin lähettämään venäjänkilelisen laskun sinne.

No oma reklamaationi ja Q-Park vastaus on tallessa. Nyt odotan perintätoimiston kirjettä, jotta voin heillekkin kertoa kuka autoa ajoi.

Suoraselkäisenä ihmisenä kerroin ajoneuvon kuljettajan nimen ja osoitteen. Mutta ei riittänyt.
(jos kuljetaja olisi ollut suomalainen, olisin voinut unohtaa kuka autoa sillä viikola ajoi)

Anonyymi kirjoitti...

Näköjään KTC:lle pitää tehdä reklamaatiot kirjallisesti viipymättä. Näin sanotaan sivuilla mutta laskussa pyydetään olemaan yhteydessä osoitteeseen info@ktcfinland.fi

Sivuilla on muuten jopa maininta, että E-S:n aluehallinto voi peruttaa luvat. Löytyypä myös suora linkki toimeksianto perintään, Yhtenä ruksattavana kenttänä on "riitautettu"...
Oliskohan APV:lla unohtunut jotain... ...

Anonyymi kirjoitti...

Suoraselkäisenä ihmisenä kerroin ajoneuvon kuljettajan nimen ja osoitteen. Mutta ei riittänyt.

Suoraselkäisenä ihmisenä voisit käskeä niiden painua helvettiin ja viedä paskapaperinsa mennessään.

Anonyymi kirjoitti...

Etpä tainnut huomata sarkasmia kirjoittajan tekstissä.. Suoraselkäisenä...

Anonyymi kirjoitti...

http://www.parkpatrol.fi/palvelut/autoilijoille/reklamaatio/

Reklamaatiossa tulee mainita:

- ajoneuvon kuljettaja

Tämä tieto puuttui niin tuli reklamaatio pumerangina takaisin..

Anonyymi kirjoitti...

"ParkPatrol hyväksyy reklamaatiot, jotka perustuvat äkilliseen sairaustapaukseen (lääkärintodistus) tai muuhun vastaavaan syyhyn."

Lainvastaista toimintaa tältäkin osin.

Henkilötietolaki
3 luku

Arkaluonteiset tiedot ja henkilötunnus

11 §

Arkaluonteisten tietojen käsittelykielto

Arkaluonteisten henkilötietojen käsittely on kielletty. Arkaluonteisina tietoina pidetään henkilötietoja, jotka kuvaavat tai on tarkoitettu kuvaamaan:

4) henkilön terveydentilaa, sairautta tai vammaisuutta taikka häneen kohdistettuja hoitotoimenpiteitä tai niihin verrattavia toimia;

Poikkeukset arkaluonteisten tietojen käsittelystä on säädetty 12§:ssä.

EI VARMAAN OLE VAIKEA ARVATA ETTÄ YKSITYINEN PYSÄKÖINNINVALVONTA EI KUULU LAISSA SÄÄDETTYIHIN POIKKEUKSIIN.

Rikoslaki 38 luku 9§

Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta

1) käsittelee henkilötietoja vastoin henkilötietolain (523/1999) käyttötarkoitussidonnaisuutta, käsittelyn yleisiä edellytyksiä, henkilötietojen tarpeellisuutta tai virheettömyyttä, arkaluonteisia tietoja, henkilötunnusta tai henkilötietojen käsittelyä erityisiä tarkoituksia varten koskevia säännöksiä taikka rikkoo henkilötietojen käsittelyä koskevia erityissäännöksiä, (8.6.2001/480)

ja siten loukkaa rekisteröidyn yksityisyyden suojaa tai aiheuttaa hänelle muuta vahinkoa tai olennaista haittaa, on tuomittava henkilörekisteririkoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi...


Eli vahvistavat nettisivuillaan toiminnassaan syyllistyvänsä henkilörekisteririkokseen.

Anonyymi kirjoitti...

Hei,

Laskutuksessa tapahtuneen virheen takia olette saaneet kahdelta
firmalta perintäkirjeitä. Perustelimme aiemmassa vastineessamme
valvontamaksun aiheellisuuden ja pysymme kannassamme. Voitte suorittaa
maksusuorituksen KTC Finland Oy:n laskulla. Pahoittelemme
laskutuksessamme tapahtunutta virhettä ja siitä aiheutunutta
epäselvyyttä.

---
Ystävällisin terveisin

APV,
Alueellinen Pysäköintivalvonta Oy
PL 204
00181 HELSINKI

Anonyymi kirjoitti...

Kahden perintäfirman ongelma oli näköjään ratkaistu APV:ssa siten että Intrum Justitia olikin jätetty ulos ja jätettiin KTC Finlandin perintä käyntiin. Mitähän Intrum Justitian väki tuumaa?

Anonyymi kirjoitti...

Nää on ihan hauskaa luettavaa kunhan muistatte yhden asian. Yksityinen pysäköintivalvontamaksu on samaa luokkaa kuin minä antaisin naapurille 60 euron laskun rumasta naamasta :) Ei naapuri sitä maksa jos jotain järkeä on päässä. Sama koskee yksityistä pysäköintivalvontamaksua. Sitä ei pidä ei kuulu maksaa!

Anonyymi kirjoitti...

APV ei vie maksuja oikeuteen, ei halua hävitä jos ei tiedä kuljettajaa. Itse olen jo melkein rukoillut heitä viemään yhden maksamattoman laskun oikeuteen, mutta mitään ei tapahdu!

Anonyymi kirjoitti...

Laitoin eilen kyselyn kuluttajaneuvontaan tuosta APV:n ja KTC:n toiminnasta.

Katsotaan mitä vastaavat.

Anonyymi kirjoitti...

Sain jokin aika sitten maksukehoituksen ParkPatrolilta. En ole itse toiminut ajoneuvon kuljettana maksulapussa ilmoitettuna päivänä. Tästä reklamoin kyseiselle yritykselle sähköpostillä, kun olivat ystävällisesti kotiosoitteeseeni lähettäneet maksukehoituksen.

Jostain kumman syystä ParkPatrol kuitenkin ilmoitti, että eivät vastaanota reklamaatioita sähköpostitse. Kuluttajaviraston sivuilla mainitaan, että sähköpostitse on mahdollista tehdä yritykselle reklamaatio, joten ParkPatrol toimi tässä vastoin määräyksiä:

http://www.kuluttajavirasto.fi/fi-FI/kuluttajaneuvonta/reklamaatio/

Tein joka tapauksessa kirjallisen reklamaation yritykselle ja postitin sen heidän ohjeistuksensa mukaisesti seuraavana päivänä. Jäin odottelemaan yrityksen vastausta.

Noin kuukauden kuluttua tuli perintätoimistolta lasku maksamattomasta maksukehoituksesta. Tällöin tietenkin tiedustelin ParkPatrolilta, että miten asia voi olla edennyt perintätoimistolle vaikka olen asiasta reklamoinut, eikä tähän ole sen jälkeen kukaan palannut. Tähän ParkPatrol vastasi:

"
Reklamaatio-osaston tiedoksiannon mukaan reklamaatioiden käsittelyaika on
tällä hetkellä noin 1 kuukausi. Vastaus reklamaatioonne saapuu teille
postitse kotiin reklamaation käsittelyn jälkeen.
"

Reklamaation tulisi keskeyttää koko maksuprosessi siksi aikaa, kunnes reklamaatio on käsitelty. ParkPatrol on toiminut tämän vastaisesti.

Lopulta yritykseltä tuli hylkäys reklamaatioon. Syy hylkäykseen oli se, että yritys hyväksyy vain reklamaatiot, joiden syynä on:
- Äkillinen sairaustapaus (lääkärintodistus)
- Pysäköinninvalvojan virhe.

Lisäksi vastauksessa mainittiin, että "Olette pysäköineet yksityisalueelle, missä on virallisilla liikennemerkeillä määritelty pysäköintiehdot". Jostain syystä siis se, että minä en ole ollut auton kuljettaja ei ollut ParkPatrolille tarpeeksi hyvä syy ja he väittävät minun kuljettaneen autoa, vaikka heillä ei ole oikeasti tiedossa kuka autoa on tuona päivänä käyttänyt. Vastauksen mukana tuli kuva autosta ilman kuljettajaa.

Vastauksessa mainitaan myös:
"Teillä on mahdollisuus jättää asia käräjäoikeuden ratkaistavaksi jättäämllä saamanne valvontamaksu ilman suoritusta. Oikeudenkäyntimenettelyn kustannukset jäävät maksettavaksenne, mikäli käräjäoikeus ei tee päätöstä hyväksenne."
Tämä kuulostaa ainakin minun korvaani jo lievältä uhkaukselta.

Tämän kaiken lisäksi vastauksessa mainitaan, että "reklamaatio ei ole pidentänyt maksuaikaa ja mahdolliset viivästys tai perintäkulut tulevat teidän maksettavaksenne".
Jälleen kerran toimitaan sääntöjen vastaisesti, kun reklamaation tulisi keskeyttää maksamisprosessi, vaikka yrityksellä olisikin usean vuoden mittaiset jonot reklamaatioiden käsittelyissä.

Anonyymi kirjoitti...

Unohda ne huijarit. Tiputa paskaa postiluukusta jos haluat maksaa potut pottuina. Tiputtaahan nekin paskapaperia sinun luukustasi.

Anonyymi kirjoitti...

Jos ovat yhtään lääkärintodistusta käsitelleet, ovat syyllistyneet henkilörekisteririkokseen

VIRANOMAISET HUOM !!!

Reklamaatiossa ja nettisivuilla erehdytetään luovuttamaan salassapidettäviä terveystietoja taholle, jolla lain mukaan ei ole oikeutta niiden käsittelyyn.

Anonyymi kirjoitti...

Kuluttajaoikeusneuvojan mukaan APV on MYYNYT saatavat KTC:lle joka nyt laskuttaa niitä perintäkulujen kanssa.

Kuluttajaoikeusneuvoja on yhteydessä ko. firmoihin ja selvittää asiaa.olli_- kirjoitti...

Kellään tietoa mistä nämä yksityiset firmat saavat sitten autonomistajan tiedot selville? Jos Trafin kautta ja auton omistajalla sattuu olemaan tietojenluovutuskielto päällä niin eiväthän he saa omistajan yhteystietoja mitenkään selville? Itselläni näin.

Anonyymi kirjoitti...

Tällä hetkellä menossa kädenvääntö APV:n kanssa sähköpostitse. Pistin kaikki tiedot mitä heidän sivuillaan pyydettiin sähköpostin kautta, mutta nyt yrittävät saada minua lähettämään "valvontamaksut" omalla kustannuksella postissa. Menen tänään myöhemmin alueen haltijan kautta mitätöimään nämä ns. maksut.

APV aika heikoilla, koska valvontamaksuissa väärät osoitetiedot ja muutenkin puutteellisesti täytetty. He eivät tiedä edes henkilöllisyyttäni (omaan turvakiellon), joten he eivät pysty edes perintäkirjeitä lähettämään ja olen hoitanut asian käsitellyn anonyymisti sähköpostitse. Olen ostanut alueelle pysäköintiluvat ja vuokraan autopaikkoja, mutta silti on joku kesähessu provikan toivossa laittanut syyksi "pitkäaikaisluvan" puuttumisen. Alueen haltijan mukaan heillä ei ole käytössä muita kuin asukas- ja vieraslupia eli mitään pitkäaikaislupia ei ole edes olemassa, mutta sen perusteella olen kuitenkin APV:n mielestä heille 120€ velkaa kahdesta valvontamaksusta.

Autot on olleet omalla vuokrapaikallani ja luvat näkyvissä. Tästähän voisi jo tehdä tutkintapyynnön poliisille petoksen yrittämisestä.

Anonyymi kirjoitti...

Tästähän voisi jo tehdä tutkintapyynnön poliisille petoksen yrittämisestä.

Tee mitä pikimmin, niin saadaan tuo pelleily loppumaan.

Anonyymi kirjoitti...

Niille, jotka etsivät tuoreempaa tietoa aiheesta Yksityinen pysäköinninvalvonta: Kuluttajariitalautakunnan päätös 343/39/2013 http://www.kuluttajariita.fi/fi/index/kuluttajariitalautakuntaratkaisut/kuluttajariitalautakuntaratkaisu/1394800673148.html